Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 05. 14. soros testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 05. 14. soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 26/2014.

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Folly Péter                              képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Jerszli Judit                             igazgató

Lukács Antalné                       ügyvezető

Krausz Noémi                         családgondozó

Dr. Rausz István                     alezredes

Horváth József                       rendőrszázados

Mórocz István                         PEB elnök

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (10 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Orbán Péter alpolgármester, a Képviselő-testületi ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és a Televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a Polgármester úr és a hiányzó képviselők később fognak megérkezni az ülésre.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

309/2014. (V.14.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester a napirend összeállításával kapcsolatosan elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl a nyilvános ülésre három sürgősségi indítvány érkezett, melyek tárgyalását javasolja az alábbiak szerint:

 1. napirendi pontként „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – MENÜ Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója”
 2. napirendi pontként „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata”
 3. napirendi pontként „SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete”

A zárt ülés 2. napirendi pontjaként a „Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás” tárgyú napirend tárgyalását javasolja. A sorrendiség megtartását kéri a meghívott vendégek miatt.

Kéri, hogy aki a mai nyilvános ülés napirendjét az elmondottak szerint 18 napirendi ponttal, a zárt ülés napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

310/2014. (V.14.)  határozat

Napirendi pontok módosítására és elfogadására javaslat

 

 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pordán Katalin intézményvezető TKÖT és Krausz Noémi családgondozó

 1. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Dr. Rausz István alezredes Tapolcai Rendőrkapitány

 1. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Mórocz István PEB elnök

 1. Beszámoló a közterület-felügyelői tevékenységről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. VN. Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Székely István könyvvizsgáló

 1. Nagy Eörs felajánlása a Leszner Pince bérbeadására, a Badacsonytomaj VN. KFT-nek új telephely létesítése céljából

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Nagy Eörs

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelme

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Dr. Pardavi László ügyvéd

 1. Keresztury-ház hasznosítása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit intézményvezető BVKI

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. Glatz Edina kérelme alapján az 1961 hrs-ú út egy részének megszüntetése és telekalakítás

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. Dolgos József kérelme a 0163/83 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit intézményvezető BVKI és Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – MENÜ Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója
 2. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata
 3. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Boros István

 1. Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetői állásra pályázati kiírás

Előadó:  Dr. Magó Ágnes képviselő

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin képviselő napirend előtt kér szót. Ismerteti a Veszprémi Törvényszék ítéletét Horváth Ferenc felperes és Forintos Ervin Gyula alperes ellen személyhez fűződő jog védelme iránt indult perében.  Elmondja, hogy a Bíróság megállapítja, hogy az alperes Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2012. szeptember 12-i ülésén valótlanul állította, hogy a felperes a Pénzügyi bizottság szeptember 6-i ülésén kizárólag a VN. Kft. felszámolására, végelszámolására tett javaslatot, ezzel az alperes a felperes jó hírnévhez fűződő jogát megsértette.

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő első nyilvános képviselő-testületi ülésén elégtételként olvassa fel az ítélet fenti rendelkezését azzal a kiegészítéssel, hogy az alperes állításával szemben a valós tény az, hogy a felperes a bizottsági ülésen többféle megoldási lehetőséget ismertetett a VN. Kft-vel kapcsolatban és ad-hoc bizottság felállítását javasolta.  Kötelezi az bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 17.627,- Ft perköltséget.

Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja. Megjegyzi, hogy a felperes pernyertességének arányát 50 %-ban állapította meg a bíróság.

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő és Folly Péter képviselő

14.05 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pordán Katalin intézményvezető TKÖT és Krausz Noémi családgondozó

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti Krausz Noémi családgondozót. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a Jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása Gyermekjóléti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót szintén elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória aljegyző a Hivatal vezetése nevében megköszöni a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját, illetve Krausz Noémi áldozatos munkáját, aki ma van a településen utoljára. Az új családgondozót várják.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs.

Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

311/2014. (V.14.)  határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. 2. Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása Gyermekjóléti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 2. Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Dr. Rausz István alezredes Tapolcai Rendőrkapitány

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter levezető elnök, pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.

Köszönti Dr. Rausz István alezredes urat és Horváth József rendőr százados urat. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Rausz István elmondja, hogy az elkészült beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területéről ad áttekintetést, részben tartalmazza a városra vonatkozó adatokat. Fontosnak tartja, hogy átérezzék és egyéb megvilágításban is megvizsgálják a közbiztonsággal kapcsolatos elvárásokat a lakosság és a Belügyminisztérium részéről egyaránt. Az elmúlt év negatív évnek számít a Tapolcai Rendőrkapitányság életében annak ellenére, hogy valamennyi településen csökkent a bűnelkövetések száma és nőtt a felderítések száma. A statisztikák szerint a mutatóik a legjobbak közé tartoznak. Kérdőívek kitöltésére kérte fel a lakosságot a Belügyminisztérium, eszerint viszont az egyik legrosszabban teljesítő rendőrkapitányság a tapolcai. Badacsonytomajról is rossz értékelést kaptak, mely szerint az ország legproblémásabb települései közé sorolható a város. A Belügyminisztérium a kapott értékelés kapcsán értetlenségét fejezte ki, nem értik mi a probléma, hiszen az 1 főre jutó bűncselekmények száma elenyésző a többi településhez képest. Szégyellik magukat a lakosság véleménye miatt, mely rávilágít, hogy tehetnek bármit szakmailag, ha a lakosság elégedetlen, akkor a közbiztonság rossznak ítélendő. Szeretnék ezt az abnormális helyzetet valahogyan feloldani. A rendelkezésükre álló létszámmal mindent megtettek, vezetőik szerint a munkájukat jól végezték. Zánkán vagy Balatonkenesén a jogsértések száma duplája volt az itteninek, mégis 5-ös elismerést adott a lakosság, szemben az itteni 2,73-as értékeléssel. Eszerint amit tettek, az nem elég hatékony, nem ismeri el a lakosság. Igyekezni fognak ezen változtatni, de még nem tudja, hogy a lakosságot hogyan tudják meggyőzni arról, hogy a bűncselekmények és közbiztonsággal összefüggő problémák száma nem jelentős az ország más településeivel összevetve. Ha kérés érkezett feléjük, soha nem késlekedtek, mindent megtettek akkor is, ha nem a hatáskörükbe tartozott az ügy. Nem vár együttérzést, de megjegyzi, hogy a rendőrség mindent megtett szakmai szempontból, amire az állomány képes volt, a kollégái szép eredményeket tudhatnak magukénak. Ennek ellenére az országos listákon szégyenhelyezettként szerepelnek.  Részükről nincs semmiféle fenntartás a településsel szemben, nem fognak kivételezni senkivel a kérdőíves mérés eredménye miatt. Nyáron új erőket fognak idevezényelni, az idegenforgalmi szezonban fokozottan figyelnek a közbiztonságra. Megköszöni a polgárőrség tevékenységét, aktív tevékenységükkel rendkívüli módon hozzájárulnak a település biztonságához. Köszöni a város vezetésének, hogy a kamerarendszer kiépítésén gondolkodnak, a rendőrkapitányság a Belügyminisztérium felé is kiemelten javasolta a pályázat támogatását.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni a rendőrség munkáját, és a beszámolót. Elmondja, hogy nem hallott a kérdőívről, javasolja, hogy a jövőben a Képviselő-testület is kapjon erről értesítést, és közösen töltsék ki.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ő sem tudott a kérdőívről, kérdezi, hogy milyen körben történt a felmérés.

 

Dr. Rausz István alezredes elmondja, hogy a Belügyminisztérium postázta valószínűleg elektronikus úton, visszaküldési határidő megjelölésével.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy olyan ígéretet is kaptak, hogy a településen több lesz a gyalogos járőr. Badacsonyörsön nem találkozott gyalogos járőrökkel.

 

Dr. Rausz István alezredes ismerteti, hogy június 1. után, a megerősítő erők megérkezését követően lesz lehetőség az átcsoportosításra, a gyalogos járőr szolgálat elindítására. Azokon a településeken, ahol valóban rossz a közbiztonság, már működik ez a rendszer.  Ha a lakosság igényt tart rá, itt is bevezetik.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy olyan információt kapott, hogy több településen szinte használhatatlan a kiépített kamerarendszer. Kéri a rendőrség segítségét a megfelelő típusok kiválasztásában, hogy valóban értékelhető adatokat lehessen nyerni.  Közös érdek, hogy olyan használható rendszer jöjjön létre, mellyel a kívánt cél elérhető.

 

Dr. Rausz István alezredes elmondja, hogy volt olyan település, ahol 8 millió forintot költöttek erre a célra, szinte eredmény nélkül. Fontos, hogy az információk kinyeréséhez csak modern és drága kamerák felelnek meg, az értékelésnél az arc, a rendszám felismerhető legyen. A kiválasztás és kivitelezés előtt javasolja szakemberrel – akár a rendőrséggel is - megnézetni, hogy mit bír az adott kamera.  Ha ezt nem teszi meg a testület, akkor előfordulhat, hogy csak „álkamerák” lesznek, mely lehet, hogy visszatartó erőként funkcionál, de a felismerést nem segíti.

 

Wolf Viktória aljegyző megköszöni a Közterületfelügyelet részére a Rendőrkapitányság együttműködési megállapodás keretében és azon túl nyújtott segítségét.

 

Forintos Ervin képviselő 14.20 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Mórocz István alpolgármester megjegyzi, hogy a felméréssel nem ért egyet, a PEB elnökeként sem hallott arról. Kéri, hogy a rendőrségnek legyen tiszta a lelkiismerete, hiszen minden tőlük telhetőt megtesznek, nem olyan rossz a helyzet, ahogy a felmérés lefestette. Elmondja, hogy a polgárőrség és a rendőrség együttműködése jó és rendszeres. Jól példázza ezt az elkóborolt beteg fiatal megtalálása, a Bringa körutas rendezvény biztosítása, stb. Kívülállók szerint is példaértékű az együttműködésük, melyet a jövőben is szeretnének fenntartani.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

312/2014. (V.14.)  határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Mórocz István PEB elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót.

Köszönti Mórocz Istvánt, a Polgárőr Egyesület elnökét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja a televízió nézőinek, hogy a polgárőrség tagjai önként vállalt feladatot teljesítenek, melyért semmiféle juttatást nem kapnak. A közösség érdekében a magánéletükből szakítják ki az erre fordított időt.  Az Országos Szövetség által megszabott feladatokat látják el. Most a külterületek közbiztonságának biztosítása az elsődleges feladatuk. Emellett idősek segítésével, természetvédelemmel és a fiatalokkal történő együttműködéssel, rendezvények biztosításával foglalkoznak. A fiatalokkal történő együttműködés abban nyilvánul meg, hogy az érettségi vizsgához 50 óra igazolt közösségi munkát kell végezni. Az Országos Szövetség felvállalta, hogy erre lehetőséget ad. A televízió nyilvánossága előtt illetve a közeljövőben az írott sajtóban is tájékoztatni fogja erről a lakosságot. Megköszöni az önkormányzat, a rendőrség, a vállalkozók és a lakosság támogatását. Anyagi helyzetük stabilizálódott, szívesen végzik a vállalt tevékenységüket.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni a polgárőrség önként vállalt munkáját.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megköszöni a Képviselő-testület nevében is a munkájukat és ezúton is gratulál a kitűntetett polgárőröknek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

313/2014. (V.14.)  határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló – előterjesztés mellékletét képező - „Az elnökség 2013. évi beszámolója” című beszámolót elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin képviselő 14.30 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 1. 4. Napirendi pont

Beszámoló a közterület-felügyelői tevékenységről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterület-felügyelői tevékenységéről szóló beszámolót.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a rendelet értelmében annyiban megkönnyíteni a közterület felügyelet munkáját, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanukhoz tartozó járdaszakaszokat, közterületeket tartsák rendben, a fűnyírást, hóeltakarítást, stb. végezzék el.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

314/2014. (V.14.)  határozat

Beszámoló a közterület-felügyelői tevékenységről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyelői tevékenységről szóló – előterjesztés mellékletét képező - beszámolót elfogadja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 1. 5. Napirendi pont

VN. Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Székely István könyvvizsgáló

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. 2014. év I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2013. évi mérlegbeszámolót, 2013.01.01. – 2013.12.31. közhasznúsági jelentést.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória aljegyző a hivatal részéről a tulajdonos önkormányzat felé tájékoztat, hogy a 2013. évi mérlegbeszámolóhoz kapcsolódóan fel kell hívjuk az ügyvezetés és az illetékesek figyelmét, hogy milyen személyi és egyéb felelősséggel tartoznak. Javaslata a 2013. évben tapasztalható jelentős költségtúllépések miatt, hogy a jövőben megfontolt tervezésre kerüljön sor. Egyes tételek esetében a túllépés a 20 %-ot is meghaladja, ennek indokolása meglátása szerint nem teljes értékű.  A könyvvizsgáló is felhívta a figyelmet arra, hogy a saját tőke összege nem csökkenhet a jegyzett tőke alá, erre a jövőben jobban oda kell figyelni. 2014-15. évben megfontolt és nem bázis alapú üzleti terv készítésére kellene a hangsúlyt helyezni.

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti Székely István könyvvizsgálót. Kéri, hogy mondja el véleményét.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a beszámoló valós képet ad a VN. Kft. 2013. december 31-én fennálló helyzetéről, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban van. Elfogadását javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

315/2014. (V.14.)  határozat

VN. Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Badacsonytomaj VN Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2013.01.01-2013.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

Krisztin N. László polgármester 14.35 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 1. 6. Napirendi pont

Nagy Eörs felajánlása a Leszner Pince bérbeadására, a Badacsonytomaj VN. KFT-nek új telephely létesítése céljából

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Nagy Eörs

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság

Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nagy Eörs (8261 Badacsony, Kossuth u. 13.) kérelmét támogassa, és tárgyalásokat kezdeményezzen a Leszner Pince ingatlan bérbevételével kapcsolatban.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a megkeresést evidenciában tartani. Ha az önkormányzat pénzügyi helyzete megengedi, illetve a VN. Kft. telephelyéül vagy más célból – akár kulturális célból is – az ingatlanra szükség lenne, akkor térjünk vissza a tárgyalásra, amennyiben az még szabad lesz. Most még konkrétan nem aktuális ez a kérdés.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

316/2014. (V.14.)  határozat

Nagy Eörs felajánlása a Leszner Pince bérbeadására, a Badacsonytomaj VN. KFT-nek új telephely létesítése céljából

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagy Eörs (8261 Badacsony, Kossuth u. 13.) kérelmét nem támogatja és nem kívánja bérbe venni a Leszner Pince ingatlant.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Napirendi pont

Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelme

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Dr. Pardavi László ügyvéd

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét támogassa és kössön bérleti szerződést a CLUB 67 Bt. tulajdonában lévő 1239. hrsz-ú ingatlanon található üzlethelyiségre vonatkozóan, a hatályos 1/2014.(I.24.) számú, a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet alapján, 40 m2 üzlet alatti terület jogcímen azzal a kizárólagos feltétellel, hogy az Önkormányzat által kibocsátott SZB13S 0000209 és SZ14S 0000004 számú számlák ellenértéke megfizetésre kerül.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az üzlet elé telepített árusokkal mi lesz. Ha az önkormányzat kiadja a közterületet, azzal a Bt. üzleti érdekeit sérti.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a közterület használati engedély birtokában az önkormányzati terület igénybevételére ugyanolyan lehetősége van, mint bárki másnak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az üzlet előtti területet a Bt. szokta bérelni.  A másik oldalon sérelmezte a közterület kiadását, a gesztenyefák alatti területen a Borhét illetve egyéb rendezvények alkalmával.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Jegyző úr a Pénzügyi bizottság ülésén tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat hosszú távú érdekeit szolgálná az új bérleti szerződés megkötése, a gazdálkodás szempontjából előnyösebb lenne, mint a közterület használati díj beszedése. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat kerüljön elfogadásra a Pénzügyi bizottság által megfogalmazott feltétel figyelembevétele mellett.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

317/2014. (V.14.)  határozat

Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét támogatja, és új bérleti szerződést kíván kötni a CLUB 67 Bt. tulajdonában lévő 1239. hrsz-ú ingatlanon található üzlethelyiségre vonatkozóan, a hatályos 1/2014.(I.24.) számú, a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet alapján, 40 m2 üzlet alatti terület jogcímen azzal a kizárólagos feltétellel, hogy az Önkormányzat által kibocsátott SZB13S 0000209 és SZ14S 0000004 számú számlák ellenértéke megfizetésre kerül.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 1. 8. Napirendi pont

Keresztury-ház hasznosítása

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Keresztury-ház hasznosítására tett javaslatát elfogadásra javasolja azzal, hogy a pincehelyiség jogi státuszát rendezni kell.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Keresztury-ház hasznosítására tett javaslatát.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy tárgyalt a kondi terem üzemeltetőjével, aki azt állítja, hogy még Csoltai úr előtti időkben készült egy bérleti szerződés, ő bérleti jogviszony keretében kapott ott helyet. A szerződést azonban nem találja.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy az összes iratot átnézték, a Kulturális Intézmény birtokában nincs ilyen szerződés. Az önkormányzatnál sincs, illetve a vállalkozó sem találja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint mivel a mostani szabályozás nem teszi lehetővé a magánszeméllyel történő szerződéskötést, civil szervezetként vagy a kulturális intézmény égisze alatt működjön tovább a kondi-terem. Mivel működik, ez azt jelzi, hogy van rá igény, véleménye szerint a helyszín is megfelelő, de a megfelelő keretet meg kell találni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy korábban a közösségi házban volt a BVKI, ez a testület hozta át a hivatali épületbe, költségtakarékosság céljából. Most ugyanez a testület át kívánja helyezni a Keresztury házba. Javasolja ezt átgondolni, a településen az a pletyka, hogy az épület lakás céljára lenne hasznosítva.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a Keresztury háznak mindenképpen célszerű lenne találni egy funkciót. Javasolja, hogy a júniusi testületi ülésre az igazgató asszony az éves rendezvényprogramból válogassa ki azokat a tételeket, melyek nem igényelnek nagy helyiséget, ezeket ott meg lehet tartani. Így nem kellene télen befűteni a nagy kultúrházat, a rendezvények az összenyitható teremben megoldhatók.  A pincerészben folytatott tevékenység véleménye szerint besorolható az önkormányzat által támogatott sportcélú tevékenységek közé. Igaz hogy most a költségvetési év közepe van, de a későbbiekben ebben a csomagban kellene kezelni. A fiatalok részéről igény van rá, ezért nem javasolja megszűntetni, de a működési formáját rendezni kell. A használatért díjat kell fizetni, ennek a kezelése is fontos, az önkormányzat e mellett nem mehet el.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy az igazgató asszony keresse meg a klub vezetőjét és a további használatra kössenek megállapodást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, hogy a nemzeti vagyonról szóló rendelet szerint erre csak jogi személlyel, civil szervezettel van lehetőség, magánszeméllyel nincs.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az önkormányzatnak és a kulturális intézmény vezetőjének közösen kellene megtalálni a megoldás lehetőségét a további működtetés szabályossá tétele érdekében.   Ez lehet a Keresztury-ház hasznosításának egyik része.  A felső részben pedig az irodahelyiségek és kisebb létszámú rendezvények kaphatnának helyet. Így az intézmény dolgozói közvetlenül felügyelhetnék a programokat, ennek így lenne értelme.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a kondi terem működtetésére van-e konkrét javaslat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az intézmény égisze alatt működjön tovább, ennek részleteit vizsgálni kell.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az ott lévő gépek Tóth Róbert magántulajdonában vannak. Használatukra előírások vannak, balesetveszélyesek lehetnek. Inkább a helyzet jogi rendezését, egyesület létrehozását, a tevékenység hivatalossá tételét javasolja. Hármasban tárgyaltak erről, – a Jegyző úr, Tóth úr és ő -  a Jegyző úr megígérte segítségét az induláshoz.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Jegyző úr többször felajánlotta segítségét az egyesületi formában való működéshez, az alakuló ülés összehívásához, az SZMSZ előkészítéséhez, stb. Véleménye szerint az intézménnyel együttműködve a civil szerveződés lenne a legcélszerűbb. Szabályozás tekintetében az intézményvezető asszonynak is nagyobb jogköre maradhat.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a testületnek meg kellene hallgatnia Tóth urat arról, hogy mi az elképzelése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja megbízni az intézményvezető asszonyt, hogy tárgyaljon Tóth úrral, és a következő testületi ülésre terjessze be azt a működési formát, melyet közösen el tudnak képzelni a jövőben.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

318/2014. (V.14.)  határozat

Keresztury-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy tárgyaljon a Keresztury-házban kondi-termet üzemeltető vállalkozóval a jövőbeni működtetés formájáról, majd a közösen elfogadható elképzelést terjessze be a Képviselő-testület júniusi ülésére.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben Képviselő-testület júniusi soros ülése

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit intézményvezető BVKI

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy 2-3 évvel ezelőtt energia megtakarítás céljából kerültek be a hivatal épületébe a kulturális intézmény irodái illetve dolgozói.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a rendezvényeknek mindenképpen vannak költségei, a nagy kultúrház előtere ilyen alkalmakkor be van fűtve. A kisebb létszámú rendezvények megtarthatók lennének a Keresztury házban. Ezért vetette fel a javaslatot.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. is szeretne visszaköltözni a telephelyére az irodáival, így a dolgozók közelében lennének, illetve a páncélszekrények is ott találhatók.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ez nem szerepel jelen napirendben. Kéri, hogy aki támogatja a Humán bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Keresztury-házban kapjanak helyet a Kulturális Intézmény irodái és dolgozói, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

319/2014. (V.14.)  határozat

Keresztury-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Keresztury-ház hasznosítására tett javaslatát elfogadja azzal, hogy az intézmény irodái és dolgozói is az épületben kapnak helyet.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit intézményvezető BVKI

 1. 9. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Gerencsér Tamás pályázati referens kiküldött három emailt a Képviselő-testületnek. A Kék Hullám zászló elnyerésére irányuló pályázat benyújtásának határideje május 23.  A BFT által kiírt pályázat témája a vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása.  A Veszprém Megyei Kormányhivataltól kapott felhívásban Magyar népmesék – rajzpályázat, Ingyenes számítógépekre, tabletekre és multifunkciós nyomtatókra, a Let’s Colour Projekt keretében falfelületfestésre, hátrányos helyzetű fiatalok 2014. évi ösztöndíjára, Ybl, ahogy én látom – rajzpályázatra, Ybl 2014. fotópályázatra, és Merész Egér analitikus játéktábor hátrányos helyzetű és lelki traumán átesett gyermekeknek témakörökben lehet pályázni. Amennyiben valakinek ezen témákban segítségre lenne szüksége, a megfelelő tájékoztatást készséggel megadják.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Magyar népmesék pályázat konkrétan mint takar.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ez egy rajzpályázat, melyen korcsoportonként meghatározott iskoláskorú gyermekek indulhatnak.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri megküldeni az óvoda és iskola részére az őket érintő pályázati lehetőségeket. A BFT. vízparti és egyéb közösségi terület fejlesztése tárgyában kiírt pályázatával kapcsolatosan javasolja ismét megvizsgálni a korábban már tárgyalt telek hasznosítását. Ott lehetne egy vízparti parkot létrehozni, pályázati segítséggel.   A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása keretében megjelenő pályázattal összefüggésben a rendezvényekről illetve a standi fejlesztésekről komolyabban kellene tárgyalni, nem egy gyors testületi ülés keretében.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a Kék Hullám zászló elnyerésére induló pályázaton való részvételt.

 

Orbán Péter kéri, hogy aki egyetért a pályázaton való indulással, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

320/2014. (V.14.)  határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kék Hullám zászló elnyerésére kiírt pályázaton részt kíván venni.

 

Határidő:     azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető NV Kft.

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Norvég Alappal kapcsolatos pályázatról mit tudunk.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy azt olvasta, hogy el fog maradni. Tegnap felfüggesztette a Norvég Kormány a támogatásokat addig, amíg a Magyar Kormány nem teszi átláthatóvá a pénzek kifizetését.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy közvetlen információval nem rendelkeznek. A sajtóból értesültek arról, hogy az önkormányzatok és az állami szervek által a Norvég Alapra benyújtott pályázatok elbírálása még folyamatban van. A civil szervezeteket és a vállalkozói szektort támogatták.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a Széchenyi Programirodához kerül a Norvég Alapos pénzek kezelése. A kapcsolattartó elmondta, hogy ő is olvasta a cikket, többet nem tudnak. Ha konkrétumot megtud az ügyről, jelezni fogja. Elmondja, hogy a BFT. által kiírt pályázatról dönteni kell, azt június 10-ig be kell adni. Tavaly napozóstéget szerettünk volna kialakítani a vízbe bejárók, vízhez jutást biztosító stégek beszerzésének támogatása keretében, de ez nem járt eredménnyel. Most változott a kiírás, valószínűleg támogatnák az önkormányzat igényét, a kapcsolattartó úgy nyilatkozott, hogy a főnökével még konzultálnia kell. Ez idáig nem jelzett vissza. Javasolja rendkívüli ülés összehívását ebben a témában a jövő hétre.  A VN. Kft. vezetőjével beszélt úszóstégek kialakításáról is, erről kéri a Képviselő-testület állásfoglalását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ebbe a projektbe beleférhet a lidó kialakítása is a strandokon.

 

Folly Péter képviselő 15.03 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Gerencsér Tamás pályázati referens megjegyzi, hogy tavaly ugyanennek a pályázatnak a keretében volt a lidóra lehetőség, de a testület nem élt vele. A kialakításához tervekre van szükség.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

 

 

 

321/2014. (V.14.)  határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal pályázatokról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti és szóbeli kiegészítésekkel tartalommal elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 10. Napirendi pont

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy készíttessen tervet és ahhoz kapcsolódó költségvetési kiírást a Herczeg Ferenc utca csapadék-vízelvezetési problémájának megoldására, s ezt követően hozzon döntést a kérelem vonatkozásában.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő a helyszínt megtekintve megállapította, hogy vannak az önkormányzat tulajdonában rosszabb állapotú utak is. A csapadékelvezetés valóban akadozik, az út állapota minden tél után rohamosan romlik. Elmondja, hogy a Herczeg Ferenc utca elején a vasút alatt van egy csapadékátvezető, mely teljesen eldugult. A mellette lévő korlátot kicserélték, a korábbi vasbeton szerkezet viszont ott maradt. Kéri azt eltávolítani.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a terület a vasút tulajdona.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztat, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy a saját ingatlanon keletkező csapadékvíz elvezetéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. Jegyző úr és Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolták terv készítését a közterületeken keletkező csapadékvíz elvezetése vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy az esetleges károk megtérítésére a vagyon kezelője köteles.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ez akkor igaz, ha önkormányzati területről lefolyó víz okozza a kárt, ezt bizonyítani kell.

 

Folly Péter képviselő 15.08  órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

322/2014. (V.14.)  határozat

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Herczeg Ferenc utca csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására tervet és kapcsolódó költségvetési kiírást készíttet, ezt követően hozza meg döntését Kovácz Zoltán kérelmével kapcsolatosan.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a vasút illetékesével egyeztetve egy iszapcsapda terveztetését és elhelyezését a Herczeg Ferenc utca elején lévő csapadékátvezetőnél. Ott rendszeresen nagy mennyiségű iszap rakódik le, évente legalább háromszor tisztítani kell.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

323/2014. (V.14.)  határozat

Herczeg Ferenc utca elején lévő csapadékátvezető

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli tárgyalások kezdeményezését a vasút illetékesével – mint vagyonkezelővel – a Herczeg Ferenc utca elején lévő csapadékátvezetőnél egy iszapcsapda terveztetéséről és elhelyezéséről, mivel ott rendszeresen nagy mennyiségű iszap rakódik le, ezért évente többször is tisztítani kell.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben egyeztetés szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 1. 11. Napirendi pont

Glatz Edina kérelme alapján az 1961.  hrsz-ú út egy részének megszüntetése és telekalakítás

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt I. határozati javaslat elfogadását, így nem javasolja támogatni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének VE/ÚT/NS/A/237/11/2014. ügyszámú, útmegszüntetésnek helyt adó határozata, illetve a GEOPLANER Kft. által készített 625/13 tervszámú tervdokumentáció alapján, a Badacsonytomaj 1961. hrsz-ú Kápolnavölgyi út területének 90m2-el történő csökkenésének tudomásul vételét és Badacsonytomaj város önkormányzatának nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló A 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miért nem támogatta a Pénzügyi bizottság a kérelmet.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy emlékezete szerint azért, mert a közút területe csökkenne, a telektulajdonos járna jól.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy ez egy folyamatban lévő ügy végeredménye, melyhez a testület utolsó döntése hiányzik.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az előzményekhez hozzátartozik, hogy a testület 611/2013. számú határozatával döntött arról, hogy az eljárás megindítható, ezt követően a kérelmező a szükséges intézkedéseket megtette. Nem javasolja a kérelem elutasítását, mivel ebben az esetben a kérelmező akár 250 eFt-os kártérítési igénnyel fordulhat az önkormányzat ellen.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ez az információ a bizottsági ülésen nem hangzott el.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a közterület-felügyelet jobban figyeljen oda az ilyen esetekre, elbirtoklás ne következhessen be. Jelezzék, ha a telekhatárok nem úgy alakulnak, ahogy az korábban volt. Ebben az esetben az eljárási díj 222 eFt, így az önkormányzati ingatlanrészt fillérekért megszerezték.

 

Rajzó Ildikó képviselő módosító javaslattal él, javasolja Glatz Edina kérelmének támogatását.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mi volt az oka a folyamat elindításának. Figyelmetlenség történt-e az önkormányzat részéről. Össze kell hasonlítani a károkozás összegét a 90 m2-es ingatlan értékével.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy kérelemre indult az eljárás, ügyvédi meghatalmazással.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem ismeri a testület döntésének okát, az ügy 2011-ben indult, ez lenne a lezárása. A hölgy azóta is használja a területet, ez a 90 m2 valójában az ő kapubejárója, nem útként funkcionál.  Javasolja eladni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a módosító indítvány elfogadását, a Pénzügyi bizottság javaslata információ hiány miatt született. Kéri, hogy aki egyetért a kérelem támogatásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

324/2014. (V.14.)  határozat

Glatz Edina kérelme alapján az 1961.  hrsz-ú út egy részének megszüntetése és telekalakítás

 

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének VE/ÚT/NS/A/237/11/2014. ügyszámú, útmegszüntetésnek helyt adó határozata, illetve a GEOPLANER Kft. által készített 625/13 tervszámú tervdokumentáció alapján, a Badacsonytomaj 1961. hrsz-ú Kápolnavölgyi út területének 90m2-el történő csökkenését tudomásul veszi. A 23/2012.(V.24.) számú, Badacsonytomaj város önkormányzatának nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosítja, az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen ingatlanai megnevezésű 2. számú mellékletben szereplő 161. sorszámú, 1961. hrsz-ú, Kápolnavölgyi út területét 90 m2-el csökkenti, 370 m2-ről 280 m2-re módosítja. A fennmaradó 90 m2-es ingatlanrészt, az önkormányzat üzleti vagyonává, forgalomképes ingatlanná nyilvánítja. A rendelet hatálybalépése után, adás-vételi szerződés keretében értékesíti a 90 m2-es ingatlanrészt 222.800,- Ft vételáron Glatz Edina kérelmezőnek, mely ingatlanrész kérelmező tulajdonában lévő 1957. hrsz-ú ingatlannal - a földhivatali bejegyzést követően - egyesítésre kerül.
 2. Felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt az adás-vételi szerződés aláírására.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal;

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a döntés a Vagyonrendelet módosítását vonja maga után. Kéri, hogy aki a módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testületének

14/2014. (V.19.) önkormányzati

r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

/A rendelet előterjesztés a jegyzőkönyv 11/A. számú melléklete/

 

 1. 12. Napirendi pont

Dolgos József kérelme a 0163/83 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dolgos József kérelmét támogassa a Badacsonytomaj 0163/83 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Kérje fel a Jegyzőt, hogy készítessen a Badacsonytomaj 0163/83 hrsz-ú ingatlanról kérelmező költségére értékbecslést és ezt követően terjessze elő a soron következő képviselő-testületi ülésre.

Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ha az önkormányzat úgy dönt, hogy az értékbecslést elkészítteti, majd még sem vásárolja meg az ingatlant, ez keletkeztet-e bármilyen következményt az önkormányzatra nézve.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy helyi rendelet alapján az önkormányzat elvégeztetheti az értékbecslést. Ha a kérelmező ezt vállalja, az egy beleegyező nyilatkozat részéről, de kötelezettséget nem hárít az önkormányzatra.

 

Horváth Márta osztályvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a Képviselő-testület tett kísérletet mezőgazdasági területek ingyenes használatra történő felajánlására, de nem volt jelentkező. Megfontolásra javasolja, hogy milyen célra lehetne megvásárolni, mivel ez egy mezőgazdasági hasznosítású terület.  A többi hasonló területünkkel sem tudunk mit kezdeni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az osztályvezető asszony tájékoztatása alapján nem érdemes az önkormányzat anyagi erőit erre fordítani. A 2. számú határozati javaslatot támogatja.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 0163/83. hrsz-ú ingatlant, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

325/2014. (V.14.)  határozat

Dolgos József kérelme a 0163/83 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dolgos József (2711 Tápiószentmárton Balassi u. 9.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 0163/83. hrsz-ú ingatlant.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 20 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester 15.20 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 15.32 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő.

Hiányzik: Krisztin N. László polgármester és Forintos Ervin képviselő

 1. 13. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

326/2014. (V.14.)  határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Forintos Ervin képviselő 15.33 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 1. 14. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit intézményvezető BVKI és Pásztor László ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán javasolja a Székely Könyvvizsgáló Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) megbízását a Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával további egy évre.

A bizottság a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót, a kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz illetve a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót és a BVKI  beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg 2014. június 01-től 2015. május 31-ig az előterjesztésben szereplő 2014. április 30-án kelt árajánlatban foglaltak szerint.

A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

 

Krisztin N. László polgármester 15.35 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Képviselő-testület 84/2014. sz. határozatával negyedévenként beszámolót kért a Menü Kft. gazdálkodásáról. Áprilisban azért nem kapták meg, mert nem álltak még rendelkezésre az adatok. A mostani ülésen sem került a testület elé.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az első negyedéves beszámoló a 2013. évi mérlegbeszámoló után szerepel az előterjesztésben, a sürgősségi indítvány részeként, illetve a lejárt határozatokhoz is megküldtük a múlt hét közepén, amikor beérkezett az anyag a hivatalba.

 

Rajzó Ildikó képviselő a 15/2. hrsz-ú út kisajátításának ügyéről és a Göttli Edit féle útlezárásról érdeklődik.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kisajátítási ügyben per van folyamatban, a következő tárgyalás június elején lesz.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a 232/2014. sz. határozatával a júniusi ülésre kérte a testület előterjeszteni a könyvtár és a VN. Kft. irodaépületeinek felújítási ütemtervét. Meglepődve hallotta, hogy a VN. Kft. visszaköltözne a telephelyre. Kérdezi, hogy a badacsonyi balesetveszélyes árokkal kapcsolatosan érkezett-e újabb árajánlat.  A régi városházával összefüggésben olyan döntés született, hogy kis ráfordítás mellett fel kell ajánlani bérleti jogviszonyban hasznosításra elsősorban helyiek részére, üzlet vagy irodahelyiség céljára.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti - ezt már a Pénzügyi bizottsági ülésen is elmondta -, hogy a testület nem jelölte meg a forrást a határozatában az árok lefedéséhez, ezért került vissza a testület elé. Az árajánlatok és a költségvetés ismét be lett adva. 3-4 helyről kértek árajánlatot, a legolcsóbb áron, helyszínre szállítva bruttó 2.490 eFt lenne az a műanyag cső, melyet az árokba kell helyezni. A vállalkozó csak akkor rendeli meg az anyagot, ha előre kifizetésre kerül. A határozat április 9-én született, az intézkedést azonnal megkezdték. Április 30-án 800 eFt volt a számlájukon, nem tudták megvenni.

 

Folly Péter képviselő szerint vizsgálni kellene, hogy KG cső helyett betoncsővel meg lehet-e és mennyiért csinálni a munkát, illetve indokolt-e az 500-as áteresz. Javasolja víz-gépész tervezővel felvenni a kapcsolatot.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a betoncső valóban olcsóbb, de ott gépi munkára van szükség, a szállítási költség is nagyobb. Az 500-as csőre szükség van, ekkora rakható be maximálisan, de a kisebb nem bírná a terhelést, most is rengeteg víz van az árokban.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az igazgató úr által tett bejelentés a telephelyre való visszaköltözést illetően nincs szinkronban a korábbi testületi határozattal.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy miért gondoltak erre.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ő is olvasta, hogy Magyarország részére leállították a Norvég Alapos kifizetéseket. Emiatt távolra került annak a lehetősége, hogy a tervezett elképzelés megvalósuljon. 2011-ben döntött a Képviselő-testület arról, hogy az irodahelyiségeket át kell hozniuk a hivatal épületébe. Most viszont már semmi nem indokolja a távolságot a vezetés és adminisztráció illetve a dolgozók között. A pénzkezelés is indokolná a visszaköltözést.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy hivatalos értesítést nem kaptunk, ezért egyenlőre csak sajtó pletykának tartja a Norvég Alapról szóló híreket.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a döntést  tavaly november, december hónapra vártuk. Oka van annak, hogy nem történt ezidáig semmi.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a kilátó javítási munkálatai a garancia jegyében megkezdődtek-e.  A hibákat hónapokkal ezelőtt már jelezte, azóta is fennállnak. A települést sok bírálat érte, a szezon előtt meg kell javítani.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a garancia már régebben lejárt.

 

Forintos Ervin képviselő kéri kifejteni, hogy milyen hibákra gondol.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy két léc le van szakadva, a márvány tábla ketté van törve. Az építmény nem úgy néz ki, mint ami nem régen lett átadva. A körülötte felhalmozódott szemétről nem is beszélve.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a testület a kilátó faelemeinek festéséről döntött, mely több napos munka. A munkásoknak fent kell aludni a hegyen, ezért meg kell várni a jobb időt.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az árok lefedésre az árajánlat a Gomba büfétől kiindulva vonatkozik-e.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem. A 100 méteres hosszban történő felújítás csak a rosszabb szakaszt jelenti, a teljes felújítás sokkal többe kerülne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a közvilágítás korszerűsítése hol tart. Megjegyzi, hogy nem történt meg a körforgalomból a lengyel testvérvárostól kapott ajándék eltávolítása sem.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ma reggel áthelyezték.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megköszöni a hivatal munkatársainak, hogy az Orgona úti táblát pótolták. Kérdezi, hogy a Badacsonyörs és Badacsonytomaj közötti közvilágítás illetve a vasútállomás és iskola közötti átkelő tervezése hol tart. Elmondja, hogy Badacsonyörsön az Öreghegyi úton van egy hulladéksziget, ahonnan a szolgáltató nem szállítja el a szemetet, kéri ezügyben az illetékesek intézkedését.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a közvilágítás korszerűsítéséhez a tervek megrendelése megtörtént, várjuk a szerződéstervezetet. A Badacsonyörsi szakaszra a megrendelés már régebben megtörtént, több egyezetésre került sor. A gyalogátkelő terve a napokban lesz benyújtva engedélyeztetésre.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a szolgáltató felé jelezni, hogy az Öreghegyi úton lévő hulladékszigetről vigyék el a szemetet.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a lomtalanítás után a Kultúrház mellett is maradt veszélyes hulladék.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ez valószínűleg nem a szolgáltató hibája, a Csigáskúti konténer körül még össze is söpörtek. Amikor elszállították a konténert, utána tehették oda a hulladékot.

 

Forintos Ervin képviselő módosító indítványként javasolja, hogy a Polgármester és a Műszaki osztályvezető vegye fel a kapcsolatot egy vízügyi szakemberrel, kikérve véleményét, és azonnali hatállyal történjen meg az intézkedés az árok lefedésére.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy 500-as csőnél nem fér bele nagyobb az árokba, a kisebb eldugul. Nem javasol senkit bevonni, be kell csövezni és tisztítóakna beépítésével megcsinálni a munkát.

 

Pásztor  László ügyvezető hangsúlyozza, hogy pontatlan volt a határozat. A szerződéskötés előtt a Jegyző úr és a Pénzügyi osztályvezető javasolta még egyszer a testület elé bevinni, mert nem szerepelt a határozatban a forrás és a pénzösszeg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület úgy nyilatkozott, hogy mivel balesetveszélyes, azonnali intézkedés szükséges.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a badacsonyi vállalkozásoknak minden esetben van-e szemétszállítási szerződésük. A képviselői fogadóórán felmerült, hogy ilyen téren gondok vannak.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a működési engedély kiadásának feltétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen hulladékszállítási szerződéssel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az a gond, hogy több szemét keletkezik a szerződésben vállaltnál. A Halászkert étteremnél lévő szelektív gyűjtőbe üvegek tömege kerül. A vállalkozásoknak van, de nem a megfelelő kapacitásra szemétszállítási szerződésük. Kérdezi, hogy a szezonban itt tartózkodó kézművesek hová teszik a keletkező hulladékot. Ezzel kapcsolatosan is nagyon rosszak a tapasztalatok.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a közterület-foglalási engedély tartalmazza, hogy az ideiglenesen itt tartózkodó vállalkozók is kötelesek a keletkező hulladék elszállításáról megfelelő módon gondoskodni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a külterületi ingatlanok esetében is meg kell jelölni, hogy az érintettek hol tudják elhelyezni a szemetet és ezért milyen térítést kötelesek fizetni. Badacsonyban a felújított illemhely mellett vagy egy nagy bádog épület, melyben a közelben működő vállalkozók kukái vannak elzárva. Az érintetteknek saját kulcsuk van. Ezt higiénikus megoldásnak tartja. Ebben is lehetne gondolkodni, a testület feladatai közé tartozik a rend fenntartása is.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó elmondja, hogy tudomása szerint a Badacsonyban működő vállalkozók zöme nem rendelkezik szemétszállítási szerződéssel, a keletkező szemetük a VN. Kft. által elszállított szemét közé kerül a köztéri kukákba.  Megoldást kell keresni, a testület soha nem foglalkozott megfelelően azzal, hogy a vállalkozások hová ürítik a szemetet.  Megoldás lehet, hogy a 2-3 hétre érkező vállalkozások a VN. Kft-vel kötnek megállapodást, hogy a keletkező szemetüket elszállítsák.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a VN. Kft-nek nincs jogosítványa a hulladék elszállítására, jelenleg az NHSZ Kft. az egyedüli engedéllyel rendelkező közszolgáltató.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a VN. Kft. biztosítsa az edényzetet, és rajta keresztül vigye el a szemétszállító cég a hulladékot.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a 2013. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslat szerint a VN. KFt. újítsa fel az árkot. Kérdezi, hogy ez alapján megkötheti-e a szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület olyan helyzetbe hozta a Kft. ügyvezetőjét, hogy csupán 100 eFt-ig van döntési joga, tehát a testület nélkül mozdulni sem tud. A testület döntése értelmében azonnal meg kell oldani a helyzetet, mert balesetveszélyes az árok. A balesetveszélyt el kell hárítani, ilyenkor a költség nem számít, az önkormányzat a számlákat ki fogja fizetni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő műszaki ellenőr felügyelete mellett javasolja a munkát elvégezni, hogy az valóban jó legyen. Megjegyzi, hogy tavaly egy havi tiszteletdíját felajánlotta egy út felújítására, de a munkát rosszul csinálták meg, ezért kidobott pénznek érzi.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy megfelelő-e a cső nyomószilárdsága. Megtörténhet, hogy az ott közlekedő autók alatt beszakad.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a jelzett csővel ez nem fordulhat elő.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőr foglalkoztatásának komoly költsége van, a műszaki osztály bevonásával és ellenőrzésével javasolja az árok lefedését.  A 2.490 eFt-os költséget a pénzmaradvány terhére javasolja biztosítani. A munka elvégzésének határideje három nap, tehát vasárnap.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a kereskedőnek meg kell rendelni, megvárni a leszállítást, vagy távolabbra menni érte, ami plusz költséget jelent.

 

Orbán Péter alpolgármester május 22-i határidőt javasol. Kéri, hogy aki az általa korábban összefoglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

327/2014. (V.14.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonyi árok lefedése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a Badacsonyban lévő nyílt, balesetveszélyes árok lefedését oldja meg a műszaki osztály bevonásával és ellenőrzése mellett.

A munka 2.490 eFt-os költségét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Határidő: azonnal, munka elvégzésére 2014. május 22.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a régi városháza hasznosítása hol tart.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy pályáztatni kell, melyre eddig azért nem került sor, mert betegség miatt két hétig nem dolgozott, tegnap jött először. Holnap a pályázat ki lesz írva.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítésére elkülönített 1 millió forintból az új gázkazán meg lesz-e véve.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy mivel a pályázat nem nyert, a gázkazánt meg kell venni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, volt egy másik pályázat is, melyet megfellebbeztünk. Erre a választ meg szeretnénk várni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a badacsonyi árusok szemétszállítása hogyan legyen megoldva. Több javaslat is érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden vállalkozásnak szemétszállítási szerződést kell kötni az NHSZ Kft-vel. Ha több szemét keletkezik a megkötött mennyiségnél, ez nem az önkormányzat felelőssége.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő az időszakos árusokra gondolva kéri a választ.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy minden közterület bérlő részére előírás, hogy a hulladékszállításról gondoskodnia kell, erre szerződést kell kötnie. Általában ajándéktárgyak forgalmazására veszik bérbe a közterületet, ezzel a tevékenységgel nem keletkezik nagy mennyiségű hulladék.  A vendéglátóknál keletkező hulladék okoz inkább gondot, mely tevékenységhez az önkormányzat nem ad ki közterület használati engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy korábban a teljes időszakra vonatkozó összeget ki kellett fizetni a szerződés bemutatása mellett, most a rendeletünk értelmében nem így van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a rendelet módosítását. Mindenkinek érdeke, hogy a település tiszta legyen.

 

Krisztin N. László polgármester a soros ülésre vagy a rendkívüli ülésre javasolja előkészíteni. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy egyetlen helyi vállalkozó kapott kedvezményesen területet, erre többen is jelezték igényüket. Jegyző úr szerint ez nem jogszerű, de ha őket is más övezetbe soroljuk, akkor jogszerűvé válik a dolog. Javasolja a közterület foglalási rendeletet e tekintetben is vizsgálni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


328/2014. (V.14.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Közterület foglalási rendelet átdolgozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a következő soros ülésre vagy a rendkívüli ülésre a közterület foglalásról szóló rendeletet dolgozza át atekintetben, hogy a vállalkozóknak a teljes időszakra vonatkozó szemétszállítási összeget a szerződés bemutatása mellett be kelljen fizetni, illetve a helyi vállalkozók kedvezményes területbérlete tárgyában.

Határidő: azonnal, következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy mindkét bizottság javasolta a Székely Könyvvizsgáló Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) megbízását a Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával további egy évre. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

329/2014. (V.14.)  határozat

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz, könyvvizsgáló megbízása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) bízza meg  2014. június 01-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra, az előterjesztésben szereplő 2014. április 30-án kelt árajánlatban foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Pásztor László ügyvezető kérdezi, hogy visszaköltözhetnek-e az irodai dolgozók a telephelyre, a régi helyükre.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ez a kérés nem volt napirenden, jelenleg a korábbi határozat van érvényben. Ha van ilyen igényük, akkor előterjesztésben forduljanak a testület felé.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy most nem költözhetnek át.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a testületnek e tekintetben megfontolt döntést kell hoznia. Korábban döntött arról, hogy licit kapcsán esetleg olyan ingatlanhoz juthat az önkormányzat, mely a VN. Kft. telephelye lehet.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyben elfogadja a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

330/2014. (V.14.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztések szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését átveszi.

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a 18. ponttal kapcsolatosan milyen eredmény született.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület szeretné azt a problémát kezelni, hogy a település kereskedelmi ellátottsága alacsony színvonalú, különösen a Polus Coop üzlet esetében. Tárgyalt a cég vezetőivel a testület elképzeléseiről Ajkán, akik a helyszínt megtekintve elmondták, hogy a régi hivatalépületben nem tudják vállalni a kereskedelmi tevékenységet, az épületet ahhoz az alapokig el kellene bontani. Ezt követően az Új Terv KFt.-vel közösen tárgyaltak, az elképzelések egymástól viszonylag messze voltak a bérleti díj tekintetében. Ennek ellenére további egyeztetésekről döntöttek. Egy hatezer m2-es objektum épül, felmerült az a gondolat, hogy az önkormányzat is megjelenhetne ott, mint bérlő. Az önkormányzat 3 millió forint építményadóra számíthat, ebből a bevételből esetleg érdemes lenne visszaforgatni, hiszen lesznek olyan épületrészek, melyek pld. zeneteremnek, kiállító teremnek alkalmasak lehetnek. A jövőben erről érdemes lenne egyeztetni az Új Terv. Kft. vezetőivel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az energetikai és környezetvédelmi projektben érintett 6 önkormányzat megbeszélésén mi történt, illetve a Pünkösdi Keszegfesztivál szervezése hogyan áll.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a postaládákba kerülő szórólapon az volt olvasható, hogy az önkormányzat nem reagált megfelelően a Megyei Területfejlesztési Program által nyújtott lehetőségekre. A televízió nézőinek elmondja, hogy 9 projektötletet adott be az önkormányzat, melynek ez a tétel is része volt.  Hat önkormányzat együttműködésével a területen keletkező nyesedék és ághulladék ledarálását követően brikett készülne, majd egy ezzel működő kazán beszerzését követően minden település egy-egy intézmény fűtését így oldaná meg, ez energia költséget teljes mértékben megtakarítva. Úgy érezte, további megbeszélés szükséges, felmérték, hogy mekkora területen mennyi ághulladék keletkezik, melyik objektumot lehetne így fűteni, stb. Megállapodtak, hogy a képviselők meghívása mellett egy hasonlóan működő projektet megtekintenek az országban. Felhívja a figyelmet, hogy egy ötletről van szó, a pályázat beadásáról – ha lehetőség lesz rá -  majd a következő testület dönt. A Pünkösdi Keszegfesztivállal kapcsolatosan ismerteti, hogy Fekete Ferenc, a Horgászegyesület új elnöke megkereste azzal, hogy a Fesztivált meg fogják szervezni annak ellenére, hogy ahhoz a Halászati RT – mivel megszűnt – az idén nem járul hozzá. Tavaly 50 q halat kaptak. A Kulturális Intézmény sörpadokkal, sátorral segíti a rendezvényt. Megköszöni Kovács Andrásnak, a korábbi egyesületi elnöknek a munkáját.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az önkormányzatnak erősíteni kellene a rendezvényt, hogy az valóban egy messze földön híres fesztivállá nőhessen fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy egyeztek meg, hogy a testület felé jelezni fogják, hogy milyen támogatási igényük van. Tavaly halat sütöttek, - amiért nagy volt a tolongás – de nem szerveződött köréje fesztivál.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

331/2014. (V.14.)  határozat

Két ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 16. Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – MENÜ Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Menü Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója című napirendet leveszi az ülés napirendjéről, mivel hiányzik a mérlegbeszámolóból a forrásokra vonatkozó oldal.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a könyvvizsgáló bevonásával történt ellenőrzésnek mi az eredménye.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagot tegnap kapta meg. A testület részére továbbküldjük, majd a következő ülésen kerül megvitatásra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a rendkívüli ülés keretében legyen megtárgyalva. A sürgősségi indítványnak több pontja volt, egy részét teljesítette az Kft. ügyvezetője.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal. Elmondja, hogy a testület határozata arról szólt, hogy a környező településekről adatokat kell beszerezni az árakra vonatkozóan.  Nem kértünk árajánlatokat a főzésre, ennek ellenére több környéken konyhával rendelkező vállalkozás kereste meg telefonon.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a negyedéves beszámoló április közepére készült el, a soros ülésen a testület könyvvizsgáló bevonásáról döntött. A könyvvizsgáló  a feladatot elvégezte, az általa elkészített anyagot április végén leadta. Tegnap kapta az értesítést, hogy a teljes anyag a júniusi ülésen lesz tárgyalva.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a mérlegbeszámolóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető pontosításként elmondja, hogy a könyvvizsgáló május 12-én, hétfőn adta át az anyagot, a bizottság üléseit követően. A 263/2014. sz. testületi határozat alapján a külső szolgáltatóktól az ajánlatok bekérése megtörtént, ezeket még nem küldte tovább. A könyvvizsgáló a munka elvégzésére április 15-én kapott felkérést.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy az egyik ajánlatot adó cég a Tapolcai Közétkeztető Kft, adatai nyilvánosak, így tudja, hogy milyen áron dolgoznak. A másik céget nem ismeri.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a 865 eFt tagi kölcsön mit jelent, és az 1.047 eFt különbözettel mi a helyzet.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy ezt a könyvvizsgáló úr jelentése részleteiben tartalmazza.

 

Krisztin N. László polgármester figyelmeztet arra, hogy május 31-ig el kell fogadni a mérlegbeszámolót. Kéri a testület részéről módosító indítvány megfogalmazását, ha rendkívüli ülés keretében kívánják tárgyalni a napirendet. Egyébként a mérlegbeszámoló elfogadását ezen adatok birtokában kell szavazásra feltennie.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványként javasolja rendkívüli ülés keretében megtárgyalni a vonatkozó teljes csomagot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

332/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – MENÜ Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. 2013. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolót illetve a közétkeztetés felülvizsgálatára vonatkozó teljes előterjesztés-csomagot rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Rendkívüli ülés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Lukács Antalné Menü Kft. ügyvezető

 1. 17. Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Bizottság a Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatának elfogadására javaslatot nem tesz, mivel nem ismeri a részleteket. Javasolja, hogy az Egyesület a testületi ülésen részleteiben fejtse ki az elképzeléseit és ott szülessen döntés.

Orbán Péter levezető elnök, pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a már elfogadott Badacsonyi Borhétre vonatkozó részvételi szabályzat változatlanul hagyását.

A Bizottság a Badacsonyi Borhét részvételi szabályzatára vonatkozóan javaslattal él a Képviselő-testület felé, hogy ha valamely kiállító, beleértve a kitelepülőket is, nem fizeti meg június 16-i határidőig a bérleti díjat, akkor az kizárását jelentse a rendezvényről.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Nagy Miklós vállalkozót, hogy van-e információja arról, hogy mit jelent a Céh Egyesület módosítási igénye. A testület az elmúlt fél évben két alkalommal elfogadta a Szabályzatot, ennek ellenére csak most érkezett a Turisztikai Egyesület igénye arra, hogy kizáró ok legyen, ha június 16-ig nem fizetik be a résztvevő kiállítók a részvételi díjat. Miért nem lehetett eddig megtenni a részvételi jelzéseket.

 

Nagy Miklós vállalkozó elmondja, hogy erről nincs információja.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha a meghatározott 14 helyet a borászatok nem veszik ki, akkor más tevékenységre hasonló bérleti konstrukcióban fogják-e bérbe adni.

 

Nagy Miklós vállalkozó elmondja, hogy az egyeztetésen nem vett részt, nem tud válaszolni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint fontos a másik fél véleménye is. Ezért javasolja a témát levenni a napirendről. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

333/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatának tárgyalását a napirendről leveszi, mivel a Céh Turisztikai Egyesület részéről – meghívásuk ellenére – nincs jelen senki.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 18. Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, Török Péter és Nagy Miklós urakat a B1237 Kft. képviseletében. Kéri, hogy foglaljanak helyet az asztalnál. Elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja a Kisfaludy-házat, majd pályázatot ír ki a hasznosítására. A két alkalommal kiírt pályázati kiírásra nem jelentkezett senki, ezért érvénytelenné kellett nyilvánítani az eljárásokat.  A vagyonrendelet és a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, hogy ezt követően egyéb módon hasznosítsa az önkormányzat az objektumot. A testület döntése értelmében azok a partnerek kaptak meghívást, akik az elmúlt időszakban bármilyen módon érdeklődtek a program iránt. Így meghívásra került Váli Péter úr által képviselt Eventrend konzorcium, a régi tulajdonos Bíró Mányai Kft. képviselői, Török  Péter és Nagy Miklós a B1237 Kft. képviseletében, Majer Géza, Szebellédi Ferenc és Demjén Tamás vállalkozók. A döntéshozó ülésen a B1237 KFt. és az Eventrend Csoport licitált, Majer Géza az ülés menetében jelentette be, hogy nem kíván részt venni a liciten. Szebellédi Ferenc és Demjén Tamás nem jelentek meg. A liciten először a 2014-ben fizetendő bérleti díjra, majd a 10 év alatt összesen fizetendő bérleti díjra kellett ajánlatot tenni. Időközben az 5+5 éves futamidő helyett 10 évről döntött a Képviselő-testület. A jobb ajánlatot a B1237 Kft.  adta mindkét paraméterre, 2014. évben bruttó 2 millió forint bérleti díjat, a 10 évre pedig 65 millió forint bérleti díjat ajánlott meg.  Az önkormányzat vagyonrendelete szerint az összességében legjobb ajánlatot tevővel kell a szerződést megkötni. Ezért előzetesen internetes szavazással került a többi tényező meghatározásra. A testület figyelembe vette a jelentkezők elképzeléseit a színvonal növelésére, a szezon hosszabbítására, a helyi termékek előnyben részesítésére. Meghallgatásukat követően többségi szavazással a B1237 Kft.-t jelölte meg partnerként.  Ezt követően két alkalommal tárgyaltak a szerződésről. Legutóbb a jelenlévő 5 képviselő többsége úgy látta, hogy a mai napon sürgősségi indítvánnyal be lehet terjeszteni a szerződéstervezetet elfogadásra. Ha a testület elfogadja a szerződést, akkor közokiratba foglalható, ehhez a közjegyzőnél időpontot kell kérni. Javasolja jövő szerdán 14.00 órakor ügyvédi iratba foglalni a szerződést. Meglátása szerint az együttműködés megkezdésének elégséges feltétele az ügyvédek által ellenjegyzett okirat. A közokirattá válás értelme az, ha valamilyen jogvita miatt az önkormányzat fel kívánná bontani a szerződést, akkor nem kell hosszabb procedúrát végigvinnie, akár egy rendőrségi intézkedéssel is birtokba juthat. Ez azért merült fel, mivel rossz tapasztalataink vannak, előfordult, hogy 1,5 éves pereskedésre volt szükség a birtokba kerüléshez, mivel a partner nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit.  Kéri az ügyvéd urat, hogy a szerződés tervezetről mondja el a véleményét.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az eredeti szerződés tervezetet ő készítette el a hosszú évek alatt szerzett tapasztalatai alapján. A szerződés tervezet teljes mértékben az önkormányzat érdekeit szolgálta. A testület előtt lévő jelen szerződés tervezetben az önkormányzat érdekeit képviselni hivatott szigorúság jelentősen fellazult. Nem kívánja kétségbe vonni az önkormányzattal szerződést kívánó félnek a jogait arra, hogy megpróbálja az érdekeit érvényesíteni. Azonban rámutat arra, hogy az általa ismert legutóbbi verzióval szemben is néhány pont újdonságot tartalmaz számára, illetve néhány pont nem kötelező jelleggel kerülhet a szerződésbe, a feltételeket másként is lehet szabályozni. Ismerteti, hogy a tervezet 2. pontjának utolsó bekezdésében lévő megjegyzés arra utal, hogy a bérlemény nem közelíthető meg közútról. Más személy ingatlanán keresztül, magánúton alakult ki a megközelítés lehetősége. A tervezet a bérbeadó kötelezettségeként írja elő az ingatlan megközelíthetőségének biztosítását. Ezzel az a problémája, hogy intézkedni kell az önkormányzat szolgalmi jog bejegyzéséről. Az un. uralkodó telek rendben van, de a szolgáló telek hozzájárulása nélkül nem jegyezhető be, az önkormányzat mást érintő kötelezettséget nem szabhat meg. Az önkormányzatnak vállalni kell, hogy a kialakult rendet rögzíti.  A 4. pontban az évszámot illetően elírás történt, véleménye szerint azt javítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tegnapi tárgyaláson hosszú vitát követően a partner elfogadta, hogy a szerződés 2014. május 7-től 2023. december 31-ig szól. 2014. év csonka év, utána beszélhetünk teljes évekről.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a bérleti díj befizetését a szerződés 5. pontja szabályozza.  Nem a 65 milliós összeggel, hanem az éves részletezéssel, illetve a befizetés időpontjával van problémája. Úgy emlékszik, hogy a bérleti díj befizetésére február 15-i határidő volt meghatározva, szemben a július 15-tel.  A február 15-i határidő jobban szolgálja az önkormányzat érdekeit.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vita során elfogadták a partner azon érvelését, hogy a bevételek többsége nyáron keletkezik, persze ez az önkormányzatnál is így van. A január 1-én történő fizetéstől kezdve sok variáció felmerült. Az ügyvéd úr arra utal, hogy az eredeti pályázatban február 15. szerepel, kivéve az első évet, amikor a szerződéskötés időpontja a fizetési határidő. Megjegyzi, hogy ebben a kérdésben ma mindenképpen szavazni kell.

 

Dr. Gáli Mihály ismerteti, hogy a 6. pontban taglalt kaució gyakorlatilag egy biztosíték arra nézve, ha a bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek valami oknál fogva a bérlőnek felróhatóan nem teljesülnek határidőre. Úgy gondolja, hogy különösebb értelme nincs annak, hogy a kaució összegét az önkormányzat ne használhassa fel más célra, azt a bankszámláján kell tartania. Ebben lehetne másképpen dönteni. A szerződés 9. pontjával kapcsolatosan elmondja, hogy ha megnyitna a Kisfaludy-ház, az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen munkákat gyakorlatilag a bérlő is elvégezheti, majd a költségeket az önkormányzattal szemben érvényesítheti.  Nincs meggyőződve arról, hogy a tervezetben szereplő variáció szolgálná leginkább az önkormányzat érdekeit. Ebben lehetne másként is megállapodni.  Azért hozta előre a 9. pontot, mert a 8. pont is hasonló kérdéseket vet fel, ellentmondásokat lát. Az első pont szerint jó gazda módjára köteles a bérlő a bérleményt használni. A tervezet állagfenntartási munkálatokról illetve további olyan pontokról szól, melyek az önkormányzatot terhelik, ha aláírásra kerül.  A 9. pont egy nyitott végű kötelezettségvállalást keletkeztet mindenre vonatkozóan, melyek alól egyedül a tisztasági falfestés a kivétel. Ezen kérdések tekintetében is lehetne másként megállapodni.  Az önkormányzat kötelezettségei nagyon általánosak, szinte minden beleértendő.  Ezt erősíti a 12. pontban tett megfogalmazás. Véleménye szerint az eredeti szerződéstervezethez viszonyítva a nagyon lényeges rendelkezések kimaradása jelenleg aláírhatatlanná teszik a szerződést, annak ellenére, hogy a feleknek érdeke a mihamarabbi megegyezés. Az önkormányzatnak viszont az az érdeke, hogy az ingatlanból haszna származzon. Műszaki kérdések is felmerülnek, ezek felmérésére rövid határidővel javasolja felhívni a műszaki osztályt, hiszen a működéshez szükséges munkákat saját költségen kell elvégezni. A 13. pontot a bérlő egyetértési jogáról javasolja másképpen szabályozni. Az egyetértési jog azt jelenti, hogy ha a bérlő nem ért egyet a pályázat tartalmával, időbeni ütemezésével, stb., akkor a pályázat benyújtását meg tudja hiúsítani. A 16. pontot is javasolja átgondolni, lényeges szabályozni a karbantartási kötbér feltételeket, hiszen a korábbi tervezettel szemben az önkormányzat terhére is beállhat a kötbér fizetési kötelezettség. A 18. pont szerint ha 3 éven belül történik a szerződésszegés, akkor 12 millió forint, ha azon túl, akkor 5 millió forint fizetési kötelezettség terhelné az önkormányzatot is. Ezt nagyon lényeges kérdésnek tartja. Amennyiben az önkormányzat a tervezetet így elfogadja, előfordulhat, hogy egy adott évben magasabb lesz a karbantartás miatt felmerült költsége, mint a befolyó bérleti díj.  A 21. pont tartalmazza, hogy a meghiúsulási kötbéren kívül egyéb jogcímen semmiféle kár illetve költség megtérítésére az önkormányzat nem tarthat igényt.  Felhívja a figyelmet arra, hogy a kötbér biztosítja, hogy kár esetében a kaució összegéig nem kell bizonyítani a kár bekövetkezését, de a Ptk. a kötbér jogosultat nem zárja el attól, hogy a kötbéren felüli követelését, egyéb elmaradt hasznát, költségét követelhesse.  Ez a passzus joglemondás lenne az önkormányzat számára, másként javasolja szabályozni.  Az önkormányzat érdekét jobban szolgáló, szigorúbb szabályok érvényesítését tudná támogatni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a tegnapi egyeztetésen azt hitte, hogy az előttük lévő tervezetet a felek ügyvédjei egyeztették és elfogadták.  Ezzel szemben az önkormányzat ügyvédje nem tartja jelen pillanatban elfogadhatónak a tervezetet.  Javasolja a napirend felfüggesztését, a szerződés tervezet részletes áttárgyalását, majd az ülés folytatását.  Ma mindenképpen dönteni kell, de a maga részéről nem nyugodt.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az ügyvéd úr megfelelően képviselné az önkormányzati érdekeket, szinte a legkisebb súlyú kérdés az, hogy meddig történjen a bérleti díj megfizetése. A tárgyalást mindkét ügyvéd jelenlétében kellene folytatni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a vitát a televízió nézői előtt lefolytatni, a felfüggesztést nem támogatja. A partner képviselői telefonon tartják a kapcsolatot az ügyvédjükkel. Véleménye szerint a bérleti díj fizetésének időpontja a legfontosabb kérdések közé tartozik. Maga részéről is hangsúlyozta, hogy az önkormányzat érdeke az, hogy a bérleti díj mielőbb befolyjon, mivel az önkormányzat forráshiányos időszakában jelentene segítséget, javítaná az önkormányzat működését.  A pályázatban február 15. szerepelt, ennél szigorúbb feltételt nem illik előterjeszteni. Egyetért az ügyvéd úrral, megérti a partner érveit is, úgy tudná összefoglalni, hogy szinte mindegy, hogy január 1. vagy július 15, ez egy nem kedvező időszak. Ennek ellenére a február 15.-i határidő elfogadását javasolja. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a testület zárt ülés keretében döntött arról, hogy a Kisfaludy-ház elővásárlási jogáról nem mond le. Akkor úgy gondolta, hogy a Bahart részvények értékesítése biztosítja a fedezetet. A hasznosításra pályázatot írt ki a testület, melyben 10 millió forint/éves bérleti díj szerepelt, ezt tudta támogatni. De mivel nem volt pályázó, licitre került sor. A megajánlott összeg nem az elvárásának megfelelően realizálódott. A licitet követően továbbra is azt hangoztatta, hogy egy értékbecslést követően a Kisfaludy-ház értékesítéséből származó plusz pénzzel az önkormányzat kötelezető feladatait lehetne támogatni. Ha most a szerződés aláírása után a bérlő azt mondja, hogy pld. beázik a födém, az önkormányzat a felújítást nem tudja teljesíteni, akkor 12 millió forint meghiúsulási kötbért köteles fizetni a bérlőnek. Véleménye szerint nem szabad ebben a formában elfogadni a szerződést, azt át kell dolgozni a sürgető határidő ellenére.  Ha az önkormányzat bevállalja a tervezetben foglaltakat, akkor hátrányos helyzetbe kerül, hiszen a Kisfaludy-házra kapásból rá lehetne költeni 20 millió forintot. A bérlő mondhatja, hogy nem alkalmas az épület a rendeltetésszerű használatra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a második pályázati kiírásban már 7,5 milliós éves bérleti díj szerepelt.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint amikor a partner ajánlatot tett, tudta hogy mire vállalkozik. Ha úgy látja, hogy működtetésre alkalmatlan a vendéglő, akkor nem lép be az ügyletbe.  A régi bérlő is úgy nyilatkozott, hogy alkalmas a működtetésre.  Bármikor előfordulhat az ingatlant érintő káresemény, mely nem rögzíthető előre a szerződésben.  Hiányolja, hogy Forintos képviselő úr nem volt jelen a tegnapi egyeztetésen.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy nem arról volt szó, hogy az önkormányzat a Bahart részvényekből veszi meg a Kisfaludy-házat, hiszen rendelkeztünk annyi készpénzzel, hogy ezt meg tudtuk tenni. A döntés a Bahart részvények eladására a fejlesztések támogatása miatt történt, ezt szeretné hangsúlyozni, ő ezt támogatta. Nem köti össze a két dolgot. Tudomása szerint a Bahart részvények eladásából származó pénz meg nem került átadásra.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Siófok önkormányzata a Bahart részvények ügyében a május végén tartandó testületi ülésen fog dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester 17.21 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint közös érdek, hogy a Kisfaludy-ház mielőbb üzemelhessen. Kérdezi a tárgyaló partnertől, hogy vannak-e olyan helyzetben, hogy az ügyvéd úr által említett módosítási javaslatokat befogadják, és ennek értelmében akár a mai napon aláírásra kerülhessen a szerződés.

 

Török Péter vállalkozó megjegyzi, hogy egy módosító javaslatot sem hallott az ügyvéd úrtól. Azt mondta el, hogy a szerződéssel kapcsolatosan néhány pontban változtatást javasol. A dátum elírást javíthatónak tartja. A fizetési határidővel kapcsolatosan kérik a jelenlegi variáció elfogadását. Számukra nagyobb nehézséget jelent a február 15-i fizetés, mint amennyi hasznot az önkormányzatnak hozna. Ezért tették a számukra optimális július 15-i határidőre a javaslatot. A kaucióval kapcsolatosan felmerült problémát -  hozzáférhető vagy felhasználható - nem érti. Nekik le kell tenni a megállapított összeget annak biztosítékaként, ha nem fizetnék be a közüzemi számlákat. Kérdezi, hogy ha minden egyéb szerződési feltételt teljesítenek, akkor az önkormányzat miért használná azt a pénzt, ami nem az övé. A szerződés szerint az önkormányzat ezzel a pénzzel nem csinál semmit ha kifizetik a számláikat, ezért nem érti, hogy ez miért nem vállalható.  Az egyetértési jog a polgármester úr javaslatára került bele a szerződésbe, itt sem érti a problémát.  Közös érdek a Kisfaludy-ház hasznosítása, az étterem működtetése. Mindkét fél érdeke, hogy ne kerüljön sor olyan felújításra, melyre nekik nincs szükségük.  A pályázat közös előkészítése, az abban szereplő munkák közös elvégzése csak erősíti a bérlő és a bérbeadó kapcsolatát.  A kötbérrel kapcsolatosan bekerült az a pont, mely szimmetrikussá teszi a kötelezettséget, az önkormányzat részére is előírva azt.  A kötbér nem teljesítés esetén mindkét fél számára megegyező. Számukra nem fogadható el, hogy ugyanolyan eseményre csak nekik legyen fizetési kötelezettségük. Jegyző úr javaslata volt, hogy a kötbéren túl több kártérítési igény le legyen. Ügyvéd úr munkálatokkal kapcsolatos javaslatával kapcsolatosan elmondja, hogy nem látható előre, mire lesz szükség, viszont a tervezetben a 9. pontban le van szabályozva. Nem érti, hogy az egyik esetben az a baj, ha le van szabályozva, a másikban pedig, hogy nincs. Felmerült, hogy előfordulhat, hogy az éves javítási költség nagyobb, mint a bérleti díj. Az ingatlan az önkormányzaté. Nem azért merül fel a javítási költség, mert a bérlő hasznosítja.  Az önkormányzatnak nem keletkezik több felújítási kötelezettsége a bérbeadással, viszont bérleti díjhoz jut. Jobbnak tartja, ha egy ingatlant hasznosítanak, mert a bérlő a hibákat azonnal jelzi, így kisebb kár keletkezik. A bérlet tárgya egy melegkonyhás étterem működtetése. A szerződés precízen és körültekintően taglalja, hogy az önkormányzatnak mindent meg kell tennie az épület állapotának fenntartásáért, nekik pedig a rájuk háruló kötelezettségeket kell teljesíteniük.  Ha az önkormányzat nem akarja alkalmassá tenni az épületet a funkcióra, akkor miért akarja bérbe adni. A bérlő jogos elvárása a funkciónak megfelelő feltételek biztosítása. A szerződéstervezet a polgármester úrral, jegyző úrral, a képviselőkkel egyeztetve lett, nem egy meglepetés csomagról van szó.  Nem tudja, hogy az ügyvéd úr meddig követte a folyamatot, úgy gondolta, hogy egyetért vele.  Ha van olyan konkrétum, melyet módosítani kell, felhívják az ügyvédjüket. Véleménye szerint a tervezet nem olyan kritikus, ahogyan az ügyvéd úr vázolta. Más bérlemények esetében is fennállnak azok az építési munkákra vonatkozó kötelezettségei az önkormányzatnak, amik itt megfogalmazásra kerültek.  Azok abból adódnak, hogy az építményt melegkonyhás étteremként javasolja hasznosítani.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a tervezet 9. pontja tartalmazza az épület rossz állapotban lévő részeit, erre hívta fel az ügyvéd úr a figyelmet. A melegkonyhás étterem megnyitásához ezek kétesélyes pontok.  Ha nem tudunk rugalmas döntést hozni, akkor nincs miről beszélni.  Ha a bérlő megkapja az ingatlant, akkor az önkormányzatnak 10 millióért le kell cserélni a tetőt, különben 12 milliós kötbért köteles fizetni. 10 éves szerződésről van szó, a szerződés pontjait nagyon alaposan át kell gondolni.

 

Krisztin N. László polgármester 17.34 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A szavazásra jogosult képviselők száma. 7 fő

 

Folly Péter képviselő szerint az asztalon kellene lenni annak a közösen elfogadott szakértő által készített listának, mely tartalmazza azokat a most szükséges műszaki munkákat, melyek a melegkonyhás étterem nyitásához elengedhetetlenek. A feleknek meg kell egyezni abban, hogy mihez kell hozzányúlni, mit kell felújítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

Török Péter vállalkozó elmondja, hogy az épület tavaly őszig működött hasonló funkcióval, nem hiszi, hogy ne lehessen tovább működtetni. Talán fél órát voltak az épületben, amikor megtekintették, ha nagyon látható problémák lennének, nem tettek volna ajánlatot. Az önkormányzat melegkonyhás étteremnek kívánja bérbe adni az épületet. Nem érti, hogyan mondhatja most, hogy nincs a funkcióhoz megfelelő állapotban, ha kétszer kiírta rá a pályázatot, liciteljárást folytatott le, eredményt hirdetett.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy arról van szó, hogy szeretnénk látni pontosan azokat a tételeket, melyekben a leendő bérlő az önkormányzat kötelezettségvállalását igényli vagy feltételezi. Javasolja, hogy holnap történjen meg egy ilyen bejárás, a feladatokról készüljön beárazott lista.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a ciklus elején a Képviselő-testület azt mondta, hogy nem etikus cikluson átívelő bérleti szerződést kötni. Javasolja 1 évre bérbe adni az ingatlant, biztosítva a következő testületnek, hogy ennél jobb szerződést kössön. A közvélemény szerint az egész ügynek „mutyi” szaga van, ha a testület nem támogatja a javaslatát, akkor nem vesz részt a további tárgyalásban.

 

Forintos Ervin képviselő szerint semmilyen szakhatóság nem támasztotta alá, hogy melegkonyhás étteremként megnyitható az épület.  Ha nem kapják meg a működési engedélyt, az önkormányzatnak komoly kötbért kell fizetni. Ha ő lenne a másik fél helyében, ezt a szerződést rögtön aláírná.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó elmondja, hogy ha a bérbevevő fél órát nézte meg a bérelni kívánt ingatlant, azt is soknak tartja, hiszen ezzel a szerződéssel az önkormányzat nem járhat jól. Dr. Gáli Mihály ügyvéd az önkormányzat érdekeit védve mondta el a véleményét a jelen szerződés tervezetről. A tervezet mindent a Képviselő-testületre kíván hárítani. Ha a bérbeadó bérbe kívánja adni az ingatlant, akkor hadd döntse el, hogy milyen feltételekkel teszi. Ha a szerződéstervezetet a testület bármelyik tagja megszavazza, az a település gyalázásának kategóriájába tartozik.

 

Folly Péter képviselő szerint az önkormányzatnak érdeke az ingatlan bérbeadása. Azt kell végig gondolni, hogyan lehet olyan megegyezést kötni, mely mindkét fél számára elfogadható. Az ügyvéd úr által problémásnak ítélt pontokat egyeztetni kell. Ha nem jön létre az egyezség, akkor lehet megoldás az 1 évre történő bérbeadás.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy már május 14-e van.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő ügyrendi javaslatként felveti a hivatalos testületi ülés felfüggesztését. Javasolja átbeszélni a jelzett pontokat, ha ezzel a leendő bérlő is egyetért. Így eloszlathatók a felmerülő kételyek.  A testület tudta már a vásárláskor, hogy az épület felújításra szorul, de elemi érdek az önkormányzati vagyon növelésének megalapozása.  Vannak olyan területek, ingatlanok, erkölcsi értékek, melyeket saját tulajdonban kell tartani. Mindig csak a beázó tetőről esik szó, de arról nem, hogy esetleg valaki eldózerolja az épületet, annak ellenére, hogy az műemlék.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a pályázati kiírás tárgyalásakor mindenki azt szorgalmazta, hogy bárminemű felújítás a bérlő feladata lesz. Amíg a műszaki paraméterek, költségek nem ismertek, addig nem tudja elfogadni, hogy melegkonyhás étteremként bérbe adjuk a Kisfaludy-házat ezen bérleti szerződés szerint.

 

Folly Péter képviselő javasolja a helyszínt közösen megtekinteni 24 órán belül. A bérlő tett utalást arra, hogy az épület megfelelő, de egyeztetni kell a helyszínen. Amit nem tudunk, arról kár beszélni. Viszont felmerül a kérdés, hogy eddig miért nem lett ez a kérdés vizsgálva.

 

Török Péter vállalkozó felveti, hogy elhangzott az 1 éves bérbeadás lehetősége. Ha az alapprobléma az, hogy nem alkalmas a működtetésre a vendéglő, akkor egy évre mégis alkalmas, csak hosszabb időre nem? Vitatkozna Folly képviselő úrral. Felmehetnek a helyszínt megnézni, de ha 15 évig kiadta a szakhatóság az engedélyt, akkor most miért nem adná ki. A rizikó közös, ha két hónap múlva derül ki, hogy nem kapják meg az engedélyt, addigra felveszik a dolgozókat, az idő megy, bizonyos összeget beleölnek a vállalkozásba. A másik kérdés a folyamat vége. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy kinyisson a Kisfaludy-ház. A helyszínen felmerülő feladatokról úgy dönt az önkormányzat, hogy megcsinálja – ez a szerződés aláírása után is lehetséges – vagy úgy dönt, hogy nem. Ha nem javítja meg, akkor céltalanná válik az ingatlan megvásárlása. Csak a javítás után van lehetősége a bérbeadásra.

 

Rajzó Ildikó képviselő egy nagyon közeli időpontban javasolja a tárgyalás folytatását, a partner jogi képviselőjének jelenlétében.

 

Török Péter vállalkozó elmondja, hogy ha konkrétan látja, hogy mit kellene megbeszélni az ügyvédjükkel, fel fogja hívni.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja az ügyvéd úr által elmondottak szerint a tervezet megtárgyalását úgy, hogy a részletekben nem vesszünk el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy elhangzottak olyan javaslatok, melyek ennek a javaslatnak fölébe kell hogy kerüljenek. Orbán Péter módosító indítványa volt, hogy a Kisfaludy-házat 1 évre adja bérbe az önkormányzat. A másik módosító indítvány, hogy holnap legyen egy közös bejárás a műszaki osztályvezető és a leendő bérlő részvételével, és pontonként kerüljön rögzítésre, hogy mely paraméterek mentén keletkezhet az önkormányzatnak kötelezettségvállalása. A döntésre egy későbbi időpontban kerüljön sor.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a napirend tárgyalásának elején javasolta a napirend felfüggesztését.

 

Krisztin N. László polgármester ezt nem támogatja. Sokan úgy gondolnák, hogy a Képviselő-testület  kikapcsoltatta a kamerákat, és úgy próbál megegyezni. A testületnek nincs takargatnivalója.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a Képviselő-testület április 24-én tartott rendkívüli ülésén döntött a versenytárgyalás eredményhirdetése előtt a szerződés tervezetben nem módosítható tételekről. Ezek a futamidő, a bérleti díj és egyéb színvonal növelését, szezon meghosszabbítását és helyi termékek előnyben részesítését célzó vállalások voltak a 289/2014. sz. határozat értelmében.  Ezt követően a 293/2014. sz. határozatban a zártkörű versenytárgyalás nyerteséül a B1237 Kft. hirdette meg. A hivatal oldaláról javaslat vagy kérés lehet, hogy a beszerzésekhez, felújításokhoz és karbantartásokhoz 3 árajánlat kerüljön bekérésre 300 eFt értékhatárt meghaladó esetekben. Ennek szabályozása a közpénzek felhasználásához is szorosan hozzátartozik.

 

Orbán Péter alpolgármester 17.50 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult jelenlévő képviselők száma: 6 fő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint mindkét oldalról vannak rizikók. Nagyon ki lettek sarkítva a dolgok, az önkormányzatnak sem érdeke, hogy júniusban leszedje az épület tetejét.  Ha szükséges, nyilván ki kell javítani. A felújítás során lehetetlen feladatokat nem lehet szabni,  kisebb tűzoltó munkák jöhetnek szóba. Ha körbejárják a helyszínt, akkor sem fogják meglátni a rejtett hibákat. Nehezen tudja elképzelni, hogy sokmilliós tételek legyenek, de meglepetések érhetnek mindenkit.

 

Folly Péter képviselő 17.53 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult jelenlévő képviselők száma: 5 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester összefoglalja az elhangzottakat. Első határozati javaslat lesz az 1 évre történő bérbeadás. Nem tudja másként kezelni, hogy magát a tényt dönti el a testület. Ha elfogadásra kerülne, akkor a feltételeket ki kell dolgozni, majd megpályáztatni. Mivel most már licit után vagyunk, a licit nyertesének nem mondhatja a testület, hogy a korábbiakkal ellentétben 1 év a bérleti lehetőség. A második határozati javaslat lesz a helyszíni bejárás, függetlenül attól, hogy a partnerek szerint ezzel nem biztos, hogy előbbre jutunk.  A feladatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, majd beárazás után rendkívüli ülésen születhet döntés a szerződésről. Ha egyik módosító indítvány sem kap többséget, akkor az ügyvéd úr által felvetett kritikus pontok tárgyalására kerül sor.

 

Folly Péter képviselő 17.55 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult jelenlévő képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 1 évre történő bérbeadást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 tartózkodással, 4 nem szavazattal,  igen szavazat nélkül meghozza az alábbi:

334/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház 1 évre történő bérbeadását nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy kerüljön sor közös helyszíni bejárásra, melynek során a feltárt feladatok jegyzőkönyvben legyenek rögzítve, majd beárazás után rendkívüli ülésen szülessen döntés a szerződésről, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal,  tartózkodás szavazat nélkül meghozza az alábbi:

335/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Kisfaludy-házban tartandó közös bejárást, melynek során a feltárt feladatok jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnének, majd beárazás után rendkívüli ülésen születne döntés a szerződésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr által kritikusnak ítélt pontok egyenként tárgyalása következik.

Elmondja, hogy a Kisfaludy-ház közútról nem közelíthető meg, olyan úttal közös a határa, mely nem az önkormányzaté. A szolgalmi joggal kapcsolatosan dönteni kell.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy akadályoztatás esetén birtokvédelmet kérhetünk-e.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint nem állná meg a helyét.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az út tulajdonosával történt-e megegyezés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Jegyző úrtól az ingatlan tulajdonosa időpontot kért az egyeztetéshez.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó ismerteti, hogy a Kisfaludy-ház korábbi tulajdonosa és Viosz Judit az út tulajdonosa között volt egy hallgatólagos megállapodás. Ebben az esetben erről nem lehet szó. Véleménye szerint sokkal célszerűbb lenne az ingatlant egy évre bérbe adni, nem melegkonyhás étterem funkcióval. Ha az önkormányzat a meghívásos licitet megteszi, bárki látatlanban kiveszi két millió forintnál többért.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a bejutással kapcsolatos probléma hogyan oldható fel.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy ha közérdeknek minősül, akkor megindítható a kisajátítási eljárás, de ez hosszadalmas és költséges. Megoldás lehet a használati megállapodás a tulajdonossal.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Viosz Judit tárgyalt a Jegyző úrral, de a részletekről nem tud.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó szerint, amíg ez a kérdés nem kerül nyugvópontra, nem lehet tovább tárgyalni. Talán a legegyszerűbb egy ideiglenes szerződéses megoldás lenne, melynek az időtartama megegyezik a bejárási jog időtartamával.  Ezen felül beáll az önkormányzat kártérítési kötelezettsége.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a licitáláskor a partner tudatában volt-e, hogy az ingatlannak ilyen a megközelíthetősége.

 

Nagy Miklós vállalkozó elmondja, hogy nem.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat tudatában volt-e.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy természetesen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ő nem tudott erről.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez az ingatlan megközelítésével összefüggő probléma nem teszi lehetővé a további megbeszélést. Javasolja a napirend felfüggesztését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint itt a Jegyző úr mulasztást követett el, javasolja fegyelmiben részesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a megbeszélés felfüggesztését. Holnap történjen meg az érintett út tulajdonosával az egyeztetés, és tegyünk lépéseket a műszaki bejárással kapcsolatosan.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az ügyvéd úr most van itt, legalább próbáljunk a szerződés pontjaiban egyeztetni. Török úr az ügyvédjével tudja tartani a kapcsolatot telefonon.

 

Folly Péter képviselő szerint ma már nincs térbeli akadályoztatás, az ügyvéd úrral skype-on is lehet tartani a kapcsolatot. Holnap is történhet az egyeztetés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy módosító indítványok hangzottak el.  Kéri, hogy aki egyetért az általa tett módosító indítvánnyal, a napirend felfüggesztésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással, nem szavazat nélkül meghozza az alábbi:

336/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezet tárgyalásának felfüggesztését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a szolgalmi jog tekintetében tett javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 tartózkodással, 4 nem szavazattal, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi:

337/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetének 2. pontjában a szolgalmi jog tekintetében megfogalmazott feladat elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Török Péter vállalkozó kérdezi, hogy mivel ez az egyetlen megközelíthetősége a Kisfaludy-háznak, az ingatlan tulajdonosának nincs-e joga automatikusan a bejáráshoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs, ki kell kényszeríteni ezt a jogot. A vonatkozó jogszabályok szerint nem maradhat ingatlan bejárás nélkül, azonban az eljárást végig kell vinni.

Kéri, hogy aki a szerződés megszűnésének dátumát a tervezettől eltérően 2023. december 31-el elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

338/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerződés megszűnésének dátumát a tervezettől eltérően 2023. december 31-gyel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy az egyösszegű bérleti díj befizetésének határideje február 15. legyen, kivéve az első évet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

339/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az első év kivételével az egyösszegű bérleti díj fizetésének határideje február 15. legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy ha a szerződés teljesítésbe megy át, akkor ezen pont miatt újra fogja tárgyaltatni a szerződést, mert ez az önkormányzat érdekeivel ellentétes.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a bérlő a bérleti díjat 2014. júliusától kifizeti egy évre előre. Ilyen szempontból ezt korrektnek tartja. Nem 10 éves bérleti díjat fog fizetni, hanem 9,5 évet.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem így van.  Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület azért tolerálta a kezdő évre a minimális bérleti díjat, mert tisztában volt azzal, hogy csonka évről van szó, és költeni kell az ingatlanra. Az első pályázati fordulóban egyébként 10 millió, a másodikban 7,5 millió forint volt minden évben a bérleti díj, de egyetlen érdeklődő sem volt.

 

Horváth Márta osztályvezető pontosítja, hogy a második fordulóban az első három évben 7,5 millió volt, ezt követően 500 eFt-tal emelkedett a bérleti díj, amíg a 10 milliót el nem érte.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezek után van-e értelme tovább folytatni a tárgyalást. Úgy érzi, hogy az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a bérleti díj január 1-el befolyjon. De két pályázati kör után nem lenne korrekt ezt kérni, ezért a pályázati kiírásban szereplő február 15-i befizetést támogatja.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint ebben a témában rugalmasabbnak kell lenni. Véleménye szerint is az önkormányzat érdekeit jobban segíti a mielőbbi befizetés, de korábban nem volt ilyen bevétel, tehát nem is hat károsan a működésre. Az a lényeg, hogy megvalósuljon a befizetés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület azért vette meg az objektumot, mert az volt az elképzelése, hogy a befektetett összeg 10-12 év alatt megtérül.  Ehhez képest most ott tartunk, hogy évi 6,5 millió és további engedményekre kényszerülünk, ha ki akarjuk adni. Az önkormányzat érdekeit keményen kell védeni e tekintetben. A bérleti díjat a leg forráshiányosabb  időszakban be kell hogy fizessék a partnerek. Ezt tegnap is elmondta és ma is elmondja – bár kapott kritikát amiatt, hogy milyen üzleti tapasztalatai lehetnek – de mint polgármester adná bérbe az önkormányzati ingatlant. Erről beszélt másokkal, a bérleti díjat a szerződéskötéskor ki kell fizetni, különben nem jöhet létre a megállapodás.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a Kisfaludy-ház megvételének az volt az indoka, hogy az önkormányzati vagyont pályázaton tudják növelni. A következő európai uniós ciklusban lesz lehetőség pályázati források lehívására, különös tekintettel ara, hogy műemlék épületről van szó. Nem szabad, hogy olyan helyzet álljon elő, mint pld. a Ranolder ház esetében. Ezért is meg kell próbálni az ilyen épületekre - mint a Kisfaludy-ház – a tulajdonjogot megszerezni. A valós értéke kérdéses az épületnek, vélelmezhetően legalább annyit ér, mint amennyiért az önkormányzat hozzájutott.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az volt az információ, hogy pénzügyileg viszonylag gyorsan megtérülő program lesz. Várhatóan az uniós támogatások csökkenni fognak a jövőben.  A valóság kedvéért el kell mondani azt is, hogy a Megyei Területi Operatív programban helyet kapott a Szegedi Róza ház mellett a Kisfaludy-ház is.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdona, a bérleti díj plusz bevételt jelent. Még értékesebbé tehető, ha a testület az állagmegóvásra odafigyel, és pályázati forrás segítségével megőrzi az utókornak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a kaucióról mi a véleménye az ügyvéd úrnak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint azon szigorú szabályozással szemben, mely a tervezetben szerepel, a kaucióra nem kell egyéb szabályozást adni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az 1 millió forintos kaució kerüljön befizetésre, azzal az önkormányzat szabadon rendelkezzen, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

340/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg 1 millió forintot köteles a bérbeadónak megfizetni, mellyel az önkormányzat szabadon rendelkezhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a 9. ponttal kapcsolatosan már döntött a testület, nem kívánta helyszíni bejáráson tételesen rögzíteni a feladatokat. Ezért az eredeti szövegezést teszi fel szavazásra.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd javasolja, hogy a testület ne tegye nyitott végűvé a felsorolást, illetve ne terjedjen ki az egyéb berendezésekre a bérbeadó felelőssége.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az ügyvéd úr javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással meghozza az alábbi:

341/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a szerződés tervezet 9. pontjában foglaltakkal ellentétben a felsorolás ne legyen nyitott végű, illetve ne terjedjen ki a bérbeadó felelőssége a bérlemény egyéb berendezéseire.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester 18.24 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 18.33 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik Orbán Péter alpolgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szünetben konzultált a Képviselő testület, és az a módosító indítvány született, hogy e hét pénteken legyen egy bejárás. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

342/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy-házban e hét pénteken bejárást tart.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezet 21. pontjával kapcsolatosan volt még észrevétele az ügyvéd úrnak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy a 12. ponttal is, mely szerint a nem nevesített költségek és  kötelezettségek a bérbeadót terhelik, és semmilyen jogcímen nem háríthatók át. Ezt a tételt javasolja törölni, vagy konkrétan nevesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ennek a pontnak a törlésére irányuló módosító javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

343/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetében szereplő 12. pont törléséről dönt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a partnereket, hogy ezek után érdemesnek tartják-e ebben a formában tovább folytatni a tárgyalást.

 

Török Péter vállalkozó kérdezi, hogy pontosan miről van szó. Nyitottak a további javaslatokra.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri az aljegyző asszonyt, hogy a szolgalmi jog tekintetében a holnapi napon vizsgálja meg a helyzetet. Hogyan alakulhatott ki, hogy a Kisfaludy-háznak nincs saját tulajdonú bejárata, mikor lett értékesítve és hogyan került át más tulajdonába.  Megjegyzi, hogy a február 15-i befizetési határidő egyelőre nem kapott többséget. A 9. pont vonatkozásában pénteken bejárás lesz.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd javasolja, hogy a 18. pontban megfogalmazott meghiúsulási kötbér az önkormányzatot ne terhelje.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

344/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetében szereplő 18. pontot úgy módosítja, hogy a meghiúsulási kötbér az önkormányzatot ne terhelje.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Folly Péter képviselő kéri újra feltenni a javaslatot szavazásra, mert a képviselő-társak nem tudták, hogy miről szavaznak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy többséget kapott a szavazás során, egyébként nincs jelentősége.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd felhívja a figyelmet arra, hogy a 21. pont nem elfogadható, az önkormányzatnak nem kell eleve lemondania a kártérítési jogáról.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a 21. pont jelzett módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

345/2014. (V.14.)  határozat

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY – Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezetében szereplő 21. pontot úgy módosítja, hogy az önkormányzat nem mond le eleve a kártérítési jogáról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Te Szedd akcióban résztvevők munkáját. Tájékoztatja a televízió nézőit, hogy Badacsonytomaj várossá nyilvánításának 10. évfordulója alkalmából május 23-án 17.00 órakor a Művelődési házban ünnepséget tartunk. Ezt megelőzően 15.00 órakor a Képviselő-testület határozata alapján Bányász Emlékhely avatására kerül sor a badacsonytomaji vasútállomás parkolójában.  Marcellháza testvértelepülésünk meghívott bennünket a június 13-14-én tartandó falunapi rendezvényükre, megköszöni, akik vállalják, hogy eljönnek. Holnap kezdődik a Tatay napok megnyitója.  Kérdezi az aljegyző asszonyt, hogy a vizibejárókkal kapcsolatos BFT-s pályázatról szavazott-e a testület.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a pályázat beadási határideje június 10., ezért rendkívüli ülés keretében javasolja tárgyalni. Az előkészítés folyamatban van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a városnap mellett a gyermeknap kiemelését is. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy az idén a légvár használata ingyenes lesz.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a csúszda és a légvár használata a gyerekek számára ingyenes lesz ezen a napon. Minden badacsonytomaji 14 év alatti gyermek részére az önkormányzat fagylaltot ajándékoz gyermeknap alkalmából. Megjegyzi, hogy másnap európai uniós választás lesz.

Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 18.45  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Orbán Péter

alpolgármester, levezető elnök

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő