Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 06. 09. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 06. 09. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 16/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9-én 12.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Nagy Lajos                     képviselő                                    (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                   alpolgármester

Laposa Bence                képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                                    (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Bolla József                   ügyvezető

Sütő Árpád                     műszaki ügyintéző

Gerencsér Tamás          pályázati referens

Karácsony Lajosné        BÖÉE vezetőségi tag

Végh László                   BÖÉE vezetőségi tag

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester, Laposa Bence és Nagy Miklós képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

242/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

243/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.06.09-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

  1. 2. Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester (szóbeli előterjesztés)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a rendkívüli testületi ülés napirendjeit ma 10.00 órától 12.30-ig megtárgyalta. Az ülésen a jelenlévő képviselők részt vettek, teljes körűen tájékozódtak. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a vonatkozó határozati javaslatokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására támogassa oly módon, hogy Varga Péter úr hozzájárulása esetén Varga Péter úr 1,8 millió forintot és egy másik vállalkozó szintén 1,8 millió forintot fizet meg.

-       amennyiben Varga Péter úr nem fogadja el, hogy az önkormányzat helyett másik vállalkozó fizesse ki az 1,8 millió forint támogatást, kezdeményezzen további egyeztetéseket a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására.

-       A Pénzügyi bizottság nem támogatja, hogy az önkormányzat a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság első javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

244/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Péter úr hozzájárulása esetén megköszöni a két vállalkozónak, hogy a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására a 3,6 millió forint tartozás befizetését felvállalják, 1,8 millió – 1,8 millió forintot összegben.

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 12.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra, amennyiben Varga Péter úr nem támogatná az első verziót. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Varga Péter úr 1,8 millió forintot biztosít, az önkormányzat szintén 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a helyzet megoldására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

245/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az önkormányzat a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha egyik sem vezet eredményre, akkor további egyeztetések szükségesek.

Elmondja, hogy kérelem érkezett a Kisfaludy forrás Pjt.-től az ivóvíz hálózat jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatosan. Kéri a műszaki osztályt, hogy mérje fel a településen lévő vizitársulatokhoz tartozó rendszerek tervezési költségét. A következő soros ülésen –amennyiben a költségek vállalhatók – a tervező feladatát egészítse ki a testület ezeknek a kisebb területeknek a tervezésével, hogy komplex terveink legyenek, hiszen az állami forrásokat csak így lehet igénybe venni. Kéri, hogy aki fentieket támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

246/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy mérje fel a településen lévő vizitársulatokhoz tartozó rendszerek tervezési költségét.

A következő soros ülésen  – amennyiben a költségek vállalhatók – a tervező feladatát egészítse ki ezen kisebb területek tervezésével annak érdekében, hogy komplex tervek legyenek az önkormányzat birtokában, amellyel esetlegesen állami forrásokat is igénybe lehet venni.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben a soros testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

2./ Napirendi pont

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, hogy az elfogadás előtt álló HÉSZ-ben szereplő 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanok megosztásában érdekelt abban az esetben, ha 2015. július 31-ig a végleges szerződés e tekintetben aláírásra kerül, illetve ezt a 8 ezer m2-es területet az önkormányzat tulajdonba kapja.

- a badacsonytomaji 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanokat érintően és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 25. §. (1) bekezdésében rögzítettekre, kezdeményezze elővásárlási jog bejegyzését azzal a feltétellel, hogy az érintettek meghívásával egyeztető tárgyalást folytasson le és amennyiben a tárgyalás során az érintettek részéről jogszabályra való hivatkozással kifogás nem merül fel, úgy a kiegészített Szabályozási Terv küldhető meg záró szakmai vélemény megkérése céljából.

-  Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt egyeztető tárgyalásra hívja meg a fenti területek tulajdonosait, vagy azok nyilatkozattételre jogosult meghatalmazottait, a Veszprém Megyei Kormányhivatal képviselőjét, Szabó Zoltán főépítészt és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét vagy annak nyilatkozattételre jogosult tagját.

Krisztin N. László polgármester a bizottság határozati javaslatának első felét teszi fel szavazásra a szándéknyilatkozatra vonatkozóan. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

247/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az elfogadás előtt álló HÉSZ-ben szereplő 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanok megosztásában érdekelt abban az esetben, ha 2015. július 31-ig a végleges szerződés e tekintetben aláírásra kerül, illetve ezt a 8 ezer m2-es területet az önkormányzat tulajdonba kapja.

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester a kéri, hogy aki a javaslat második részét – a jegyző asszony által kidolgozott határozati javaslatot - támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

248/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanokat érintően és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 25. §. (1) bekezdésében rögzítettekre, kezdeményezi az elővásárlási jog bejegyzését azzal a feltétellel, hogy az érintettek meghívásával egyeztető tárgyalást folytat le és amennyiben a tárgyalás során az érintettek részéről jogszabályra való hivatkozással kifogás nem merül fel, úgy a kiegészített Szabályozási Terv küldhető meg záró szakmai vélemény megkérése céljából.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt egyeztető tárgyalásra hívja meg a fenti területek tulajdonosait, vagy azok nyilatkozattételre jogosult meghatalmazottait, a Veszprém Megyei Kormányhivatal képviselőjét, Szabó Zoltán főépítészt és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét vagy annak nyilatkozattételre jogosult tagját.

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 16.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

 

 

Krisztin N. László polgármester a „fürdőhely” üzemeltetésével kapcsolatosan kéri a bizottság határozati javaslatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  kössön háromoldalú megállapodást a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel és a Badacsonytomaj VN Kft-vel, melyben rögzíti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást biztosít a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére 275.200 Ft összegben a 2015. évi tartalék terhére, a Badacsonytomaji VN Kft. részére 239.200 összegben a 2015. évi tartalék terhére. Javasolja a polgármestert felhatalmazni a megállapodás aláírására.

Krisztin N. László polgármester a kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

249/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete háromoldalú megállapodást köt a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel és a Badacsonytomaj VN Kft-vel, melyben rögzíti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást biztosít a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére 275.200 Ft összegben a 2015. évi tartalék terhére, a Badacsonytomaji VN Kft. részére 239.200 összegben a 2015. évi tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 25.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy a háromoldalú megállapodást a hét folyamán készítse elő. Megjegyzi, a biztonsági portaszolgálat július 15-től augusztus 23-ig 10-18.00 óráig tervezett. Megköszöni a BÖÉE vezetőségi tagjainak a jelenlétét és közreműködését. Elmondja, hogy közös érdek, hogy a „fürdőhely” forgalma csökkenjen, ennek szellemében kéri megfontolni, hogy kinek biztosítanak lehetőséget.

 

Karácsony Lajosné tájékoztatást kér arról, hogy az egyes szobakiadók hány fő vendéget fogadhatnak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az nyilvános adatként szerepel a honlapon, hogy a szállásadó hány főre kapott engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a BÖÉE vezetősége úgy nyilatkozott, hogy ha a kiadott kártyákból többletbevételük keletkezik, abból valamelyik önkormányzati kulturális programot segíteni fogják.

 

Karácsony Lajosné BÖÉE vezetőségi tag mindenkit szeretettel hív a június 13-án tartandó Badacsonyörsi Antal napi búcsúra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendezvényen egyéb fontos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

250/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület tájékoztatását elfogadja, a Badacsonyörsi Antal-napi búcsúra a meghívást köszönettel fogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

3./ Napirendi pont

Pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek pályázat benyújtását a kiírás szerinti

a./ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra

Badacsonytomaj 996/5. hrsz-ú, Római út, Park u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának, illetve a József Attila utcai járda felújítása céljából

Igényelt támogatás összesen:                                                                 14.965.698,- Ft

Vállalt önerő:                                                                                               4.998.566,- Ft

Beruházás összköltsége:                                                                         19.954.264,- Ft

A bizottság javasolja, hogy az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 233/2015. (V.27.) sz. határozatával ellentétben az óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatot ne nyújtsa be.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az első javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

251/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a kiírás szerinti

a./ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra

Badacsonytomaj 996/5. hrsz-ú, Római út, Park u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának, illetve a József Attila utcai járda felújítása céljából

Igényelt támogatás összesen:                                 14.965.698,- Ft

Vállalt önerő:                                                              4.998.566,- Ft

Beruházás összköltsége:                                         19.954.264,- Ft

Az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság óvoda energetikai korszerűsítésével kapcsolatos javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

252/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 233/2015. (V.27.) sz. határozatával ellentétben az óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatát nem nyújtja be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 12.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                  Nagy Lajos

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző