Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.04.22 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.04.22 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 10/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 22-én 8.50 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                         (5 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                alpolgármester

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Horváth László               vállalkozó

Soós Rita                       vállalkozó

Lesz Ferenc                   SE elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                           (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester és Nagy Lajos képviselő jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

161/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a napirendi pontokat a Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kéri, hogy aki az 5 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

162/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 22-i rendkívüli ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. A Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Gyalogjárda kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

163/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

A Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő a Puskás Ferenc Stadion lelátóról eltávolítandó ülőhelyek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az igényelt ülőhelyek darabszáma: 200 db
 3. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15) pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sport rendezvényekhez kapcsolódó célokra kívánja felhasználni. A felhasználás helyszíne a badacsonytomaji sportpálya (Badacsonytomaj 306/1. hrsz.)
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, egyúttal vállalja az ülőhelyek elszállításának és beszerelésének és a későbbi fenntartással kapcsolatos költségét.
 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja az átvételtől számított 5 évig terjedő elidegenítési tilalmat.
 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzata az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül és a tulajdonosi joggyakorlóval (MNV Zrt.) szemben nem rendelkezik lejárt tartozással [Vhr. 27. ].
 7. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
 8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


 

2./ Napirendi pont

Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében, Kisméretű 20x40 (22*42 m) rekortán borítású labdarúgó pálya építésére ne nyújtsa be a pályázatot.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

164/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Az MLSZ pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében, Kisméretű 20x40 (22*42 m) rekortán borítású labdarúgó pálya építésére.

 

Határidő:azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

3./ Napirendi pont

A Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2556. hrsz. alatt található ún. „Tátika üzletház” ingatlant 7.591.000 Ft/szezon + rezsiköltségért adja bérbe a Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt az ellenjegyzésre.

Krisztin N. László polgármester köszönti a Korrekt-N 2010. Kft.  képviselőit. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy a képviselők részéről hozzászólás nincs. Elmondja, hogy a határozati javaslatban a bérleti díj nem egy hónapra, hanem egy szezonra értendő.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja és elnézést kér, hogy a szerződés mellékletét nem tartalmazza az előterjesztés. A jegyzőkönyv kivonata illetve a terület kimérési vázrajza a szerződéshez természetesen csatolásra kerül.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

A Tátika üzletház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2556. hrsz. alatt található ún. „Tátika üzletház” ingatlant 7.591.000 Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt az ellenjegyzésre.

Határidő: elfogadásra azonnal

Szerződéskötésre 2016. április 28.

Birtokba adásra 2016. április 29.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2553. hrsz. alatt található ún. „Divatáru üzlet” ingatlant 1.430.000 Ft/szezon + rezsiköltségért adja bérbe Szalai Zoltán egyéni vállalkozó (9028 Győr, Kakashegy u. 2/B.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt az ellenjegyzésre.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy itt is egy pályázati eljárás zajlott. A Képviselő-testületnek döntenie kell a pályázati licit nyertesének elfogadásáról. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet hasznosítása

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2553. hrsz. alatt található ún. „Divatáru üzlet” ingatlant 1.430.000 Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja Szalai Zoltán egyéni vállalkozó (9028 Győr, Kakashegy u. 2/B.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát határozott időben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31. napjáig határozza meg.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására és Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt az ellenjegyzésre.

Határidő:        elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 2016. április 28.

birtokbaadásra 2016. április 29.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

5./ Napirendi pont

Gyalogjárda kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomaj 71-es főút melletti gyalogút építésére beérkezett árajánlatokat tárgyalja meg. A kivitelezésére a Szőlő és Kertszerviz Sipos Zsolt vállalkozót bízza meg 3.707.000 Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Kisajátított területen útkialakítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosítsa.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződés előkészítésére és annak aláírására.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt vállalkozó tette az összességében legkedvezőbb ajánlatot. A régi ABC mellett út kisajátításáról van szó, mely a Római útról biztosította a lejárást a 71-es útra, illetve néhány ingatlan megközelítését szolgálta. Az utat a régi ÁBC új tulajdonosa lezárta. Miután nem sikerült megegyezni, a korábbi testület úgy határozott, hogy megkísérli kisajátítani az úthoz szükséges területet. Az évek óta húzódó eljárás befejeződött, most ki kell alakítani az utat, melyhez a költségvetésben biztosított a szükséges összeg. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

167/2016. (IV.22.) Képviselő-testületi határozat

Gyalogjárda kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 71-es főút melletti gyalogút építésére beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és annak kivitelezésére a Szőlő és Kertszerviz Sipos Zsolt vállalkozót (székhely: 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63.) bízza meg 3.707.000 Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Kisajátított területen útkialakítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződés előkészítésére és annak aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a kapu áthelyezése a lehető leghamarabb történjen meg, mivel ez előfeltétele néhány további kérdésnek.

Elmondja, hogy a fejlesztési programot a képviselői visszajelzések alapján, 1-2 helyen javította. Egyik szövegszerű javítása, hogy a lepusztult kifejezést finomította, a kapott ötletet beépítette, két ponton bővítette. Javaslat érkezett arra, hogy kérjünk forrást a helyi vállalkozások támogatására. Például, ha valaki az un. Danubius soron hajlandó az üzletének a külső homlokzatán vagy felszereltségén javítani Badacsony centrumának jobb kinézete érdekében, ebből a forrásból támogatható, illetve ebből támogatható az újabb vállalkozások alapítása, további szolgáltatások megjelenése. A másik csomagban a településfejlesztési koncepció szerint a magánszálláshelyek minőségén javítani kell, illetve további 300 fő befogadására irányoz elő lehetőséget ebben a szektorban. Komoly támogatási lehetőségről van szó, mindkét esetben fél milliárd forintot jelölt meg az anyagban, melyet a megfelelő helyekre elküldött.

 

Wolf Viktória jegyző jelzi, hogy a hétfői bizottsági ülésen nem tud jelen lenni, Horváth Márta műszaki osztályvezető fogja távollétében helyettesíteni az SZMSZ szerint.

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 9.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                              Kun István

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző