Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.04.13 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.04.13 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 9/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 13-án
13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Forintos Ervin               képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                         (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                alpolgármester

Kun István                   bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Lantay Ákos                   pályázati tanácsadó

Lantay Adrienn               pályázati tanácsadó

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                           (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester, Kun István és Nagy Lajos képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

155/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. A Pénzügyi bizottság 4. napirendként tárgyalta a „Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása” tárgyú napirendet. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 4 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

156/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 13-i rendkívüli ülésének módosított napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./  Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései   elengedésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./  Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján, a 2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár felé.
 2. 2. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására.
 3. 3. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

157/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.1. pontja alapján, a 2016. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV. Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Pályázat benyújtására 2016. április 21.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának behajthatatlan követelései elengedéséről döntsön az előterjesztés szerinti tartalommal.

Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a számviteli nyilvántartáson történő átvezetésről gondoskodjon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az átvezetéssel a nyilvántartásból nem tűnnek el a tételek. Ha az érintettek anyagi helyzetében változás történne, megpróbáljuk behajtani a tartozásokat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

158/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata behajthatatlan követelései elengedésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsony-tomaj Város Önkormányzatának behajthatatlan követelései elengedéséről dönt az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a számviteli nyilvántartáson történő átvezetésről gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. április 30.

Felelős : Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. az 563/2013. (VI.28.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa. A módosított és módosításokkal egységes szerkezete foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Program jelen határozat melléklete legyen.
 2. 2. Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a módosítást a Türr István Képző- és Kutató Intézet részére küldje meg a nyilvánosságra hozatal céljából.

Krisztin N. László polgármester köszönti Lantay Ákos urat, aki megbízást kapott a Zöld város projekt terveinek elkészítésére. Lantay úr a bizottsági ülésen ismertette azokat a gondolatokat, melyeket a HEP-ben javasolunk nevesíteni. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Lantay Ákos megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen teljeskörű tájékoztatást adott. A TKKI mentora a jelenleg meglévő HEP-et és az intézkedési terveket egységesíti és publikálja a TKKI honlapján. Ezt követően lehet a pályázatot benyújtani. A mentorral jó a munkakapcsolata, pár napos folyamatról lesz szó. A pályázati ablak hamarosan megnyílik, a HEP módosítás publikálására az anyaggal elméletileg készen lesznek. A még nyitott kérdések záros határidőn belül tisztázásra kerülnek, a pályázat beadható lesz. Bízik abban, hogy a Zöld város programot nem fogják alapvetően megváltoztatni. Tudomása szerint Sümeg kíván még erre pályázni, Badacsonytomaj előbbre tart az előkészítésben, engedélyezhető dokumentumokkal bír.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy attól félünk, hogy a pályázati kiírást módosítják, illetve rövid idő alatt a rendelkezésre álló összeg többszörösére érkeznek be pályázatok. Előfordulhat, hogy emiatt esetleg felfüggesztik a pályázatot. Azt képviselte, hogy 22-én adjuk be, a képviselői javaslat is ezt volt.

 

Lantay Ákos elmondja, hogy ez relatíve alaptalan, más települések esetében is alacsony pályázati sorszámokat húztak a határidő előtt.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy van-e a kiírásokban sorrendiség.

 

Lantay Ákos elmondja, hogy a Zöld Város program esetében július 22-ig összevárják az összes pályázatot. A szociális alapszolgáltatások terén 001-es sorszámot húztak. Ezt követően a MÁK jogosult a formai hiánypótlásokat végrehajtani. A TOP-os pályázatokat évente meghirdetik. Úgy gondolja, hogy a megyében a három milliárdos keretből még forrást fog kapni Sümeg, Tapolca, de ők később tudják beadni a pályázatukat. Az a szakmai véleménye, hogy inkább kétszer át kell nézni a pályázatot, hogy az helyénvaló legyen. A pontozási rendszert maradéktalanul ki kellene használni, mivel Badacsonytomaj nem hátrányos helyzetű település, ezért két pontot veszt. A határidőt tudomásul veszi, ha a HEP módosítás befejeződik, igyekezni fog azon a napon beadni a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kell-e még testületi döntés a pályázat benyújtása előtt.

 

Lantay Ákos elmondja, hogy a vezetők által alátámasztott keretösszegre pályázunk. Az engedélyek és közbeszerzések után, a kapcsolódó szerződések joghatályossá válását követően lesz a keretösszeg meghatározva. Úgy gondolja, hogy nincs szükség testületi döntésre, bár a közbeszerzési szabályzatot nem ismeri. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ahol önrész biztosítása szükséges, ott kell a testületnek dönteni annak biztosításáról.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a szabályzat felülvizsgálatra kerül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a Zöld város projekt elemeit elfogadta. Belülről kifelé haladva tervezett a Városkapu 450 millió forint körüli összeggel, utána az ABC és Halászkert parkoló, Tájház udvar, majd a Felső bazársor és a Fő utca. Az egyik testületi ülésen döntés született arról, hogy a Felső bazársor felújítása az un. Barna mezős pályázati csomagba kerül át, ebben a projektben a Fő utca marad, 150 millióval. Az előzetes számokat látva könnyen előfordulhat, hogy ebből nem lehet a Fő utcát megcsinálni. Kérdéses, hogy van-e értelme a vízelvezetésnek, az elektromos vezetékek elhelyezésének a földben. A burkoláshoz már más forrásból kellene pénzt szerezni. Felmerült, hogy a Norvég Alapos Látogató központot kellene helyette megvalósítani, melynek 2017. december 31-ig van érvényes engedélye. Így meg kellene oldani a VN. Kft. telephelyének elhelyezését, különös tekintettel a 6 ha-os területről készült emlékeztetőre. Merülnek fel fontos kérdések, de a pályázati kiírást is figyelembe véve több érv szól amellett, hogy a projektben a Fő utcát cseréljük le a Látogató központra.

 

Lantay Ákos elmondja, hogy a Zöld város program keretében vizsgálják, hogy a fejlesztendő területre hány vállalkozás kíván bekapcsolódni, ehhez a szándéknyilatkozatokat be kell szerezni. A pályázat egyik célja a foglalkoztatás bővítése, ezért is támogatná jobban a Látogató központ és piac egységet, függetlenül attól, hogy a VN. Kft. telephelyével probléma lenne. A Fő utca felújítása, a kultúrált környezet megteremtése nem jelent feltétlenül foglalkoztatás bővítést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Fő utca rekonstrukciójára is szükség lenne.

 

Laposa Bence képviselő szerint lehet, hogy a Látogató központ a pályázatba jobban beilleszthető, de gyakorlatilag és politikai szempontból a Fő utca sokkal jobb lenne.  A Látogatóközpontnak vélhetően nem lesz sok valós gazdasági haszna.

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy a közművek kialakítása a föld alatt nem lesz látványos, a tervezett 150 millió forintból ennyi valósítható meg.

 

Lantay Ákos szerint az ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztésére sokat költöttünk, politikai haszna nincs, mindenki csak problémát lát belőle.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint nem megoldás, ha csak a közművek készülnek el, a burkolat nem. A kettőt nem lehet külön kezelni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ajánlott módosítással a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

159/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 563/2013. (VI.28.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja. A módosított és módosításokkal egységes szerkezete foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Program jelen határozat melléklete.
 2. 2. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a módosítást a Türr István Képző- és Kutató Intézet részére küldje meg a nyilvánosságra hozatal céljából.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

4./  Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. hogy a Tátika üzletház hasznosítása okán a forgatókönyv tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
 2. 2. Kérje fel a levezető elnököt (Krisztin N. László polgármester, akadályoztatása esetén Orbán Péter alpolgármester), hogy a versenytárgyalást az elfogadott forgatókönyv alapján vezesse le.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy az elmúlt két hétben sok érdeklődő volt. Egyetért a Jegyző asszonnyal abban, hogy fel kell készülni minden eshetőségre. A forgatókönyvet áttanulmányozva úgy látja, hogy az alaposan kitér minden lehetséges történésre, ezért javasolja elfogadásra. Kéri, hogy ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

160/2016. (IV.13.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház pályázati tárgyalás forgatókönyvének elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika üzletház hasznosítása okán a forgatókönyv tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a levezető elnököt (Krisztin N. László polgármester, akadályoztatása esetén Orbán Péter alpolgármester), hogy a versenytárgyalást az elfogadott forgatókönyv alapján vezesse le.

Határidő: azonnal, egyebekben jogszabály és felhívás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 14.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                           Laposa Bence

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző