Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Ügyintéző Műszaki Osztály Műszaki Osztály Telepengedély
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Telepengedély

There are no translations available.

Ki és hova köteles benyújtani a telepengedély kiadása iránti kérelmet, miről kell előzetesen meggyőződni?

A telepengedélyt a tevékenység folytatói -és nem a telephely tulajdonosának, bár ezek a legtöbb esetben egybeesnek - (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, természetes személyek –egyéni vállalkozók, bedolgozók-, bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végzők, valamint külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei) formanyomtatványon kérik a telepre (telep, építmény, építményrész, mint önálló rendeltetési egység) az Önkormányzat Jegyzőjétől. Az engedély kiadása iránti kérelem benyújtása előtt, amennyiben az eljárást nem előzi meg építésügyi hatósági engedélyezési eljárás, célszerű meggyőződni arról, hogy a településrendezési tervben rögzített övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben ugyanis a válasz nemleges, a kérelmet a Jegyző érdemi vizsgálat nélkül fogja elutasítani.

Mely tevékenységek esetén kell kérni telepengedélyt?


A 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet melléklete határozza meg ezeknek a tevékenységeknek a körét. Ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységekről van leginkább szó, melyeknél a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel.

Telepengedélyhez kötött tevékenységek a feldolgozóipari tevékenységek körében például


1. a dohánygyártás,
2. textilgyártás,
3. ruházati és bőripari termékek gyártása,
4. gépgyártás,
5. villamos gép, műszer gyártása,
6. bútorgyártás,
7. játékgyártás,
8. ragasztógyártás,
9. szerszámgyártás.

Telepengedély szükséges például az alábbi szolgáltatások végzéséhez:


1. a gépjárműjavítás,
2. tárolás, raktározás,
3. csomagolás,
4. szennyvíz gyűjtése kezelése,
5. hulladékgyűjtés, -kezelés,
6. textil, szőrme mosás, tisztítás.

Az imént említett kormányrendelet mellékletében szinte valamennyi gyártási, gazdasági tevékenység és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás megtalálható (kivétel például az élelmiszer-előállítás), illetve egyes tevékenységeket az előállított mennyiség alapján sorol ide a jogszabály (meghatározott mennyiség felett már más hatósági eljárást kell kezdeményezni). Környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek esetén sem kell telepengedélyt engedélyeztetni (a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek listáját a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza) .

A telepengedély hiányának jogkövetkezménye


Jogerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, folytatni, módosítani nem lehet. Az engedély nélkül végzett telepengedélyes tevékenység szabálysértésnek minősül.

A telepengedély nem mentesít a tevékenység folytatásához szükséges egyéb hatósági (építési, használatbavételi, rendeltetés megváltoztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzése alól!!

Mikor kell kérni telepengedélyt?

• Új telep létesítése esetén az új telep használatba vételét- építési tevékenység esetén a használatbavételi engedélyezési eljárást le kell folytatni- megelőzően;
• Telepengedéllyel rendelkező telepen a tevékenységi kör bővítésével, megváltoztatásával vagy módosításával járó tevékenység megkezdése előtt.

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

Az alapeljárásban 5000 forint, mely általános forgalmi adót nem tartalmaz. A kérelmező köteles a díjat a kérelem benyújtásakor Badacsonytomaj város Polgármesteri Hivatal pénztáránál rendezni.
Az ügyfél az eljárás díját az eljárás megindításakor - vagy a hiánypótlásra való felszólítást követő 8 napon belül - köteles megfizetni (ellenkező esetben a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja) .
Ha a kérelmező a helyszíni szemle kitűzése előtt visszavonja kérelmét, a befizetett díj 50 százalékát visszautalják neki. Amennyiben az eljárásban helyszíni szemle nem szükséges, és az ügyfél kérelmét az első fokú határozat jogerőre emelkedéséig visszavonta, a befizetett díj 80 százalékát vissza kell téríteni a kérelmező részére.

A telepengedély kiadása iránti kérelem


A telepengedély kiadása iránti kérelemben - amelyet általában a hivatalok által biztosított nyomtatványon kell benyújtani - meg kell jelölni, illetve mellékelni kell:

* a telep címét és a helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá a közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetését,
* a telep tulajdonosát (használóját),
* a telep használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a jogcímre vonatkozó igazolással együtt (adásvételi szerződés, bérleti szerződés),
* a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy raktározási tevékenységet (TEÁOR és SZJ szerinti besorolás számszerű feltüntetésével),
* a tevékenység végzéséhez szükséges – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmezése szerinti veszélyes munkaeszközöket,
* a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját,
* a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmezése szerint, valamint a telep üzemeltetésének (nyitva tartásának) időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,
* tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szociális helyiségek biztosításának módját és kialakítottságát,
* ivóvíz, iparivíz- ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,
* az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját,
* a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,
* a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típusfűtőteljesítmény adatait,
* a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,
* a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,
* a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön jogszabályokban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható időpontját,
* amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét,
* a tevékenység végzését engedélyező már meglevő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket.

Helyszíni szemle

A Jegyző a kérelemmel érintett telepen helyszíni szemlét tart. Erről a szemle megtartása előtt legalább 8 nappal a jogszabályban meghatározott szakhatóságokat, az adott ingatlan és a szomszédos ingatlan tulajdonosait és természetesen a kérelmezőt írásban értesíti. A helyszíni szemle megállapításáról jegyzőkönyv készül.
Helyszíni szemle megtartása nélkül dönthet a Jegyző, ha megállapítja, hogy a telepen végzett azonos tevékenységekre adtak telepengedélyt, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott- rendeltetésmódosításra korábban már engedélyt adtak, az engedélyezés során mérlegelendő körülmények időközben nem változtak, és a folytatni kívánt tevékenység céljára a telep továbbra is alkalmas. A Jegyzőnek a szakhatóságok állásfoglalását ekkor is meg kell kérnie, kivéve ha a szakhatósági hozzájárulások megadásától hat hónap még nem telt el,és a korábban benyújtott kérelem tartalmának az ügy tárgyával való azonosságát a szakhatóság megállapította.

Az engedély megadása, illetve ellenőrzése


A Jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep, különösen műszaki szempontból megfelel a – környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre- vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján- az abban foglalt feltételekkel- ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély is adható.
A jegyző a telepengedély iránti kérelem alapján köteles 60 napon belül érdemi határozatban dönteni. .

A telepengedély meglétét a jegyzőn kívül az eljárásban résztvevő hatóságok és a fogyasztóvédelmi felügyelőség is jogosult ellenőrizni, szükség esetén hatósági jogkörüket gyakorolni, indokolt esetben a tevékenység telephelyen történő gyakorlásának felfüggesztését, korlátozását, vagy a telep ideiglenes bezárását kezdeményezni a jegyzőnél.

Az eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés

Az ügyfél (a kérelmező) és akire a telepengedély iránti kérelmet elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, a határozattal szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet . Ez azt jelenti, hogy például a szomszéd is fellebbezhet, ha számára a közelében folyó tevékenység nem fogadható el (pl. nagy zajjal vagy levegőszennyezéssel jár). A fellebbezést a sérelmezett határozatot hozó jegyzőnél (a polgármesteri hivatal közigazgatási irodájánál) kell benyújtani. Amennyiben a jegyző a fellebbezésben foglaltaknak nem tesz eleget, 8 napon belül továbbítja azt a területileg illetékes megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalhoz. A fellebbezési eljárás díja 6000 forint, melyet a polgármesteri hivatal pénztárában kell befizetni. Ez a díj az ügyfélnek teljes egészében visszajár, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogsértő volt.

A fellebbezés halasztó hatálya

Amennyiben az arra jogosult személy élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot a beadvány elbírálásáig nem lehet végrehajtani (tehát például a szomszéd fellebbezése esetén nem lehet az engedélyt kiadni, és így a tevékenység megkezdése is elmarad), kivéve azt a lehetőséget, ha a hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította .

Bejelentési kötelezettség

A telepengedély jogosultja 30 napon belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni a telepengedély megadását követően a jogszabályban felsorolt - a kérelemben is feltüntetett - adatokban történő változást.
Ha a telepen folytatott ipari, szolgáltató vagy raktározási tevékenységben történik változás a régi telepengedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új telepengedély megadásáról hoz határozatot. Amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

Az eljárás jogi alapja:
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. Rendelet, a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999 (X. 13.) BM rendelet, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

Ügyintéző: Szántai Ferencné
Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
Telefon: 87/571-275
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 07., Tuesday, Apollónia napja van. Holnap Ellák napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!