Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.02.15 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.02.15 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 3/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én
13.40 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő    (13,42 órakor érkezett az ülésre)

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                       (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                 jegyző

Tamás Lászlóné            pénzügyi osztályvezető
Dr. Gáli Mihály              ügyvéd

Tasner Mónika              Tourinform Iroda munkaszervezet vezetője

Békássy János             Badacsony Turisztikai Egyesület elnöke

Vízkelety Dóra              Tourinform Iroda munkatársa

Kalmár György             helyi média vezetője

Part Andrásné               jegyzőkönyvvezető                                      (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat, a jelenlevőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

33/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívó szerinti 6. napirendi pontot a Pénzügyi bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Tátika ügyéről tájékoztatás” napirendet zárt ülésen tárgyalja. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

34/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Ügyrendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára az önkormányzat üzleti érdekeire való tekintettel a „Tátika ügyéről tájékoztatás” tárgyú napirendet zárt ülés keretében tárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Forintos Ervin képviselő 13.42 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Meghívóban szereplő első 5 napirendet, sorrendi módosítás nélkül a mai ülés alapjául elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

35/2016. (II.15.) határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

2./ 116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./  CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

4./ Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Tájékoztatás a 2016. évi pályázatokról

Pályázatok előkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

  1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően hagyja jóvá,
  2. kérje fel a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

36/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Társulási megállapodás módosítása

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyja.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

megküldésre 2016. február 17.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

2./ Napirendi pont

116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/4 (Fodrász üzlet)

b)forgalmi értékének megjelölése: 5.900.000 Ft

c)a hasznosítás módja: bérbeadás

d)a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 30.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016. április 01-től kezdődően határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 36.000 Ft összegben határozza meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

116/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/4 (Fodrász üzlet)

b) forgalmi értékének megjelölése: 5.900.000 Ft

c) a hasznosítás módja: bérbeadás

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 30.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016 április 01-től kezdődően határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 36.000 Ft összegben határozza meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

3./ Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület – 8261 Badacsonytomaj, Park u. 14. - elnökségében az önkormányzat által kijelölt személy Vince Péter legyen.

-       a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület Térségi TDM szervezetben történő taggá válásával értsen egyet azzal a feltétellel, hogy a Térségi TDM szervezet felé megfizetendő éves működési hozzájárulás (1,2 millió Ft) Badacsonytomaj Város Önkormányzatára anyagi kötelezettséget nem keletkeztet.

-       vállalja a helyi TDM esetében, mint tagsági jogviszonnyal rendelkező helyi önkormányzat, hogy Badacsonytomaj város illetékességi területén belül beszedett idegenforgalmi adó összegének 25 %-át átadja a TDM szervezetnek a GINOP-1.3.4-15. kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában beadott pályázat nyertessége esetén, külön megállapodás szerint.

Egyben rögzítse, hogy a beszedett idegenforgalmi adó összege nem azonos a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott, állami normatívával kiegészített idegenforgalmi adó összegével.

-       a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában a kiírt pályázat bérbeadását.

-       az 5 millió forintos önrész egynegyed részét, 1.250 eFt-ot az általános tartalék terhére biztosítsa.

-       kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökének a további intézkedések megtétele végett.

Krisztin N. László polgármester köszönti a Céh Turisztikai Egyesület képviselőit. Kérdezi, hogy kívánnak-e szólni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi a képviselőket, hogy részükről kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nincs kifogása az egyesület támogatása ellen, de a környező önkormányzatoknak megfelelő mértékben tudja csak elképzelni. Az érintett polgármesterek kinevették önkormányzatunkat, hogy milyen szerződést kötött. A településről többen jelezték felé, hogy nem értenek egyet a tervezett támogatás mértékével. Név szerinti szavazást kér azért, hogy mindenki vállalja fel a felelősséget a döntéséért. Az önkormányzat jelentős pénzzel támogatja a turizmust, rendezvényekre 30 millió forintot, az Egry Múzeumra 6 millió forintot, a BVKI működtetésére 50-60 millió forintot költ évente. Az IFA bevételünk 30 millió forint.

 

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy a turizmusból származó bevételek közé sorolható az iparűzési adó, strandok, parkolók bevétele, összesen mintegy 100 millió forint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat az adókból befolyt összeget direktben nem arra a célra fordítja, ahonnan származik a bevétel, hiszen ilyen alapon az építményekre kellene visszaforgatni az építményadóból származó bevételt. Tavaly 15-20 milliós járdafelújítás is történt, ez is felfogható turisztikai fejlesztésként.

 

Laposa Bence képviselő szerint olyan döntéseket kell hozni, mely az átlagemberek számára is elfogadhatók. De más információkkal rendelkezik a döntéshozó vezető és az utca embere, utcai pletykák alapján nem szabad dönteni. A javaslatok szerint az önkormányzat kötelezettsége a Turisztikai Egyesület irányába harmadával csökkenne a jelenlegi szinthez képest. Ugyanakkor a Térségi TDM szervezethez való csatlakozás lehetővé válna, mely a pályázatok terén nagy előnyt jelenthetne. Keszthely, Hévíz térségében keletkező nagyobb volumenű pályázatban részt tudna venni, a térségi összefogás keretében 100 milliós pályázati forrásrészhez juthatna.

 

Kun István képviselő egyetért az elmondottakkal. Viszont a Céh Egyesület együttműködésre kéri az önkormányzatot. Az elnök úr a bizottságot és a testületet negatív módon minősíti, 20 évvel ezelőtti dolgokat képvisel a vitában, miközben kérni jön.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az elmondottak szerint sem a kommunikációban, sem a gyakorlatban nem sikerült egymás tevékenységét jobban megismerni, elfogadni. A bizottsági ülésen bővebben szó volt arról, hogy az önkormányzat hogyan támogatja az egyesületet. Az irodahelyiséget is Badacsonytomaj biztosítja térítésmentesen, a többi önkormányzat nem járul hozzá. A 2006-2010. közötti időszakban intenzív pályázati tevékenység folyt az önkormányzatnál, a finanszírozás során voltak nehéz pillanatok. Nem rendelkeztünk a Céh Egyesület támogatására megállapodott összeggel, kifizetetlen számlák voltak. Akkor elhangzott, hogy nem tud a jövőben olyan megoldást támogatni, mely évekre mozgásképtelenné teheti az önkormányzatot. Látni kell, hogy az állam ahelyett, hogy a turizmus fejlesztése érdekében direktben finanszírozná a TDM szervezetek létrehozását, keresi azt, aki az anyagi forrásokat adja. A testület a településfejlesztési koncepciót létrehozva megértette, hogy a turizmus fejlődésének legnagyobb akadálya a közterületek rossz állapota. Badacsony összes kimaradó közterületének rendezésére pályázatot állítunk össze. A Céh Egyesület elnökségi tagjai közül többen megalázták a közterületek jelen állapota miatt, de egyetért azzal, hogy a pályázati célok megvalósítása érdekében meg kell fontolni az Egyesület kérését. A turizmusból származó bevételek nagyban függenek a szálláshely kiadók és szolgáltatók becsületességétől. Badacsony méltó turisztikai értéke a szőlő és a bor is, melynek eredménye áttételesen adó formájában jut el az önkormányzathoz. Szigligeten, a vár esetében más a helyzet, több tiszta eredmény keletkezik. A Térségi TDM tagságot, a pályázat beadását, az 5 millió forint önrész negyedének biztosítását támogatja. A beszedett idegenforgalmi adó összegének 25 %-ával kapcsolatosan úgy látja, hogy a mostani időszak 5 millió forint támogatást bír el. Ha a pályázat érdekében a testület a kért 7,5 milliós támogatást megszavazza, akkor azt tudná elfogadni, hogy az 5 millió forint és a mindenkori 25 % - most 2,5 millió forint – közötti különbözetet vagy visszakapja az önkormányzat, vagy az Egyesület az önkormányzat által meghatározott célra fordítja. Ez lehet járdaépítés, program, vagy a közterület használati díjaknál csökkentett részt adnánk. 6,5 évre a pályázatok miatt bevállalhatatlannak tartja a 7,5 millió forint átadását.

Békássy János elnök javasolja átgondolni a döntést, mert ha az IFA 25 %-ának átadását kiemeli a testület a rendszerből, éppen az a motivációt veszik el, mely az egyesületet jobban érdekeltté teszi. Az előzőekben az önkormányzat már egy 20 milliós pályázat beadását nem szavazta meg. Úgy érzi, hogy a mai nap nem alkalmas arra, hogy mélyebben áttárgyalják a turizmus szerepét.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy nem érti, hogy az 5 millió forint mihez köthető. Úgy gondolja, hogy a százalékos meghatározás korrekt. Az önkormányzatnak az lenne az érdeke, hogy többet kelljen átadni 7,5 milliónál, mert így abszolút értékben is növekszik az IFA bevétel, és államilag még plusz pénzeket kapunk hozzá.

 

Orbán Péter alpolgármester név szerinti szavazást kér a 25 %-os támogatási részre, mert az az aggálya, hogy a településen sokan nem fognak egyetérteni vele.

 

Krisztin N. László polgármester 14.00 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Kun István képviselő úgy ért egyet a támogatással, ha az 5 millió feletti rész nevesítve lesz, azt a CÉH Turisztikai Egyesület a település fejlesztésére fordítja. Kérdezi, hogy mi a pályázat beadásának határideje.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a támogatás nélkül nem tud működni az egyesület illetve a munkaszervezet. A tagok által betett összeg a konkrét programokat és kiadványokat finanszírozza.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy a határidő február 23.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja levenni a napirendről ezt a témát, majd egy soron kívüli ülésre visszahozni.

 

Krisztin N. László polgármester 14.05 órakor érkezett vissza a terembe..

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

 

Laposa Bence képviselő szerint erre már nincs idő, most kell dönteni.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy az egyesület anno közös szándékkal alakult meg. A motiváció az volt, hogy az önkormányzatnak vannak a törvény szerint nem kötelező turizmushoz kapcsolódó feladatai. Ha jelentős bevétel származik ebből, akkor költeni is kell rá. A TDM rendszer lényege az önkormányzat és a civil szféra együttműködésének segítése a közös cél érdekében. A testület tagjait többször hívták az üléseikre, vannak, akik megtisztelték jelenlétükkel őket, vannak, akik nem. Az egyesület elnöksége számára elfogadhatatlan a javaslat, ha mégis megszavazza a testület, akkor a feladatokat ennek megfelelően kénytelenek csökkenteni. Elérkeztek egy bizonyos pontig az együttműködés során, és ahelyett, hogy tovább tudnának haladni a közös munkában, egy ilyen döntéssel rossz irányba indulnak el a dolgok, a maradék bizalom mindkét oldalon elveszik. 2007. óta az egyesület olyan eredményeket produkált, mely országos viszonylatban is páratlan.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a bizalma már akkor elveszett, amikor a csőd szélén az egyesület elnöke azt mondta, hogy értesíteni fogja a támogatót, ha egy fillérrel is kevesebbet ad az önkormányzat. A környező önkormányzatok közül Ábrahámhegy polgármestere úgy nyilatkozott, hogy Badacsonytomaj Önkormányzata részéről rossz a szerződés, ők nem adnak többet, a többi település sem. A testület a 20 milliós támogatásra a pályázatot azért nem szavazta meg, mert az 80 %-ban továbbképzésről szólt.

 

Békássy János elnök megjegyzi, hogy a szerződés feltételeit központilag írták ki a pályázat részeként. Aláírás után nincs mozgástér, a szerződéses kötelezettséget be kell tartani, nem fenyegetésként mondta. A 20 milliós pályázatot sem akarta felhánytorgatni. A környezetünkben Balatonfüred, Keszthely robbanásszerűen fejlődik, a vendégért való versenyben lemaradunk. Az előző pályázatokban voltak kötelező elemek, nem az egyesület határozta meg azok pontjait. Most olyan pályázatot írtak ki, mellyel kézzelfogható dolgokat lehet megvalósítani, az önkormányzat érdekeit is szolgálja. Azok az egyesületek vehetnek részt a pályázaton, akik igazolni tudják a létüket. Az idő sürget, ezért ha van rá mód, le kellene zárni ezt az ügyet. Szívesen állnak rendelkezésre a beszélgetésekhez, mert enélkül az alapcél el fog veszni.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a térségi csatlakozás nem csak előnyökkel, hanem kötelezettségvállalással is jár. Ahhoz, hogy a térségi munkában részt tudjanak venni, egy térségi pályázatba be kell fizetni az éves működési hozzájárulást és biztosítani a pályázathoz a rájuk eső részt. Ha csökken a támogatás, nem tudják a szükséges pénzeket előteremteni.  Nem tudható, hogy 2017-18-ban milyen szponzori bevételeket és pályázati támogatásokat tudnak szerezni.  A pénzügyi rendszer bizonytalan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat beindulása ezt az évet nem érinti, ha mégis, akkor sem jelent 7,5 millió forintot. Erre az évre biztosított a működés. Ezért tette a javaslatát arra, hogy ha a testület átadná fenti összeget, az egyesület valamilyen módon adjon vissza 2,5 milliót, pld. a Borhét kapcsán. A borászok elmondták, hogy látják a változtatás szükségességét, ezáltal lehet megtakarítás is. Az is érdek, hogy a turizmushoz kötődő más jellegű programok is kapjanak támogatást. Rossz üzenete van, ha egy civil szervezet mással finanszíroztatja magát. Muszáj határt húzni, a Tátika visszavásárlása teremtette alapvetően ezt a helyzetet.

 

Krisztin N. László polgármester 14.15 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy néhány jobb kondícióval rendelkező pályázatot sem adtunk be. Ha nem adjuk be ezt sem, akkor sem szűnik meg az egyesület. Meggondolandó lépésnek tartja, hogy 7 éven keresztül 7-8 millió forintot évente átadjunk. A működés biztosításához való hozzájárulás jobb megoldás lehet, mint a pályázat bevállalása.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az önkormányzat kötelezettségei nem növekednének, hanem hosszú távon 35 %-kal csökkennének. Ezért nincs értelme, hogy ne induljunk a pályázaton.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a döntéssel a következő testületet is elköteleznénk. Ő örökölt egy ilyen kötelezettséget, amiből - ha nem lett volna a konszolidáció – nagy baj lett volna.

 

Békéssy János elnök elmondja, hogy amikor a testület nem tudta a finanszírozást biztosítani, akkor az egyesület folyószámlahitelt vett fel, átvállalta azokat a kötelezettségeket, melyek megterhelték az akkori munkát. Az önkormányzat nem az egyesületet finanszírozza, az akkor is fennáll, ha nem kap egy fillér támogatást sem. A Tourinform Iroda szűnne meg. Az egyesület tagjai szabad idejüket és energiájukat fektetik be azért, hogy létrejöjjön egy plusz érték. Hatalmas értékeket hoznak létre. Ha az önkormányzatnak kellene megvásárolni a marketing lehetőségeket, több 10 millió forintba kerülne. A turisztikai piacon kemény verseny van, a település ebből zárná ki magát.

 

Krisztin N. László polgármester 14.20 órakor érkezett vissza a terembe..

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előkészítő megbeszélésen szó volt arról, hogy a pályázatnak más beadási határideje is van. Kérdezi, hogy ebben az esetben romlanak-e az esélyek.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a pályázatot 3 havonta be lehet adni, tudomása szerint sok egyesület nem tudja most beadni. Úgy gondolja, hogy az esélyek nagyon nem romlanának. Keretösszeg lett meghatározva, az Országos TDM Szervezet és a Minisztérium együttműködésével tudható, hogy hány szervezet pályázott és milyen forrás lehívás várható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előző szerződéskor 11 milliós kötelező elem volt.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezetője elmondja, hogy akkor más volt a kiírás. Most nincs ilyen elem, de plusz pont jár érte. A pályázat elbírálásánál értékelik, hogy működik-e a TDM rendszer, az önkormányzat és a civil szféra összehangolására.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Nagy Lajos képviselő módosító indítványával – vegyük le a témát a napirendről - egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

38/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Ügyrendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú előterjesztést a napirendről leveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ennek akkor lehet értelme, ha meg lesz határozva a folytatás időpontja még február 23. előtt.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a napirend felfüggesztését. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú előterjesztés tárgyalását 14.30 órakor felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

 

 

4./ Napirendi pont

Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tóth Tamás egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) kérelmét utasítsa el.

Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a bérleti szerződésben foglaltak szerint járjon el és kötelezze a bérlőt az elmaradt bérleti díj 3 munkanapon belül történő megfizetésére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Tóth Tamás kérelme üzlethelyiség bérleti díjának mérséklésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Tamás egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) kérelmét megvitatta és felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a bérleti szerződésben foglaltak szerint járjon és kötelezze a bérlőt elmaradt bérleti díj 3 munkanapon belül történő megfizetésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

5./ Napirendi pont

Tájékoztatás a 2016. évi pályázatokról

Pályázatok előkészítésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra 20 millió forint összegben nyújtson be pályázatot.

-       a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati kiírásra ne adjon be pályázatot.

-       a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyában kiírt pályázatra a „Tátika” Üzletházra vonatkozóan adjon be pályázatot.

-       a TOP-1.4.1-15 kódszámú, a Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati kiírásra 40 millió forint támogatáshoz nyújtsa be pályázatát.

-       a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld Város kialakítása tárgyú pályázati kiírásra nyújtson be pályázatot, melybe a Fő utca rekonstrukciója kerüljön beemelésre.

-       a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati kiírásra nyújtson be pályázatot, melybe a strandi fejlesztések kerüljenek beemelésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvoda fejlesztésére a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat 40 millió forint támogatás igénylésével legyen beadva, kézfelemeléssel jelezze. A pályázat tartalma 16,5 milliós hőszigetelés, 4,75 millió fűtéskorszerűsítés, 15 millió forint bölcsőde kialakítás és bérek, 5 millió forint eszközbeszerzés.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-1.4.1-15 kódszámú, a Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat előkészítését a pályázat benyújtása céljából, 40 millió forint támogatáshoz, az alábbi tartalommal: 16,5 millió hőszigetelés, 4,75 millió fűtéskorszerűsítés, 15 millió forint bölcsőde kialakítás és bérek, 5 millió forint eszközbeszerzés.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javaslata szerint a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra 20 millió forint összegben nyújtsunk be pályázatot. A pályázat tartalma elsősorban az épület energetikájával összefüggő téma volt. A pályázatot saját menedzsmenttel javasolja előkészíteni.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázat előkészítését saját menedzsmenttel a pályázat benyújtása céljából, 20 millió forint támogatáshoz, elsősorban az épület energetikai fejlesztésére.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati kiírásra ne adjon be pályázatot. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati kiírásra nem nyújt be pályázatot.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javaslata szerint a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyában kiírt pályázatra a „Tátika” Üzletházra vonatkozóan adjon be pályázatot az önkormányzat. Javasolja a program keretében 75 %-os támogatással 50 milliós maximális támogatottságig a Tátika Üzletház felújítására pályázni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyában pályázat előkészítését, 50 milliós maximális támogatottságig a Tátika Üzletház felújítása céljából.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javaslata szerint a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld Város kialakítása tárgyú pályázati kiírásra nyújtsunk be pályázatot, melybe a Fő utca és a Hősök tere rekonstrukciója kerüljön beemelésre. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld Város kialakítása tárgyú pályázati kiírásra pályázat előkészítését, melybe a Fő utca és a Hősök tere rekonstrukciója is kerüljön beemelésre.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javaslata szerint a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati kiírásra nyújtsunk be pályázatot, melybe a strandi fejlesztések kerüljenek beemelésre. Még nem kaptunk arra választ, hogy a világörökség várományosi cím kizáró ok lehet-e. Kéri, hogy aki a pályázat előkészítését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok előkészítésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati kiírásra a pályázat előkészítését, melybe a strandi fejlesztések kerüljenek beemelésre.

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester visszatérve a felfüggesztett CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú napirend továbbtárgyalására elmondja, hogy két módosító indítvány hangzott el.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendet a testület levette, így annak újratárgyalását rendkívüli ülés keretében teheti meg az SZMSZ szerint.

 

Krisztin N. László polgármester 14.35 órakor az ülést szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 15.10 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Laposa Bence képviselő kéri a CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú napirendi pont tárgyalását.

Wolf Viktória jegyző ismételten megteszi észrevételét.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

Napirend tárgyalása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató tárgyú napirend megtárgyalásáról dönt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester módosító javaslata, hogy a testület szavazza meg a 25
%-os támogatást. Ennek egyik feltétele, hogy a pályázat beadásának napjáig, de legkésőbb péntekig egyeztessen a polgármester, az egyesület elnöke és a munkaszervezet vezetője. Konkretizálni kell az önkormányzat által megjelölt feladatokat, ahhoz kapcsolódó forintális összeget. A jövőbeni együttműködés tekintetében a pályázati döntés megérkezéséig, a támogatási szerződés aláírásáig rögzíteni kell az együttműködésre vonatkozó pontokat, beleértve a finanszírozást is.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a 25 %-os támogatás csak nyertes pályázat esetére szól.

 

Békássy János elnök kéri szerdáig meghatározni, hogy mit szeretne az önkormányzat, mert a beárazásra is időre van szükségük.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az erre irányuló ötleteket a mai napon emailben küldjék meg neki. Kéri, hogy aki az elhangzottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.3.4-15) tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. úgy határoz, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület – 8261 Badacsonytomaj, Park utca 14. – elnökségében az önkormányzat által kijelölt személy: Vince Péter (8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 22.).
  2. egyetért a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület Térségi TDM szervezetben történő taggá válásával azzal a feltétellel, hogy a Térségi TDM szervezet felé megfizetendő éves működési hozzájárulás (1,2 millió Ft) Badacsonytomaj Város Önkormányzatára anyagi kötelezettséget nem keletkeztet.
  3. vállalja a helyi TDM esetében, mint tagsági jogviszonnyal rendelkező helyi önkormányzat, hogy Badacsonytomaj város illetékességi területén belül beszedett idegenforgalmi adó összegének 25 %-át átadja a TDM szervezetnek a GINOP-1.3.4-15. kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában beadott pályázat nyertessége esetén, külön megállapodás szerint. Ennek egyik feltétele, hogy a pályázat beadásának napjáig, de legkésőbb péntekig egyeztessen a polgármester, az egyesület elnöke és a munkaszervezet vezetője. Konkretizálni kell az önkormányzat által megjelölt feladatokat, ahhoz kapcsolódó forintális összeget. A jövőbeni együttműködés tekintetében a pályázati döntés megérkezéséig folytatni kell a tárgyalásokat, a támogatási szerződés aláírásáig rögzíteni kell az együttműködésre vonatkozó pontokat, beleértve a finanszírozást is.

Egyben rögzíti, hogy a beszedett idegenforgalmi adó összege nem azonos a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott, állami normatívával kiegészített idegenforgalmi adó összegével.

  1. javasolja a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat beadását.
  2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnökének a további intézkedések megtétele végett.

Határidő: elfogadásra azonnal, megküldésre 2016. február 17.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy Miklós képviselő, turisztikáért felelős tanácsnok

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 15.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                            Nagy Miklós

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző