Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 02. 18. soros testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 02. 18. soros testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 9/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről, mely a 2014. február 13-án felfüggesztett nyilvános ülés folytatása.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Tamás Lászlóné                      költségvetési- és adóosztály vezető

Pásztor László                         ügyvezető

Jerszli Judit                             igazgató

Nagy Lászlóné                       óvodavezető

Vargáné Szőke Judit             VN. Kft. főkönyvelő

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető                       (7 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin és Rajzó Ildikó képviselők nincsenek jelen.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Simonné Visi Erzsébet és Folly Péter képviselőket megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

112/2014. (II.18.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet  és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2014. február 13-án megtartott nyilvános soros ülés felfüggesztésre kerül, most fog folytatódni az akkori ülés napirendjeinek tárgyalása. Ezért most a napirendek elfogadásáról nem történik szavazás. Elmondja, hogy 17.00 illetve 18.00 órai kezdéssel együttes ülés lett összehívva, melyek közül a 17.00 órakor kezdődő okafogyottá vált, azt lemondtuk. 18.00 órakor sor kerül az érintett önkormányzatok együttes ülésére a Céh Turisztikai Egyesület kapcsán. Szeretné, ha addigra a Képviselő-testület a múltkori ülésen megmaradt napirendeket megtárgyalná. Ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat.

 

 1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 2. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 3. Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Választási bizottságok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető,     Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft., Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 6. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 7. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: Wolf Viktória aljegyző

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 1. 8. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 11. Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 12. Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László VN. Kft. ügyvezetője

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbi módosításokkal fogadja el:

 1. 1. a közvilágítás karbantartási költsége kerüljön vissza a Kft. üzleti tervébe,
 2. 2. az előterjesztésben anonimizálva szerepeljenek az egyes munkavállalók,
 3. 3. az üzleti tervben a bevétel-kiadás egyenlő összeget mutasson,
  1. 4. a strandi bejáratokhoz, pénztárakhoz kamerarendszer felállítására árajánlatokat kell bekérni,
  2. 5. ha olyan gépjárművek javítása, karbantartása történik, mely telephely engedély köteles tevékenységhez kötött, a szükséges intézkedéseket az ügyvezető tegye meg és az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezeléséről/elszállításáról gondoskodni kell.

 

Pásztor László ügyvezető a bizottsági határozatra utalva elmondja, hogy nem iparszerűen folytatják a gépjárművek javítását, nem keletkezik olyan mérvű környezetszennyező hulladék, melyet nem tudnak kezelni. A költségvetés tárgyalásakor ki kell térni arra, hogy az önkormányzat milyen összeget fordít az idegenforgalomból megélni szándékozó város arculatának karbantartására.  A közhasznú kiadásuk 44.600 eFt, véleménye szerint ez arányaiban nem nagy összeg. Év elején likviditási nehézségeik vannak, ezért kérik az önkormányzat segítségét, melyet a testület határozatban elfogadott.  A szükséges támogatás összegét meghatározták, illetve megfontolásra ajánlja a Képviselő-testületnek, hogy a folyószámla hitelkeretet még egyszer gondolja át, az rugalmasan működött, segítette működésüket.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Folly Péter képviselő hiányolja, hogy a munkaerő gazdálkodásról nem terjesztett be a vezetés tervezetet. Úgy gondolja, hogy a munkaerő és a tervezett feladatok között nincs összhang, indokolt ezt átgondolni, bármennyire is fájdalmas. A téli időszakra, a hótolásra határozott idejű munkaszerződéseket kellene kötni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az irodai létszámot leszámítva tavaly 8 fővel indultak. Áprilisban ez már gondokat jelentett, nehéz az optimális mennyiséget megtalálni.  Most jó az idő, sok munkát el tudnak végezni. A metszésen túl vannak, most az árkok tisztítása folyik.

 

Forintos Ervin képviselő 16.15 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a 22 milliós útjavításokra vonatkozó tételnek nem ebben az anyagban, hanem az önkormányzattól megrendelt munkák között kellene szerepelnie. Erről már szó volt korábban is. Ezt a karbantartási tervnek sem kellene tartalmaznia.  A múltkor kérték, hogy legyen áttekintve a zöldterületek nyírása. Nem fogadja el éves szinten a 10 fűnyírást, az Angol ház környékén max. 2-3 alkalommal végzik csak el. Átlagszámnak sem tudja elfogadni. Már két éve kéri a testület a normaidők kidolgozását, ha ez nem megy, akkor vállalkozótól kell árajánlatot bekérni. A testületnek fontos a tisztánlátás, a munkaerő hatékonyságot nem tartja jónak.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az anyag tartalmazza, hogy a tervezett fejlesztésekhez milyen eszközökre van szükség. Javasolja 3-4 éves távlatban áttekinteni és a költségvetésbe konkrétan beépíteni. A helyzetet egyre kezelhetetlenebbnek látja ezzel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a testület előtt lévő közvilágítással kapcsolatos anyagban mennyire mélyültek el a testület tagjai. Elmondja, hogy miután az önkormányzat nem vesz fel hitelt, azt a cég veszi fel. Ezért a karbantartási feladatokat ők látják el és ennek keretében számlázzák le a befektetett eszközök költségét, a hitelt kamataival és a karbantartást is. Átbeszélte a Pénzügyi osztály vezetőjével, hogy benne ez problémát okoz. Az önkormányzat jelenleg normatívát kap a közvilágításra. Ha az áramdíj és a karbantartás külön szerepel, a normatív támogatás csak az áramdíjra érkezik meg, akkor az önkormányzat nem tud jól kijönni ebből az ügyletből. A kapcsolódó költségünk 18 millióról 5-6 millióra csökken, a többi költség a költségvetésben karbantartás címén jelenik meg. Nem jó nekünk, ha erre nem kapunk normatívát. Ezért nem biztos abban, hogy nem volt-e korai meghozni a határozatot.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, ha ilyen arányban változik a fenntartás és az áramszámla költsége, erre az állam fel fog figyelni. Egy konkrét megtérülési számsorra lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Mezey úr szájából kétszer is elhangzott, hogy az önkormányzatnak visszavásárlási garanciát kell adnia, mely bizonyos határokat súrol. A normatívát trükkösen kiszámoltnak tartja, semmi köze nincs az önkormányzat áramköltségéhez és a ráfordított dolgokhoz. Egy statisztikai rendszer szerint van kiszámítva, illetve megállapítva. Ezért javasolja, hogy erről ne történjen döntés.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő ismerteti, hogy azért került ki a közvilágítás karbantartása a tervből, mert december 31-el lejárt a vállalkozóval a szerződés, most a Kft.-nek nincs senkivel élő szerződése. Először betervezték az üzleti tervbe, de elhangzott, hogy a pályázat tartalmazni fogja a karbantartást. A következő üzleti terv tárgyalása során a műszaki osztályvezető elmondta, hogy mire a folyamat lebonyolódik, a karbantartást valakinek mindenképpen el kell végeznie. Ekkor született az a döntés, hogy a VN. Kft. szerepeltesse a karbantartási díjat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a VN. Kft. finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi elemzést a testület megkapta. Az önkormányzat egyszer már adott 5 millió forintot. Az adatok szerint márciusban 4.150 eFt, áprilisban 2 millió, májusban 3 millió, júniusban is még 2,4 millió mínuszban van a cég, ez összesen 16 millió forint. Véleménye szerint itt valami nem jól van kalkulálva, ez nem fogadható el.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy 2012. decemberében a szemétszállításból 3,6 millió kintlévőséget kaptak vissza, és 2,9 millió forintot, illetve januárban 4.442 eFt-ot célfeladatként a 2012. decemberi és 2013. januári közvilágításra. 2013. április 6-tól a folyószámlahitel működött, így júniusban kellett kérniük 3 millió forintot az önkormányzattól. Most nincs annyi pénzük, mint tavaly, illetve nem vehetnek fel folyószámlahitelt sem. Ezek nélkül a cég nem tud működni.  A testület megkapta az egész évre vonatkozó likviditási tervet emailben, mely az üzleti terv alapján készült. Ebből látható, hogy miért van szükség a tervek megvalósításához a kért támogatásra.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több észrevétel nincs. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra az 1. pont kivételével, mivel abban külön szavazást fog elrendelni. A Pénzügyi bizottság javaslata az alábbiakkal kerül kiegészítésre: Kerüljön kidolgozásra egy normarendszer, készüljön munkaerő gazdálkodási terv, ügyvezető úr részéről elhangzott a folyószámlahitel kérdése az 5 milliós támogatás mellett 9 milliós folyószámlahitel nyitására vonatkozóan. Javasolja a közvilágítást és a folyószámlahitelt kivenni ebből a csomagból.  Kéri, hogy aki az egyéb javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

113/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbi módosításokkal elfogadja:

 1. az előterjesztésben anonimizálva szerepeljenek az egyes munkavállalók,
 2. az üzleti tervben a bevétel-kiadás egyenlő összeget mutasson,
 3. a strandi bejáratokhoz, pénztárakhoz kamerarendszer felállítására árajánlatokat kell bekérni,
 4. ha olyan gépjárművek javítása, karbantartása történik, mely telephely engedély köteles tevékenységhez kötött, a szükséges intézkedéseket az ügyvezető tegye meg és az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezeléséről/elszállításáról gondoskodni kell,
 5. kerüljön kidolgozásra egy normarendszer,
 6. készüljön munkaerő gazdálkodási terv.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, hogy a közvilágítás karbantartási költsége az elmondottak miatt kerüljön vissza a VN. Kft. üzleti tervébe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

114/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve – közvilágítás karbantartási költsége

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a közvilágítás karbantartási költsége a VN. Kft. üzleti tervébe visszakerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 9 milliós folyószámlahitel nyitását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3  tartózkodással és 1  ellenszavazattal meghozza az alábbi:

 

115/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve – folyószámlahitel

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9 millió forintos folyószámlahitel nyitását a VN Kft. részére nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

 1. 2. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László VN. Kft. ügyvezetője

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a VN. Kft. karbantartási tervét. Kéri annak pontosítását a bizottsági ülésen elhangzottak figyelembe vételével.

Az útfelújításokra vonatkozóan készüljön új előterjesztés azzal, hogy azok költsége az Önkormányzat költségvetésében szerepeljen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a testület határozata értelmében a karbantartási tervet elkészítették. A karbantartások mellett az általuk fontosnak tartott felújításokat is jelölték. Kéri a testület véleményét arról, hogy mely feladatokat tartják nélkülözhetetlennek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri azon sarokpontok ismertetését, melyek módosítását kérte a Pénzügyi bizottság, mivel nem volt jelen az ülésen. Kérdezi, hogy a javaslatok mentén átdolgozásra került-e a tervezet. Kérdezi, hogy az útfelújításra vonatkozó számadat pontosan mennyi.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy emlékei szerint 68 millió forint, mely az összes fontos felújítást tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy ezt egyszerre nem lehet elvégezni a munkát, azt ütemezni kell. A felújítások nem egyszerű karbantartásnak minősülnek.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a listát úgy átdolgozni, hogy a testület érzékelje az egyes munkák volumenét.  Eddig a Kft. kátyúzás címén 1-2 millió körüli összeget tervezett be. A testület megalkotta az útalapot illetve annak rendszerét, ahonnan nagyobb pénzek csoportosíthatók egy-egy komolyabb volumenű munkára. Tavaly 6-8 millió forint értékben hajtottunk végre ilyen fejlesztéseket, így a közmeghallgatáson elmondhattuk, hogy ezen a területen elégedettek vagyunk. A továbblépéshez a testületnek meg kell határozni, hogy a közműalapba mennyi forrást tud biztosítani. Javasolja a karbantartási terv tárgyalását levenni a napirendről. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

116/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét a napirendről leveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a VN. Kft. szakmai szempontok szerint tegyen javaslatot az útfelújítások szakaszolására.

 

Pásztor László ügyvezető szerint az útépítés műszaki tartalmának meghatározása a műszaki osztály kompetenciája, ők a meglévő létesítmények fenntartására koncentrálnak.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő megjegyzi, hogy útkarbantartásra, kátyúzásra 2 millió forint van betervezve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez az üzleti tervben elfogadásra került.

 

 

 1. 3. Napirendi pont

Választási bizottságok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságot Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára állítsa össze.  A bizottságok tagjaira a Jegyző úr a testületi ülésen tegyen konkrét javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Választási Törvényben foglalt előírásokat az előterjesztésben ismerteti. Három Szavazatszámláló Bizottság került kialakításra. Közzétettük, hogy aki a bizottságba szerepet vállalna, jelezze. A jelentkezők választott tagok lesznek. Az országgyűlési választáson induló pártok is delegálhatnak tagokat. Hangsúlyozza, hogy csak a választott tagokat illeti meg tiszteletdíj a munkájuk után. A jogszabály szerint a Helyi Választási Iroda vezetője tesz javaslatot a bizottság tagjaira, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Javaslata a következő:

BADACSONYTOMAJ

Tagok:

Dr. Varga Ottó

Badacsonytomaj, Erdős utca 11.

Jeck Tibor

Badacsonytomaj, Szőlőhegyi utca 3.

Szántai Ferenc

Badacsonytomaj, Széchenyi utca 7.

Póttagok:

Kovács András

 

Badacsonytomaj, Sport utca 2.

Mejlinger Lászlóné

Badacsonytomaj, József Attila utca 46.

Nagyné Dittrich Dóra

Badacsonytomaj, Nagykör út 41.

 

BADACSONYÖRS

Tagok:

Bolla Józsefné

Badacsonytomaj, Római út 36.

Cseh Ervinné

Badacsonytomaj, Kemping utca 10.

Cseh Kálmánné

Badacsonytomaj, Füredi út 54.

Póttagok:

Barcza Bernadett

 

Badacsonytomaj, Füredi utca 60.

Baumann Csaba

Badacsonytomaj, Csigáskúti út 103.

Kovács Attila

Badacsonytomaj, Felsőbüki út 2.

 

BADACSONY

Tagok:

Dr. Heinrich István

Badacsonytomaj, Kőfejtő út 2.

Deres Lászlóné

Badacsonytomaj, Rózsaköz 19.

Weller Andrásné

Badacsonytomaj, Római út 28.

Póttagok:

Laposa Eleonóra

 

Badacsonytomaj, Római út 197.

Rimay Zsuzsanna

Badacsonytomaj, Római út 40.

Takács Gáborné

Badacsonytomaj, Római út 151.

Weller András

Badacsonytomaj, Balaton utca 20.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a javaslat a következő 4 évre vonatkozik-e. Ha valaki érintett a javasolt személyek közül a következő választáson, akkor mik az előírások.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben azt is leírta, hogy a törvény szerint melyek az összeférhetetlenségi okok.  Ha valaki képviselő jelöltként vagy polgármester jelöltként indul, akkor vele szemben az összeférhetetlenségi szabályok beállnak. Tevékenysége megszűnik, és a szavazatszámláló bizottságba póttag kerül.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a jelentkezők meghatározták-e, hogy tagnak vagy póttagnak jelentkeznek, illetve melyik szavazókörbe kívánnak dolgozni. Bolla Józsefné miért Badacsonyörsre lett beosztva.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy meghatározhatták volna, de nem tették, ezért ő döntött.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja az elhangzottak szerint a Szavazatszámláló Bizottságok felállítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 


117/2014. (II.18.)  határozat

Választási bizottságok

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottság tagjai közé választja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára:

 

BADACSONYTOMAJ 001 szavazókörbe

Tagok:

Dr. Varga Ottó

Badacsonytomaj, Erdős utca 11.

Jeck Tibor

Badacsonytomaj, Szőlőhegyi utca 3.

Szántai Ferenc

Badacsonytomaj, Széchenyi utca 7.

Póttagok:

Kovács András

 

Badacsonytomaj, Sport utca 2.

Mejlinger Lászlóné

Badacsonytomaj, József Attila utca 46.

Nagyné Dittrich Dóra

Badacsonytomaj, Nagykör út 41.

 

BADACSONYTOMAJ (BADACSONYÖRS) 002 szavazókörbe

Tagok:

Bolla Józsefné

Badacsonytomaj, Római út 36.

Cseh Ervinné

Badacsonytomaj, Kemping utca 10.

Cseh Kálmánné

Badacsonytomaj, Füredi út 54.

Póttagok:

Barcza Bernadett

 

Badacsonytomaj, Füredi utca 60.

Baumann Csaba

Badacsonytomaj, Csigáskúti út 103.

Kovács Attila

Badacsonytomaj, Felsőbüki út 2.

 

BADACSONYTOMAJ (BADACSONY) 003 szavazókörbe

Tagok:

Dr. Heinrich István

Badacsonytomaj, Kőfejtő út 2.

Deres Lászlóné

Badacsonytomaj, Rózsaköz 19.

Weller Andrásné

Badacsonytomaj, Római út 28.

Póttagok:

Laposa Eleonóra

 

Badacsonytomaj, Római út 197.

Rimay Zsuzsanna

Badacsonytomaj, Római út 40.

Takács Gáborné

Badacsonytomaj, Római út 151.

Weller András

Badacsonytomaj, Balaton utca 20.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a költségvetést a későbbiekben tárgyalni, addigra a hiányzó képviselő talán megérkezik. Következő napirend a polgármester szabadságáról szóló tájékoztató, kéri ennek tárgyalását.

 

 

 1. 4. Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót fogadja el.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármester 2014. évi szabadságának ütemezését jóváhagyólag fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a 2014. évi szabadságolási ütemtervet nem találja.  Kéri, hogy a polgármester úr és a jegyző úr minden esetben egyeztessen, egyszerre nem menjenek szabadságra, mert ez problémát okozhat, mint pld. a Kisfaludy-ház esetében is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gondot az okozta, hogy az aljegyző asszony nem jogász, bizonyos jogi kérdésekben a jegyző úrra és az ügyvéd úrra tud támaszkodni. A felvetést jogosnak tartja, egyeztetni fognak. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

118/2014. (II.18.)  határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester 2014. évi szabadásának ütemezését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 5. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bíró és Társa Bt. kártérítési ügyben dr. Gáli Mihály ügyvéd folytasson további egyeztetési tárgyalást az egyezség érdekében, esetleges csere bérlemény felajánlása mellett.

A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy kénytelen visszatérni a Keresztury Ház bérletére vonatkozó szerződésmódosításra. A kapott anyagot átolvasta. Nem látja tisztán, hogy Pásztor úr kivel fog szerződést kötni, az Alapítvány is szóba került. A múltkor az bizonytalanította el a döntésben, hogy a megállapodás tartalmaz egy olyan kitételt, miszerint a legrövidebb időn belül a pincében működő klubot az önkormányzat áthelyezi. Kérdezi, hogy az ingatlan felújítása hogyan történt, az egész épületre vonatkozott-e.  Honnan származik az az elképzelés, hogy miután az önkormányzat nem adta át a pincerészt, ezért ennek ellentételezésére a bérleti díjból legyen leszámítva a jelzett összeg.  Sokan sérelmezik és támadják a képviselőket, hogy milyen alapon adnak engedményt egyeseknek, közben pedig minden előzetes felszólítás nélkül inkasszóval terhelik meg a nyugdíjakat illetve a béreket. Erre kielégítő magyarázatot kér. Ebben az ügyben sok a bizonytalanság a további működést illetően is, hiszen az az önkormányzat számára további költségeket generál. A költségvetésben a Keresztury Házból bevétel is van tervezve.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri a Jegyző urat, hogy vizsgálja felül, hogy valóban történt-e felszólítás nélküli inkasszó, a fizetésből vagy nyugdíjból való letiltás.  Szerepeljen a jegyzőkönyvben is, hogy egy ilyen intézkedést meg kell előznie egy tértivevényes levélben történő felszólításnak, mely a tartozásra figyelmeztet. Aki nem hajtja végre a levélben foglaltakat, az számíthat egyéb intézkedésre is. Azt nem tudja, hogy a szerződés jó-e ebben a formában.  Viszont a szándék egyértelműen az volt, hogy Collegium Fenno Ugricum az egész épületet kérte, a felújítás a felső részre vonatkozott. Jeleztük, hogy kérésük egyelőre problémát jelent, nem tudjuk hová tenni a fiatalok saját pénzéből teremtett kondi klubot. A professzor úrnak igaza van abban, hogy a szerződés ezen pontját nem teljesítettük. A felújítás tárgya 102 m2-re vonatkozott a szerződés szerint.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a 102 m2 felújított terület költsége került lelakásra.  Az önkormányzat a pincét nem adta át, de a működés szempontjából az nem is hiányzott, a fiatalok értelmesen használhatták a helyiséget. Ennek címén engedtük el a tartozást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Remondis Kft-vel sikerült-e a lomtalanításról egyeztetni. Az Ifjúsági Klub hogyan üzemel. A Nyugdíjas Egyesület többedszer nyújtott be kérelmet arra, hogy szeretnének a régi helyre visszaköltözni. A Fő utcai járda felújítására 2008-ból talált egy határozatot, mely szerint tervezési szinten történt valami, a beruházás 24 millió forintba került volna.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem történt megegyezés a lomtalanításról. Az Ifjúsági Klubbal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy az Alakuló ülés megtörtént, az Alapító Okiratot a Bírósághoz megküldték. A bejegyzés nem rajtuk múlik, a kért folyamatot végigcsinálták. Ha a bejegyzés megtörténik, az Alapító Okirat másolatát a képviselők meg fogják kapni. A Fő utcai járdával kapcsolatosan nem emlékszik, utána fog nézni a felvetésnek.

 

Rajzó Ildikó képviselő 16.56 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazók száma 7 fő.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti a Fő utcai járdával kapcsolatos határozati javaslatot, a rendelkezésére álló előzményeket. Valószínűleg pályázat is volt ezzel kapcsolatban. A fogorvos ügyben megjegyzi, hogy a ma érkezett levelet megkapták. 2008-ban arról volt szó, hogy esetleges eszközbeszerzésre irányuló pályázaton való részvétel feltétele, hogy az érintett háziorvosok írásban visszavonhatatlan nyilatkozatot tegyenek az önrész vállalásáról. Nincs szó arról, hogy keletkezik egy olyan joguk, hogy x éven belül ezt lelakják. A mai levéllel kapcsolatosan jogi állásfoglalást kér.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy hatalmas doboznyi irat van, melyben még a Jegyző úr nem tudott elmélyedni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy amikor Szabó Gabriella itt volt, akkor is elmondta, hogy a pályázó az önkormányzat volt. 5 éves fenntartási idő került meghatározásra, addig a tulajdonba átadásról nem lehet szó. Nyilatkozni kellett a támogatói szerződésben, hogy a fenntartási idő alatt nem lehet az eszközöket elidegeníteni, tehát erről felesleges most vitát nyitni.  Az ülésen elmondta, hogy jelenleg nincs olyan helyzetben a testület, hogy ezen eszközök átadásáról döntsön.  Az eszközök az önkormányzat vagyonleltárában szerepelnek az 5 éves fenntartási idő lejártáig. Ellenkező esetben az NFÜ az egész pályázatot visszafizetteti, késedelmi kamatokkal együtt. Az ügyvéd asszonynak is elmondta, hogy a megállapodás a TorjaDent Bt. és az Önkormányzat között jött létre. A Bt-nek 6 hónapja van arra, hogy pótolja a beltagot, ha nem teszi meg, akkor a gazdasági társaság megszűnik. Az eszközállomány most is az orvosi rendelőben van, az önkormányzat tulajdonát képezi, de a speciális eszközöket csak egy fogorvos tudja használni.  A feladat ellátási szerződésben az szerepel, hogy az önkormányzat az eszközöket térítésmentesen a fogorvos használatába bocsátja. Ez azt jelenti, ha egy eszköz elavul, neki kell pótolni, akkor az már természetesen az orvos tulajdona lesz. Megoldás lehet, hogy az a pénz, amit önerőként befizettek a pályázathoz, visszajár az önkormányzattól. Így tudnak egyezkedni azzal a fogorvossal, akinek értékesíteni kívánják a praxisjogot. Most azért nem jött létre a jogügylet, mert az eszközök sorsa tisztázatlan volt. Másnak a tulajdonát nem lehet értékesíteni. Úgy lehet tiszta helyzetet teremteni, ha az önkormányzat visszaadja az 1.038.000 Ft önrészt, mely a praxisjog örökösét illeti meg. A pályázathoz nem tartozó eszközöket tisztán tudja értékesíteni a vevő részére. Javasolta, hogy a támogatói szerződést tárgyalják át, hogy a tárgyalás folyamán ne mondjanak valótlan dolgokat. Vannak még jelentkezők a praxisjogra.

 

Folly Péter képviselő szerint igazából azért nincs megegyezés, mert a praxisjog jelenlegi tulajdonosa úgy gondolja, hogy neki az eszközökért valamilyen összeg jár. Az önkormányzatnak azt kell pontosítani, hogy az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik. Ha ezzel szembesül az eladó, akkor megszűnik a lehetősége, hogy az eszközökért ellenértéket kérjen. Furcsa helyzet lenne, ha az összes eszköz a praxisjog örökösének a tulajdonában állna.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tulajdonba kerülés még nem következett be, mert nem járt le az 5 év fenntartási idő, az eszközök az önkormányzat vagyonleltárában szerepelnek. Az ügyvéd asszony úgy magyarázta, hogy mint egy lakásbérlet esetében, használati díjat szerettek volna kérni az eszközökért. A feladat ellátási szerződés értelmében eddig térítésmentesen használták az eszközöket.

 

Folly Péter képviselő szerint az okozza az anomáliát, hogy a volt alpolgármester és a társaság ügyvezetője olyan szerződést kötött, hogy a fenntartási időszak után az eszközök a TorjaDent Bt. tulajdonába kerülnek.  Meg kell vizsgálni, hogy hogyan született ez a megállapodás, volt-e mögötte testületi határozat. Jogosan gondolja a praxisjog tulajdonosa, hogy az eszközökre 2015-től tulajdonjoga keletkezik. Az önkormányzatnak egyértelmű választ kell keresnie.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy tévesen olyan határozatot hoztak a múltkor, hogy a Bányász strand jelenlegi bérlőjének a határozott idejű szerződését egy évvel meghosszabbították. A hibás döntést korrigálni kell, a következő ülésig pályázat kiírását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázat kiírását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

119/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Bányász strand bérlete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  51/2014.(I.23.) számú határozatát visszavonja és a Bányász strand üzemeltetésére 2014. évre vonatkozóan, a közműépítési munkálatok megkezdéséig pályázatot ír ki.

 

Határidő: következő soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az SCD. ügyben érintett önkormányzatok közül megkeresésünkre többen úgy nyilatkoztak, hogy támogatják a közös fellépést. Érdeklődik, hogy mi az első jogi lépés. A megyéhez is javasolja eljuttatni a híreket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményfenntartótól nem érkezett semmi, nincs stratégiánk. A határozat értelmében a Hivatal kiküldte a leveleket az érintett önkormányzatoknak, akik közül páran úgy nyilatkoztak, hogy csatlakoznának a közös fellépéshez. Velük egyeztetni kell arról, hogy mit szeretnénk elérni, és milyen eszközökkel.  Javasolja, hogy az ügyvéd úr előterjesztés formájában tegyen javaslatokat a továbblépésre. Erről a márciusi ülésen beszámolunk. Kéri, hogy aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

120/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – SCD ügyben egyeztetés az önkormányzatokkal

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az SCD ügyben a közös fellépést felvállaló önkormányzatokkal egyeztetést kezdeményez, és ezzel egyidejűleg felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a márciusi soros ülésre előterjesztés formájában határozza meg a célokat illetve azokhoz vezető eszközöket.

Határidő: következő soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy most jutott tudomására, hogy 2008-ban terveket készített a Tervező Lépték Kft. a badacsonyi strandbejáratra illetve az alsó bazársorra. Kérdezi, hogy komplett tervekről van-e szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi évek projekt javaslatai között ezt is megküldte a testület részére. 2-3 képből álló látványterv készült.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy az örsi strand ügyében tartott vezetőségi ülésen elhangzott, hogy nem látják a decemberben kapott tájékoztató alapján a nyári üzemeltetés megoldását. Ha megkapnák a középső részt, arra a területre egy vizesblokkot kell építeni, melyhez az önkormányzat rendelhetné meg a tervezést. Ezzel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tárgyalások zajlanak, újat nem tud mondani. Kíváncsi lenne a képviselő asszony által említett beszámolóban szereplő levélre, kérdezi, hogy a csatornázás vonatkozásában érkezett-e válasz.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy konkrét válasz nem érkezett, csak amit a bizottsági ülésen ismertetett. Mindenki pozitívan áll mindenhez, de mivel senkinek nincs jogosultsága az előrelépéshez, nem történt semmi.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ebben a fázisban elég lenne, ha rá tudnánk csatlakozni az ő részükre.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy a gondnok szerint a rendszer nem bírja el, egyébként pedig tulajdonosi hozzájárulás szükséges hozzá. Javasolja, hogy márciusban a polgármester úrral közösen személyesen keressék meg a másik felet.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testületet, hogy ebben az ügyben adjanak mandátumot neki és Simonné Visi Erzsébet képviselőnek a mielőbbi egyeztetésre, hogy a márciusi ülésen már arról tudjanak beszámolni, hogy a testület által a csatornázás megoldására biztosított összeget milyen formában lehet felhasználni. Megjegyzi, hogy az okozhat nehéz helyzetet, hogy más ingatlanán fog a beruházás megvalósulni. Ettől függetlenül javasolja ezt határozatba foglalni. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

121/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Badacsonyörsi strand csatornázása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Simonné Visi Erzsébet képviselőt, hogy a Badacsonyörsi strand nyári üzemeltetésének ügyében mielőbbi egyeztetéseket folytassanak a tulajdonossal annak érdekében, hogy a márciusi ülésen már arról tudjanak beszámolni, hogy a testület által a csatornázás megoldására biztosított összeget milyen formában lehet felhasználni.

Határidő: soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet képviselő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy január 15-én a HÉSZ témájában tartott tárgyaláson a főépítész részéről elhangzott, hogy 2-3 héten belül a koncepció végrehajtható, a tervező dolgozik a településszerkezeti terven. Felhívta a figyelmet a településrendezési szerződés, a településképi rendelet megalkotására. Erről márciusban tájékoztatást kér. Megint eltelt egy hónap és nem történt semmi. Kérdezi, hogy a tervezők részéről érkezett-e újabb jelzés a strandbejárat és alsó bazársor vonatkozásában, vagy a fórumon elhangzottak teljesen összezavarták őket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az említett településrendezési rendelet elfogadásáról tárgyalt a Képviselő-testület, azonban nem fogadta el a rendelet megalkotását. Azóta több ügyben megkeresés érkezett, melyekre azt kell válaszolni, hogy a település nem rendelkezik ilyen rendelettel. A márciusi ülésre be lehet terjeszteni még egyszer ugyanezt az anyagot. Az alsó bazársorral kapcsolatosan elmondja, hogy a tervezési feladatra a szerződés aláírása megtörtént.  A tervezőkben a fórum bizonytalanságot keltett, főként azért, mert még egy szélesebb civil egyeztetés gondolata is felmerült. 3 variáció kidolgozására hangzott el javaslat. A végső egyeztetés előtt nem várható el, hogy érdemben haladjanak a tervezéssel. Ha a testület akarja a civil egyeztetést, mielőbb meg kell határozni az időpontját.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az előző fórumra lényegében minden civil szervezet kapott meghívást, az ügyet megint csak tologatjuk. Nem lehet minden lakost személyesen meghallgatni. A testület megbízhatatlan partnerként áll már a tervező szemében is.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha még egy ilyen fórum lesz, akkor nem lesz előrelépés. A testület minimális célként azt tűzte ki, amikor szembesült azzal, hogy ebben a ciklusban már nem tud megvalósulni a beruházás, hogy legalább a tervek készüljenek el, és a munkaterület átadásra a szezont követően kerüljön sor. Kéri, hogy a jegyzőkönyvben jelenjen meg, hogy nem a civil egyeztetés ellen van, hanem szeretné a minimális célt megvalósítani.

 

Forintos Ervin képviselő szerint csak azok fognak megnyilvánulni az ügyben, akiket valamilyen érdek vezérel. Az önkormányzatnak ezen túl kell lépnie. Nem csak azoknak a hangját kell meghallani, akik saját önös érdekeiket tartják szem előtt, hanem azokét is, akik a közösség érdekében beszélnek.

 

Krisztin N. László polgármester felhatalmazást kér arra, hogy felhívja a tervezőt, hogy rendkívüli ülés keretében, még a márciusi ülés előtt a testület dönthessen arról, hogy melyik verziót tervezze meg.

 

Folly Péter képviselő szerint sok olyan ötlet lehet, ami felhasználható hosszú távon. Ha a tervező egy fontos szempontot beemel, akkor már volt értelme az egyezetésnek, az a tervezés előnyére válik. Mindenki tisztában van azzal, hogy lesznek érdeksérelmek. A projekt sikere nagyban múlik azon, hogy mennyire megalapozott. A tervezők a testülettől nem kaptak nagy segítséget.  Összességében kevés az adott információ, nagy sötétségben indulunk előre. Az a véleménye, hogy az ügy előkészítettsége érdekében még egyszer tárgyaljunk.

 

Krisztin N. László polgármester úgy érzi, hogy kevés olyan pont volt az elmúlt 3 évben, mint az a testületi ülés, ahol összerakták az elképzeléseket. Nem látja, hogy haladnának előre. Azóta lassult le a folyamat, amióta társadalmasította a testület a folyamatot.

 

Folly Péter képviselő nem ért ezzel egyet, új nézőpontok és problémák kerültek elő, melyeket be kellene építeni. Jövő hétre össze lehet hívni egy ilyen találkozót, majd azt követően döntést hozni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezen az ügyön már 10 éve tögyörögnek a testületek, mindig felmerül egy újabb szikra. A kompról még semmi biztosat nem tudunk.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem kíván részt venni semmiféle társadalmi egyezetésen, véleménye szerint nincs értelme, hiszen mindenki mást akar. Most kijelenti, hogy semmi nem fog lenni viták és extrém ötleteken kívül, melyekről jobb nem beszélni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a testület akar vagy nem egyeztetést tartani. Kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy legyen még egy társadalmi egyeztetés. Kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

122/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Társadalmi egyeztetés a badacsonyi strandbejárat és alsó bazársor tervezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat és Alsó bazársor ügyében újabb társadalmi egyezetésről dönt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyeztetést 2014. február 24-én 17.00 órakor javasolja, a Rózsakő teremben, melyre a település lakosságát meg kell hívni. A holnapi napon a szórólapot el kell készíteni, melyet a Posta 6 Ft-ért minden család postaládájába eljuttat. Elmondja, hogy az alsó bazársor kapcsán a bontásról téves információt adott, úgy tudta, hogy a VN. Kft. fogja elvégezni. Gerencsér Tamás pályázati referens időközben tájékoztatta, hogy a munkavégzés ebben az esetben a pályázatban nem számolható el, mert az intézmény 100 %-os tulajdonú cégnek minősül.  Három ajánlat érkezett a bontásra, ebből a legolcsóbb 5.074 eFt-os ajánlatot egy helyi vállalkozó adta, aki elbontja és befüvesíti a területet. Az ajánlatból nem derül ki, hogy a bazaltkővel mi lesz. Nem írta alá a szerződést, mivel a testületet erről tájékoztatni akarta.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Kisörshegyi ivóvízvezeték hálózattal kapcsolatosan Jegyző úr felkért valakit, hogy készítsen egy állapotfelmérést, melynek költsége az önkormányzat felé kerül számlázásra. Kérdezi, hogy mennyibe került a vizsgálat. Megjegyzi, hogy az önkormányzat csupán 1/158-ad részben tulajdonos, többet felvállalt, mint amennyit kellene.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a víziközmű ügyében lépni kell, akkor az önkormányzat van olyan helyzetben, hogy ezt meg tudja tenni.  Az érintett lakosok befizetései egy letéti számlán gyűlnek, az azonnali megrendelést kívánó költségek innen vannak fizetve. Ez alól kivételt jelentett, amikor a szivattyú romlott el, azt az önkormányzat rendelte meg 648.147 Ft összegben.  Ezen felül az önkormányzat 3 alkalommal fizetett ki 19.355 Ft-ot gépi földmunka címén. Természetesen a postaköltséget nem számoljuk fel. A Kisörshegyi ivóvízvezeték hálózatban érintetteknek jelenleg 5.786.836 Ft kifizetetlen számlája van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a gépi földmunka is a tulajdonosok pénzéből lett kifizetve. Egész december folyamán gondok voltak a vízellátással, valahol ereszt a rendszer. Amikor a szivattyú elromlott, ömlött a víz. El kellett dönteni, hogy lezárjuk a vezetéket, vagy hagyjuk, hogy elfolyjon a víz, melyet a tulajdonosi közösségnek kell megfizetni.  A nagyobb baj elkerülése érdekében a vizet lezárták.

 

Orbán Péter alpolgármester reméli, hogy az 5 milliós tartozást nem az önkormányzat fogja kifizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről nincs szó, csak tájékoztatást adott az ügyről.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a lakosság tudtára adni, hogy az önkormányzat közel 1 millió forintot költött azért, hogy az érintetteknek legyen vize.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a szakasz bontását szakember végezte, arról jegyzőkönyv készült.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a tulajdonosi közösség kezelésében van a vezeték. A Magyar Energetikai Hivatal nem döntött, hogy minek minősül, az a közeljövőben várható. A tulajdonosi közösséget véleménye szerint ismét össze kellene hívni, az anyagot elektronikus formában az érintettek meg fogják kapni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy valóban tény, hogy 5 millió forint kifizetetlen számla van. De a tulajdonosi közösség 1-2 éve vitatja, hogy a számlázással minden rendben van-e. A címekkel is gondok vannak. A visszacsapó szelep évek óta nem működött, nagy valószínűséggel az elfogyasztott víz duplán lett mérve. Kérték ennek a kivizsgálását, de a DRV. nem reagált rá. Édesapja próbál segíteni az ügyben, egyeztetést kezdeményezve a DRV-vel.  Ő önszorgalomból próbálja segíteni a folyamatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat addig tud elhatárolódni a kérdéstől, amíg nincs elzárva a víz, ugyanis az ivóvíz ellátás önkormányzati feladat. Egyetért azzal, hogy támogatni kell a lakosságot, a tulajdonosi közösséget, de a tartozás ne önkormányzati pénzből kerüljön kiegyenlítésre.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az önkormányzat mindent megtett. Ismerteti, hogy a weblap témájában a pályázó édesanyja megkereste, kérdezte, hogy hogyan áll a szerződéskötés.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a határozat szerint május 30-ig el kell készítenie és az önkormányzat részére bocsátania a vállalt munkát. Arról a testület fog dönteni, hogy az elkészített üres honlap milyen módon lesz tartalommal feltöltve. Vagy valakit alkalmazunk, vagy megbízás keretében, vagy egyéb módon is történhet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy borsos havi díjat kér a pályázó, így merültek fel a Jegyző úr által felvázolt alternatívák. Illetve a testület kérte, hogy a jelenlegi informatikai szerződés legyen felülvizsgálva.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a tartalommal való feltöltést májusig szerettük volna megvalósítani. Kéri, hogy mérje fel a Hivatal, hogy meg tudja-e oldani, vagy külső segítségre van szükség. A feladat anyagi vonzatát is fel kell mérni. Kérdezi, hogy a Ranolder villával kapcsolatos döntés végrehajtására mikor kerül sor. Kéri a Humán bizottság elnökhelyettesét, hogy a határozati javaslatokat olvassa majd fel, mivel neki alig van hangja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a látogatásra AD-HOC bizottságot hoztunk létre.  Kéri a Jegyző urat, hogy egyeztessen egy időpontot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy Rajzó Ildikó, Folly Péter, Horváth Márta és ő a bizottság tagjai. Azért nem történt semmi, mert nem tud elérhetőséget.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a Hivatal vegye fel a kapcsolatot, egyeztessen időpontot a megbeszélésre. Elmondja, hogy a Bahart részvények ügyében a múltkori információja revidiálásra szorul. Úgy hittük, hogy a Kisfaludy ház kapcsán elegendő a Siófokkal való direkt tárgyalás, de az összes önkormányzatot meg kellene újra szólítani. A testületi határozatot előkereste, abban szerepelnek a múltkor hiányolt paraméterek.  Ismerteti a határozatot. Kérdezi, hogy azzal mindenki egyetért-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az ügyvéd úr kifejtette az álláspontját, miszerint nincs új ajánlat, nem kell újra megfuttatni.  Javasolja, hogy az ügyvéd úr és a jegyző úr egyeztessék eltérő álláspontjukat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy a Bahart részvények értékesítésének visszavonására vonatkozó határozatot kiküldtük-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy akkor érvényben van, nem kell újra megküldeni minden önkormányzatnak, csak Siófoknak.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Nyugdíjas egyesület ismét kérte, hogy a régi helyükre visszaköltözhessenek. Ebben kéri a testület állásfoglalását.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az Ifjúsági klub működésének mennyi az éves költsége. A Norvég pályázatról tudunk-e valamit. Ezeket a költségvetés tárgyalása során tisztázni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor a fiataloknak a testület helyet adott, számolt a költségekkel is. Ők gyakran használják az épületet. Nem gondolja, hogy a Nyugdíjas egyesület heti egyszeri megjelenése a költségvetést romba dönti.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja úgy támogatni a kérelmüket, hogy addig kaphatnak helyet az épületben, amíg a Norvég pályázattal kapcsolatosan nem történik előremozdulás. Kérdezi, hogy a fiataloknak van-e felügyelete.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megállapodás alapján a civil szervezet bejegyzéséig egy nagykorú fiatal vállalta a felelősséget.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja az Ifjúsági klub és a Nyugdíjas egyesület kapcsán az új igazgatónőt bevonni. Most ne döntsön a testület, hallgassa meg a véleményét, hiszen az a cél, hogy megpezsdüljön a kulturális élet. Azt is el tudja képzelni, hogy a kultúrház újra meg legyen töltve.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nyugdíjas egyesület kérelmét további vizsgálat tárgyává tegyük a költségek oldaláról, illetve az új kulturális vezető szakmai javaslatainak figyelembevételével kerüljön sor a döntésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

123/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Nyugdíjas egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas egyesület kérelmét további vizsgálat tárgyává teszi a költségek oldaláról, illetve az új kulturális vezető szakmai javaslatainak figyelembevételével hozza meg döntését.

Határidő: azonnal; egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli judit BVKI intézményvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester 18.00 órakor a Képviselő-testület ülését felfüggeszti.

Az ülés 19.46 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazók száma 7 fő.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az Országos Városmarketing Versenyről van-e valakinek summás véleménye. Az értékelő lapokat kiküldtük. Kiadhatjuk-e a pozitív értékelést, vagy erre hívjon össze külön testületi ülést.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az anyagot végigolvasta. Úgy érzi, hogy az abban szereplő témák nem igazán elsősorban önkormányzati feladatok. Lehet belőle néhány ötletet meríteni a turisztikai lehetőségek bővítésére, egyébként általánosságokról szól az egész.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az értékelő lapot kitöltik a jegyző úrral, és továbbítják, ha ezzel a testület egyetért.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja megkérdezni a Tourinform irodát is.

 

Krisztin N. László polgármester a világörökséggel kapcsolatosan ismerteti, hogy Hollókő szívesen fogadja a testületet. Tokaj érthetetlen okokból a mai napig nem jelzett vissza. Eddig a hollókői látogatást Heinrich úr és ő vállalta. Jó lenne, ha többen részt tudnának venni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Kulturális Intézményvezetői állás átadás-átvétele megtörtént-e.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy folyamatban van, a héten be fogják fejezni.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Jerszli Juditot abból az alkalomból, hogy először vesz részt a testületi ülésen, mint új igazgató.  Gratulál neki és sok sikert és jó egészséget kíván a felelősségteljes munkájához.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a polgármester mutassa be a testület tagjait.

 

Krisztin N. László polgármester bemutatja a testületet az új igazgatónak.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Bíró-Mányai Kft. visszajelzett-e a Kisfaludy-ház ügyében a 135 millió forintról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy közkívánatra a múltkor felhívta a teremből Mányai urat, közölte vele a testület döntését. Azt mondta, hogy konzultálni fog az ügyvédjével. Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr azt a tájékoztatást adta, hogy beszélt a Kft. ügyvédjével, nem közeledtek az álláspontok. A megadott határidőre a tulajdonosi hozzájárulást nem adták ki, ezért az önkormányzat ügyvédje benyújtotta a pert.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a számlát a mai napig nem küldték meg, a pénzt sem utalták vissza.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint ez bűncselekmény.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy aki idegen pénzt sajátjaként kezel, a sikkasztást követ el. A szerződés nem jött létre, ezért a pénzt vissza kellett volna utalniuk.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a Keresztury házzal kapcsolatosan dönteni kellene. Nem javasolja elengedni a bérleti díjat, mert nem tudjuk kinek a nevében nyilatkozott a professzor úr, illetve nem tudjuk a jövőbeni együttműködés mikéntjét sem.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata értelmében Pusztay professzor úr legyen a szerződő fél.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy tartozása a Nemzetek Házának van, nem javasolja feléjük elengedni a tartozást.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nemzetek Háza felé az 1 millió forintos tartozást ne engedje el a testület, ezáltal módosítva a korábbi határozatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

129/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Keresztury ház bérleti díj tartozás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 91/2014. (II.13.) számú határozatát módosítja és a Nemezetek Háza önkormányzat felé fennálló díjtartozását nem engedi el.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen a szobor kapcsán megfogalmazásra került a pályázat igénybevétele. Ismerteti, hogy a pályázat megjelent. Javasolja, hogy Raffai Dávid Nagyboldogasszony szobrával induljon a testület a pályázaton.

 

Krisztin N. László polgármester pontosítja, miszerint a határozat arra vonatkozott, hogy ha megjelenik a pályázat, akkor készüljön előterjesztés a következő soros ülésre.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a pályázatot március 17-ig lehet benyújtani.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a költségvetés rendkívüli ülés keretében lesz tárgyalva.  Itt javasolja mindenképpen újratárgyalni ezt a kérdést, mert így más lesz az anyagi vonzata. Viszont javasolja az egyház írásbeli véleményének a megkérését is, így nem érheti a testületet támadás.

 

Krisztin N. László polgármester nem érti, hogy miért tapadnak le a testület tagjai ennél a szobornál. Az utcán az emberek a legelképesztőbb megoldásokat találgatják, hogy miért pont ez a szobor kell. Ha az atya kijelenti, hogy egész életében erre a szoborra vágyott, akkor legyen. De az a normális út, hogy arra a közterületre, melyen egy művészeti alkotást szeretnénk elhelyezni, pályázatot írunk ki, majd a kiválasztott pályamunkával nyújtunk be pályázatot a fedezetre. Ezt a maga részéről nem tudja másként elképzelni. Nem tud arra sem érvet mondani, hogy miért Raffay Dávid szobrát kell elhelyezni. Véleménye szerint ezt nem szabadna Rajzó Ildikó képviselőnek sem felvállalni, a lakosság véleményét négyszemközt elmondja.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az atyával azóta már voltak tárgyalások.

 

Krisztin N. László polgármester az atya írásbeli véleményének bekérését javasolja. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásával egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a Nagyboldogasszony szobor témája a rendkívüli ülésre napirendként kerüljön fel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

130/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról – Nagyboldogasszony szobor napirendre tűzése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Nagyboldogasszony szobor témája a következő rendkívüli ülés napirendje lesz, melyhez Földi István atya írásbeli véleményét be kell kérni.

 

Határidő: rendkívüli ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy lehet-e most szavazni a Céh Egyesülettel kapcsolatos szerződés módosításáról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződésmódosítás két fél egybehangzó véleménye alapján következhet be. Az önkormányzat csak a szándékát fejezheti ki.

 

Folly Péter képviselő szerint a szerződés hátrányos az önkormányzatra nézve, a kedvezőtlen szerződést nem tudjuk megváltoztatni.  Arról lehet vitatkozni, hogy a 800 eFt-ot betesszük-e a költségvetésbe.  Ha nem, akkor bekövetkezik az, amit Szigliget elmondott. Magyarul nem érdemes módosítani a szerződést a Céh Egyesülettel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy azért hozta elő a témát, mert Badacsonytomajnak is olyan szerződést kellene kötnie, mint amilyen Szigligetnek van.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ez a szerződés el fogja kísérni a testületet. Felháborítónak tartja, hogy a társönkormányzatok a saját mondataikra nem emlékeznek. Volt olyan időszak, amikor az önkormányzat a létéért küzdött, ennek ellenére jelentős támogatást kaptak, sokat költünk a turizmusra. Véleménye szerint a Badacsony kártya nem hozza a fele bevételt sem, mint amit az Egyesület állít.

 

Krisztin N. László polgármester nem tartja korrektnek, hogy az Egyesület többletbevételhez jutott, pályázaton nyert komolyabb összeget, ennek ellenére visszamenőleg kéri a támogatást. Ezért szavazott úgy, hogy tette.  Kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát támogatja – szerződésmódosítás kezdeményezése annak tekintetében, hogy határozottan 11,5 millió szerepeljen – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

131/2014. (II.18.)  határozat

Szerződés módosítás kezdeményezése a Céh Turisztikai Egyesülettel

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céh Turisztikai Egyesülettel szerződésmódosítást kezdeményez és a támogatási összeget pontosan 11,5 millió Ft összegben szerepelteti Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 1. 6. Napirendi pont

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Dr. Magó Ágnes Humán bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

132/2014. (II.18.)  határozat

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 7. Napirendi pont

Tájékozató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Weller Andrással.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Szent Imre templom Leader pályázaton nyert egy orgonát, melynek szentelésére a közelmúltban került sor, koncerttel egybekötve.  A református egyház is nyert egy kisebb teljesítményű orgonát, de mivel a kápolnát még nem fejezték be, lemondani kényszerülnek róla.  Ezt nem szeretné senki, ezért tárgyaltak Kaposváron a református főjegyzővel. Adott esetben együttműködési szerződést kell kötni az egyházközösségnek az önkormányzattal. Azonban egyre valószínűbb, hogy a protestáns imaházat is elfogadja a pályázat kiírója, így megmenthető lesz ez a projekt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Greznár úrral miről tárgyaltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Greznár Attila egy szomszédos településen járt, ahová a felszerelésének egy részét áttelepíti, ott szívesen fogadják. Illetve arról tájékozódott, hogy a Rózsakő fesztivál kapcsán az önkormányzat szán-e szerepet neki és a Domján és Nagy féle területen az ő működése a 2014. évi szezonra hogyan áll.  Kérdéseinek egy részére tudott válaszolni, úgy érzi, hogy a Rózsakő fesztiválra külön költségvetésünk nincs, ebbe a programba valakit be kíván vonni a testület. A közterületekre vonatkozó rendeletet a Kormányhivatal megkifogásolta. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

133/2014. (II.18.)  határozat

Tájékozató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 8. Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetet (II. forduló) az alábbi módosításokkal fogadja el:

 1. 1. a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése kerüljön ki a költségvetésből,
 2. 2. a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására 3 m. Ft. kerüljön beállításra a felhalmozási kiadásoknál.
 3. 3. az óvodavezető költségvetési számadatokkal alátámasztva készítsen előterjesztést a Társulási Tanács és a Képviselő-testület részére az intézmény fűtési rendszer működtetése érdekében, megfelelő fűtő szakember biztosítására.
 4. 4. a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok során a Csík Zenekar és Demjén Ferenc koncertjét fogadja el.
 5. 5. A Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálásáról szóló előterjesztést.

Dr. Magó Ágnes Humán bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek:

-     a rendkívüli ülésre az érintett intézmények vezetői együttesen vizsgálják meg a műszaki osztályvezető bevonásával a fűtő alkalmazásának lehetőségét - alkalmazottként, megbízással vagy vállalkozási szerződés keretében – azzal, hogy a feladatellátás anyagi vonzata is kerüljön kimunkálásra.

-     az elhangzottak szerint további átdolgozásra javasolja a Kulturális Intézmény költségvetését.

-     a szociális ellátásban dolgozók szeptemberig ne kapják meg a cafetériát, az esetszám növelésével próbálják meg az állami normatívát emelni a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

-     A háziorvosi ügyelettel kapcsolatos problémára megnyugtató megoldást kell keresni.

-     a 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítására 2 millió forint előirányzat kerüljön be a költségvetésbe.

-     az iskolai klub működtetésének költségeit a költségvetésből kivenni.

-     az iskola és a vasútállomás közötti gyalogátkelőhely kialakításáról 2014. február 28-ig a Közútkezelő KFT-vel tárgyalás lefolytatását, Simonné Visi Erzsébet képviselő részvétele mellett

-     a költségvetés átdolgozását.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslatának 4-5. pontja között feszültséget érez.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a bizottság alternatív megoldást javasol.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulási Tanács elfogadta, hogy a szociális dolgozók kapják meg a cafetériát. Mivel Badacsonytomaj nagyobb település, így az arányos befizetése is magasabb lesz.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság nem felel meg a költségvetéssel kapcsolatos javaslatával a jogszabályi előírásoknak. Az ÁSZ vizsgálatról szöveges előterjesztést kell készíteni a következő ülésre.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a megjegyzés rosszul esett, a bizottság sok napirendet tárgyalt, az ülés hosszan tartott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése szöveges és táblázatos részből áll össze.  Elfogadása kétféle módon történik, rendeletalkotással és határozatokkal. Amennyiben a Pénzügyi bizottság a rendelet tervezet szöveges részét is áttekintette, javaslatot tett azzal kapcsolatosan, akkor a feladatát elvégezte. Kérdezi a Jegyző urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy milyen formában nyújt az önkormányzat a rendőrségnek támogatást, és ez hol van feltűntetve. Információja szerint a mai napig támogatjuk a rendőrséget pénzösszeggel vagy más formában.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről ő nem tud.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetésben nem került beépítésre a rendőrség részére anyagi támogatás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy esetleg szemétszállítási díjat fizetünk-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem, annak idején ők kötöttek rá szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a bankautomata miatt állandó konfliktusok voltak a rendőrség és a bank között. Az automatát a pályázat szerint 5 évig fenn kell tartani, ezért az az áthidaló megoldás született, hogy az automata az eredeti helyén is megmaradt, illetve egy újat helyeztek ki a bank elé.  Más kapcsolatról nem tud.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a felhalmozási kiadásoknál szerepel az óvodai játszótér felújítása 1.583 eFt-tal, mely a játékok és a telepítés költségét tartalmazza.  A talaj javítására is szükség van, ezért kérte annak költségét a koncepcióba beépíteni. Kérdezi, hogy ez szerepel-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy árajánlat volt a játszótérre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki osztályvezető beteg, nem tud most választ adni. Az óvodától 30 méterre van a felújított játszótér, többen felvetették, hogy azt is használhatnák. Tisztában van azzal, hogy nincs bekerítve, de a kért fejlesztés majdnem két millió forintba kerül.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a legdrágább ajánlat szerint lett beárazva a felújítás, ha az olcsóbbat vesszük alapul, akkor az udvarrendezés is belefér.  Elmondja, hogy az ülésen jelen van Májer úr. Módosító javaslatként teszi fel, hogy az Egry sétány 1-től terjedő szakaszra vonatkozóan a járdafelújítás költségét 25 %-ban vállalják. Ez a 3 millió forint 25 %-át jelenti.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az árajánlat milyen burkolatra vonatkozik.  Badacsonyban a díszburkolat helyett bazaltburkolatot is el tudna képzelni.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy az lényegesen drágább, 4-5-szöröse.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Fő utcára vonatkoztatva is m2-re pontos felmérés készült, a felmért szakaszokat pontosan ismerteti. Az idevonatkozó anyagot a testület tagjai megkapták, a benne szereplő költség csökkenthető, szeretné szerepeltetni a felhalmozási adatok között. Megjegyzi, hogy a sövényt nem érinti a felújítás.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy senki nem mondhatja, hogy nincs szükség a járda felújítására, nincsenek olyan helyzetben, hogy az indítványt elutasítsák. A sövényt két szegélysor veszi közre.

 

Folly Péter képviselő szerint is szükség van a járda felújítására, de az a kérdés, hogy az elkövetkezendő 15-20 évben várható-e a Fő utca rekonstrukciója. Végig kell gondolni, hogy lesz-e forgalomtechnikai változás. Mindenképpen kertépítészt kell bevonni, hogy egységes legyen a megjelenés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntése értelmében benyújtottunk egy adatlapot a Fő utca rekonstrukciójához is, szeretnénk erre pályázni.

 

Orbán Péter alpolgármester támogatja a járda felújítását. Úgy érzi, hogy ezzel is úgy jár a testület, mint az alsó bazársori fejlesztéssel. A testületek mindig várnak valamire és közben nem történik semmi. Legalább lehessen végigmenni a járdán, ha már mást nem tudnak tenni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem politikai téren kívánja megközelíteni ezt a kérdést.  De el kell gondolkodni azon, hogy mit költünk turisztikára. Ebbe nem kíván jobban belemélyedni.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy a testület e tekintetben nem politikai döntésre készül.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő egy kertészmérnök bevonását támogatja. Fontosnak tartja, hogy a meglévő sövény szabályozása történjen meg, vagy ha szükséges, legyen növénycsere.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a rekonstrukcióra beadott igény mikor lesz elbírálva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem pályázatot, csak egy adatlapot adtunk be, ezzel jelezve a leendő pályázat kiírója felé, hogy az önkormányzatnak ilyen törekvése van.  Az ötletet befogadták. Ebben a ciklusban biztosan nem lesz pályázat.

 

Folly Péter képviselő javasolja a tervek elkészítését, személy szerint szürke Balaton-hullám kővel biztosan nem burkolná le a járdát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Norvég pályázat egyik eleme a Fő utca terveinek a kidolgozása, 5 %-os önerővel azok elkészülhetnének.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy ha kedvező döntés lesz, utána készüljenek el a tervek.  Valószínűleg a kivitelezéshez nem lesz azonnal pályázati lehetőség, de a terveket meg kell csináltatni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy egy ilyen terv elkészítése mennyi időt vesz igénybe. Fix pontjaink vannak, melyekhez igazodni kell.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy egy-két hónap.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy el kell dönteni, hogy a sövény marad-e, ha nem, akkor a járda vagy az út szélesebb lehet. Problémát jelent a vízelvezetés is. A megvalósítás függhet a társadalmi egyetértésen is.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a fogorvos témájában a legutóbbi ülésen a testület úgy döntött, hogy a szerződések kerüljenek felülvizsgálatra, illetve az eszközök önrészét fizessük ki a TorjaDent Bt-nek. Javasolja a szerződést külön venni, és tisztázni a helyzetet. Méltányossági kérelemmel fordult az eladó az önkormányzathoz, ezért értetlenül áll az ügy előtt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri az ügyvéd úrnak és a testületnek megküldeni a pályázati anyagot és a támogatási szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a jegyző úrnak még nem volt ideje elmélyülni az iratokban.  Ha az önkormányzatnak bárminemű fizetési szándéka van, ez a tartalékból rendezhető illetve 2015. december 31. a fenntartási időszak lejártának ideje. Addig nem kérdés, hogy az önkormányzat van birtokban. Javasolja ezt a témát lezárni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy erről a testület hozzon határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről nem kell határozni, a kért dokumentumokat a Jegyző úr meg fogja küldeni.

 

Orbán Péter alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy dönteni kell a BVKI költségvetésébe a státuszt beépítéséről, illetve sorsáról. A másik fontos kérdés az iskola klímája, nyáron ott 40 fok van.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy hallott a Humán bizottság azon javaslatáról, hogy a klíma takarékossági szempontok miatt ne szerepeljen a költségvetésben. Ismerteti, hogy jelenleg is van egy befúvó rendszer illetve két ventillátor, melyek árammal működnek. Szakember szerint a klíma sem fogyasztana többet, a problémát másként nem lehet hatékonyan megoldani. Már májusban elviselhetetlen a meleg, és nyáron is dolgoznak az épületben.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy a folyamatot kell megérteni. A testület hozott egy olyan döntést, hogy 135 millió forintért megvásárolja a Kisfaludy házat. Ez váratlan fordulat volt, a testület nem tudja megvalósítani a korábban megfogalmazott terveit. Rangsorolásra van szükség, annyi történt, hogy a bizottság a rangsorban megpróbált fontosabb feladatokat keresni.

 

Rajzó Ildikó képviselő egyetért az elmondottakkal. A KLIK jelezte, hogy az iskolában magas a fűtésszámla, ennek tudatában plusz költségeket teremteni nem célszerű. Vizsgálni kellene a kivitelező felelősségét, mert a 240 milliós felújítás kapcsán használhatóvá kellett volna tennie az épületet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az iskola felújítására elnyert pályázat kifejezetten tiltotta a klímát.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a kivitelezőnek a költségvetés és terv alapján kellett dolgoznia, ebben a klíma nem szerepelt. A hibát helyre kell hozni. A Kisfaludy ház megvásárlását a Bahart részvényekből kívánta fedezni a testület, tehát az előző állítás nem állja meg a helyét.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha ismét meg kellett volna keresni minden érintett önkormányzatot, akkor a nyári közepéig nem jutottunk volna hozzá a Bahart részvényekhez. Most jobb a helyzet. A folyamat érzékeltetése miatt ezt fontos volt elmondania.  Sokan meg fognak lepődni azon, hogy a korábbi terveket és ígéreteket nem tudjuk megvalósítani.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a KLIK nem fog azért reklamálni, ha esetleg több áram fogyna a klíma miatt. A szülők körében és a gyerekek körében készíttetett egy felmérést, hogy mit tartanak fontosnak. Többségük úgy nyilatkozott, hogy a hőséget szűntessük meg. Az iskola felajánlotta, hogy a nyári üzemeltetésből származó 600 eFt tiszta bevételt átadják a klíma beépítése esetén, illetve 5 éven át ledolgozzák a klíma árát. Úgy érzi, hogy ezzel minden tőlük telhetőt megtesznek. Kéri a testületet, hogy segítsenek, hiszen így nem lehet az épületben tanulni és dolgozni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a spórolásra visszatérve elmondja, hogy a polgármester úr is jelezte, hogy voltak szép terveink. A végső költségvetést úgy kell összehozni, hogy ehhez legyen benne tartalék. Kérdezi, hogy az előirányzat terén mi okozza a 25 milliós különbséget, ebből a polgármesteri hivatal részéről a 12 millió forintot.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy beépítésre került a Művelődési háztól kivett 15 milliós és 800 eFt-os pályázat, illetve a 10 milliós ÁFA.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a felhalmozási kiadások között jelenjen meg a 71-es út melletti közvilágítás. Ehhez már ajánlatok is rendelkezésre állnak. A közvilágítás hiánya már 10-20 éves probléma. Ha a Bahart részvények értékesítésre kerülnek, lesz rá fedezet. Ha egyben meg lehetne terveztetni, akkor olcsóbb lehetne. A ciklusprogram is tartalmazza, kéri ezt a tételt nevesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a múltkor arra született döntés, hogy megrendeljük a LED-es közvilágítás átalakításának, kiépítésének tervezését a teljes településre, előreláthatóan 1 – 1,2 millió forintért. Meg kell várni a tervek elkészítését, a teljes programra fognak árajánlatot adni.  Bizonytalan abban, hogy mi a helyes út, de nem lehet szakaszokat kiragadni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a legkorszerűbb LED-es megoldást kell választani, tervezés szempontjából szerepeljen ez a szakasz is.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Mezey úr által ajánlott program mintegy 90 millió forint. Ezért lecserélik az összes meglévő égőt, de biztosan nem fér bele új részek kiépítése, ami arányaiban jóval drágább, mint a lámpatest cseréje. A LED-es megvalósítás közbeszerzéssel együtt a nyár végére várható.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a tervek elkészülte után a kivitelezést szakaszolni kell, így nem kell a 90 milliós fedezet. Mondhatjuk azt is, hogy erre a szakaszra adjon a tervező ajánlatot, mivel ott egyáltalán nincs közvilágítás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az a félelme, hogy sok az ellenérv a programmal szemben, és nem fog megvalósulni. Több településen járt, ahol napelemes lámpák vannak. Az alapproblémát kell kezelni.

 

Krisztin N. László polgármester nem tudja elképzelni, hogy a napelemes közvilágítás kiépítése olcsóbb. Kérdezi, hogy ha a testület attól tart, hogy nem valósul meg a program, akkor miért rendeljük meg a tervezést 1 millió forintért.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a bekért ajánlatok alapján megrendelni a munkát, a fedezetet a költségvetésben biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Badacsony Kemping tulajdonosa megkereste azzal, hogy nem tudja a vállalását tartani. A Nemzeti Park környezetvédelmi hatástanulmány készítését írta elő, ez milliós nagyságrendű és sok időt vesz igénybe. Ezért az idén nem tudja megnyitni a kempinget.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a Mol-Kút melletti kemping rész 12,5 milliót, az Egry sétány 6,65 milliót, a badacsonyörsi terv 17 milliót jelent.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kempinget kivenné a tételek közül, tehát így 24 millióról van szó.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ebben az olvasatban 267 millió forintos beruházási csomag van. A testület döntött 1 millió forintos gázkazánról, 6 millió feletti kötelezettséget vállalt az óvoda pályázatra.  A költségvetésben 30 %-ot meghaladja a beruházások összege. A pénzmaradványnál is lesznek kötelezettséggel terhelt tételek. Ilyen felhalmozási tételre jelenleg nem lát fedezetet. Ez még nem tartalmazza a közvilágítást, és a 15 milliós képviselői javaslatot, mely meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségét ebben a formában.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi az új intézményvezetőt, hogy áttekintette-e a költségvetést. Javasolja a következő tárgyalásra minimum a tavalyi szintre csökkentse le, figyelembe véve azt, hogy a nagyobb rendezvényeknek pályázati forrása is van.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a személyi kiadások 648 eFt-tal csökkenthetők, a dologi kiadások terén a múzeumi klíma és riasztó berendezés beüzemelése is pluszban jelentkezik. Tavaly az író-olvasó találkozóra és múzeumra nem volt beállított összeg. Idén lesz a Lányi emléknap pluszköltséggel. Az önkormányzat kötelező rendezvényei között újak is szerepelnek, ez mindösszesen majdnem 3 millió forint. Kérdezi, hogy ezeket elfogadta-e a testület.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezek a koncepciónál elfogadásra kerültek.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a március 15.-i rendezvény 50 eFt-tal csökkenthető. A volt igazgatóval együtt pontosan át kellene tekintenie a költségvetést, hogy mely tételek okozzák a növekedést. Megjegyzi, hogy a plébek a közönség becsapása, Demjén Ferenc koncertet ezért nem javasolja.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mennyi időre van szüksége a költségvetés áttekintéséhez.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a jövő hétre áttanulmányozza.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ha a pályázatban szereplő feltételektől nagyon eltérünk, akkor megvonhatják a támogatást.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a kevesebb, de színvonalasabb műsorszámok hosszabb távon előbbre vezetnek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ehhez képest azt szorgalmazzátok, hogy legyen sok kulturális program. Nem érti a változást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a régi városháza kazánja beépíthető-e az óvodába.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy készült egy anyag. A Humán bizottság javaslata alapján fűtő alkalmazásának lehetőségét is vizsgálta az óvodavezető.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a kazán felülvizsgálatát Pásztor úr végeztette, melynek eredményéről nem rendelkezik információval. A fűtőre vonatkozóan felolvassa az előírásokat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem érti, milyen kazán az, ami mellett 4 órában valakinek ott kell ülni. A VN. Kft. alkalmaz energetikus szakmérnököt, miért nem tud ő ránézni a kazánokra. Nem fogadja el, hogy folyamatosan nézni kell, hogy működik-e a kazán. Kérdezi, hogy volt-e eddig fűtő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy törvényi előírás, hogy a közintézményekben vizsgázott fűtőt kell alkalmazni.  Megjegyzi, hogy nem egyszerű megfelelő szakembert találni. Elmondja, hogy az óvodában alkalmazott fűtő átkerült az iskolához.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy döntés született arra, hogy venni kell egy kazánt az óvodába. Ez hogyan áll.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki osztályvezető beteg, kevesen vannak az osztályon. Még nem történt meg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az energetikus munkaidejébe is belefér, hogy ránézzen néha a kazánra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem kezelheti a kazánt, nincs meg a végzettsége.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ha a pályázat eredményes lesz, akkor is kell-e a fűtő.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem, csak gázkazánhoz előírás az alkalmazása.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy az egészségház és a művelődési ház fűtését is gázkazánnal oldják meg. Ez már elhangzott a bizottsági ülésen is, több intézményt érint ez a probléma.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy milyen tanfolyamot kell ehhez elvégezni. Javasolja, hogy a VN. Kft. iskolázzon be embereket.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a városban illetve a környéken egy ember rendelkezik kazánfűtői végzettséggel. Javasolja tárgyalás kezdeményezését a Tankerülettel, hogy az önkormányzattal közösen alkalmazza a fűtőt, aki az összes kazánt felügyelné.  Ezek mellett a modern kazánok mellett nem kell ott ülni, csak óránként felelősséggel rájuk kell nézni. A Tankerület szakszervizzel kötött éves szerződést a meghibásodások javítására. A fűtő nem nyúlhat hozzájuk, csak felügyeli őket.

 

Krisztin N. László polgármester ezt jó iránynak tartja. Kérdezi, hogy van-e egyéb javaslat.

 

Rajzó Ildikó képviselő az elhangzott módosításokkal átdolgozásra javasolja a költségvetést.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi, hogy állást kell foglalni a következőkben. Ahhoz, hogy a kulturális intézmény a költségvetését reálisan tervezni tudja, nyilatkozni kell a létszámról. Szavazni kell a klímáról, a járda és közvilágítás ügyében, plusz kiinduló pontként a bizottságok javaslatairól.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető kérdezi, hogy amit kidolgozott, beterjessze-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Kéri az igazgató asszony véleményét Fodor úr jövőbeni helyzetéről, arról, hogy igényt tart-e a munkájára.

 

Folly Péter képviselő szerint ha ma nincs végleges szavazás a költségvetés elfogadásáról, akkor bent hagyhatják a plusz 1 főt, hogy legyen ideje az igazgató asszonynak dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jelenleg az intézmény létszáma eggyel több az engedélyezettnél. Kérdezi, hogy az igazgató adhat-e felmentést ez ügyben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a személyi előirányzatot rendezni kell, módosítani kell a költségvetési rendeletet.

 

Jerszli Judit igazgató megjegyzi, hogy még nem tud mondani semmit.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy jogilag hogyan tudjuk kezelni, hogy a költségvetés végleges elfogadásáig 1 fővel többen vannak, később nem lesz-e ebből probléma.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a költségvetési rendeletben rendezhető, mivel annak része a személyi előirányzat. Legalább azt kell határozatba foglalni, hogy 3 vagy 4 fővel tervezzük-e a költségvetési rendeletet.  Senki ne várja a hivataltól, hogy ő határozza meg a létszám előirányzatot, ez a testület döntése.  Nem lehet 16-án megalkotni a rendeletet, azt március 17-ig felrögzítve be kell nyújtani. Ezért oda kell figyelni, hogy kellő időben elfogadásra kerüljön. Valamit mondani kell a létszámra vonatkozóan.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy maradjon meg a tavalyi létszám.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy elhangzott egy javaslat, mely azt jelentené, hogy az igazgató asszony holnap megkezdi valakinek az elbocsátását. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

134/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a BVKI 2014. évi létszáma a költségvetésben a tavalyi szintnek megfelelően legyen tervezve, az igazgató kezdeményezze egy személy elbocsátását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az iskolai klíma beépítésének költségeit a bizottság javasolja a költségvetésből kivenni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

135/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai klíma beépítésének költségét a 2014. évi költségvetésben nem támogatja tervezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. Lászlóné igazgató kérdezi, hogy mi lesz a 600 eFt-tal, amit az iskola erre a célra felajánlott.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről a testület dönteni fog. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a leadott értékbecslés alapján 15,5 millió forintot biztosítson az önkormányzat a kiegészítő anyagban szereplő Fő utcai járdafelületek burkolására, kézfelemeléssel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1   tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

136/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett költségbecslés alapján 15,5 millió forintot biztosít a kiegészítő anyagban szereplő Fő utcai járdafelületek burkolására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy terveztetés nélkül nem lehet a kivitelezést megkezdeni.

 

Folly Péter képviselő javasolja az egész Fő utcát megterveztetni oly módon, hogy abban szerepeljen a járdaépítés is. Ha sürgős, akkor külön meg kell terveztetni a járdát, e nélkül nem javasolja megépíteni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a járda az egész Fő utca képét befolyásolja. Olyan tervezőt kell keresni, aki max. 1,5 hónap alatt elkészíti a terveket.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e módosító indítvány.

 

Folly Péter képviselő javasolja megterveztetni a járdát, illetve árajánlatok bekérését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a kivitelezésre nem csak helyi vállalkozóktól kell ajánlatot kérni, sok ajánlat bekérését támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester április 30-i határidőt javasol meghatározni.

 

Folly Péter képviselő visszavonja módosító javaslatát.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület élt a lehetőséggel.

Kérdezi, hogy a közvilágítással kapcsolatosan milyen módosítást javasol a testület. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 24 milliót tervezzünk be a költségvetésbe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1   tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

137/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágításra 24 millió forintot javasol a 2014. évi költségvetésben tervezni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az óvoda fűtését rendezték.  Javaslat született el arra, hogy a Nagyboldogasszony szobor kerüljön ki a költségvetésből.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a pályázat kapcsán újabb verzió lépett életbe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mivel nem tudjuk a pályázat paramétereit, nem tudunk vele tervezni. Ha a rendkívüli ülésre előkészítésre kerül, meg fogjuk tárgyalni és a költségvetésbe beépülhet.  Kéri, hogy aki egyetért a 9 millió forint kivételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1   tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

138/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezéséhez szükséges 9 millió forint tervezését nem támogatja a költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására 3 millió forint kerüljön beállításra a felhalmozási kiadásoknál, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

139/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására 3 millió forintot tervez a felhalmozási kiadások előirányzathoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Jerszli Judit igazgató asszony módosító indítványával a fellépők módosítására (Demjén Ferenc koncerttel és plébek műsorokkal kapcsolatosan) kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

140/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári rendezvényeken fellépők körének módosítását támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Jerszli Judit BVKI intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása tárgyú előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a pályázat keretében választani kellett az Irigy Hónaljmirigy és Demjén Ferenc illetve a Csík Zenekar között, és a második lehetőséget választották.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, - a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok során a Csík Zenekar és Demjén Ferenc koncertjét fogadja el – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

141/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó és BVKI által szervezett (jubiláló) programok során a Csík Zenekar és Demjén Ferenc koncertjét nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a Humán bizottság javaslataira áttérve elmondja, hogy az első javaslat intézését vállalta. Kéri, hogy aki a második javaslatot – kulturális intézmény költségvetésének további átdolgozását – támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

142/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális intézmény költségvetését nem fogadja el, azt további átdolgozásra utasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a cafetéria témáját és a háziorvosi ügyeletet a Társulási Tanács elfogadta. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítására 2 millió forint előirányzat kerüljön be a költségvetésbe, kézfelemeléssel jelezze.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem támogatja nevesíteni, mert így elismert követelésnek számít. Javasolja a tartalékot megemelni ezzel az összeggel.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy eszerint a 2 millió forint maradjon a felhalmozásnál, és a többit tegyük átmeneti tartalékba.

 

Krisztin N. László polgármester szövegszerű módosító javaslatot kér.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a tervezetben szereplő kisajátítási összeget tartalék címén beépíteni a költségvetésbe.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

143/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2. hrsz-ú ingatlan tervezetben szereplő kisajátítást érintő összegét tartalék címén a költségvetésbe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az iskola és a vasútállomás közötti gyalogátkelőhely kialakításáról 2014. február 28-ig a Közútkezelő KFT-vel Simonné Visi Erzsébet képviselő részvétele mellett tárgyalást folytasson, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

144/2014. (II.18.)  határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert és Simonné Visi Erzsébet képviselőt, hogy az iskola és a vasútállomás közötti gyalogátkelőhely kialakításáról 2014. február 28-ig a Közútkezelő Kft-vel tárgyaljon.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az elhangzottak szerint a költségvetésben 36 millió forintos hiány van.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja február 26-án szerdán 8.00 órai kezdettel rendkívüli Pénzügyi bizottsági ülés összehívását, majd ezt követően rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy a testület tagjai felkészülten vegyenek részt az üléseken, mivel akkor már el kell fogadni a költségvetést, melyben jelenleg 36 milliós hiány van.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató kérdezi, hogy az iskola által átadott 600 eFt-tal mi lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskola tulajdonosa az önkormányzat, az üdültetést ő végzi, ő fizeti a pedagógusokat. A klíma költsége június 15-től szeptember 1-ig nem jelentkezne, ahol az iskolatitkár dolgozik, oda egy kisebb teljesítményű klíma beépíthető. Az üdültetés közüzemi díját a KLIK fizeti.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató megjegyzi, hogy tisztán megtermeltek 600 eFt-ot az üdültetésből, melyet ha nem kapnak meg, akkor a jövőben nem fogják csinálni. A már meglévő összegből egy fedett kerékpártárolót szeretnének csinálni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezzel kapcsolatosan nincs javaslat a testület előtt. Kéri, hogy írja meg az iskola, hogy mire használná fel ezt az összeget.

 1. 9. Napirendi pont

Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában – sürgősségi indítvány

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a témát a testület az előző ülésén tárgyalta, készített egy táblázatot az előnyökről és hátrányokról. Az érintettek véleménye, hogy ha az adott önkormányzat nem szavaz a kérdésben, akkor törvénysértést követ el.  Kéri a Jegyző urat, mondja el a véleményét.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a testületnek, hogy vegye le a napirendről a szerződés tervezet tárgyalását, melyben van egy olyan kitétel, hogy ha a testület 15 napon belül nem nyilatkozik, akkor elfogadottnak tekintik a szerződéstervezetet.  Javasolja, hogy a testület napolja el a döntését a márciusi soros ülésére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

145/2014. (II.18.)  határozat

Szerződéstervezet véleményezése a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában – sürgősségi indítvány

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a viziközmű-rendszerek feletti képviselet tárgyában szerződés-tervezet véleményezése tárgyú előterjesztést a napirendről leveszi, abban a márciusi soros ülésén dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 1. 10. Napirendi pont

Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a két különböző szálon futó pályázati rendszerben nehéz eligazodni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy jogszabály nem engedi, hogy a megyehatáron átnyúljon a körzethatár. Meg kell erősíteni, hogy az új rendszerhez kívánunk-e csatlakozni, mely szinte követi a járáshatárokat.  Egy körzethatár 20 ezer lélekszámhoz kötött. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

146/2014. (II.18.)  határozat

Csatlakozási szándéknyilatkozat HFS – sürgősségi indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező Csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 11. Napirendi pont

Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendhez Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr adott javaslatot, melynek lényege, hogy folytassuk az egyezetést. Látható, hogy ez az ügy nem ér hamarosan véget, időhúzásról van szó. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy senki nem kíván hozzászólni. Kéri, hogy aki egyetért ügyvéd úr javaslata alapján a további egyeztetés szükségességével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

147/2014. (II.18.)  határozat

Kisajátítási peres ügyben egyezségi ajánlat elfogadása – sürgősségi indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyelőre nem kíván döntés hozni a Badacsonytomaj, 13, 16, és a 15/2. hrsz-ú ingatlanokat érintő kisajátítási eljárás következtében kialakult peres eljárás vonatkozásában benyújtott peren kívüli egyezségi ajánlatra, az ügyben további egyeztetések megtartását tartja szükségesnek, melyre felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Gáli Mihály ügyvédet.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az alsó bazársori bontásra három ajánlat érkezett, melyből a legolcsóbb 5 millió forint. Kéri erről a testület állásfoglalását.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mi alapján készültek az árajánlatok. Mi lesz a bazaltkővel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerdán ismét találkozik a testület. Addigra felépül a Műszaki osztály vezetője. Kéri megküldeni a képviselőknek a pályázati anyagot illetve az árazatlan költségvetést.  Kéri a Jegyző urat, hogy a kitűntetéssel kapcsolatos rendeletet nézze át. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 22.25  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                      jegyző

Simonné Visi Erzsébet

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Folly Péter

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő