Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 02. 13. soros testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 02. 13. soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 7/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Tamás Lászlóné                      költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Pásztor László                         ügyvezető

Fodor József                           igazgató

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Dr. Gáli Mihály                        ügyvéd

Szabó Gabriella                      fogorvosi praxis eladója

Hoffmann György                  Dr. Pinterits Judit fogorvos képviseletében

Mezey József                         Mezei-Vill KFt. képviseletében

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (11 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket és a Televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

67/2014. (I.23.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész halálának első évfordulója volt a közelmúltban. Javasolja 1 perces néma felállással tisztelegni az emlékének.

Elmondja, hogy a mai ülést zárt üléssel fogjuk folytatni. Javasolja a meghívóban szereplő 2 napirendi ponton túl a BVKI kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változata tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalását, mivel a Humán bizottság is zárt ülésen tárgyalta ezt a témát. A Bíró és Társa KFt. megkeresése okán kialakuló jogvita ügyében Dr. Simon Sándor ügyvéd, a Kft. képviselője írásban kérte a kapcsolódó téma zárt ülésen való tárgyalását.  Miután ebből önálló előterjesztés nem készült, a Lejárt határidejű határozatok napirend vonatozó részeként zárt ülésen kerülne megtárgyalásra a javaslat szerint.  Az ügyvéd úr az előbb arról tájékoztatta, hogy az ülésen jogi vitába bocsátkozni nem kíván, pusztán a képviselők véleményét szeretné meghallgatni, illetve a témával kapcsolatosan készült feljegyzésre mi is várunk adatokat. Dr. Gáli Mihály, az önkormányzat ügyvédje még úton van, a nyilvános ülés őt érintő napirendjére fog megérkezni.

 

Folly Péter képviselő javasolja a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” napirendet zárt ülés keretében tárgyalni, mivel a folyamatban lévő perekről is szó esik.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal. Javasolja a Jegyző úrnak, hogy a jövőben a folyamatban lévő peres ügyek zárt ülésen legyenek tárgyalva.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a Kisfaludy-ház ügyében a település lakosságát tájékoztatni kellene a jelen helyzetről, és a további lépésekről.  A gazdasági részt zárt ülésen javasolja tárgyalni, de ez a kérdéskör alapvetően a lakosságot is érdekli. Ezért a napirend megbontását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend a zárt ülést igényli. A jogi kérdésekben szükség lesz az ügyvéd úr segítségére. Javasolja a zárt ülést követően egy tájékoztatást adni a lakosság részére a Kisfaludy-ház témakörében.

A zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

1./ BVKI intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása

2./ Lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló keretében a Bíró és Társa Kft. megkeresése okán kialakult jogvita

3./ BVKI kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változata

4./ Tájékoztató a peres ügyek állásáról napirend folyamatban lévő peres ügyek fejezete

5./ Kisfaludy-ház  tulajdonba kerülésével kapcsolatos tájékoztatás

Kéri, hogy aki a napirendi javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

68/2014. (II.13.)  határozat

-       Napirendek módosítására és elfogadására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 13-i soros zárt ülésének módosított napirendjét 5. napirendi ponttal, az alábbiak szerint elfogadja:

1./ BVKI intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása

2./ Lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló keretében     a Bíró és Társa Kft. megkeresése okán kialakult jogvita

3./ BVKI kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változata

4./ Tájékoztató a peres ügyek állásáról napirend folyamatban lévő peres ügyek fejezete

5./ Kisfaludy-ház  tulajdonba kerülésével kapcsolatos tájékoztatás

 

Utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a jogszabály okán nem vehet részt a zárt ülésen, hagyja el a termet. Elmondja, hogy az intézményvezetői munkakörre pályázókat egyesével fogjuk meghallgatni.

 

A Képviselő-testület nyilvános ülését 9.10 órakor felfüggeszti.

A Képviselő-testület a nyilvános ülését 12.05 órakor folytatja.

Jelenlévő szavazók száma 6 fő.

Hiányzik Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök ismerteti a nyilvános ülés meghívóban szereplő napirendi pontjait. Ezen túlmenően az alábbi három sürgősségi indítvány érkezett, melyek megtárgyalását javasolja.

-       Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS

-       Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű rendszerek feletti képviselet tárgyában

-       Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása

 

Kéri, hogy aki az ismertetett napirendek tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

77/2014. (II.13.)  határozat

-       Napirendek módosítására és elfogadására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendek közé sürgősségi indítványként a

-              Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS

-              Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű rendszerek feletti képviselet tárgyában

-              Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása

tárgyú előterjesztéseket felveszi.

A BVKI kötelező hétéves továbbképzési tervének 2014. évi aktualizált változata tárgyú előterjesztést leveszi a nyilvános ülés napirendjei közül, mivel az zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.

A módosított napirendet 28. ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

 1. 3. Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Prof.Dr. Pusztay János NH-CFU elnöke

 1. 4. Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 5. Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató és Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 6. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 7. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előkészítő: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, dr. Simon Sándor ügyvéd

 1. 8. Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó CLUB 67. Bt., Zéta Ingatlanközvetítő Iroda, dr. Pardavi László ügyvéd

 1. 9. Közvilágítás korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mezei József MEZEI-VILL Kft.

10. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belsőellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető

15. Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014. évi strandjegy árakra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

17. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

18. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

19. Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Választási bizottságok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft., Pásztor László ügyvezető VN Kft.

22. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: Wolf Viktória aljegyző

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

27. Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

28. Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Utasítja a levezető elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök

 

 

Orbán Péter levezető elnök javasolja a meghívó szerinti 2. napirend elsőként történő tárgyalását, mivel az érintettek az ülésen jelen vannak. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

78/2014. (II.13.)  határozat

-       Napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 2. napirendet – „Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról” - elsőként tárgyalja meg.

Utasítja a levezető elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról” -  elsőként tárgyalja meg.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Orbán Péter levezető elnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság és a Humán bizottság. Kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Pinterits Judit fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti, az előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kösse meg, illetve az előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést is kösse meg.

Kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az érintettekkel az 5 évvel ezelőtt elnyert pályázattal összefüggésben, az eszközök vonatkozásában.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassa meg milyen testületi ülésen született döntés és milyen felhatalmazás alapján írta alá a szerződést az akkori alpolgármester, továbbá az előterjesztésben szereplő határozati javaslat utolsó mondata kerüljön ki a bizottság határozatából.

A Pénzügyi Bizottság Szabó Gabriella saját és kk. Szörtsey Lili Pálma törvényes képviselőjeként élettársa néhai Dr. Szörtsey Zoltán praxisjogának értékesítéséhez kapcsolódó megkeresését megtárgyalta. A KDOP-5.2.1/A-2008-0044 számú „A badacsonytomaji egészségház felújítása és egészségközponttá történő átalakítása” című projekt során 2009. november 25. napján kötött megállapodás módosítását javasolja elrendelni a Képviselő-testületnek azzal, hogy a praxisjog értékesítését követően az ellátást végző fogorvos az üzemeltetést a fenntartási időszakban vállalja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel az Önkormányzat ügyvédjét, dr. Gáli Mihályt valamennyi praxis vonatkozásában a szerződés felülvizsgálatára.

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítéséről:

1./ Badacsonytomaj Város Képviselő - testülete a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit fog(szak)orvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti, a jelen előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat - ellátási szerződést kössön, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést  köt dr. Pinterits Judit fog(szak)orvossal.

2/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

3/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat - ellátási szerződésének aláírására.

Orbán Péter levezető elnök kérdezi, hogy kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy méltányossági kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy szeretné, ha az uniós pályázattal nyert eszközöket átengedné az önkormányzat a vevő részére. A tárgyalások a vevővel nem jó irányba haladnak. Kéri, hogy ha a testület az eszközöket átengedi a következő praxis tulajdonosnak, az ne névre szóljon, hanem annak a javára történjen, akivel a szerződéskötés létrejön.  Tárgyal Dr. Pinterits Judittal, de megegyezés nem jött létre.

 

Orbán Péter levezető elnök kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a jogi képviselet arra hívta fel a Humán bizottság figyelmét, hogy ezt a kérdést külön kell kezelni.  A lényeg az, hogy a praxisjoggal kapcsolatosan a nyilatkozat megszülessen.  Az eszközökre vonatkozóan azért kért a bizottság vizsgálatot, mivel a szerződéskötés terén nem minden tisztázott. Az eladó nem vásárolhatja meg, az önkormányzatnak 5 éves fenntartási kötelezettsége van, tehát addig az önkormányzat tulajdonában kell maradnia az eszközöknek.

 

Szabó Gabriella megjegyzi, hogy nem az eszközt, magát az eszközök jogát szeretné árulni, hogy azok az általa választott eljövendő vevő tulajdonába kerülhessenek. Ez véleménye szerint olyan jog, mint az önkormányzati bérlakások esetében, ha például valaki továbbadja a bérlakást, akkor ezért fizetnie kell.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint értelemszerűen egy fogászati praxist eszközök nélkül nem lehet működtetni. Az önkormányzat jogi képviselője elmondta, hogy a pályázat az önkormányzat révén valósult meg, de volt egy bizonyos önrész benne, ezért nincs akadálya annak, hogy a praxist működtető orvos ezeket az eszközöket használja.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy jogi képviselője nem tudott eljönni, de kéri a testület írásos állásfoglalását a méltányossági kérelmével kapcsolatosan. Rossz anyagi helyzetben van, nem szándékozik ingyen továbbadni az eszközöket a leendő orvosnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az önkormányzat nyújtotta be a pályázatot, de a néhai doktor úr fizette az önerőt. Ha az önkormányzat sajátjaként kívánja kezelni az eszközöket, a befizetett összeget rendezni kell. Amíg az 5 éves fenntartási idő nem jár le, az eszközöknek az önkormányzatnál kell maradniuk, egyébként visszafizetési kötelezettség áll fenn.  Az önkormányzat ezeket a speciális eszközöket nem tudja használni. Javasolja felfüggeszteni ezt a kérdést, és az együttes ülés keretében dönteni, mert a törvény szerint egységnek kell lenni a praxis esetében.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a praxisjog eladóját, hogy ezt kvázi feltételként szánja-e a praxisjog eladása során.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy igen, de jogszerűen szeretne eljárni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önerő 1.170.038 Ft volt, ez 10 %-os önerőt jelent, így keletkezett a közös tulajdon.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem tudja elfogadni, hogy most esetleg emiatt meghiúsuljon a praxisjog eladása. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy a jelentkező orvos ide tudjon jönni dolgozni. Jogilag rendezni kell az ügyet. Megjegyzi, hogy 2008-2009-ben nem volt olyan testületi határozat, mely ilyen tartalmú megállapodás aláírására jogosította volna fel a polgármestert. Meg kell vizsgálni az akkori vezetők felelősségét. Ha valóban nem volt testületi határozat, akkor a döntésnek jogi következményei lehetnek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat addig nem dönthet, amíg a praxisjog jogosultja és a jelentkező nem egyezik meg minden részletben. Addig az önkormányzatnak nincs miről beszélni.  Akkor lesz jelentősége az önkormányzat és az orvos közötti rendezésnek, ha letelik az 5 éves pályázati idő. Vagy átadja az önkormányzat az akkori értéken az eszközöket, vagy megveszi tőle a tulajdonrészét.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a múlt alkalommal a pályázó orvos úgy nyilatkozott, hogy a praxisjog értékében megegyeztek, illetve felajánlotta, hogy az eszközök önrészét megfizeti. Az eszközök tulajdonjoga nem lehet a tárgyalás alapja. Ezt az együttes ülésig tisztázni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a pályázat 5 éves lejárta után a fogorvos tulajdonába kerülnek az eszközök a megállapodás alapján. Nem érti, hogyan gondolhatják az örökösök azt, hogy ez az ő tulajdonuk.

 

Szabó Gabriella megjegyzi, hogy abból indultak ki, hogy a megállapodás dátuma november 25.  Méltányossági kérelmére egy ígérvényt vár.

 

Hoffmann György Dr. Pinterits Judit képviseletében elmondja, hogy ő az édesapja a doktornőnek. Ismerteti, hogy a praxisjogban megállapodtak, illetve szó volt az önkormányzat által megfogalmazott 10 %-os önrész kifizetéséről. Számukra az nem volt tiszta, hogy az eszközállomány hogyan kerül a doktornő használatába. Az jelenleg felfogása szerint az önkormányzat tulajdona, a pályázatban meghatározott fenntartási idő lejárta után kaphatja meg bárki.  Ez a pályázati szerződés megkötésétől számított 5 év, tehát 2015. december vége. Ha létrejön a megállapodás és a doktornő májusban elkezdi itt a munkát, akkor 1,5 év után ingyen kap egy eszközállományt, melynek értéke van. Az eladó megerősítette, hogy ezért valamilyen ellenértéket kér. Az a kérdés, hogy kitől kaphatja meg, és milyen összegben.  Nem tételezi fel, hogy az önkormányzat az eszközöket nulla értéken adja át.  Az eladó által meghatározott magas összeget nem fogadják el.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az eszközállomány az új praxisjog tulajdonosáé lehet-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázatban elnyert eszközök szerepelnek az önkormányzat vagyonleltárában.  A praxisjognak is van eszközállománya, ez a praxis része. Annak idején, amikor az önkormányzat a pályázatot beadta, a TorjaDent Bt. a fejlesztéshez 10 %-ban járult hozzá. Az egészségügyi alapellátás az önkormányzat kötelező feladata, a pályázat benyújtásával támogatta a képviselő-testület a helyi egészségügyi ellátás színvonalának javítását.  Jelenleg van egy hatályos megállapodás, miszerint az 5 évet követően térítésmentesen átadja az önkormányzat a mindenkori praxisjogot gyakorló orvos tulajdonába az eszközöket. Vannak ezekre az eszközbeszerzésekre és fenntartásra kitételek is, ezeket meg kell vizsgálni. Ma abban tud dönteni a testület, hogy ennek az érvényben lévő megállapodásnak a jövőbeni sorsát rendezi.

 

Krisztin N. László polgármester 12.35 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az önkormányzat mondhatja azt, hogy a megállapodást megszűnteti, és kifizeti az 1 millió forintot Szörtsey doktor úr örökösének, így az eszközök az önkormányzathoz kerülnek. Ez az egy lehetőség van, ebben dönthet a testület.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a doktornő átlátja az eladó helyzetét, nem alkudott a praxisjog vonatkozásában, illetve hajlandó az önerő megtérítésére.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint mindenkinek érdeke a tulajdonviszonyok rendezése. Kerüljön kifizetésre ez az összeg, így Szabó Gabriella csak a praxis eladásáról tárgyal és legyen végre fogorvosa a településnek.

 

Orbán Péter levezető elnök kérdezi, hogy az elmondottak szerint is hajlandó-e a praxisjog tulajdonosa eladni a praxisjogot Dr. Pinterits Juditnak.

 

Szabó Gabriella megjegyzi, hogy erről egyeztetnie kell.

 

Orbán Péter levezető elnök megjegyzi, hogy az eszközök vonatkozásában kéri a testületi tagjainak szavazatát. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

79/2014. (II.13.)  határozat

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás ismeretében néhai Dr. Szörtsey Zoltán TorjaDent Bt. képviseletében eljáró háziorvos által az eszközvásárláshoz biztosított támogatás összegének visszafizetését rendeli el a kiskorú örökös törvényes képviselője felé 1.173.038 Ft összegben.
 2. az 1. pontban körülírt összeget 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy az átutalásról gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin. N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter levezető elnök Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

80/2014. (II.13.)  határozat

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a praxisjog értékesítéséhez kapcsolódóan és az új fogorvos praxisjog birtokába kerülésének elősegítése érdekében kezdeményezi a Torja-Dent Bt-vel 2009. november 25. napján megkötött megállapodás felülvizsgálatát a kialakult jogi helyzet és Szabó Gabriella méltányossági kérelmében előadottak rendezése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin. N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ha együttes ülésen történik a döntés, most akkor is kinyilváníthatja a testület a véleményét abban, hogy támogatja-e a doktornőt. Szimpátiaszavazást szeretne arról, hogy a Képviselő-testület a Humán bizottság javaslatának megfelelően támogatja, hogy Dr. Pinterits Judit szerezze meg a fogászati alapellátási körzetre vonatkozó praxisjogot, a feladat-ellátási szerződés illetve előszerződés megkötését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az együttes ülésig ezeket az alapvető tárgyalásokat lefolytatni, mert különben okafogyott lesz az ülés. Addigra minden körülményt tisztázni kell.

 

Hoffmann György megjegyzi, hogy Szabó Gabriella kikötése a benyújtott kérelmének előzetes támogatása, csak így köti meg az új orvossal a praxisjogra az előszerződést.  Ezért lenne szükség a testület előzetes támogatására.

 

Orbán Péter levezető elnök megjegyzi, hogy a bizottságok javaslatával egyetért, számára is szimpatikus a doktornő. A televízió nézői felé elmondja, hogy az előző jelentkező azzal lett elutasítva, hogy fiatal és három gyermek mellett kevés a gyakorlata. A mostani jelentkező is fiatal, valószínű valamikor családot szeretne alapítani. Előfordulhat, hogy 3-4 év múlva újra előtérbe kerül a fogorvos problémaköre. Szimpátia szavazást kér a doktornő mellett, mely nem köti a testületet.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül szimpátia szavazás keretében határozathozatal nélkül támogatja, hogy Dr. Pinterits Judit szerezze meg a fogászati alapellátási körzetre vonatkozó praxisjogot, a feladat-ellátási szerződés illetve előszerződés megkötésével egyetért.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy ha a doktornő az együttes ülésen nem tud jelen lenni, akkor egy meghatalmazást adjon az őt képviselő részére.

 

Krisztin N. László polgármester 12.41 órakor  visszaveszi a

Képviselő-testület ülésének vezetését.

 

 

 1. 2. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy határidős pályázat beadásáról van szó. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter alpolgármester 12.42 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a BM rendelet keretében az Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtását, az 5,3 millió forint önrészt biztosítását.

Az óvodai fejlesztés vonatkozásában (gázkazánok cseréje) a BM rendelet szerinti beadást javasolja, rendkívüli ülésen meghozva a döntést.

Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (II.10. rk. ülés) egyetért Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatával, és felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére az „Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása”-hoz kapcsolódóan készítsen alternatív javaslatokat, esetleg technológiai részek elhagyásával, más típusú, olcsóbb eszközök alkalmazásával.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a Pénzügyi bizottság határozati javaslatát, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a 4/2014. (I.33.) számú BM rendelet alapján a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére az alábbiak szerint:  - épület hőszigetelése, hőszivattyú beépítése, az épület tetejére napelem kiépítése.

A Bizottság nem javasolja a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó pályázat pályázatíró céggel történő elkészítését 1000 € összegért.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a testvérvárosi kapcsolatokra. A pályázatot a hivatal készítse el, a hivatalos fordítás elkészítését meg kell rendelni.

Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását.

 

Kérdezi, hogy kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Megjegyzi, hogy elsőként az óvodai pályázatról kell beszélni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a 4 variációt készített, az eredeti költségvetésből elhagyva bizonyos dolgokat. Tavaly készült az óvodára vonatkozóan egy energetikai tanulmány. Javasolja az eredeti verzió benyújtását. Felvetődött, hogy az ablakokra ne kerüljön fel a hővédő fólia, ezt levéve az önerő 5.874 eFt lenne.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy ebben az évben több fejlesztésbe is belekezdünk.  Minden évben kerül kiírásra energia megtakarítást célzó beruházásra pályázat.  Javasolja, hogy ezt a pályázatot most ne adja be az önkormányzat, hanem tartalékolja az önrészeket és a fejlesztési pénzeket arra, amiket már tervezési szinten megkezdett, hogy azok az ősz folyamán már a kivitelezés stádiumába léphessenek.

 

Forintos Ervin képviselő a fóliázással kapcsolatosan megjegyzi, hogy a megadott áron jobb technológiai is választható. Nem javasolja az alkalmazását. A fűtéskorszerűsítést is kivenné a pályázatból. A Veszprém Megyei Településfejlesztési Koncepcióban az önkormányzatok közösen pályáznak egy aprító gépre, inkább egy perlet kazán beépítésében kellene gondolkodni. A napelemekkel kapcsolatosan az a tapasztalata, hogy az EON nem akarja elfogadni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a 11 milliós hőszivattyús kazán nagy beruházás, az áramszámlája is magas lesz. Kérdezi, hogy más kazán is szóba jöhet-e. Egyetért Forintos Ervin képviselő által elmondottakkal.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens ismerteti, hogy a tanulmányban hőszivattyús rendszer szerepel, ezért erre kért árajánlatokat. A kazán mínusz 15 fokig működik, megújuló energiát használ és a pályázatban prioritást élvez. Egy sima kazáncserével nincs költségmegtakarítás. A pelletkazánhoz elő kell állítani a pelletet, fűtőre is szükség van. Erre jelenleg nem vagyunk felkészülve. A pályázatot ma fel kell adni.

 

Orbán Péter alpolgármester 12.52 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.

 

Rajzó Ildikó képviselő hangsúlyozza, hogy az volt a módosító javaslata, hogy adjuk át ezt a problémát a következő testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő szerint fontos, hogy logikai sorrendben történjen a korszerűsítés. Lehet kérni ajánlatot a pellet kazánra egy óra alatt is, annak az ára a felébe sem kerül.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy február 3-án kiküldte a testületnek a javaslatait, a mai napig nem kapott ilyen visszajelzést. A pályázatot most kell feltölteni, már nem tudja összeszedni a kért ajánlatokat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy mostanában a pályázatok esetében mindig kész tények elé van állítva a testület. A hétfői testületi ülésen kérték, hogy a műszaki osztály állítson fel variációkat, elmondták, hogy soknak találják a beállított költségeket. Ilyen helyzetben nem tudnak lelkiismeretesen szavazni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több alkalommal is jelezte már, hogy Gerencsér Tamás munkakörének csak egy része a pályázati munka, ezen kívül műszaki ügyintézői feladatokat is ellát. Ez a komplett anyag már átment a testület kezén támogatandó címen, most ismét elővettük. A múltkori gondolatok kapcsán a műszaki osztály alternatívákat dolgozott ki. Pellet kazán nem szerepelt a kérések között.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség hiánypótlásra.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy az árajánlatokat, a testület határozatát mellékelni kell. Lényegi kérdésekben nincs hiánypótlás. Az anyagnak holnap oda kell érkeznie a MÁK-hoz, az aláírt árajánlatokkal együtt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a pályázati dokumentációt mennyiben kell átírni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a számokat kell módosítani.

 

Folly Péter képviselő az első variációt javasolja elfogadni, a hőszigetelés elkészítését, illetve ha mód van rá, akkor a fűtés korszerűsítést a javasolt pellet kazánnal.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy azért is fontos az egész kérdéskör, mert az intézmény vezetője jelezte, hogy a kazánnal probléma van. Javasolja felfüggeszteni a napirendet, és megbízni az ügyintézőt, hogy kérje be az árajánlatokat a kazánra és még ma dolgozza át a pályázatot.  Ha kell, akkor a pluszban itt töltött ideje legyen kifizetve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kolléga nem kért soha plusz pénzt, mindenki addig dolgozik, amíg szükséges.

 

Folly Péter alpolgármester 12.59 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a településen csökken a gyermeklétszám.  Az utóbbi időben nagyon balszerencsésen a testület olyan épületeket fejlesztett, melyeket az állam átvett. A 6 millió forintos önrészt le kell faragni. Véleménye szerint a strandépületekkel és az alsó bazársorral kapcsolatos beruházásnak előbb kell szerephez jutnia, amellett, hogy az óvoda épületében is szükség van az elmondottakra. Ismét megismétli a módosító javaslatát.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha a képviselő asszony az iskolára utalt, akkor az épület tulajdonjoga az önkormányzatnál maradt. A tűzoltóépület sajnos nem. Kérdezi, hogy ha Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslata többséget kap, akkor hogyan lehet eljuttatni a pályázatot határidőre.

 

Folly Péter alpolgármester 13.01 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy ma éjfélig lehet feltölteni a pályázatot, holnap pedig személyesen el kell vinni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyintézőt, hogy lehet-e teljesíteni a testület kérését.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens segítséget kér, hogy kitől kérhet árajánlatot.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint ezt a témát kompletten kellene áttárgyalni, nem pedig így, de már látja, hogy a Képviselő-testület nem támogatja a javaslatát.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a legésszerűbb lenne az óvoda és egészségház épületének elválasztása a fűtés terén.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens megjegyzi, hogy egy épület korszerűsítésére vonatkozik a pályázat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a napirend felfüggesztésével addig, amíg az árajánlatokat a pályázati referens beszerzi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

81/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy 2013. évi Leader pályázatok keretében támogatást nyert az önkormányzat a városnapi és szüreti rendezvényekre. Hamarosan időszerű lesz az alsó bazársor 71-es úttal párhuzamos részének elbontása. Ezzel kapcsolatosan problémaként vetődött fel, hogy az épületen három villanyóra van elhelyezve. Ezeket akár le is lehetne szereltetni, de a teljesítmények újra kötése sokba kerül. A szakember javasolja a teljesítményt teljes egészében megtartani, ehhez egy szekrényt kell kialakítani a terep szélén, melynek költsége 450 eFt. Tárgyalt Rádai úrral, mivel neki is szüksége lesz rá. Úgy nyilatkozott, hogy egyenlőre azt sem tudja, hogy mi lesz a projektjével. A lakossági fórumon elhangzott, hogy nem kell oda halpiac.  A Gomba épület korábbi bérlője levélben jelezte, hogy szüksége lenne áramra, az üzlethez történő elvezetés költségét vállalja.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint feladni a vételi lehetőséget semmiképpen nem szabad. Felmerült, hogy a területen a későbbiekben önkormányzati megvalósításban rendezvényekre is sor kerülhet, melynek energia igénye lesz.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy ideiglenes szekrény van ott. A bontás időpontja nagyon közel van. Az újraigénylés 500 eFt körüli összeget jelentene és a fizikai kiépítés további költséggel jár.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy az önkormányzat a saját költségén helyeztesse át, mivel egyenlőre nem mondható meg, hogy ott mikor lesz üzlet. Kérdezi, hogy a bontásra az árajánlatok bekérése megtörtént-e, illetve a pályázat kiírásra került-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről konkrétan nem tud, de a folyamat zajlik.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a villanyóra áthelyezésre több helyről kell árajánlatot kérni, az a tapasztalata, hogy nagyok a különbségek.  A bontandó épület bazaltkövét deponálni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy legutóbb arról volt szó, hogy a VN. Kft. bontja el az épületet, a köveket megtisztítják és deponálják. A bontást házon belül kellene megoldani.

 

Orbán Péter egyetért azzal, hogy az épület bontását a VN. KFt. végezze el. Az elektromos áthelyezéshez viszont árajánlatok bekérését javasolja.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az 1x16-os megszűnne, a 3x20-as és 3x32-es teljesítmény maradna meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a villamos teljesítmény megtartásával, szekrényben történő elhelyezésével, illetve az árajánlatok bekérésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

82/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Alsó bazársori épület bontandó részén lévő villanyórák elhelyezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Alsó bazársori épület bontandó részén lévő villamos teljesítmény megtartásáról, a három villanyóra szekrényben történő elhelyezéséről dönt azzal, hogy a kapcsolódó munkák elvégzéséhez árajánlatokat kell bekérni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Norvég pályázatról van-e hír.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs információja.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a kilátóban komoly károk keletkeztek, ezek javítása mikor és hogyan fog történni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés mostani olvasatában szerepel a kilátó, a fa részeket újra kell festeni, erre 1 millió forint van beállítva.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy van-e még garancia rá. Kéri határozatba emelni, hogy ezt meg kell vizsgálni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az 1 millió forint részleteiben mit takar. Kéri az árajánlat bemutatását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy helyi vállalkozók adták be az árajánlatot, megküldjük a képviselők részére.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a kilátón elhelyezett márványtábla ismét megrepedt, mivel a kilátó állandó mozgásnak van kitéve. Nem tudta, hogy a tábla felhelyezéséhez is szakértőt kell bevonni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint valaki szándékosan rongálta meg a táblát. Kéri, hogy aki a pályázati beszámolót elfogadja azzal, hogy a festéssel kapcsolatos árajánlatokat a képviselők kapják meg, illetve a kilátó esetében a garanciát vizsgálni kell, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

83/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a Kilátó károsodásainak javításához a garancia érvényességét vizsgálni kell, illetve a festéséhez adott árajánlatokat a képviselőknek meg kell küldeni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja következőként a Menü KFt. 2014. évi üzleti tervének megtárgyalását, majd szünet elrendelését.

 

 

 1. 3. Napirendi pont

Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy negyedévente kérjen beszámolót a Menü Kft. gazdálkodásáról, és a Menü Kft. 2014. évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

84/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2014. évi Üzleti Tervét

32.383. ezer Ft tervezett bevétellel és

32.372 ezer ft tervezett kiadással

11 ezer Ft eredménnyel

elfogadja.

A Képviselő-testület a Menü Kft. gazdálkodásáról negyedévente beszámolót kér.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 

Krisztin N. László polgármester 13.20 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 14.10 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazók száma: 6 fő.

Hiányzik Forintos Ervin képviselő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Pusztay János professzor úr elindult Veszprémből, ha megérkezik, akkor javasolja az őt érintő napirend tárgyalását. A közvilágítás korszerűsítés napirendhez kapcsolódóan a meghívott vendégek megérkeztek, javasolja ezen napirendet most megtárgyalni.

 

 1. 4. Napirendi pont

Közvilágítás korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kérjen be a tervezésre árajánlatokat a közvilágítás LED technológiával történő korszerűsítéséhez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, Mezey József úr említette, hogy Balatonrendesről érkeztek az önkormányzattal folytatott tárgyalásról. Ott biztosan felmerült néhány olyan téma, mely minket is érint. Kérdezi, hogy melyek azok a sarokpontok, melyre fel kell hívni a figyelmet.

 

Mezey József köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy Balatonrendes Képviselő-testülete tervezési ajánlatot kért tőlük. Az új kor világítástechnikai eszköze a LED-es világítás lesz, ebbe a közvilágítás is beletartozik.  Magyar villamossági kivitelezőként magyar terméket hozott létre, melyhez egy gyárat is épített. Cége a teljes termékcsaládot megalkotta, ez nem igazán fordul elő másutt. A közvilágítás terén is bármilyen feladatot, bármely kategóriában meg tudnak oldani. A LED-es technológiával 50-70 %-os megtakarítás érhető el. Lámpa testjeik az előírásoknak megfelelnek, minőségbiztosítással rendelkeznek, maximálisan ellátják a feladatukat.  Fontos a szakemberekkel történő tervegyeztetés, a korszerűsítés meglévő, elavult lámpák helyettesítésére vonatkozhat, de tervezhetők az új utcák is. A tervek ismeretében a kivitelezés elvégezhető, számtalan cég tud ajánlatot tenni. Az önkormányzatok tartozását az állam átvállalta, de az elkövetkezendő években nyilván nem vehetnek fel hitelt.  Ha van pénze az önkormányzatnak, akkor a korszerűsítést el tudja végeztetni, ezzel megtakarítást ér el. Ha nincs rá fedezete, akkor hitel nélkül kell megfinanszíroznia, ehhez különböző konstrukciók állnak rendelkezésre. Az ajánlott konstrukciót emailben megküldte az önkormányzatnak. Az önkormányzat a jelenlegi összeget fizetné a közvilágításra. A megállapodás azonnali beszedési számláról szólna, nem teljesítés esetén egy visszavásárlást indítványoz a bérbeadó. A konstrukció lényege, hogy akkor lesz aktuális, ha a kiírt pályázatra, a tervezésre az ajánlatok beérkeznek. Az önkormányzatot szinte csak egy inkasszó terheli, a jelenlegi közvilágítási díjat kell fizetnie a futamidő leteltéig. A pályázat beadásakor kell a beruházási szerződéstervezetet létrehozni, ezen belül el kell végezni az új létesítménynek az áramvásárlását. Az első szerződés egy építési beruházásról szól. Hitel nélkül nem lehet megoldani, ezért a csomagban szereplő cégek jöhetnek szóba, az önkormányzat által megbízott cég segítségével. A Mikrohitel Zrt. adja a hitelt a saját cégének és bérbe adva különböző kötelezettségeket kér. Így nem az önkormányzatnak kell a hitelt felvenni, ebben a Kormányhivatal sem köt bele.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Forintos Ervin képviselő 14.27 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy hány év garancia van a lámpákra.

 

Mezey József elmondja, hogy a lámpatestekre 20 év garancia van, az elektronikára 6 év, a LED-re 12 év. Ha cége érintett a gyártásban, üzemeltetésben és kivitelezésben, ajánlatát teljes garanciában, maximálisan adja a futamidőre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kaphatunk-e segítséget abban, hogy a tervezésnek pontosan mi legyen a műszaki tartalma. Az a gyakorlat, hogy árazatlan költségvetés alapján kérjük be az árajánlatokat.  Mivel az önkormányzatnak nincs ezirányú szakembere, készülhet-e a mi településünkre egy ilyen árazatlan anyag. Enélkül nem lesznek összevethetők az árajánlatok.

 

Mezei József elmondja, hogy a közvilágítás biztosítása a Jegyző feladata, az önkormányzatnak rendelkeznie kell útkategória besorolással. Ezen kívül tudni kell, hogy hány és milyen lámpatest van felszerelve, illetve mennyi az üres oszlopok száma. A tervezők egy digitális térképet is kérnek. Ezeket az adatokra szükség van, így kérhető ajánlat a LED-es világítás korszerűsítésének tervezésére.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kiírásban azokat a tételeket is meg kell jelölni, melyeket újonnan akarunk megcsináltatni.

 

Rajzó Ildikó képviselő a korszerűsítést több lépcsőben tudja elképzelni, javasolja a tervezés során az ütemezés módját meghatározni, így az anyagi dolgok az szakaszolódnak.

 

Mezey József szerint az önkormányzatnak kell átgondolni az ütemezést, a tervező ezt nem tudja megmondani, inkább csak javaslatot tehet. Meghívásos eljárást javasol majd, de ne menjünk ilyen messze. A tervezést követően szívesen segít abban, hogy mely kulcsfontosságú dolgokra kell odafigyelni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy tapasztalatai alapján a tervezési költség milyen nagyságrendű.

 

Mezei József elmondja, hogy ezer és kétezer forint/lámpatest közötti összeg + az ÁFA. A településnek jelenleg 999 lámpája van. A törvény szerint minden tervezőnek a szabványnak kell alárendelni magát.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy Badacsonyörsön is sor kerül a közvilágítás tervezésére, az Orgona úton pld. csak néhány lámpatestre van szükség. Javasolja ezeket egy csomagban kezelni, ezért a tervezésre magasabb összeg beállítását támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a tervezők majd adják meg ajánlatukat. Javasolja a Pénzügyi bizottság által tett javaslat elfogadását azzal, hogy a tervezési feladat tartalmazza a korábban már ajánlattal bíró szakaszokat illetve a település egészén azokat a problémákat, melyek évek óta jelentkeznek. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

85/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a közvilágítás LED technológiával történő korszerűsítéséhez tervezési árajánlatok bekéréséről dönt, mely tartalmazza azokat a megoldandó feladatokat is, melyek évek óta jelentkeznek.

A konkrét ajánlatok beérkezése után az előterjesztés újratárgyalását rendeli el.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal;

ajánlatok bekérésére 30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a peres ügyekről szóló előterjesztés tárgyalását.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a peres ügyeket zárt ülés keretében tárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület azt javasolta, hogy a folyó ügyek tekintetében legyen zárt ülés.  A nyilvános ülésen a tájékoztató azt a részét lehet megtárgyalni, melyekben már lezárult az eljárás.

 

 1. 5. Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Humán és a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet arra, hogy a folyó ügyekre vonatkozó javaslatot most ne ismertessék.

 

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a peres ügyek állásáról szóló beszámolót fogadja el.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága szintén javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend zárt része már megtárgyalásra került. A döntés nyilvános. Ismerteti, hogy a Bíró és Társa Kft. megkeresése okán kialakult jogvitában nem született egyezség.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az a döntés született, hogy a Képviselő-testület a Bíró és Társa Kft. megkeresése okán kialakult jogvita rendezését oly módon támogatja, hogy az önkormányzat ügyvédjének javaslatát elfogadva a 2000. óta felmerülő bérleti díj összege legyen megosztva 50-50 %-ban az önkormányzat és a  Kft. között.

Amennyiben az önkormányzatnak kell a kárt elszenvednie, akkor azzal egyidőben hűtlen kezelés ügyében kivizsgálást kezdeményezünk ismeretlen tettes ellen.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a 19/2014. (I.23.) számú határozat a kár megosztásáról illetve az alsó bazársori tervek ismertetéséről szól.  A kiosztott feljegyzésben az ügyvéd úr kifejti, hogy igazából ügyfelei a teljes összeget és a kamatokat kérik. Akkor hajlandók tárgyalni, ha az önkormányzat csereüzletet biztosít vagy megvásárolja az üzletüket. A Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy a felújításra kerülő strandbejáratnál biztosítsunk esetlegesen csereüzletet részükre.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az ügyvéd úr elmondása szerint ügyfelei akkor hajlandók a megegyezésre, ha konkrét csereüzletet ajánl fel az önkormányzat. Ilyet nem tudtunk felajánlani, ezért búcsúzott azzal, hogy találkozunk a bíróságon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan az ügyvéd úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, de a zárt ülés kapcsán még 2 ügyben kifejtené az álláspontját.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály a beszámoló 7. pontjában a TÁMASZ-perrel kapcsolatosan javasolja, hogy az önkormányzat álljon el a keresettől és kezdeményezze a per megszűntetését. A javaslattal egyetért, mert az önkormányzat adósságállományát a Magyar Állam konszolidálta, így az önkormányzat kárigénye megszűnt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a peres ügyek állásáról szóló tájékoztató nyilvános részének elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

86/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatás lezárult eljárásairól szóló fejezetét elfogadja.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a nyilvános ülés felfüggesztését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

87/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-       nyilvános ülés felfüggesztése –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános ülést 14.45 órakor felfüggeszti.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 15.50 órakor folytatja.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a TV nyilvánossága előtt, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta a Kisfaludy-ház  tulajdonba kerülésével kapcsolatos tájékoztatás tárgyú előterjesztést.  A testület tagjainak az a véleménye, hogy erről a témáról, az ügy folyamatáról a lakosságot is tájékoztatni kell. Ismerteti a zárt ülésen elhangzottakat, illetve a testület döntését arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Bíró-Mányai Kft-től 24 órán belül nem érkezik meg a Kisfaludy-ház ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás, az önkormányzat pert indít, beleértve a számlakérdést is.

Ezt követően javasolja megtárgyalni a Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás, majd a Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása tárgyú napirendeket, mivel az abban érintettek az ülésen jelen vannak. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

90/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-       Napirendi sorrend módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a „Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás” tárgyú, majd a „Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása” tárgyú napirendek előrehozataláról dönt, mivel az ügyekben érintettek az ülésen jelen vannak.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 6. Napirendi pont

Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Prof.Dr. Pusztay János NH-CFU elnöke

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti,Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye keretein belül teremtsen lehetőséget a professzor Pusztay János által vezetett Collegium Fenno Ugricum klubként történő működtetésére.

- Az erre vonatkozó szerződés Prof. Pusztay Jánossal kerüljön megkötésre, ne a   Nemzetek Háza szervezettel.

- A Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatót fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti professzor Pusztay Jánost. Elmondja, hogy ez a téma azért van a Képviselő-testület előtt ismét, mert a testület korábban már eljutott addig, hogy megpróbálja megteremteni a feltételét, hogy a Kereszturi Ház a kulturális intézményen keresztül hasznosulhasson azzal a feltétellel, hogy a szerződő fél a Professzor úr legyen, ne pedig a Nemzetek Háza. Az okozza a problémát, hogy mintegy 1 millió forint bérleti díj halmozódott fel, melynek a valóságtartalma az ő olvasatában megkérdőjelezendő illetve a per szempontjából is vitatott. A határozati javaslat erre nem tér ki. Kéri a Professzor úr szóbeli kiegészítését.

 

Prof. Dr. Pusztay János NH-CFU elnöke elmondja, hogy örül a Pénzügyi bizottság javaslatának, azonban ki kell találni, hogy ki kösse a szerződést. A fenntartó a Nemzetek Háza, a költségeket ők fizetik, rajtuk keresztül kapják az állami támogatást.  A Kereszturi Ház rezsiköltségét megelőlegezve fizeti a Nemzetek Háza.  A bérleti díj tartozás előtt értetlenül áll. A ház birtokbavételével kapcsolatosan elmondja, hogy a szerződés szerint az önkormányzat eltávolítja a pincében működő testépítő szalont. Erre nem történt meg. Ha perre kerülne sor, a Nemzetek Háza jogásza megkeresi az önkormányzat jogi képviselőjét emiatt. Véleménye szerint a havi 100 eFt bérleti díjuk így 25 eFt-tal csökkenthető, ez 60 hónappal megszorozva látható, hogy ki is tartozik kinek. Sokat tettek azért, hogy Badacsonytomaj ismertebbé váljon, erről a beszámolójában részletes tájékoztatást ad. Felveti, hogy ha most létre is jönne a megegyezés, mi a garancia arra, hogy két hónap múlva nem kerül újra napirendre. Így nem tudnak tervezni. A programjaikat valahol mindenképpen meg fogják valósítani. Bízik benne, hogy a testület az értékteremtés mellett fog dönteni, nem a rombolás mellett.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a bérleti szerződés mindenre kiterjed-e. Ezt meg kell vizsgálni. A tárgyalások során felmerült a pincerész sorsa. Nem teheti meg az önkormányzat, hogy olyan gesztust gyakoroljon, hogy elengedi az 1,2 millió forint tartozást. Ezt egyetlen adófizetővel sem teheti meg. Tiszteletben tartja a tudományos munkát, de ezen az alapon a testület nem hozhat anyagi szempontú döntéseket. Ismét hangsúlyozza, hogy a szerződést felül kell vizsgálni, akkor lehet esetleg számszakilag kimutatni, hogy ki mivel tartozik. A nyilvános ülést követően rosszalló megjegyzéseket kapott, hogy kinek engedi el a testület adóját. Tisztázni kell, hogy ilyen furcsa megállapodás köttetett, illetve szükségük lett volna-e a pincére.

 

Prof. Dr. Pusztay János NH-CFU elnöke szerint elvi szinten jogos lehet a felvetés. A Pénzügyi bizottság nyári ülésén erről beszélt. A szerződés szerint az egész házat átveszik. Az önkormányzat nem teljesítette a vállalt kötelezettségét, hogy záros határidőn belül kiüríti a pincét és az egész házat a rendelkezésükre bocsátja. A szerződés annyiban nem volt körültekintő, hogy a záros határidőt pontosítani kellett volna, de az biztos, hogy nem 5 évet jelent. Nem lett volna baj, ha erről konkrét értesítést kap az intézet, hogy fel tudjanak készülni. Az itt működő tudományos intézet legalább 70 kiadványban viszi tovább a település nevét nemzetközi téren is. Mintegy 20 kulturális műsort készített, mely az ő tarifájával számítva minimum 1,5 millió forint. Úgy érezte ezzel tartozik a településnek. Irodalmi estekkel, tudományos előadásokkal járult hozzá a település kulturális életéhez ingyen.  Ha maradhatnak, akkor ezt továbbra is megteszik. Józan belátással a szaldó nullára hozható ki. A pince nem használhatóságát figyelembe véve az önkormányzat járhat rosszabbul. Azért, hogy az önkormányzat számukra munkalehetőséget biztosít, egy romos épületet rendbe hoztak, az épületre kihelyezett tábla szellemében nemzetközi programokat szerveznek. Úgy gondolja, hogy hoznak ide annyi értéket, hogy ezt a kérdést lezárhatnánk.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy nincs több észrevétel. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi bizottság határozati javaslatából kiindulva, azzal a módosító javaslattal kiegészítve, hogy az itt elhangzottak figyelembevételével a pincehelyiség birtokba adásának elmaradása okán leszámított bérleti díj miatt a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy várhatóan az új szerződéskötés meg tud valósulni 2014. március 1-én, akkor a március 1-ig fennálló bérleti díj tartozást a testület elengedi, illetve beszámítja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

91/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-       Kereszturi Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye keretein belül lehetőséget teremt professzor Pusztay János által vezetett Collegium Fenno Ugricum klubként történő működtetésére a Kereszturi Házban, az erre vonatkozó szerződést 2014. március 1-jéig Prof. Pusztay János által képviselt szervezettel a BVKI megköti.
 2. a pincehelyiség birtokba adásának elmaradása okán leszámított bérleti díj miatt hozzájárul a március 1-jéig fennálló bérleti díj tartozás elengedéséhez illetve beszámításához.

Határidő:   2014. március 1.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Prof. Dr. Pusztay János kérdezi, hogy ki köti meg és hogyan a szerződést. A következő időszakra van-e bérleti díj. Megjegyzi, hogy szóbeli megállapodás született arról, hogy a kulturális intézmény keretében működnének, az őket fenntartó Nemzetek Háza Badacsonytomaj kulturális életéhez annyi pénzt adna, amennyibe a rezsi kerül.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ehhez képest a javaslatban az szerepel, hogy Pusztay professzor úrral kerül megkötésre a szerződés. Ez az önkormányzatra nézve hátrányos lehet. Arról volt szó, hogy a kulturális intézménynek az épület üzemeltetése kapcsán költségei jelentkeznek.  Ezt az intézet oly módon kompenzálja, hogy a Nemzetek Háza támogatni fogja az intézmény tevékenységét. Így tehát javasolja, hogy a szerződést a Kulturális intézmény a Nemzetek Házával kösse meg, így a rezsiköltség megoldható. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

92/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-       Kereszturi Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Kulturális Intézmény a szerződést a Nemzetek Házával kösse meg.

 

Határidő:

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri Professzor Dr. Pusztay János nyilatkozatát, hogy ebben a formában elfogadja-e az együttműködést.

 

Professzor Dr. Pusztay János elmondja, hogy ha nem a Nemzetek Háza a szerződő fél, akkor ő a költségekre nem tud felelősséget vállalni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy van egy érvényes határozat arra vonatkozóan, hogy a Keresztury Ház átkerül a Kulturális Intézményhez. A Kulturális Intézménynek kell megállapodni azzal, aki a rezsiköltséget megtéríti. Annak kell megtéríteni, akivel ő megköti a megállapodást. Ez nem testületi hatáskör, ezzel kár az időt rabolni, ha az épületet vagyonkezelésbe átadjuk. A Kulturális Intézmény vezetőjével kell felvenni a kapcsolatot, ott kell rendezni ezt a dolgot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hétfőtől új vezetője lesz az intézménynek. Vele kéri felvenni a kapcsolatot, ő is beszélni fog az intézményvezetővel.

 

Professzor Dr. Pusztay János kéri, hogy a hivatalos leveleket a saját címére küldje meg az önkormányzat.

 

 1. 7. Napirendi pont

Közterület bérbeadására pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Parlagi Sarolta közterület bérletre benyújtott pályázatát fogadja el.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy két pályázat érkezett, Komáromi Györgyné és Parragi Sarolta részéről. Parragi Sarolta visszalépett, tehát egy érvényes pályázatról kell dönteni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a helyi rendelet szerint a közterületeket meg kell pályáztatni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság ülésén felvetődött, hogy a Rizling soron egy új étterem nyílik, ennek kapcsán a kiadható közterületek száma csökkenni fog. Kérdezi, hogy felmérte-e a műszaki osztály, hogy hány hely marad ilyen célra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a választ a közterületekkel foglalkozó rendelet tartalmazza. Megjegyzi, hogy a Bor7 Részvételi Szabályzatáról is dönteni fog a testület. Az idén úgy került elfogadásra a Céh Turisztikai Egyesülettel az együttműködés, hogy a köztereket az önkormányzat hasznosítja. Egyelőre nincs sok jelentkező, tapasztalatai szerint inkább a szezon előtt fognak érdeklődni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a rendelet szerint január 31-ig kellett beadni a pályázatokat. Ezt követőn érkezési sorrendben fogadhatók be.

 

Rajzó Ildikó képviselő a Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata kapcsán az alábbiakban ismerteti a Humán bizottság javaslatait, mivel azok nagyon idevágnak.

-       Részvételi Szabályzat képezze elválaszthatatlan részét a Turisztikai Céh Egyesülettel kötendő megállapodásnak.

-       A kitelepülés helyszíneit újra átnézni, mivel az újonnan megnyíló pizzéria miatt változnak a területi viszonyok. A Dísztéren továbbra sem javasolja a közterületek bérbeadását.

-       Javasolja kiemelten odafigyelni arra, hogy a kézművesekkel kapcsolatos tavalyi anomáliák ne ismétlődjenek meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez külön napirend, melyet hamarosan tárgyalni fog a testület. Egyenlőre kezelhető az ügy, mivel csak egy jelentkező van. Javasolja, hogy miután a feltételeknek megfelel, támogassa a Képviselő-testület a pályázat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért a javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

93/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-       Közterület bérbeadására pályázat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Komáromi Györgyné közterület bérletre benyújtott pályázatát a Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére érvényesen benyújtott és Badacsony Dísztér felöli saroktól indulva 5 m2 nagyságú Rizling sor előtti közterületre 2014. július 4. – augusztus 24. napjáig 52 nap időtartamra, 1.000 Ft/m2/nap áron díjtételt alapul véve mindösszesen 260.000 Ft összegben elfogadja portrérajzolás és egyéb kézművészeti tevékenységekre az alábbiak szerint:

a)    2 m2 portrérajzolás

b)    2 m2 henna testfestés

c)    1 m2 helyszínen készített névre szóló karkötő árusítás.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 1. 8. Napirendi pont

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslatait a Céh Turisztikai Egyesülettel kötendő középtávú együttműködési megállapodás átdolgozására tette, mely az Együttes ülés keretében kerül megtárgyalásra.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Részvételi Szabályzat képezze elválaszthatatlan részét a Turisztikai Céh Egyesülettel kötendő megállapodásnak.

A kitelepülés helyszíneit újra átnézni, mivel az újonnan megnyíló pizzéria miatt változnak a területi viszonyok. A Dísztéren továbbra sem javasolja a közterületek bérbeadását.

Javasolja kiemelten odafigyelni arra, hogy a kézművesekkel kapcsolatos tavalyi anomáliák ne ismétlődjenek meg.

 

Forintos Ervin képviselő a Részvételi Szabályzattal kapcsolatosan megjegyzi, hogy jó az, amit a Borhét rendezvényszervezőitől hall, de ha csak azt a támogatást kapták volna meg, ami a közterületekből beszedett összeg, akkor más lenne a véleményük. Annak a megfogalmazásnak a beemelését javasolja, hogy részvételi díjat kell fizetni, mely nem lehet kevesebb, mint az előző évi részvételi díj. Ez a mondat rendszeresen kimarad. A közterület bevételi díj hiányozni fog, egyre nagyobb mínuszt jelentve a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 5 millió forinttal szemben 260 eFt volt a bevétel. Kérdéses számára, hogy ebben a formában van-e értelme a pályáztatásnak.  Ha mostantól dupla áron lehetne hozzájutni a közterületekhez, akkor mindenki igyekezne a pályázati határidőben beadni a jelentkezését. Talán annyi a pályázó előnye, hogy ő választhatja meg a helyet.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a pályázat a honlapon kívül hol jelent meg. Javasolja az itt megjelenő bérlőknek a szezonban egy tájékoztatót átadni a rendeletről azzal, hogy a jövőben éljenek a benne foglaltakkal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat a Humán bizottság javaslatából és Forintos Ervin képviselő javaslatából tevődne össze, kiegészítve azzal, hogy a szerződéskötéskor a vállalkozók kapjanak tájékoztatást az idevonatkozó rendeletről.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

94/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-       Közterület bérbeadására pályázat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

 1. a Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzata elválaszthatatlan részét képezi a Turisztikai Céh Egyesülettel kötendő megállapodásnak.
 2. A kitelepülés helyszíneit újra át kell nézni, mivel az újonnan megnyíló pizzéria miatt változnak a területi viszonyok.
 3. A Dísztéren közterület bérbeadására nem kerülhet sor.
 4. Kiemelten oda kell figyelni arra, hogy a kézművesekkel kapcsolatos tavalyi anomáliák ne ismétlődjenek meg
 5. A Részvételi Szabályzatba bele kell foglalni azt a megfogalmazást, hogy „részvételi díjat kell fizetni, mely nem lehet kevesebb, mint az előző évi részvételi díj”.
 6. Szerződéskötéskor a vállalkozók kapjanak tájékoztatást a vonatkozó rendeletben foglaltakról.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 9. Napirendi pont

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek „Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága „Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi a Pénzügyi bizottságot, hogy mi volt az indok az elutasításra.

 

Forintos Ervin megjegyzi, hogy a Badacsony Kártyával kapcsolatos statisztika nem reális. Kéri a Jegyző urat, ismertesse.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kártyát igénybevevők száma visszaesett, nem fejti ki azt a hatást, melyet szánunk neki.  A rendeletben szerepel a január 1-el hatályba lépett melléklet, mely a befizetett idegenforgalmi adó 50 %-ának visszaigénylésére teremt lehetőséget.  Az önkormányzat 2013. évi IFA bevétele 23 millió forint volt, ha a felét visszaigényelnék, akkor erre a célra 11,5 millió forintot kell előteremteni. Ezzel már korábban próbálkoztunk, de nem volt előrevivő hatása, esetleg nagy szálláshely esetében.  A kis szálláskiadók körében nem volt érezhető, hogy a fizetési morált javította volna.  A pénzügyi fedezetet nem látja egyelőre. A Turisztikai Egyesület letette a javaslatot, hogy a pályázatok hogyan legyenek befogadva, melyekre október körül lehet inkább számítani, azt követően lesz a döntés.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a rendeletmódosítást az indokolja, hogy a Turisztikai Egyesülettel a témában tartott megbeszélésen elhangzott, hogy 2013-ban visszaesés történt. Voltak a rendszerben olyan ellentmondások, melyek a kártyaigénylést nem ösztönözték. A javaslat nem azt jelenti, hogy a teljes befizetett IFA 50 %-a támogatásként vissza lesz forgatva a befizetők részére.  A befolyó idegenforgalmi adó összegének növelését célozza, azt, hogy a lehető legtöbb vendégéjszaka legyen kifehérítve.  A rendeletmódosítás tartalmazza, hogy pontosan mely beruházásokra igényelhető vissza. Volt egy olyan javaslat a Céh Turisztikai Egyesület részéről, hogy nem szabad azonos megítélés alá vonni pld. a BonVino Hotelt és az 1-2 szobát bérbeadókat. A rendelet-tervezet ezt is kezeli.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a kártyarendszer bevezetésében sok szervező és kutató munka van. Hiba volna most leállítani, nem adni esélyt a működtetésére, hiszen ez után derül majd ki, hogy mit lehet vele elérni.  A testület egy szavazással a rengeteg előkészítő munkát semmissé teszi úgy, hogy nem volt esélyük bemutatni a kártya jelentőségét.  Ezért a Humán bizottság javaslatának elfogadását kéri.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kártyára vonatkozó változtatási javaslatokat és a rendelet IFA visszaigénylésre vonatkozó passzusát külön kell választani. A rendelet január 1-től bevezetődött passzusának pénzügyi terhéről beszélt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt időpontot 17.00 órára módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a Céh Egyesület javaslatára lett 10.00 órára módosítva, mivel tapasztalataik szerint ez így helyes.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy azért lett módosítva, mert nem érkeztek vissza a kártyák időre. A kártya menedzselését jónak tartja, de az ígért kedvezményeket nem mindig kapták meg a vendégek, a kártyát nem igazán veszik igénybe.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző sajnálja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részéről nincs senki jelen, pedig őket érinti, javaslataik alapján készült az előterjesztés. Ismerteti, hogy információi szerint az Egyesület együttműködési megállapodást írt alá a Nyugat-Balatoni TDM Szervezettel, ami azt jelenti, hogy a kártyával több helyre – Hévízi fürdő, Keszthelyen a kastély, stb. – is be lehet menni kedvezményesen.

 

Krisztin N. László polgármester 16.40 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Jelenlévő szavazók száma 6 fő.

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a kártya megszűntetését két év után nem támogatja. Ez egy vállalkozáshoz hasonló, több időre van szükség a beindulásához, megismeréséhez.

 

Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök hangsúlyozza, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata nem a Badacsony kártya megszűntetését célozza.  A rendelet módosítását nem támogatta a bizottság. Nem egy dologról beszélünk.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint nem célszerű 500 Ft-ban megállapítani a kártya kaucióját. Ha a vendég nem adja le, akkor az az ő kára. A pályázat útján visszaigényelhető támogatás csak akkor éri el a célját, ha nem automatizmus alapján működik, az elbírálást komolyan kell venni. A pályázónak mutassa be, hogy milyen turisztikai fejlesztést végzett belőle.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a rendelet nem arról szól, hogy a befolyt adó 50 %-át ki kell osztani. Olyan összeg forgatható vissza, melyet az önkormányzat meghatároz, de egy befizetőnek a befizetett összeg maximum 50 %-a adható vissza. A rendelet szerint a visszaadott IFA összegével el kell számolnia a szállásadónak.  A rendelet lényege, hogy az idegenforgalmi adóbevételt növelje.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a módosító indítványának figyelembevételét, miszerint ne 10.00 órakor, hanem 17.00 órakor kelljen leadni a kártyát.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető megfontolásra javasolja ezt, hiszen egy szálláshelyről 10.00 órakor távoznia kell a vendégnek, a következő pedig 12.00 órától már bejelentkezhet. Ezért szerepel a javaslatban a 10.00 óra. Különben az érkező vendég nem kaphatja meg a kártyát az első napon.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy visszavonja a javaslatát, megértette az elmondottakat.

 

Orbán Péter levezető elnök kéri, hogy aki Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő-testületének

2/2014. (II.24.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Krisztin N. László polgármester 16.47 órakor érkezett vissza a terembe.

Jelenlévő szavazók száma 7 fő.

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

 

 

 1. 10. Napirendi pont

Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan egy levél érkezett tegnap, mely kiosztásra került. Felolvassa Horváth Ottó úrtól érkezett levelet. Elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az 1239 hrsz-ú ingatlanon lévő ún. „dollár bolt” üzlethelyiség megvásárlását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy igaz-e, hogy a számla nem az önkormányzati rendeletnek felelően lett kiállítva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy folyamatos bérleti jogviszonyról van szó, évtizedre visszatekintően.  Induló állapotban került meghatározásra a bérleti díj azzal, hogy az inflációval emelkedik. Nem követte ez idő alatt közterületre vonatkozó rendeletben foglalt díjtételek változását. Az alapvető problémája a bérlőnek, hogy a felinflálódott bérleti díj magasabb, mintha ma venné bérbe a területet. Egyébként pedig el akarja adni az üzletet bruttó 8 millió forintért.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat értékbecslője 1,5 forintra értékelte.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a földterület az önkormányzaté, a felépítmény a bérlő tulajdona. A felépítmény értékét kellett volna korrekt módon meghatározni, a kért összeg a felépítményre eltúlzott.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy 1995-ben köttetett még egy ilyen területbérleti szerződés. A Bíró és Társa féle üzlettel együtt nézve ezen el kellene gondolkodni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a bérleti szerződés módosítását, a most hatályos rendelethez igazítását. Ha a testület módosítja a területbérlethez kapcsolódó rendeletét, akkor eleve felül kell vizsgálni, hogy hol okoz módosulást akár a folyamatos bérleti szerződések esetében is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a folyamatos szerződésben az inflációkövetés szerepel, ezért ebben az esetben nem biztos, hogy értelmezhető a javaslat. A szerződésmódosításhoz mindkét fél akarata szükséges. A napirendet a testület most tárgyalja ötödik alkalommal.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint mindenki a rendelet alapján fizessen, akkor tiszta helyzet alakul ki.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úr levelében szerepel, hogy az önkormányzat hatályos rendeletével ütközőnek tartják a bérleti díjat. Kérdezi, hogy ezt a Jegyző úr kivizsgálta-e. A számlát javításra visszaküldték, ezzel valamit kezdeni kell. Kéri, hogy a vizsgálatba a Hivatal az önkormányzat ügyvédjét is vonja be.

 

Krisztin N. László polgármester 16.57 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület nyilvános ülése 17.05 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazók száma 7 fő.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Jegyző úr azt javasolja, hogy a jogászok még egyszer tekintsék át ezt az ügyet. Ily módon javasolja az előterjesztés napirendről való levételét. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

95/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

-       Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye” tárgyú előterjesztést a napirendek közül leveszi. Kéri, hogy a jogászok még egyszer tekintsék át ezt az ügyet.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben 2014. április

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 1. 11. Napirendi pont

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítását a költségvetési évet követő három évre, Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatára a stabilitási törvényre hivatkozva kéri annak felülvizsgálatát.

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy vannak olyan pályázatok, melyet fenntartása folyamatban van. Ilyen például a Céh Turisztikai Egyesület felé a támogatás még egy évig. Ilyen még a fogorvosi pályázat is, ezeket időben kell vizsgálni.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető szerint az adósságot keletkeztető ügyletek megállapításával a kötelezettségvállalások keverednek.  A határozat meghozatalánál kimondottan azokra az adósságot keletkeztető ügyletekre kell gondolni, amelyeket a stabilitási törvény meghatároz. Az idevonatkozó előírást pontosan idézi.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy a közvilágítás kapcsán Mezey József úr elmondta, hogy a szerződésnek van egy olyan része, mely visszavásárlási kötelezettséget köt ki a futamidő alatt. Ha jól érti, ez ide tartozik. Ebben a programban nem történik hitelfelvétel, de az önkormányzat kötelezettséget vállal a visszavásárlásra, ez kvázi hitel az energiatakarékos lámpák esetében.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság tagjának az volt a véleménye, hogy nem jól van értelmezve a stabilitási törvény passzusa. Véleménye szerint pedig helyes.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megerősíti, hogy jól van értelmezve.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

96/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva saját bevételei várható összegét 203.000.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában nemleges döntést hoz.

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 1. 12. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatát, mely szerint a belső ellenőrzési feladatok ellátására az 1.244.600 Ft-os ajánlatot fogadja el a Testület.

A belső ellenőrzési feladatokra érkezett ajánlatok közül az előterjesztésben szereplő ajánlatok közül a legolcsóbbat javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miért Szentendréről kért a Hivatal árajánlatot, mi alapján mentek ki az ajánlatkérések. Javasolja még több ajánlat bekérését. A legolcsóbb ajánlat nagyon alacsony, nem biztos abban, hogy komolynak tekinthető.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a legdrágább ajánlatot a tapolcai cég adta.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a tavaly ajánlatot adóktól kért ismételten ajánlatot, de ők nem fogadták el. Utána próbált keresni a hallott javaslatok alapján.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az ajánlatban benne van-e az utazási költség.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság a legolcsóbb ajánlat elfogadását támogatja, a módosító indítvány pedig több, újabb ajánlat bekérését javasolja. Először a módosító indítványt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azt támogatja, hogy újabb ajánlatok legyenek bekérve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

97/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évre tervezett belsőellenőrzési feladatok elvégzésére újabb ajánlatok bekérését nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Rajzó Ildikó képviselő a szentendrei Meta-Bioresonanz Szolgáltató KFt. ajánlatának elfogadását javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Szentendréről érkezett ajánlat 1.244 eFt, a Szombathelyről érkezett ajánlat 508 eFt. Véleménye szerint nem lehet vita abban, hogy kit választ a testület. Kérdezi, hogy az alapjavaslatot – legalacsonyabb ajánlat – ki támogatja. Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a Képviselő-testület tagjai.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

98/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Önkormányzat és intézményei 2014. évre tervezett belsőellenőrzési feladatának elvégzésére a SZAHK-ÉRTELEM 2006. BT. részéről Dr. Hosszuné Szántó Anitát bízza meg a 2014. évi Belső ellenőrzési ütemterv alapján.
 2. a belső ellenőrzésre 2014. évben 508.000 Ft összeget biztosít a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzaton belül.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szerződéskötésre az intézkedést tegye meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        30 nap

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a szombathelyi ajánlattevő helyett a szentendrei ajánlattevő kapjon megbízást 1.244 eFt-ért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

99/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentendrei Meta-Bioresonanz Szolgáltató KFt. 1.244.000 Ft-os ajánlatát a 2014. évre tervezett belső ellenőrzési feladatok elvégzésére nem fogadja el.

 

Határidő:        azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri Gerencsér Tamás pályázati referenst, hogy számoljon be arról, hogy a pályázat beadásának ügyében mit sikerült intéznie.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy három cégtől szerzett be árajánlatot úgy, hogy elküldte részükre az alaprajzokat és a metszeteket. Minimum 70-80 kW-os kazánra van szükség, ehhez két cég adott megfelelő ajánlatot.  Az egyik cég a beszerelést nem vállalja. A másik ajánlattevő 3 fajta kazánra és a beszerelésre adta meg ajánlatát. A Hüperion Kft. leírta, hogy a pellet kazán csak nagyon jó minőségű pellettel működik, ezért ajánlotta mellé az apríték tüzelését.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy javaslatának akkor van értelme, ha a területfejlesztési koncepció megvalósul. Egy keszthelyi iskolában havi szinten 300 eFt spórolható meg a gázszámlán, pellet tüzeléssel. Véleménye szerint ez a jobb megoldás. A napelemes rendszert mindenképpen javasolná az óvoda esetében.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a koncepciót beadták, részleteiben még nincs kidolgozva. Az sem biztos, hogy pellet lesz, előfordulhat, hogy fabrikettet gyártanak. Tudomása szerint Keszthelyen van pelletgyár, de ennek a rendszernek többletköltségei vannak.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint nincs úgy előkészítve a pályázat, hogy a Képviselő-testület a mai napon döntéshelyzetbe kerülhessen. Talán még egy hónapig kell fűteni. Előbb-utóbb döntést kell hozni, de ne hamarkodja el a testület.  Ilyen pályázat minden évben megjelenik, jobb feltételekkel akár. A mikrotérségnek is van egy ilyen javaslata. Most elkapkodott lenne a döntés. Fenntartja korábbi javaslatát.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint most kell dönteni, a gázkazán rossz. Nem érti, hogy miért jobb a pelletes fűtés. A tüzelőanyagot úgy kell megvásárolni. Kérdezi a testület tagjait, hogy miért vetették el a hőszivattyút.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy utánanézett, túl sok áramot fogyaszt, nem biztos, hogy kifizetődik a telepítése. 11 milliót rá kell költeni, az áramfogyasztás pedig megkétszereződik. Ez nem érdeke a településnek.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy az óvoda áramszámlája 500 eFt. A beruházással a napelem ellátná az óvodát árammal. Őt így tájékoztatták.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az okozhat-e dilemmát, ha a hőszivattyú napelemmel működik. Télen nincs napelem.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az egészségház problémáját is meg kell oldani. Fűtőre is szükség lenne.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy az óvoda kazánja gyakran leáll, az épület pedig gyorsan lehűl. Többször előfordult, hogy 16 fok volt, legközelebb megkéri a szülőket, hogy vigyék haza a gyerekeket, mert betegek lesznek. Már egy éve jelezték, hogy gond van a fűtéssel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy jelenleg három kazán van, hasonló problémákkal. Miért kötjük magunkat a 11 milliós pályázathoz. A mai igényeknek megfelelő gázkazán lenne a megoldás, ha hasonlóra cseréljük, akkor kevesebb a költség.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az egészségház kazánja megmarad. Az óvodának van két kazánja, ehhez lenne a hőszivattyús rendszer.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az óvoda fűtésszámlája 1,2 millió forint.  Ha a 11 milliós pályázat önrészét nézi, akkor ez teljes mértékben rendben van.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens hangsúlyozza, hogy 1,2 milliót lehet megtakarítani az energiaszámlákon. Először egy uniós pályázatot adtunk be, amit elutasítottak. Tavaly a BM pályázaton sem nyertünk forráshiány miatt. Most ismét megjelent egy BM pályázat, amiről tárgyalunk. Egy éven belül háromszor próbálkoztunk. A pályázat az energia hatékonyságot célozza meg.

 

Rajzó Ildikó képviselő szavazásra kéri feltenni a javaslatát.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a testület már kétszer ugyanezen műszaki tartalommal elfogadta a pályázat beadását. Kérdezi, hogy ki támogatja a Képviselő asszony javaslatát, miszerint az óvoda fűtésproblémájának megoldását hagyjuk meg a következő testületnek. Kéri a testületi tagokat, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 3 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

100/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy óvoda fűtésproblémájának megoldásával ne foglalkozzon ez a Képviselő-testület és azt hagyja meg a következő testületnek.

 

Határidő:        azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a döntés értelmében az óvoda fűtését meg kell oldani a pályázat kapcsán.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens javasolja a napelemre és a szigetelésre beadni a pályázatot, a kazánokat pedig önerőből megvenni. A pályázat elbírálásának határideje nem távoli, nyáron a korszerűsítés kivitelezhető, szeptemberre javítható a helyzet.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy az önkormányzat vegyen egy kondenzációs gázkazánt, hogy mielőbb legyen fűtés, és a szigetelésre illetve a napelemre nyújtsa be a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy többen javasolták a fényvédő fólia elhagyását. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

101/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a fényvédő fólia ne szerepeljen a pályázatban.

 

Határidő:        azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Gerencsér Tamás pályázati referens hangsúlyozza, hogy az ajánlott kazán 1 millió forint lenne, 2 milliós önrésszel viszont egy egész rendszert be lehetne építeni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy előfordulhat, hogy holnaptól nincs fűtés. A pályázat vagy nyer, vagy nem.  A problémát most kell megoldani. Kérdezi, hogy a gázszerelő szerint javítható-e a kazán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a régi hivatali épület fűtése egy gázkazánnal történt, most nem használjuk.  Javasolja megvizsgálni, hogy ezzel megoldható lenne-e az óvoda fűtése.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mennyit kellene rákölteni, hogy biztonsággal működjön.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a gázszerelő a város intézményeinek gázkazánjait megvizsgálta. A jelzett három kazán a legrosszabb, az alkatrészellátás nem biztosított hozzájuk. Javítani nem lehet őket. Az állandó felügyelet biztosításának is vannak költségei. A hivatali kazánról nem rendelkezik információval.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő összegezi, hogy az óvoda fűtési problémájának kezelésére két alternatíva kínálkozik. A régi hivatali épületben lévő gázkazánt meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy áthelyezhető-e az óvodába, ezt a Városüzemeltetőre bízzuk. Ha ez az út nem járható, akkor 3 árajánlat bekérése után egy gázkazán vásárlását javasolja, melyhez a forrást biztosítjuk. Ezen kívül elhangzott javaslat arra, hogy a pályázatban a választási lehetőségek a következők: 1. Alap teljes program hőszivattyúval, 2. Alap program pellet kazánnal, 3. külső szigetelés és napelem, fűtés nélkül Az ablakokra a fényvédő fólia egyik verzióban sincs benne.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy kézelemeléssel jelezze, aki a jelenlegi helyzet kezelésére el tudja fogadni, hogy a Városüzemeltető Kft. szakemberrel megvizsgáltatja, hogy a régi hivatali épületben lévő gázkazán áthelyezhető-e, ha igen, akkor ez a megoldás. Ha nem, akkor az ott lévő kazánokkal megegyező kazán vásárolására kerüljön sor.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

102/2014.(II.13.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Városüzemeltető Kft. szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a régi hivatali épületben lévő gázkazán áthelyezhető-e. Ha igen, akkor a kazán áthelyezése mellett dönt. Ha nem, akkor az ott lévő kazánokkal megegyező teljesítményű kazán vásárolására kerüljön sor, amelyre a fedezetet a 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő:        azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a már kétszer benyújtott teljes programot – hőszigetelés, fűtés és napelem – támogatja, a fényvédő fólia beépítése nélkül, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

103/2014. (II.13.) számú határozatot

Pályázatokról tájékoztató – óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) sz. BM. rendelet keretében a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázaton részt vesz és elrendeli a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése című pályázati dokumentáció és az ahhoz szükséges mellékletek elkészítését.
 2. A projekt összköltségét 29.370.924,- Ft-ban határozza meg, melyhez szükséges önrészt, 5.874.185,- Ft-ot a 2014. évi költségvetésben biztosít.

Az igényelt támogatás (80 %):  23.496.739,- Ft.

 1. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyébiránt folyamatos, de legkésőbb a benyújtási határidőig 2014. február     13.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy ha nem építhető be a régi városházán lévő kazán, akkor vásárolunk egy új kazánt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy olyan döntés született, hogy most kiad a testület 1 milliót egy új kazánra és a teljes programra pályázik.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nyertes pályázat esetén van lehetőség a műszaki tartalom változtatására.

 

 

 1. 13. Napirendi pont

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

104/2014. (II.13.) számú határozatot

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmét elutasítja, nem biztosít részükre támogatást.

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 1. 14. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésben szereplő tartalommal a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

105/2014. (II.13.) számú határozatot

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.

Határidő:         azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

 1. 15. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság, kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét előterjesztés szerinti tartalommal.

A Bizottság elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vagyonkezelési szerződések módosításra vonatkozó tervezetet is.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménnyel, a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatallal valamint a Pipitér Napközi Otthonos Óvodával a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal vagyonkezelési szerződés megkötését. Javasolja továbbá Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy az egészségház nincs senkinek átadva vagyonkezelésre.

 

Krisztin N. László polgármester módosító indítványként javasolja, hogy az egészségház vagyonkezelőjeként a VN. Kft. legyen megjelölve. Megjegyzi, hogy a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.  Kéri, hogy aki a vagyonkezelési szerződés megkötését illetve a rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

106/2014. (II.13.) számú határozatot

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménnyel, a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatallal valamint a Pipitér Napközi Otthonos Óvodával a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal vagyonkezelési szerződés megkötését határozza el.

Elrendeli továbbá, hogy az Egészségház vagyonkezelőjeként a VN. Kft. legyen megjelölve.

A vagyonkezelési szerződések aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert

 

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Fodor József igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testületének

3/2014. (II.24.) önkormányzati

r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 1. 16. Napirendi pont

Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

107/2014. (II.13.) számú határozatot

Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról.

Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról szóló határozatot elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 17. Napirendi pont

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság, kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról és a 2014. évi strandjegy árakra vonatkozó javaslat című napirendeket egy napirend keretében tárgyalja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi strandjegy áraknál a gyermek és nyugdíjas napi jegy árát a VN. Kft. előterjesztésében szereplő 450 Ft. helyett 350 Ft-ban, a többszöri belépésre jogosító napijegy árát 700 Ft. helyett 600 Ft-ban határozza meg.

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi módosítással fogadja el:

 1. 1. gyermek és nyugdíjas napi jegy ára: 350 Ft.
 2. 2. a többszöri belépésre jogosító napijegy ára: 600 Ft.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendeletmódosítást az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a javasolt árakkal a tavalyi 44 milliós bevételhez képest 36 millióra módosulna a bevétel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy néhány képviselőtársával megnézték a Balaton körüli strandokat olyan szempontból, hogy ötleteket merítsenek. Megköszöni a képviselőknek, hogy napjukat erre szánták. Ahol ki volt írva, a jegyárakat is megnézték, kéri Forintos Ervin képviselőt, ismertesse azokat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a jegyárak Ábrahámhegyen, Vonyarcvashegyen és Szigligeten voltak kiírva. Ábrahámhegyen a felnőtt jegy 460 Ft, a gyermekjegy 6-14 éves korig 230 Ft. Vonyarcvashegyen a felnőttjegy 750 Ft, a gyermekjegy 4-14 éves korig 350 Ft, Szigligeten a felnőttjegy 600 Ft, a gyermekjegy 3-18 éves korig 300 Ft-ba kerül. A délutáni belépők 16.00 óra után mindenkire vonatkoztatva 50 %-kal kerülnek kevesebbe. Badacsonytomaj esetében csak a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak van a tervezetben kedvezményes díjtétel. Javasolja, hogy ez mindenkire vonatkozzon nálunk is. Ha egységben lennének az áraink a környező településekkel, többen látogatnák a strandokat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy előfordult, hogy a Badacsony kártyával drágábban jutott be a vendég a strandjainkra, ezt az új rendszerben feltétlenül rendezni kell. A múltkori emeléstől féltünk, de annak ellenére 10 ezer fővel több látogató volt, mint korábban. Nem tudja, hogy mit fog mutatni a tendencia, ha csökkentjük a belépődíjat 100 Ft-tal.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint törekedni kell arra, hogy a választás minél egyszerűbb legyen a vendégeknek, ne álljanak 10 percig gondolkodva, hogy milyen jegytípust válasszanak.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a javaslatuknak ez a lényege, hiszen a pénztárgép sem tudja kezelni a sokféle jegyet.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a beterjesztett jegyárakkal kellene megpróbálni a szezont. A tapasztaltak alapján a strandok állapotán javítani kell, vonzó dolgokat kell megjeleníteni. Fontos az odafigyelés, a virágosítás, a járdák rendbetétele és a tisztaság. Ebben a holt szezonban már neki kellett volna állni a munkának, lehet például mutatós szemét tárolókat készíteni. Több padra lenne szükség, ezt is meg tudná csinálni a VN. Kft. Kint nem történik semmilyen munka, ezzel lehetne viszont a strandok színvonalát emelni. A meglévő épületekben értékmegőrzőt lehetne kialakítani, melyért bérleti díj szedhető. A meglévő kis házakat le kellene festeni. A parkosítás nagyon silány. Néhány árnyékolót is el kellene helyezni a strandokon. A badacsonyi strandon a dohányzórésznél a kerítést meg kellene szűntetni. A növényeket felszedni és átültetni, a kerítést lecserélni. A strandrész bővítéséről is el lehetne gondolkodni. Így magyarázható, hogy miért drágább a belépő. Kérdezi, hogy a napozóstégek megvalósításával foglalkozik-e a Kft. Mindenütt nagy mennyiségben látható, ez azt mutatja, hogy van rá igény.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a tapasztalatokról emailben tájékoztatást fog adni a VN. Kft. vezetőjének.

 

Rajzó Ildikó képviselő hangsúlyozza, hogy a kerékpárosokra oda kell figyelni, minden lehetőséget meg kell adni számukra.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a régi jegyárak meghagyását a VN. Kft. által tett módosítások beépítésével azzal, hogy a többletként jelentkező összeget az elmaradt fejlesztésekre kell fordítani.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a strandi térfigyelő kamerákra kért-e a Kft. árajánlatot.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy hétfőn fogják felmérni, majd ezt követően adnak ajánlatot.  A most felsorolt feladatok szerepelnek a karbantartási tervükben, javasolt felújításként. A biciklitárolóra van igény, a csoportos kerékpárosok azért nem jönnek be a strandra, mert nem tudják biztonsággal otthagyni a kerékpárokat. Szükség lenne a strandokon átöltöző részek kialakítására is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy szó volt az éjjeliőr bódéjának elbontásáról, ott új biciklitároló kialakításáról. A jelenlegi tárolót rövid idő alatt el lehet bontani. A biciklisek érdekében mielőbb meg kell csinálni az elmondottakat. Megjegyzi, hogy azt tapasztalták másutt, hogy úgy gondozzák a strandokat, mintha nem is tél lenne.

Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság módosító javaslatát a jegyárakra vonatkozóan – 350 Ft illetve 600 Ft – el tudja fogadni az előterjesztés többi pontjának változatlanul hagyásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

108/2014. (II.13.) számú határozatot

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát a jegyárakra vonatkozóan – 350,- Ft illetve 600,- Ft – nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy a tavalyi rendszer maradjon érvényben. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

109/2014. (II.13.) számú határozatot

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő nem támogatja, hogy a tavalyi, 2013. évi rendszer maradjon érvényben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki ért egyet az igazgató úr által az előterjesztésben javasoltakkal. Kéri, hogy aki annak elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

110/2014. (II.13.) számú határozatot

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandjegy árakra vonatkozó módosítást az előerjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő - testületének

4/2014. (II.24.) önkormányzati

r  e  n  d  e  l  e  t  e

a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy február 18-án kedden 17.00 órai kezdettel együttes ülés lesz. Javasolja utána folytatni a még hátralévő napirendek tárgyalását. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 16.00 órakor javasolja elkezdeni a testületi ülést.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

111/2014. (II.13.) számú határozatot

-       Képviselő-testület ülésének felfüggesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13-i nyilvános ülését 18.25 órakor felfüggeszti. Az ülés folytatására 2014. február 18-án 16.00 órai kezdettel kerül sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 18.25  órakor felfüggeszti.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Orbán Péter

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő

Folly Péter

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő