Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 04. 02. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 04. 02. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 10/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 02-án 17.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László          polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Forintos Ervin                elnök

Kun István                     képviselő

Laposa Bence                 képviselő

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                                  (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória  jegyző távollétében Horváth Márta    műszaki osztályvezető

Dr. Gáli Mihály              ügyvéd, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának jogi

képviselője

Simonné Visi Erzsébet   BÖÉE elnök                             (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

153/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 1 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

154/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.04.02-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kér a Pénzügyi bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök ismerteti a bizottság napirendre vonatkozó határozatait:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

- a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás biztosítása érdekében, amennyiben lesz hivatalosan bejegyzett szervezet, akkor részére a DRV Zrt. 2015. március 30-án kelt, 237473-14-6/2015. ügyiratszámú levelében meghatározott 4.505.930 Ft. + 25.527 Ft-ot utalja.

- a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat problémáinak megoldása elősegítése érdekében rendelje meg az AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft-től az árajánlatukban szereplő vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez a szükséges tervdokumentáció elkészítését.

A tervezési költségek kifizetéséhez a 2015. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére 3.238.500 Ft. összeget biztosítson.

- hatalmazza fel a Polgármestert arra vonatkozóan, hogy kérje a DRV Zrt. és az illetékes Minisztérium hozzájárulását, hogy a Húsvéti ünnepekre, (péntektől keddig) nyissák meg a rendszert egy Önkormányzattal kötött egyedi szerződés alapján, mely szerint a ki- és bekapcsolási díjat, az elhasznált vizet az Önkormányzat fizetné.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően a Bizottság több, mint 2 órán keresztül tárgyalta az ügyet. Javasolja, hogy ugyan azokat a kérdéseket, vitákat ne folytassák le, amiben már sikerült előbbre jutni, hiszen a Pénzügyi Bizottság ülésén a Képviselő-testület minden tagja részt vett. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés van-e?

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy arról nem született bizottsági határozat, hogy azt az utat is vizsgálják, hogy a szakértői véleményt kérdőjelezzék meg annak érdekében, hogy a jelenlegi rendszer viziközműnek minősítsék.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztetőül elmondja, azért nem hoztak a bizottsági ülésen erről döntést, mert akkor is csak a műszaki paramétereknek felelnének meg, de jogilag nem. A jogi utat pedig nagyon hosszúnak látja.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök tájékoztat arról, hogy kb. 5 olyan ingatlan van csak, amelyiken átmegy a gerincvezeték. Ő nem látja hosszúnak ennek a jogi rendezését.

 

Krisztin N. László polgármester szerint lehet egy nulladik lépés, hogy megkeresik az MNV Zrt.-t.

 

Kun István képviselő szerint nem csak a szolgalmi jog bejegyzésről van szó, hanem a DRV Zrt. mindenkivel egyedi szerződést akar kötni, és ha ez meg lesz, onnantól venné csak át a rendszert.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. vezérigazgatójával történt megbeszélés alapján nem gondolja, hogy így lenne.

 

Láng András ingatlantulajdonos megkérdezi, ha sikerülne megmenteni a jelenlegi rendszert, akkor mennyi idő alatt lehet az új rendszert kiváltani?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan rendszert kellene kitalálni, hogy ne kelljen ezzel a témával félévente, évente itt találkozni.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy a kivitelezést szakaszosan is meg lehet valósítani. Nem teljesen új rendszerről lenne szó, hanem a meglévő kiváltásáról.

 

Halmi László ingatlantulajdonos úgy véli, hogy a 4,5 m. Ft. átutalása és a rendszer újraindítása érdekében a tulajdonosoknak újra össze kellene jönni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Jegyző asszonytól megkérdezte, hogy meg lehet-e hosszabbítani az 1 éves elszámolást, azt válaszolta, hogy nem.

Megkérdezi, hogy van-e javaslat a napirenddel kapcsolatban?

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, ha meglenne az a jogi személyiséggel rendelkező szervezet akinek a részére utalni lehetne, lehetőség lenne a nem fizetők rendszerről történő leválasztására?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondta, hogy osztatlan közös tulajdonról van szó. Arra tett utalást Ügyvéd úr, hogy a tulajdonosi közösség érvényesítse a kárát. Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Összefoglalja a határozati javaslatot a bizottsági javaslat mentén:

A Képviselő-testület hajlandó a probléma megoldására a DRV Zrt. levelében szereplő 4.505.930 Ft. Ft. + 25.527 Ft.-ot biztosítani abban az esetben, ha találnak egy olyan jogi személyiséggel rendelkező, átlátható szervezetet, amelyik közreműködőként megjelenik. A szervezetet működési, illetve fejlesztési célra támogatná az Önkormányzat ezzel az összeggel, visszatérítendő támogatás formájában. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás biztosítása érdekében, hajlandó a probléma megoldására, DRV Zrt. 2015. március 30-án kelt levelében meghatározott 4.505.930 Ft. Ft. + 25.527 Ft.-ot biztosítja abban az esetben, ha találnak egy olyan jogi személyiséggel rendelkező, átlátható szervezetet, amelyik közreműködőként megjelenik. A szervezetet működési, illetve fejlesztési célra támogatná az Önkormányzat ezzel az összeggel, visszatérítendő támogatás formájában.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő pont a rendszer további működése, illetve megújítása. A bizottság javaslata az volt, hogy a legutolsó árajánlatban szereplő 3.238.500 Ft. keret, illetve az árajánlatban szereplő egyéb költségek vállalásával támogatná a rendszer megújítását. Kérik, hogy a Műszaki Osztályt, hogy a 2005. évi tervet tekintse át, annak felhasználásáról nyilatkozzon, és annak függvényében rendeljék meg a tervezést.

Természetesen, ha ez a terv alkalmas lenne a probléma megoldására, akkor ne csináltassanak új tervet, akkor az engedélyeztetés történjen meg ezen összeg biztosításával. Amennyiben nem felhasználható, akkor az új tervet rendeljék meg, az új rendszer kiépítésére.

Módosító indítvány volt, hogy legyen egy olyan kísérlet, amelynek az a lényege, hogy az igazságügyi szakértői, illetve a 2010. évi Tűzoltósági véleménnyel keressék meg a MNV Zrt.-t, és próbálják meg elérni, hogy ebben az állapotában vegyék át műszakilag a rendszert. Jogilag pedig a tulajdonosi közösség segíti, hogy jogilag is át tudja venni az MNV Zrt. és ehhez a fogyasztói nyilatkozatokat beszerzi.

 

A módosító indítvány teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat viziközmű hálózattá nyilvánítása érdekében megkeresi az MNV Zrt. az igazságügyi szakértői, illetve a 2010. évi Tűzoltósági véleménnyel annak érdekében, hogy vegyék át műszakilag a rendszert.

Felkéri a tulajdonosi közösséget, annak érdekében, hogy jogilag is rendezzék az ügyet, szerezzék be a fogyasztói nyilatkozatokat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester javasolja, ha ez a lépés sikertelen lenne, annak érdekében, hogy ne kelljen újból ülésezni, döntsenek az alap javaslatról is. Kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki a 3.238.500 Ft.-os tervezési folyamatot az új rendszerre vonatkozóan támogatja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

157/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete abban az esetben, ha nem sikerül az MNV Zrt-nél elérni, hogy jogilag és műszakilag is viziközműnek minősítsék a rendszert, a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat problémáinak elősegítése érdekében megrendeli az AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft-től az árajánlatukban szereplő vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítését.

A tervezési költségek kifizetéséhez a 2015. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére 3.238.500 Ft. összeget biztosít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, kérje a DRV Zrt. és az illetékes Minisztérium hozzájárulását, hogy a Húsvéti ünnepekre, (péntektől keddig) nyissák meg a rendszert egy Önkormányzattal kötött egyedi szerződés alapján, mely szerint a ki- és bekapcsolási díjat, az elhasznált vizet az Önkormányzat fizetné.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

158/2015. (IV.02.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz szolgáltatás ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra vonatkozóan, hogy kérje a DRV Zrt. és az illetékes Minisztérium hozzájárulását, hogy a Húsvéti ünnepekre, (péntektől keddig) nyissák meg a rendszert egy Önkormányzattal kötött egyedi szerződés alapján, mely szerint a ki- és bekapcsolási díjat, az elhasznált vizet az Önkormányzat fizetné.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Láng András ingatlantulajdonos megkérdezi, hogy azok a tagok, akik bizonyíthatóan fizettek eddig és az Önkormányzat felé az adófizetési magatartásuk pozitív, kaphatnak-e a jövőben támogatást az ideiglenes vagy az új közműfejlesztéskor?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen, van erre vonatkozó rendelete az Önkormányzatnak, amely ilyen típusú hálózatok fejlesztésére vonatkozik. Elmondja, hogy a fejlesztés maximum 75 %-áig adhat az Önkormányzat támogatást.

Megkérdezi Simonné Visi Erzsébetet, hogy abban az esetben, ha a Húsvéti megnyitást el tudja érni, tudna-e abban segíteni a BÖÉE egy körlevél megküldésével, hogy aki nyitva hagyta az ingatlanában a vízcsapot, intézkedjen.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök válaszában elmondja, hogy tud ebben segíteni.

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 18.00 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                               Laposa Bence

polgármester                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző