Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 04. 09. soros testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 04. 09. soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 18/2014.

Készült: 2 példányban


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 9-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.


Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Folly Péter                              képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (7 fő)


Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Tamás Lászlóné                      pénzügyi osztályvezető

Jerszli Judit                             igazgató

Krisztin N. Lászlóné                igazgató

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Tasner Mónika                        Céh Turisztikai Egyesület képviseletében

Flamis Mihály                          Nyugdíjas Egyesület elnöke

Rácz Mária                             Nyugdíjas Egyesület alelnöke

Lesz Ferenc                            Badacsonytomaj SE képviseletében

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (10 fő) 1. I. NAPIRENDEK ELŐTTKrisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat, a meghívott vendégeket és a Televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

223/2014. (IV.09.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester napirend előtt elmondja, hogy Fodor József úr megkezdte a munka alóli felmentési idejének letöltését. A Képviselő-testület nevében 5 éves vezetői munkáját ezúton is megköszöni, minden körülmény ellenére reméli, hogy szép emlékei maradnak az itt eltöltött évekből. További életéhez minden elképzelhető jót, jó egészséget és sok munkasikert kíván.


Simonné Visi Erzsébet képviselő 14.05 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 6 fő


Fodor József néhány gondolatot olvas fel. Hisz abban, hogy semmi nem történik véletlenül, mindennek oka van. Nem önszántából és képzettségéből eredő hiányosságok miatt hagyja el a várost, hanem néhány döntéshozó akaratából kényszerül távozni. Elmondja, hogy 2009-ben a Képviselő-testület által kiírt pályázat 2. fordulójában nyerte el az igazgatói beosztást. Rossz állapotú intézményt vett át, kulturális koncepció és perspektíva nélkül. Mára kulturális koncepcióval, stabil technikai háttérrel, múzeummal, kultúrházzal rendelkező megerősödött intézményrendszert épített ki. 44 millió forint értékben nyert el pályázatot az elmúlt időszakban. Legfontosabb eredményének az amatőr művészeti csoportok létrejöttét tartja, többek között a Himfy Irodalmi Kör, az Ezüst Kükapu Táncegyüttes, a Foltvarró Klub létrehozását. A város Kulturális Tanácsát az ő gondolatmenetét követve hozták létre. Létrejött és működik a Manó Klub, a Nyugdíjas Egyesület, a Sporthorgász Egyesület, az Olvasói Kör, a Nők a Balatonért Egyesület, a Polgárőrség és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület.  Sikeresnek tartja az intézmények közötti illetve az egyházzal kialakított kapcsolattartást. Büszke az általa meghonosított rendezvényekre, a rajzpályázatokra. A borászatokkal és a Céh Turisztikai Egyesülettel közösen megalkották a Borhetek Részvételi Szabályzatát. Udvardi Erzsébet festőművész elképzelését követve igazgatta az Egry Múzeumot. A közmédiában generált szerepeléseik pozitívan hatottak a település megítélésére. Az általa szervezett turisztikai rendezvények sikeresek. A kulturális élet civil, szponzorált hátterét is kialakította. Megköszöni Polgármester úrnak, hogy támogatta a munkáját. Számára mindig a szakmai szempontok voltak az elsők, ha meg tudta indokolni az elképzelését, akkor a döntés az övé volt. Megköszöni a civil szervezetek és a kollégák segítségét is. Kívánja, hogy az általa előkészített rendezvények sikeresek legyenek, ha szükséges, természetesen rendelkezésre áll minden kérdésben. Sikeres munkát kíván Badacsonytomaj polgárainak, azoknak is, akik nem tartották méltónak arra, hogy népművelőként továbbra is itt dolgozhasson. Megköszöni, hogy ilyen bensőséges körülmények között elköszönhetett, bízik abban, hogy távozása nem végleges, hiszen sok barátra lelt itt.


Krisztin N. Lászlóné igazgató az iskola nevében is megköszöni Fodor úr munkáját, aki a  korábbi iskolaigazgatóval, Csizmarik Bélánéval dolgozott hosszabb ideig. Ő viszont különböző rendezvények és műsorok aktív résztvevőjeként találkozott az igazgató úrral. Köszöni a segítségét, hosszú boldog életet kíván neki.


Krisztin N. László polgármester a napirend összeállításával kapcsolatosan elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén javaslat született arra, hogy a Menü Kft. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az ügyvezető kérésére  - mivel az még nem készült el - egy későbbi időpontban tárgyalja meg a testület.  A Hableány étteremmel kapcsolatosan az utolsó pillanatokban érkezett egy megkeresés, melyet a májusi testületi ülésen javasol megtárgyalni.  Véleménye szerint nem feltétlenül sürgős a tárgyalása, ezzel a kérelmező is egyetértett. Elmondja, hogy 4 db sürgősségi indítvány készült, melyek a meghívóban nem szerepelnek.


Az elmondottak alapján javasolja a napirendek közül levenni

 1. a „MENÜ Kft. ¼ éves gazdálkodásáról beszámoló a 84/2014. (II.13.) Képviselő-testületi határozat alapján tárgyú előterjesztést,
 2. zárt ülésről Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatosan tárgyú előterjesztést.

Javasolja felvenni a következő sürgősségi indítványokat:

 1. Egészségház villámvédelme (tárgyalta: Püb)
 2. VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű határozatokhoz a 188/2014. és 187/2014. sz. határozatokhoz. (tárgyalta: Püb)
 3. Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására javaslat  tárgyú előterjesztést.
 5. Zárt ülésre a Badacsonytomaj 025/2 hrsz. ingatlan megvásárlása tárgyú előterjesztést.


A sorrendiségre vonatkozóan a következő javaslatot teszi, tekintettel arra, hogy az adott napirendben jelenlévő érdekeltek ezt kérték:

Tasner Mónika kérésére a meghívó szerinti 8. napirend vonatkozó részét másodikként javasolja megtárgyalni.

Berecz István kérésére a meghívó szerinti 16. napirendet harmadikként javasolja megtárgyalni.


Forintos Ervin képviselő 14.20 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a mai nyilvános ülés napirendjét az elmondottak szerint 26 napirendi ponttal, a zárt ülés napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

224/2014. (IV.09.)  határozat

-       Napirendi pontok módosítására és elfogadására javaslat


1./ CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: CÉH Turisztikai Egyesület elnöke


2./ Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


3./ A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


4./ Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész


5./ SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


6./ Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály elnök


7./ Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


8./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Nagy Lászlóné óvodavezető

Lukács Antalné ügyvezető

Pásztor László ügyvezető

Jerszli Judit igazgató


9./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


10./ Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczy Kft. képviseletében Bauerné Poór Vilma


11./

Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


12./ Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


13./ Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


14./ A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László


15./ Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


16./ Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


17./ Németh László és Németh Lászlóné az 1889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


18./ A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


19./ Mózer Károly kérelme közterület bérletre póni lovagoltatás céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


20./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


21./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


22./ Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester


23./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Egészségház villámvédelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


24./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű 188/2014. és  187/2014. sz. határozatokhoz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


25./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


26./ SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterZÁRT ÜLÉS

1. Elismerő címek és kitüntetések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. A Badacsonytomaj  025/2 hrsz. ingatlan megvásárlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester


 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. 1. Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: CÉH Turisztikai Egyesület elnöke


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy mindenki röviden foglalja össze a hozzászólását, csak annyit beszéljen, amennyi feltétlenül fontos. A bizottsági üléseken részt vett, a bizottsági tagok alapos munkát végeztek, a testületre csak a döntés vár. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  a felek között 2007. április 16. napján megkötött megállapodást az Önkormányzat a TDM szervezet finanszírozásának Badacsonytomaj város részéről hosszútávon kiszámíthatóvá tétele érdekében a megállapodás 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásaihoz évente 11.550.000,- Ft-tal, azaz Tizenegymillió-ötszázötvenezer forinttal hozzájárul.

A megállapodás módosítással nem érintett része változatlan tartalommal érvényben marad.”

A Képviselő-testület hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú módosított középtávú együttműködési megállapodás aláírására.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2007. április 16. napján megkötött megállapodást az Önkormányzat a TDM szervezet finanszírozásának Badacsonytomaj Város részéről hosszútávon kiszámíthatóvá tétele érdekében a megállapodás 1.1 pontját az alábbiak szerint módosítsa az alábbiak szerint:

„Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásaihoz évente 11.550.000 Ft-tal, azaz Tizenegymillió – ötszázötvenezer forinttal hozzájárul.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előterjesztés előkészítője. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

225/2014. (IV.09.)  határozat

CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felek között 2007. április 16. napján megkötött megállapodást az Önkormányzat a TDM szervezet finanszírozásának Badacsonytomaj város részéről hosszútávon kiszámíthatóvá tétele érdekében a megállapodás 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásaihoz évente 11.550.000,- Ft-tal, azaz Tizenegymillió-ötszázötvenezer forinttal hozzájárul.

A megállapodás módosítással nem érintett része változatlan tartalommal érvényben marad.”

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú módosított középtávú együttműködési megállapodás aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 1. 2. Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évről elmaradt 800 eFt-os támogatást biztosítsa.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Céh Turisztikai Egyesület kérelmének támogatását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat illetve a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a napirend ezen részéhez van-e kiegészítésük. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület elnökségi ülésén is jelezte, hogy ebben a kérdésben folyamatosan tartózkodott, de ha ehhez az összeghez célzottan feladatot tudnak rendelni, akkor hajlandó átgondolni a szavazatát. Kérdezi, hogy ebben történt-e előrelépés.


Tasner Mónika elmondja, hogy az összeget tervezték a 2013. évi költségvetésükben. A Leader pályázat megvalósításához előfinanszírozás céljából igénybevett 900 eFt-os folyószámla hitelük megszűntetéséhez szeretnék felhasználni. A 800 eFt-os támogatást jogosnak érzik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért tartózkodott, mert az Egyesület pályázaton 2 millió forintot nyert, úgy gondolta, hogy abból a folyószámlahitel rendezhető. Kérdezi, hogy kinek van észrevétele. Megállapítja, hogy senki nem kíván hozzászólni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részére a Képviselő-testület a 800 eFt-os támogatást biztosítsa a megfogalmazott célra, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

226/2014. (IV.09.)  határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – 800 eFt-os támogatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céh Turisztikai Egyesület részére – a 2013. évről elmaradt – 800 eFt támogatást biztosít az önkormányzat 2014. évi általános tartaléka terhére a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályok betartása mellett.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri hivatalt, hogy az összeg átutalásáról a szerződés aláírását követően haladéktalanul gondoskodjon.


Határidő: azonnal, egyebekben 30 nap.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőKrisztin N. László polgármester kérdezi a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy az előterjesztés további részéhez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbiak szerint javasolja elfogadásra az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását:

- a felhalmozási kiadásokból átcsoportosítással 3 m. Ft. céltámogatást biztosítson a VN. Kft. részére a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására.

-az Út- és Közmű Alapban lévő 3 m. Ft. az alábbiak szerint különüljön el: Közmű Alap: 1 m. Ft., Út Alap 2 m. Ft.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a járdafelújításra vonatkozó javaslat költségmegtakarítás miatt született, az út és közmű alap megosztására a döntések meghozatalához van szükség.


Simonné Visi Erzsébet képviselő az óvoda pénzmaradványával kapcsolatosan kérdezi, hogy a Társulásnak van-e pénzmaradványa. Mióta működik a Társulás.


Krisztin N. László polgármester javasolja erre a későbbiekben visszatérni, még nem erről a napirendről beszélünk.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

227/2014. (IV.09.)  határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

 1. a felhalmozási kiadásokból átcsoportosítással 3 mFt céltámogatást  biztosít a VN. Kft. részére a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására.
 2. az Út- és Közmű Alapban lévő 3 mFt-ot az alábbiak szerint különíti el:                     Közmű alap: 1 millió forint,  Útalap:  2 millió forint


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló

5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 2/1. számú melléklete/ 1. 3. Napirendi pont

A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Triász’06 Kft. képviselője kerüljön meghívásra a testületi ülésre, hogy nyilatkozzon, milyen mértékű közterület használati díjcsökkentésre gondolt.


Krisztin N. László polgármester köszönti Berecz István urat a TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében, kéri, hogy tegye meg hozzászólását.


Berecz István elmondja, hogy 300 eFt-ra gondoltak a megállapított 415 eFt-os összeg helyett. A szerződés egy évre szól, de maximum 4 hónapon túl semmit nem tudnak a területen csinálni.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy mi alapján lett meghatározva a korábbi összeg.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban közterület foglalási ügyekben szerződést kötöttünk. Amikor a Jegyző úr elkezdett a Hivatalban dolgozni, felhívta a figyelmet arra, hogy a helyes megoldás a határozathozatal. A közterület foglalási rendeletben ez a tevékenység nem szerepel, javasolta, hogy kerüljön bele a Dotto vonat is. A rendeletben éveken keresztül inflációval növelt bérleti díj szerepelt.


Berecz István elmondja, hogy tevékenységük elején 3-5 évig 368 eFt-ot fizettek. Minden költségük emelkedett, de a forgalom sajnos nem. Eleinte sok gyereket szállítottak, később több volt a felnőtt, az éves teljesítményük viszont jóval kevesebb lett. Káptalantótiba szállították az iskolás gyerekeket is, amíg az önkormányzat meg nem vette a Kistérségtől a járművet. Ezzel bevételük tovább csökkent.


Rajzó Ildikó képviselő javasolja a rendeletben megfogalmazott díjtételek alapján meghatározni a fizetendő összeget, majd a szezont megelőzően ismét megtárgyalni a kérelmet.


Krisztin N. László polgármester szerint a Képviselő-testület most is meg tudja határozni ezt a számot.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy annak idején polgárjogi szerződés készült, azonban a közterület rendjét rendelet szabályozza, mely a Dottó vonatra vonatkozó résszel kibővítésre került.  Az akkor aktuális bérleti díj 415 eFt volt, „egyéb személyszállítási eszköz állomáshelye városnéző kisvonat” meghatározással. Ha Badacsonytomajról indulna, mely településrész a II. övezetbe tartozik, akkor a bérleti díj 300 eFt/év lenne. Javasolja, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg, hogy a környező településeken milyen összegű bérleti díjat fizetnek a hasonló tevékenységet végző vállalkozók.


Forintos Ervin képviselő egyetért a megfontolt döntéssel, de a semminél jobbnak tartja a 300 eFt-os bérleti díjat. A hegyi taxisok sem m2-re fizetnek.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a hosszú távra bérbe adott 6 hegyi taxis helyből 2 hely megüresedett. A keret megállapodás szerint ilyen esetben a vállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy vállalják-e a megüresedett helyek után is a bérleti díj megfizetését, vagy az önkormányzat írjon ki pályázatot a megüresedett helyekre. A vállalkozók vállalják a kieső bérleti díj megfizetését, a jövőben 4 helyi taxi üzemel. Az önkormányzat bevétele nem változik.


Berecz István elmondja, hogy azért nem tartja szerencsésnek az összehasonlítást, mert több helyen egész évben üzemel a Dottó vonat, itt pedig csak az idegenforgalmi szezonban van vendég.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha megmarad a jelenlegi összeg, akkor bérbe kívánják-e venni a közterületet.


Berecz István elmondja, hogy lényeges az előző évekhez képest a bevételeik csökkenése, ezért kétséges a bérbevétel részükről.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Rajzó Ildikó képviselő javasolta a kérelem vizsgálatát, a fizetendő összeg kidolgozását, illetve a vállalkozó által megfogalmazottakat tudja feltenni szavazásra.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy Rajzó Ildikó képviselő javaslata módosító indítványként hangzott el.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy nem kívánja bonyolítani a helyzetet, visszavonja a módosító indítványát. Kérdezi, hogy mi a helyzet a taxisokkal.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 1 helyért 363.600 Ft/év bérleti díjat fizetnek.


Dr. Magó Ágnes képviselő kéri kimondani a pontos összegeket, milyen összeggel szemben van a 300 eFt-os ajánlat.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Triász’06 Kft. bruttó 415 eFt helyett 300 eFt bérleti díjat fizessen a kérelmüknek megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

228/2014. (IV.09.)  határozat

A TRIÁSZ’06 Kft. képviseletében Berecz István kérelme közterület bérleti díj csökkentésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TRIÁSZ ’06 Kft. képviseletében Berecz István (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti u. 7.) kérelmét támogatja és elrendeli a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) számú önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:

A Dottó vonat „egyéb szállítási eszköz állomáshelye, városnéző kisvonat” éves közterület foglalási díja bruttó 300 eFt.

Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel a kérelmet a Képviselő-testület támogatta, a módosítást a rendeletben át kell vezetni. 1. 4. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 8/2010. (IX.29.) számú rendeletével elfogadott HÉSZ egységes jogértelmezése érdekében, mint jogalkotó rögzítse, miszerint saroktelek esetén szélességi méretként, utcafronti épületszélesség tekintetében az épület kisebbik, összetett épülettömeg esetében tömegegységenként jellemzően a tetőgerincre merőleges oldalméretét kell figyelembe venni, ugyanakkor az épület hosszúságára vonatkozóan a rendeletkorlátozást nem tartalmaz. Törekedni kell arra, hogy a tervezett épülettömeg kisebbik oldalmérete, szélessége a csatlakozó beépítéssel összhangban, a kialakult rend szerint, jellemzően a saroktelek kisebbik oldalméretével párhuzamosan alakuljon ki.


Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol a megfogalmazottak betartása nem jelent problémát. De a meglévő ingatlanokon csak bontással lehetne eleget tenni a javaslatnak.  Kérdezi, hogy a már kialakult helyzetekben, a felújítások során kell-e alkalmazni.  Minden más esetben hatástanulmány készítendő arról, hogy milyen módon illeszthető a törvény az adott ingatlanra.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, az önkormányzat 8/2010. számú rendelete  a Helyi Építési Szabályzatra vonatkozóan érvényben van.  Erre a napirendre azért volt szükség, mert 2013. január 1-től az építéshatóság Tapolcára került. Ha jogértelmezési problémájuk van, akkor a jogalkotóhoz fordulnak, mint ebben a helyzetben is. Egy folyamatban lévő építéshatósági ügy felfüggesztésre került a Képviselő-testület állásfoglalásáig. A határozati javaslatot Szabó Zoltán főépítész úr állította össze. Ha szakmai kérdése van a testületnek, akkor az ülés végén felteheti a főépítész úrnak, mivel a Koncepció tárgyalásán személyesen jelen lesz.


Krisztin N. László polgármester szerint a főépítész úr átgondolta a javaslatot, szakmai vitába nem tudunk bocsátkozni vele. Javasolja megadni neki a bizalmat a határozati javaslat elfogadásával. Kéri, hogy aki az előterjesztésben megfogalmazottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

229/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának (jogalkotói) értelmezése


Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 8/2010.(IX.29.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatának egységes jogértelmezése érdekében, mint jogalkotó rögzíti, miszerint saroktelek esetén szélességi méretként, utcafronti épületszélesség tekintetében az épület kisebbik, összetett épülettömeg esetében tömegegységenként jellemzően a tetőgerincre merőleges oldalméretet kell figyelembe venni, ugyanakkor az épület hosszúságára vonatkozóan a rendelet korlátozást nem tartalmaz. Törekedni kell arra, hogy a tervezett épülettömeg kisebbik oldalmérete, szélessége a csatlakozó beépítéssel összhangban, a kialakult rend szerint, jellemzően a saroktelek kisebbik oldalméretével párhuzamosan alakuljon ki.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető 1. 5. Napirendi pont

SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy az SCD ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal 2014. április 9-ig, a Képviselő-testület soros ülésének időpontjáig történjen meg az egyeztetés. Az egyeztető tárgyaláson együttesen megfogalmazott és támogatott határozati javaslat kerüljön a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az SCD ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban éljen megkereséssel a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökéhez, Lasztovicza Jenő úrhoz, melyben felszólítja az elnököt: A Veszprém Megyei Közgyűlés és az SCD BALATON HOLDING Zrt. között 2005. június 20. napján kelt „részvény adásvételi szerződés”-nek a Megyei Közgyűléssel szerződő fél általi teljesítésének kérdését haladéktalanul tekintse át és annak alapján a Veszprém Megyei Közgyűlés haladéktalanul tegyen meg minden tőle elvárhatót a hivatkozott szerződésben a Megyei Közgyűlés részére biztosított, a Közgyűléssel szerződő fél szerződéses teljesítésének kikényszerítésére és/vagy szankciók alkalmazására, végső esetben pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogok érvényesítése érdekében.

Krisztin N. László polgármester ismerteti a TV nézőinek, hogy több településen elmaradtak az SCD által ígért fejlesztések, ezért most közös fellépés körvonalazódik. A Humán bizottság határozatának nem tudott eleget tenni a választások miatt, mert szinte senki nem volt elérhető. Ezért a Pénzügyi bizottság javaslata szerint az ügyvéd úr által megfogalmazott szövegezéssel a csatlakozó önkormányzatok megkapnák az anyagot. Aláírásukat követően kerülne benyújtásra a Közgyűlés elnökéhez.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy Gáli ügyvéd úr anyagát nem látja az előterjesztés mellett.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztést Dr. Gáli Mihály készítette, azon semmiféle változtatás nem történt.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy abban nem szerepel kötbér.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a kötbért a Veszprém Megyei Közgyűlés által megkötött szerződés tartalmazza.


Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy a 2014. május 31-i határidő már a Közgyűlés felé elküldendő anyagra vonatkozzon.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előfordulhat, hogy a társtelepülések Képviselő-testületei tárgyalni fogják a megkeresést, ehhez időre van szükség. Ismerteti, hogy átnéztük a BAHART részvények okán a visszatérő válaszokat.  Volt aki úgy nyilatkozott, hogy még tárgyal róla. De ő elfogadja és támogatja a javaslatot. A levélben az is szerepelni fog, hogy május 31-ig szeretnénk elpostázni a Megyei Közgyűlés elnökének az anyagot, tehát legkésőbb május 25-ig érkezzen meg a nyilatkozat. Kéri, hogy aki így támogatja a megfogalmazást, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

230/2014. (IV.09.)  határozat

SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SCD-ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban megkereséssel él a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökéhez, Lasztovicza Jenő úrhoz, melyben felszólítja az elnököt: a Veszprém Megyei Közgyűlés és az SCD Balaton Holding Zrt. között 2005. június 20. napján kelt „részvény adásvételi szerződés”-nek a Megyei Közgyűléssel szerződő fél általi teljesítésének kérdését haladéktalanul tekintse át és annak alapján a Veszprém Megyei Közgyűlés haladéktalanul tegyen meg minden tőle elvárhatót a hivatkozott szerződésben a Megyei Közgyűlés részére biztosított, a közgyűléssel szerződő fél szerződéses teljesítésének kikényszerítésére és/vagy szankciók alkalmazására, végső esetben pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogok érvényesítése érdekében.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2014. május 25. Önkormányzatoktól a nyilatkozat vissza érkezése

2014. május 31. Megyei Közgyűlés elnökének a levél elküldése 1. 6. Napirendi pont

Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály elnök


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nyugdíjas Egyesület májustól a könyvtár melletti volt VN. Kft. irodában kapjon helyet, a Kulturális Intézmény - mint kapcsolattartó – működjön közre a folyamatban.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület kérelmének támogatását a volt Közösségi Házba történő visszahelyezésükre.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Humán bizottság javaslata nem kivitelezhető, mert a napi bevételt a VN. Kft. ott tartja páncélszekrényben.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ott más problémák is vannak. A helyszínen kamerás védelem és térfigyelő rendszer működik.


Rácz Mária elmondja, hogy a nyugdíjasok nagy örömmel fogadják a régi helyük kiegészítő részét, a kulturális intézmény volt irodahelyiségeit. Ha télen a fűtés miatt gondjuk lenne, akkor ismét a testület segítségét fogják kérni.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a téli fűtésre még nem tud mondani semmit. Ha a Norvég pályázat eredményes lenne, akkor a megoldás lehetősége változna.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Norvég pályázat érinti az épületet. A Pénzügyi bizottság javaslata nem igényel különösebb anyagi ráfordítást, csupán egy döntés kérdése.


Dr. Magó Ágnes képviselő ismerteti, hogy a Norvég pályázat nem érinti a VN. Kft. és a könyvtár épületét. Javasolja ott egy civil ház kialakítását, pályázati támogatás igénybevételével.  Igaz, hogy a Hivatal épülete is közösségi házként is működik, de a Nyugdíjas Egyesület és a többi civil szervezet is jelezte, hogy másutt szeretne helyet kapni. Ha az ingatlan együttes felújítása lehetővé válna, ott egy szép kulturális központ alakulhatna ki.


Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy ezt a kérdést vizsgálni kell, de a probléma azonnali megoldásához a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a volt közösségi házban, a kulturális intézmény 2 irodahelyiségében kapjon átmenetileg helyet a Nyugdíjas Egyesület, és a kulturális intézmény kapcsolattartóként működjön közre a folyamatban, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

231/2014. (IV.09.)  határozat

Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Egyesület kérelmét megvizsgálta, részükre a volt közösségi házban, a Kulturális Intézmény két irodahelyiségében átmenetileg helyet biztosít azzal, hogy a Kulturális Intézmény kapcsolattartóként működjön közre a folyamatban.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: elfogásra azonnal, egyebekben visszavonásigKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő által említett objektum felmérése történjen meg, a felújítási ütemterv legalább elméleti szinten készüljön el, majd kerüljön beterjesztésre a Képviselő-testület júniusi ülésére, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

232/2014. (IV.09.)  határozat

VN. Kft. volt irodahelyiségei és könyvtár épület felmérése, felújítási ütemterv beterjesztése a testület elé


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát elfogadva elrendeli, hogy a volt VN. Kft. irodaépülete és a könyvtár objektum felmérése történjen meg, a felújítási ütemterv legalább elméleti szinten készüljön el, majd kerüljön beterjesztésre a Képviselő-testület júniusi ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben Képviselő-testület júniusi ülésére

 1. 7. Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyzőt és a Pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló

8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 7/1. számú melléklete/ 1. 8. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Nagy Lászlóné óvodavezető

Lukács Antalné ügyvezető

Pásztor László ügyvezető

Jerszli Judit igazgató


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót.


Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyzőt és a Pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok egybehangzó javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetési tervének végrehajtásáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 8/1. számú melléklete/ 1. 9. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi módosított pénzmaradvány:                                  1.893 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:                        556 eFt

Szabad pénzmaradvány:                                                      1.337 eFt

A szabad pénzmaradványt az óvoda kerítésének javítására, az előtető szerkezet javítására és a homokozó árnyékoló rendszerének kiépítésére javasolja felhasználni.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és önállóan működő Intézményei 2013. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi módosított pénzmaradvány:

- önkormányzat                            175.750 eFt

- kulturális intézmény                       4.947 eFt

- PM hivatal                                    24.873 eFt

Összesen:                                              205.570 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

- önkormányzat                              18.464 eFt

- kulturális intézmény                       2.153 eFt

- PM hivatal                                      1.685 eFt

Összesen:                                               22.302 eFt

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                            157.286 eFt

- kulturális intézmény                       2.794 eFt

- PM hivatal                                    23.188 eFt

Összesen:                                               183.268 eFt

Az Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítsa, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg kivételével az önkormányzat fejlesztési tartalékába helyezze.

Kérje fel a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a következő negyedévben esedékes előirányzat módosításkor a testületi ülésre készítse elő.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szabad pénzmaradványát a Társulási Tanács Társulás az intézmény finanszírozására fordítsa.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és önállóan működő intézményének pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg kivételével az önkormányzat fejlesztési tartalékába helyezi. Kérje fel a Jegyzőt a rendelet módosítására, hogy a döntésnek megfelelően a következő negyedévben esedékes előirányzat módosításakor a testületi ülésre készítse elő.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Simonné Visi Erzsébet képviselő az óvoda pénzmaradványával kapcsolatosan elmondja, hogy a Társulás 2013-tól működik. A Kormányhivataltól érkezett egy megrovás, hogy nem megfelelően végeztük a munkánkat. Előfordulhat, hogy a Társulási Tanácsnak kellene dönteni erről.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a Képviselő-testület ne döntsön az óvoda pénzmaradványáról, ez a Társulási Tanács hatásköre. Javasolja, hogy a testület vegye tudomásul a tájékoztatást.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Társulási Tanács támogatta a Humán bizottság javaslatát.


Dr. Weller Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az SZMSZ szerint a Humán bizottság egyik feladata a rendeletek véleményezése.


Forintos Ervin képviselő hangsúlyozza, hogy az óvodai előtetőt nem cserélni kell, hanem javítani.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Társulási Tanács ülésén jelen volt az óvodavezető asszony. Valóban az előtető felújításáról volt szó.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a 18 milliós pénzmaradványt a fejlesztési tartalékban megcímkézni. Javasolja a felső bazársor környékét a szezonra rendbe tenni. El lehet gondolkodni a lebontásán, tervek készíttetésén, vagy csak murvával beterítéséről és virágosításról.  Az ÁBC és a parkoló közötti árok javítása - az Egry Múzeummal szemben - is sürgető feladat.


Krisztin N. László polgármester szerint ezeket nem a testületnek, hanem a településüzemeltetésnek kellene észrevenni. Az ő feladatuk a felső bazársor területének rendezése, virágosítása. A testületnek azzal kellene foglalkozni, hogy ehhez ad-e pld. 300 eFt-ot vagy sem. A TRIÁSZ’06 Kft.-vel összefüggő javaslattal kapcsolatosan kérdezi, hogy megfelelően elő van-e készítve ez a kérdés.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy felmerült a felső bazársor tervezése, esetleg bontása. Nyugati irányban van két olyan felépítmény, melyek nem az önkormányzat tulajdonában állnak, egyelőre nincs megegyezés. Jó lenne, ha lennének terveink. Az Egry Múzeummal szembeni nyitott árkot le kellene csövezni, a vízelvezetést megoldani. Itt egy zöld területet lehetne kialakítani.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a 71-es út alatti nyitott árok javítása is felmerült valamelyik bizottsági ülésen.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy erre nincs pénze a VN. Kft-nek.


Simonné Visi Erzsébet képviselő hiányolja, hogy a kapott anyag nem tartalmazza konkrétan a szabad pénzmaradvány összegét.


Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a 3. oldalon szerepel az önkormányzat szabad pénzmaradványa, mely 183.268 eFt. Ebből eredeti előirányzatban 87.598 eFt van. A különbözetet javasoltuk a fejlesztési tartalékba helyezni 95.670 eFt értékben.  Ez tartalmazza az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a kulturális intézmény szabad pénzmaradványát is. Az óvoda teljesen külön kezelendő.


Krisztin N. László polgármester szerint legnagyobb probléma a 71-es út és az alsó parkoló közötti nagyon mély árok, melyet azonnal meg kell csinálni. A többi felvetéssel is egyetért, de azok előkészítést igényelnek.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ki vitte el az árokról a fedlapokat.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft., mivel több helyen szétnyílt az un. betonváll, nagyon balesetveszélyes volt. Meg kell csinálni, bármennyibe is kerül. Javasolja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén elhangzottak szerint a Kft. kérjen be árajánlatokat, mely alapján azonnali döntést kell hozni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miért nincs jelen a Kft. ügyvezetője. Kéri, hogy jöjjön be valaki a Kft. képviseletében.


Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mi a felújítás műszaki tartalma.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy 600-as átereszről van szó, több tisztító aknával. Végül földdel lenne takarva. Javasolja a MOL benzinkút mögötti árok lefedését is ugyanezen megoldással.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az Egry Múzeum előtti árokról beszélt. Összefoglalja az elhangzottakat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az alsó parkoló és a 71-es út között a jelenleg balesetveszélyes árkot a VN. Kft. azonnali hatállyal csinálja meg, kézfelemeléssel jelezze.


Forintos Ervin a végrehajtás határidejét május 30-ban javasolja meghatározni.


Krisztin N. László polgármester május 15-i határidőt tesz fel szavazásra. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

233/2014. (IV.09.) határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az un. alsó parkoló és a 71-es út között a jelenleg balesetveszélyes árkot a VN. Kft. újítsa fel.


Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

Határidő: 2014. május 15.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felső bazársor átmeneti rendbetételére, a tervezésre árajánlatok bekérésére illetve az ÁBC alatti árok lecsövezésére, földdel való feltöltésére és füvesítésére, virágosítására érkezett javaslat.


Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a tervezővel megvizsgáltatni, hogy egy jobb parkolási rend kialakításával a parkolóhelyek bővítése lehetséges-e.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a felső bazársor ideiglenes rendbetétele kapcsán miért kell külön árajánlatokat bekérni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egész tér tervezésére kérünk ajánlatokat, nem pedig a kivitelezésre.


Orbán Péter alpolgármester szerint át kell gondolni, hogy a tervezést megelőzze-e egy társadalmi egyeztetés. Ő eddig ellenezte ezt, mivel minden embernek más a véleménye.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alsó bazársorral kapcsolatban a Céh Elnökségi ülésen komoly vita alakult ki. Viszont a testület döntését követően ő aláírta a szerződést, az elindult folyamaton maximum finomítani lehet.


Folly Péter javasolja a mai napon megkérdezni a főépítész véleményét.


Krisztin N. László polgármester javasolja az eddigi gondolatokat a felső bazársorral összefüggésben összeszedni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy számszaki zavarban volt, ő jóval kevesebb pénzmaradványról tudott. Ezért most veti fel az un. Angol ház kérdéskörét, legalább egy tervezést kellene megrendelni apartmanok kialakítására, ebből nyáron bevétel keletkezhetne. Kéri, hogy ha a VN. Kft. levágja ott a füvet, akkor szellőztesse ki az épületet.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint tervek nélkül nem lehet ott semmit csinálni, pályázni sem. Egy szakszerű tervre mindenképpen szükség van.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően egyetért a javaslattal, de arra kellene törekedni, hogy pályázati segítséggel minden forint megsokszorozódjon. Egyébként 50 millió forint van lekötve, melynek felhasználásáról el kellene gondolkodni.

Forintos Ervin képviselő javasolja a most nyíló szálloda előtti parkoló rendbetételét, egy újraaszfaltozásra feltétlenül szükség van.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez korábban már felvetődött, emlékezete szerint a munka mintegy 8 millió forintba kerülne. Szó volt egy díszburkolatos illetve egy aszfaltos felújítás lehetőségéről.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Fő utcai járda felújítására már két hónappal ezelőtt bekérte a Hivatal az árajánlatokat. Kéri megvizsgálni, hogy mi történt az ügyben.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy foglalkozunk az üggyel, vezetői értekezleten is szó volt róla.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja olyan döntés megfogalmazását, hogy ne kerüljön ismét vissza a testület elé a Fő utcai járda ügye. Javasolja a pénzmaradvány terhére mindenképpen megoldani.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonyban van egy árok, mely nagyobb gond, mint a parkoló. A társadalmi egyeztetés során egy szép sétány tervezéséről volt szó. A részletekre nem emlékszik.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy emlékezete szerint nem készült költségvetés, a testület számolta ki, hogy mennyibe kerülhet a munka elvégzése.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatok keretében térjen vissza a testület erre, addig valaki keresse elő az anyagot.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre abban kéri a testület döntését, hogy a felső bazársorral összefüggő feladatok előkészítésére szükség van-e. Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

234/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső bazársorral összefüggő feladatok előkészítését szükségesnek ítéli meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ABC alatti árok lefedésére, a parkolás bővítésének felmérésére szükség van, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

235/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABC alatti árok lefedését, a parkolás bővítésének felmérését szükségesnek ítéli.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az un. Angol ház vonatkozásában a tervezésre szükség van, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

236/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az un. Angol ház vonatkozásában a tervezés szükségességét ítéli.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a Művelődési ház vezetője most mondja el a kérését.


Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a művelődési ház hátsó bejáratánál a betonjárdát meg kellene csinálni, mert az épület alá folyik a víz. Az előtető teljesen szétmállik, a szigetelés leszakad, a szegély bádogozást is meg kell csinálni. A Keresztury ház kéménye szintén rossz állapotban van, a tetőcserepek is meglazultak, javításuk szükséges. A munkára árajánlatot kért, együttesen 396.600 Ft lenne. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezen összeget a szabad pénzmaradvány terhére biztosítsa.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy erről készült-e írásos anyag.


Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően osztotta ki az előterjesztést.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előterjesztés nem tartalmaz aláírást. Javasolja az intézményvezető asszonynak, hogy az önkormányzat SZMSZ-ét tanulmányozza át, és a következő alkalommal az előírásoknak megfelelően készítse el az anyagot. Kéri, hogy a jövőben az ilyen ügyekben egyeztessenek, a problémák elkerülése érdekében. A törekvés dicséretes, hiszen az intézményvezető feladata, hogy figyeljen a rábízott intézményekre. Kérdezi, hogy ki a vagyonkezelője az intézménynek.


Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy ha a következő napirend keretében a Képviselő-testület elfogadja a rendelet módosítását, akkor a vagyonkezelő a Kulturális Intézmény lesz.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pénzmaradvány terhére a kért 396.000 Ft-ot az ad hoc jellegű feladatokra a testület biztosítsa, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

237/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézmény vezetőjének kérését elfogadva az intézmény 2013. évi pénzmaradványának terhére 396.000,- Ft-ot biztosít a Művelődési házban jelentkező ad hoc jellegű feladatok ellátásához.


Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit igazgató

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, az Óvoda pénzmaradványának említett célokra történő felhasználásával illetve a fel nem osztott pénzmaradvány fejlesztési tartalékba helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

238/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat – Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradványa


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi pénzmaradványának felosztására a Társulási Tanács részére tett javaslatot az alábbiak szerint tudomásul veszi:

Tárgyévi módosított pénzmaradvány:                                       1.893 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:                            556 eFt

Szabad pénzmaradvány:                                                          1.337 eFt

 1. az önkormányzat és önállóan működő Intézményei 2013. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

4.1. Tárgyévi módosított pénzmaradvány:

a)     önkormányzat                             175.750 eFt

b)     kulturális intézmény                        4.947 eFt

c)     PM hivatal                                     24.873 eFt

d)     Összesen:                                   205.570 eFt


4.2. Pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

a)     önkormányzat                               18.464 eFt

b)     kulturális intézmény                        2.153 eFt

c)     PM hivatal                                       1.685 eFt

d)     Összesen:                                     22.302 eFt


4.3. Szabad pénzmaradvány:

a)     önkormányzat                             157.286 eFt

b)     kulturális intézmény                        2.794 eFt

c)     PM hivatal                                     23.188 eFt

d)     Összesen:                                   183.268 eFt


 1. az Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg kivételével az önkormányzat fejlesztési tartalékába helyezi.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a következő negyedévben esedékes előirányzat módosításkor a testületi ülésre készítse elő.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Egyebekben a következő negyedévi költségvetési rendeletmódosítás (2014.06.30.)

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető 1. 10. Napirendi pont

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczy Kft. képviseletében Bauerné Poór Vilma


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. §. (3a) bekezdése alapján, Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi Belső Ellenőri jelentésről szóló éves összefoglaló jelentést hagyja jóvá.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló éves összefoglalót.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a 100 %-os tulajdonú cégben kinek a feladata a folyamatos belső ellenőrzés.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzést az önkormányzatnak kötelező működtetni, ezt jelenleg külső céggel oldjuk meg. Ettől függetlenül az önkormányzatnál és az önkormányzat gazdasági társaságainál is folyamatba épített belső ellenőrzés folyik. A vezető köteles gondoskodni a hatályos jogszabályok betartásáról, a Jegyző szúrópróbaszerűen ellenőrzi az ügyiratokat, az osztályvezető feladatai közé tartozik a rendszeres ellenőrzés is.


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok javaslata alapján elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

239/2014. (IV.09.)  határozat

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (3a.) bekezdése alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi Belső Ellenőri jelentésről szóló éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőKrisztin N. László polgármester 15.40 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 15.52 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik Forintos Ervin képviselő 1. 11. Napirendi pont

Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet tervezetet fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet tervezetet.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete

követelések elengedésének eseteiről

/A rendelet a jegyzőkönyv 11/1. számú melléklete/ 1. 12. Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítását fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata alapján ne fogadja el a Kormányhivatal Törvényességi észrevételét a rendeletre vonatkozóan.

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet.


Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a TRIÁSZ’06 Kft. esetében  a Képviselő-testület elfogadta a bérleti díj mértékének csökkentését, ezért a rendelet 1. számú mellékletének 16. sorát módosítani szükséges a megállapított összegre.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a hegyi taxisok is ehhez a sorhoz tartoznak-e.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem. A 16. sorban az „egyéb személyszállítási eszköz állomáshelye, városnéző kisvonat” meghatározás alá az un. Dotto vonat sorolható be. A hegyi taxisokra a 9. sor vonatkozik.


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nincs. A bizottságok javaslata egymásnak ellentmondó, az előterjesztéshez képest a Pénzügyi bizottság javaslata a Kormányhivatal törvényességi észrevétele miatt született. Először ezt a módosító indítványt teszi fel szavazásra.


Orbán Péter alpolgármester szerint nincs értelme a Kormányhivatallal tovább vitatkozni, javasolja a rendelet tervezet elfogadását.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azt támogatja, hogy a rendelet tervezet Kormányhivatal észrevételére vonatkozó részét ne fogadja el a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

240/2014. (IV.09.)  határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet Kormányhivatal észrevételére vonatkozó részét nem fogadja el.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal


Rajzó Ildikó képviselő szerint a Dotto vonatra vonatkozó döntést a rendeletbe bele kellene foglalni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja megfogalmazni oly módon, hogy a módosítást a testület egyebekben elfogadja.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki magát a rendelet módosítást elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

10/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos

eljárásról szóló rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 12/1. számú melléklete/ 1. 13. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal.


Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az időközben történt változások kerültek átvezetésre a vagyonrendeletben. Ilyenek voltak a Kisfaludy ház megvétele, illetve a vagyonkezelésben történt változások. Az Egészségház átkerült a VN. Kft. vagyonkezelésébe, illetve a Keresztury ház a BVKI vagyonkezelésébe. Ajándékozás folytán az önkormányzat forgalomképes vagyonába került egy szőlőingatlan 2/4 része.


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

11/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és

a vagyonhasznosítás szabályairól szóló

23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


/A rendelet a jegyzőkönyv 13/1. számú melléklete/ 1. 14. Napirendi pont

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Németh László (székhelye: 8300 Tapolca, Véndeki u. 25., adószám: 54173543-1-39, nyilvántartási száma: 6279605), egyéni vállalkozóval, mint közszolgáltatóval 2013. április 30. napján Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44./C. §-ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás ellátása céljából - Badacsonytomaj város területén történő ellátása céljából - megkötött közszolgáltatási szerződés 6./ pontja szerinti beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításárát fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy lehet-e szankciót alkalmazni azzal a vállalkozóval szemben, aki a településen a közszolgáltatón kívül szennyvizet szállít el.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2 éve a közszolgáltatást Német László egyéni vállalkozó látja el. Aki nem vele viteti el a keletkezett szennyvizet, az nem tud elszámolni, aminek következtében környezetvédelmi bírságot kell fizetnie. Fontos, hogy mindenki a közszolgáltatót vegye igénybe, hiszen csak az általa elszállított mennyiség után tudja az önkormányzat igénybe venni az állami normatívát. Minél több támogatást kapunk, annál olcsóbbá válik a szennyvíz hulladék kezelése. Elmondja a televízió nézőinek, hogy az állami támogatás miatt 185 forinttal csökkent 1 m3 szennyvíz elszállításának költsége.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a Badacsony újságban jelenjen meg erről egy közérthető figyelemfelhívás.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy egy erre vonatkozó figyelemfelhívást fogalmazzon meg a Jegyző úr, mely a Badacsony újságban keretbe foglalva jelenjen meg, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

241/2014. (IV.09.)  határozat

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy fogalmazzon meg egy figyelemfelhívást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának szabályairól, mely a Badacsony újságban keretbe foglalva jelenjen meg.

Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben a Badacsony Újság soron következő számában történő megjelenés

Felelős:             Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Németh László vállalkozó beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

242/2014. (IV.09.)  határozat

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh László (székhelye: 8300 Tapolca, Véndeki u. 25., adószám: 54173543-1-39, nyilvántartási száma: 6279605) egyéni vállalkozóval, mint közszolgáltatóval 2013. április 30. napján Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44./C §-ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás ellátása céljából Badacsonytomaj város területén történő ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződés 6./ pontja szerinti beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottságok javaslata alapján a rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

helyi közszolgáltatásról szóló

18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 14/1. számú melléklete/ 1. 15. Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Programjai között szereplő Badacsonytomaj közösségi-művelődési ház felújítása projekthez kapcsolódóan kérje fel Jerszli Juditot, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye igazgatóját, hogy állítson össze egy igénylistát, ami alapján az épület megtervezhető lenne.

-       Krisztin N. László polgármester 04.11-i egyeztető tárgyalását követően hozzon döntést a Badacsonyörsön strand és vízparthoz jutás lehetőségének megteremtése című projekttel kapcsolatban.

-       a helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése, kézműipar című projekt helyszínének a Norvég Alapos pályázattal megvalósítandó, leendő látogató központ helyét jelölje meg.

-       a régi Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan készüljön terv, lakások, apartmanok, üzletek kialakítására.

-       a badacsonyi mikrotérség önkormányzatainak együttműködése a környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében című projekttel kapcsolatban kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat.

-       a badacsonyi Kisfaludy-ház felújítása projekttel kapcsolatban a Műemlékvédelmi Felügyelősséggel történjen meg a kapcsolat felvétele.

-       a Balatoni Bringakörút megújítása, fejlesztése című projekttel kapcsolatban kerüljön sor egyeztetésre a Céh Turisztikai Egyesülettel. Ezt követően történjen meg a Képviselő-testület végleges szándékának kinyilvánítása.

-       az egyházi tematikus út fejlesztése a Badacsony hegyen című projekttel kapcsolatban kerüljön sor egyeztetésre Földi István atyával.

-       a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy április 11-én tárgyaláson lesz, 17-én pedig Simonné Visi Erzsébet képviselővel a badacsonyörsi strandi vízhez jutás témájában utaznak Budapestre. A régi hivatalépület hasznosításával kapcsolatosan tárgyalt a POLUS COOP vezetőivel, akik egyértelműen nyilatkoztak, hogy számukra az épület nem alternatíva, bevásárlóközpont ott nem alakítható ki. Véleményük szerint le kellene bontani a teljes épületet, majd újjáépíteni.  A mikrotérséget egyeztetésre összehívta. A bringakörúttal kapcsolatos következő egyeztetésre április 15-én 14.00 órakor kerül sor a tervezők bevonásával. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy már többször javasolta, hogy az önkormányzat hasznosítsa a régi hivatalépületet. Véleménye szerint az alsó irodahelyiségeket ki lehetne adni legalább a szezonra üzlethelyiségnek vagy irodának. Nincs olyan leromlott állapotban, hogy ne lehetne meghirdetni, csak egy takarításra lenne szükség. Többször megkeresték azzal, hogy lehetne-e ott egy irodahelyiséget bérelni. Javasolja pályázati kiírás megjelentetését a saját újságban illetve a helyi televízióban, elképzelhető, hogy lesznek jelentkezők. Javasolja a takarítónőt megbízni azzal, hogy legalább hetente alaposan szellőztesse ki az épületet.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testület tagjai az ülést követően nézzék meg, hogy az épület milyen állapotban van. A régi hivatalépületre vonatkozóan az a javaslat született, hogy készüljön terv lakások, apartmanok, üzletek kialakítására. A tervek elkészültéig a képviselő asszony javaslata szerint szezonális üzleteknek próbáljuk hasznosítani, különösebb ráfordítás nélkül. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

243/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a régi hivatalépületre vonatkozóan készüljenek tervek lakások, apartmanok, üzletek kialakítására. A tervek elkészültéig Dr. Magó Ágnes képviselő javaslata szerint szezonális üzletek bérletét biztosítja a Képviselő-testület, a helyi újságban és televízióban meghirdetve e lehetőséget.


Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:      Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság többi javaslatát egy blokkban teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

244/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Programjai között szereplő Badacsonytomaj közösségi-művelődési ház felújítása projekthez kapcsolódóan felkéri Jerszli Juditot, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye intézményvezetőjét, hogy állítson össze egy igénylistát, ami alapján az épület megtervezhető lenne.
 2. 2. Krisztin N. László polgármester 04.11-i egyeztető tárgyalását követően hoz döntést a Badacsonyörsön strand és vízparthoz jutás lehetőségének megteremtése című projekttel kapcsolatban.
 3. 3. a helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése, kézműipar című projekt helyszínének a Norvég Alapos pályázattal megvalósítandó, leendő látogató központ helyét jelöli meg.
 4. 4. a badacsonyi mikrotérség önkormányzatainak együttműködése a környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében című projekttel kapcsolatban egyeztető tárgyalásokat kezdeményez.
 5. 5. a badacsonyi Kisfaludy-ház felújítása projekttel kapcsolatban a Műemlékvédelmi Felügyelősséggel a kapcsolat felvételéről dönt.
 6. 6. a Balatoni Bringakörút megújítása, fejlesztése című projekttel kapcsolatban a Céh Turisztikai Egyesülettel történő egyeztetésről dönt, ezt követően nyilvánítja ki végleges szándékát.
 7. 7. az egyházi tematikus út fejlesztése a Badacsony hegyen című projekttel kapcsolatban Földi István atyával történő egyeztetésről dönt.
 8. 8. a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.


Határidő: azonnal, egyebekben határidők szerint folyamatosan

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Jerszli Judit intézményvezető BVKI


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy megjelent a közbiztonsági kamerarendszerre vonatkozó pályázati kiírás, mely 100 %-ban finanszírozott. A pályázatot április 24-ig lehet benyújtani. A strand területén tervezett kamera is belefoglalható, véleménye szerint célszerű lenne megpróbálni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több cég jelezte felé, hogy vállalnák a pályázatok elkészítését, az erre vonatkozó 6-8 elemből álló anyagot megküldte a testület tagjainak. Kéri átnézni olyan vonatkozásban, hogy foglalkozzunk-e bármelyikkel is.  Kérdezi, hogy a kamerarendszerre vonatkozó pályázathoz kíván-e valaki hozzászólni.


Gerencsér Tamás pályázati referens ismerteti, hogy ebben a témában beszélt a Tapolcai Rendőrkapitányság rendőr századosával, aki szerint elsősorban azok pályázatát támogatják, ahol rossz a közbiztonság. Nálunk jónak mondható, de a kamerarendszerrel tovább csökkenthető a bűncselekmények száma. Mivel 100 %-os támogatottságú a pályázat, javasolja benyújtani.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy tapasztalata szerint a kamerarendszernek van visszatartó ereje. Csak nagyon jó műszaki paraméterekkel rendelkező rendszerre érdemes pályázni, legyen lefedve a városba be és kivezető valamennyi út. A megfelelő helyszínek megtalálásában a rendőrség és a hozzáértő civilek is bevonhatók. A strandok esetében a bejáratoknál is fontosnak tartja a kamerák kiépítését.


Krisztin N. László polgármester 16.10 órakor távozik a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma 5 fő.

A Képviselő-testület ülésének vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.


Gerencsér Tamás pályázati referens megjegyzi, hogy a bejárat közterület, belefér az elképzelés a pályázatba. A kamerákra az árajánlatokat megkérte. 12 kamerarendszerre 9.900 eFt-os ajánlat érkezett.


Orbán Péter alpolgármester szerint a pályázati lehetőséget igénybe kell venni. Kéri, hogy aki a kamerarendszerre vonatkozó pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

245/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató, pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekről szóló 28/2014. (IV.01.) BM. rendelet alapján a település közbiztonságának növelése érdekében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújt be térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.  A pályázat teljes összege 15.221.908,-Ft.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázatot készítse el és nyújtsa be.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:             Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

246/2014. (IV.09.)  határozat

Pályázatokról tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester 1. 16. Napirendi pont

Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön 3 árajánlat bekérésre, a támogatás mértékét 27 %-ban határozza meg.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az ivóvízellátás esetében hogyan lett a 27 %-os támogatás megállapítva.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az ivóvíz ellátás kötelező feladat, az árajánlatok hasonlóak. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

247/2014. (IV.09.)  határozat

Böröczk Anita kérelme a Föld u. ivóvíz vezeték kiépítés támogatására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Böröczk Anita (2600 Vác, Edison u. 3.) kérelmét a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján támogatja, a támogatás mértékét 27 %-ban határozza a Föld utcai ivóvíz gerincvezeték megépítéséhez.
 2. felhatalmazza a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról szóló 40/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet alapján lefolytassa.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben ör. szerint

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető 1. 17. Napirendi pont

Németh László és Németh Lászlóné az 1889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint a kérelem kerüljön támogatásra oly módon, hogy pályázat kerüljön kiírása, a hasznosítás módja: bérlet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a Pénzügyi bizottság javaslatának támogatását.


Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

248/2014. (IV.09.)  határozat

Németh László és Németh Lászlóné az 1889/8. hrsz-ú ingatlan használata iránti kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Németh László és Németh Lászlóné (8257 Badacsonyörs, Arborétum u. 8.) kérelmével érintett ingatlannal kapcsolatosan az önkormányzat vagyonáról szóló 23/2012. (V.24.) sz. rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának  megjelölése: Badacsonytomaj 1889/8. hrsz.-ú beépítetlen terület

b)     A hasznosítás módja: bérlet

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, a pályázatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el és tegye közzé.


Határidő:           elfogadásra azonnal, egyebekben a pályázati eljárás szabályi szerint

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető 1. 18. Napirendi pont

A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a hatáskör címzettjének, hogy a BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelmét támogassa 2014. október 15-i határidővel, azzal, hogy az áramvételezéséhez almérő kerüljön felszerelésre.

Kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miért támogatta a kérelmet a bizottság. A múltkori ülésen arról volt szó, hogy nem szeretnénk, ha Badacsonyban zsibvásár jellegű hangulat lenne.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a kérelem nem a pultok kihelyezésére irányul, hanem az áram vételezésre.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a vállalkozó ismételt kérelemmel fordult a testülethez, mivel nincs szándékában székeket és asztalokat elhelyezni a közterületen, hanem a fagylaltárusítással szeretné az üzlet északi oldalát fejleszteni. Vállalja az üzlet megjelenésével kapcsolatban, hogy a testület elvárásait figyelembe veszi.


Orbán Péter alpolgármester javasolja a kérelem támogatását.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy mit ért fejlesztés alatt a kérelmező. Elmondja, hogy egy másik megkeresés is érkezett, hivatkozva Németh Balázs kérelmére. Kérdezi, hogy egy cégről van-e szó.


Orbán Péter alpolgármester kéri ismertetni a kérelmet.


Simonné Visi Erzsébet képviselő felolvassa Mészáros Alexandra kérelmét.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nem az üzlethelyiséget, hanem az üzlet profilját fejlesztené a fagylaltárusítással.


Folly Péter képviselő kérdezi, hogy Kocsis Zsolt kért-e az idén engedélyt.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy igen, az idei évre meg is kapta.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy így egymás mellett lenne 3 hasonló profilú üzlet.


Forintos Ervin képviselő 16.26 órakor érkezett vissza az ülésre.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő


Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy az önkormányzatnak a bérbeadásból 1.600 eFt bevétele keletkezne.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a BAL-AND Kft. kérelmével kapcsolatosan van-e hozzászólás. Megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság azért támogatta a kérelmet, mert a Gomba épületet ő bérelte, az épület bontásához hozzájárult, az önkormányzatnak nagyon jó ügyfele volt.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy a bérlet helyét a kérelmező jelölte meg. A testület próbálta az elmúlt években a móló fő tengelyétől elterelni a hasonló tevékenységet. Ennek a törekvésnek Mészáros Alexandra kérelmének támogatása ellentmond.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy tavaly Kocsis Zsoltot erről a helyről utasította el a testület.


Orbán Péter alpolgármester először javasolja megtárgyalni a BAL-AND Kft. kérelmét. Kérdezi, hogy idevonatkozóan van-e még hozzászólás.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az utat nem fogja-e lezárni a kipucolt terület felé.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a hegy felől lenne, a testület igényének megfelelően megoldva.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a kérelem egységes paravánnal elválasztott fagylaltpultok és kiszolgáló pultokra vonatkozik, melyekhez az áramot a kérelmező építené ki.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik, melyhez a testület véleményét kérjük.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a BAL-AND Kft. kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

249/2014. (IV.09.)  határozat

A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 3/10.) kérelmével kapcsolatban nem javasolja a hatáskör címzettjének, hogy engedélyezze a Móló Divatáru üzlet északi oldalán közterület bérbe adását fagylaltpult kihelyezése céljából.

Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a polgármester hatáskörébe tartozik a döntéshozatal, a Képviselő-testület véleményének figyelembevétele mellett.


Krisztin N. László polgármester 16.30 órakor érkezett vissza a terembe.

A szavazásra jogosult képviselők száma 7 fő.


Gerencsér Tamás ügyintéző kéri a testület döntését arra is, hogy az áramot bevezetheti-e.


Krisztin N. László polgármester kéri a testület véleményét, mivel az aszfalt fel lenne vágva.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az áramvételi lehetőség biztosítását támogatja oly módon, hogy a kérelmező szereli fel az almérőt, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

250/2014. (IV.09.)  határozat

A BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs ismételt kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan – áramellátás -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAL-AND Kft. képviseletében Németh Balázs (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 3/10.) kérelmére az áramvételi lehetőség biztosítását támogatja oly módon, hogy a kérelmező szereljen fel almérőt.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Orbán Péter alpolgármester Mészáros Alexandra kérelmével kapcsolatosan kéri a Képviselő-testület véleményét.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy arról a helyről van-e szó, ahonnan Kocsis Zsolt vállalkozót tavaly a testület eltávolította.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy igen.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Mészáros Alexandra kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 4 ellenszavazattal és  3 tartózkodással meghozza az alábbi:

251/2014. (IV.09.)  határozat

Mészáros Alexandra kérelme közterület bérlettel kapcsolatosan


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros Alexandra kérelmével kapcsolatban nem javasolja a hatáskör címzettjének, hogy engedélyezze a közterület bérbe adását az igényelt helyszínen.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető 1. 19. Napirendi pont

Mózer Károly kérelme közterület bérletre póni lovagoltatás céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti a határozati javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a hatáskör címzettjének, hogy Mózer Károly kérelmét közterület bérletre, játék pónilovak lovagoltatása céljából 2014. június 15-től augusztus 31-ig engedélyezze azzal a kikötéssel, hogy maximum a halpiac műszaki átadásáig.

Kérdezi, milyen bevételt jelent ez az önkormányzatnak.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy tavaly 30 m2-t bérelt a kérelmező 250 eFt-ért, az üzlet előtti területet adtuk ki részére.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy most is ez az összeg várható-e bevételként.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közterület használatról szóló rendelet szerint igen.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a raktározási célra használt épületrész lebontásra került. Kérdezi, hogy hol kívánja a vállalkozását végezni. Maximum a megmaradt épületrész előtt tudja elképzelni. Hogyan fogja megoldani a szállítást, a területen nem lehet gépkocsiforgalom.


Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a közterület foglalás díja kerüljön be a javaslatba.


Gerencsér Tamás ügyintéző hangsúlyozza, hogy tavaly üzlet előtti területként  kapott 30 m2-t. Most csak a közterületet kapná meg.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt 2-3 évben támogatta a kérelmet, mivel a meglévő csúnya épület ölelésében el tudta képzelni ezt a tevékenységet. Most az egyik épületszárny elbontásával a 71-es út alatti területet megnyitottuk, ezért bizonytalan a döntést illetően.  Ezen a helyen nehéz szívvel járulna hozzá, de ha másutt találunk elfogadható helyet számára, akkor támogatja a játék póni lovagoltatást a gyerekek szórakoztatása céljából.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Mózer Károly kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és  1 tartózkodással meghozza az alábbi:

252/2014. (IV.09.)  határozat

Mózer Károly kérelme közterület bérletre póni lovagoltatás céljából


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Water and Nature Kft. képviseletében Mózer Károly (8300 Tapolca, Barackvirág u. 20.) kérelmével kapcsolatosan nem javasolja a hatáskör címzettjének, hogy engedélyezze az Alsó – bazársor előtti területből 30 m2 bérbeadását, játék póni lovakkal történő lovagoltatás céljából.
 2. javasolja egyeztetni a kérelmezővel egy másik, számára elfogadható  közterület bérbevételének lehetőségét.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető 1. 20. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását azzal, hogy a soros ülésen kapjon tájékoztatást a Képviselő-testület a Menü Kft. dolgozóinak végzettségéről.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatonfűzfő és Környéke Szociális Szövetkezet által kezdeményezett felhíváshoz való csatlakozást elviekben támogassa, a település egyik strandján a máglyagyújtásra kerüljön sor az EU-hoz való csatlakozásunk 10. évfordulójára emlékezve.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok, rendeletek végrehajtásáról szóló beszámolót.


Gerencsér Tamás ügyintéző kérdezi, hogy mire kapjon megbízást a tervező a badacsonyi strand vonatkozásában.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy számára a 2. fórumon bemutatott verzió lenne elfogadható, mely szerint a strand közepén egy melegkonyhás egység létesülne, a bejárati részen raktározás és egyéb kiszolgáló helyiségek lennének, nem pedig büfék. A belső sétány is tervezésre kerülne.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez volt az utolsó javaslat a Fórum illetve a Képviselő-testület előtt.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Bányász strand bérlője bemutatta-e az igazolást.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen.


Lukács Antalné ügyvezető a Humán bizottság kérésére ismerteti a Menü Kft. dolgozóinak szakképesítését. Ő középfokú vendéglátóipari szakképesítéssel és élelmezésvezetői szakképesítéssel rendelkezik. Két szakképzett szakácsot foglalkoztat, 2 konyhai kisegítő dolgozója van illetve a konyhai beszerzést és áruszállítást középfokú végzettségű munkatárs végzi.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan és a Götli Edit féle gyalogút kérdésében van-e remény arra, hogy a szezonra az utak megnyithatók lesznek. A fogorvos témájában van-e előrelépés. Megjegyzi, hogy a Szent István kápolna építése szépen halad.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ügyben ma volt a bírósági tárgyalás, nem tudja, hogy milyen döntés született. A másik ügyben nincs változás, az első fokú döntést az ellenérdekű fél megfellebbezte, az ügy másodfokon van. A fogorvos ügyben a hagyatékátadás megtörtént, de még nem jogerős. A praxisjogra két érdeklődő van, mindkettő potenciális vásárló. Egyikük szeretné a tevékenységet bővíteni implantológiával, ehhez a meglévő helyiségek kicsik, de a doktor úr még nem kereste meg ezzel az önkormányzatot. A másik jelentkezőnek a meglévő fogorvosi rendelő megfelel.  A fogorvosi eszközök tekintetében elfogadták a testület határozatát, de keresik a megoldást, amely mindkét fél számára megfelelő. A héten megkeresik az önkormányzatot, hogy kinek szeretnék értékesíteni a praxisjogot.


Folly Péter képviselő szerint az önkormányzat teljes jogú birtokosa a fogorvosi eszközöknek akkor is, ha nem fizeti vissza a támogatási összeget, hiszen térítésmentesen biztosította az eszközök használatát. Erről az ügyvédnővel érdemes lenne egyeztetni.  Tehát az eszközök tekintetében nem kapcsolódik tulajdonjog a befizetett támogatási összeg miatt. Javasolja ezt a kérdéskört tovább vizsgálni. Amikor korábban megszavazta, akkor úgy tudta, hogy a fogorvos által befizetett összeg az önrész volt.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy minden szerződést és megállapodást a tartalma szerint kell elbírálni. Olyan projektről van szó, melynek része az eszközvásárlás. Ennek az önrészét fizették be az orvosok. A testület határozatát a hivatalnak végre kell hajtani, de egy megállapodást csak közösen lehet módosítani, illetve rendkívüli felmondási okkal egyoldalúan.  De ilyen ebben az esetben nem volt. A másik fél elfogadta az önkormányzat kezdeményezését a visszarendezésre. A Bt. 6 hónapig életképes, addig a beltagot meg kell nevezni. A kültag nem kívánja továbbvinni a Bt-t, ezért az 10 nap múlva megszűnne. A megoldási lehetőségekről a testület részére egy levelet fog kiküldeni.


Folly Péter képviselő szerint a támogatási szerződés nem tartalmazza, hogy a fogorvos által befizetett támogatáshoz bármiféle vagyoni jog kapcsolódna. A támogatás befizetése és a megnyert pályázat között negatív idő van, ezért véleménye szerint erről lehetne vitatkozni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a megállapodás tartalma adás-vétel volt. A testület azért döntött úgy, ahogy azt tette, mert az eszközök csak az önkormányzat tulajdonát képezték és képezik jelenleg is.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat fizette az önrészt, a fogorvos pedig hozzájárult. Más kérdés, hogy kvázi az önrészt adta meg.


Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy ha a fogorvos az eszközökért használati díjat fizetett volna, akkor nem lenne egy szava sem.


Orbán Péter alpolgármester javasolja kikérni Dr. Gáli Mihály ügyvéd véleményét.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy már korábban is jelezte, hogy Folly Réka megválasztására irányuló határozatot vissza kellene vonni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az érintett 5 önkormányzat beleegyezett, hogy ő legyen a praxisjog jogosultja. Elsősorban neki kellene jelezni, hogy nem kívánja megvásárolni. Szabó Gabriella viszont nyilatkozott, hogy nem kívánja neki sem eladni. Ezért nem tartja szükségesnek a határozat visszavonását.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az egyik érdeklődő a rendelő bővítését kéri. Tisztázni kell vele, hogy mindenképpen megvásárolná-e a praxisjogot, vagy csak akkor, ha erre ígérvényt kap. A bővítést felvállalja-e az önkormányzat.


Orbán Péter alpolgármester szerint meg kell várni, amíg az önkormányzatot megkeresi a kérelmével.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ő a rendelkezésére álló információkról adott tájékoztatást. Hivatalosan még nem érkeztek meg hozzá az iratok. A praxisjog jogosultjának is érdeke, hogy mielőbb legyen a településnek fogorvosa.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy Badacsonyörsön a kápolna mellett hiányzik az Orgona út feliratú tábla.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a tábla rendelése megtörtént, de ennek van egy átfutási ideje. Megtalálta azt az emailt, melyet 2013. június 6-án küldött meg a testületnek, a Tájház parkoló és a Halászkert melletti parkoló közösségi térré alakításáról. Felolvassa a kiküldött levelet. Elmondja, hogy abban kalkulált adatok voltak. Néhányan visszajeleztek. Tervezőt találtak a munkára, aki néhány napon belül megcsinálta volna a terveket, de a testület nem így döntött. Véleménye szerint a Halászkert melletti parkoló díszburkolattal való ellátására csak akkor van szükség, ha más célra is hasznosítani kívánjuk. Egyébként pénzkidobás lenne. Azt el tudja fogadni, hogy készüljön szegély és a fák körüli rész legyen megfelelően kialakítva.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy a vasút mögötti színpad régebben jól működött, érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy esetleg a rendezvények egy részére itt kerüljön sor.

A hátsó rész lezárható, centrális helyen van, így a Balaton parton egy intenzívebb park kialakítására lenne lehetőség.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez többször felmerült, de az adott testület soha nem ezt a verziót választotta. Valóban alkalmas volt a helyszín, talán a vonat volt kissé zavaró. Komoly ellenért viszont az adott napokon a parkoló bevétel kiesése. Ezért hosszabb rendezvényt, pld. a Borhetet nem javasolták annak idején sem, mivel milliós bevétel kiesést eredményezett volna.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a szüreti rendezvénynek is jobb helye lenne itt. Bár nem biztos, hogy egy nagyobb méretű sátor felállítható az ott lévő fák miatt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület elnökségével 15-én tárgyal, ahol ezt a témát is egyeztetni fogja.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát támogatja a Badacsonyi strandra vonatkozóan.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Turisztikai Egyesület ezt a verziót nem tartja jónak.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolja a VN. Kft. lejárt határozatokra vonatkozó kiegészítésével kapcsolatosan a lidóknál a betonszegély felszedését és a homokkal való feltöltést.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint ezt a Kft. saját hatáskörben végezze el, célszerűnek látja a sárga drén csövek eltávolítását is, ha lehetséges. Nem ért egyet azzal, hogy a badacsonytomaji strand bejáratának átalakítása, az öltöző bontása tervek nélkül megkezdődjön. Tervezéssel a szezonra nem végezhető el a munka, ennek ellenére szükségesnek tartja a tervezést.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület javasolta a kerékpártároló áthelyezését, konkrétan meghatározva a helyét.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint nem két forintról van szó, legalább műszaki rajzok készüljenek. Most már arról van szó, hogy a bejáratot át kell helyezni hozzá, a járdát kiépíteni, sövényt és kerítést kialakítani.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a nyitásra nincs idő ezen munkálatok elvégzésére. A Pénzügyi bizottság javasolta, hogy a VN. Kft. bontsa el a betonszegélyt és töltse fel homokkal a lidót.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a VN. Kft. vezetőjének sokkal rugalmasabbnak kellene lenni.  Módosító indítványként javasolja, hogy május 15-i határidővel mindkét strandon végezzék el a bizottság által javasolt munkát.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

253/2014. (IV.09.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a Pénzügyi bizottság javaslatának megfelelően mindkét strandon bontassa el a betonszegélyt és töltesse fel homokkal a lidót.


Határidő: elfogadásra azonnal

2014. május 15. a munka elvégzésére

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az orvosi rendelő szociális helyiségének kialakítása megtörtént-e.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az árajánlatok bekérése megtörtént. Több információja nincs. Megjegyzi, hogy ha Pásztor úr nem tud jelen lenni a testületi ülésen, akkor legalább a helyettesének itt kellene lenni.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja, hogy a Nyugdíjas Egyesület segítse véleményezésével a Menü Kft. étrendjében a minőség szinten tartását.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ez a téma sürgősségi indítványként szerepel a napirendek között, annak keretében javasolja visszatérni rá.

Kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

254/2014. (IV.09.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterKrisztin N. László polgármester 17.12 órakor az ülés vezetését visszaveszi.
 1. 21. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

255/2014. (IV.09.)  határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester 1. 22. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előkészítő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Bessenyei Tiborral.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr illetve János Levente úr is tájékoztatta arról, hogy szeretnék megvalósítani a tervezett bevásároló központ egyik objektumát.  Biztosan többen észrevették, hogy a területen megjelent egy tábla és egy piros cövekekkel jelölt alakzat. Több lehetséges üzemeltetővel tárgyalást folytatnak, csatlakozott hozzájuk a Polus Coop is.  Húsvét előtt lesz egy találkozó az irodájában a Polus Coop vezetői és a tulajdonosok között, tárgyalnak arról, hogy milyen feltételekkel tudnák bérelni a megépülő objektum élelmiszer részét. Elmondja, hogy kapott egy érdekes felvetést arra vonatkozóan, hogy gondolja meg az önkormányzat, hogy nem akar-e bérlővé válni. Az objektum alkalmas lehet pld. települési szinten kulturális, művészeti tevékenység befogadására. Nincs kiállítótermünk, koncerttermünk. A megbeszélés nyilvános, azon részt vehetnek a testület tagjai is. Ha az épületegyüttes átadásra kerül, mérete folytán jelentős építményadó bevételre számíthat az önkormányzat illetve egyéb bevételekre is.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Ács Lajossal miről beszélt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Ács Lajos a Tapolcai OTP vezetője, a pénzlekötés kapcsán tárgyaltak. Az OPTIMA lekötés jelentősen romlott. Bizonyos szerződéskötéseknél aláírásokat kellett pótolni, melyeket az ő belső ellenőrzésük hiányként mutatott ki. A Városnap kapcsán kérte, hogy a korábbi éveknek megfelelően – ha lehetőségük van rá – adjanak pénzügyi támogatást.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy időközben sikerült-e a telekszomszédokkal megegyezni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly májusban jogerősen lezárult a szomszédok által indított per, melyet elveszítettek. Ezért indulhat most meg az építkezés.

Megállapítja, hogy több kérdés nincs. Megköszöni Simonné Visi Erzsébet képviselőnek, hogy két megbeszélésre is elkísérte. Nincs akadálya annak, hogy érdeklődésre számot tartó megbeszéléseken a képviselők is részt vegyenek.

Elmondja, hogy Halmos Gáborral, a BAHART vezérigazgatójával is tárgyalt. A vezérigazgató úr az éjszakai hajózásról pozitívan nyilatkozott. A park 2/3 része a BAHART tulajdonában áll, ezért a tervezési folyamatban bele kívánnak folyni, azt véleményezik, arányosan a tervezési költségekhez hozzájárulnak. Jövő évi üzleti tervükben a park felújítás rájuk eső részét szerepeltetni fogják. A 644 eFt felhasználására vonatkozó testületi határozattal kapcsolatosan vállalják a betonrész rendbetételét. Arról is beszéltek, hogyan lehetne ösztönözni, hogy több vendég forduljon meg a kikötőben, melyből az önkormányzatnak is több idegenforgalmi bevétele származna.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy hogyan fogják kiadni ez évben a közterületeiket.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy egyetértenek-e az önkormányzat elveivel. Nem szeretné, ha olyan tevékenységre adnának engedélyt, mely nekünk nem megfelelő.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi időszakban egy külső céggel volt szerződése a BAHART-nak a területeik értékesítésére, akiknek az volt a célja, hogy minél több helyet adjanak ki. Most saját maguk intézik a bérbeadást, az önkormányzat igényeit figyelembe fogják venni ígéretük szerint.


Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a VN. Kft. vállalkozási tevékenységet is folytathat, miért nem gondozza a BAHART területét, parkjait.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a feladatot már akkor megpályáztatták, amikor ő felügyelő bizottsági tag volt. Globálisan egy másik cég nyerte el a munkát.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a területcsere vonatkozásában – az alsó bazársor és a parkoló meghosszabbításában – történt-e egyeztetés.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület úgy döntött, hogy parkot alakít ki, ezért ezt a lehetőséget elvetette. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

256/2014. (IV.09.)  határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekrőlBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester 1. 23. Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Egészségház villámvédelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Műszaki Osztály nézzen utána, van-e lehetőség a napelemes pályázaton belüli átcsoportosításra.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázaton belül nincs lehetőség az átcsoportosításra. Egy adott műszaki tartalomra vonatkozik az árajánlat, nem szerepel benne a villámvédelem.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy miért nem terjedt ki a figyelme erre annak, aki az árajánlatokat bekérte. Egy ilyen volumenű munka esetében ezt tudni kellett volna.  Nemmel fog szavazni emiatt.


Orbán Péter alpolgármester nem teljesen ért egyet a megjegyzéssel. Amikor a bádogozást újították fel az épületen, akkor vágták el a vezetéket. A villámvédelem kötelező a középületeken, ezért támogatni kell.


Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy a badacsonyi felújított illemhely műszaki felmérése történjen meg. A kivitelező időközben jelezte, hogy a tetőt meg kell javítani, a villanyóra szekrénynek lógott az ajtaja, a csatorna is javításra szorult.  A felső bordázott betonrész kialakításának tervezése nem történt meg. Az új nyílászárók nem védettek az esőtől. Ezek miatt pluszköltségek merülnek fel. Május 1-én a szezon indul, mikor lesz az üzemeltetésre kiírva a pályázat. A működtetéshez nincs az épületen belül semmiféle tartózkodási hely kialakítva.


Krisztin N. László polgármester elfogadja a felvetést. Kéri, hogy a jövőben a hasonló felmérésekhez kaphasson egy keretösszeget a megfelelő végzettségű személy megbízásához. A műszaki osztályra sok teher hárul, gyakorlatilag az osztályvezetőnek van megfelelő műszaki végzettsége, aki nagyon leterhelt. Az osztálynak nincs programja költségvetések készítésére.


Folly Péter képviselő hangsúlyozza, hogy mindenhez normális tervet kell készíttetni, a tervezőnek kell pontosan meghatározni a műszaki tartalmat. Mivel itt nincs terv, nem lehet számon kérni semmit, a tervező valamilyen fokú felelősséget is felvállalna. A felmérést kevésnek tartja. A beruházások során egy megbízott műszaki ellenőrt kell alkalmazni, aki a megfelelő színvonalért felel.


Forintos Ervin képviselő bizonyos összeghatár felett egyetért a javaslattal, illetve uniós pályázatok esetében is. De fontos, hogy a felelős személy jelen legyen, ne csak az aláírása szerepeljen a dokumentumokban.


Rácz Mária a Nyugdíjas Egyesület alelnöke szerint a civil szervezetek segítségét is lehetne kérni, akik társadalmi munkában figyelemmel kísérnék a település területén történteket, és jeleznék a problémákat. Ezt követően a műszaki osztály az észrevételezett helyeket megtekintené.


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a villámvédelem tekintetében nincs több észrevétel. A 460 eFt nettó összegű ajánlatot – mely a legkedvezőbb - teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az egészségház villámvédelmének kiépítését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással meghozza az alábbi:

257/2014. (IV.09.)  határozat

Egészségház villámvédelme (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház villámvédelmének kialakítására a GY-VILL. KFt.  (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) árajánlatát elfogadva a szükséges 460.000Ft + Áfa összeget a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
 1. 24. Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű 188/2014. és  187/2014. sz. határozatokhoz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-a strandoknál a 71-es főközlekedési út mellett is épüljön ki a kamera rendszer.

-a meglévő lidós partszakaszok betonszegélyének az elbontását.

-        a VN. Kft. által a lejárt határidejű határozatokhoz készített kiegészítés elfogadását.

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az idei évben 800.000 Ft-ért új kerékpártároló kialakítása történjen a régi öltözők lebontása után.

Nem fogadja el Horváth Ferenc bizottsági kültag azon javaslatát, mely szerint ne fogadja el a bizottság a VN. Kft. által készített normatáblázatot.


Krisztin N. László polgármester javasolja felhívni a VN. Kft. figyelmét, hogy a badacsonyi nyilvános illemhely üzemeltetéséhez szükséges eljárást sürgősen bonyolítsa le. Korábban a szerződést ők kötötték meg a bérlővel.  Az egyéb elhangzott feladatokat nem foglaljuk határozatba, de kéri megjegyezni őket.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a badacsonyi strandi üzletekkel kapcsolatosan mi a jogi jegyzet, mi van a pályázatokkal.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatokat a VN. Kft. kiírta, a testület holnap konkrét tájékoztatást fog kapni. Megjegyzi, hogy a 195/2014. számú bizottsági javaslat szerint a VN. KFt. által készített normatáblázatot ne fogadja el a képviselő-testület.


Orbán Péter alpolgármester pontosítja, hogy az hangzott el, hogy a Pénzügyi bizottság kültagjának javaslatát ne fogadja el.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a normatáblázattal kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.


Orbán Péter alpolgármester 17.40 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma 6 fő.


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a VN. Kft. által készített normatáblázatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 1 ellenszavazattal és  5 tartózkodással meghozza az alábbi:

258/2014. (IV.09.)  határozat

VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű 188/2014. és  187/2014. sz. határozatokhoz (sürgősségi indítvány) – normatáblázat elfogadása -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. KFt. által készített normatáblázatot nem fogadja el.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kamerarendszerre vonatkozóan már született döntés.  Kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi bizottság azon javaslatát, hogy 800 eFt-ért új kerékpártároló kiépítése történjen meg a régi lebontása után, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

259/2014. (IV.09.)  határozat

VN. KFt. kiegészítése a lejárt határidejű 188/2014. és  187/2014. sz. határozatokhoz (sürgősségi indítvány) – kerékpártároló kiépítése -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a badacsonytomaji strandon az új kerékpártároló kiépítése történjen meg 800 eFt értéken a régi lebontása után.


Határidő:           azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lidós partszakasz bontásáról most nem kell szavazni, több döntésre nincs szükség.

Elmondja, hogy sürgősségi indítványként Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása tárgyú napirend következne, melyhez a főépítész úr meghívást kapott.


Orbán Péter alpolgármester 17.42 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma 7 fő.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a főépítész úr megígérte, hogy eljön. Javasolja a napirend későbbi tárgyalását. 1. 25. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend előterjesztését négy képviselő társa kezdeményezte. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy sok jelzés érkezett hozzá arra vonatkozóan, hogy a Menü Kft. által készített étel minősége rossz.  Rácz Máriával is egyeztetett az ügyben. A képviselők közül páran 10 munkanapon keresztül fogyasztották a Menü Kft. által főzött ebédet. Utána egy Tapolca környező településein dolgozó cégnek a főztjét kóstolták meg. A megállapításaikat dokumentálták, fényképeket készítettek. Maga részéről a hozzá érkezett véleményekkel egyetért. Súlyok problémák voltak a hozott ételek minőségével, a mennyiséggel, hús tekintetében szintén gondok voltak. Tisztában van azzal, hogy ez szubjektív vélemény, de valószínűleg ez a másik két képviselő véleménye is. A kontra mintával kapcsolatosan elmondja, hogy az lényegesen jobb minőségű étel volt, a szolgáltatás értéke is olcsóbb volt.  Azért terjesztették be a leírtakat, hogy így kérjék a Menü Kft. vezetőjét, hogy változtasson. Azóta olyan információja van, hogy történt némi minőségi javulás az elmúlt két hétben. Kéri, hogy az ügyvezető asszony vegye ezt utolsó utáni figyelmeztetésnek, mert azt szeretné, ha senki nem fordulna többet hozzá panasszal. Tisztában van azzal, hogy mindig lesz kritika, illetve alapvetően nem magas az összeg, de más cégek jobbat tudnak ennyiből előállítani. Vannak alapvetően elvárható dolgok. A beterjesztők azt szeretnék, ha egy könyvvizsgáló megvizsgálná a gazdasági működést, a kintlévőségeket, a fennálló tartozásokat. Kerüljön kimutatásra az elmúlt egy évben a szolgáltatást megrendelők számának változása, illetve kerüljön bekérésre külső szolgáltatóktól árajánlat a feladatra. Akinek az ételét megkóstolták, napi háromszori étkezést 700 forintért, egyszeri gyermekétkezést 430 forintért, szociális étkeztetést 720 forintért kínálja. Ezért az összes ételt ki is szállítja.  Kéri, hogy az előterjesztésben leírtakat a Hivatal vizsgálja meg, a megfelelő véleményeket kérje be. Kéri a Menü Kft. vezetőjét, hogy az étel minőségére továbbra is figyeljen oda, az javuljon tovább. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat feladata annak vizsgálata, hogy a cége megfelelően működik-e. Az ügyvezető asszony adja meg, hogy konkrétan hány adat ételt készít elő gyermek, szociális és vendégétkeztetésben. Erre kell három árajánlatot bekérni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a cég átalakításakor legalább 5 cégtől kértünk be árajánlatot.


Folly Péter képviselő hangsúlyozza, hogy most is a tájékozódás a lényeg. Örökké az árról beszélünk, közben pedig az ár és értékarány a mérvadó. Ezt a megoldást tudta csinálni, mivel állandóan panasszal fordultak hozzá. Mivel nem szakember, a véleménye szubjektív a minőségről. Ha nem lesz változás, akkor kezdeményezni fogja a saját céggel a szerződésbontást. Akkor más megoldást kell keresni, egy másik cég meghatározott összegért elvégzi a közétkeztetést, egy forint támogatás nélkül.


Krisztin N. László polgármester vitatkozna azon, hogy az önkormányzatnak nem kell hozzátenni egy fillért sem. A szülők által fizetett pénz és az állami normatíva nem adja ki a teljes összeget. Annyiban igaz az állítás, hogy ha a jelenleginél kevesebbet kell hozzátenni egy idegen vállalkozó esetében, akkor az önkormányzat bizonyos összeget nyerhet ezen.


Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy ebben az esetben nem annyira pénzorientált a szemlélete. Egyedüli problémája a minőséggel van, az elfogadható szintet tartani kell a közétkeztetésben. Az elégedetlenség tömeges, ezt legközelebb hangrögzítővel fogja bizonyítani.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem régen járta végig azokat, akik a Kft. által főzött ebédet fogyasztják. Egybehangzóan elégedettek. Az intézményvezetői ülésen is előjöttek a most elmondott problémák, Rácz Mária is jelezte azokat. Dobozi Imrétől érkezett szeptember 25-én egy bejelentés, mely szerint teljesen elégedett a kapott étellel. Ismerteti a levelet. Nem cáfolja az elmondottakat, de az étel minőségéről megoszlanak a vélemények. A belső ellenőr elmondta neki, hogy az országban sok helyen vizsgálják a konyhák működését. Azokon a településeken, ahol vásárolt étkeztetés folyik, azon dolgoznak, hogy saját konyhájuk legyen, ahol saját konyha van, ott pedig azon, hogy ne legyen. Úgy tűnik, hogy ebben a témában nincs ideális megoldás. Tapolcán az a hír, hogy nagyon keveset adnak egy adag ételként. A belső ellenőr az első pontot évekre visszamenőlegesen vizsgálja, de egyébként az ajánlatkérés megoldható.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy több olyan lakossági észrevétel érkezett felé, hogy a Menü Kft., vagyis az önkormányzati tulajdonban lévő autó szinte minden nap megjelenik Tapolcán bevásárlás okán. Kérdezi, hogy hogyan működik a gépjármű használat. Javasolja a naponta történő bevásárlás helyett bizonyos élelmiszerek raktározását.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy véletlenül az óvodában járt éppen ebédeltetéskor. Úgy tapasztalta, hogy a konyha olyan mennyiségű borsot használ, ami egy felnőttnek is sok. A kicsi gyerekek is ugyanazt kapják, mint a felnőttek. Ha van két szakképzett szakács és két konyhai kisegítő, miért nem kaphatnak pld. kéthetente palacsintát. Mindig csak gyárilag előkészített étel kerül az asztalra. A jóízű étel nem pénzkérdés, hanem hozzáállás és odafigyelés kérdése. Tudomása szerint fiatal szakácsokat alkalmaz a Kft. ügyvezetője. Az étrend összeállítására, az ételek összepárosítására, az étel minőségére jobban oda kell figyelni. Ne a város kutyái egyék meg az ebédet. A gyerekek sorozatosan otthagyják az ételt. Ezt mindenféle sértődés nélkül el kell fogadnia a Kft. dolgozóinak, és javítani kell a helyzeten. Kéri az ügyvezetőt, jobban figyeljen oda a többiekre.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ő is ebédelt a konyhán, nem érezte olyan rossznak az ételt. Vannak olyan ételek, melyeket nem szeret, de ez természetes. A 3. számú javaslattal kapcsolatosan – vizsgálja meg annak a lehetőségét az önkormányzat, amennyiben szükségesnek látja, hogyan tudna melegítő-tálaló konyhát működtetni – elmondja, hogy most költöttünk 3 milliót a Kft.-vé alakításra. Nem kellett volna ezt a pénzt rákölteni, ha most meg akarja a testület szüntetni. A megszüntetés is pénzbe kerül.


Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy a Humán bizottság ülésén a Nyugdíjas Klub alelnöke felkínálta segítségüket, hogy egy visszajelzéssel tájékoztatja a testületet az étel minőségéről. Most elfogadná ezt a segítséget.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy a Kft. megszűntetése vagy megmaradása azon múlik, hogy képes-e jobb minőségű ételt főzni. Ha az emberek többsége továbbra is elégedetlen, akkor meg kell szüntetni és más megoldást kell találni, hogy mindenki megfelelő áron, megfelelő minőségű ebédet kapjon. Ha képesek változtatni, akkor működjön tovább, 3-4 embernek munkát adva.  Ha még egyszer foglalkozni kell ezzel a témával, akkor javasolni fogja a megszüntetést.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy neki nem szólt senki.


Rácz Mária elmondja, hogy közel egy éve már jelezte, hogy panaszok vannak az ételre. Azt mondták, be kell bizonyítani, hogy kifogásolható a minőség. Az érintett szerveknek éthordóban vitt kóstolót. Az étkezés térítési díjai emelkedtek. Ha többet kell fizetni, legalább ehető legyen az étel. Az ügyvezetővel is beszélt két hete, elmondta neki, hogy borzalmas az étel minősége. Azt ígérte, hogy változtatni fog, saját maga felügyeli a főzést, az étlapot előre megküldi. Most az utóbbi időben javult a minőség, tehát képes arra, hogy jót főzzön.  Ha ezt meg tudná tartani, akkor tökéletesen megfelelne az étel, a megemelt díjtétellel is elfogadható. Úgy látja, hogy az ellenőrzéssel segíteni lehet a minőségen.


Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a vezető óvónő meghívta a szülői értekezletre, ahol az óvodai étkeztetésről, a szeptembertől bevezetendő előírásokról tartott előadást. A szülők nem jeleztek felé semmiféle problémát. A gyerekek csak azt eszik meg, amit otthonról ismernek. Ha otthon nem eszik meg a főzeléket, akkor az óvodában és iskolában sem.  Az Élelmezés című újságban található egy kombi melegítő szerkezet, melyet Tapolcán is alkalmaznak. Ott találkozott Mezőssy úrral, aki élénk érdeklődést mutatott az ő tevékenysége iránt. Szeretné ezt a környéket is ellátni.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Varjú Fogadóval kapcsolatosan Vecsera Ervin állatorvos tudná elmondani, hogy mi történt. Felháborítónak tartja, hogy ilyen cégekről beszélünk, hiszen egyik humbukabb, mint a másik.


Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy már több éve kéri a testület tagjait, hogy nézzék meg, hogy hogyan zajlik nála egy nap. A dolgozók negyed 7-kor kezdenek, a főzés és mosogatás mellett a napköziseket meg kell etetni, az éthordókat meg kell merni. Az autó azért megy naponta Tapolcára, mert gyűjti a kuponokat, az akciós termékeket figyeli és vásárolja meg. Az Élelmezés című újság felmérése szerint a gyerekek 30 %-a eszi meg pld. a paradicsomlevest, melyet annyira erőltetnek. A gyerekek nem eszik meg a rakott káposztát sem. A palacsintát egyedül az egyik óvónő igényelte. A kért felmérést elkészítette úgy, hogy 2012-től 3-3 hónapot nézett végig. Arról nem tehet, hogy 2012-től 54 helyett 38-ra csökkent az óvodában étkezők száma, ugyanilyen csökkenés tapasztalható az iskolában is. A szociális étkeztetést igénybe vevők száma 69-ről 65-re csökkent. Többek meghaltak, az áremelés miatt ketten mondták le az ebédet. A kiszállítással együtt április 1-től 720 Ft-ot kap ebédenként. A könyvvizsgáló felkérésével kapcsolatosan megjegyzi, hogy attól függetlenül is  negyedévente be kell számolnia.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a javaslat született, hogy az 1. pontot és a 4. pontot tegye fel szavazásra. Kérdezi Folly Péter képviselőt, hogy miért emelte ki a javaslatok közül ezt a kettőt.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy ezt tartja a fontosabb résznek, de az egészet javasolja feltenni szavazásra.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 1. számú javaslattal egyetért – vizsgálja meg a Képviselő-testület a Menü Kft. gazdasági működését, ezen belül a bevételeit, kintlévőségeit, a fennálló tartozások kerüljenek pontosan kimunkálásra, kerüljenek felülvizsgálatra lehetőség szerint a Kft. könyvelési számlái független könyvvizsgáló megbízásával/bevonásával – kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

260/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Menü Kft. gazdasági működése, ezen belül bevételei, kintlévőségei és fennálló tartozásai kerüljenek pontosan kimunkálásra, illetve kerüljenek felülvizsgálatra lehetőség szerint a Kft. könyvelési számlái is független könyvvizsgáló megbízásával/bevonásával.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 2. számú javaslattal egyetért – Kerüljön bemutatásra az elmúlt 1 évben a szolgáltatást megrendelők számának változása (mind szociális étkeztetés, mind gyermekétkeztetés és vendégétkeztetés területén) – kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy erről nagyjából tájékoztatást kapott a testület.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

261/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Menü Kft. vonatkozásában kerüljön bemutatásra az elmúlt 1 évben a szolgáltatást megrendelők számának változása (mind szociális étkeztetés, mind gyermekétkeztetés és vendégétkeztetés területén).


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 3. számú javaslattal egyetért – Vizsgálja meg annak lehetőségét az Önkormányzat, amennyiben szükségesnek látja, hogyan tudna melegítő-tálaló konyhát működtetni – kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

262/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, amennyiben szükségesnek látja, hogyan tudna melegítő-tálaló konyhát működtetni.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 4. számú javaslattal egyetért – Kérjen be ajánlatokat külső szolgáltatóktól a feladat ellátására – kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

263/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat közétkeztetési problémáinak megoldására (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli külső szolgáltatóktól ajánlatok bekérését a közétkeztetési feladatok ellátására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás László pénzügyi osztályvezető

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.Lukács Antalné ügyvezető kérdezi, hogy a most hozott döntésekből melyeket kell neki megcsinálnia.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 2. pontot.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az ajánlat bekérése arra vonatkozik-e, hogy melyik cég mennyiért főzné meg az ételt.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy annak a műszaki feltételeit is vizsgálni kell, hogy itt egy tálaló konyhában leteszi az ételt és kiosztja a vállalkozó.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy lehet, hogy vannak problémák, de nem így kellene őket kezelni. Hozzá nem érkezett semmiféle bejelentés. Ha úgy fog végződni ez a történet, hogy belép egy másik szolgáltató, akkor az óvodából előfordulhat, hogy elviszik a gyerekeket.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az is probléma, hogy egyedül Rácz Mária vállalta fel nyíltan, hogy elmondja a véleményét. Ha a polgármester kérdez meg valakit, az teljesen mást mond.


Krisztin N. László polgármester kérdezi a képviselő asszonyt, hogy ezen mit ért. A következő ülésre be fogja hívni a korábban idézett bácsit, hogy ott mondja el ismét a véleményét. Még igazgatóként végzett felmérést a gyerekek körében, felének ízlett az étel, a másik felének nem. 1. 26. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a főépítész úr még mindig nem érkezett meg. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.


Orbán Péter alpolgármester javasolja elfogadni a határozati javaslatban foglaltakat.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


264/2014. (IV.09.)  határozat

Badacsonytomaj Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a véleményezés során beérkezett dokumentumokat és az illetékes Állami Főépítész véleményében megfogalmazott kiegészítésre vonatkozó kérését, a BHF Európa Kft. (Bozzay Balázs) által Klie Zoltán településtervező közreműködésével elkészített „Badacsonytomaj Város Településfejlesztési Koncepciója” anyagát a megalapozó vizsgálatokkal és mellékleteivel elfogadja.

Határidő:           közzétételre 2014. április 14., értesítésre 2014. április 17.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri a televízió nézőit a lomtalanítás időpontjáról értesíteni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lomtalanításra május 8-9-10-én kerül sor, ez részleteiben a Badacsony újságban is megtekinthető. Tájékoztatja a TV nézőket, hogy április 11-én pénteken az iskolában 18.00 órakor kerül sor a Költészet Napja alkalmából tartandó megemlékezésre.  Április 12-én 9.00 órai kezdettel az iskolában települési asztali tenisz verseny lesz, 10.00 órai kezdettel a művelődési házban Húsvéti játszóház. Április 15-én 15.00 órakor a bringakörúttal kapcsolatosan a tervezőkkel megbeszélésre kerül sor, majd 18.00 órakor a környékbeli polgármesterekkel lesz egyeztetés. 19-én 11.00 órakor kerül sor a Tájház nyitó ünnepségére, 25-én Hajózási évadnyitó lesz. Május 1-én sportmajális, május 3-án 17.00 órakor az Egry József Emlékmúzeum megnyitója. A rendezvényekről szórólapot küldünk. Kérdezi, hogy van-e még közérdekű bejelentés. Megállapítja, hogy nincs.


Krisztin N. László polgármester a nyilvános ülést

a főépítész megérkezéséig

18.30 órakor felfüggeszti.

Krisztin N. László polgármester a nyilvános ülést 19.20 órakor folytatja.

Jelenlévő képviselők száma: 7 főKrisztin N. László polgármester köszönti Szabó Zoltán főépítész urat, aki 19.20 órakor érkezett meg. Elmondja, hogy a végleges bányászati emlékhely kiválasztásában kéri a segítségét.  Javasolt helyek a vasúti körforgalom, Lesz Ferenc által javasolt Kapcsosék előtti parkosított terület, az ifjúsági park és a köbölkúti terület. A kezdeményezés lényege az, hogy szem előtt legyen az emlékhely, ezért az eredeti javaslat elfogadását támogatja, amely felett a kötélpálya haladt.


Dr. Magó Ágnes képviselő a vasút előtti területet javasolta.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a terület a vasúté, közepén pedig egy magas oszlop van.


Szabó Zoltán főépítész szerint a Kapcsosék előtti deltában balesetveszélyt okozhat, ha az emberek az autók között közlekednek az emlékhelyhez.


Orbán Péter alpolgármester szerint távolabb, a volt ABC előtt biztonsággal elhelyezhető lenne.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Hősök kertjénél elfér-e az emlékhely.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy nagyon kicsi ott a hely. A vasútnál lévő helyet illetve az úttörő ifjúsági park környékét tudná elképzelni. Azonban az Ifjúsági parkot övező épületek egy része rossz állapotban van, így nem lenne méltó környezet.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy felkérte a HÉSZ készítőjét annak vizsgálatára, hogy lehet-e ott lakótelkeket kialakítani és a későbbiekben értékesíteni.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a vasútállomás előtti buszforduló számára szimpatikus hely lenne, az acéloszlopon lévő világítótestet a vasúttal egyeztetve talán át lehetne helyeztetni.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


273/2014. (IV.09.)  határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bányászati emlékhely a vasútállomás előtti buszfordulóban legyen kialakítva.

Felkéri a Polgármestert, hogy tárgyaljon a MÁV illetékesével a területen lévő világítótest áthelyezéséről.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a koncepciót a testület elfogadta. Badacsonyban az új szálloda előtt található egy önkormányzati parkoló és árok. Felmerült ezek felújítása, esetleg díszburkolattal való ellátása, ha közösségi térnek is hasznosítanánk. Az árkot csövezni kellene, majd lefedni, esetleg a strandról lehetne ott egy gyalogos átjáró.


Szabó Zoltán főépítész megjegyzi, hogy látnia kellene a helyszínt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat született a Felső bazársor tervezéséhez ajánlatok bekérésére. Ismerteti, hogy az egyik ott lévő büfének földhasználati joga van, a másik bérli az önkormányzattól a területet. A többi építmény az önkormányzat tulajdonában áll. Ezt a teret meg kellene újítani, volt olyan javaslat is, hogy legyen belőle park. Véleménye szerint ezt a frekventált területet nem lenne szerencsés parkként hasznosítani. Felmerült az is, hogy meg kell nyitni a teret, csak a hátsó rész maradjon meg.


Folly Péter képviselő javasolja, hogy a közeljövőben a főépítész járja be a helyszínt, majd koncepcionálisan foglalja össze a javaslatát.


Krisztin N. László polgármester javasolja meghívni a főépítész urat április 11-én 14.00 órára a bringakörutas egyeztetésre, ezt követően pedig tekintsék meg az említett helyszíneket.

Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem.

Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 19.30  órakor bezárja.


K.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző


Orbán Péter

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő


Rajzó Ildikó

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő