Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.01.25 együttes testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.01.25 együttes testületi jk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 25-én 9.30 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                     polgármester

Orbán Péter                             alpolgármester

Forintos Ervin                         képviselő

Laposa Bence                          képviselő

Nagy Lajos                              képviselő

Kun István                              képviselő                                                                     (6 fő)

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                       polgármester

Kovács József                             alpolgármester

Homonnay Zsombor                 képviselő                                                                   (3 fő)

 

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Nagy Miklós                               képviselő (Badacsonytomaj)

Gáspár József                             képviselő (Ábrahámhegy)

Zavari Judit                               . képviselő (Ábrahámhegy)                                         (3 fő)

Meghívottak:

Wolf Viktória                               jegyző

Tamás Lászlóné                          osztályvezető                                                             (2 fő)

 

Jegyzőkönyvvezető:

Tóthné Sáfár Zsuzsanna                                                                                              (1 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti az együttes ülésen a megjelent polgármester társát, az önkormányzatok képviselő-testületeinek tagjait, és a meghívottakat.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 6 fő jelen van, Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradását előzetesen Nagy Miklós képviselő bejelentette.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradásukat Zavari Judit és Gáspár József képviselők előzetesen bejelentették.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytomaj részéről Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

1/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Homonnay Zsombor képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

1/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt polgármester javaslatára Homonnay Zsombor képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1 napirendi pont szerepel a meghívóban. Kéri Badacsonytomaj Város Képviselő- testületét, amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

2/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.01.25-ei együttes nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, amennyiben egyetértenek a napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

2/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pont elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.01.25-ei rendkívüli együttes nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy vezesse fel az előterjesztést, azt követően pedig kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság elnökét, hogy a napirendre vonatkozó határozatukat ismertesse.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy csekély elmozdulás volt a lakosságszám vonatkozásában. Badacsonytomaj lakosságszáma minimális mértékben csökkent, Ábrahámhegy településé pedig növekedett. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszegét 103.917 ezer Ft-tal tervezték. A megállapodás szerinti költségmegosztás az alábbiak szerint alakulna:

- Badacsonytomaj 13.738 ezer Ft.,

- Ábrahámhegy 3.387 ezer Ft.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs kérdés. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e. Emlékeztet arra, hogy az utolsó együttes testületi ülésen közösen polemizáltak a 20 %-os eltérítés témakörben. Felkéri jegyző asszonyt, hogy a témával kapcsolatban adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy az alapilletményeket nem érinti a 20 %-os eltérítés 2016-ban. A kollégák nevében megköszöni a képviselő-testületeknek, hogy a tavalyi évben ezt biztosították. A bérek vonatkozásában a teljesítményértékelés mérvadó, mely minden köztisztviselő esetén elkészült, azok ismertetésre, átadás-átvételre kerültek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

3/2016. (I.25.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a) Kiadási főösszege                                          103.917 ezer Ft, melyből

aa) Működési kiadások                                  103.917 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                              63.462 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájár. adó:     17.350 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                  22.545 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:               0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                       0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                            510 ezer Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                           0 Ft

b) Bevételi főösszege                                                               103.917 ezer Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                                  14.428 ezer Ft

ebből:

 1. 1. működési célú támogatások Áht. belül:                    12.703 ezer Ft
 2. 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                       0 Ft
 3. 3. közhatalmi bevételek:                                                           200 ezer  Ft
 4. 4. működési bevételek:                                                 1.525 ezer Ft
 5. 5. felhalmozási bevételek:                                             0 Ft
 6. 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                     0 Ft
 7. 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                                 89.489 ezer Ft.

II.        költségvetési engedélyezett létszámkeret:           24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

III.       vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

3/2016.(I.25.) képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a) Kiadási főösszege                                                      103.917 ezer Ft, melyből

bb) Működési kiadások                                              103.917 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                          63.462 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:          17.350 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                              22.545 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                           0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                   0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                        510ezer  Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                                       0 Ft

b) Bevételi főösszege                                                     103.917 ezer Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                       14.428ezer Ft

ebből:

 1. 8. működési célú támogatások Áht. belül:        12.703 ezer Ft
 2. 9. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:           0 Ft
 3. 10. közhatalmi bevételek:                                               200 ezer  Ft
 4. 11. működési bevételek:                                     1.525 ezer Ft
 5. 12. felhalmozási bevételek:                                 0 Ft
 6. 13. működési célú átvett pénzeszközök:             0 Ft
 7. 14. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:        0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                     89.489 ezer Ft.

II.        költségvetési engedélyezett létszámkeret:           24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Zsolt polgármester

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni mindenkinek a munkáját, az ülést 9,45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                  Vella Ferenc Zsolt

polgármester                                                                          polgármester

Wolf Viktória

jegyző

Laposa Bence                                                                   Homonnay Zsombor

képviselő                                                                                képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő                                                           jegyzőkönyv hitelesítő