Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.01.27 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.01.27 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 2/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-én
8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                       (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                 jegyző

Horváth Márta               műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné            pénzügyi osztályvezető
Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              BVÖKI igazgató

Part Andrásné               jegyzőkönyvvezető                                      (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 23 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki módosító indítvánnyal élni, illetve a napirendi sort módosítani. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 27-i soros, nyilvános ülésének napirendjét 23 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5/2016. (I.27.) határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 27-i soros ülésének napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 4. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 

 1. 5. Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerülete

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

 1. 7. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

 1. 9. Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

10. Kulturális pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

11. MENÜ KFT. vezetői tisztségviselői megbízatásról lemondás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12. MENÜ KFT. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

13. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

14. Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15. BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17. Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18. Szúnyoggyérítésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19. Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Megjegyzi, hogy a Képviselő-testület korábbi döntéseinek átvezetéséről van szó. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület munkáját figyelemmel kísérő állampolgárok tudják, hogy az önkormányzati munka alapja az adott év elején elfogadott költségvetés, melyet minden évben komoly munka előz meg. Természetesen év közben a költségvetés módosulhat. A két ülés között történt eseményekről szóló beszámolójának készítése közben döbbent rá, hogy mennyi egyeztetés előzte meg a költségvetés mostani verzióját. Két képviselői fórum, több vezető értekezlet témája volt, illetve a Pénzügyi bizottság is részletesen tárgyalta, javaslatait megtette. Úgy érzi, hogy vagyunk olyan helyzetben, hogy a mai ülésen a költségvetési rendeletet megalkossa a testület.  Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi kiegészítésekkel:

 1. pontosítani szükséges a VN. Kft-nél továbbfoglalkozatott 5 fő költségeinek biztosítását.
 2. a VN. Kft. üzleti tervében szerepel 5 millió forint önkormányzati megrendelés. Ennek körülményeit tisztázni kell.
 3. BVKI költségvetésében a rendezvényekhez tervezett 24 millió forint helyett 20 millió forint elfogadását javasolja a kiadási előirányzatok között.
 4. az egészségház egészségügyi festését szükségesnek ítéli, ehhez javasol 500 eFt-ot a karbantartási kiadásoknál szerepeltetni,
 5. a Föld utca csatornázását – 50 %-os önkormányzati hozzájárulás mellett – javasolja beépíteni a kiadási előirányzatoknál,
 6. Badacsonyban a Kempingnél a járdaépítés költségeinek tervezését javasolja megvizsgálni a felhalmozási kiadásoknál,
 7. a Víg Bacchus vendéglőnél 2 db napelemes közvilágítási oszlop elhelyezésének vizsgálatát javasolja,
 8. a Három fenyő alatti 4 ezer m2-es terület értékesítését javasolja, illetve ideiglenes parkolónak történő kijelölése bevételnövelés céljából,
 9. a Móricz Zsigmond utcában 3 építési terület kialakítását javasolja megvizsgálni (telekmegosztással), majd a terület értékesítését,
 10. Badacsonyörs Orgona utcában a Székely dűlő mellett lévő önkormányzati telek értékesítését javasolja,
 11. az önkormányzat vagyonában szereplő hasznosítható ingatlanok kimutatását javasolja,
 12. a Badacsonyban bérbe adott szőlőterületek bérleti díjának, hasznosításának felülvizsgálatát javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a plusz 5 főt megtartani a korábbi testületi határozatnak megfelelően. A lakosság visszajelzése pozitív a munkájukat illetően, a vezetés szemléletváltását ez indokolja. A VN. Kft. üzleti tervében szerepel 5 millió forint önkormányzati megrendelés, ebből a bizottság a mellékletben szerepeltetett 1/a pontot, illetve a 2/a és 2/b pontot javasolja megvalósítani, melynek összege 3.625 eFt. A fennmaradó összeget az év közben felmerülő feladatokra javasolja ütemezni a bizottság.

A BVKI költségvetési tervezetében 20 millió forint szerepel, ezt javasolja átgondolni. Ha a teljes programot meg kívánják valósítani, akkor 4 millió forintot össze kell szedniük. Az intézményvezető úgy nyilatkozott, hogy 3 millió forint összeszedhető. Ő különböző csatornákon 1 millió forintot ígért, így 21 milliós önkormányzati támogatással a teljes program megvalósítható lenne.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az Egészségház festéséhez szükséges 500 eFt-ot a költségvetés tartalmazza. A Föld utca csatornázása és a Kisfaludy utcából érkezett lakossági felvetés a közvilágítással kapcsolatosan szintén szerepelnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a műszaki osztály a Kossuth utcában a napelemes közvilágítás megvalósításához szerezzen be ajánlatokat. Az utcában nincs csatlakozási pont, nagyon komoly fejlesztésre lenne szükség az egyéb megoldáshoz. A Három fenyő alatti terület értékesítését vagy ideiglenes parkoló kialakítását javasolja a bizottság. Minden képviselő megkapta az önkormányzati vagyonról szóló CD-t.  Amikor ezzel kapcsolatosan a testület valamit elhatároz, azt beemeli a költségvetésbe. Kéri a Műszaki osztályt, hogy a Móricz Zsigmond utcai telek megosztásának folyamatát indítsa el. Ez külön költséget nem igényel, illetve tervezve van. Badacsonyörs Orgona utcában a Székely dűlő mellett lévő önkormányzati telek értékesítése, illetve az önkormányzati vagyonhoz tartozó ingatlanok felülvizsgálata támogatható gondolat, de direktben nem érintik a költségvetést.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti a költségvetés fő számait. A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatások összege 102.266 eFt, a járulékok 27.439 eFt. A dologi kiadások 158.404 eFt, működési kiadások 436.275 eFt, a beruházási kiadások 56.761 eFt, felújítások 13.325 eFt. Mindösszesen az önkormányzat és intézményei főösszege 638.060 eFt.  A közös önkormányzati hivatal költségvetése ebből 103.917 eFt. A BVKI költségvetési főösszege 48.037 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Új Év köszöntőn elhangzott, hogy durván 900 millió forintból működtünk, de nem felejthető el az önkormányzati pénzből vagyonként átemelt nem kis összeg a Tátika vásárlás kapcsán, illetve a zárszámadáskor a tartalék is beszámítandó.  Ha pályázati források érkeznek, az összeg ennél nagyobb lehet.  Az utólag felvetett tételekkel kapcsolatosan kérdezi, hogy a Kalmár György kérelme a Badacsony TV. műsorainak archiválásával összefüggésben bekerült-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen. Az archiváláshoz eszköz beszerzésre, az újság színessé tételére vonatkozó javaslatot, illetve a Pénzügyi bizottság által javasolt 3 VN. Kft-s beruházást figyelembe vette. A Kisfaludy útra is beállított 3 millió forintot, a BVKI 1millió forintos költsége is bekerült. A BAHART-nak a kerékpárok szállításához 250 eFt beépítésre került.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az 1,5 milliós kiadmányt is beletenni a tervezetbe.  A VN. Kft. témája helyre lett rakva. A Sportegyesületnél történt elírás rendezve van. A badacsonyörsi strand üzemeltetésével kapcsolatban 300 eFt-ra van szükség, kéri a működési oldalon beállítani. Plusz ennyi költséget a VN. Kft. visel várhatóan, amennyiben sikerül a Bányász strand üzemeltetése kapcsán egyezetni ezeket a dolgokat. Kérdezi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslatai szerint a számszerűsíthető tételek bekerültek-e az anyagba.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsonyi Kempinghez vezető járda tervezve lett-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 7.874 eFt + ÁFA összeggel szerepel.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a József Attila utcában forgalomlassító berendezés kihelyezését vetette fel a lakosság. Erre a felhalmozási alaphoz 1,5 millió forintot javasol beépíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több alkalommal kértük a Közútkezelőt, hogy tegyen javaslatot a forgalom lassítására, illetve a rendőrség segítségét is kértük. Megállapították, hogy egy vasárnap mintegy 40-60 gépkocsi nem csökkentette le a sebességét megfelelően. Bukkanó kiépítése is felmerült 50-100 méterenként.

 

Kun István képviselő szerint a Közútkezelővel egyeztetve 50-50 %-ban egy lassító szigetet lehetne kialakítani.

 

Laposa Bence képviselő szerint a szigligeti minta szerint kihelyezett kijelzőnek nincs sok értelme.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felkérni az alpolgármester urat, hogy a Közútkezelővel egyeztessen, figyelemmel az elhangzottakra. 50-50 %-ban megosztott fejlesztést javasol.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az Egry Múzeum működtetése évente 6 millió forintba kerül. Fontosnak tartaná egyéb kiállítás szervezését az állandóan látható képek mellé, hogy legalább nullszaldós legyen az eredmény.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy valaki kávézót nyitna a Múzeumban. Javasolja egyeztetni vele arról, hogy esetleg az üzemeltetést is átvállalhatná. Az önkormányzat a szakmai ellenőrzésre a jogot fenntartaná. Köszönti a BVKI ügyvezetőjét. Elmondja, hogy javaslatként hangzott el az Egry József Múzeum költségeinek csökkentésére, hogy az alapgyűjtemény mellett legyenek időszaki kiállítások is. Kérdezi, hogy ez megoldható-e.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy igen.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület részéről a Szegedy Róza ház és a Szigligeti Vár üzemeltetőjével érvényben van egy összefogás, ehhez kellene csatlakozni.  Ha a vendég egy többes szolgáltatást kedvezményesen igénybe vehet, akkor általában benevez rá. Ha a 6 milliós költség feleződne, az is nagy eredmény lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy készül egy marketing terv, mely a kulturális munkát reklámozza, illetve ismerteti meg. Ez is csökkentheti a költségeket úgy, hogy több látogatót generál.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a belépőjegyek árát összevetni a környékbeli hasonló lehetőségekkel. Az a véleménye, hogy egy nyomottabb áron többen látogatnák a Múzeumot.

 

Krisztin N. László javasolja, hogy az intézményvezető vizsgálja meg a javaslatot, és hozza vissza a testület elé. A kiállítás 30 éve ugyanaz, örülni kell, ha valaki többször megnézi.  Ezért fontos megtoldani további anyagokkal, valami vonzó időszakos kiállítást kellene kitalálni. Kérdezi, hogy a költségvetéssel összefüggésben van-e további észrevétel.

 

Bolla József ügyvezető szerint alapos előkészítő munka előzte meg, a testület megismerte az anyagot.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Klastrom út felújításának 50 %-os költsége tervezve van-e a költségvetésbe.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az útalaphoz 8 milliós keret lett beállítva.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az igény mintegy 14 millió forint.  A Bewital Bt. is kérelemmel fordult a testülethez. A bizottság javasolja, hogy a felújítás költségének 50 %-át az önkormányzat, 50 %-át pedig a kérelmező fizesse meg. A költségvetés nem tartalmazza az összeget. A Föld utca sem szerepel.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja a keretösszeget 10 millió forintra emelni.

 

Laposa Bence képviselő azt javasolja, hogy azokat a kérelmeket teljesítse az adott évben a testület, melyek január 1-ig beérkeznek.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint nem biztos, hogy minden kérelmet tud a testület teljesíteni, ezért próbálja meg azokat rangsorolni, fontossági sorrendbe állítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak olyan útfelújítások, melyek bevételt hoznak, illetve olyanok, ami az ott lakók közérzetét javítják. A Major út felújítása bevételt generálhat, a Klastrom utcában is olyan komoly szálláshelyfejlesztés történt, mely 2 millió forint tiszta bevétel növekedést jelenthet az önkormányzatnak. A mérlegelésnél ezt is figyelembe kell venni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy néhány évvel ezelőttig a behajtási engedélyekből származó bevétel került az Útalapba. Ezt felsőbb szintű jogszabály megtiltotta.  Ami most ide kerül, az önkormányzat bevételét csökkenti. Az önkormányzat stabil gazdasági éven van túl. Meg kell próbálni objektív szempontokat figyelembe véve rangsort felállítani. Az Útalapot hagyná, inkább egy előirányzat módosítást javasolna a MÁK-os egyeztető táblák elfogadása után.  Egy prioritási sorrendet kell felállítani, különbséget téve egy ivóvíz, szennyvíz illetve útépítés vonatkozásában. Vannak olyan területek, ahol nincs ivóvíz sem.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Badacsony Kempingig azért vállalja fel a testület a járda megújítását, mert már tavaly is jelentős bevétele keletkezett a Kemping beruházás kapcsán. Még további fejlesztések várhatók, így a befektetett összeg két év alatt megtérülhet, illetve a település is szépül. A jövőben is így kellene majd mérlegelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a kérelmező vállalja, hogy a beruházás költségének 50 %-át hozzáteszi, egyedi elbírálás alapján hozhat döntést a testület az adott beruházás támogatásáról.

 

Krisztin N. László polgármester összegzi, hogy javaslat hangzott el az Útalap emelésére, a kérelmek egyedi elbírálására, stb. Kéri, hogy aki az Útalapba helyezett összeg 2 millió forinttal történő megemelését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

6/2016. (I.27.) határozat

Útalap összegének megemelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Miklós képviselői indítványát jóváhagyólag támogatja, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Útalap 2 millió forint összeggel (10 millió forint összegre) történő emelését elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megköszöni azoknak a munkáját, akik a költségvetés előkészítésében részt vettek. Bízik abban, hogy ezzel a költségvetéssel sikeres évet viszünk végig, melyhez a pályázati munka is hozzá fog járulni.  Elmondja, hogy a civil szervezetek közül többen adták be igényüket.  A költségvetés a beadott maximális igényt tartalmazza, mintegy 4 millió forint értékben, mely nem tartalmazza a CÉH Turisztikai Egyesületet. A Badacsonytomajért Közalapítvány képez kivételt, az Alapítvány 1 millió forint támogatást kap.  A februári testületi ülésre külön előterjesztés készül a konkrét támogatásokról.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a Kulturális Intézmény költségvetése Badacsonytomajra és Badacsonyörsre vonatkozóan is tartalmazzon egy-egy nagyobb rendezvényt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy újra ismertesse a költségvetés fő számait.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése az elhangzott módosításokat átvezetve 641.860 eFt bevételi és kiadási előirányzattal kerül javaslatra. Ebben 15,7 millió a pénzmaradvány igénybevétele.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal együtt, a most elhangzott számok alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetését elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettség a napirend megtárgyalása. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés szerinti határozati javaslatot illetve annak mellékletében foglaltakat fogadja el.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés a hitelfelvételi korlátokat is meghatározza.  Jelenleg nagyon jó helyzetben van az önkormányzat, hitele nincs, és 2016-ban nem számol hitelfelvétellel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

 

7/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

MELLÉKLETE

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

 

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

 

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

 

 

 

 

 

 

 

R3vat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját

forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete

-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet

rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet

kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet l

ejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen

 

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok felújítása

K71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

 

 

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

 

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

 

 

 

 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovatszám

saját bevételek 2016.

saját bevételek 2017.

saját bevételek 2018.

saját bevételek 2019.

353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

 

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

194300

186850

189092

189092

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

17810

17860

18217

18764

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

2100

2222

2255

2300

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

214110

206932

209564

210966

 

 

4./ Napirendi pont

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata tagja a Társulásnak. Minden évben egy alkalommal beszámolnak a munkájukról. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 2. javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester kezdeményezzen tárgyalást az illetékeseknél a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatosan.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az NHSZ igazgatója a bizottsági ülést követően felhívta azzal, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtésről tárgyalni szeretne vele. Március 1-től be kívánják vezetni, zsákos rendszerben. Amint a tárgyalás megtörténik, a testületet tájékoztatni fogja.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a szelektív szigetekért fizet-e külön az önkormányzat.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy tudomása szerint nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy benne van a díjban. A házhoz menő szelektív gyűjtés is, ezért kértük a beindítását. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az illetékeseknél a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatosan.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

5./ Napirendi pont

Vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerülete

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az igazgató asszony jelezte, hogy egy sürgős budapesti út kapcsán nem tud jelen lenni a képviselő-testületi ülésen.

 

Krisztin N. László kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2016. (I.27.) Képviselő-testületi határozata

Vagyonkezelési szerződés módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32., képviseli: Tóth Mária Tapolcai Tankerület tankerületi igazgató; adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41; Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000; ÁHT azonosítója: 335262; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) a Badacsonytomaj 2488/5  hrsz-on levő Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelése tárgyában és vagyonkezelői jog alapítása okán 2013. augusztus 15. napján létrejött Vagyonkezelési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és egyben felkéri, hogy a döntésről a KLIK-t értesítse.

Határidő:        azonnal;

aláírásra és értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória Jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

Módosítás (1)

amely létrejött egyrészről a

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (székhelye: 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.; képviseli: Krisztin N. László polgármester; törzsszáma: 733942; adóigazgatási azonosító száma: 15733940-2-19; bankszámlaszáma: 11748052-15427504; statisztikai számjele: 15733940-8411-321-19), mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32., képviseli: Tóth Mária Tapolcai Tankerület tankerületi igazgató; adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41; Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00331061-00000000; ÁHT azonosítója: 335262; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01), mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

 

 1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Vagyonkezelési szerződés jött létre 2013. augusztus 15. napján a Badacsonytomaj 2488/5  hrsz-on levő Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelése tárgyában és vagyonkezelői jog alapítása okán.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 26. pontját az alábbiak szerint módosítják:

{Működési költségek viselésének szabályai}

26.1. Badacsonytomaj 2488/5 hrsz-on levő épületben a Tatay Sándor Általános Iskolán kívül üzemel konyha, ebédlő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló Menü Kft., amely az intézményi valamint a gyermek és szociális étkeztetéseket végzi.

Az ingatlanon nem minden Tatay Sándor Általános Iskolán kívül üzemelő közüzemfogyasztást (gáz, villamos energia, víz- csatorna) mutatja főmérő.

Az intézmény épületét nem kizárólag a Vagyonkezelő használja, ezért a KLIK a vagyonkezelésében levő ingatlan vagyon használatával kapcsolatos közüzemi díjait, üzemeltetési költségeit, a felek a következő képen állapítják meg:

A főmérők kiépítéséről Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 275/2012. (XI.28.) számú határozatában döntött.

a) villamos energia: felek megállapítják, hogy 2013. június 27. napjától a Menü Kft. a villamos energia felhasználására a konyhán külön mérőórával rendelkezik, ezért az intézmény villamos energia fogyasztási helyének számlafizetője a KLIK, mint vagyonkezelő,

b) meleg víz fogyasztás: felek megállapítják, hogy 2013. december 31-tól  a Menü Kft. konyhai meleg vízellátást bojlerek felszerelésével az önkormányzat oldotta meg.

c) földgáz: a felek megállapítják, hogy 2015. június 27. napjától a Menü Kft. a földgázenergia felhasználására a konyhán külön mérőórával rendelkezik, ezért az intézmény földgázenergia fogyasztási helyének számlafizetője a KLIK, mint vagyonkezelő,

d) víz- és szennyvízcsatorna díj (alapdíj+ fogyasztás) megosztásának szabálya a Menü Kft. a konyhában elhelyezett hitelesített alvízmérőn lévő fogyasztás alapján (fogyasztás+ alapdíj - rendszerhasználati díj- a fogyasztás %-ban) viseli a költséget, míg a KLIK-et a fennmaradó költség terheli.

26.2. Felek megállapítják, hogy az intézményben iskola büfé működik, külön üzemeltetési szerződés alapján, melyet a KLIK képviselője ír alá, a büfé bérbeadásából származó bevétel a KLIK-et illeti. A büfé helyiség külön hitelesített villamos energia és víz almérővel rendelkezik. Az almérőn keletkező költségek a büfé mindenkori üzemeltetőjét terheli. A büfé helyiségben fűtés nincs. A büfé helyiséget a KLIK üzemelteti.

26.3. Felek megállapodnak abban, hogy az általános iskola épületében az önkormányzat számára – annak kötelező feladata ellátása érdekében – helyet biztosít a nyári napközi és táborok szervezésére, melyre az önkormányzat engedéllyel rendelkezik, és amelynek biztosítása során keletkezett személyi (takarítás, karbantartás (különös tekintettel: a használt helyiségek meszelése), pedagógiai feladatok) és energetikai költségei (fogyasztás+ alapdíj a fogyasztás %-ban) az önkormányzatot terhelik a táboroztatás időszakában.

Az iskolában lebonyolított napközis táboron kívüli táboroztatás során keletkezett mindenkori nettó bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti, a mindenkori nettó bevétel 50 %-át az önkormányzat az iskola épületére, berendezésének korszerűsítésére fordítja.

Ezen feladatok során keletkező energia költségeket (fogyasztás+ alapdíj - rendszerhasználati díj- a fogyasztás %-ban) Felek egymás között az alábbiak szerint rendezik:

a) a tevékenység megkezdése előtt és végén a Felek képviselői által leolvasott közmű óraállás alapján.

b) az energetikai költségek (fogyasztás+ alapdíj-rendszerhasználati díj- a fogyasztás %-ban) terhelik a táboroztatás időszakában az önkormányzatot.

 1. 3. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
 2. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az aláírásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződés módosítás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

 

Kelt: Badacsonytomaj, 2016. január „28.”

 

 

 

........................................................................

Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

........................................................................

Tóth Mária Tapolcai Tankerület

tankerület igazgató

KLIK

 

ellenjegyzem:

 

 

........................................................................

Wolf Viktória

jegyző

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

ellenjegyzem:

 

 

........................................................................

Kissné Pintér Ágnes

pénzügyi referens

Tapolcai Tankerület

Pénzügyi ellenjegyző:

 

………………………………………………

Tamás Lászlóné

költségvetési- és adóosztályvezető

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 401/2015.(X.22.) számú határozatát módosítsa és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – módosított 2016. évi Üzleti Tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

 1. a VN. Kft. ügyvezetője az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévente számoljon be a megvalósításról,
 2. az 5 millió forint terhére a mellékletben szerepeltetett 1/a pontot, illetve a 2/a és 2/b pontot javasolja a bizottság megvalósítani,
 3. az összegből fennmaradó 1,4 millió forintot év közben felmerülő feladatokra javasolja ütemezni,
 4. a Kisfaludy úton lévő és önkormányzati tulajdonban álló bástyaszakaszokat javasolja a bizottság felmérni,
 5. nagyobb mérvű beruházásokhoz 50% előleg biztosítását javasolja a bizottság a VN. Kft részére.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy mindenki tudja, hogy az üzleti terv ebben a formában nem fog teljesülni, plusz – mínusz 10 millió forint eltérés lehet. Tehát változtatni kell majd rajta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság 2. javaslatát a költségvetés tárgyalása során a helyére rakta a testület. A Kisfaludy útra vonatkozó javaslat átvitt értelemben a VN. Kft-re is tartozik. Az előleg témája támogatható.

 

Forintos Ervin képviselő olyan anyag összeállítását kéri, melyben a határidők is szerepelnek. A határidőket be kell tartani.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy az üzleti tervet nem először tárgyaljuk. Az ügyvezető nyilatkozott, hogy az anyagot teljes körűnek tartja. Az átalakított verzióban elfogadásra javasolja. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 401/2015.(X.22.) számú határozatát módosítja és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – módosított 2016. évi Üzleti Tervét az alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja:

a)    a VN. Kft. ügyvezetője az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévente számoljon be a megvalósításról,

b)    az 5 millió forint terhére a mellékletben szerepeltetett beruházásokat a költségvetésben elfogadottak szerint valósítsa meg,

c)    a Kisfaludy úton lévő és önkormányzati tulajdonban álló bástyaszakaszokat mérje fel a Műszaki Osztály közreműködésével,

d)    nagyobb mérvű beruházásokhoz 50% előleg biztosítását szükség esetén javasolja.

.

 1. felkéri Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév  utolsó napjáig

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság hosszan tárgyalta a napirendeket, ezért tud a testületül most gyorsan dönteni. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2016. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 21.463 ezer Ft összegben, azaz huszonegymillió-négyszázhatvanháromezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen VN Kft. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)     7.154 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b)     7.154 ezer Ft 2016. május 31. napjáig

c)     7.155 ezer Ft 2016. október 30. napjáig

 1. a támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása, kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy a támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:  a megállapodás megkötésére: 2016. február 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra    biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi Karbantartási Tervéről szóló I. határozati javaslatot az előterjesztést szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az intézményeknél beállított karbantartási keret éves szinten nem biztos, hogy elegendő lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményekkel egyeztetve, az előző évek tapasztalatai alapján lettek beállítva az értékek. Ha havária helyzet lenne, az önkormányzat segít. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2016. évi Karbantartási Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 400/2015.(X.22.) számú határozatát módosítja és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – módosított 2016. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 

9./ Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézmény szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját jóváhagyásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel:

 1. javasolja egy ún. Rendezvény Alap létrehozását
 2. a 2016. évi programokra 20 millió forintos keretösszeg biztosítását
 3. Badacsonytomajon és Badacsonyörsön egy-egy nagyobb program szervezését
 4. Badacsonyi Tavasz rendezvénnyel egy országos jelentőségű program összekapcsolását.

A Pénzügyi bizottsága Bubics Mariann vállalkozó Egry József Emlékmúzeumban kávézó és ajándékbolt kialakítására irányuló kezdeményezését támogatja, javasolja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője több alternatívát bemutató látványtervet kérjen be és azt terjessze elő a Képviselő-testület következő ülésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 2016. évi rendezvényekre a költségvetésben 21 millió forint került beállításra. Elhangzott, hogy Badacsonytomajon és Badacsonyörsön is igény van egy-egy nagyobb programra. A testületnek az lenne az elvárása, hogy a vállalkozók nagyobb mértékben vegyék ki a részüket a rendezvénycsomag finanszírozásában. Nagy Miklós képviselő vállalta, hogy összehívja a vállalkozókat e témában egy egyeztetésre.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a találkozó jó hangulatú és eredményes volt. Az együttműködéssel a vállalkozók egyetértettek, elfogadták, hogy a programok finanszírozásához hozzájáruljanak. Ha komolyabb rendezvények lesznek, áldozni fognak a programokra. Jól esett nekik a megkeresés, ötletek is elhangzottak részükről.

 

Berecz Nikolett intézményvezető a tavaszi programcsomaghoz kapcsolódóan elmondja, hogy azt egy-egy tematika köré kívánja szervezni. Május utolsó hétvégéje a Tavaszi zsongás elnevezést kapná, a családokra koncentrálva, könnyűzenei és egyéb kiegészítő rendezvényekkel.  Június első hétvégéjén Tavaszi nosztalgia címmel péntek és szombat este könnyűzenei koncerteket, második hétvégéjén „Élő zenét és koncerteket mindenkinek!” címmel szervez két estét betöltő programot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a 2016. évi rendezvényterv fogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

BVKI szervezésében 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézmény szervezésében 2016. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá

 1. javasolja egy ún. Rendezvény Alap létrehozásának vizsgálatát,
 2. javasolja Badacsonytomajon és Badacsonyörsön egy-egy nagyobb program szervezését,
 3. javasolja Badacsonyi Tavasz rendezvénnyel egy országos jelentőségű program összekapcsolását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben programterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Bubics Mariann kezdeményezésével kapcsolatosan a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

BVKI szervezésében 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bubics Mariann kávézó és ajándékbolt kialakítási kezdeményezését támogatja az Egry József Emlékmúzeumban. Felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézményének vezetőjét, hogy több alternatívát bemutató látványtervet kérjen be és azt terjessze elő a képviselő-testület következő ülésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

 

10./ Napirendi pont

Kulturális pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       rendelje el Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását Badacsonyi Tavasz címmel, a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

-       rendelje el Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Folyékony szerelem – Badacsonyi Szüret” 2016. címmel, a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy mindkét esetben a pályázati anyag készen van. A testület részére előzetesen megküldött programterv a vállalkozókkal történt egyeztetésen kismértékben módosult, a tavaszi programokat az elhangzott tematika szerint tervezték.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja a Badacsonyi Tavasz tekintetében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását Badacsonyi Tavasz címmel.
 2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
 3. pályázat költsége összesen:       7.620.000 Ft
 4. önerő mértéke (20%):                 1.524.000 Ft
 5. igényelt támogatás (80%):          6.096.000 Ft.
 6. a pályázathoz szükséges forrást az intézmény 2016. évi költségvetésében biztosítja.
 7. elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben) megfizetését, melyet az intézmény 2016. évi költségvetésének kerete terhére biztosítja.
 8. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja a Badacsonyi Szüret tekintetében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Folyékony szerelem- Badacsonyi Szüret” 2016. címmel.
 2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
 3. pályázat költsége összesen:  9.144.000 Ft
 4. önerő mértéke (20%):           1.828.800 Ft
 5. igényelt támogatás (80%):    7.315.200 Ft.
 6. a pályázathoz szükséges forrást az intézmény 2016. évi költségvetésében biztosítja.
 7. elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben) megfizetését, melyet az intézmény 2016. évi költségvetésének kerete terhére biztosítja.
 8. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri a televízió nézőit, hogy akiknek a Nemzeti Kulturális alap felé lobbi ereje van, segítse ezeknek a pályázatoknak a sikerességét.

 

 

11./ Napirendi pont

MENÜ KFT. vezetői tisztségviselői megbízatásról lemondás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) ügyvezetőjének, Lukács Antalnénak vezető tisztségviselői megbízatásáról történő lemondását és munkaviszonyának ezzel egyidejűleg történő megszűntetését 2016. április 4. napjával vegye tudomásul.
 2. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére készíttesse elő az új ügyvezető választással kapcsolatos előterjesztést és okiratokat.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismereti, hogy az ügyvezető asszony jelezte az önkormányzat felé, hogy kéri a munkaviszonyának megszűntetését, illetve ezzel egyidejűleg a vezetői tisztségről való lemondását is kezdeményezte nyugdíjazása miatt.  Amennyiben a testület elfogadja, jogviszonya április 4-gyel megszűnik. A MENÜ Kft. feltőkésítését március 15-ig meg kell tenni. Az önkormányzat ügyvédjét értesítette, hogy a Kft. ügyvezetőjének személyét érinti a változás. A kapcsolódó okiratokat előkészíti, azokat a feltőkésítéssel együtt a februári soros ülésre előkészítjük.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az új ügyvezető választása az előzetes beszélgetések alapján pályázati formában vagy direkt módon történhet. Kérdezi a képviselőket, hogy melyik irányt javasolják.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy többen a direkt módon történő ügyvezető választást támogatták.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy így kerül előkészítésre az anyag. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

A MENÜ Kft. ügyvezetője munkaviszonyának, vezető tisztségviselői megbízatásának megszűnésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a MENÜ Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének, Lukács Antalnénak vezető tisztségviselői megbízatásáról történő lemondását és munkaviszonyának ezzel egyidejűleg történő megszüntetését 2016. április 4. napjával tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy képviselő-testület soron következő ülésére készíttesse elő az új ügyvezető választással kapcsolatos előterjesztést és okiratokat.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. februári soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

12./ Napirendi pont

MENÜ KFT. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a Menü Kft. 2016. évi üzleti tervét előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja azzal, hogy az kerüljön felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra az átadás-átvételt követően.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. – 2016. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja azzal, hogy az kerüljön felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra az átadás-átvételt követően.
 2. felkéri az ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 

13./ Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy megérkezett a Tátika üzletház tulajdonjog bejegyzését igazoló okirat. Emiatt a 3. számú mellékletet pontosítani kell, az ingatlan plusz elemként bekerül a belterületi ingatlanok sorába. A vagyonrendelet 5. § (2) bekezdésében illetve (3) bekezdésében foglalt 500 eFt-os értékhatárt javasolja - a képviselői javaslatokat figyelembe véve - 1 millióra megemelni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az elhangzott pontosításokkal a rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

Krisztin N. László polgármester 9.40 órakor távozik a Képviselő-testület üléséről.

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

14./ Napirendi pont

Kérelem közműfejlesztési hozzájárulás elengedéséra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

-       nem támogatja elfogadásra Rott Ildikó (9071 Gönyű, Zrínyi u. 57. szám alatti lakos) részére az általa befizetett 180.000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás felének, azaz 90.000,- Ft-nak a visszafizetését.

-       Rott Ildikó (9071 Gönyű, Zrínyi u. 57. szám alatti lakos) kérelmét nem javasolja támogatásra, a 2015. május 27-én befizetett 180.000,- Ft szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulást a Hamvas Béla u. 2/a. szám alatti ingatlanra vonatkozóan nem javasolja visszafizetni.

-       Uhl Péter (6500 Baja, Árpád tér 6.) kérelmének támogatását nem javasolja, miszerint a Badacsonytomaj 2264. hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötéséhez a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás befizetésétől a képviselő-testület ne tekintsen el abban az esetben sem, ha a kérelmező azt saját erőből kívánja megvalósítani.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Rott Ildikó a saját költségén 525.340 Ft értékben a szennyvizet bekötötte az ingatlanára. Az eredeti telket kettéosztották, az ő részén nem volt bekötés. A bizottság nem támogatta a korábban befizetett 180 eFt közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetését. Nem támogatta a hozzájárulás felének a visszatérítését sem.  Uhl Péter szeretne a csatornára rákötni, azonban a gerincvezeték nem megy el az ingatlanáig. Vállalná annak kiépítését is, de kéri a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése alóli mentesítését. A bizottság ezt sem támogatta.

 

Horváth Márta osztályvezető helyesbítésként elmondja, hogy Rott Ildikó esetében a bekötés 241.300 Ft-ba került. Tájékoztató adatként szerepelt az előterjesztésben, hogy amikor az önkormányzat csináltatta a csatornát, a gerinc kiépítése a Római úton 525.340 Ft-ba került. Uhl Péternek meg kellene toldani 5-10 méterrel a gerincvezetéket, hogy rá tudjon kötni. Viszont nem tudna rákötni, ha nem lenne eleve gerincvezeték. Az ő esetében javasolja a hozzájárulás egy részét befizettetni a csatlakozásért.

 

Laposa Bence képviselő javasolja itt 50 %-ban megállapítani a közműfejlesztési hozzájárulás mértékét.  Elmondja, hogy az első esetben a telekosztás miatt egy új bekötés keletkezett. Ezzel az ingatlan forgalmi értékét jelentősen növelték. Véleménye szerint az ingatlantulajdonos fizesse meg teljes mértékben a közműfejlesztési hozzájárulást. A második esetben kérelmező egy plusz értéket hoz létre, meghosszabbítva az önkormányzat gerincvezetékét is. Itt el tudná fogadni, hogy kapjon valamennyi kedvezményt.

 

Krisztin N. László polgármester 9.45 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Forintos Ervin képviselő úgy támogatja Uhl Péter kérelmét, ha az előírt műszaki paraméterekkel megépíti a gerincvezetéket az ingatlanáig és saját költségén ráköt. Rott Ildikó esetében épült egy ház, ami adóbevételt hoz. Ezért javasolja a hozzájárulásból 90 eFt visszafizetését.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy kell-e tervet készíttetni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy igen, a rákötéseket terveztetni kell.

 

Kun István képviselő szerint a tervek birtokában döntsön a testület. Ha nem kell a gerincet hosszabbítani, vagy nem megfelelő paraméterekkel készülne a hosszabbítás, akkor nem javasolja a kérelem támogatását. Megjegyzi, hogy a lakosság a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével hozzájárult az átemelők működtetéséhez, az egész szennyvízkezelési rendszerhez. Nem látja annak előnyét, ha az önkormányzat elengedi a befizetést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jövőre nézve meg kell határozni, hogy hogyan kezeli a testület a hasonló eseteket. Elvárjuk a partnerektől, hogy előre jelezzék szándékukat, hogy a testület eldönthesse, hogy mi a jó megoldás.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a képviselők célja a lakosságszám növelése, viszont nem jó, ha utólag értesülnek ilyen dolgokról. Ha a kérelmező saját költségén megcsinálta a fejlesztést, akkor miért akarja, hogy most az önkormányzat kifizesse neki. Ha valaki plusz értéket hoz létre, akkor jogosabbnak tartja a hozzájárulás elengedését, mint utólagos bejelentés esetén.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Rott Ildikó részére az általa befizetett 180.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulás felének, azaz 90.000,- Ft-nak a visszafizetésével, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

19/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Rott Ildikó kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Rott Ildikó (9071 Gönyű, Zrínyi M. u. 57.) kérelmét támogatja, kérelmező által 2015. május 27-én befizetett 180.000,- Ft szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás összegéből 50% (azaz 90.000 Ft) visszafizetését elrendeli, tekintettel arra, hogy a Hamvas Béla u. 2/a. szám alatti ingatlanra a szennyvízberuházás korábbi ütemeinek kivitelezése során szennyvízbekötést nem építettek ki, és azt kérelmező saját erőből kiépíttette.
 2. Felkéri Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:  azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Uhl Péter a szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás 50%-át fizesse meg, amennyiben saját erőből kívánja a 2264. hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötését megvalósítani, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

20/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Uhl Péter kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Uhl Péter (6500 Baja, Árpád tér 6.) kérelmét részben támogatja. A szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás 50%-ban történő megfizetését támogatja, amennyiben kérelmező saját erőből kívánja a 2264. hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötését megvalósítani. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a jövőben ilyen jellegű megkeresés érkezik, az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a helyzetet minősítse és előzetesen eldöntse, hogy melyik utat választja az adott ügyben.

Krisztin N. László polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

15./ Napirendi pont

BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a BEWITAL Bt. képviseletében, Molnár Zsolt (9228 Halászi, Damjanich u. 28.) kérelmének támogatását, a Klastrom út emelkedő szakaszának javíttatását a 2016. évi útalap terhére 3.255.396 Ft összegen nem javasolja. Javasolja viszont, hogy amennyiben kérelmező az útalapba 1.650 eFt-ot befizet, akkor az önkormányzat a fennmaradó részösszeggel támogassa a beruházást.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez egyedi kérelem volt, külön megállapodást kell kötni az ügyféllel. Javasolja a 2016. évi tartalék terhére támogatásról történő döntést, és így a határozati javaslat pontosítását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel a pontosítással a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

21/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Klastrom út javíttatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. A BEWITAL Bt. képviseletében, Molnár Zsolt (9228 Halászi, Damjanich u. 28.) kérelmét részben támogatja. Hozzájárulást biztosít a Klastrom út emelkedő szakaszának javíttatásához abban az esetben, ha kérelmező a beruházáshoz 1.650 ezer Ft összeggel hozzájárul. A beruházási kiadásra tervezett 3.255.396 Ft-ból fennmaradó összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
 2. Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, a szükséges intézkedések megtételére.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, az útjavítás elvégzésére 2016. május 01.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

16./ Napirendi pont

Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester a televízió nézők kedvéért elmondja, hogy valamikor régen a kitüntetésekre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint „Badacsonytomajért” kitüntetés volt adományozható. Akkora volt az igény, hogy aktív emberekre nem kerülhetett sor. Az akkori testület átdolgozta a rendeletet, csoportosítva a kitüntetés lehetőségét a különböző területekre.  Ennek az lett a következménye, hogy nagyon sok jutalmazás történt. Az előző testület bizonyos korlátokat szabott, de felmerült az igény az új testület részéről a rendelet ismételt átdolgozására. Ezt Jegyző asszony az elhangzott javaslatok alapján megtette. A tervezet lényege, hogy megmaradna a „Badacsonytomaj Város Díszpolgára” cím, mely egy ciklusban egyszer adható. Megszűnnének a kategóriák, és létrejönne egy Pro Urbe Emlékérem, mely egy évben két személy részére adható. Emellett a városért adott évben kiemelkedően sokat tevők részére Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele adható, évente legfeljebb 10 személy részére.  Úgy érzi, hogy ez a keret lenne a legkedvezőbb az elkövetkezendő időszakban.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

17./ Napirendi pont

Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ülést megelőzően körbeadott mellékleten a régi rendelet száma szerepel, ezért elnézést kér. Elmondja, hogy a gesztenyesor vonatkozásában a kiadható közterületek növelését tervezzük, illetve nem daraboltuk fel a területeket. A felső bazársornál is egy csíkot képezne a kiadható közterület, 10-15 részre lehetne bontani. Javasolja ezt rendeleti szinten is szerepeltetni. A műszaki osztályvezető előkészítette a közterület használati díjak tekintetében az összehasonlító táblázatot, Balatonfüred, Szigliget és Révfülöp településekkel. A bizottsági ülésen elhangzott a szakma részéről, hogy az új közterület használati rendelet elfogadását kérik, mert ez csökkentené a túlszabályozottságot.  Megállapítható, hogy a térségben lévő önkormányzatokhoz képest magasak a díjak, javasolja megfontolásra a díjak csökkentését.   A jelenlegi tervezet még a régi díjakkal számol.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a jelzett települések aktuális közterület használati rendeletét töltötte le. Badacsonytomaj nagyon drága a többiekhez viszonyítva, tavaly 10 kérelmezőből 8 visszalépett.

 

Krisztin N. László polgármester a februári ülésre kéri átgondolni a díjtételek módosítását.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy minden évben átdolgozásra kerül a rendelet, most is belekerült néhány új elem. Közben a város képe nem javul, a szezon alatti állapotokkal nem tudunk mit kezdeni.  Az elmúlt nyáron is katasztrofális állapotok voltak, nincs esély a rendelet betartatására. A hivatalnak semmiféle tényleges beavatkozása nem volt, ez így tarthatatlan. Határozott lépéseket vár el, ehhez javaslatokat tett a Jegyző asszony felé. Szeretné, ha a rendelet kiegészülne egy városarculati tervvel.  Létre kell hozni egy egységes képi szabályozást, felszámolva a jelen állapotokat. Akkor járnánk el helyesen, ha ezt egy profi szakember készítené el, hosszabb türelmi időszak megjelölésével.  Kéri a testület támogatását és a hivatal felhatalmazását a folyamat elindítására. A rendelethez egy konkrét végrehajtási javaslatot is kér, mert a mostani rendszerben nem lát semmiféle garanciát.

 

Nagy Miklós képviselő a Borútban érdekelt vállalkozókkal közösen kéri megvizsgálni, hogy milyen módon kerülhetne ki a mindennapokból a műanyag edényben történő borértékesítés, melyhez határidő megjelölését is kéri.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy szó volt arról, hogy a Rózsakő fesztivál idejére a Dísztéren is jelöl ki az önkormányzat közterületet.  Azt javasolja, hogy a közterületek bérleti díját az önkormányzat szedje be a jelentkező vállalkozóktól.  Ha támogatásként adnánk át területet, a rendelet nem kezeli a közterületek továbbadásának szabályait.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Laposa Bence képviselő arculati kézikönyv kidolgozására vonatkozó javaslatát nem kezelné rendeleti szinten, határozathozatalra javasolja a testület felé.  Ha elkészül, a rendeletbe beépíthető lesz alkalmazandó elemként. A Borút Egyesülettel szívesen együttműködnénk. Javasolja egy informális tájékoztató fórum szervezését a vállalkozók felé az új közterület rendelettel kapcsolatosan.  Csak a jogszabály hatálya alá tartozó területeken tudjuk érvényesíteni a jogainkat. A végrehajtási javaslatra ígéretet tesz. Kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy péntekig készítsen arra vonatkozóan egy összesítést, hogy kinek milyen feladata lesz a nyári szezonban. Felhívja az ügyvezetők figyelmét a kiadandó közterületekkel kapcsolatosan, mivel az elmúlt időszakban sok tévedésre okot adó folyamattal találkoztunk. A Pénzügyi bizottság javasolta a Rózsakő fesztivál lebonyolításával kapcsolatosan, hogy az önkormányzat megállapodás alapján vegyen részt a rendezvény szervezésében.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy döntés született a Rózsakő fesztivállal kapcsolatosan tárgyalás lefolytatásáról, és külön megállapodás megkötéséről. Ez két ponton érinti a rendeletet. Most tiltva van a Dísztér ilyen jellegű hasznosítása, csak önkormányzati rendezvények alatt használható.  A szerződés tárgyalásakor a közterületekre ki kell térni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az is támogatás, ha a Dísztéren kap helyet a színpad.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez így van. Ha egyéb közterületet továbbértékesít a szervező, az is önkormányzati támogatásként fogható fel. Az arculati kézikönyv elkészítését támogatja, de véleménye szerint ehhez nem rendelkezünk megfelelő apparátussal. Kéri a jegyző asszonyt, hogy kérjen be árajánlatokat, és a végrehajtási utasítás tekintetében konkrét elemeket fogalmazzon meg. A dokumentációt küldje meg a képviselőknek. Aki ebben a témában feladatot kap, köteles meghatározott időközönként visszajelezni. Fontos lesz a rendelet hatékony kommunikációja, honlapon, újságban illetve szórólapon való megjelentetése, különösen a műanyag palackos borárusítás tekintetében. Első körben a frekventált területen lévő üzletek tulajdonosait kell megszólítani, tértivevényes levél formájában.

 

Wolf Viktória jegyző a rendelet hatálybalépését március 15-tel javasolja.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a Borhét szervezőjével kötendő szerződés tartalmazza a park rendbetételét is.

 

Krisztin N. László polgármester kéri ezt a határozatba belefoglalni.

 

Nagy Miklós képviselő kéri figyelembe venni az arculati kézikönyv elkészítésekor, hogy már rendelkezünk egy hasonló dokumentummal.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy nem grafikai tervezésre gondolt, a Hegyközség, a Borút Egyesület és a Turisztikai Egyesület rendelkezik ilyennel. Egy szabályozási tervről beszélt, melyet egy külső szakértő – felmérve a település adottságait – egyeztet az érintettekkel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem hagyhatók ki az érintett civil szervezetek sem, akik különböző logót használnak.  A grafikai elemeket célszerű egy kézikönyven összegyűjteni és ehhez igazítani a szabályokat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a testületnek is komoly szerepet kell vállalnia, nem az uniformizálás, hanem az egységesítés irányába kell haladni.

 

Laposa Bence képviselő a közterület használat szempontjából négy kritikus területre vonatkozóan tesz módosító javaslatot. A BAHART területe, a MÁV területe, a Tátika környezete és egyéb saját kiadású területek.  A saját területek esetében javulást tapasztal. Remélhetőleg a Tátika a szezonra visszakerül az önkormányzat kezébe, ott drasztikus változtatások szükségesek. A BAHART részéről van tárgyalási hajlandóság. Szeretné, ha a Polgármester úr tárgyalást kezdeményezne a MÁV-val a területüket illetően, rosszul néz ki az egész.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy korábbi határozat februári határidővel kérte az egyeztetést, melyre eddig nem tudott sort keríteni. A következő hetekben megpróbálja beütemezni. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Jegyző asszony kérjen be ajánlatokat a városarculati kézikönyv elkészítéséhez, illetve a gyakorlati végrehajtás érdekében a szabályrendszert fogalmazza meg a következő testületi ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

22/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Arculati kézikönyv és szabályrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Városarculati kézikönyv elkészítéséhez kérjen be ajánlatokat, és a szabályrendszert dolgozza ki a gyakorlati végrehajtás érdekében.

A dokumentációt terjessze be a Képviselő-testület februári ülésére.

 

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Határidő: februári soros ülés

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Jegyző asszony dolgozzon ki egy végrehajtási utasítást a közterület használattal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellenőrzésének megvalósítására, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Végrehajtási utasítás a közterület használattal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellenőrzésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a közterület használattal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellenőrzésének megvalósítására dolgozzon ki végrehajtási utasítást.

 

Felelős: Wolf Viktória jegyző

Határidő: folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és használatáról

18./ Napirendi pont

Szúnyoggyérítésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) 2016. évre a csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendelje el, melynek aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.
 2. a 2016. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000,- Ft összegben biztosítsa.
 3. jelezze a Balatoni Szövetség felé, hogy a védekezés hatékonyságával a testület elégedetlen és a védekezés gyakoriságának igazolása mellett hajlandó a különbözetet megfizetni, megfelelő (hatékony) szúnyoggyérítés esetén.

 

Laposa Bence képviselő garanciális elemek beépítését kéri, legyen követhető a védekezés rendszere, az adott cég adjon egy helyzetértékelést. A szezonban voltak olyan időszakok, hogy nem lehetett megmaradni a szabadban.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a szúnyogirtó cégtől térképet kérni, illetve visszajelzést az irtás eredményességéről.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a testület jelezze a cég felé, hogy nem elégedett az irtás hatékonyságával, javasolja egy beszámoló értékelés kérését a tavalyi évről, illetve az idei évre vonatkozóan akció terv és térkép bekérését, a szezon lekövetését, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

24/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi szúnyoggyérítésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2016. évre a csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendeli el, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. a 2016. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000 Ft összegben biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. Lászlót, hogy jelezze a Balatoni Szövetség felé, hogy a védekezés hatékonyságával a Képviselő-testület elégedetlen és hajlandó a különbözetet megfizetni - a gyakoriság igazolása mellett - a megfelelő (hatékony) szúnyoggyérítés esetén.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetségtől kérjen helyzetértékelést (beszámolót) a 2015. évről.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetségtől kérjen 2016. évre vonatkozó akciótervet térképpel együtt az irtással érintett területekről.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Szövetségtől kérjen a szezon közbeni lekövetésről tájékoztatást az irtást követően azonnal.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

megállapodás megkötésére 10 munkanap

az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

19./ Napirendi pont

Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Garamvölgyi Linda (8263 Badacsonytördemic, Római u. 159.) kérelmét a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint támogassa.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Garamvölgyi Linda kérelme a 014. hrsz-ú út útmegszűntetési eljárására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Garamvölgyi Linda (8263 Badacsonytördemic, Római u. 159.) kérelmét támogatja. A településrendezési célok megvalósítása érdekében kezdeményezi a 014. hrsz-ú út megosztását, a HÉSZ-ben szabályozott módon.
 2. A telekalakítási eljárás után kezdeményezi az újonnan kialakult útszakasz, út besorolásának megszüntetését a Közlekedési Hatóságnál.
 3. Az eljárás lefolytatása során felmerült költségek fedezetéül felkéri kérelmezőt 300.000,- Ft letétbe helyezésére.
 4. Az eljárások lefolytatása után adásvételi szerződés keretében, az értékbecslésben szereplő 80.000,- Ft vételáron értékesíti a leválasztott ingatlanrészt.
 5. Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, a szükséges intézkedések megtételére.
 6. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Wolf Viktória jegyző 10.30 órakor távozott a teremből.

Helyettesíti Horváth Márta műszaki osztályvezető.

20./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter alpolgármester 10.32 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, azt az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja:

 1. az óvoda és bölcsőde témájában a februári soros ülésen vagy rendkívüli ülés keretében kerüljön sor a döntésre a saját pályázati team közreműködésével.
 2. a „Zöld Város” programcsomag tekintetében a testületi ülésen döntsön a képviselő-testület a közreműködő partner személyéről.
 3. a kerékpáros témában – amennyiben a testület azzal egyetért – a Megyei Önkormányzat Projekt Menedzser Szervezete legyen megbízva.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a pályázati kiírások egy része már megjelent. A Veszprém megyét érintő területi operatív programból 12-13 pályázatot hirdettek meg, melyeket a Pénzügyi bizottság ülésén a jelenlévők áttanulmányoztak. Meglátása szerint alapos előterjesztés készült a pályázati munkatárs közreműködésével.  A testületnek komoly fejlesztési elképzelései vannak, melyhez a pályázat megjelent. Az elmúlt két évben a Megyei Önkormányzat több fórum keretében begyűjtötte azokat a projekt ötleteket, melyeket az egyes települések megfogalmaztak. Önkormányzatunk 14 ötletet adott be, melyből egyet igazoltak vissza. Ez igazodik a megjelent Zöld Város programcsomaghoz. Különböző pályázatíró szakembereket vontunk be, akik azt javasolták, hogy a Zöld Város programba több elemmel is pályázzon az önkormányzat. A Városkapu projekten kívül több 50-80 milliós feladatot is meghatároztunk. Április 22-ig el kell készíteni és benyújtani a megvalósíthatósági tanulmányt, mely időt, szakértelmet és lobbi erőt igényel.

 

Wolf Viktória jegyző 10.36 órakor érkezett vissza a terembe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy különböző vizsgálódásokat követően a Pénzügyi bizottság javaslatában szereplő együttműködő partnerek ajánlatai vannak a testület előtt. Javasolja a bevonandó szervezetről dönteni, és megbízni a megvalósíthatósági tanulmány előkészítésével. A nagyobb költségek várhatóan akkor jelentkeznek, ha ténylegesen meg lesz a pályázati döntés. Akkor kell kidolgozni a projekt lényeges elemeit, le kell bonyolítani a közbeszerzést. Úgy látja, hogy az óvoda és bölcsőde témájában pályázati kapacitásunk elegendő, a műszaki osztály és az alpolgármester bevonásával. Mivel többször adtunk már be ilyen pályázatot, az anyagok egy része rendelkezésre áll. Az óvoda költségvetésében néhány olyan elem nem került nevesítésre, melyeket érdemes lenne e pályázat keretében rendezni. A kerékpáros témában – mivel hatalmas csomagról van szó - a Megyei Önkormányzat által alapított menedzser szervezet megbízását javasolja.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a bölcsőde kialakítással kapcsolatosan a lakosság körében egy igényfelmérés készül, melyhez a nyomtatvány a Badacsony újságban, a honlapon, óvodában, iskolában, hivatalban érhető el. Kéri az érintetteket, hogy február 10-ig kitöltve juttassák vissza.

 

Krisztin N. László polgármester ismereti, hogy a testület tervei szerint az óvoda épületén belül egy bölcsődei rész kerülne kialakításra, amennyiben a visszajelzések alapján van rá igény.  A pályázat megteremti hozzá a feltételeket.  A bölcsődei ellátás nem pozitív szaldós tevékenység, a működtetéséhez önkormányzati támogatásra lesz szükség. A gyerekeket a környező településekről örömmel fogadnánk, de az nem feltétlenül érdekünk, hogy Tapolcáról is ide járjanak bölcsődébe.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy Zánkán kis csoportos bölcsődét működtetnek, szívesen elmondják a tapasztalataikat.

 

Krisztin N. László polgármester ezt megköszönné. Megjegyzi, hogy van olyan badacsonyörsi anyuka, akinek a gyermeke Zánkán jár bölcsődébe.

 

Laposa Bence képviselő felveti, hogy a Kisfaludy úton meg kellene oldani a vízelvezetést, az új felújítását, járda építését, a Kutató Intézettel közösen egy tanösvény kialakítását. Ha ehhez pályázati forrást tudna az önkormányzat szerezni, komoly segítséget jelentene.

 

Orbán Péter alpolgármester 10.40 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiírt pályázatokat a Pénzügyi bizottság ülésén áttekintették. Van olyan, ami a csapadékvíz elvezetésre irányul. Az előzetes véleményeztetés során a vezetés arra jutott, hogy erre nem vagyunk teljes mértékben felkészülve. Kéri a műszaki osztályt, hogy gyűjtse össze a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatokat és terjessze mielőbb a testület elé, hogy pontosan láthatóvá váljon, hogy mire pályázhatunk a TOP 2.1.3 csomag kapcsán. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy részszavazások következnek. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvoda és bölcsőde témájában – saját pályázati team közreműködése mellett - a februári soros ülésen vagy rendkívüli ülés keretében döntsön a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

26/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan az óvoda és bölcsőde témájában a februári soros ülésen vagy rendkívüli ülés keretében dönt a saját pályázati team közreműködésével.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertese a Zöld Város pályázathoz a szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére beérkezett ajánlatokat.

 

Wolf Viktória jegyző az ülésen a borítékokat felbontja és ismereti, hogy ajánlatot adott be a Virtual English Systems  Kft. 450.000,- Ft + ÁFA összegben, Rudnay Balázs egyéni vállalkozó 520.000,- Ft + ÁFA összegben, és az ALD Consulting KFt. 400.000,- Ft + ÁFA összegben. Az ajánlatokat ismerteti.

 

Krisztin N. László polgármester a legolcsóbb ajánlatot adó ajánlattevő kiválasztását javasolja. A szerződést a testület rendkívüli ülés keretében tudja elfogadni, illetve felhatalmazhatja a polgármestert annak aláírására. A következő fázisban 30-50 millió körüli összeggel lehet számolni, mely a pályázatban elszámolható. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére az ALD Consulting Kft-t kapjon megbízást 400.000 Ft + Áfa összegben,  mely a 2016. évi költségvetés működési kiadásainak terhére biztosított, illetve javasolja felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert, hogy a jegyző által előkészített szerződést aláírja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan

 1. a „Zöld város kialakítása” (TOP-2.1.2-15) pályázati felhívásban meghatározott Szakmai megalapozó tanulmány (igényfelmérés és kihasználtsági terv) elkészítésére és az árajánlatban szereplő kapcsolódó feladatokra az ALD Consulting Kft-t (8360 Keszthely, Csák György utca 25.; Cg.20-09-074009; adószám: 14208665-2-20; képviseli: Lantay Ákos ügyvezető) bízza meg 400.000 Ft + Áfa összegben (azaz bruttó 508.000 Ft), mely összeget a 2016. évi költségvetés működési kiadásainak terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a jegyző által előkészített szerződést aláírja.

Határidő:        elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 5 munkanap,

egyebekben ajánlat és pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan a kerékpáros témában a Megyei Önkormányzat Projekt Menedzser Szervezete kapjon megbízást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan a kerékpáros témában a Megyei Önkormányzat Projekt Menedzser Szervezetét bízza meg és felkéri Krisztin N. László polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben ajánlat és pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Első Magyar Önkormányzati Vagyonkezelő KFt-vel tárgyal 1 órakor. Kéri a képviselőket, akinek ideje engedi, vegyen részt rajta. A testületi döntésnek megfelelően az együttműködési megállapodás megkötése megtörtént, a projektek közül lesz olyan, melyet ők gondoznak. Előzetesen a Fő utca, Hősök tere rekonstrukcióját bízná rájuk, de ez még kialakul. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel, a részszavazásokkal együtt a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

29/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztatóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel tudomásul veszi.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázati kiírások és előkészítések vonatkozásában egyeztető megbeszéléseket folytasson.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. februári soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

30/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

31/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

23./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester megköszöni azoknak a képviselőknek, akik elfoglaltságuk mellett egy-egy tárgyaláson segítik. Erre is visszavezethető a testület harmonikus együttműködése.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

32/2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester végezetül elmondja, hogy a Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás holnapi anyagát a képviselők megkapták, kéri, hogy nézzék át. Javaslataikat írásban holnap reggelig kéri. A televízió nyilvánosságát kihasználva kéri a lakosságot, hogy a badacsonytomaji strandon szombaton 14.00 órakor kezdődő Forraltbor Party-n vegyenek részt.  Sokakkal csak a kamerákon keresztül találkozik, ezért minden badacsonytomaji lakosnak, nyaralótulajdonosnak és vendégnek jó egészségben eltöltött, eredményekben gazdag, sikeres Új Evet kíván.

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                           Laposa Bence

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző