Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 05. 22. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 05. 22. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 13/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 22-én 9.50 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Laposa Bence                képviselő

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                                   (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                      képviselő                                    (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Bolla József                   ügyvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Orbán Péter alpolgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István képviselő jelezte távolmaradását, Krisztin N. László polgármester késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

203/2015. /V.22.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

204/2015. ((V.22.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.05.22-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva óvodavezető-helyettes

 1. 2. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 3. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról

Előterjesztő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 4. Badacsonytomaj, József A. utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Bahart Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

1./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva óvodavezető-helyettes

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy

 1. 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetője a legkedvezőbb ajánlatot adó Játszótér 2006. KFT-től fém játékokra is kérjen be árajánlatot a képviselő-testület soron következő üléséig,
 2. 2. a Képviselő-testület az ajánlat birtokában a májusi soros ülésén hozza meg döntését a játszótéri eszközök cseréjéről.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

205/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Játszótér 2006. KFT-től fém játékokra is kérjen be árajánlatot a képviselő-testület soron következő üléséig,
 2. az 1. pontban hivatkozott ajánlat birtokában a májusi soros ülésén hozza meg döntését a játszótéri eszközök cseréjéről.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

egyebekben a soros testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Farkas Éva óvodavezető-helyettes

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BÖÉE részére a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetéséhez kapcsolódó céllal 200 eFt visszatérítendő támogatást – 140 eFt a civil szervezetek támogatásának terhére, 60 eFt az általános tartalék terhére – biztosítson.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

206/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetéséhez kapcsolódó céllal 200 eFt visszatérítendő támogatást – 140 eFt-ot a civil szervezetek támogatásának terhére, 60 eFt-ot az általános tartalék terhére – biztosít.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:          azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról

Előterjesztő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj VN. Kft. által a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról szóló tájékoztatás tudomásul vételét.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

207/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” című pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, József Attila utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy

 1. 1. az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések vonatkozásában a pályázat kiírásáig kerüljön sor azon járdaszakaszok összegyűjtésére, felmérésére, melyek felújítása, megépítése szükséges.
 2. 2. megfelelő pályázati kiírás esetén pályázattal valósuljon meg a járdafelújítás, járdaépítés.
 3. 3. megfelelő pályázati kiírás vagy forrás hiánya esetén a képviselő-testület szeptemberben tárgyaljon arról, hogy a József Attila utcai járda felújítását az önkormányzat költségvetésében biztosítja-e.

Orbán Péter alpolgármester szerint a szezonban már nem kellene a József Attila utcai járdaépítésnek nekiállni. Kéri, hogy aki a Pénzügyi osztály javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

208/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, József Attila utcai járda felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy

 1. az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések vonatkozásában a pályázat kiírásáig kerüljön sor azon járdaszakaszok összegyűjtésére, felmérésére, melyek felújítása, megépítése szükséges.
 2. megfelelő pályázati kiírás esetén pályázattal valósuljon meg a járdafelújítás, járdaépítés.
 3. megfelelő pályázati kiírás vagy forrás hiánya esetén a képviselő-testület szeptemberben tárgyaljon arról, hogy a József Attila utcai járda felújítását az önkormányzat költségvetésében biztosítja-e.

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint, vagy szeptemberi soros testületi ülésig

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Bolla József ügyvezető

5./ Napirendi pont

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati eljárást nyilvánítsa eredményesnek.
 2. 2. a beérkezett érvényes pályázatot tárgyalja meg, és kössön bérleti szerződést Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázóval a Badacsonytomaj 2552. hrsz-ú Bányász strand hasznosítása, üzemeltetése céljából.
 3. 3. a bérlet időtartamát javasolja: 2015. május 22. – 2015. október 15. időszakra meghatározni,
 4. 4. a bérleti díj mértékét 500 eFt összegben meghatározni.

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a később érkező pályázatot a Képviselő-testületnek érvénytelennek kell nyilvánítani.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a később érkezett pályázat érvénytelenné nyilvánításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

209/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett „Jó szerencsét” jeligével ellátott, 2015. május 15-én 11.00 órakor benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel az a beadási határidőn kívül került benyújtásra.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 2. Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázó által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja és a pályázat nyertesének kihirdeti,
 3. felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázóval a Badacsonytomaj 2552. hrsz-ú Bányász strand hasznosítása, üzemeltetése céljából a következők szerint:

a)    a bérlet időtartama: 2015. május 22. – 2015. október 15.

b)    a bérleti díj mértéke: 500 eFt.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

6./ Napirendi pont

Bahart Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását vegye tudomásul,
 2. 2. kérelmező részére a 2015. évre kért 600 eFt támogatást biztosítsa az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „átadott pénzeszköz egyéb vállalkozások részére” jogcím terhére a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy a szezon kezdete előtt a BAHART területén, a móló végében lévő bástya felújítását mintegy 70 fm hosszban végezzék el.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

211/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bahart Zrt. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását tudomásul veszi,
 2. 2. kérelmező részére a 2015. évben 600 ezer Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „átadott pénzeszköz egyéb vállalkozások részére” jogcím terhére a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy a szezon kezdete előtt a BAHART területén, a móló végében lévő bástya felújítását mintegy 70 fm hosszban végezzék el.
 3. 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására és felkéri Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a kifizetést eszközölje, valamint a támogatás elszámoltatásáról intézkedjen.  

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

szerződéskötésre és kifizetésre 8 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester 10.10 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 10.12 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                 Nagy Miklós

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Orbán Péter                                                     Wolf Viktória

alpolgármester                                                        jegyző