Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 01. 30. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 01. 30. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 5/2014.


Készült: 2 példányban


J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án

17.40 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében

(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.


Jelen vannak: Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné  Visi Erzsébet          képviselő                           (6  fő)


Távolmaradását bejelentette:

Dr. Magó Ágnes                     képviselő                              (1 fő)


Meghívottként jelen vannak:


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző távollétében Wolf Viktória aljegyző

Horváth Márta                         osztályvezető

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Dr. Gáli Mihály                        ügyvéd

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető             (5 fő)


Lakosság részéről megjelent: 2 fő


  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, aljegyző asszonyt, az ügyvéd urat, a munkát segítő alkalmazottakat. A megjelent vendégektől elnézést kér azért, hogy a bizottsági és a zárt testületi ülés ilyen sokáig tartott. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, Dr. Magó Ágnes képviselő jelezte távolmaradását, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


60/2014. (I.30.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot: Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése. Elmondja, hogy a napirend újratárgyalását kezdeményezte, tekintettel a Földi Atyától érkezett levélre.


Rajzó Ildikó képviselő napirend előtt javasolja a következő soros testületi ülésen megtárgyalni a témát.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy neki a kezdeményezésétől számított 15 napon belül össze kell hívnia a testületet. A kezdeményezést január 26-án tette. Azt lehet tenni, hogy az ülés megnyitását követően olyan határozati javaslat születik, ami ez irányú. Illetve aki nem akarja most tárgyalni az előterjesztést, meg van a lehetősége arra, hogy nem támogatja a napirendre emelését.


Rajzó Ildikó képviselő javasolja a testületi ülés időpontjaként a bizottsági ülést követően február 5-ét meghatározni.


Krisztin N. László polgármester kéri először arról szavazni, hogy a mai munka alapjául elfogadja-e a Képviselő-testület a „Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás” tárgyú napirendet.  Kéri, hogy aki támogatja a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

61/2014. (I.30.) határozat

–      Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. január 30. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét – Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás – nem fogadja el.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a 3 : 3 szavazati arány azt jelenti, hogy nincs meg a többségi döntés, tehát a napirendeket nem fogadta el a képviselő-testület.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet a testület nem tudja most megtárgyalni, a testületi ülés összehívására későbbi időpontban kerül sor.


Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a vendégek megjelenését és az ülést 17,50 órakor bezárja.


K.m.f.


Krisztin N. László                                                       Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                          jegyző

Rajzó Ildikó

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Orbán Péter

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő