Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 06. 24. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 06. 24. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 34/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 17.25 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                    polgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                           alpolgármester

Folly Péter                              képviselő                           (2 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Horváth Márta                         osztályvezető

Part Andrdásné                       jegyzőkönyvvezető                 (4 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat és a munkát segítő alkalmazottakat. Megállapítja, hogy 5 fő jelen van, - Orbán Péter alpolgármester és Folly Péter képviselő jelezte távolmaradását - az ülés határozatképes, azt megnyitja.  Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket megválasztani. Kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

430/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti meghívóban szereplő napirendi pontot. Kéri, hogy aki annak tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

431/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Forintos Ervin képviselő

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Forintos Ervin képviselő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán bizottsága elviekben támogatja a badacsonyi felső parkban játszótér létesítését. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a megvalósításhoz előirányzat szintjén 3 millió forintot biztosítson a fejlesztési tartalék terhére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő szerint most kell tárgyalni a játszótér kialakításáról. Javasolja, hogy döntsön a testület arról, hogy ha a Bahart részvények értékesítése megtörténik, a főszezon kezdetéig megvalósítja a játszóteret. Szükség van egy köztéri játszótérre, a strandra szezonban csak belépőjeggyel lehet bemenni.  Nem biztos, hogy a felső parkban lesz a végleges helye, ezért nem javasolja fix összeg meghatározását, később a játékok köre bővíthető. Badacsonytomaj város, egy kistelepülésen is megtalálhatók a játszóterek.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja rövid időn belül még egy ajánlat bekérését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a Bahart részvények értékesítése kapcsán a Polgármester úr azonnali határidővel folytasson tárgyalásokat Balázs Árpád úrral, melyre szívesen elkíséri.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a részvényárfolyam változás miatt több mint 10 millióval csökkent a részvények értéke.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Baharttól megkértük az igazolást a részvények értékével kapcsolatosan. Ha megküldik, akkor lesz a Polgármester úr tárgyalási pozícióban.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mikorra várható az igazolás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy mára ígérték, holnap reggelre várhatóan megérkezik.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs, a vitát lezárja. Elmondja, hogy még egy ajánlatot be kell kérni, a beérkezett árajánlatokat reálisnak tartja. Forintos Ervin módosító indítványa szerint 3 héten belül, a Bahart részvények realizálódása után a játszóteret meg kell csinálni a legolcsóbb ajánlat alapján. A terület kicsi, nem biztos, hogy hosszú távon ez a legmegfelelőbb hely, ezért mobilizálható játékokat kell választani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a játszótér felmérése megtörtént. Az előterjesztésben szereplő játékok alaprajz szerint lettek meghatározva, figyelembe véve a korcsoportokat is. Próbálták a helyhez igazítani a játékokat, a szakmai szempontok előtérbe helyezése mellett. A beruházás várható költsége mintegy 3 millió forint.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 17.36 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az általa összefoglalt módosító javaslatot a beruházás várható költségével kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja

 

432/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

–      Badacsonyi parkban játszótér kialakítása -

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonyban a felső parkban a volt játszótér helyén új játszótér kialakításáról dönt – mobilizálható játékok alkalmazásával -, melyhez felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy még egy ajánlatot kérjen be. A Bahart részvények realizálódása után a kivitelezést legolcsóbb árajánlat alapján kell megrendelni, a munkát 3 héten belül be kell fejezni.

2./ A képviselő – testület a játszótér kialakítására 3 millió forintot biztosít a 2014. évi költségvetésének fejlesztési tartalék terhére.

3./ A képviselő – testület a Jegyzőt felkéri, hogy a 2014. évi költségvetési tartalékban bekövetkezett változást az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési rendeletében vezesse át, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezetet a következő soros ülésre készítse elő.

 

Határidő: 1.) 2014. július 15.

2.) 2014. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr.Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 17.37 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy 3 napon belül történjen meg a tárgyalás a Bahart-tal, hogy a kivitelezés fedezete biztosítható legyen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja

 

433/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatot

–      Badacsonyi parkban játszótér kialakítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 3 napon belül folytasson személyes tárgyalást a Bahart-tal a részvények ügyében Siófok város Polgármesterével, annak érdekében, hogy az önkormányzat 2014. évben tervezett beruházásai határidőre megvalósulhassanak.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, tárgyalás lefolytatására 3 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 17.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                            dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő