Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 06. 24. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 06. 24. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 17/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                       (6 fő)

Nagy Miklós                 képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                képviselő                                       (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              intézményvezető

Molnár Péter                  tűzoltó százados parancsnok

Rozmán Gyula               tűzoltó alezredes

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                      (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő távolmaradását bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

253/2015.(VI.24.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazoknak a kollégáknak, vendéglátóknak, szálláskiadóknak, akik az Európa a polgárokért pályázat lebonyolításában közreműködtek. A támogatási összeg legjelentősebb részét helyben költöttük el, a vendégeket magánszálláshelyeken helyeztük el, az étkeztetésükről a településen működő éttermek gondoskodtak. Köszönetet mond a badacsonyörsi ivóvíz ügyének megoldásában közreműködő Varga Péter és Hartai Béla vállalkozóknak. Megköszöni azt a nagyvonalú gesztust, hogy az adott közösség vízproblémájának megoldásához 3,6 millió forintot biztosítottak. Elmondja, hogy igény merült fel a tűzgyújtás szabályainak ismertetésére. Köszönti a tűzoltóság képviselőit, kéri, hogy a napirend keretében ismertessék a vonatkozó előírásokat. Elmondja, hogy a meghívóban 21 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító indítvány. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 24-i soros, nyilvános ülésének napirendjét 21 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

254/2015.(VI.24.) határozat

Napirendek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 24-i soros ülésének - meghívó szerinti - napirendjét 21 napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tü. százados parancsnok

 1. 2. BVKI SZMSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 3. Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 5. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Közművelődési érdekeltségnövelő és Lakossági víz és csatorna támogatás pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tü. százados parancsnok

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy a bizottság elnökének távolléte miatt ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előerjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja el.

A bizottság kéri, hogy a testületi ülésen a televízió nyilvánossága előtt kapjon a lakosság tájékoztatást a tűzgyújtás belterületre illetve külterületre vonatkozó szabályairól.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy nem helyi önkormányzati tűzoltóságként működik a településen működő csoport, ennek ellenére kéréseinket teljesítették, segítették az önkormányzatot. Jónak értékeli az együttműködést. Városnapon egy helyi őrsön dolgozó kolléga részesült elismerésben, kapott jutalmat. Kéri, hogy a tűzgyújtás kapcsán adjanak tájékoztatást a vonatkozó szabályokról.

 

Rozmán Gyula tűzoltó alezredes megköszöni az önkormányzat segítését, melyet munkájukhoz nyújt, hiszen több esetben szükség van az együttműködésre. Az égetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető a részletes tájékoztatás. Röviden ismerteti az alapszabályokat. Ha a település belterületén helyi rendelet szabályozza az égetést, annak megfelelő időszakban és módon lehet engedély nélkül a kerti hulladékot elégetni. Ha nincs ilyen szabályozás, akkor belterületen tilos az égetés. A külterületen engedélyköteles, 10 hektáronként kell engedélyt kérni. A formanyomtatvány a honlapon és a járási hivatalokban megtalálható. A kérelemhez 3 eFt értékű illetékbélyeget és a tulajdoni lapot csatolni kell, és megküldeni az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez, 10 nappal a tervezett égetés napja előtt. Pótnapot is meg kell jelölni arra az esetre, ha az alapnapon az időjárás miatt nem valósítható meg az égetés. A kirendeltség hatósági osztályától részletes felvilágosítás kérhető. Amennyiben van rá mód, a kérelmeket a helyi őrsön vagy az ajkai kirendeltségen személyesen kell leadni, előfordulhat, hogy a kérelem postai úton késik, a hatóság az engedélyt nem tudja kiadni a kért időpontra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy feltétlenül hiteles tulajdoni lapot kell-e csatolni, mert az 6.600 Ft-ba kerül.  Az illetékkel együtt 10 eFt egy égetés, úgy érzi, hogy túl vagy bonyolítva a rendszer. Kérdezi, hogy szabálytalanul éget valaki, akkor köteles-e a tűzoltóság kivonulni és intézkedni.

 

Rozmán Gyula tűzoltó alezredes elmondja, hogy a Takarnet-ből kikért friss tulajdoni lapot is elfogadják, melyet a Járási Hivatalban kérhetnek meg az érintettek. A tűzvédelmi hatóság által kiadott engedélyekről a megyei műveletirányításnak tudomása van. Ha jelzés érkezik be, a helyszínt beazonosítják. Amennyiben van engedély, megkérdezik az érintettet, hogy az égetés normális keretek között folyik-e. Ha nincs engedély, akkor kivonulnak. Ekkor 200 eFt-os bírságot kell fizetni, bel és külterületen egyaránt.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy belterületre is kimennek-e.

 

Rozmán Gyula tűzoltó alezredes elmondja, hogy a rendelet településenként eltér. Az, hogy kerti hulladékot égetnek, vagy sem, nem a tűzoltóság hatáskörébe, hanem az önkormányzathoz tartozik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyzőt, hogy ismertesse a helyi szabályozás legfontosabb elemeit.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy május 1-től szeptember 1-ig nem szabad égetni, kivételt képez a grillezés. Egyébként bejelentés köteles tevékenység, az előbbi időszakon túl is csak 8-18.00 óra között lehet égetni a település belterületén. Kivétel az országos tűzgyújtási tilalom.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlantulajdonosoknak erről küldtünk egy szórólapot, mely az egyéb közterületre vonatkozó szabályokat is tartalmazza.  Még egyszer megköszöni a tűzoltóság munkáját. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

255/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2./ Napirendi pont

BVKI SZMSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti- és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

256/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

BVKI SZMSZ módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti- és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Róza bál programtervét támogassa a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében és rendezésében.

A bizottság javasolja, hogy Laposa Bence képviselő is vegyen részt a program gasztronómiai részének egyeztetésén.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeptember 5-én, szombaton kerül megrendezésre a bál, melyről természetesen egyéb módon is tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

257/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2015. évi Róza bál programtervét támogatja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében és rendezésében.
 2. a Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság javaslatára felkéri Laposa Bence képviselő urat, hogy vegyen részt a program gasztronómiai részének egyeztetésén.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Laposa Bence képviselő

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – által benyújtott tájékoztatót fogadja el.

-       A badacsonytomaji és badacsonyi strandokon a kamera rendszer telepítéséhez szükséges forrást vissza nem térítendő támogatásként a 2015. évi tartalék terhére, 456.334,- Ft összegben, azaz négyszázötvenhatezer-háromszázharmincnégy forint biztosítsa azt követően, hogy a támogatott VN. Kft. a 2015. évben átadott támogatások összegével elszámolt.

-       a támogatás felhasználásának határidejét: 2015. december 31. napjában határozza meg, mellyel a VN Kft. 2016. január 31-.ig köteles elszámolni.

-       a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása

-       hatalmazza fel a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft-vel.

-       kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

-       felkérni a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a tájékoztató alapja az, hogy tavaly március 13-i ülésen hozott döntést a testület arról, hogy a VN. Kft. milyen munkákat végezzen el. A forrást viszont nem biztosította hozzá, ezt az új testület tette meg. A badacsonytomaji strandon elkészült az új kerékpár tároló, a beruházást anyagárban számolták el. A strandokra piknik asztalokat készítettek. A badacsonytomaji strandon a régi pénztárépület elbontása megtörtént. A két strandon térfigyelő kamerarendszer kiépítését kérte a testület, a munka 456.334,- Ft-ba kerül. A kivitelezést megrendelte. Három hónapra 5 fő felvételét biztosította a testület. A helyi munkavállalókat kívánta előnyben részesíteni, de az embereket csak Szigligetről, Badacsonytördemicről, Káptalantótiból, illetve Badacsonyörsről tudta felvenni. A strandok takarítását sem akarja vállalni senki, egy álláshely még mindig betöltetlen. Ezek után ki meri jelenteni, hogy Badacsonytomajon nincs munkanélküliség, csupán olyanok, akik segélyért jönnek, de dolgozni nem akarnak. Elmondja, hogy az előző támogatással elszámoltak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

258/2015.(IVI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – által benyújtott tájékoztatót elfogadja.
 2. a badacsonytomaji és badacsonyi strandokon a kamera rendszer telepítéséhez szükséges forrást vissza nem térítendő támogatásként a 2015. évi tartalék terhére, 456.334,- Ft összegben, azaz négyszázötvenhatezer-háromszázharmincnégy forint biztosítja azt követően, hogy a támogatott VN. Kft. a 2015. évben átadott támogatások összegével elszámolt.
 3. a támogatás felhasználásának határidejét: 2015. december 31. napjában határozza meg, mellyel a VN Kft. 2016. január 31-.ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása
 5. felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft-vel.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető

 

5./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a rendeletben szereplő 841.566 eFt 842.315 eFt-ra módosul, illetve a rendelet 10. melléklettel kerül kiegészítésre, mely a finanszírozási összeg változását tartalmazza.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy ez a napirend szinte rendszeres, mivel az időközben történt döntések ilyenkor kerülnek helyükre az önkormányzat pénzügyi rendszerében. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Napirendi pont

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

19/2015. (VI.27.) önkormányzati

rendelete

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló

önkormányzati rendelet módosításáról

7./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       Jelentse ki, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.

-       Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2013. június 28. napján, az 563/2013. (VI.28.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos.

-       Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a képviselő-testület jelen határozatát és a polgármester 2. pont szerinti nyilatkozatát a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a programot évekkel ezelőtt kötelező jelleggel el kellett készíteni, azonban időközönként felül kell vizsgálni. Megköszöni Jegyző asszony munkáját, aki átdolgozta. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

259/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Kijelenti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2013. június 28. napján, az 563/2013. (VI.28.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos.
 3. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a képviselő-testület jelen határozatát és a polgármester 2. pont szerinti nyilatkozatát a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

feltöltésre 2015. július 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

8./ Napirendi pont

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- hagyja jóvá „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását az 1. sz. melléklet szerint. Kérje fel a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.

-  az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárás bonyolításával Dr. Garancsy Georgina hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg és egyben kérje fel a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A közbeszerzési eljárás finanszírozását, 548.900,- Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezer-kilencszáz forint összegben a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa.

- a Pénzügyi bizottság felkéri a műszaki osztályt, hogy az elhangzott műszaki tartalommal 2015. június 23-án (kedd) 18.00 óráig 3 cégtől újabb árajánlatot kérjen be, melynek részét képezi az engedélyeztetési eljárás illetve a referencia munkák felsorolása is.

- a 236/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítsa:

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város közvilágításának korszerűsítése érdekében, hirdetmény közzététele nélkül indított közbeszerzési eljárást ír ki a Kbt. 122/A. § alapján, ESCO finanszírozás formában történő megvalósításra.

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az újonnan beérkezett árajánlatokat a képviselők részére megküldtük. A testület döntött a közvilágítás fejlesztéséről, ezért javasolja a közbeszerződési terv módosításának elfogadását. Kérdezi, hogy erre vonatkozóan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a közbeszerzési terv módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

260/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. jóváhagyja „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének” módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
 2. felkéri a polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.

 

Határidő: azonnal, közzétételre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés majdani lebonyolítására 3 árajánlatot kértünk be. A bizottság azt javasolta, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó Dr. Garancsy Georgina hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízzuk meg a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. Kéri, hogy aki egyetért az ő megbízásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

261/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, közbeszerzési szakértő kiválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Garancsy Georgina hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg és egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A közbeszerzési eljárás finanszírozását 548.900,- Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezer-kilencszáz forint összegben az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester a tervezésre szóló árajánlatok kérdéskörével kapcsolatosan elmondja, hogy a beérkezett 3 árajánlat műszaki tartalma eltér, ezért a bizottság úgy döntött, hogy kedd 18.00 óráig pontosan rögzített műszaki tartalomra újabb ajánlatokat kér be. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Elmondja, hogy a fejlesztés 4 területet érint, az összes közterületen lévő lámpatest LED-esre cserélését jelenti. Része Badacsonyörstől Badacsonytomajig a kerékpárút melletti közvilágítás kiépítése, a badacsonyi kempingig vezető közvilágítás kiépítése, néhány lakosságtól érkező igény kielégítése új lámpatestek felszerelésére. A SÁMAVILL Kft. külön ajánlatot tett a kempingig vezető közvilágítás tervezésére 170 eFt + ÁFA értékben. A teljes programra 999.000,- Ft + ÁFA ajánlatot tettek. A SISTRADE Kft. a komplett programra 3.376.620,-  Ft + ÁFA ajánlatot adott, illetve a 71-es fő út mellett mintegy 500 m hosszú szakasz közvilágításának létrehozására 445.000,- Ft + ÁFA ajánlatot tett. A harmadik ajánlattevő a GeoGreen Recovery Kft. az idő rövidségére hivatkozva érdemben nem tett ajánlatot.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a meglévő tervek komplett lámpatest típusra készültek-e a kerékpárút mentén. Az ajánlatban mindegyik cég meghatározta az alkalmazni kívánt lámpatest típusát. Vizsgálni kell, hogy kompatibilisek-e egymással.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha van konkrét javaslat a lámpatestek típusára, akkor azzal kérjük tervezni a rendszert.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a GeoGreen Rocevery Kft. előzetesen megküldött ajánlata 2 millió forint felett volt a szűkített műszaki tartalomra. Kéri ezt javaslatként figyelembe venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szabályzatunk szerint a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel kell szerződést kötni. Ezért a legalacsonyabb ajánlatot tevőre tesz javaslatot, még akkor is, ha a tervezési költséget a majdani kivitelező fogja fizetni. Tehát direktben nem nekünk kell kifizetni, de az összprogram keretébe természetesen beleszámít. Kéri, hogy aki a közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából szükséges tervezési munkákkal a SÁMAVILL Villamos Tervező és Fővállalkozó Kft. megbízását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

262/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, tervezési szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából szükséges tervezési munkákkal a SÁMAVILL Villamos Tervező és Fővállalkozó Kft.-t (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 28.; adószám: 13327202-2-20; bankszámlaszáma:12092309-00176427-00100002; képviselője: Sándorfi Zsigmond György ügyvezető) bízza meg.
 2. felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
 3. a tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet, bruttó 1.268.730,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester 8.48 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a műszaki osztályvezetőtőt, hogy a Jegyző asszonnyal tekintsék át a szerződés tervezetet, az a fontosabb műszaki paraméterek rögzítése mellett kerüljön aláírásra. Kéri, hogy aki a 236/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat előterjesztés szerinti módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

263/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében, hirdetmény közzététele nélkül indított közbeszerzési eljárást ír ki a Kbt. 122/A. §-a alapján, ESCO finanszírozás formában történő megvalósításra.

 

Határidő: azonnal

egyebekben Kbt. szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester 8.50 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

9./ Napirendi pont

Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú ingatlanon létesítendő gyalogjárda tekintetében elkészült 7746/2014/MÁV számú bérleti szerződést fogadja el és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mintegy 2 éve az előző testület elhatározta, hogy az iskola és a vasút között gyalogátkelőt készíttet. Ehhez egy új járdaszakaszt is meg kell építeni, mert csak két járda közé tehető zebra. A leendő járda egy része MÁV terület, ezért bérleti szerződést kell kötni. A bérleti díj évi 5 eFt.

 

Kun István képviselő javasolja tárgyalás kezdeményezését a MÁV-val arról, hogy adja át a területet az önkormányzatnak ajándékként, ingyenes vagyonba adással.  Így nem kellene bérleti díjat fizetni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a bérleti szerződés elfogadását. Az eljárást fel kellett függeszteni, folytatásához már csak a szerződés hiányzik.  További javaslata, hogy kezdődjön meg a tulajdonba adás iránti eljárás megindítása és a MÁV megkeresése, de a bérleti szerződést kéri, hogy most fogadja el a testület.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja a bérleti szerződés aláírására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

264/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú ingatlanon létesítendő gyalogjárda tekintetében elkészült 7746/2014/MÁV számú bérleti szerződést elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kezdeményezzünk a MÁV Zrt-vel egyeztető tárgyalást a 80 m2 térmértékű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

265/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

MÁV terület ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a belterület Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú kivett vasútállomáson található 3.3811 m2 térmértékű ingatlanon lévő 80 m2 térmértékű – a létesítendő gyalogjárda tekintetében elfogadott 7746-/2014/MÁV számú bérleti szerződés mellékletében vastag piros vonallal megjelölt – ingatlanra vonatkozóan kezdeményezi a MÁV Magyar Államvasutak ZRt-nél (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a 80 m2 térmértékű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások kezdeményezésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

10./ Napirendi pont

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a Műszaki Osztályt és Orbán Péter alpolgármestert, hogy mérje fel, hogy a Bogyai Lajos út felújítása során mennyi támfal építésére lenne szükség, illetve vizsgálja meg milyen egyéb feladatokat (pl. felújítás, beruházás) kell elvégezni.

Javasolja továbbá, hogy ezen információk birtokában a Képviselő-testület a soros ülésén döntsön a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (8200 Veszprém, Jutasi u. 10. I. em.) felajánlásának elfogadásáról.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felmérés megtörtént. Kéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy számoljon be róla.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ha az önkormányzat kezelésébe kerül az út, 15 m támfalat azonnal meg kell építeni. A VN. Kft. egy dolgozójának legalább 1 hetes munkája lenne az úton. Mintegy 15 millió forintot rá kellene költeni az átvétele esetén.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ha életveszélyről, balesetveszélyről van szó, akkor kénytelen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elvégeztetni a munkát. Életveszély esetén az építéshatóság jó karbantartásra, helyreállításra kötelezi a tulajdonost.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a Közútkezelő kötelezhető-e  azon munkák elvégzésére, melyeket átvétel esetén a VN. Kft. végezne el.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy itt a Magyar Állam a tulajdonos, a vagyonhasznosításra, kezelésre kijelölt szervezet pedig a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, aki köteles a vagyonvédelmi feladatokat ellátni. A Hivatal 2015. márciusában írt levelében jelezte feléjük a felmerült problémákat.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy van-e reális esélye annak, hogy a támfalomlást a Földalapkezelő helyreállítja, és utána vesszük át. Nem várhatják el, hogy az önkormányzat az átvételt követően azonnal ráköltsön az útra 15 millió forintot. Így is megszavazná az átvételét, de nem szeretné az önkormányzatot azonnali költségbe belevonni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy 6-7 éve már így van a támfal, nem közvetlenül életveszélyes az omlás. Jó lenne, ha az önkormányzat lenne az út kezelője és rendben tudná tartani. De ha most átvesszük, azonnal kérni fogják a helyreállítást.

 

Wolf Viktória jegyző egy helyszíni bejárás összehívását javasolja, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az építéshatóság és az önkormányzat részvételével.  Kerüljön sor a hibák közös feltárására, jegyzőkönyv felvételére.

 

Krisztin N. László polgármester 9.01 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

A testületi ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Nagy Lajos képviselő megjegyzi, hogy komoly, 6-7 méteres támfalakat kell rakni. A bástyák miatt az ingatlan tulajdonosokat értesíteni kell. Elmondja, hogy a fű is nagyon magas mindkét oldalon. Most nem venné át az utat, javasolja az egyeztető tárgyalás összehívását. A jelenlegi tulajdonos oldja meg a kérdést.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint mindenki úgy gondolja, aki a településre látogat, hogy az önkormányzat a felelős az ott kialakult helyzetért.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy az út közepéig a tulajdonos köteles a közterületet rendbe tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a szabály egyetemlegesen vonatkozik mindenkire. Külterületen a gyom és parlagfűvel szennyezett területeken a Földhivatal az illetékes, nekik kell jelezni a problémát, az önkormányzat az útra vonatkozóan jelzést tehet az illetékes hatóság felé.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy az út elején jóval nagyobb területet rendbe tettek, mint ami hozzájuk tartozik, maguk részéről igyekeztek mindent megtenni. Alapvetően szeretné átvenni az utat, de előtte legyen egy műszaki bejárás, ahol a nagyobb horderejű javításokról megállapodás születik.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a Bogyai út elején lévő földes út magántulajdonban van. Kérdezi, hogy a tulajdonos kötelezhető-e, hogy víznyelőt helyezzen el, hogy a csapadék ne hozza le a földet.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen már elhangzott a felvetés, a Tatay Sándor útról van szó, mely nem az önkormányzaté.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a külterület nem az önkormányzatot érinti.  Meg fogjuk nézni pontosan, hogy ki a tulajdonos. A vízelvezetés megtekintésére helyszíni bejárás szükséges. Jelzésértékkel tudunk közben járni, de kötelezni nem áll módunkban az ügyfelet.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a Bogyai Lajos utca tulajdonjogának átruházása tárgyában egyeztető tárgyalás összehívásának kezdeményezésével a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az építéshatóság illetve az önkormányzat részvételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

266/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (8200 Veszprém, Jutasi u. 10. I. em.) a Badacsonytomaj 026. hrsz-ú Bogyai Lajos utca tulajdonjogának átruházása tárgyában megfogalmazott felajánlását továbbtárgyalásra alkalmasnak ítéli és egyeztető tárgyalás összehívását kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozattételre jogosult képviselőjével és a hatáskörrel, valamint illetékességgel rendelkező építéshatóság képviselőjével.
 2. felhatalmazza Krisztin N László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

11./ Napirendi pont

Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Fonyód Város Önkormányzatának Fonyód város 2014 – 2020. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját vegye tudomásul.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

267/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fonyód Város Önkormányzatának Fonyód Város 2014-2020. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megtárgyalta és azt tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

12./ Napirendi pont

A Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a kárpátaljai rászoruló közösségek közül Péterfalva Önkormányzatát 300 eFt-tal támogassa a 2015. évi civil szervezetek támogatása előirányzat keret terhére.
 2. 2. a Beregrákosi Egyházközösség kezdeményezéséhez ne csatlakozzon,
 3. 3. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 4. 4. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

268/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. korábbi döntésének megfelelően a kárpátaljai rászoruló közösségek közül Péterfalva Önkormányzatát 300 e Ft-tal támogatja a 2015. évi civil szervezetek támogatása előirányzat keret terhére.
 2. a Beregrákosi Egyházközösség kezdeményezéséhez nem csatlakozik.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

13./ Napirendi pont

Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rozsdamarók Veterán Egyesület kérelmét ne támogassa, tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keretösszeget kimerítette.

Kérje fel a hivatal költségvetési és adóosztályát, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

269/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rozsdamarók  Veterán Egyesület kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keretösszeget kimerítette.

Felkéri a hivatal Költségvetési és adóosztályát, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

14./ Napirendi pont

Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmét ne támogassa tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keret összeget kimerítette.

Kérje fel a hivatal költségvetési és adóosztályát, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

270/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keret összeget kimerítette.

Felkéri a hivatal költségvetési és adóosztályát, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

15./ Napirendi pont

Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       Koncz László (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 7.) kérelmét támogassa és vásárolja meg a belterületi Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú, árok megnevezésű 137 m2 alapterületű ingatlant.

-       az ingatlan vételárát a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda (8300 Tapolca, Ady Endre utca 18.A fsz.4.) képviseletében eljáró Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő 2015. május 28. napján kelt értékbecslésében meghatározott bruttó 100.000,- Ft összeg értéken határozza meg.

-       a vételárat az eladó részére utalással teljesítse.

-       a birtokbaadásra a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg kerüljön sor.

-       kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

-       kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Orbán Péter alpolgármester kiegészítésként elmondja, hogy megkereste Koncz László kérelmező azzal, hogy kinek kell fizetni a kitűzés költségét. A testületet akkor adja el, ha nem neki kell kifizetni, hiszen akkor alig maradna valami pénze. A területet az önkormányzat most is használja, ott pár autó parkolhat. Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja fel a kitűzés költségét.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja elfogadni a kérést.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Koncz László (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 7.) kérelmét támogatja és megvásárolja a belterületi Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú, árok megnevezésű 137 m2 alapterületű ingatlant.
 2. az ingatlan vételárát a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda (8300 Tapolca, Ady Endre utca 18.A fsz.4.) képviseletében eljáró Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő 2015. május 28. napján kelt értékbecslésében meghatározott bruttó 100.000,- Ft összeg értéken határozza meg.
 3. a vételárat az eladó részére utalással teljesíti.
 4. a birtokbaadásra a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg kerül sor.
 5. a terület kitűzésének költségét az önkormányzat átvállalja.
 6. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
 7. kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

dr. Gáli Mihály ügyvéd

16./ Napirendi pont

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u.) kérelmét támogassa és kössön bérleti szerződést kérelmezővel a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területre vonatkozóan, 500 Ft/m2/év bérleti díj ellenében.

Kun István képviselő kérdezi, hogy mi történik, ha a testület által meghatározott áron nem kívánja tovább bérelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy vélhetően a VN Kft. vagyonkezelésébe kell adni.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a mintegy 20 évig bérelt területet milyen állapotban kell átadni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérleti szerződés kell kikötni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

272/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) kérelmét támogatja és bérleti szerződést köt kérelmezővel a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területre vonatkozóan, 500,- Ft /m2/év bérleti díj ellenében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

17./ Napirendi pont

Közművelődési érdekeltségnövelő és Lakossági víz és csatorna támogatás pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Közművelődési és Érdekeltségnövelő pályázaton vegyen részt. A pályázathoz a 6/2015. (II.27.) rendelet 3/B. mellékletében a K355 soron szereplő előirányzatból 600.000,- Ft önrészt biztosítson.

Kérje fel a Hivatalt és a Kulturális Intézményt a pályázat elkészítésére és beadására.

2./ a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Lakossági víz és csatorna támogatás pályázaton vegyen részt.

Kérje fel a Hivatalt a DRV. Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és beadására.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a két pályázattal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

273/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Közművelődési  érdekeltségnövelő pályázaton részt kíván venni.

A pályázathoz a 6/2015. (II.27.) rendelet 3/B. mellékletében a K355 soron szereplő előirányzatból 600.000,- Ft önrészt biztosítja.

Felkéri a Hivatalt és a Kulturális Intézményt a pályázat elkészítésére és beadására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben július 8.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

274/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatás pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Lakossági víz és csatorna támogatás pályázaton részt kíván venni.

Felkéri a Hivatalt a DRV. Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és beadására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben július 8.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

18./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Felkéri Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőt, hogy az önkormányzat pályázati referensével egyeztessen az önkormányzati fejlesztések (komp, libegő, stb.) megvalósításához szükséges azonnali feladatokról, különösen a tervezés, közbeszerzés és kivitelezés, eljárásrend vonatkozásában.

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy a pályázatok várhatóan szeptember körül lesznek kiírva, az ahhoz szükséges előkészítési munkákat beszélték át a pályázati referenssel.

 

Krisztin N. László polgármester 9.18 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

275/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felkéri Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőt, hogy az önkormányzat pályázati referensével egyeztessen az önkormányzati fejlesztések (komp, libegő, stb.) megvalósításához szükséges azonnali feladatokról, különösen a tervezés, közbeszerzés és kivitelezés, eljárásrend vonatkozásában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       Badacsonyörs Kisörshegyi vízközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről a soros ülésén azonnali hatállyal mondjon le, illetve az ezzel kapcsolatos folyószámlát szűntesse meg.

-       A bizottság javasolja a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárását. Az öntözéshez szükséges vizet a VN. Kft. tartályból biztosítsa.

-       Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

-       A bizottság javasolja, hogy a B1237 Kft-vel megkötött Kisfaludy-ház bérleti szerződés 3. sz. mellékletében foglaltak alapján a támogatások utalásával kapcsolatos újabb egyeztetésen született konkrét javaslatot a képviselők tanulmányozzák át, és a testületi ülésen hozzák meg döntésüket.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy van-e olyan téma, melyet a napirend keretében meg kellene tárgyalni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Török Péter úrral tárgyalt, az egyeztetési jegyzőkönyv az anyagban szerepel. Ezt követően kaptunk tőle egy levelet, melyben leírja, hogyan képzeli az együttműködést.  A közjegyző előtt kötött bérleti szerződés tartalmazza a felajánlásokat, miszerint a bérleti díjon felül 2015-ben 2 millió forinttal támogatja a B1237 Kft. a települést. Támogatást kap a Turisztikai Egyesület, a Kulturális Intézmény, az Óvoda és Iskola, illetve a szociális terület. Ehhez érkezett az új javaslat, melyet ismertet. Elmondja, hogy az óvodára vonatkozóan az eredeti elképzeléssel összhangban van, 100 eFt értékű játékvásárlás. A Turisztikai Egyesület régiós kiadvány, nyomdaköltség 500 eFt erejéig. A BVKI részére 500 eFt értékű étkeztetés a Badacsonyi Szüret idején, 90 eFt értékű étkeztetés a Kisfaludy emléktúra alkalmával, 410 eFt értékben BVKI programjainak támogatása. A Badacsonytomajért Közalapítvány részére 200 eFt értékben alapvető élelmiszerek biztosítása a rászorulóknak, a B1237 Kft. képviselője és az Alapítvány közös döntése alapján a rászorulókat és az egyedi támogatás értékét illetően. 300 eFt az iskola támogatására, melyből étkeztetés biztosítása a cserediákoknak, a fennmaradó összegből iskolakezdési csomagok a rászoruló diákoknak. A szüreti étkeztetéssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy az okozhat nehézséget. Egyszerű ételt szoktunk adni eddig, ebben lehetnek vélemény különbségek.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület számára jelzett támogatást soknak tartja, az önkormányzat is komoly összeggel támogatja őket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az összeget a korábbi testület javasolta, ha Török úr elfogadja, akkor lehet rajta változtatni. Az a véleménye, hogy néhány pont tekintetében még nem lehet döntést hozni. Előfordulhat, hogy az óvoda pld. nem játékra akarja fordítani a támogatást, hanem úszásoktatásra. Egyik esetben sem tetszik neki a felhasználás konkrét beszabályozása.

 

Laposa Bence képviselő szerint a polgármester és a cég képviselője döntsön. Nincs értelme annak, hogy a testület ilyen mértékben foglalkozzon a témával. Javasol egy újbóli megbeszélést és kölcsönös megállapodást.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a közjegyző által hitelesített szövegben szerepel, hogy az önkormányzatnak a támogatás tekintetében egyetértési joga van. Kéri, hogy a testület határozatban ruházza rá a képviseletet.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

276/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a B1237 Kft-vel megkötött Kisfaludy-ház bérleti szerződés 3. számú mellékletében foglaltak alapján a támogatások utalásával kapcsolatos újabb egyeztetés lefolytatására felkéri Krisztin N. László polgármestert és egyben felhatalmazza, hogy az önkormányzat képviseletében a B1237 Kft. képviselőjével a kölcsönös megállapodásról döntsön.

 

Határidő: azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bizottság a badacsonyörsi viziközművel kapcsolatosan azt javasolta, hogy az önkormányzat mondjon le a gesztor szerepéről. A közösség ülésén részt vett, az önkormányzatot tették felelőssé mindenért. A tagok között sincs egyetértés, nem közeledtek az álláspontok a megoldás felé. Az önkormányzat a gesztorszerep elvállalásakor segíteni akart. Az akkori képviselőtársunk azt mondta, hogy azért szükséges, hogy a vízdíjak befizetése az önkormányzati számláról történjen a DRV. felé, nem pedig egy magánszámláról. Kéri, hogy legközelebb többen képviseljék az önkormányzatot, egyedül nem fog elmenni a gyűlésre. Javasolja a gesztorszerep felülvizsgálatát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi összejöveteleken ő vett részt a Jegyző asszonnyal, illetve a műszaki osztályvezetővel. A jegyzőkönyvekből látható, hogy az önkormányzatot teszik felelőssé mindenért. Úgy érzi, hogy az önkormányzat mindent megtett, hogy a folyamatot segítse. A vízdíjat kölcsönként megelőlegeztük volna, de nem volt olyan szervezet, aki felvállalta az ezzel kapcsolatos feladatokat. A BÖÉE sem tette meg. Az új rendszer tervezését megrendeltük, a tervezési díjat az önkormányzat fizeti. Most is részt vállaltunk abban, hogy ne maradjon a nyáron víz nélkül a településrész. Két vállalkozó az önkormányzat közbenjárásával kifizette a tartozást. Egyetért azzal, hogy mondjunk le a gesztorszerepről és szűntessük meg a számlát. De el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz ezután. Előfordulhat, hogy az adósság továbbtermelődik, nincs olyan körülmény, mely az eddig nem fizetőket arra kényszerítené, hogy fizessenek. Többször jelezték felé, hogy nem helyes, ha az önkormányzat a közösség pénzéből fizeti ki a nem fizetők helyett a vízdíjat. A vissza nem térítendő támogatást jogilag, számvitelileg nem adhattuk oda. A más településrészen élők véleményét is jogosnak érezzük, a számlát annak kell kifizetni, aki a szolgáltatást igénybe vette. Ha valaki nem fizet vízdijat, akkor néhány hónap után a DRV. elzárja a vizet. Itt 5 évig nem fizettek, mélyebb problémák vannak. A jövőben is mindent el fogunk követni, hogy segítsük a rendszert, akkor is, ha nem kapunk érte köszönetet, de meg vannak a határok, melyek között az önkormányzat mozoghat. A Belügyminisztérium leírta levelében, hogy ha rendelkezünk tervekkel, akkor megpróbálnak az új rendszer kiépítéséhez direkt támogatást biztosítani. Mivel a településen legalább 4 hasonló rendszer van, javasolja a tervezés folyamatába azokat is belevenni. Meg kell próbálni elérni, hogy az ivóvíz tekintetében 21. századi megoldás szülessen mindenütt.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy kaotikus állapotok vannak, több almérőhöz nem lehet hozzáférni, illetve le is szerelték őket. Amíg a közösség nem akarja a megoldást, addig nem tudunk mit tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hivatalt megkereső tulajdonostársak részére többször jelezte, hogy az önkormányzat szintén csak egy résztulajdonosa a rendszernek. Belterületen köteles az ivóvizet biztosítani. Kértük, hogy jelöljenek meg egy személyt, aki a vízórát leolvassa, aki az értesítések kiküldésében segédkezik. A számlák megnyitásának vonatkozásában márciusban már tájékoztatást adtunk. Olyan levelek érkeztek vissza, hogy gondoskodjon mindenről az önkormányzat, viszont ennek előirányzatára a költségvetés nem tartalmaz rendelkezéseket.  A tulajdonosok részéről nem történt visszajelzés a számla megnyitásáról illetve a vízórák leolvasásáról.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy olyan információt kapott, hogy nyitnak egy számlát, melyhez 3 magánszemély van megjelölve, és a 3 ember intézi a közösség nevében az adminisztrációt is. Úgy látja, hogy a tulajdonosi közösség nem akarja a megoldást, hanem mástól várja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tulajdonostársak állították, hogy van ilyen számlája a közösségnek. Jogi értelemben viszont problémát okoz, hogy a PJT. nem létezik, de néhány évvel ezelőttig erre a számlára történtek a befizetések. Az adminisztrációs segítséget mi is felajánlottuk, bár vitatták néhányan, hogy milyen jogon. Az önkormányzatnak a vízdíj behajtására nincs lehetősége.

 

Kun István képviselő szerint minden érintett utalja a pénzt a DRV felé, így mindenki igazolni tudja, hogy befizette-e a fogyasztását. Aki nem tudja igazolni, annak van hátraléka. Nem érti, miért kell az önkormányzatnak belefolyni a folyamatba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a DRV. és a tulajdonosok csak szélesen értelmezett jogi kapcsolatban vannak.  Alapprobléma az, hogy a DRV. és a fogyasztók között nincs szerződés. A fogyasztók egy fantomszervezetbe tömörültek, ami nincs bejegyezve. Felvetődött, hogy megkeresik a DRV-t, és tárgyalnak arról, hogy minden ingatlantulajdonossal kössön szerződést. A DRV. ezt nem teszi meg, így direkt kapcsolat nincs.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közösség részéről felmerült, hogy az önkormányzat kössön megbízási szerződést és finanszírozzon egy személyt, aki a vízórákat leolvassa.

 

Kun István képviselő el tudná fogadni, ha a tulajdonosi közösség minden tagja 5 eFt/hó összegben támogatást nyújtana ehhez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vízórák többsége az ingatlanon belül van, ha nincs beleegyező nyilatkozat, az ingatlanra bejutás birtokháborításnak minősül. A hozzájárulást nem fogja mindenki megadni.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy senkinek nincs hiteles mérője. Megtörtént, hogy ősszel kevesebb fogyasztást mutatott a mérő, mint tavasszal.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a tulajdonosi közösségnek, hogy ha a leolvasást sikerül megoldani, a DRV-hez direkt módon utalják a vízdíjat, és a közlemény rovatban jelezzék, hogy melyik ingatlanhoz tartozik a térítés. Nem javasolja, hogy az önkormányzat a leolvasásba belefolyjon.

 

Kun István képviselő szerint önbevallásos módon is történhetne, a közösség pedig hozzon létre egy olyan csoportot, aki szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez. Ha befizetik az ingatlanonkénti 5 eFt-ot és megteszik a szándéknyilatkozatot, akkor el tudja képzelni az önkormányzat részvételét.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a gyűlésen jelenlévők ezt meg is szavazták. De személy szerint nem tudja támogatni, van akinek nincs is vízórája, mert levette.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy ha a tulajdonosi közösség ingatlanonként évi 5 eFt-ot befizet és írásban hozzájárulását adja az ingatlanra való bejutásra, abban az esetben az önkormányzat által megbízott személy olvassa le a vízórákat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 tartózkodással, igen szavazat és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

277/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Badacsonyörs Kisörshegyi vízhálózatban érintettek döntésének elfogadását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat vállalja fel a vízórák leolvasását, amennyiben az ingatlantulajdonosok évi 5 ezer forintot egy erre a célra létrehozott számlára befizetnek, illetve írásban nyilatkoznak arról, hogy az ingatlanon belül a vízóra leolvasásához a bejutást engedélyezik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a bizottság javaslatainak megfelelően szavazni kell a gesztorszerep megszűntetéséről, a folyószámla megszűntetéséről, a badacsonyörsi temetőben a csap elzárásáról azzal, hogy az öntözéshez a vizet a VN. Kft. tartályból biztosítja. Kéri, hogy aki a gesztorszerep megszűntetését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

278/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2011. (IV.05.) számú határozatát visszavonja és a Badacsonyörs Kisörshegyi vízközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről azonnali hatállyal lemond.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a letéti számla megszűntetésével, illetve azzal, hogy az ajánlások mentén legyen kezelve az ügy a jövőben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

279/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörs Kisörshegyi viziközmű hálózattal kapcsolatosan megnyitott 11748052-15427504-10170001 számú letéti folyószámla alszámla megszűntetését elrendeli.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a badacsonyörsi temetőben lévő csap legyen elzárva, a temetőben az öntözéshez szükséges vizet tartályból biztosítsa a VN. Kft, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárásáról dönt és felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a temetőben az öntözéshez szükséges vizet tartályból biztosítsa.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy az érintetteket a döntésről hirdetmény közzétételével értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

281/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszámolóban nem részletezte, de vannak olyan megbeszélések, melyeken képviselőtársai közül többen részt vettek, melyet ezúton is megköszön. Fontos, hogy az információáramlás folyamatos legyen. Holnap 15 órára várja a képviselőket egy fórumra, melynek témája fontos lehet az önkormányzat szempontjából.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy az országgyűlési képviselő úrral miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igyekszik minden lehetőséget kihasználni a tájékozódásra és a segítségkérésre, az örsi ivóvíz és strand kérdésköréről beszéltek. Az őrsi strand ügyében megkezdődött egy egyeztetés. Ha június 26-ig nem történik érdemi reagálás a partnerek részéről, akkor paradigma váltásra van szükség. Szeretnénk eljuttatni egy levelet ezzel kapcsolatosan a Belügyminisztériumba, ehhez a képviselő úr felajánlotta segítségét.  Elmondja, hogy a Polgárőr Város címre az önkormányzat pályázatot nyújtott be, a kitűntető címet elnyertük. Ebben fontos szerepe volt a helyi Polgárőr Egyesületnek, melyet ezúton is megköszön. Az elismerést átvettük, a Hivatal épületében elhelyeztük.  Büszke a polgárőrökre és a településre, örömmel vette át az elismerést. Továbbra is fontosnak tartja a kölcsönös együttműködést.  Kéri a képviselőket, hogy ha emailben megkeresi őket, arra mindenki válaszoljon. Elmondja, hogy az általános iskola történetében először a leány kézilabdacsapat bejutott az országos kisiskolák döntőjébe, 19 csapatból az 5-6 helyért játszanak. A testületi tagok írásos visszajelzése alapján a felszerelés vásárlásához 50 eFt támogatást adott, ezen kívül minden képviselő 10 eFt-tal támogatta a gyerekeknek ezt az útját. Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

283/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékozatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.05 órakor bezárja.

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                               Laposa Bence

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző