Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 02. 04. soros testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 02. 04. soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 3/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 4-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                     képviselő

Laposa Bence                 képviselő

Nagy Lajos                    képviselő

Nagy Miklós                  képviselő                                         (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                   jegyző

Horváth Márta                 műszaki osztályvezető

Nagy László                     BVÖKI mb. igazgató

Nagy Lászlóné                 óvodavezető

Farkas Éva                       óvodavezető helyettes

Krisztin N. Lászlóné         iskola igazgató

Bolla József                      VN. Kft. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit          pénzügyi ügyintéző

Székely István                   könyvvizsgáló

Rakics Anna                     VN. Kft. üzemeltetési vezető

Tóthné S. Zsuzsa              jegyzőkönyvvezető                          (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat, érdeklődőket a 2015. évi első testületi ülésen. Ezen alkalomból a Képviselő-testület nevében eredményes, békés, új esztendőt kíván a badacsonytomaji embereknek és minden idelátogató vendégnek. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Orbán Péter alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2015. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter alpolgármestert, jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a település lakosságát, hogy 2 új vezető kinevezésére került sor. 2015. január 01-től a korábbi aljegyző kapott jegyzői kinevezést. Első testületi ülésén jó egészséget és sok munkasikert kíván a Képviselő-testület nevében. A VN. Kft-nél 2014. december 31-ig volt megbízott ügyvezető Rakics Anna, akinek megköszöni munkáját. A Badacsonytomaj VN. Kft. új ügyvezetőjének, Bolla Józsefnek a Képviselő-testület nevében szintén jó egészséget és eredményes működést kíván.

Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 27 nyilvános napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

9/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 04-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János elnök

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 4. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 5. Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj VN Kft. Strand- és parkoló üzemeltetésre tett javaslatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. 9. Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN Kft.ügyvezető

 1. 10. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2015. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb.intézményvezető BVKI

 1. 11. Szúnyoggyérítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Informatikai felmérésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vass Marcell VISOFT Kft., Hoffer Péter informatikus

 1. 14. Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 16. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

Tájékoztató Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető, Nagy László mb.intézményvezető BVKI, Bolla József VN Kft.

 1. 17. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Javaslat a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Világörökség Várományos Helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket és a televíziónézőket, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztések mindegyikét megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, Forintos Ervin képviselőt, hogy az egyes napirendeknél ismertesse a bizottság határozatait.

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?

 

Nagy Lajos képviselő a 2015. évi lomtalanítás időpontjáról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy több témában is tárgyalást folytatott az NHSZ Tapolcai vezetőjével. Májusban, amikor szeretnénk, sor kerülhet lomtalanításra, azonban a cég a hétvégén történő lomtalanítást - az ezzel kapcsolatos többlet terhek miatt- nem tudja vállalni. Kéri Jegyző asszonyt, hogy a márciusban kiküldendő adós határozatok borítékjába kerüljön majd bele a lomtalanításról szóló tájékoztató. Az NHSZ vezetője a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban arról nyilatkozott, hogy van olyan település, ahol ez már működik, nálunk egyelőre nem tudják megvalósítani, amennyiben sor kerül rá, akkor is csak zsákos módon történhet. Ezért újabb megbeszélést kezdeményezett, hogy ugyan annyi pénzért kapjon mindenki ugyan olyan szolgáltatást. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs.

Elfogadásra javasolja a beszámolót, kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Észak-Balatoni Társág Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat Társulás 2014. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő:      elfogadásra azonnal, értesítésre 15 nap

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

2./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben a Közalapítvány 2014. évi támogatásának elszámolását követően és szakmai beszámolójának ismeretében javasol támogatást biztosítani a 2015. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, vizsgálni kell majd a témát, mert előfordul, hogy ebből az alapból kétszer, háromszor kap támogatást ugyan az a személy és nem ez az Alapítvány célja. A lemondások miatt szükség lesz a Kuratórium vezetőségének választására. Ezt a Képviselő-testületnek majd tárgyalnia kell. Megkérdezi, hogy van-e észrevétel? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a határozati javaslatot el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány részére 2015. évben a Közalapítvány 2014. évi támogatásának elszámolását követően és szakmai beszámolójának ismeretében javasol támogatást biztosítani a 2015. évi egyéb civil szervezetek támogatási kerete terhére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) részéről 2015. évben az épületben található tanári és igazgatói iroda közé, a beázások megakadályozása végett egy féltető készíttetésére, illetve a teraszról lefolyó cső cseréjére beérkezett kérelmét megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek, hogy

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának bevonásával a műszaki tartalom vonatkozásában készüljön árazatlan költségvetési kiírás a kivitelezésre, és három árajánlat bekérését követően döntsön a testület a munka megrendeléséről.
 2. az 1. pontban körülírt árajánlat elfogadását követően a kivitelezés költségét a 2015. évi nyári táboroztatásból befolyt bevételek terhére biztosítsa a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebből az látszik, hogy előlegezze meg a Testület az ehhez szükséges forrást.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a munkára külön támogatást szerettek volna, ha lenne lehetősége erre a Testületnek, mert a nyári táboroztatásból befolyt összegből szerették volna folytatni a padok cseréjét. Ha nincs, akkor ezt a lehetőséget is megköszönik.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy fogadják be a kérelmet, majd amikor sor kerül az intézmény nyári bevételei felhasználásának tárgyalására, akkor döntsenek róla, mert addigra látják majd a féléves gazdálkodását az Önkormányzatnak. Megkérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. A három árajánlattal kapcsolatban elmondja, azért kerül sor a VN. Kft. megerősítésére, hogy a lehető legtöbb munkát velük végeztessék el. Tehát az árajánlatokat ők kérjék be, ne a Műszaki Osztály.

 

Kun István képviselő válaszában elmondja, a műszaki tartalom kiírása, az árazatlan költségvetés elkészítése miatt került bevonásra a Műszaki Osztály.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosításokkal tudja támogatni a kérelmet, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

12/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) részéről 2015. évben az épületben található tanári és igazgatói iroda közé, a beázások megakadályozása végett egy féltető készíttetésére, illetve a teraszról lefolyó cső cseréjére beérkezett kérelmét befogadja azzal, hogy:

 1. a támogatásról akkor határoz, amikor sor kerül az iskolai nyári táboroztatásból származó bevételek felhasználásáról szóló napirend tárgyalására,
 2. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának bevonásával a műszaki tartalom vonatkozásában készüljön árazatlan költségvetési kiírás a kivitelezésre,
 3. a 2. pontban rögzített költségvetési kiírásra vonatkozó – minimum 3 db – árajánlatok beszerzésére utasítja a VN Kft-t.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

Határidő: Folyamatos, de legkésőbb 2015. augusztus 30.

 

4./ Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja:

 1. a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. évi I. féléves költségvetés elfogadását megelőzően az igazgató tájékoztatását bekérni a szakkörön részt vevő gyermekek létszámáról,
 2. javasolja továbbá megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az önkormányzatnak van-e lehetősége – a szakkörön is használható – judo szőnyeg beszerzésére, és ha van, annak költsége milyen kiadást jelentene,
 3. javasolja az előterjesztés címének megváltoztatását: „Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez és iskolai szakkörök biztosításához kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése”

 

Krisztin N. László polgármester kéri az intézmény vezetőjétől adatok szolgáltatását.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a dzsúdó a legnépszerűbb, az összes alsós gyerek, 76 fő jár rá. Szivacskézilabdán 11 fő, ping-pong szakkörön 15 fő, kosárlabdán  12 fő, spanyol szakkörön 10 fő vesz részt. Jelenléti ív alapján történik a szakkört vezetők részére a fizetés. Természetesen előfordul, hogy a gyerekek betegek lesznek, akkor csökken a létszám.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szó volt bizottsági ülésen dzsúdó szőnyegek vásárlásáról, ez bruttó 750.000 Ft. kiadást jelentene. A bérleti díja 15.000 Ft./hó költséget jelent.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, utána nézett a dzsúdó edzésnek, mely szerint a beiratkozottak száma valóban 76 fő, de a szakkörön megjelentek száma nem ez. A tegnapi napon tudomása szerint 4 iskolás, és 11 óvodás jelent meg. Információi szerint az edző 1.000 Ft-ot kér az óvodás gyerekek szüleitől. Kérdése, hogy miért fizetünk 35.000 Ft-ot az edzőnek, plusz az eszközök bérleti díját? Az óvoda költségvetését látva pedig meg fog szűnni a néptánc- és az úszásoktatás, a KLIK által működtetett iskolát pedig tömik pénzzel.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató tájékoztat arról, hogy a dzsúdó szakkör úgy működik, hogy minden alsó tagozatos osztályban heti 1 alkalommal testnevelés óra helyett dzsúdó foglalkozás van. Ezért külön nem fizetnek. A tehetséges gyerekek részére tart az edző délután még külön szakkört. Tehát a 76 fős létszám él. Ő nem tud arról, hogy a szülők ezért külön fizetnének az edzőnek.

 

Krisztin N. László polgármester ennek kivizsgálását kéri az igazgató asszonytól, melyről készüljön egy írásos jelentés. Ilyen problémák elkerülése, a pénzekkel való gazdálkodás ellenőrzése céljából kérte Nagy Lajos képviselőtől a szakkörök megtartásának ellenőrzését. Megkérdezi, hogy van-e kérdés?

 

Laposa Bence képviselő a napirend címére utalva javasolja a spanyol szakkör külön kezelését.

 

Krisztin N. László polgármesternek a kosárlabdával kapcsolatban vannak aggályai, mert tudomása szerint az eddigi időszakban nem versenyeztek ebben a sportágban a gyerekek, és az edző újabb csoport beindítását jelezte, ami újabb 500 e. Ft. költséget jelentene. Javasolja szeptembertől megvizsgálni, hogy erre tényleg szükség van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, azért kérték be a bizottsági ülés után az éves részt vett tanulók számát az egyes szakkörökön, mert ezt nem ismerték. Szeretné, ha minden szakkörre készülne jelenléti ív, azért, hogy lássák, melyikre van valóban érdeklődés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jelenléti ívek vezetése működik jelenleg is, tekintettel arra, hogy az edzőkkel kötött szerződésben ez rögzítésre került.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató nem javasolja a kosárlabda szakkör jelenlegi 2 x 1 óraszámának bővítését, mert nincsenek meg a feltételei.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a kérelmet az elhangzott kiegészítésekkel, mely szerint a szakkörök ellenőrzésével Nagy Lajos képviselőt bízza meg a Testület, továbbá szeptemberben meg kell vizsgálni, hogy a létszám adatok alapján mely szakkörökre van igény, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

13/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. év I. félév költségvetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2015. évi I. féléves költségvetést 1.377 ezer Ft összeggel, az előterjesztés szerinti tartalommal és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 2015. szeptemberben meg kell vizsgálni, hogy a létszám adatok alapján mely szakkörökre van igény
 2. felkéri Nagy Lajos képviselő-tanácsnokot a szakkörök látogatására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben előterjesztés szerint havi kifizetésekkel

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, az iskola félévi nevelési értekezletén is elmondta, hogy minden évben válasszanak ki 1-2 fajsúlyos dolgot, amit szeretnének majd megvalósítani, mert néhány hónapon belül beindul az új fejlesztési ciklus és ezekre a feladatokra is szeretné a Képviselő-testület, ha maradna pénz.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, kezdi soknak érezni a kérelmeket. Ő úgy tudná a jövőben ezeket támogatni, ha beszámolási kötelezettség mellett egy keretösszeget biztosítanának.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az intézmény vezetőjének megvizsgálni a TAO rendszert, hogy az iskola hívhat-e le onnan pénzt.

 

5./ Napirendi pont:

Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester kéri ismertetni a Pénzügyi Bizottság határozatát.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégiáját 2015-2020. évekre a melléklet szerinti tartalommal és köszönetet mond a stratégia megalkotásában résztvevőknek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy önkormányzatunk az ÁROP pályázat keretében került ebbe a körbe. Helyi civil szervezetek, intézményvezetők, vállalkozók bevonásával, javaslataik alapján került megalkotásra a stratégia, melynek a bemutató fórumára a múlt hét folyamán került sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek az eredményét átvezették a településfejlesztési koncepcióba. Megköszöni Jegyző asszonynak a programban való közreműködését.

 

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy az anyagban szükségesnek tart még pontosításokat elvégezni, mert van olyan téma, ami az egyik oldalon erősségként a másik oldalon gyengeségként jelenik meg.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az anyag kerüljön majd fel a honlapra, a pályázatok részhez.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Nagy Miklós javaslatára az anyag módosítását, majd ezt követően annak honlapra kerülését elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégiáját 2015-2020. évekre elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az abban lévő ellentmondásokat pontosítani kell, majd ezt követően kerüljön fel a település honlapjára.

A Képviselő-testület köszönetet mond a stratégia megalkotásában résztvevőknek.

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

6./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az anyag előzetes véleményeztetésre kiküldésre került a Képviselő-testület részére, a visszaérkezett javaslatok az anyagba beépítésre kerültek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadásra javasolja az anyagot.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy korábban ciklusprogramnak nevezték ezt az anyagot, jogszabályi változás miatt kapta ezt a nevet. A leíró rész taxatíve felsorolja, hogy milyen területeken, milyen feladatokat szeretnének elvégezni a ciklus idejében. Ami szokatlan, a beruházásokkal kapcsolatos rész, ahol felsorolták azokat a fejlesztéseket, amelyek szóba jöhetnek, tekintettel arra, mivel nem ismert, hogy milyen pályázati kiírások fognak megjelenni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja ezzel a kiegészítéssel elfogadni a ciklus munkájának alapját. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-ában biztosított jogkörében eljárva Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015-2019. évi Gazdasági Programját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 

7./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN Kft. Strand- és parkoló üzemeltetésre tett javaslatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?

 

Bolla József ügyvezető megköszöni a Képviselő-testületnek ügyvezetővé történt megválasztását, elmondja, hogy igyekszik a bizalmat megszolgálni. A korainak tűnő előterjesztést az indokolta, hogy ha a változásokat lehetővé teszik, akkor kell bizonyos idő címkék, táblák, stb. megrendelésére, a gépek beállítására.

Forintos Ervin elnök ismerteti a bizottság határozatát: A Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetője által készített strand- és parkoló üzemeltetésre vonatkozó tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi. Azzal a módosítással javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonytomaji strandon is 700 Ft legyen a felnőtt napijegy, továbbá a strandparkoló napijegye 1.400 Ft legyen, mely egyben 2 db felnőtt strandbelépő is. Javasolja az 1. pontban foglaltakon túlmenően az előterjesztésben szereplő további díjak elfogadását. Javasolja felkérni a jegyzőt a szükséges önkormányzati rendeletek módosításának előkészítésére, a polgármestert a rendeletek előterjesztésére. Javasolja továbbá a badacsonyörsi vasútállomás épületének bérleti jogviszonyát is megvizsgálni.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés?

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy káptalantótiból járó tanulók szülei megkeresték azzal a kérdéssel, hogy rájuk is vonatkozik-e a strandi idény bérlet?

 

Bolla József ügyvezető véleménye szerint ennek eldöntése nem a VN. Kft. kompetenciájába tartozik, a Képviselő-testület döntésétől függ.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez egy vonzerő lehet az iskola részéről.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adják meg ezt a káptalantóti gyerekeknek.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az iskolai szorgalmi időszakban soha nem volt probléma, hogy a szomszédos településekről idejáró tanulók beléphessenek a strandra. Egyelőre a kérdés Káptalantóti részéről merült fel, de úgy véli, együttesen kell kezelni Ábrahámheggyel és Badacsonytördemiccel. Úgy gondolja, az jelentené a megoldást, ha az iskola a nyári táboroztatási bevételeiből tudná ezt biztosítani. Javasolja, hogy ennek a kidolgozása egy következő ülés témája legyen. Felkéri Nagy Lajos képviselőt, hogy a későbbiekben mentorálja ezt a kérdést. Megkérdezi, hogy strand és parkoló témában van-e további kérdés?

 

Bolla József ügyvezető elmondja, a badacsonytomaji strandnál azt javasolták, hogy egységesen 700 Ft.-ot kelljen fizetni, mert praktikusabb, ha ugyan azon jegyárakat alkalmazzák egységesen. A strandparkoló 1.400 Ft-os napijegye 2 fő belépését tartalmazná.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy komoly pénzbe kerül a parkolóóra beszerzése. Javasolja, hogy legyen ütemezése ennek a feladatnak, mert az Önkormányzatnak most kell produkálnia az EU-s pályázatok önrészét.

 

Bolla József ügyvezető tájékoztat arról, hogy az órák működési idejét tekintve visszatérnek a régi rendszerhez, mert az eredményesebb.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a bizottság határozatát elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a következő alkalommal megvizsgálják, hogy a badacsonytomaji iskolába járó gyerekek igénybe vehetik-e a kedvezmény. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. Strand- és parkoló üzemeltetésre tett javaslatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetője által készített strand- és parkoló üzemeltetésre vonatkozó tájékoztatóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 1. a badacsonytomaji strandon is 700 Ft legyen a felnőtt napijegy, továbbá a strandparkoló napijegye 1.400 Ft legyen, mely egyben 2 db felnőtt strandbelépő is.
 2. javasolja az 1. pontban foglaltakon túlmenően az előterjesztésben szereplő további díjak elfogadását,
 3. javasolja továbbá a badacsonyörsi vasútállomás épületének bérleti jogviszonyát is megvizsgálni.
 4. felkéri a jegyzőt a szükséges önkormányzati rendeletek módosításának előkészítésére, a polgármestert a rendeletek előterjesztésére.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

8./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság:

- javasolja támogatásra a Badacsonytomaj VN KFT ügyvezetőjének SZMSZ módosítására vonatkozó kérelmét, mely szerint a készpénzfelvételre-pénztárfeltöltésre vonatkozó maximális mérték összege módosuljon 3.000.000 forintra.

- javasolja a Badacsonytomaj VN KFT részére 11.000.000 F támogatás biztosítását, melyből 6.000.000 Ft összeget 2015. augusztus 31. napjáig történő visszafizetési kötelezettséggel, 5.000.000 Ft összeget elszámolási és beszámolási kötelezettséggel javasol biztosítani a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy az ügyvezető részéről van-e szóbeli kiegészítés.

 

Bolla József ügyvezető kiegészítésként elmondja, hogy az 5 m. Ft., amit kértek az éves közhasznú támogatásból egy szelet, melyet 2 havonta le szoktak kérni. A második csomag egy 6 m. Ft-os kölcsön, amit 2015. augusztus 31-gyel az Önkormányzatnak vissza fognak fizetni. A korábbi években a Takarékszövetkezettől szoktak kölcsönt felvenni, de törvényi változás miatt ez most nem lehetséges. Mindenki tudja, hogy ebben az időszakban a cégnek nincs bevétele és ezt a likviditási hiányt át kell hidalni. 2015. 01.01-el vette át a cég vezetését. Sajnos nulláról kell kezdeniük és ez önkormányzati segítség nélkül nem menne. Nagyon köszöni a Képviselő-testület hozzáállását, a bizalmat, amit igyekeznek megszolgálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúl években az Önkormányzat nem adott a közhasznú feladatokra pénzt, csak az egyes feladatokra, amelyekre kértek. A cél az, hogy a cég Kft. szerű működése teremtse meg a feltételeket a közhasznú feladatok ellátásához. Első sorban azzal szeretnék a cég stabilitását megalapozni, hogy munkákat biztosítanak számukra.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a bizottság két határozati javaslata szerint szavazzanak. Kéri, hogy aki egyetért az SZMSZ módosításával, mely szerint a készpénzfelvételre-pénztárfeltöltésre vonatkozó maximális mérték összege módosuljon 3.000.000 forintra, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Badacsonytomaj VN KFT ügyvezetőjének SZMSZ módosítására vonatkozó kérelmét, mely szerint a készpénzfelvételre-pénztárfeltöltésre vonatkozó maximális mérték összege módosuljon 3.000.000 forintra.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a bizottsági határozat elfogadásával, mely szerint 6 m. Ft. támogatást biztosítanak visszafizetési kötelezettséggel, 5 m. Ft.-ot pedig elszámolási és beszámolási kötelezettséggel.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. támogatási kérelme, közhasznú feladatok elvégzéséhez támogatás kérése, SZMSZ módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN KFT részére 11.000.000 Ft támogatás biztosít:

 1. melyből 6.000.000 Ft összeget 2015. augusztus 31. napjáig történő visszafizetési kötelezettséggel,
 2. 5.000.000 Ft összeget elszámolási és beszámolási kötelezettséggel a 2015. évi működési kiadásokhoz történő felhasználásra,
 3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban elfogadott támogatási összegeket a 2015. évi költségvetésben a működési kiadások terhére tervezzék.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal, szerződés aláírására 10 munkanap

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN Kft. ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

9./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság:

 1. 1. a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – 2015. évi Üzleti Tervét az alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:

a)     Szabó-Fekete Mónika mérnök által elkészített javaslatok kerüljenek be az Üzleti Tervbe,

b)    történjen meg a Kisfaludy úton lévő vízelvezető árok lefedése, hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése, az út melletti kerítések rendbetételének vizsgálata és lehetséges felújítása,

c)     strandokon egységes hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése, valamint étkezési helyek (padok, asztalok) kialakítása

d)    József Attila úton hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezése.

 1. 2. javasolja továbbá felkérni Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy az ügyvezető részéről van-e szóbeli kiegészítés.

 

Bolla József ügyvezető kiegészítésként elmondja, hogy a tavalyi év december 9-én elfogadta a Képviselő-testület az előző ügyvezető Üzleti Tervét. Ez volt az alapja a jelenlegi módosításnak, mert az előzetes egyeztetések során elhangzott a Képviselő-testület részéről, hogy legyen szebb, virágosabb, rendezettebb a település. A bizottság az előterjesztésben szereplő javaslatokat támogatta, továbbá kiegészítette azzal, hogy 2 főt gázkazán kezelői tanfolyamra küldjenek el. Plusz tétel volt a sportpálya üzemeltetésénél egy gondnok alkalmazása. A sportpályán szeretnének egy kutat fúratni a locsoláshoz a vízdíj költségek csökkentése érdekében. A bizottság kérte továbbá, hogy köztéri bútorokat, szemetes edényeket szerezzen be a Kft.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Nagy Miklós képviselő a szemetesedényre vonatkozó ajánlatot elfogadhatónak tartja, de a köztéri bútorokra vonatkozót sokallja. A Kisfaludy úttal kapcsolatban elmondja, hogy meg lehetne keresni a vállalkozókat 50 %-os arányban.

 

Forintos Ervin képviselő előkészítetlennek érzi az anyagot, az árakat eltúlzottnak tartja. A köztéri bútorokkal kapcsolatban elmondja, a cél az legyen, hogy használható legyen a családok számára.

 

Rakics Anna üzemeltetési vezető elmondja, hogy az anyagban szereplő szemetes edény a legnagyobb méretű, 90 literes. Fém szemetesedényeket a badacsonyi strandra már készített a cég, ezt a típust lehetne lécborítással esztétikusabbá tenni. A köztéri bútorok azért kerülnek ilyen sokba, mert tűzihorganyzott fémből, porfestéssel készülnek.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ezt a tételt ne emeljék bele az anyagba, hanem a következő alkalommal részletesebben kibontják majd.

 

Nagy Lajos képviselő megkérdezi Nagy Lászlót, hogy a Művelődési Ház udvarán lévő dolgokat (prés) fel lehetne-e használni a badacsonyörsi tér rendbetételéhez?

 

Nagy László BVÖKI mb. igazgató elmondja, hogy az egyik az eszköz az intézményé, a másik saját tulajdona, szíves segít az ügyben.

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi Bolla József ügyvezetőt, hogy a kivágott gesztenyefákat miért viszik el Ajkára a Hőerőműbe, miért nem tartják meg pl. a jövő évi tüzelőtámogatásra?

 

Bolla József ügyvezető válaszában elmondja, hogy így fedezik a kivágási munkák költségét. Ha ezt a fát szétosztanák, a cég anyagi hátrányt szenvedne.

 

Nagy Miklós képviselő szerint meg kell vizsgálni, hogyan járnánk jobban ebben a kérdésben. A badacsonyörsi park felújításával kapcsolatban önkéntes támogatást ajánl fel.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a badacsonyörsi parkra vonatkozó anyag azért nem került be, mert kiderült, hogy alatta aszfalt van, de ha segítséget kapnak, akkor nem kell ezzel a tétellel foglalkozni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a VN. Kft. vonatkozásában az önkormányzati megrendelésekre rövid határidőn belül tegyék meg majd javaslataikat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint kérdés, mennyire látják előre, hogy milyen feladat merül fel, hiszen itt ad-hoc dolgokról van szó. Ami nem az, annak az Üzleti Tervben szerepelnie kell.

 

Laposa Bence képviselő javaslata, hogy a bizottság 2 módosító javaslata kerüljön be a Kft. 2015. évi Üzleti Tervébe egyelőre elvi szinten, mert még részletesebben kidolgoznák.

 

Krisztin N. László polgármester szerint konkrét feladatra, konkrét összegre célszerű pénzt adni a cég részére.

 

Laposa Bence képviselő javaslata, hogy keretösszeget biztosítsanak. A bizottsági ülésen elhangzott javaslat szerint elkészített „módosított pénzügyi terv” 1. pontjára vonatkozóan 2 m. Ft.-ot, a 2. pontjára vonatkozóan 1 m. Ft.-ot javasol meghatározni. A többit próbálják meg önerővel előteremteni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a bizottsági ülésen felvetették az egyes igényeket. Rakics Anna a legkedvezőbb minőségű, legkedvezőbb ajánlatokat kereste ki. Javasolja, hogy a Képviselők tegyenek javaslatot a köztéri bútorokra vonatkozóan. Úgy érzi, hogy a Pénzügyi Terv elég mobil, hiszen tevékenységi köreik bővülnek, plusz feladatokat kapnak a Képviselő-testület részéről. (Vagyongazdálkodás, pályázati tevékenység, kiemelt programok) Ezekhez útmutatást, döntést kér, mert lépniük kell, nehogy kifussanak az időből.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. kezelésébe átadott vagyon kezelésének eddig is működnie kellett volna. A cég érdeke, hogy a pályázatokat figyelje. Természetesen hozzájárulást kell kérni a Testülettől, ha van olyan, amit szeretnének megvalósítani. Szeretnék, ha bizonyos programszervezői tevékenységet is vállalna a cég, de ezt vállalhatja pl. a Céh Turisztikai Egyesület is. A korábbi egyeztetések során felmerült, hogy a közétkeztetés is a VN. Kft-hez kerülhetne, meg kell vizsgálni, hogyan járnának jobban. A varroda elindítása szintén olyan feladat, amit a VN. Kft-vel szeretnének megvalósítani. Elmondja, hogy ennek a szervezési része nagyrészt lezárult. A régi pártház nagy helyiségében 12 munkahely lenne kialakítható. A 8 induló helyre 19 fő jelentkezett. A program 02.09-én indulna a zalaegerszegi 1,5-2 hónapos betanulással. Úgy véli, hogy az utaztatást az Önkormányzatnak támogatnia kellene, illetve a kialakítás tekintetében a cég felé. Ebben kér egy állásfoglalást a Képviselő-testülettől, hogy ezeket a többlet feladatokat támogatja-e. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Bolla József ügyvezető visszautalva a Kft. tevékenységi körének bővülésére, elmondja, hogy ugyan ezzel a létszámmal nem tudják azokat teljesíteni, 1 plusz fő alkalmazását tartja szükségesnek.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja az ügyvezető figyelmét arra, hogy a cég az Üzleti Terv keretei között gazdálkodhat, amely terv módosítható. Megkérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a többlet tevékenységekre vonatkozó foglaljon állást a Testület. A varrodai program indításának költségeit saját hatáskörben tudná rendezni, mert nem látható előre pontosan. Kéri, hogy aki el tudja fogadni, hogy munkahelyteremtés céljából a varrodai programot megvalósítsák, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településen történő munkahelyteremtés érdekében támogatja az ún. „régi pártház” épületében varrodai program indítását.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy a pályázati programok kerüljenek a VN. Kft. kezébe, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati programok kezelését a Badacsonytomaj VN. Kft. hatáskörébe utalja azzal, hogy az ügyvezető felelőssége a programokról/kiírásokról történő folyamatos – írásbeli – tájékoztatás.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy a vagyongazdálkodás kapjon nagyobb hangsúlyt a VN. Kft-nél, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

21/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a vagyongazdálkodás kapjon nagyobb hangsúlyt a Badacsonytomaj VN. Kft-nél.

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel Laposa Bence képviselő által tett módosító indítványt, mely szerint keretösszeget biztosítsanak az egyes feladatokra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslat szerint elkészített „módosított pénzügyi terv” 1. pontjára vonatkozóan 2 m. Ft.-ot határozzanak meg, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. által elkészített „módosított pénzügyi terv” 1. pontjában meghatározott feladatra 2 millió Ft-os keretösszeget javasolja az VN Kft. Üzleti Tervében rögzítésre (Strandokra új kiülők és hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése).

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben Üzleti Terv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslat szerint elkészített „módosított pénzügyi terv” 2. pontjára vonatkozóan 1 m. Ft.-ot határozzanak meg, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. által elkészített „módosított pénzügyi terv” 2. pontjában meghatározott feladatra 1 millió Ft-os keretösszeget javasol a VN Kft. Üzleti Tervében rögzítésre (hulladékgyűjtő edényzetek és utcabútorok beszerzése és kihelyezése a Vízmű melletti területen és a Kisfaludy út-Radnóti út kereszteződésében).

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben Üzleti Terv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztett Üzleti Tervet az előbbi határozatokban elfogadott számokkal kiegészítve elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

24/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – 2015. évi Üzleti Tervét a 19-23/2015.(II.04.) határozatokban elfogadott módosításokkal jóváhagyja.

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben az Üzleti Terv megvalósításáról készített beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadásáról szóló határozat visszavonásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi Üzleti Terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 620/2014.(XI.26.) számú határozatát.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

Krisztin N. László polgármester 9,38 órakor átadja az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármesternek,

mivel a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökségi ülésén kell részt vennie.

A Képviselő-testületi ülésen jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

10./ Napirendi pont:

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2015. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a 2015. évre tervezett főbb turisztikai és kulturális programjairól készített tájékoztatóját tudomásul veszi és a 2015. évre tervezett rendezvénytervet és az ahhoz kapcsolódó nettó költségeket – az előterjesztés szerinti összegben – 2015. évi költségvetésében javasolja biztosítani az intézmény működési kiadásainak terhére.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki elfogadja a rendezvénytervet, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

26/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2015. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a 2015. évre tervezett főbb turisztikai és kulturális programjairól készített tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi és a 2015. évre tervezett rendezvénytervet és az ahhoz kapcsolódó költségeket – az előterjesztés szerinti tartalommal és összegben – 2015. évi költségvetésében biztosítja az intézmény működési kiadásainak terhére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben rendezvényterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

BVÖKI intézményvezető

 

 

11./ Napirendi pont:

Szúnyoggyérítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a Balatoni Szövetség levelét megtárgyalta és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások között a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó 1.372.000 Ft összeg tervezését javasolja.

 

Nagy Lajos képviselő megkérdezi, hogy ezért az összegért hány alkalommal végeznének gyérítést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, a tavalyi évben 5 alkalommal történt gyérítés. Az idei évre vonatkozóan a későbbiekben fog az illetékes tájékoztatást adni, a költségvetésben azonban mindenképpen tervezni javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Szúnyoggyérítés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetség (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2015. január 8. napján kelt levelét (ikt.sz.: 5/35-7/2015.) megtárgyalta és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások terhére a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó 1.372.000 Ft összeget biztosítja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

12./ Napirendi pont:

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság:

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatás biztosítását.
 2. Krisztin N. László főállású polgármester és Orbán Péter foglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármester részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatás biztosítását.
 3. az 1. és 2. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítsa.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a bizottsági tagok részéről?

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak is részesülnek-e a cafeteria juttatásban?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy tervezésre került a közös önkormányzati hivatalnál.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottság határozati javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. Krisztin N. László főállású polgármester és Orbán Péter foglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármester részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 3. az 1. és 2. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester 9,45 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.00 órakor folytatódik.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

13./ Napirendi pont:

Informatikai felmérésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a  Visoft Kft. – 1113 Budapest, Daróczi út 33. – által készített “Informatikai Felmérés, Megoldási Javaslat Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal és Intézményei részére” megnevezésű dokumentációt az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és az abban foglalt javaslatokat azzal javasolja elfogadásra, hogy kerüljön az önkormányzat 2015. évi költségvetésében egy keretösszeg meghatározásra a fejlesztések megvalósításához.

Felkéri Wolf Viktória jegyzőt és Hoffer Péter informatikust, hogy a testületi ülésre a legszükségesebb informatikai fejlesztésekre készítsenek árkalkulációt, különös tekintettel a jogtiszta szoftverek beszerzésére és ennek elfogadása esetén javasolja a testület által elfogadott összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások terhére biztosítsa.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az informatikus kollégával a tegnapi napon megnézték, hogy a meglévő felmérésből melyek lennének az elengedhetetlen beszerzések, amennyiben a Képviselő-testület forrást biztosít rá. Ábrahámhegy Község Önkormányzatát br. 938.000 Ft, Badacsonytomaj Város Önkormányzatát br. 1.944.000 Ft kiadás terhelné.

 

Nagy Lajos képviselő megkérdezi, hogy erről Ábrahámheggyel történt egyeztetés?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy 02.09-én lesz Ábrahámhegyen testületi ülés. Amennyiben Badacsonytomaj Képviselő-testülete támogatja a beszerzést, akkor kérni fogja, hogy 2015. évi költségvetésükben biztosítsa Ábrahámhegy Képviselő-testülete a rájuk eső összeget.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság határozatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

29/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Informatikai felmérésről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a  Visoft Kft. – 1113 Budapest, Daróczi út 33. – által készített “Informatikai Felmérés, Megoldási Javaslat Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal és Intézményei részére” megnevezésű dokumentációt az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi,
 2. a Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján az elengedhetetlenül szükséges informatikai eszközbeszerzések és irodai programcsomagok, irodai szoftverek bruttó 2.882.000 Ft értékben történő megrendelését elfogadja azzal, hogy amennyiben Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő-testülete bruttó 938.000 Ft összeget átad Badacsonytomaj város önkormányzata részére, akkor a fennmaradó bruttó 1.944.000 Ft-ot felhalmozási kiadásainak terhére tervezi. Amennyiben Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő-testülete a bruttó 938.000 Ft összeget nem vállalja, akkor a teljes összeget tervezi felhalmozási kiadásainak előirányzatára azzal, hogy a kirendeltségre kihelyezett informatikai eszközök Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonába kerülnek.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:           2015. február 28.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

14./ Napirendi pont:

Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a 2013. január 1. napján Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hoffer Péter egyéni vállalkozó (8265 Hegymagas, szigligeti utca 4.) között létrejött „Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés” módosítását javasolja a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadásra és javasolja felhatalmazni annak aláírására Krisztin N. László polgármestert.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Nagy Lajos képviselő megkérdezi, hogy ez milyen költséget jelent havonta?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy br. 18.000 Ft-ot.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni a bizottság határozati javaslatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

30/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 1. napján Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hoffer Péter egyéni vállalkozó (8265 Hegymagas, szigligeti utca 4.) között létrejött „Átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés” módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza annak aláírására Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

30/2015.(II.04.) Képviselő-testületi határozat melléklete

ÁTALÁNYDÍJAS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, RENDSZERGAZDAI ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

Amely létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., képviseli: Krisztin N. László polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

 

Hoffer Péter egyéni vállalkozó (8265 Hegymagas, Szigligeti utca 4.) mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

 1. Felek rögzítik, hogy közöttük átalánydíjas számítástechnikai, rendszergazdai és karbantartási szerződés honlap üzemeltetéssel és karbantartással kiegészítve szerződés jött létre 2013. január 1. napján.

 

 1. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 8. pontjának a) alpontját az alábbiak szerint módosítják:

„8.a)   A szerződés szerinti átalánydíjas karbantartási feladatokra havonta 108.000 Ft lett megállapítva, ami összesen 3 db szerver,8 db notebook, 25 db asztali gép, 8 db hálózati eszköz (router, switc) és 12 db periféria (nyomtató, multifunkciós) eszköz karbantartását foglalja magában.

Fizetési mód:     átutalás, számla ellenében

Fizetési határidő:            8 naptári nap”

 1. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt szerződés 9. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„9.      Hibabejelentést az alábbi személyek tehetnek: Krisztin N. László polgármester vagy Wolf Viktória jegyző.

A jegyző akadályoztatása esetén Tóthné Sáfár Zsuzsanna polgármesteri referens.”

 1. A felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az aláírásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 1. Jelen szerződést Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2015.(II.04.) határozatával jóváhagyta és annak aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazta.

 

A jelen szerződés módosítás egymással szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Badacsonytomaj, 2015. február „….”

 

………………………..……..

Krisztin N. László

polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Megbízó

………………………..……..

Hoffer Péter

egyéni vállalkozó

Megbízott

 

Ellenjegyezte:

………………………..……..

Tamás Lászlóné

költségvetési- és adóosztályvezető

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

 

15./ Napirendi pont:

Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a polgármester részére 2019. évben esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából javasolja biztosítási szerződés megkötését a Groupama Garancia Biztosítóval az alábbiak szerint:

a)       szerződő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

b)      biztosított: Krisztin N. László polgármester

c)       elérési kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

d)      biztosítási tartam: 57 hó

e)       szerződés lejárta: 2019.

f)        fizetendő havidíj: 12.791 Ft/hó

g)       szerződéskötési díjelőleg: 25.582 Ft

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés van-e a Képviselő-testület részéről?

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy ha megkötik a szerződést és a következő választáson Polgármester úr nem indul, vagy nem választják meg, akkor ezt az összeget a biztosító ki fogja fizetni?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy a polgármester illetményét a törvény szabályozza. Amennyiben a törvény módosul, akkor a végkielégítés összege ehhez igazodik. Ez jelenleg minimum 3 havi illetményt jelent, de ez további 3 hónappal kiegészíthető.

 

Kun István képviselő megállapítja, hogy ez a Képviselő-testület részéről egy előtakarékosság lenne.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottság határozati javaslatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

31/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester biztosítása esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére 2019. évben esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából biztosítást köt a Groupama Garancia Biztosítóval az alábbiak szerint:

h)      szerződő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)         biztosított: Krisztin N. László polgármester

j)         elérési kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

k)       biztosítási tartam: 57 hó

l)         szerződés lejárta: 2019.

m)    fizetendő havidíj: 12.791 Ft/hó

n)      szerződéskötési díjelőleg: 25.582 Ft

 • o)      adminisztrációs költségek: 5.760 Ft/év

 

16./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

Tájékoztató Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése I. fordulóra előterjesztett táblákat előzetesen javasolja jóváhagyásra és javasolja felkérni a jegyzőt a rendelettervezet előkészítésére.
 2. javasolja felkérni a polgármestert, hogy a rendelettervezet a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a tegnapi napon Ábrahámhegy és Badacsonytomaj Képviselő-testülete elfogadta együttes ülés keretében. Ezt megelőzte Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulásának ülése, melynek egyik napirendje volt az óvoda költségvetése. Ezen ülésen nem került elfogadásra az óvoda 2015. évi költségvetése. A Társulási Tanács indítványozta az óvodavezető felé, hogy az intézmény 5 %-os költségmegtakarítást eszközöljön, a költségvetését dolgozza át és azt ismételten nyújtsa be a Társulási Tanács elé.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirendre vonatkozóan?

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy az óvoda költségvetésében terveztek-e karbantartást, amennyiben igen, azt csak Badacsonytomaj fizeti-e vagy a többi fenntartó is?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, az óvoda költségvetésében karbantartási költségeket két soron tervezett: 270.000 Ft-tal, illetve 780.000 Ft-tal. Maga a Társulás finanszírozza – mint fenntartó - az intézményt. A Társulást viszont egyrészt a fenntartó önkormányzatok finanszírozzák, illetve az állami normatívából érkező támogatások képezik a bevételi oldalt. A jelenlegi anyag (amelyet az intézményvezető az I. fordulóra benyújtott) alapján Ábrahámhegy Önkormányzatának 369.000 Ft. átadott pénzeszköz került beállításra, mely a meglévő költségen felül az 1 főre jutó költséget jelenti.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a Társulási Tanács határozata alapján az 5 %-os átdolgozással elkészítette az Óvoda költségvetését még a tegnap nap folyamán. Ez 2.895.000 Ft-ot jelent. Azokat a kiadásokat vette ki, amelyek a tavalyi évben nem szerepeltek, valamint az önként vállalt feladatokat. Ez egy jelentős összeg az intézmény költségvetésében, hiszen a személyi juttatások lényegesen magasabbak ebben az évben, mivel 3 dolgozó megy nyugdíjba és jubileumi jutalom kifizetésére jogosultak, valamint béremelések történtek (a minimálbérre történő kiegészítés), továbbá soros előrelépők is voltak. A bérek tekintetében átfedések vannak, hiszen a felmentési idejüket töltő munkatársak helyére már 2 új dolgozót felvettek. Ezek az összegek a járulékokkal együtt magasabb összeget jelentenek, mint az 5 %, tehát hozzá kellett nyúlnia dologi kiadásokhoz, hogy teljesíteni tudja a Társulási Tanács ülésén meghatározott elvárásokat. Így a személyi juttatások 30.788.389 Ft., járulékok 10.664.8563 Ft., dologi kiadások 5.167.000 Ft., áfa 1.395.000 Ft. tesznek ki. Nagyon korlátozottak voltak a lehetőségei, hiszen a költségek jelentős részét a személyi juttatások és a járulékok teszik ki. Így sikerült lecsökkenteni a költségvetésüket 55.005.000 Ft-ra. A Társulási Tanács ülésén egy sajnálatos félreértés miatt nem tudott részt venni. Szerette volna a Társulási Tanács elé vezetni azt a kérését, hogy az óvoda technikai alkalmazottai esetében is támogassák a 20 %-os béremelést.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, sorolja fel az óvodavezető, mivel csökkentette a költségvetésüket.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető felsorolja a költségvetésüket csökkentő tételeket:

közoktatásvezetői képzés útiköltséggel -330.000 Ft.

majdani óvodavezető munkábajárási költsége (I. félévben): -20.000 Ft.

gyógyszer, vegyszer beszerzés – 7.000 Ft

asztali számítógép vásárlás konfigurációval – 150.000 Ft.

tisztítószerek, konyhai eszközök beszerzése – 60.000 Ft.

nyári festés, felújítás teljes költsége – 200.000 Ft.

szállítási szolgáltatásoknál (úszásoktatás önként vállalt feladat volt) 300.000 Ft.

Káptalantóti buszos kísérő bérlete -500 Ft.

néptáncoktatás (önként vállalt feladat) – 320.000 Ft.

logopédus (csak heti 2 órában 4 óra helyett) -320.000 Ft.

Ezen tételeknek van még Áfa vonzata, így együttesen teszik ki a kért 5 %-os csökkentést.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy a 20 %-os béremelés csak az óvoda technikai személyzetére vonatkozik-e?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető válaszában elmondja, hogy csak az 5 fő technikai dolgozóra vonatkozik.

 

Forintos Ervin képviselő úgy gondolja, hogy a technikai dolgozók béremelését meg kell, hogy lépjék. Számára furcsa, hogy a közös fenntartású óvodában, ahol az Önkormányzat feladata lenne, hogy mindenben segítsék, költségvetést kell csökkenteni. Mivel önként vállalt feladatuk volt, nem lesz néptánc- és úszásoktatás, a KLIK által fenntartott intézményben pedig szakköröket finanszíroznak. Nem ért egyet az óvoda költségvetésének csökkentésével.

 

Wolf Viktória jegyző az intézményvezető figyelmét felhívja arra, hogy a Társulási Tanács elé az általa beterjesztett 55,9 m. Ft-os anyag melléklete alapján, az egyeztetések értelmében beterjesztésre 54,9 m. Ft-tal került, tekintettel arra, hogy a gázenergia díjából a Pénzügyi Osztályvezető javaslatára 1 m. Ft.-ot már levettek. A Társulási Tanács ülésén nem fogalmazódott meg az a gondolat, hogy az önként vállalt feladatok kerüljenek ki a költségvetésből. A javaslat a 2015. évi költségvetési irányelvek alapján történt, amely azt tartalmazza, hogy költséghatékony gazdálkodásra törekedjen minden intézmény, ahol lehet, ott spóroljanak. (pl. telefonszámlán, energiaköltségeken, olyan jellegű kifizetéseket érintő kifizetéseknél, ha pl. egy alkalmazott nincs 12 hónapig foglalkoztatva, akkor ne tervezzék egész évre a bérét.) Megjegyzi, hogy a cafeteria a személyzet és a technikai dolgozók részére is beépítésre került. Ez elől senki nem zárkózott el a Társulási Tanács ülésén sem. Javasolja, hogy a Képviselő-testület maximum javaslatot fogalmazzon meg a Társulási Tanács felé, mert az intézmény költségvetésének elfogadása a Társulási Tanács hatáskörébe utalt feladat.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a gázenergia díj csökkentésről nem volt tudomása, azt Osztályvezető asszony javasolta. A nyugdíjba vonulók miatt annyira megnövekedett a személyi juttatások összege, hogy abból nem tud levenni, csak a dologi kiadásokból. Minden téren igyekeznek takarékosan gazdálkodni, utal a hőfokszabályozásra, vízhasználatra.

 

Forintos Ervin képviselő az óvodavezető által ismertetett csökkentések alapján visszavonja azon javaslatát, hogy a strandokra padok, szemétgyűjtők kerüljenek, annak érdekében, hogy ne kelljen az intézmény költségvetését csökkenteni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a technikai dolgozók 20 %-os béremelése az előző anyagban nem szerepelt.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e hozzászólás?

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi, hogy a badacsonyi kempinghez vezető járda és mellette közvilágítás beállításra került-e a költségvetésben?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, Kun István képviselő úr felmérte a területet, becslése szerint kb. 20 m. Ft-os összeggel bír. Amennyiben a Képviselő-testület ezt támogatja, akkor a következő fordulóban a felhalmozási kiadásoknál kell szerepeltetni.

 

Orbán Péter alpolgármester kiegészítésként elmondja, hogy a közvilágítás és a járda 10-10 m. Ft.-os összeget jelentene. A kemping tulajdonosával is egyeztettek ezügyben, a járda még használható, a közvilágítás kiépítése lenne a szükségesebb feladat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, tudomása szerint a Hegyközségnél 2 m. Ft. el van különítve a hegyi utak javítására. Módosító indítványt tesz a Rózsakő Fesztivál kivételére a költségvetésből, mely 2 m. Ft. költséggel szerepel.

 

Nagy Lajos képviselő a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatására 500.000 Ft-ot,  a Polgárőr Egyesület támogatására pedig 200.000 Ft-ot. javasol.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e további javaslat a költségvetéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Forintos Ervin képviselő módosító indítványát tesz fel szavazásra, mely szerint javasolják az óvoda költségvetésének eredeti visszaállítását a Társulási Tanács felé.

 

Wolf Viktória jegyző pontosítani javasol, a Képviselő-testület javasolja a költségvetésben szereplő finanszírozási bevételek biztosítását és a Társulás, óvoda kiadásainak és az átadott pénzeszközöknek tervezését a Társulási Tanács felé továbbra is azon összeggel 2015. évi költségvetésében.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, aki Jegyző asszony által pontosított javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

32/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

Tájékoztató Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy a Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésben a Társulás 2015. évi költségvetésének I. fordulójára benyújtott finanszírozási bevételek/kiadások és átadott pénzeszközök összegével tervezzen, 54,9 millió forint összegben.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a Badacsonyi Kemping és Badacsony közötti szakaszon közvilágítás kiépítésével, melynek költsége 10 m. Ft., kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

33/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 2015. évi költségvetésbe beépíteni 10 m. Ft-os kiadással a Badacsonyi Kemping és Badacsony közötti szakaszon a közvilágítás kiépítését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin módosító indítványával a Rózsakő Fesztivál 2 m. Ft-os költségének kivételére, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

34/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésében a Rózsakő Fesztiválra – az I. fordulóban tervezett – 2 millió Ft-os előirányzattal nem tervez.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Nagy Lajos képviselő javaslatával, mely szerint a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatása 500 e. Ft-tal kerüljön tervezésre a 2015. évi költségvetésben, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

35/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatása 500 ezer Ft-tal kerüljön tervezésre a 2015. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Nagy Lajos képviselő javaslatával, mely szerint a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatása 200 e. Ft-tal kerüljön tervezésre a 2015. évi költségvetésben, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

36/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatása 200 ezer Ft-tal kerüljön tervezésre a 2015. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e tovább kérdés az előterjesztésre vonatkozóan?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, a Kisfaludy Ház sorsáról sokat beszéltek. Kérdezi, hogy alakult-e már ki valamilyen konstrukció, és szerepel-e az értékesítése a költségvetésben összeggel?

Nagy Miklós képviselő válaszában elmondja, hogy ha eladóvá válik az ingatlan, akkor valószínűleg a pályázaton indulnak. Véleménye szerint addig eladni egy ingatlant, amíg erre a pénzre nincs szükség, értelmetlen.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy az előbbiekben meghozott határozatban javasolták, hogy az óvoda korábbi költségvetését fogadja el a Társulási Tanács. Ezzel belekényszerítjük Ábrahámhegyet, hogy annak arányában fizessen ő is?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy a Társulási Megállapodás rögzíti, hogy milyen átadott pénzeszközök vonatkozásában, ki milyen felelősségi körrel és kötelezettségvállalással kell, hogy szerepet vállaljon. Ebbe nem csak Ábrahámhegy, hanem Salföld Község Önkormányzata is tag. Salföld azért nem ad át pluszban finanszírozást az 1 gyermekre jutó költségek tekintetében, mert jelenleg nem jár salföldi gyermek az intézménybe. Az 54,9 m. Ft-tal terveztek a Társulási Tanács ülésén, ahol megfogalmazódtak ezek a javaslatok. A Társulási Tanács hatáskörébe tartozik, hogy a javaslatokat elfogadja-e vagy sem. Ezzel együtt jár a financiális kérdése az átadásoknak is. A Társulási Tanács, ha jóváhagyja az óvoda költségvetését, akkor az Önkormányzatoknak a finanszírozást biztosítaniuk kell a 2015. évi költségvetésükben.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy olyan település polgármestere is dönt az ügyben, ahonnan nem jár gyerek óvodába.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Társulás létrehozásáról 3 érintett önkormányzat döntött az elmúlt években. Emlékeztette a testületet, hogy tavaly, pontosan a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal jegyzője kezdeményezte a Társulás megszűntetését egy együttes testületi ülésen, ahol a 3 önkormányzat részéről 2 részéről erre a fogadókészség biztosított volt, a 3. esetében viszont nem volt meg a minősített többség. Kisebb mértékű költségvonzata van ennek, mely az összköltségvetéshez képest lehet, hogy nem tűnik jelentősnek, de pontosan pénzügyi és adminisztrációs tekintetből történ annak idején a javaslat a Társulás megszüntetésére, és a fenntartói jogkör Önkormányzatnak történő visszaadására.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a költségvetéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyben el tudja fogadni a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság és az elhangzott módosító javaslatokat az elhangzott kiegészítésekkel, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

37/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulóra előterjesztett anyagait a 32-36/2015.(II.04.) határozatokban elfogadott módosításokkal együtt továbbtárgyalásra alkalmasnak találja és felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő. Felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet a soron következő testületi ülésre terjessze be.

Határidő: azonnal, egyebekben a februári soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

17./ Napirendi pont:

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet ismeretében és a rendelet megalkotása előtt fogadja el.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottság határozati javaslatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

38/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet (II. fordulóra előkészített) ismeretében a rendelet megalkotása előtt tárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Orbán Péter alpolgármester elmondja, Polgármester úr jelezte, hogy az intézményvezető pályázat napirend tárgyalásán szeretne jelen lenni, ezért javasolja, hogy ezt a napirendi pontot utolsóként, 27. napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban 18. napirendként szereplő Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról című napirendi pontot 27. napirendi pontként tárgyalja.

 

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Határidő: Azonnal

 

 

 

 

 

18./ Napirendi pont:

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva és a jogszabályokban rögzített előírások figyelembe vételével pályázat kiírását az alábbi ingatlan hasznosítása céljából.

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8261 Badacsonytomaj, hrsz. 2552 (Bányász strand)

b)   forgalmi értékének megjelölése: 13.970.220 Ft (könyv szerinti nettó érték)

c)    a hasznosítás módja: bérbeadás

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 3.000.000.-Ft/év bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: szerződéstervezet alapján javasolja meghatározni (közös megegyezés esetén 5 évvel meghosszabbítható).

A pályázati letét (bánatpénz) összegére a képviselő-testület tesz javaslatot.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, a Képviselő-testület megalakulása után informálisan egyeztetett a bányász strand hasznosításának koncepciójával kapcsolatban. Ennek eredményeként alakult ki az a közös gondolat, hogy próbáljanak meg olyan bérleti konstrukciót kialakítani, ahol nem csak hasznosítás történik. Az előterjesztés szerint olyan szerződésről tudnak szavazni, ami biztosítékként szolgál az Önkormányzat részére, emellett rendelkezik azokkal a garanciákkal is, amelyekkel meg tud valósulni a fejlesztés és a partner számára is előnyös.

 

Nagy Lajos képviselő megkérdezi, hogy abban az esetben, ha nem lesz pályázó, akkor újból ki kell írni a pályázatot, nem veheti bérbe az előző bérlő?

 

Orbán Péter alpolgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat ide vonatkozó rendelete alapján újból ki kell írni a pályázatot.

 

Forintos Ervin képviselő a szerződés tervezet 11. pontjával kapcsolatban elmondja, eddig arról volt szó, hogy ott nem lesz más funkció. Itt pedig csónakhely, vitorláshajók befogadása szerepel. Javasolja ezt kivenni. A 16. pontot szintén kivenné, mert akinek 3 m. Ft-ja sincs, annak 50 m. Ft-ja sem lesz.

 

Laposa Bence képviselő véleménye szerint a 16. pontot ki lehetne egészíteni azzal, hogy kizárólag az 50 m. Ft-os beruházásból lehet levonni. Ha ez fél év, akkor fél év, ha 3 év, akkor 3 év alatt.

 

Kun István képviselő a 11-es ponttal kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint nem is kapnának rá engedélyt.

 

Horváth Márta osztályvezető nem javasolja kötelezettségként berakni, mert nem biztos, hogy engedélyezné a környezetvédelmi hatóság.

 

Nagy Lajos képviselő megkérdezi, hogy miért nem adja át a Bányász strandot a Képviselő-testület a VN. Kft. részére üzemeltetésre.

 

Laposa Bence válaszában elmondja, hogy infrastrukturális téren a másik strandokon is van mit csinálnia a Kft-nek.

 

Orbán Péter alpolgármester emlékeztet arra, hogy bizottsági ülésen arról beszéltek, ha nem lesz pályázó, akkor másfajta hasznosításról tárgyalnak majd.

 

Nagy Miklós képviselő szerint, ha lesz pályázati lehetőség, akkor cél lehetne a területen egy horgász paradicsom megvalósítása.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Módosító indítványként elhangzott, hogy a 11-es pont módosuljon és a szerződéstervezetből a csónakhely és a vitorlás kikötő kerüljön ki. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „Vagyonhasznosítási szerződéssel vegyes bérleti szerződés” 11. pontját módosítja:

„11. Bérlő által gyakorolt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik, amelyeknek a Bérlő általi beszerzésében a Bérbeadó köteles a Bérlővel hatékonyan együttműködni. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat - a jelen Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével - a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.”

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, módosító indítványként elhangzott, hogy a 16-os pont egészüljön ki és a teljes bérleményen, minimum 50 m. Ft-os beruházás elkészülte után legyen levonható a 80 %-os bérleti díj kedvezmény. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „Vagyonhasznosítási szerződéssel vegyes bérleti szerződés” tervezet 16. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„16. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő külön kifejezetten is tudomásul veszi, hogy  Bérlő által a Szerződés 7.) pontja szerinti felújítási, fejlesztési, beruházási munkálatok a Bérleményen közös tulajdont nem keletkeztetnek, illetve a Bérleményre vonatkozólag a Bérlő ezen munkálatok kapcsán tulajdonjog iránti igényt még részben sem, vagyis egyáltalán nem támaszthat. A Szerződés idő előtti megszűnése esetén, amennyiben arra nem a Bérlő érdekkörében felmerült okból kerül sor, továbbá, ha a Szerződés idő előtti megszűnése vagy a Bérlő esetleges szerződésszegése miatti szankció alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Bérlő a bérleti díjba történő beszámítással a Szerződés fennállása alatt meg nem térült felújítási, fejlesztési, beruházási költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A meg nem térült összegek meghatározása vonatkozásában a Szerződés 7.) pontja szerinti eljárás követendő…”

[7. A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés aláírásától számított legfeljebb 36 (harminchat) hónap alatt, azaz a Szerződés első három évében a Bérleményen összesen legalább 50 000 000 Ft (Ötvenmillió forint) értékben felújítást, fejlesztést, beruházást valósít meg. A tervezett felújítás, fejlesztés, beruházás konkrét műszaki tartalmát és összegszerűségét a Bérbeadó polgármesteri hivatalának illetékes műszaki osztálya egyetértésével kell meghatározni, a konkrét terveket és a beruházás összértékét pedig a Bérbeadó Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. A felújítás, fejlesztés, beruházás kapcsán a Bérlemény, a Szerződést megelőző állapothoz képest, minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egységként kell továbbá működjék. Ennek kapcsán a Bérlemény turisztikai attrakció jellegét is erősíteni, hangsúlyozni kell]

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy tegyenek javaslatot a pályázati kiírásban szereplő határidőkre.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a pályázati kiírásnál azonnali legyen a határidő, az április testületi ülésen döntsenek a beérkezett pályázatokról.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázatot ezekkel a feltételekkel írják ki, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva és a jogszabályokban rögzített előírások figyelembe vételével pályázatot ír ki az alábbi ingatlan hasznosítása vonatkozásában:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8261 Badacsonytomaj, hrsz. 2552 (Bányász strand)

b)   forgalmi értékének megjelölése: 13.970.220 Ft (könyv szerinti nettó érték)

c)    a hasznosítás módja: bérbeadás

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

-        a bérleti díj legalacsonyabb mértékét 3.000.000.-Ft/év bérleti díjban határozza meg.

-        a bérleti jogviszony időtartama: 2015. június 01. – 2029. december 31.

A beérkezett pályázatok elbírálására a Képviselő-testület áprilisi ülését jelöli meg.

 

Határidő:           azonnal, egyebekben a képviselő-testület áprilisi soros ülése

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Horváth Márta osztályvezető kéri a bánatpénz mértékének meghatározását. Elmondja, hogy minimum a bérleti díj 10 %-át meg kell határozni, ez jelen esetben 300.000 Ft-ot jelentene.

 

Forintos Ervin képviselő 20 %-ot javasol a bánatpénz mértékére.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Forintos Ervin képviselő módosító indítványát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

43/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Forintos Ervin képviselő módosító indítványát a Bányász strand hasznosítására kiírandó pályázat bánatpénzre vonatkozó mértékének 20 %-ban történő meghatározására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki elfogadja, hogy a bánatpénz 10 %-ban kerüljön meghatározásra, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász-strand hasznosítására vonatkozó pályázati felhívásban a pályázati letét (bánatpénz) összegét a bérleti díj 10 %-ában, 300.000 Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Laposa Bence képviselő a hirdetési költségekről kér tájékoztatást.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti az egyes országos napilapok, gazdasági újságok hirdetési tarifáit.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy keretösszegre tegyenek javaslatot.

 

Nagy Miklós képviselő 200.000 Ft-os keretösszeget javasol meghatározni.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy 1-2 országos napilapba kerüljön hirdetés, valamint ingyenes internetes portálokra.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Nagy Miklós képviselő javaslatával, mely szerint 200.000 Ft-os keretösszeget határozzanak meg a hirdetési költségekre, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Bányász-strand hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász-strand hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás hirdetési költségeire 200.000 Ft. keretösszeget biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

19./ Napirendi pont:

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek Krisztin N. László polgármester

 1. 2014. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 9 munkanapban megállapítani, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 5 munkanap.
 2. 2015. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban megállapítani. A 2014. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 44 munkanapban.
 3. 2015. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyni.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2014. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 9 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 5 munkanap.
 2. 2015. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg. A 2014. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 44 munkanapban.
 3. 2015. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

20./ Napirendi pont:

Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja az előterjesztést kiegészítve, hogy a jelenleg hatályos rendelet összehasonlításra került a környező települések önkormányzatainak rendeleteivel. Az előterjesztésben leírtak, illetve ez alapján készült el a rendeletalkotásra az a javaslat, mely szerint a hivatali helyiségben munkaidőn kívül 15.000 Ft. + Áfa, a hivatali helyiségen kívül (külső helyszínen) munkaidőn kívül 25.000 Ft. + Áfa díjazás bevezetése történne. Továbbá az anyakönyvvezető díjazásának emelése is szerepel az anyagban, amennyiben nem a törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri: a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés esetén br. 5.000 Ft.-ról br. 8.000 Ft.-ra.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a rendeletalkotást, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

 

 

21./ Napirendi pont:

Javaslat a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 21. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, a bizottság javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet hatályon kívül helyezését, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 13/2013. (III.18.)

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

22./ Napirendi pont:

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 22. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő - testületének

5/2015.(II.18.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

23./ Napirendi pont:

Világörökség Várományos Helyszínekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 23. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja támogatni, hogy Badacsonytomaj település a Világörökségi Várományosi Helyszínek Jegyzékében, „Balaton-felvidéki kultúrtáj” megnevezéssel, várományosi helyszín részeként szerepeljen, továbbá a lakosság széleskörű tájékoztatását e tárgykörben

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy a lakosság széleskörű tájékoztatása mit jelent?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, a bizottsági ülésen elhangzott az a javaslat, hogy készüljön egy kiadvány, amely a lakosság körében kiosztásra kerülne.

 

Nagy Miklós képviselő véleménye szerint a Nemzeti Parkhoz képest semmilyen plusz kötelezettséget nem jelentene. Úgy gondolja, hogy mindenképpen jó lenne a településnek, hogy erre a listára fel tudjunk kerülni. Amennyiben ezt a Képviselő-testület is így látja, akkor a lakosság tudjon ezzel azonosulni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, a többi település sem saját névvel szerepel a listán, összefoglaló nevet kapott a projekt. Ha döntés születik az ügyben, hogy meglátogassák Tokajt, vállalja ennek megszervezését.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottság határozati javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Világörökség Várományos Helyszínekről tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja, hogy Badacsonytomaj település a Világörökségi Várományosi Helyszínek Jegyzékében, „Balaton-felvidéki kultúrtáj” megnevezéssel, várományosi helyszín részeként szerepeljen.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

24./ Napirendi pont:

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 24. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pályázatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra azzal, hogy készüljön – folyamatosan – tájékoztató anyag a magánszemélyeket, civil szervezeteket, vállalkozásokat érintő pályázatok vonatkozásában a honlapra történő felkerüléssel, frissítéssel.

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi, hogy ilyen témában a lakosság fordulhat a hivatalhoz?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy igen.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottság határozati javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pályázatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön – folyamatosan – tájékoztató anyag a magánszemélyeket, civil szervezeteket, vállalkozásokat érintő pályázatok vonatkozásában a honlapra történő felkerüléssel, frissítéssel.

 

Határidő:           azonnal

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

 

 

25./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 25. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a Fő utcai Járdafelújítás I. üteméhez kapcsolódó pótmunkára a plusz forrást biztosítsa. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

-Fő utcai járdafelújítás I. üteméhez kapcsolódó pótmunkához plusz forrás biztosítása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utcai Járdafelújítás I. üteméhez kapcsolódó pótmunkák elvégzésére bruttó 595.468 Ft forrást biztosít 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

26./ Napirendi pont:

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 26. számú melléklete)

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester 11,19 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 11,30 órakor folytatódik.

A testületi ülésen jelenlévők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Orbán Péter alpolgármester közreműködését, visszaveszi a testületi ülés vezetését.

27./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 27. számú melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság meg is hallgatta a jelöltek egy részét.

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok közül a pályázati kiírásnak megfelelő és a közművelődési szakértő által javasolt két személy közül (titkos szavazással) válassza meg az intézményvezetőt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szakértő került megbízásra ebben a témában, aki 2 személy, Berecz Nikolett Erika és Nagy László közül javasolja kiválasztani az intézmény vezetőjét. Zárt ülést nem kért egyik pályázó sem, a titkos szavazás viszont előírás. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki kérdést feltenni a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nem. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a képviselők részéről? Megállapítja, hogy nincs hozzászólás.

 

Felkéri Forintos Ervint a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a bizottság tagjainak közreműködésével a titkos szavazást vezesse le.

A szavazás idejére 11,34 órakor szünetet rendel el. A testületi ülés 11,39 órakor folytatódik.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester kéri Forintos Ervin bizottsági elnököt, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

 

Forintos Ervin elnök ismerteti a titkos szavazás eredményét:

Jelenlévő szavazók száma: 7 fő

Szavazó lapok száma: 7 db.

Érvényes szavazatok száma: 7 db.

Igen szavazatok száma: 7 db.

A titkos szavazás eredménye: Berecz Nikolett Erika

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatokat megtárgyalta és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 38.§ (1) bekezdése alapján - titkos szavazással - az intézmény vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése alapján 5 évre Berecz Nikolett Erika, 8257 Badacsonyörs, Csigáskuti u. 7. szám alatti lakost bízza meg.

Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat 5 évre lett kiírva, amelynek kezdete legkorábban február első napjaitól tölthető be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy bére a közalkalmazotti bértábla szerinti besorolási bér, életkorának, végzettségének, illetve munkában töltött ideje alapján kerül megállapításra. A vezetői pótlék mértéke: 225 %.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a próbaidőt 3-4 hónapban lehet meghatározni. Javasolja a 4 hónap meghatározását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetőjének próbaidejét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A.§ (2) bekezdése alapján 4 hónapban határozza meg.

Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki jegyző asszony által ismertetettek szerint elfogadja az intézményvezető bérének megállapítását, kézfeltartással jelezze.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2015. (II.04.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény intézményvezetőjének, Berecz Nikolett Erikának az illetményét az alábbiak szerint állapítja meg figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendeletben foglalt előírásokra:

a)                       fizetési osztály/fizetési fokozat szerinti illetmény(F1):       122.000 Ft

b)                      vezetői pótlék (225%):                                                  45.000 Ft

c)                       illetmény összesen:                                                       167.000 Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

 

 

Krisztin N. László polgármester Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Emlékezteti a Képviselő-testületet tagjait a 02.06-án tartandó utcafórumra. Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 11,45 órakor bezárja.

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                   Orbán Péter

polgármester                                                     alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző