Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 06. 05 rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 06. 05 rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 31/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5-én 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                    polgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Folly Péter                              képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                           alpolgármester

Forintos Ervin                         képviselő                           (2 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Horváth Ferenc                       PÜB kültag

Jerszli Judit                             igazgató

Pásztor László                         ügyvezető igazgató

Nagy Miklós                            vállalkozó

Part Andrdásné                       jegyzőkönyvvezető                 (8 fő)

 

Lakosság részéről 2 fő jelent meg.

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a meghívott vendéget és a munkát segítő alkalmazottakat. Megállapítja, hogy 5 fő jelen van, - Orbán Péter alpolgármester és Forintos Ervin képviselő jelezte távolmaradását -  az ülés határozatképes, azt megnyitja.  Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket megválasztani. Kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

389/2014. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti meghívóban szereplő napirendi pontot. Kéri, hogy aki annak tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

390/2014. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:        dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:           dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Felkéri a Pénzügyi bizottság elnök-helyettesét, hogy olvassa fel a határozati javaslatot.

 

Folly Péter bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem fogadja el Krisztin N. László polgármester azon módosító indítványát, hogy:

- a rendelet módosítása kerüljön elfogadásra,

- vonja vissza a testület az április 24-i döntését, és vagy 1 évre kössenek szerződést, vagy új eljárás kerüljön lefolytatásra a Kisfaludy Ház hasznosítására.

A Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Krisztin N. László polgármester felkéri a Humán bizottság elnök-helyettesét, ismertesse a bizottság javaslatát.

 

Dr. Magó Ágnes bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek oly módon, hogy a 3.§ (1) bekezdése a következőképpen módosul: „Ez a rendelet 2014. június 5. napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” Megjegyzi, hogy a módosító indítványról szavazásra nem került sor.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem, mivel a Pénzügyi és a Humán bizottsági ülésen már mindent elmondott.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy május 21-én a Képviselő-testület több órás vita után többségi szavazással elfogadott egy szerződést, melynek aláírása a mai napig nem történt meg azért, mert az ülésen felvetődött, hogy megköthető-e a partnerrel szerződés az önkormányzat 28/2004. (IX.30.) rendeletében foglaltak miatt. Jegyző úr választ adott a felmerült problémára, ugyanakkor a teremben és az ülést követően többen más véleményt hangoztattak. Ezért a Kormányhivatal szakmai állásfoglalását illetve az önkormányzat ügyvédjének véleményét megkérte. Az ügyvéd úr azt javasolta, hogy amíg a Kormányhivatal válasza nem érkezik meg, ne írja alá a szerződést. A Kormányhivatal állásfoglalása tegnap érkezett meg, azt a testület is megkapta. Szakmai véleményük szerint a szerződés aláírása törvénytelen, az ingatlant hasznosítani az Nvt., a Ltv., az Ör1. és az Ör2. szabályainak együttalkalmazásával lehetséges, az Ör2. 27. §. (5) bekezdésében rögzített egyéb feltétel figyelmen kívül hagyásával nem köthető jogszerű bérleti szerződés a Kisfaludy-ház hasznosítására. A Jegyző úr azt javasolta, hogy a mai napon kerüljön sor az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyalására. A módosítás lényege annak a passzusnak a kivétele, mely ütközik a Képviselő-testület akaratával, miszerint a B1237 Kft-vel kíván szerződést kötni. Elmondja, hogy a szerződéskötési kötelem határideje a mai napon lejár. A testületnek lehetősége van a rendelet módosítására, ezzel jogilag rendben lesz az ügy.  Véleménye szerint morális problémák vannak, melyekről a bizottsági üléseken is beszélt. Úgy tűnik, hogy a rendeletet azért módosítja a testület, mert mindenáron szerződést akar kötni, ezért ismételten megfontolásra javasolja ezt a lépést. Ettől függetlenül a rendelet módosításával egyet tud érteni, hiszen a jövőre nézve is fennállnak az előterjesztésben leírtak. Szinte nincs olyan szervezet, akinek nincs tartozása illetve három év alatt nem következett be olyan esemény, mely minden lehetőségből kizárja.  Módosító indítványként javasolja, hogy ha a testület a rendelet módosítást támogatja, azt a jelen ügyben még ne alkalmazza. Vonja vissza a korábbi határozatát és indítson el egy újabb eljárást. Kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a Humán bizottság azt javasolta, hogy a rendelet hatálya a folyamatban lévő ügyekre is terjedjen ki.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a határozati javaslat szerint a rendelet módosítás a mai napon lépjen hatályba. Hasonló esetek elkerülése érdekében az önkormányzati rendeleteket felül kell vizsgálni, a vizsgálatot folyamatossá kell tenni annak ellenére, hogy tisztában van azzal, hogy a hivatal leterhelt. Véleménye szerint a Kisfaludy ház üzemelése bizonyos üzleti érdekeket sérthet. Az üzleti életben a jó hírnevet mindenkinek saját magának kell megszerezni, a nyújtott szolgáltatással, a megjelenéssel, a környezettel kell versenyezni, nem pedig a másik mindenáron való letaposásával. Nem ez az egyetlen olyan eset, ahol az önkormányzat kivételt tesz üzleti megfontolásból.  Például az önkormányzat 1 Ft-ért adta el azt a területet, melyen a vállalkozó Idős Otthont kívánt létesíteni, hiszen erre komoly igény lett volna. Az egyház részére hosszú távra adott bérbe egy területet, ezzel rendezetté téve, és biztosítva az idegenforgalom számára. Az un. SPAR telek is speciális megoldást követelt. Nem lehet felróni ennek a testületnek, hogy bizonyos személyeknek kedvez, ezt durva csúsztatásnak tartja.  Miután személyesen is megszólította Szebellédi Ferenc, visszautasítja a róla állítottakat.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy az idő szavára a rendeletek vonatkozásában figyelni kell. A Humán bizottság ülésén rendeletmódosítást kezdeményezett. Korábban a testület egy helyi vállalkozónak Badacsonyban külön övezetet hozott létre, erre mások részéről is van igény. Megjegyzi, hogy az Idősek Otthona projekttel kapcsolatos döntéseket az akkori vagyonrendelet lehetővé tette. Ez a testület módosította a vagyonrendeletet, kifejezetten pályázati irányba vitte el a lehetőségeket, ezért nem jó az összehasonlítás. Az sem hasonlítható össze, hogy egy egyházi vagy profitorientált vállalkozás felé hogyan fordul az önkormányzat. A SPAR telek értékesítésére értékbecslés alapján került sor, nem az önkormányzat hibája, hogy nem épült meg az üzletközpont.

 

Folly Péter képviselő szerint a vagyonhasznosítással összefüggő rendeleteket célszerű tág keretek között hagyni az önkormányzat érdekében, és az adott szerződés megkötésekor kell a jogi lehetőségeket vizsgálni. Nem célszerű olyan akadályokat betenni a vagyonrendeletbe, melyek nem szolgálják az önkormányzat érdekeit. A testületnek joga van módosítani az általa alkotott rendeleteket, az önkormányzat érdekeinek védelmében. Az a kérdés, hogy a Kisfaludy ház bérbeadása 10 évre 65 + 2 millió forintért ebbe a körbe tartozik-e. Véleménye szerint igen. Azok a hangok, melyek megjelennek – mint pld. Szebellédi Ferenc levele – magánérdeket képviselnek, hiszen vannak olyan vállalkozók, akiknek sérti az üzleti érdekeit, ha a Kisfaludy ház üzemel. Úgy gondolja, hogy a rendelet módosítás ebben az esetben az önkormányzat alapvető érdeke. Örült volna, ha a helyi vállalkozók megjelennek és licitálnak, de nem így történt. A testület kötelessége, hogy a Jegyző úr által előterjesztett határozati javaslatot elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmondottak első felével maximálisan egyetért. Folly Péter még nem volt képviselő, amikor ez a testület felállt, véleményével akkor még nem segítette a testület munkáját. Az akkori rendeletben volt egy olyan passzus, hogy fontos településérdekből a testület eltérhet például a pályázati eljárástól. Ezt a pontot a testület azonnal kivette a rendeletből. Egyetért azzal, hogy sokkal megengedőbbé, befektető baráttá kell tenni a rendeletet. Az elmondottak második felére nem kíván reagálni.

 

Folly Péter képviselő szerint ha észreveszi a testület a problémát, mely miatt kár éri az önkormányzatot, akkor tenni kell valamit. Lehet vitatkozni azon, hogy a Kisfaludy ház megvétele jó döntés volt-e, ez csak később fog kiderülni. Ellenhangok mindig lesznek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a legújabb megyei területfejlesztési programot megküldte a testületi tagok részére, melyből látható, hogy a Kisfaludy ház nevesített, kiemelt projektként szerepel, ez mindenképpen jó hírként minősíthető.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy ha a „négyek” megértették volna az idők szavát, akkor most nem ez lenne a helyzet. A rendeletmódosítás egy szabadosságot eredményezhet, viszont valóban kevesen vannak, akiknek ne lenne időlegesen tartozásuk. Javasolja a bérbe adandó vagyontárgy értékének arányában meghatározni, hogy mennyi lehet a maximális tartozás.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a bérbevevő vállalkozónak nincs tartozása az önkormányzat felé. Ha lenne, akkor a tartozás kifizetéséig értelemszerűen nem jöhet létre a szerződéskötés.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem erről van szó.  A tervezet 2. §-a arról szól, hogy nem adható bérbe ingatlan annak az ajánlattevőnek, akivel szemben az Önkormányzatnak bérleti díj vagy azzal azonos elbírálás alá eső közüzemi díjkövetelése, közterület-használatért fizetendő díjtartozása áll fenn vagy helyi adótartozása van. Kivételre kerülne az a megfogalmazás, hogy „illetve három éven belül ilyen jogcímen vele szemben eljárás indult.”

 

Szebellédi Ferenc szerint a testület döntött arról, hogy milyen feltételekkel kerül a szerződés megkötésre, tehát az eljárás befejeződött, már csak az aláírás van hátra. Nem beszélhetünk folyamatban lévő ügyről.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint fogalmi problémák is vannak. Tisztázni kell, hogy mi minősül ingatlannak és mi a helyiség. A hatályos magyar jogszabályok szerint pontosan ismerteti a meghatározásokat. A fogalmi keveredés a Kormányhivatal állásfoglalásában is megtalálható, teljesen értelmetlen a szakmai véleményük. Először a fogalmakat kell tisztázni és azok ismeretében kell a megfelelő jogszabályokat alkalmazni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület április 24-én döntött a licit nyerteséről. Amíg a szerződés nem kerül a felek részéről aláírásra, addig az ügy folyamatban van. A Kormányhivatal leírta véleményét, de jelezte, hogy valójában nincs hatásköre ebben a témában. A bizottsági üléseken is beszélt arról, hogy a rendelet tervezet első paragrafusának az a célja, hogy a vitatott pontokat a két önkormányzati rendelet között tisztázza. Példaként említi, hogy a Bányász strand hasznosítása során az önkormányzat a vagyonrendelet szerint járt el, annak ellenére, hogy ott is van egy büfé. Egy külterületi szántón is lehet felépítmény. Ha következetesen akarná érvényesíteni a Kormányhivatal véleményét, akkor ezeket helyiségnek kellene minősítenie. Az 1. §. meghatározza, hogy mikor kell alkalmazni az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletet, illetve mikor kell alkalmazni az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (IX.30.) sz. önkormányzati rendeletet.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elképesztőnek tartja a Kormányhivatal által leírtakat, hiszen pld. ha a 6 ha-os területen van egy 12 m2-es szerszámos kamra, akkor az egész ingatlant nem lakás céljára szolgáló helyiségnek kell tekinteni.

 

Szebellédi Ferenc szerint itt megint fogalomzavar figyelhető meg. A bíróságok mindig a fő rendeltetés szerint döntenek. A testület megteheti, hogy utasítja a polgármestert a szerződés aláírására, de ha megteszi, az garantáltan bűncselekmény. A Kormányhivatal leírta, hogy állásfoglalásuk konkrét ügyekre nem vonatkozik. Ha a szerződést az ügyészségen megtámadják és hatályon kívül helyezik, akkor az önkormányzatot kár éri. Ő meg fogja támadni, de valószínűleg az ügyészség is megteszi.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy konkrétan mi a célja Szebellédi úrnak, hiszen a múltkori ülés is egy színi dráma volt, az ülés végén mondta el a megjegyzését. Miért kell a Kisfaludy ház körül ilyen hangulatot kelteni. Miért fenyegeti évek óta a polgármestert és a testületet. Ehhez képest Badacsonyban egyedül az ő üzlete előtt nincs burkolat.

 

Szebellédi Ferenc megjegyzi, hogy 180 eFt-ért saját erőből leburkolta volna, de a testület nem fogadta el. 300 eFt-ot kellett volna fizetnie csak az anyagra a testület által megjelölt vállalkozónak. Annak kellett volna helyreállítani, aki a köztulajdont megrongálta.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy azért tette a rendeletmódosításra vonatkozó javaslatát, hogy az önkormányzatot ne érje kár.  Ha egy szerződés jogszabály ellenesen kerül megkötésre, akkor az a régi és új Ptk-ban is semmisségi feltételt jelent. Ebben az esetben az ügyészség megtámadhatja a szerződést. Az önkormányzat anyagi érdekei nem sérülhetnek, a probléma kiküszöbölésére szükséges a helyi rendelet módosítása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy módosító indítványt tett arra, hogy a testület vonja vissza a korábbi határozatát és indítson új eljárást a Kisfaludy ház hasznosítására vonatkozóan.  Másik módosító indítványa, hogy a Képviselő-testület mondja ki, hogy utasítja a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ez már megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a határozatban „felhatalmazza” megfogalmazás szerepel, tehát nem ugyanarról van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a módosító indítványok szorosan nem kapcsolódnak a napirendhez.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a lejárt határidejű határozatokat a jövő héten tartandó soros ülésen tárgyalja a testület.

 

Dr. Weller-Jaku Tamás jegyző elmondja, hogy a testület dönthet a korábbi határozat módosításáról, a „felhatalmazza” helyett „utasítja” megfogalmazásról.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy eszerint addig a szerződés nem kerül aláírásra.

 

Krisztin N. László polgármester szerint senki nem tehet arról, hogy a Kormányhivatal állásfoglalása csak tegnap érkezett meg. Kéri, hogy a módosító javaslatát fogadja el a Képviselő-testület.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy jelen ülésen történjen a szavazás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy az SZMSZ szerint nem lehet.

 

Rajzó Ildikó képviselő ügyrendi javaslatot tesz, javasolja felvenni napirendnek a téma tárgyalását. Kérdezi, hogy esetleg összekapcsolható-e a napirenddel, alpontként tárgyalható-e, hogy most megszülethessen a döntés.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a napirend felvezetése mutatja, hogy összekapcsolható.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy amennyiben a Polgármester nem írja alá a szerződést és ebből fakadóan a Kisfaludy ház ebben az évben nem lesz bérbe adva, bizonyíthatóan kára keletkezik az önkormányzatnak. Javasolja elsősorban az önkormányzat rendelkezésére álló jogi szakértők útmutatását figyelembe venni, ha aggályai vannak a testületnek a rendeletmódosítással kapcsolatosan illetve Szebellédi Ferenc által elmondottak miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendeletmódosítással egyetért. Viszont mindenki által vélelmezhető, hogy az időpontja összefügg az előző szerződéssel, hiszen azért módosítja a testület, hogy megköthető legyen a szerződés. Különben a Kormányhivatal véleménye alapján nem lehetne megtenni.

 

Folly Péter képviselő szerint a Kormányhivatal véleményét semmilyen szinten nem kell figyelembe venni. Ezt le is írják az utolsó bekezdésben, melyet pontosan ismertet. Megjegyzi, hogy ilyen levelet ő is tud írni.

 

Krisztin N. László polgármester az önkormányzat ügyvédje – Dr. Gáli Mihály - által küldött levelet felolvassa.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző hangsúlyozza, hogy senki nem mondta ki, hogy az önkormányzat által lefolytatott eljárás törvénysértő. A megfogalmazott vélemények között – a Kormányhivatal, Szebellédi Úr, és az önkormányzat jegyzőjének véleménye – eltérés van. A polgármester és a képviselők esküt tettek, mely tartalmazza, hogy hogyan kell dolgozniuk. Ezt kell szem előtt tartani. Azért állította össze az anyagot, hogy az önkormányzatot se most, se később ne érje anyagi kár. Az esetlegesen felmerülő problémás gócokat ez a rendeletmódosítás kiküszöböli minden esetben, ha a későbbiek során a testület a vagyonhasznosítás során hasonló problémába ütközne. Így az önkormányzat a Ptk-ban rögzített feltéteknek maximálisan meg tud felelni. Azt kell felmérni, hogy az önkormányzat ebben a folyamatban lévő ügyből mikor jön ki jobban, mik az érdekei.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezek szerint a mai rendeletmódosítás nincs összefüggésben a szerződéssel.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a rendeletmódosítás minden önkormányzati vagyonértékesítéssel összefüggésben van, tehát ezzel is. Ha a testület elfogadja, akkor lehet szavazni.

 

Folly Péter képviselő visszautal Gáli Mihály ügyvéd véleményére, láthatóan nem értenek egyet a Jegyző úrral ebben az ügyben. Hangsúlyozza, hogy a képviselők szabadon alkothatnak és módosíthatnak rendeleteket. Kéri ismét felolvasni, hogy mit ír az ügyvéd úr arra az esetre, ha a testület módosítja a rendeletet.

 

Krisztin N. László polgármester idézi az ügyvéd úr levelének vonatkozó részletét. Kéri, hogy megfogalmazott klauzula kerüljön bele, és akkor nincs akadálya.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy az ügyvéd úr által leírtak szerint is nyugodtan megtehető a rendeletmódosítás. A testület felvállalja, ha feljelentés érkezne a bíróságra. Az ügyben a polgármester a testületet képviseli, nem ő a felelős egy személyben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos ez nem így van, ezért kéri a  módosító indítványában megfogalmazott támogatást.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag ismerteti, hogy egy polgári jogi jogviszonyban kötött szerződésről van szó. A szerződések érvénytelenségének körében van egy jogi elemzés, hogy például az önkormányzati jogági jogszabályba ütköző szerződés csak akkor lehet érvénytelen, ha más jogi szabály kifejezetten külön érvénytelenné is nyilvánítja a szerződést, illetve más jogszabály külön értelmezést a jogsértéshez nem fűz. Tehát ha az önkormányzati rendeletet akarja a testület alkalmazni, és azt vonja le, hogy a polgári jogi szerződés semmis, nem fog megállni az érvénytelenség körében. Nyugodtan lehet bárhová fordulni.

 

Szebellédi Ferenc szerint a Kormányhivatal kimondta, hogy a testületi határozat alapnorma ellenes. Ezt kell helyre tenni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri betartatni az SZMSZ-ben leírtakat. Parttalan viták helyett egy témában egy alkalommal szólhat hozzá külső személy.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy április 24-én döntött a testület arról, hogy az általa lefolytatott pályáztatásnak ki a nyertese. A vitatott rendelkezés 27. §. 5. bekezdését pontosan idézi.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását a Humán bizottság határozati javaslatában megfogalmazott kiegészítéssel - a 3.§ (1) bekezdése a következőképpen módosul: „Ez a rendelet 2014. június 5. napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014. (VI.05.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester ezzel összefüggésben a módosító indítványokat teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy vonja vissza a Képviselő-testület a korábbi döntését és indítson új eljárást a Kisfaludy ház hasznosítása ügyében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja

391/2014. (VI.05.) számú határozatot

381/2014. (V.21.) sz. határozat visszavonása és új eljárás indítása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát a 381/2014. (V.21.) sz.  képviselő-testületi határozat visszavonására és a Kisfaludy ház hasznosítása érdekében új eljárás indítására nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a május 21-én meghozott 382/2014. (V.21.) sz. határozat módosuljon az alábbiak szerint – „Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert a Kisfaludy-ház bérleti szerződésének jelen ülésen elfogadott tartalmú bérleti szerződésének aláírására” -, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

392/2014. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozatot

–      382/2014. (V.21.) sz. határozat módosítása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 382/2014. (V.21.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi és utasítja Krisztin N. László polgármestert a Kisfaludy-ház bérleti szerződésének aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződés aláírására: 2014.06.05.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a Kisfaludy ház festése megtörtént-e. Azt tartja logikusnak, hogy tisztán adja át az önkormányzat az épületet és úgy is kapja majd vissza.

 

Dr. Weller Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem történt meg a festés, mivel a bizottsági ülésen volt erről szó, de testületi döntés nem született.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 410 eFt-os árajánlat érkezett a munkára. A karbantartás és felújítás témájában a szerződés tárgyalása során az kapott többséget, hogy minden ilyen feladat a bérlőt terheli. Így erre már nem tértünk vissza. A partner emiatt akár a szerződés aláírását is megtagadhatja.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a festés azonnali elvégzését.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Kisfaludy házra vonatkozó szerződés nem napirendi pontja ennek az ülésnek, a festés kérdése nem idetartozik. Javasolja, hogy a polgármester saját hatáskörben kérje ki a képviselők véleményét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület tagjait, hogy ne hozzák olyan helyzetbe, hogy a település lakossága azt állíthassa, hogy kifestette a vállalkozónak az éttermet.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán kell átadni a vonatkozó törvények szerint. Vétel esetében megtekintett állapot szerepel, de bérbeadáskor nem ez az előírás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a bérleti szerződés illetve a birtokba adási jegyzőkönyv az irányadó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a festésre képviselői többségi akarat van, bérbeadói feladat. Testületi határozat még nincs erre vonatkozóan. Nem látja akadályát annak, hogy szavazásra tegye fel.  Az egész eddigi szavazással a törvénytelen állapotot kívánta a testület helyrehozni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy senki nem mondta ki, hogy törvénytelen volt az eljárás, a Kormányhivatal is csak véleményt adott.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a Kormányhivatal állásfoglalása ellentmondásos. Felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés jogszabálysértő, ugyanakkor nem indít felügyeleti eljárást. A végén pedig leírja, hogy nincs hatásköre. Fogalmi és egyéb problémákat tartalmaz.

 

Folly Péter képviselő javasol a szerződésbe betenni egy mondatot. Induláskor ott lesz az önkormányzat letéti számláján egy millió forint, így visszaadáskor is lesz olyan helyzetben, hogy az esetleges igényét gyorsan érvényesítse.

 

Simonné Visi Erzsébet kérdezi Nagy Miklós vállalkozót, hogy ha az önkormányzat csak később, pld. 3 hét múlva tudja kifestetni az épületet, az megfelelő-e számukra.

 

Nagy Miklós vállalkozó szerint az önkormányzatnak is érdeke, hogy a Kisfaludy házat mielőbb meg tudják nyitni, ehhez szükség van a festésre.

 

Folly Péter képviselő javasolja most szavazni ebben a kérdésben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a Kisfaludy ház bérbeadásához szükséges tisztasági falfestés azonnali hatállyal történő megrendelését a legolcsóbb 410 eFt-os árajánlat alapján, az általános tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy ugyanilyen állapotban kell visszaadni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez természetes. Kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja

 

393/2014. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozatot

–      módosító indítvány – 382/2014. (V.21.) sz. határozat módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 035/26. hrsz-ú ingatlanon lévő felülépítmény (Kisfaludy ház) tisztasági meszelését határozta el. A képviselő – testület felkéri a Polgármester Urat a szükséges tisztasági falfestés azonnali hatállyal történő megrendelésére a legolcsóbb 410 eFt-os árajánlat alapján.

A képviselő–testület a tisztasági festés költségét a 2014. évi költségvetésének az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 10.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                            dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő