Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 07. 25. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 07. 25. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 30/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. július 25-én 16,20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder

termében  (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László  polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Folly Péter                      képviselő

Forintos Ervin                bizottsági tag

dr. Magó Ágnes              képviselő

Rajzó Ildikó                    képviselő

Simonné Visi Erzsébet   képviselő                                 (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              Költségvetési és Adóosztály vezetője

Horváth Márta                Műszaki Osztály vezetője

Tótné Sáfár Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető                         (5 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Képviselő-testületi tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából  7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Magó Ágnes és Orbán Péter képviselőket, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

578/2013.(VII.25) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület rendkívüli ülése a meghívó szerint 3 napirendi pontból áll. Az 1. napirendi pont visszavonásra került a Pénzügyi Bizottság ülésén. Kéri, hogy aki a módosított napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

579/2013.(VII.25.) határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról” napirendet napirendjéről leveszi,
 2. 2013. július 25-i rendkívüli ülés módosított napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.
  1. 1. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Greznár Attila kérelme a Rózsakő fesztivál támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozatokat.

 

Orbán Péter elnök: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

 

 1. I. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:
  1. A HVS intézkedés megnevezése: 2. számú intézkedés: Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény magvalósítása
   1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
   2. Projekt megnevezése: „Badacsonyi Szüret 2014.”
   3. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 2557/2. hrsz-ú ingatlan
    1. A projekt teljes tervezett költsége :                       19.906.484.- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:       15.000.000.- Ft

Az önerő összege:                                           4.906.484,- Ft

 

 1. II. hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállaljon arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.
 2. III. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

 

 1. I. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:
  1. A HVS intézkedés megnevezése: 1. számú intézkedés: Helyi rendezvények magvalósítása
  2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
  3. Projekt megnevezése: „Városnap
  4. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 306/1. hrsz-ú ingatlan
  5. A projekt teljes tervezett költsége :                                      1.039.800,- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:                         800.000,- Ft

Az önerő összege:                                                            239.800,- Ft

 

 1. II. hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállaljon arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

 

 1. III. hogy hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a Képviselő-testület tagjai részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Ismerteti a „Badacsonyi Szüret 2014.” pályázatra  vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglalt feltételekkel támogatja a pályázat benyújtását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot:

 

580/2013.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:

 1. A HVS intézkedés megnevezése: 2. számú intézkedés: Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény magvalósítása
  1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
  2. Projekt megnevezése: „Badacsonyi Szüret 2014.”
   1. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 2557/2. hrsz-ú ingatlan
   2. A projekt teljes tervezett költsége :                                   19.906.484.- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:                    15.000.000.- Ft

Az önerő összege:                                                                  4.906.484,- Ft

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester Ismerteti a „Városnap” pályázatra  vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglalt feltételekkel támogatja a pályázat benyújtását, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot:

581/2013.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

- Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott, az életminőséget javító intézkedések keretében és a közösségi célú fejlesztésre a „Közösségi kezdeményezések támogatása” pályázat benyújtásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:

 1. A HVS intézkedés megnevezése: 1. számú intézkedés: Helyi rendezvények magvalósítása
  1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi közösségek, vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés
  2. Projekt megnevezése: „Városnap
  3. Megvalósítás helyszíne: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 306/1. hrsz-ú ingatlan
  4. A projekt teljes tervezett költsége :                                1.039.800,- Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:                   800.000,- Ft

Az önerő összege:                                                                  239.800,- Ft

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 4. pontban részletezett helyszínen, ingatlanon – tulajdonosi jogkörében eljárva – a beruházást megvalósítja (nyertes pályázat esetén) és megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban, azaz az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a projektdokumentáció benyújtására. Felhatalmazza továbbá, a tulajdonosi nyilatkozat aláírására illetve, hogy jelen pályázat esetében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

2./ Napirendi pont:

Greznár Attila kérelme Rózsakő Fesztivál támogatására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter PüB elnök:

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Greznár Attila kérelmét támogassa és a Rózsakő fesztivált 2013. évben rendezze meg.

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát, miszerint a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal az augusztusi soros ülésre készítsen kimutatást, hogy a Rózsakő fesztivál idejére (2013. augusztus 16-20.) mennyi a szabad közterületek száma és az abból befolyó bevételek hogyan alakulnak. Javasolja továbbá, hogy Greznár Attila tételesen beárazott programtervet nyújtson be a Képviselő-testület felé.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a Képviselő-testület részéről?

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy általánosságban az összes rendezvényhez annyi hozzászólása van, hogy van egy településünk, önkormányzati vezetéssel. Valahol egy bizonyos kör olyan feltételeket szab, hogy kötelesek vagyunk támogatni. Szinte zsarolás félének érzi ezt. Ezen változtatni kellene. Kölcsönösnek kellene lenni, ne az legyen, hogy mindig kötelessége a Testületnek támogatást adni. Egyetért azzal, hogy az ilyen jellegű rendezvények a település hírnevét fejlesztik. Egy ilyen rendezvény esetében mindig az az elsődleges probléma, hogy egy bizonyos körnek van-e haszna vagy nincs?

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy gyakran valóban ki van szolgáltatva a Képviselő-testület. A Balaton-parti vezetőkkel sokat beszélget ezekről a dolgokról. E beszélgetések során többször megállapították, hogy csak ott van élet, ahol rendezvény van. Elmondható, hogy a bejáratott fesztiválokra vonul a tömeg. A Borhét rendezvény már kezdi elérni azt a színvonalat, hogy az emberek a szabadságukat erre az időszakra időzítik. Úgy néz ki, hogy a Rózsakő Fesztivál is elindult ebbe az irányba. Mindenkinek egy kicsit igaza van ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint akkor eredményes egy rendezvény, ha nem egy előadóra, hanem magára a rendezvényre jönnek a vendégek. A vendég itt alszik a településen, idegenforgalmi adót fizet be, állami támogatást generál, stb. Arról kell beszélni, hogy ezt hogyan lehet elérni.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a megközelítéssel van probléma. Ne az legyen mindig első szempont, hogy kinek mennyi haszna lesz, és ez alapján kelljen a Képviselő-testületnek döntenie, hogy hova engedjék az árusokat. Az Önkormányzatnak a városképre is figyelemmel kell lennie.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a Képviselőknek és minden hivatali alkalmazottnak azon kell dolgoznia, hogy Badacsonytomaj város hasznát optimalizálja. Ő maga úgy tud jó szívvel megszavazni, amikor látja, hogy mikor, mi fog történni, ki a felelős bizonyos dolgokért. Képlékeny dolgok megszavazását a maga részéről nem tudja felvállalni.

 

Forintos Ervin képviselő úgy gondolja, hogy a Rózsakő Fesztivál lehetne egy másabb jellegű rendezvény, mint a jelenlegi Borhét, mert más vendégkört vonzana. Véleménye szerint mindenkinek meg kell adni a lehetőséget.

 

Folly Péter képviselő a közterület használatra vonatkozó rendelettel kapcsolatban volt egy többségi döntés, hogy ilyen jellegű tevékenységekre a Képviselő-testület nem adja ki a közterületeket. Nem tudja, hogy Greznár úr hogy bérelheti a területet Domján Tamáséktól újra.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy az a terület nem közterület.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy nem Domján Tamásék és Greznár Attila ellen szólt az, hogy jobb lenne a jelenlegi tevékenységnek más helyet keresni Badacsonyban, mert a nagy adófizetőknek, a Bonvino-nak nem jó ez így. Véleménye szerint globálisan érdemes lenne ezt átgondolni, különösen arra tekintettel, hogy volt egy többségi akarat a Képviselő-testület részéről ezzel kapcsolatban. Emlékezete szerint dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a rendeletet át is dolgozta ezért. Ennek ellenére nem az történt, amit a Testület többsége szeretett volna. Senkit nem akarnak a vállalkozói tevékenységében meggátolni és károsítani. Arról van szó, hogy szeretnék, ha Badacsony belterülete bizonyos mértékig megváltozna.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kormányhivatal pillanatnyilag nem ért egyet ezzel a rendelkezéssel. Jelenleg van egy rendelet, arra vonatkozóan van egy kormányhivatali állásfoglalás, melyet a Képviselő-testület augusztus 08-i ülésén tárgyalni fog és az ügy majd megy egy végkifejlet felé.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy jogi ismeretei szerint a helyzet az, hogy amíg a Kormányhivatal ezt a Kúria előtt jogerősen nem nyeri meg, addig a Képviselő-testület által hozott rendelet hatálya fenn áll.

 

Forintos Ervin képviselő úgy érzi, hogy a képviselők egy koloncok az ügyben. Véleménye szerint a Bonvino Hotel tulajdonosai leülhettek volna Domján Tamásékkal, kivehették volna a területet és akkor nincs ott Greznár úr. A képviselőknek kell rendeletet módosítani, ahelyett, hogy az érintett emberek egymással ezt meg tudnák beszélni.

 

Folly Péter képviselő elmondja a kérdés az, hogy Badacsonytomajon emlékezete szerint erről 30 éve vita van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy zárják le a napirendet.

 

Krisztin N. László polgármester úr megadja a szót Domján Tamásnak.

 

Domján Tamás vállalkozó megértette a Képviselő-testület döntését. Egy szálloda megépült egy működő dolog mellett. Hogy lehetséges az, hogy Nagy Miklósék odaépültek, ők hozzájárultak mindenhez, és ettől kezdve őket totálisan megpróbálják eltiporni?  Egyetlen szomszédként nem ágáltak a szálloda építése ellen, mert tudták, hogy Badacsonynak jó lesz. Egyetlen feltételük volt, hogy őket ne akadályozzák abban, amit eddig is csináltak. Nem szeretnének elesni a terület bérletéből származó bevételtől. Nem hiszi, hogy a badacsonyi vállalkozókat, embereket sértené a vidámpark, Nagy Miklósékon kívül, ahogy 23 éve nem sértett senkit. Természetesen mindig van olyan, hogy valakinek nem tetszik valami. Véleménye szerint a kis adófizetőkre is gondolni kell. Elmondja, hogy a közterület használatra vonatkozó rendeletben foglaltakkal nem tudnak egyetérteni.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Elmondja Domján Tamásnak, hogy a közterület használatról szóló rendeletet a 08.08-i ülésén tárgyalja a Képviselő-testület. Ha teheti, vegyen részt majd azon az ülésen. A napirenddel kapcsolatban megkérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy további észrevétel nincs.  Javasolja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

582/2013.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

-Greznár Attila kérelme Rózsakő Fesztivál támogatására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javaslatát elfogadja és utasítja a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy az augusztusi soros ülésre készítsen kimutatást, hogy a Rózsakő fesztivál idejére (2013. augusztus 16-20.) mennyi a szabad közterületek száma és az abból befolyó bevételek hogyan alakulnak. Felkéri Greznár Attilát, hogy tételesen beárazott programtervet nyújtson be a Képviselő-testület felé.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. augusztus 8. képviselő-testületi ülés

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 16.20  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                                                           dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                              jegyző

dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 19., hétfő, Huba napja van. Holnap István napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!