Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 04. 29. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 04. 29. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 12/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                       (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László         polgármester

Kun István                    képviselő                                       (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Mórocz István                PEB elnök

Farkas Éva                    óvodavezető-helyettes

Horváth József              rendőrség képviseletében

Simonné Visi Erzsébet  BÖÉE elnöke

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                      (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 4 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester és Kun István képviselő távolmaradásukat bejelentették. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

164/2015.(IV.29.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Orbán Pétert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

Orbán Péter alpolgármester Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 29-i soros ülésének - meghívó szerinti – napirendjére sürgősségi indítványként a következő napirendi pontok felvételét javasolja:

27. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

28. Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 28 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2015. (IV.29.) határozat

Napirendek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április
29-i soros ülésének - meghívó szerinti - napirendjéhez

1./  Sürgősségi indítványként az alábbi napirendeket felveszi:

27. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

28.    Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 28 napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva mb. óvodavezető

 1. 3. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, rendőrkapitány

 1. 4. Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 5. Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Kultúrközpont tervezési ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

10. Menü Kft. további működésének felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

11. Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Felhívás a kárpátaljai magyar gyerekek étkeztetésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezése, engedélyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (1. olvasat)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Badacsonytomaj Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Bírósági ülnökök választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Nyirán Márton beadványa a 796/3 hrsz-ú Palackozó út helyzetének rendezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Kézműves és termelői vásár Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

27. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

 

28. Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

1. Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben 500.000 Ft támogatást biztosítson a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére. Abban az esetben, ha a támogatásra megítélt összeget a támogatott kimeríti, javasolja ismételt támogatási kérelem benyújtását a  Képviselő-testület felé.

Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

Kérje fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben 500.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére.
 2. abban az esetben, ha a támogatásra megítélt összeget a támogatott kimeríti, javasolja ismételt támogatási kérelem benyújtását a  Képviselő-testület felé.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

2. Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva mb. óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvodai első terasz bontásához keretösszeget ne biztosítson, a lépcső újraépítéséhez illetve az ahhoz kapcsolódó munkákhoz a beérkező árajánlatok alapján rendelje hozzá a szükséges összeget, illetve a beérkező árajánlatok alapján hozzon döntést az udvari játszótéri eszközök beszerzése vonatkozásában.

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti Farkas Éva óvodavezető-helyettest.  Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes köszönti a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Elmondja, hogy az időközben beérkezett árajánlatok jóval magasabbak a kért összegnél. A 3. árajánlat a legkedvezőbb, a 2 millió forinttal és a Társulási Tanács ülésén engedélyezett 751 eFt pénzmaradvány felhasználásával, további egyeztetés mellett megoldható a játékeszközök cseréje. Kéri a testület támogatását.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy kik az ajánlattevők.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes elmondja, hogy 3 ajánlat érkezett, de többen még nem jeleztek vissza. A Játszótér 2006. Kft, a Goodwork Hungary Kft. és a Royál Kert Kft. adott ajánlatot. A Játszótér 2006. Kft-nek már van referenciamunkája a településen.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a testület várja meg a többi árajánlat beérkezését is. Az óvodavezető fogalmazza meg, hogy mit szeretne és a testület ezt követően döntsön.  Véleménye szerint így nem hozható olyan megalapozott döntés, mely hosszú távon megoldja a problémát.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes kéri, hogy ha van rá lehetőség, egy rendkívüli ülés keretében mielőbb szülessen meg a döntés. Az óvoda nem fog bezárni nyáron sem. A szülők megbíznak bennük, ez megtiszteltetés számukra, ezért is nagyon fontos, hogy a megfelelő játékok rendelkezésre álljanak.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy hány gyerek lesz nyáron. Hogyan oldják meg a szükséges karbantartást.

 

Farkas Éva óvodavezető-helyettes elmondja, hogy a gyerekek jelenlétében semmiféle felújítás, karbantartás nem végezhető, ezért is szükség volt arra, hogy nyári szünet legyen az óvodában.  Úgy fogják szervezni, hogy ideiglenesen a gyerekeket kiviszik a közeli játszótérre. Elmondja, hogy több szülő a polgármester úrhoz fordult panasszal az óvoda tervezett nyári bezárása miatt, aki felkérte a Szülői Munkaközösség elnökét, hogy végezzen közvélemény kutatást. Négyen jelezték, hogy nem tudják megoldani a gyermekük elhelyezését. Januárban kihirdették a korábbi évekhez hasonló zárva tartást, akkor egyetlen szülő sem jelezte, hogy ez gondot okoz. A polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy ha egyetlen szülő is igényli, akkor az óvoda köteles ügyeletet tartani.  Nem tudja, hogy a 4 gyermek valóban jelen lesz-e az óvodában, de tájékoztatták a szülőket, hogy egész nyáron nyitva lesz az óvoda.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a Társulási Tanács az óvoda 2014. évi zárszámadását elfogadta, 751 eFt pénzmaradványt felújítási és karbantartási célokra visszautalt az intézménynek.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy rendkívüli ülés keretében az összes árajánlat beérkezését követően kerüljön sor a döntésre. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

167/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközök felújítása/cseréje tárgyban benyújtott kérelmével kapcsolatosan rendkívüli ülés keretében, az összes árajánlat beérkezését követően hozza meg döntését.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Farkas Éva óvodavezető helyettes

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: azonnal, egyebekben rendkívüli ülés

 

 

3. Napirendi pont

Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, rendőrkapitány

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót fogadja el.

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti Horváth József százados urat, aki a bizottsági ülésen részletes tájékoztatást adott a rendőrség munkájáról. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth József százados elmondja, hogy Badacsonytomaj Város a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén található. A körzeti megbízotti tevékenységet Pintér György látja el. A lakossággal, intézményekkel és polgárőrséggel a kapcsolattartást súlyozottan látja el. A szabálysértések és bűncselekmények felderítésére nagy gondot fordítanak. Fontos a bűnmegelőzés, előadások tartása és a híranyagok eljuttatása a lakossághoz. Különösen veszélyeztetettek az idősek. Az előző évhez viszonyítva 30 %-kal csökkent a bűnelkövetések száma. A település idegenforgalmi szempontból a térségben jelentőséggel bír, ezért fontos a közbiztonság helyzete, melynek javításában partnerként együttműködnek a polgárőrséggel, a közterület felügyelettel, a lakossággal és egyéb társadalmi szervekkel. A térségben megjelentek az utazó bűnözők is. A helyi polgárőrség megyei szinten elismerést kapott, mert nagyszámú szolgálatot tettek. Példaértékű, hogy minden rendezvényen részt vesznek. Kéri a televízió nézőit, hogy ha bárki szabálysértést tapasztal, jelentse a 112-es számon. Kedvező változást hozna a kamerarendszer kiépítése, komoly visszatartó erőt jelentve. A külterületek megóvására is figyelmet fordítanak, a természetvédelmi őrszolgálattal együttműködnek. Az illegális hulladéklerakások miatt két kamerát fognak kihelyezni, az elkövetőkkel szemben eljárás indul. Az idén is megerősítő erők bevonásával látják el feladatukat az idegenforgalmi szezonban. Megköszöni mindenkinek a segítő munkáját.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a százados urat, hogy a Badacsony Újságba írjon egy tájékoztatót az elérhetőségükről.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A további jó együttműködésben bízva megköszöni a rendőrség munkáját. Kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

168/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

4. Napirendi pont

Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti Mórocz István PEB elnököt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Mórocz István PEB elnök köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a Badacsony Újság áprilisi számában megjelent egy tájékoztatás, mely részletesen bemutatja, hogy mi történt a PEB tevékenysége során az elmúlt egy évben. A rendőrséggel példaértékű az együttműködésük, ezt a megyei vezetés részéről külön is értékelték. Gondot jelent az egyesületnek a létszámkérdés, illetve a fiatalítás. A közeljövőben megjelenik az az intézkedés, mely lehetővé teszi, hogy 18 év alatti személyek is részt vegyenek a polgárőrség munkájában. Jelenleg két pályázat benyújtásán dolgoznak. Egyik egy új terepjáró beszerzésére irányul, a másik a működésükhöz adna támogatást. Elmondja, hogy a május 30-án megrendezésre kerülő Balaton körüli futás rendezésében, szervezésében is részt vállalnak. Megköszöni a lakosságtól, vállalkozóktól és az önkormányzattól kapott támogatást.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a Hamvas Béla és Móricz Zsigmond utca lakóitól olyan jelzést kapott, hogy nem látják a környéken a polgárőrség autóját. Kéri, hogy ezt a területet is vonják be az ellenőrzésbe.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy amikor szolgálatban van, havonta többször is végigjárja a jelzett területet. A kollégáival egyeztetni fog, gyakrabban fognak arra járni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Képviselő-testület nevében a polgárőrség munkáját. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

169/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tevékenységéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

5. Napirendi pont

Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület-felügyelet tevékenységéről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

 1. 1. A bizottság kéri a Közterület felügyelőket, hogy május 4-ig készítsenek a nyári ellenőrzések vonatkozásában ütemtervet és kérjék a rendőrséggel való együttműködés keretében közös szolgálat megszervezését.
 2. 2. Az ellenőrzések tekintetében a jogszabályok betartása érdekében hathatósabb tevékenységet kér és javasolja lakossági felhívást előkészítését és a Badacsony Újságban történő megjelentetését.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a 3 fenyő alatti területre vonatkozóan kapott egy szerződés tervezetet bérleti szándékról 10 parkolóhely biztosításával összefüggésben. Véleménye szerint erre még vissza kell térni.

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy az elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése a Balaton utca és a 71-es út kereszteződésébe illetve a József Attila utcában a telefonközpontnál a járdára a veszélyt jelző tábla kihelyezése megtörtént-e.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a VN. Kft. igazgatója jelezte, hogy a táblákat ma ki fogják rakni.

 

Laposa Bence képviselő kéri a Jegyző asszonyt és a közterület felügyelet munkatársait, hogy a közterületekre vonatkozó rendeletet maximálisan tartassák be. Évek óta borzalmas állapotok uralkodnak, az ide érkező több százezer turistának kulturáltabb környezettel kellene találkozni. Nem lát javulást, sőt inkább romlást tapasztal e terén, erős testületi és jegyzői fellépés sokat tudna segíteni.

 

Nagy Lajos képviselő szerint szükség lenne a korábbi évekhez hasonló település bejárásra a nyári szezon megkezdése előtt. A badacsonyi rész valóban kritikus, nem beszélve a rengeteg kányáról.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy többen megkeresték azzal, hogy sok a belterületi gondozatlan rész. Ezeket a VN. Kft-vel kellene rendeztetni, majd a költségeket az ingatlanra ráterhelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy van mód a kényszerkaszáltatás elrendelésére. Kérte a közterület felügyelők hathatósabb munkavégzését. Ha lehetőség van rá segédfelügyelő alkalmazható. Megpróbálnak nagyobb létszámmal, a rendőrséggel együttműködve hétvégeken is jelen lenni a területen.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a Dísztéren a motoros találkozókat meg kell szűntetni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

170/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

6. Napirendi pont

Kultúrközpont tervezési ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a képviselők a kulturális intézmény igazgatójának bevonásával a testületi ülésre a 107. hrsz-ú telken álló volt polgármesteri hivatal épületének kultúrközponttá történő átalakításával kapcsolatosan egyeztessenek és a meghatározott szempontok szerint az ajánlatot adó 4 tervezőtől kérjen be a Műszaki Osztály pontosított árajánlatot az engedélyezési tervek vonatkozásában.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az alpolgármester úrral együtt telefonon megkereste a tervezőket, rövidesen megadják a pontosított ajánlatukat.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy ebben a kérdésben most nem tud dönteni a testület. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

171/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Kultúrközpont tervezési ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107. hrsz-ú telken álló volt polgármesteri hivatal épületének kultúrközponttá történő átalakításának tervezésével kapcsolatosan a kulturális intézmény igazgatójának bevonásával történjen egyeztetés és az ajánlatot adó tervezőktől történjen meg az engedélyezési tervek vonatkozásában pontosított árajánlat bekérése, melyek beérkezését követően hozza meg döntését.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb a soron következő testületi ülés

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

7. Napirendi pont

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőr

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentéséről szóló éves összefoglaló jelentést hagyja jóvá.

A belső ellenőr által javasolt intézkedések végrehajtására készült intézkedési tervet fogadja el.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

172/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (3.a.) bekezdése alapján előterjesztett Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi Belső ellenőri jelentésről szóló éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.
 2. a Belső ellenőr által javasolt intézkedések végrehajtására készült Intézkedési Tervet elfogadja.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 1. 8. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és intézményei 2015. évre tervezett belső ellenőrzési feladatának elvégzésére a Szahk-Értelem Bt-t válassza. Az ellenőrzés fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítsa.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elmúlt évben már felvetődött a kérés a testület felé, hogy célszerű lenne a belső ellenőrzés folytonosságát fenntartva 3 éves szerződést kötni a belső ellenőrzést végző céggel. Az év közepén kapott megbízás problémákat okozhat az ellenőrzés terén.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja a testület ciklusidejére, 5 évre megkötni a szerződést.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a három árajánlat között nincs nagyságrendi különbség. Kérdezi, hogy van-e tapasztalatunk valamelyik céggel kapcsolatosan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Szahk-Értelem Bt-vel másfél éve dolgozik együtt a hivatal, a munkakapcsolatunk jó. A beszámolók, a 2014. évi költségvetési jelentés és a mérlegbeszámoló kapcsán is sok szakmai segítségek kapott tőle a hivatal.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

173/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Önkormányzat és Intézményei belső ellenőrzési feladatának elvégzésére az ellenőrzés folytonosságának fenntartása érdekében 3 éves szerződést köt a Szahk-Értelem Bt-vel.
 2. a belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat éves költségvetésben biztosítja.
 3. felkéri a Költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy a szerződés tervezetét készítse elő
 4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

9. Napirendi pont

Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az ügyvezető asszony jelezte, hogy a testület ülésén nem tud részt venni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a MENÜ Kft 2015. I. negyedévi beszámolójának elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy jegyző asszony a bizottsági ülésen aggodalmának adott hangot, hogy a Menü Kft. gazdálkodása a törvényességi határokat súrolja. A testület nem vállalhat felelősséget egy olyan Kft-ért, ahol a többszöri vizsgálat után sem állt helyre a törvényesség.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a pénzügyi osztályvezetőt egy rövid referátumra, mely a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott információkat alátámasztja.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tudomására jutott, hogy időnként inkasszó van a Kft. számláján főként a járulékok behajtása tekintetében a NAV által.  Az önkormányzathoz benyújtott számláit átutaltuk.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mekkora az inkasszó összege.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sajnos csak köztes információkkal bírunk. Javasolta az ügyvezetőnek, hogy vizsgálja felül a Kft gazdálkodását, a jelentés a testület elé került.  Kérte azon lehetőségek felülvizsgálatát, melyek a szállítói szerződésekre és kintlévőségekre engednek következtetni, illetve arra, hogy azok kiegyenlítése milyen módon történhet meg.  Kérte, hogy ha látja, hogy a gazdálkodása nem rentábilis, forduljon az önkormányzathoz támogatási kérelemmel, mely elősegítheti a tagi kölcsön támogatás jogcímen való megtartását is.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2015. I. negyedévi beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Kft 2015. I. negyedévi beszámolóját nem fogadja el.

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő:        azonnal

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kft. mérlegbeszámolóját a Képviselő-testület májusi soros ülésén tárgyalja.

 

 

10. Napirendi pont

Menü Kft. további működésének felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a MENÜ Kft. működtetésének további felülvizsgálatát.

Megjegyzi, hogy nem érti, miért nem jelzi a testületnek az ügyvezető a gazdálkodásban jelentkező problémáit.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szakmai segítségünket továbbra is felajánljuk.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

175/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. további működésének felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Kft. működtetésének további felülvizsgálatáról dönt.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné üzletvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

11. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Laposa Bence képviselő -  mivel a bizottsági ülésen nem tudott jelen lenni – tájékoztatást kér az ott elhangzottakról.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kérték a bevételek és kiadások pontos kimutatását. A képviselő-testületi akarattal egyezően kellett az ellenőrzést lefolytatni. A 2014. évi tényleges teljesítésekről az egyszerűsített mérlegbeszámoló fog reális képet adni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

176/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN KFT 2015. évi I.-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető

12. Napirendi pont

Felhívás a kárpátaljai magyar gyerekek étkeztetésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a

 1. 1. a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület polgármesterének és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közös felhívását megtárgyalta és javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a kezdeményezéshez Badacsonytomaj Város Önkormányzata ne csatlakozzon.
 2. 2. javasolja továbbá a Kolping Egyesület megkeresését, hogy tartós élelmiszerek összegyűjtésében és egy rászoruló településre való eljuttatásában az önkormányzattal működjenek együtt és abban vegyenek részt. Ha és amennyiben az egyesület a közreműködést vállalja, javasolja erre vonatkozó felhívás megjelentetését a Badacsony Újságban.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kiegészítésként javasolja, hogy a Városnapon karitatív szervezetek bevonásával próbáljunk gyűjtést szervezni. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság kiegészített javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

177/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület polgármestere és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közös felhívását megtárgyalta, a kezdeményezéshez nem kíván csatlakozni.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Kolping Egyesülettel vegye fel a kapcsolatot, nyilatkozatukat kérve, hogy tartós élelmiszerek összegyűjtésében és egy rászoruló településre való eljuttatásában részt vállalnak-e.
 3. amennyiben igen, felkéri a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó felhívás Badacsony Újságban történő megjelentetésére intézkedjen.
 4. a Városnapon karitatív szervezetek bevonásával gyűjtés szervezéséről határoz.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

13. Napirendi pont

Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezése, engedélyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szennyvízcsatornázás V. ütemének terveit az új HÉSZ hatálybalépését követően dolgoztassa át, a tervek elkészítésével az Bakony-Aqua Bt. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) tervező céget bízza meg.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

178/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezése, engedélyeztetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szennyvízcsatornázás V. ütem terveit az új HÉSZ hatálybalépését követően átdolgoztatja és engedélyezteti. A tervezői munka elvégzésére a Bakony-Aqua Bt. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) tervező céget bízza meg. A megbízásra 4.000.000,- Ft összegű forrást biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

Felkéri a jegyzőt a tervezési szerződés előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: folyamatos, szerződés szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

14. Napirendi pont

Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot a Bányász strand hasznosítása céljából.

a./ a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Bányász strand 2552. hrsz.

b./  a hasznosítás módja: bérbeadás

c./  a pályázati feltételek meghatározása:

-       A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 500 eFt összegben határozza meg.

-       A bérleti jogviszony időtartamát 2015. évi szezonban határozza meg.

-       A pályázati letét (bánatpénz) összegét 10 %-ban, azaz 50 eFt összegben határozza meg.

Horváth Márta osztályvezető javasolja a pályázati tárgyalás időpontjának meghatározását egy rendkívüli ülés keretében, hogy a szezonra a szerződést meg lehessen kötni.  A pályázat benyújtásának határideje május 15.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az eredeti pályázati kiírásra nem volt jelentkező. Az uniós pályázatok – melyekkel a fejlesztések vállalhatók lettek volna – még nem kerültek kiírásra. Érdemes lenne ősszel megismételni ugyanezt a kiírást, vagy megpróbálni saját keretek között pályázni. Most természetesen egyetért a javaslattal.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiegészítéssel együtt a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

179/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletében foglalt előírások alapján pályázatot ír ki a Bányász strand hasznosítása céljából az alábbiak szerint:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Bányász strand 2552. hrsz.

b)     hasznosítás módja: bérbeadás

c)     a pályázati feltételek meghatározása:

 1. A bérleti díj legalacsonyabb mértéke 500 eFt;
 2. A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2015. május 20 – 2015. október 15.;
 3. A pályázati letét (bánatpénz) összege: az induló alapár 10 %-a, azaz 50 eFt.
 4. II. A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztály vezetőjét, hogy a pályázati kiírást készítse elő, a polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:        elfogadásra és a közzétételre azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth  Márta osztályvezető

 

 

15. Napirendi pont

Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Javasolja a 17/2003. (V.19.) Az Ifjúságpolitikai Alapról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

Orbán Péter alpolgármester módosító javaslattal él arra vonatkozóan, hogy az Ifjúsági Alap kerüljön átdolgozásra, ne legyen hatályon kívül helyezve. Lett volna igény rá, csak az Alapban nem volt keretösszeg. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosító indítványával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

180/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámolót elfogadja.
 2. 2. az Ifjúságpolitikai Alapról szóló 17/2003.(V.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és átdolgozására felkéri Wolf Viktória jegyzőt, a módosító rendelet tervezetének előterjesztésére Krisztin N. László polgármestert.

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

16. Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Laposa Bence képviselő kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy az előterjesztéshez fűzzön szóbeli kiegészítést.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 2014. évi záró költségvetés módosításáról van szó, melynek a Magyar Államkincstár felé leadott előirányzatokkal egyezni kell. Az állami támogatások terén a MÁK kiközli azokat az előirányzatokat, melyekkel a zárszámadásnak kell egyezni. Az előterjesztésben a központosított előirányzatoknak a rendezése szerepel, melyek többlet előirányzatot az önkormányzatnak nem jelentettek. Azok a technikai átcsoportosítások megtörténtek, melyekről a testület döntött.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

15/2015. (V.14.) önkormányzati

rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló

5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

17. Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (1. olvasat)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi éves – Magyar Államkincstár felé benyújtott és jóváhagyott – költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését megtárgyalta és javasolja a jelentés alapján a zárszámadásról szóló rendelettervezet előkészítését és a Képviselő-testület májusi soros ülésén történő megtárgyalását.

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a zárszámadáshoz kapcsolódó jelentést az április testületi ülésre terjesztették be. Törvénymódosítás miatt a rendelet-tervezet a májusi ülésre kerül előkészítésre. Az első olvasat az a zárszámadás, melyet a MÁK felé továbbítottak. A következő ülésre a rendeletet és mellékleteit elő fogják készíteni. Ezek azok a tény számadatok, melyekkel a zárszámadás a kincstár felé leadásra került.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

181/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (1. olvasat)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi éves – Magyar Államkincstár felé benyújtott és jóváhagyott – költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését megtárgyalta.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban írt jelentés alapján a zárszámadásról szóló rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy azt terjessze be a képviselő-testület elé a májusi soros ülésre.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. májusi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

18. Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       az Önkormányzatnál 1 fő pályázat író szakember foglalkoztatására státuszt ne biztosítson.

-       a VN. Kft-hez felvett turisztikai referens 2015. május 5-től, határozott időre, 2 hónap próbaidő kikötése mellett kerüljön áthelyezésre az Önkormányzat állományába.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvény szervezés  koordinációja miatt az 1 fő státuszt biztosítsa.

-       „Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a megfogalmazott kiegészítésekkel fogadja el.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előirányzat módosítás a szociális támogatások kifizetéseit illetve azok előirányzat módosításának leigénylését tartalmazza. Ezen túlmenően a Képviselő-testület első negyedévben hozott döntéseit: a rendezvényekhez történő összeg átcsoportosítását a művelődési házhoz, és a két státuszt, melyről a testület döntött.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság nem javasolta a pályázatíró szakember foglalkoztatásához a státusz biztosítását. A testület viszont már döntött a pályázatíró foglalkoztatásáról.  Az a véleménye, hogy mindegy ki írja a pályázatot, viszont a kapcsolatrendszere mérvadó lehet.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a bizottság javaslata nem értelmezhető számára, azok éppen az eddigi elképzeléseknek a fordítottjai.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy ingyen írják a pályázatokat, ezért felesleges a szakember alkalmazása. Egyetért Laposa Bencével, de azokat kell megkérdezni, hogy miért így szavaztak, akik a döntést hozták.

 

Orbán Péter alpolgármester módosító indítványként javasolja pályázatíró foglalkoztatását. Kéri a képviselők véleményét.

 

Laposa Bence képviselő hangsúlyozza, hogy a kapcsolati tőke nagyon fontos, bízik abban, hogy olyan pályázatíróval tudunk megállapodni, aki ezzel rendelkezik. Kéri a határozati javaslat második részének újbóli ismertetését.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a VN. Kft-hez felvett turisztikai referens 2015. május 5-től, határozott időre, 2 hónap próbaidő kikötése mellett kerüljön áthelyezésre az Önkormányzat állományába. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvény szervezés koordinációja miatt az 1 fő státuszt biztosítsa.

 

Orbán Péter bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítványát támogatja arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzatnál 1 fő pályázat író szakember foglalkoztatására a státuszt biztosítsa, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

182/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – pályázatíró alkalmazásához státusz biztosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál 1 fő pályázatíró szakember foglalkoztatására státuszt biztosít.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság azon javaslatával, hogy a VN. Kft-hez felvett turisztikai referens 2015. május 5-től, határozott időre, 2 hónap próbaidő kikötése mellett kerüljön áthelyezésre az Önkormányzat állományába, illetve a Képviselő-testület a rendezvényszervezés koordinációja miatt az 1 fő státuszt biztosítsa, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

183/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – rendezvényszervezés koordinációja miatt 1 fő státusz biztosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem támogatja, a VN. Kft-hez felvett turisztikai referens önkormányzat állományába történő áthelyezésével nem ért egyet, a rendezvény szervezés koordinációja miatt az 1 fő státuszt nem biztosítja.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását az előzőekben megfogalmazott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

16/2015. (V.14.) önkormányzati

rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Orbán Péter alpolgármester 9.15 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 9.30 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

19. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül hagyja jóvá.

2./ a Közbeszerzési Bíráló Bizottság állandó tagjait az alábbi személyek kijelölésével határozza meg:

-   Wolf Viktória jegyző

-   Horváth Márta műszaki osztályvezető

-  Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

-   Aktuális Közbeszerzési Tanácsadó

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy mindkét önkormányzat vonatkozásában felülvizsgálatra került a közbeszerzési szabályzat. Ábrahámhegy esetében új szabályzatot kellett elfogadni, Badacsonytomaj esetében az aktuális változások átvezetése történt meg, illetve a személyi változások miatt személycserére volt szükség. Megjegyzi, hogy a Közbeszerzési Bíráló bizottságnak képviselő nem lehet a tagja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

184/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának aktualizálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság állandó tagjait az alábbi személyek kijelölésével határozza meg:

-       Wolf Viktória jegyző

-       Horváth Márta műszaki osztályvezető (Bíráló bizottság elnöke)

-       Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető, valamint az

-       Aktuális Közbeszerzési Tanácsadó

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

20. Napirendi pont

Bírósági ülnökök választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatás tudomásul vételét.

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy időközben Mokosné Rózsás Teréz kérte bírósági ülnöki jelölését. Ha a Képviselő-testület támogatja a jelölését, a határozati javaslat ezzel módosul.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Mokosné Rózsás Teréz bírósági ülnöki jelölésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

185/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Bírósági ülnökök választása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mokosné Rózsás Teréz Badacsonytomaj, József A. u. 40. szám alatti lakost bírósági ülnöknek jelöli.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

21. Napirendi pont

Nyirán Márton beadványa a 796/3 hrsz-ú Palackozó út helyzetének rendezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nyirán Márton (2821 Gyermely, Jókai u. 18.) kérelmét ne támogassa.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

186/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Nyirán Márton beadványa a 796/3 hrsz-ú Palackozó út helyzetének rendezése ügyében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Nyirán Márton (2821 Gyermely, Jókai u. 18.) kérelmét nem támogatja, kérelmező javaslatait nem fogadja el.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, megküldésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

22. Napirendi pont

Kézműves és termelői vásár Badacsonytomajon

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően rendszeresen működő kézműves és termelői vásár tartását határozza el az önkormányzat tulajdonát képező régi polgármesteri hivatal előtti területen, az alatta lévő parkolóban illetve a Kert utcában szombatonkénti nyitva tartással.
 2. 2. A nyilvános illemhely működtetéséről, a rendezvényt követően a terület takarításáról és a szükséges karbantartásáról gondoskodni kell.
 3. 3. Az 1. pontban körülírt vásár Házirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Margittai Elemér javasolja a Pénzügyi bizottság határozati javaslatának elfogadását. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a hétvégi rendezvényről egy tájékoztatás körbe küldését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a mostani rendezvényre nem az önkormányzat fenntartásában és üzemeltetésében kerül sor.

 

Laposa Bence képviselő a Házirenddel kapcsolatosan megjegyzi, hogy több pontját át kellene fogalmazni.

 

Wolf Viktória jegyző lehetőség szerint írásban szeretne kérni előzetes javaslatokat a képviselőktől.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

187/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Kézműves és termelői vásár Badacsonytomajon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően rendszeresen működő kézműves és termelői vásár tartását határozza el az önkormányzat tulajdonát képező régi polgármesteri hivatal előtti területen, az alatta lévő parkolóban illetve a Kert utcában szombatonkénti nyitva tartással.
 2. A nyilvános illemhely működtetéséről, a rendezvényt követően a terület takarításáról és a szükséges karbantartásáról gondoskodni kell.
 3. Az 1. pontban körülírt vásár Házirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 4. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:          azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Margittai Elemér turisztikai referens

 

23. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

-       az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján az 2. célterületre kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan pályázati dokumentációt nyújtson be.

-       javasolja továbbá, hogy és a Badacsonytomajért Közalapítvány 1. pontban részletezett pályázatának benyújtását támogassa.

-       az előterjesztés szerinti határozati javaslatot hagyja jóvá.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez a Kulturális Intézményünk által nyújtottunk be pályázatot az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása céljából. 900 eFt támogatást igényeltünk, 100 eFt önerő mellett. A Múzeumok szakmai támogatása céljából a Magyar Államkincstár által kiírt pályázaton 10 millió forintot igényeltünk, 0 %-os önerő mellett.  A Múzeumban egy szakmai program kerülne megrendezésre. Folyamatban van a Nemzeti Agrár Szaktanácsadási Intézet felé egy pályázat benyújtása, a Kisörshegyi úton sétány kialakítása céljából. Az első körben beadott ötlet szerint a pályázat összköltsége 18 millió forint, melyből 10 millió önerő, 8 millió a támogatás. A Major út rendbetétele, pihenőhelyek kialakítása, információs táblák kihelyezése illetve a tanösvény hirdetéséhez egy marketing tevékenység a része. 5 millió forint lakossági hozzájárulással, 5 millió forint önkormányzati hozzájárulással és 8 milliós pályázati támogatással megvalósítható az elképzelés. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázati kiírásra pályázatot kívánunk benyújtani 1 db mikrobuszra, illetve a Badacsonytomajért Közalapítvány is pályázna 1 db terepjáróra. Az ajánlatok bekérése folyamatban van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért pályázati kiírásra a VN. Kft. adott be pályázatot. Zöldségeket kívánnak termeszteni, melyet a közétkeztetésben hasznosítanának. Jobban utána kellett volna járni az előírásoknak. Rendeletileg szabályozva van, hogy ki végezhet ilyen tevékenységet, ki folyhat bele a közétkeztetésbe, illetve az 1995. évi élelmiszertörvényben előírt feltételeknek – mely a szükséges eszközöket, berendezéseket, technikai-élelmiszerhigiéniai feltételeket tartalmazza – is meg kell felelni. Vannak integrált növényvédelmi szabályok. Előfordulhat, hogy olyan tevékenységre adott be pályázatot a VN. Kft., melynek segítségével előállított termékeknek nem lesz felvevő piaca. A közétkeztetés a legveszélyesebb terület. Kérdezi, hogy a szabályokat ismeri-e a Kft. ügyvezetője. Nem tudja elfogadni, hogy a pályázat előfinanszírozást igényel, melyet a testület biztosít.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatok alkalmával előleg lehívásával lehetőség szerint éljünk, ha van rá mód, mivel a pályázatok utófinanszírozottak. A szállítói szerződés megkötésével is könnyíthető a kifizetések megtétele, amennyiben az megengedett.

 

Laposa Bence képviselő egyetért Forintos Ervin képviselő által elmondottakkal. Valóban van kockázat, melyet teljes mértékben a testület vállal. A kiindulási pontot maximálisan támogatja, de a felmerülő kérdésekre megnyugtató választ kell kapniuk, hiszen az önkormányzat közpénzekből gazdálkodik.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy ki van-e jelölve a termelés helyszíne.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője adjon részletes tájékoztatást ebben az ügyben.  Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítványával – kérjünk részletes tájékoztatót a pályázattal kapcsolatosan a VN. Kft. ügyvezetőjétől - egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

188/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért – pályázattal kapcsolatosan a VN. Kft. ügyvezetőjétől részletes tájékoztatást kér.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal,

egyebekben soron következő testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság határozati javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

189/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat pályázna 1 db mikrobuszra. Ha a Képviselő-testület támogatja, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány is nyújtson be pályázatot 1 db terepjáróra, erről is dönteni kell.  A hegyvidék miatt célszerű lenne egy négy kerék meghajtású terepjáró beszerzése is.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a mikrobuszok között is van 4 kerék meghajtású típus. Ha elég a méret, akkor javasolja ennél maradni.

 

Orbán Péter alpolgármester Suzuki Vitara típusú terepjáróra javasolja a pályázatot benyújtani, mivel Magyarországon gyártják és olcsóbb is. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 1 db mikrobuszra nyújtson be pályázatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

190/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázati kiírásról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján az 2. célterületre kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez 1 db mikrobuszra – az MvM rendelethez kapcsolódó 3. melléklet szerinti Vivaro Combi L2H1 1.6 TwinTurbo (dízel) típusú gépjárműre - pályázati dokumentációt nyújt be nettó 7.990.000,- Ft, azaz bruttó 10.124.350,- Ft azaz tízmillió-egyszázhuszonnégyezer- háromszázötven forint pályázati összeg erejéig.

2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja.

3./ A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a beszerzett gépjárművel a kistérségi közlekedési szolgáltatást – a szakmai programnak megfelelően – ingyenesen látja el.

4./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművön az üzemeltetési kötelezettség lejártáig (utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig) az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a nyilatkozat, a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj Közalapítvány 1 db Suzuki Vitara terepjáróra nyújtson be pályázatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

191/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázati kiírásról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja

1./ a Badacsonytomajért Közalapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) elhatározását, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján a 2. célterületre kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez 1 db terepjáróra – az MvM rendelethez kapcsolódó 3. melléklet szerinti Suzuki Vitara ALLGRIP 1,6 BENZIN típusú gépjárműre - pályázati dokumentációt nyújtson be nettó 5.000.000,- Ft+ÁFA azaz bruttó 6.327.050,- Ft, azaz hatmillió-háromszázhuszonhétezer-ötven forint pályázati összeg erejéig.

2./ A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a kistérségi, közösségi közlekedési szolgáltatás ellátása és fejlesztése érdekében - a beszerezni kívánt gépjármű igénybevételével - a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal feladat ellátási megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal.

3./ A Képviselő-testület elhatározza, hogy az 1. pontban körülírt pályázat megvalósítása érdekében a Badacsonytomajért Közalapítvány a megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban szorosan együttműködik, az Alapítvány számára szakmai támogatást nyújt, a gépjármű fenntartásához és üzemeltetéséhez éves költségvetésében anyagi fedezetet biztosít.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza  polgármestert a feladat ellátási megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – NAKVI pályázat keretében a Kisörsszőlőshegyi emlékút építésére a pályázat teljes költsége 18 millió forint, az önerő 10 millió forint, melyhez a lakosság 5 millió forint hozzájárulást ad, a támogatás összege pedig 8 millió forint.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki fenti pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

192/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – NAKVI pályázat – Kisörsszőlőshegyi emlékút kiépítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ elrendeli a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – NAKVI pályázat keretében a Kisörsszőlőshegyi emlékút kiépítésére pályázat benyújtását.

2./ az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

-             pályázat költsége összesen:  18.000.000,- Ft

-             önerő mértéke : 10.000.000,- Ft, melyből

önkormányzati hozzájárulás: 5.000.000,- Ft

lakossági hozzájárulás: 5.000.000,- Ft

-             igényelt támogatás: 8.000.000,- Ft.

 

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

24. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága megállapítja, hogy

-       a 127/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a badacsonyi strand átépítésének tervezése során a „D” variáció tekintetében a lakossággal a további egyeztetés megtörtént. A beérkezett vélemények figyelembevételével a bizottság a  „D” verzió elfogadását nem támogatja.

-       A beérkezett vélemények figyelembevételével a bizottság az építési engedéllyel rendelkező „A” verzió elfogadását nem támogatja.

-       Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását fogadja el. Kérelmező részére a 2015. évre kért 600 eFt támogatást biztosítsa a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy a szezon kezdete előtt a BAHART területén, a móló végében lévő bástya felújítását végezzék el.

-       Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök kérdezi, hogy holt tart a Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízellátás ügyében hozott döntés végrehajtása.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyben több helyre megkereséssel éltünk, állásfoglalásokat kértünk be. A Belügyminisztérium támogatását is kértük, sajnos ezidáig választ nem kaptunk. Állásfoglalást kértünk ügyvéd úrtól is, tekintve, hogy több beérkezett levél szerint vitatható a Közgyűlés érvényessége. Elmondja, hogy a szolgáltatási szerződésben lévő cím ellenére a DRV ZRt. az önkormányzati hivatal részére küldte ki a mintegy 8,2 millió forintos tartozásról szóló levelet. Mivel nem vagyunk szerződő partner, azt visszaküldtük. A testület döntéséről az érintetteket tájékoztattuk. Ezidáig nem találkoztunk olyan szervezettel, akivel a támogatási szerződés megköthető a 4,2 millió forint átadásával kapcsolatosan. A tervdokumentációt megrendeltük.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az MNV. Zrt-t a 2010-es tűzoltó szakvéleménnyel a testületi határozat értelmében megkerestük.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a badacsonyi strandbejárat tervezésére a bizottság egyik verziót sem támogatta. Kérdezi, hogy hogyan lehet továbblépni az ügyben.

 

Laposa Bence képviselő szerint a lakosság minden elképzelhető tájékoztatást megkapott, a testület lakossági fórumokat tartott, a Badacsony Újságban megjelentette a terveket, a tervezőket folyamatosan bevonta az egyeztetésekbe. A lakosság véleményét kikérte, a Badacsony Újságból visszaérkezett vélemények alapján a D. variáció volt többségben, de látható, hogy megoszlanak a lakossági vélemények. Véleménye szerint a két variáció között lényegi különbség nincs, a strandolásra biztosított terület nem csökken, a költségek szinte azonos nagyságrendűek. Egyik változat sem okoz érdeksérelmet senkinek. Módosító indítványként javasolja a főépítész megkérdezését, majd a testület a főépítészi szakvélemény alapján hozza meg a döntését.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az A. variáció már rendelkezik építési engedéllyel, mely egymillió forintba került, ezért előnyt élvezhet.

 

Mészáros Éva elmondja, hogy valóban több vitafórumra került sor, de minden egyes fórumon az A. variáció kapott többséget. Erre vonatkozóan készült el a terv, több költséget nem igényel. A D. variációval a strand hasznos alapterülete csökkenni fog, a jelenlegi terület egy részének közterületté nyilvánítása politikai kalandorság, ezt nem szabad megtenni.  Az épületrész elbontásával és a helyének parkosításával a strandolásra hasznosítható terület növelhető. A 71-es út felől növényzetre van szükség, hogy a zajt és port megfogja. Sokan úgy nyilatkoztak, hogy a strand területe kicsi, a lehetőségeket ki kell tudni használni. Megkereste a vidéken élő, itt nyaralóval rendelkező barátait, akiknek a véleményét is tolmácsolja a hozzászólásával.

 

Laposa Bence képviselő szerint felesleges a hangulatkeltés, nincs alapja az elmondottaknak. Arra a területről, melyről a hozzászóló beszél, még senki nem terítette le a törölközőjét, tehát a strand hasznos alapterülete nem csökkenne.

 

Orbán Péter alpolgármester kezdeményezi a hátsó büférész terveztetését, mivel ez egyik elképzelésben sem szerepel.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a D. variációnak része a hátsó büférész tervezése.

 

Orbán Péter alpolgármester visszavonja a javaslatát a főépítész véleményének megérkezéséig.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a költségvetési törvény 3. melléklete lehetőséget ad a gyerekek nyári étkeztetéséhez támogatás igénylésére. A pályázatot május 7-ig kell benyújtani, melyhez a testület határozata is szükséges. Elmondja, hogy a nyári étkeztetéshez a támogatás igénylésének szigorú szabályai vannak. A gyerekek étkeztetését legalább 43 napig biztosítani kell, max. 8 főre lehet igényelni, a támogatással el kell számolni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek után lehet igénybe venni. Egyeztetett az iskolával, a nyári napközit max. 7 fő veszi igénybe, nincs arra biztosíték, hogy két hónapon keresztül a napköziben fognak tartózkodni vagy a szülők elviszik az ebédet. A kiírás szerint a sikeresen pályázó települési önkormányzatok az általuk megigényelt támogatás legalább 34 %-át megkapják, tehát nem biztos, hogy a teljes összeget biztosítják. Előzetes számítás szerint 80-100 eFt-ról lehet szó, mellyel el kell számolni. A költségvetésben az étkeztetésre a fedezet biztosított, a jogosult gyerekek megkapják az ebédet. A korábbi években nem pályáztunk, mert a tapasztalatok szerint a gyerekek nem tartózkodnak 43 napot a napköziben. Ha nem tudunk elszámolni, akkor a támogatást vissza kell fizetni. Kéri a testület döntését.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

193/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, nyári étkeztetés támogatására pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek nyári étkeztetésének támogatására pályázatot nem kíván benyújtani.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalból kapott egy emailt az előbb, melyben kérik, hogy május 4-ig referáljunk egy együttműködési nyilatkozat tekintetében. A megkeresés tárgya, hogy az esélyegyenlőség és a foglalkoztatás javítása fontos az önkormányzatoknak, így nekünk is és ezt konkrét célként fogalmaztuk meg a helyi esélyegyenlőségi programunkban. Ismerteti a levelet. Javasolja szakmai részről az együttműködésben való részvételt. Elmondja, hogy az uniós pályázatoknál a HEP megléte kötelező tartalmi kellék. Ezért is és jogszabályi előírások okán is indokolt az önkormányzati HEP felülvizsgálata. Javasolja a járási szintű program kidolgozásában is részt venni. Egy nemzeti/nemzetközi projekt megvalósításában plusz pontot is jelenthet, ha a járási HEP elkészítésénél partnerként szerepel az önkormányzat.  Kéri a testület döntését.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a járási HEP elkészítésében működjünk közre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

194/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, járási HEP elkészítésében való közreműködés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. „Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása érdekében” című az ÁROP 1.a.3-2014-2014-0083 sz. pályázati projektben együttműködő partnerként részt vesz.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a nyilatkozat aláírására.
 3. 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt a szükséges iratanyagok megküldésére.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a mai postával érkezett egy kérelem az iskola igazgatójától, melyben a Tatay napok rendezvény költségeihez kéri az önkormányzat hozzájárulását, azt a Badacsonytomaj Ifjúságáért Alapítvány számlájára kéri utalni. Ismerteti a levelet. Kérdezi, hogy a korábbi években kaptak-e támogatást a rendezvényhez.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 30-50 eFt értékben támogatta az önkormányzat a korábbi években a rendezvényt. A civil szervezetek támogatásán még van keret a jelen költségvetésben.

 

Laposa Bence képviselő kéri, hogy a jövőben az intézmény január 1-jével írja le, hogy mire kér támogatást. Nem korrekt, hogy kéthetente küldenek egy levelet, a testület pedig nem mer nemet mondani, hiszen a gyerekekről van szó. Ez így kicsit zsarolás jellegű. Készüljön az összegek hozzárendelésével egy vázlatos terv azokról rendezvényekről, melyeket vélhetően testületi támogatással kívánnak megszervezni. Javaslatát módosító indítványként kéri kezelni.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy az intézményvezető azt is írja le, hogy az érintett önkormányzatok mennyivel támogatják az adott rendezvényt. Annak ismeretében a testületünk is hozzáteszi a saját részt. Nem tudja így elfogadni, a jövőben ez nem járható út.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Laposa Bence képviselő módosító indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

195/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tatai Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy a következő évre vonatkozóan az év elején készítsen a várható költségek megjelölésével és a támogatási igény hozzárendelésével tervet azokról a rendezvényekről, melyeket vélhetően testületi támogatással kívánnak megvalósítani.

Határidő:          azonnal, megküldésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Tatay napok rendezvény 50 eFt-tal történő támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

196/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Tatay napok rendezvény támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelmére a Tatay napok rendezvényt 50 eFt-tal támogatja a 2015. évi támogatási keret terhére biztosítja.
 2. felkéri a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a támogatási szerződést készítse elő és a támogatást a Badacsonytomaj Ifjúságáért Alapítvány számlájára történő átutalására intézkedjen.
 3. felhatalmazza Orbán Péter alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Orbán Péter alpolgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Laposa Bence képviselő módosító indítványát támogatja a badacsonyi strandbejárat megépítésével összefüggésben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

197/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, badacsonyi strandbejárat tervezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat kialakításával kapcsolatosan a főépítész szakvéleménye alapján hozza meg a döntését.

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel együtt a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

198/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

 

25. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

199/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

26. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

200/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékozatót megtárgyalta, azt tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 

27. Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Sürgősségi indítvány

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet jóváhagyólag tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

201/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Rendelet-tervezet véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel jóváhagyja.
 2. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének küldje meg.

 

Határidő:    azonnal, megküldésre 3 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

28. Napirendi pont

Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

Sürgősségi indítvány

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető felhívja a testület figyelmét arra, hogy a kempingrész több helyrajzi számon helyezkedik el, melyből a 2157/3. hrsz-ú ingatlan 65/100-ad része kerülne 300 millió forintba. Az egész terület 34.000 m2, ennek a 65 %-át akarják eladni 300 millióért.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy 10 éves történetük olyan pontjához érkeztek, mely soha vissza nem térő alkalom, ebben a helyzetben mindent meg kellene tenni az önkormányzatnak. A 2157/3. hrsz-ú ingatlan 65 %-ban tartalmazza a strandot. A 34 ezer m2 az egész terület, amit árulnak. Az ügy az ingatlanközvetítőnél van. 2015. március 16-án a Parlamentben elhangzott egy felszólalás, melyhez érkezett Pogácsás államtitkár úr válasza, miszerint Badacsonytomajnak is - más önkormányzatokhoz hasonlóan - lehet a Kormányzathoz fordulni. Azt gondolja, hogy kell is. Ha ezt kihagynánk, óriási hibát követnénk el. Meg kell próbálni a 300 millió forintot előteremteni. Ehhez a BÖÉE is mindent meg fog tenni. Első körben javasolja értékbecslés megrendelését és egy levél írását Belügyminisztériumba, hivatkozva Pogácsás állástitkár úr állásfoglalására illetve a Balaton törvény parti sétányra vonatkozó előírására, miszerint törvénysértő állapotban vagyunk, hiszen nincs parti sétány a környéken. Nem szeretnének még egyszer olyan helyzetbe kerülni, hogy egy új vásárlóval kezdődik minden elölről. A 10 éves történetet most kell lezárni. Kéri a határidő módosítását azonnalira, a lehető leghamarabb szülessen meg a levél a Kormányzat felé. Az egyesület bevonásával folyjanak a tárgyalások, szeretne ebben részt venni, hiszen az egyesület is támogatja az ügyet minden lehetséges eszközzel.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az ajánlatban nem mondják ki, hogy csak 300 millió forint vételár ellenében adják el az ingatlant. Egyetért az értékbecslés készíttetésével, majd annak alapján a tárgyalások lefolytatásával. Ezt az összeget irreálisnak tartja.

 

Orbán Péter alpolgármester felveti, hogy az előző testület írt egy levelet az érintett önkormányzatoknak a kempingek ügyében. Úgy tudja, hogy mivel nem történt meg a beruházás, az ingatlantulajdonosnak kötbért kellene fizetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyben jelentős iratanyag keletkezett, utána fog nézni. Megkerestük az érintett önkormányzatokat, néhány önkormányzattól érkezett olyan visszajelzés, melyben együttműködésükről biztosították önkormányzatunkat. Kárigény, kötbér érvényesítéséről nem tud.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök megjegyzi, hogy kötbért érvényesíteni csak a szerződő partner tud, aki a Veszprém Megyei Önkormányzat volt 2005-ben. Javasolja őket is, illetve a térségünk országgyűlési képviselőjét is megkeresni ebben a kérdésben.

 

Orbán Péter alpolgármester összegezi, hogy a strand jobb oldali területéről van szó, mely magába foglalja a mostani fürdőhely 65 %-át.

 

Simonné Visi Erzsébet megjegyzi, hogy a bal oldali területet a végelszámolás keretében értékesítették. Az egész Balaton-tourist részvénycsomagot 4,2 milliárd forintért vásárolták meg, Balatonfüred most a saját kempingjét 2,3 milliárdért vásárolta vissza állami segítséggel.

 

Laposa Bence képviselő szerint a legfontosabb és első lépés az értékbecslés megléte. A 300 milliós ár irányárnak tekinthető, ha elkészül az értékbecslés, többszörösen át kell gondolni. Ezzel együtt egy azonnali levél megküldése szükséges a Belügyminisztérium részére, hogy szándékainkat támogassák. A különböző adók és települési rendeletek kapcsán már felmerült, hogy az ingatlantulajdonosokat ösztönözni kell, hogy a területük hasznosuljon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adófizetési kötelezettség a bevallás alapján történik, adóelengedés csak méltányossági alapon eszközölhető. A Hész alapján ott csak kempinget lehet üzemeltetni.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy hogyan lehet elérni, hogy ott kemping üzemeljen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak kemping üzemeltetésére adható ki engedély, de a tulajdonost nem tudjuk rákényszeríteni, hogy folytassa ezt a tevékenységet. A nem üzemelő kempingért sem kérhetünk több adót, ha erre vonatkozott a kérdés.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az ügyvéd úr azt javasolta, hogy ne kezdjünk pert, mivel nincs nyerő pozíciónk.  Összegezi az elhangzott javaslatokat az alábbiak szerint: Készüljön értékbecslés, küldjünk levelet a Belügyminisztériumba hivatkozva a parlamenti felszólalásra, keressük meg a térség országgyűlési képviselőjét, a tárgyalásokba vonjuk be a BÖÉE elnökét, hivatkozzunk a balatonfüredi példára.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy nincs elővásárlási jogunk a területre.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy a volt jegyző úgy tájékoztatta, hogy a közvetlen vízparti területekre elővásárlási joga van az önkormányzatnak.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy ennek nézzen utána.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja még egyszer megkeresni az érintett önkormányzatokat a közös fellépés érdekében.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök szerint a Megyei Önkormányzatnak illetve utódjának a kötelessége lenne a szerződésben foglaltak számonkérése.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Társulás figyelmét felhívni arra, hogy a szerződésből eredő jogait érvényesítse. A megkeresés határideje azonnali.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

202/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping értékesítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2157/3. hrsz-ú ingatlan értékesítési eljárása során tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az ingatlanon a strandolási lehetőség a lakosság és az üdülő népesség számára továbbra is biztosított legyen.
 2. Ehhez a következő lépések megtételét határozza el:

-   Az ingatlanra készüljön értékbecslés,

-   Küldjünk levelet a Belügyminisztériumba, hivatkozva tárgybani parlamenti felszólalásra,

-   keressük meg a térség országgyűlési képviselőjét,

-   kezdeményezzünk tárgyalásokat az ingatlanrész megvásárlására, bevonva a BÖÉE elnökét, hivatkozzunk a balatonfüredi példára.

 1. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és felkéri a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.40 órakor bezárja.

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                  Nagy Lajos

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Orbán Péter                                                     Wolf Viktória

alpolgármester                                                        jegyző