Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 04. 10. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 04. 10. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 11/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 10-én 8.25 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László          polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                                   (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence                képviselő                                    (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Bolla József                   ügyvezető

Vargáné Szőke Judit     könyvelő

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                                (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

159/2015. /IV.10.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a meghívóban szereplő 2 napirendi pontot javasolja megtárgyalni. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

160/2015. ((IV.10.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.04.10-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. működéséhez további 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson az önkormányzat 2015. évi költségvetése, egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre jogcím terhére.

Kérje fel a költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

Kéri az alpolgármestert, hogy azonnali hatállyal intézkedjen a műszaki osztály bevonása mellett egy megrendelő elkészítésére a VN. Kft. felé a Fő utcát és a Kert utcát összekötő járdaszakasz burkolására vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására elsősorban azért került sor, mert a Kft. működése a hónap végén tartandó soros ülésig nem volt biztosítható. A vonatkozó jogszabályok szerint amíg a támogatott nem számol el a korábbi támogatással, addig nem kaphat újabbat. A VN. Kft. az 5 milliós támogatással elszámolt. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy a jövőre nézve tegyen javaslatot arra, hogy lehetne átadott hatáskörbe tenni a hasonló kérelmeket, – polgármesteri vagy pénzügyi bizottság elnöki – hogy a jövőben ezért ne kelljen testületi ülést összehívni. A támogatás mértékéről a testület döntött, az ütemezést ő is meg tudná tenni.  Ha van rá jogi lehetőség, kéri az SZMSZ módosítását e téren.

 

Bolla József ügyvezető kéri a testület megerősítését, hogy a korábbi döntésnek megfelelően a FŐBER üdülőnél lévő parkolót virágágyássá alakítsák.

 

Kun István képviselő kéri, hogy Fekete Mónika által tervezett 5 virágágyásra is készüljön megrendelő.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a műszaki osztály ellenőrizze le a terveket, majd a megrendelők elkészítésére tegye meg az intézkedést.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a FŐBER Üdülőnél lévő virágágyás szerepel az üzleti tervben, erre nem kell megrendelő.

 

Krisztin N. László polgármester a jövőre nézve kéri Bolla József ügyvezetőt, hogy olyan üzleti terv készüljön, ami alaphelyzetben nem számol önkormányzati támogatással. Derüljön ki, hogy mi az a munkamennyiség, amit a cég a megtermelt bevétele terhére el tud végezni. A testület egyedi döntéssel meghatározza, hogy mit szeretne, majd ahhoz adja a szükséges forrást. Volt olyan időszak, amikor évente az önkormányzat 60-70 millió forintot adott át évente a városüzemeltetésre, és szinte nem várt el vállalkozói teljesítményt. Most az a cél, hogy szinte nulla önkormányzati támogatással, vállalkozói bevételek terhére történjen a finanszírozás. Példaként említi Balatonfüredet, ahol a városüzemeltető cég az önkormányzati feladatokhoz pénzt termel, nem használ fel önkormányzati támogatást.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt évben nem szerepelt a cég üzleti tervében önkormányzati támogatás, de egyedi döntésekkel ugyanúgy megkapta a segítséget a Kft. A céget az új ügyvezető nulla forinttal vette át, de a feladatokhoz szükséges pénzt az önkormányzat biztosította.

 

Krisztin N. László polgármester szerint jobb megoldás az, ha a testület feladatokat szab meg és ahhoz biztosítja a forrást, mintha bizonyos támogatásról dönt, melyet a cég megfoghatatlan közhasznú feladatokra költ el. Nem igazán ellenőrizhetők le az ilyen munkák. Tavaly is kaptak 20,3 millió forint támogatást adott feladatokra. A jövőre nézve tiszta képet szeretne látni a testület.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a VN. Kft-nek az év első felében szinte nincs bevétele. Kérdéses, hogy a következő évre a szükséges összeget félre tudják-e tenni. Megoldás lehet a cég forprofittá alakítása.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az üzleti tervnek legyen része egy likviditási terv. Az önkormányzatnak sincs az első hónapokban szinte semmi bevétele. A Balaton parton szinte minden szervezetnek és vállalkozásnak ez a problémája. Régebben erre szolgált a folyószámlahitel. A VN. Kft. az év hátralévő részében – ha sikerül – mintegy 50 millió forint értékű munkát fog kapni az önkormányzattól. Ha ügyesen gazdálkodnak, akkor keletkezhetnek olyan pénzek, melyekkel megteremthető a likviditás.  Az önkormányzat szükség esetén természetesen segít, de az lenne a cél, hogy az eredetileg tervezett szisztéma szerint működjön a cég.

 

Bolla József ügyvezető javasolja ősszel egy fórum keretében áttárgyalni ezt a kérdést, akkor a látható eredmények tükrében előre lehet vetíteni a következő évet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület határozata értelmében minden negyedév végén az ügyvezetőnek be kell számolni a cég működéséről, gazdasági helyzetének alakulásáról. Ehhez kapcsolódóan megjegyzi, hogy ha a testület a negyedéves elszámolásokat megismeri, az üzleti terv módosítására is van lehetőség, hiszen az abban foglaltak év közben változhatnak.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő kérdezi, hogy van-e lehetőség a mai napon a 7 millió forint átutalására, mivel hétfőn már a járulékokat ki kell fizetni.

 

Bolla József ügyvezető ismerteti, hogy 8 millió forint vissza nem térítendő támogatásra kívánnak pályázatot benyújtani, ehhez a NAV felé nullás adóigazolást kell produkálniuk.  Ha hétfőn nem utalják el a pénzt, akkor a pályázatot nem tudják beadni.  Az üzleti terv készítésekor erről a pályázati lehetőségről még nem tudtak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem szeretné, ha a felelősség a testületre hárulna azért, hogy nem tudja a Kft. beadni a 8 milliós pályázatot. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a támogatásként átadott 5 millió forint felhasználásáról készített beszámolót elfogadva az üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatásból további 7 millió forint biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

161/2015. (IV.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a 2015. évben vissza nem térítendő támogatásként átadott 5 millió forint felhasználásáról készített beszámolót elfogadja.
  2. a Badacsonytomaj VN. Kft. működéséhez további 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetése, Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre jogcím terhére.
  3. felkéri a költségvetési és adóosztályt, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a különböző korábbi testületi határozatokban megfogalmazott többletfeladatok tekintetében az alpolgármester a műszaki osztályvezető bevonásával az alap műszaki tartalmat is tartalmazó megrendelőt készítse el és küldje meg a VN. Kft. részére a határidők betartása érdekében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

162/2015. (IV.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme, megrendelők elkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a korábbi testületi határozatokban megfogalmazott többletfeladatok tekintetében a műszaki osztályvezető bevonásával a műszaki tartalmat is tartalmazó megrendelőt készítse el és küldje meg a VN. Kft. részére a határidők betartása érdekében.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben elfogadott határozatok szerint

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

2./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújtson be rendkívüli szociális támogatás igénylésére a települési támogatások kifizetéséhez.

Kérje fel a költségvetési és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton rendkívüli szociális támogatásra lehet pályázni. A szociális rendeletünk 2015. március 1-el megváltozott, a törvényi szabályozás miatt a támogathatók köre jelentősen csökkent. Például temetési segély csak akkor adható, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 50 eFt-ot.  Ezt sajnos nem érti meg mindenki, úgy gondolják, hogy a testület szigorította meg a támogatási lehetőségeket. Az áprilisi testületi ülésre ezzel kapcsolatosan előterjesztést fog készíteni. Kéri a képviselőket, hogy javaslataikat juttassák el hozzá. Valószínűleg felértékelődik a Közalapítvány ilyen irányú tevékenysége, ha másként nem lehet megoldani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a pályázat benyújtását, melynek elfogadása esetén növelhető lenne a szociális támogatások pénzügyi alapja. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

163/2015. (IV.09.) Képviselő-testületi határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatás igénylésére a települési támogatások kifizetéséhez.

Felkéri a költségvetési és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.

 

Határidő: 2015. április 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy emailben kereste meg a képviselőtársait, melyben szerepelt, hogy április 13-án 16.00 órakor a badacsonyi városkapuval kapcsolatos feladatokról fórumot tartunk. A legutóbbi döntés szerint a Badacsony újság mellékleteként megjelenik a D. variáció, melyről a lakosság véleményét kérjük. Több olyan kérdés is van, pld. a csúszda ügye, melyről szintén tárgyalni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester reméli, hogy a városkapuval kapcsolatosan ez lesz az utolsó egyeztetés, ezt követően dönteni kell. Az utolsó fórumon is mintegy 50-50 %-ban megoszlottak a vélemények.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a Borhét programjának költségvonzatáról szóló kimutatást a Turisztikai Egyesület küldje meg részére.

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 8.50 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                  Nagy Lajos

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző