Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 03. 23. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 03. 23. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 7/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március
23-án 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László          polgármester

Orbán Péter                  alpolgármester

Forintos Ervin                képviselő

Kun István                     képviselő

Laposa Bence               képviselő

Nagy Lajos                    képviselő

Nagy Miklós                  képviselő                                  (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                              (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

101/2015. (III.23.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával  egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

102/2015. (III.23.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.03.23-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

  1. 1. Ibos Ferenc út leszakadása, vis maior támogatás igénylése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

Ibos Ferenc út leszakadása, vis maior támogatás igénylése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozatát.

 

Laposa Bence képviselő 11.02 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújtson be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:

A nagy mennyiségű csapadék lezúdulása és hirtelen olvadás miatt a Badacsonytomaj 057. hrsz-ú önkormányzati utat alátámasztó földszakasz megcsúszott, ezáltal az út kb. 30 méteres szakaszon leszakadt, élet és balesetveszélyessé vált. A fenti út keskeny keresztmetszetű 1 sávos hegyi út, mely alatt meredek részű, alatta pedig lakóingatlanok találhatók.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2015. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2.405.615,- Ft

30

Biztosító kártérítése

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior támogatási igény

5.613.104,- Ft

70

Források összesen

8.018.719,- Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.018.719,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozzon arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében biztosítsa.

A testület hatalmazza fel a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

103/2015. (III.23.) Képviselő-testületi határozat

Ibos Ferenc út leszakadása, vis maior támogatás igénylése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

 

A káresemény megnevezése:

A nagy mennyiségű csapadék lezúdulása és hirtelen olvadás miatt a Badacsonytomaj 057. hrsz-ú önkormányzati utat alátámasztó földszakasz megcsúszott, ezáltal az út kb. 30 méteres szakaszon leszakadt, élet és balesetveszélyessé vált. A fenti út keskeny keresztmetszetű 1 sávos hegyi út, mely alatt meredek rézsű, alatta pedig lakóingatlanok találhatók.

 

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2015. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2.405.615,- Ft

30

Biztosító kártérítése

0 Ft

 

Egyéb forrás

0 Ft

 

Vis maior támogatási igény

5.613.104,- Ft

70

Források összesen

8.018.719,- Ft

100

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.018.719,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozzon arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 11.05 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                               Laposa Bence

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző