Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 08. 07. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 08. 07. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 19/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 7-én 8.50 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                              (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László           polgármester

Laposa Bence                képviselő                               (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Horváth Márta                osztályvezető

Bolla József                   ügyvezető

Berecz Nikolett              igazgató

Farkas Éva                    óvodavezető-helyettes

Bolfné Tóth Melinda       pályázó

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester és Laposa Bence képviselő jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

302/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

303/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.08.07-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

  1. 3. Magánerős szennyvíz beruházások támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. „Badacsony kapuja” pályázathoz beérkezett tervezői ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

1./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a rendkívüli testületi ülés napirendjeit ma 8.00 órától megtárgyalta. Az ülésen a jelenlévő képviselők részt vettek, teljes körűen tájékozódtak. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a vonatkozó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére Bolfné Tóth Melinda 8258 Badacsonytomaj Nagykör u. 51. szám alatti lakos kinevezését javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 1.4. e./ pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázatára beérkezett pályázatokat megismerte és a Társulási Tanács felé az alábbi véleményt fogalmazza meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére Bolfné Tóth Melinda 8258 Badacsonytomaj,  Nagykör u. 51. szám alatti lakos kinevezését javasolja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

2./ Napirendi pont

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Badacsonyi Szüret megrendezését támogassa a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében, melyhez kapcsolódóan a 2015. évi költségvetésben biztosított 5 millió forinton felül további 2 millió forintot biztosítson a tartalék keret terhére. Javasolja az intézménynek, hogy ezen összeget elsősorban a szüreti felvonulás színvonalának emelésére fordítsa, illetve egy együttes meghívására kérjen be javaslatokat.

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a rendezvény 8-10 millió forintba szokott kerülni, az idén nem volt ilyen irányú pályázati lehetőség. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát a határozati javaslatban foglalt kiegészítésekkel együtt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

305/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ a 2015. évi Badacsonyi Szüret megrendezését támogatja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében, melyhez kapcsolódóan a 2015. évi költségvetésben biztosított 5 millió forinton felül további 2 millió forintot biztosít a tartalék keret terhére azzal, hogy ezen összeget elsősorban a szüreti felvonulás színvonalának emelésére fordítsa, illetve egy együttes meghívására kérjen be javaslatokat.

2./ elrendeli az 1. pontban elfogadott összeg – előirányzat átcsoportosítását a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetésébe, melyhez felkéri Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő előirányzat módosítás

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

3./ Napirendi pont

Magánerős szennyvíz beruházások támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a Mandulás úti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 937.580,- Ft többlet támogatást

- a Helbeck úti szennyvízhálózat bővítés kivitelezéséhez  617.997,- Ft többlet támogatást biztosítson a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatait támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

306/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős szennyvíz beruházások támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Mandulás úti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 937.580,- Ft többlet támogatást
  2. a Helbeck úti szennyvízhálózat bővítés kivitelezéséhez  617.997,- Ft többlet támogatást

biztosít a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

4./ Napirendi pont

„Badacsony kapuja” pályázathoz beérkezett tervezői ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a Masszi Építész Iroda, a PHP Építész Stúdió és a Wéber Építésziroda KFt. tervezője fórum keretében személyesen mutassa be elképzelését. A meghallgatásra időpontja tekintetében felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy egyeztessen a tervezőkkel.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

307/2015. (VIII.07.) Képviselő-testületi határozat

„Badacsony kapuja” pályázathoz beérkezett tervezői ajánlatok értékelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy a „Városkapu” projekt megvalósításához tervezési ajánlatot benyújtó tervezők közül a Masszi Építész Iroda, a PHP Építész Stúdió és a Wéber Építésziroda KFt. tervezőjével egyeztessen arról, hogy fórum keretében személyesen mutassák be elképzelésüket.

A Képviselő-testület a tervező személyéről ezt követően hozza meg döntését.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 9.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                   Orbán Péter                              Nagy Lajos

polgármester                                      alpolgármester                             képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző