Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.05.12. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.05.12. rendkívüli PÜB jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 9/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. május 12-én 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Molnárné Keller Csilla  MENÜ. Kft. ügyvezető

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

153/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 6 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. május 12-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. MENÜ Kft. pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 2. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Szerződés teljesítéséről tájékoztatás - Strandfejlesztések építési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. 988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a konyha felújításával kapcsolatosan a Képviselő-testület két döntést hozott. Egyrészt elfogadta a Virtual English Systems Kft. ajánlatát a VP 6-7.2.1.-7.4.1.3-17 című, Helyi termékértékesítés szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázat kidolgozására, illetve döntött a pályázat benyújtásáról, melynek összköltsége 26.666.666 Ft, ebből az önrész 6.666.666 Ft. Közben tudomást szereztünk arról, hogy a TOP2 keretében is lehet 100 %-os támogatással a konyha felújítására pályázni. Javasolja mindkét pályázat benyújtását. A NÉBIH ellenőrzés során az óvodai tálalókonyhával kapcsolatosan is merültek fel problémák, ezért javasolja a tálalókonyhát is belefoglalni a pályázatba.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a TOP pályázatok esetében két lehetőség van. A TOP-4.2.1.-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat esetében az ügyvezető igazolta, hogy a 0-6 éves gyerekek adagszámai és a szociális étkeztetés adagszáma meghaladja az 51 %-ot, mely a pályázat egyik feltétele.  A pályázat keretösszege Veszprém megyére 100 millió forint.  A pályázatban minimum 26 millió forintos támogatással lehetőség van a konyha fejlesztésére és járműbeszerzésre is. A TOP-1.4.1-16 pályázatra, melynek tárgya a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével, is pályázhatunk. Bár a tavaly beadott pályázatunk nyert, az óvoda további fejlesztése céljából újra beadható. Az óvodai melegítő konyha felújítása az óvoda további belső felújításával együtt végezhető el. Veszprém megyére 1.252 millió forint áll rendelkezésre. A két pályázat közül csak az egyikre adható be a támogatási igény. A VP pályázatról döntött a testület, a projekt előkészítése folyik. A pályázatot május 22-én benyújtjuk. A Virtual English Systems Kft. nettó 400 eFt-ért vállalta a pályázat előkészítését mindkét esetben. Ez tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmányt is, mely a projekt kapcsán elszámolható lesz.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az elkészített anyag felhasználható-e más pályázatban. Úgy gondolja, hogy nagyon kicsi esélyünk van.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy eléggé specifikus anyagról van szó, de átdolgozással használható lenne. Az óvoda felújítására kaptunk már pénzt, ezért úgy gondolja, hogy kevés esélye van az ismételt támogatásnak. Megjegyzi, hogy a VP-es pályázathoz az óvodai részre a költségvetés elkészült, de a tervezéshez a plusz fedezetet biztosítani kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a TOP-4.2.1.-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése pályázat beadását támogatja 30 millió forint összköltséggel és a vonatkozó határozati javaslatok az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

   • a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése pályázat kerüljön benyújtásra 30 millió forint összköltséggel,
 • a pályázat előkészítését a Virtual Englisch Systems Kft.-től rendelje meg nettó 400 eFt + 27 % ÁFA összegben az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Gönczi úrral pontosította a pályázat tartalmát az elkészített ábra alapján, melyet a képviselők részére is megküldött. A filozófia lényege, hogy a turista Badacsony központjából feljusson a hegyre. Járdák, utak építése, burkolása, felső bazársor, nyilvános illemhely felújítása, pihenőpontok kialakítása stb. szerepel az elképzelésben. Gönczi úr elmondta, hogy csak a Kisfaludy útra van mandátuma, az alsóbb szakaszokra nem nyilatkozhat. Felmerült, hogy lehet-e az elektromos vezetékek és az ívóvíz vezeték föld alá vitelére engedélyt szerezni 2 hónap alatt, a bontási feladatokat a pályázat nem támogatja, a Kisfaludy háznál a felső parkoló magántulajdonban van. Az egész projektnek talán a parkoló pályázati pénzből való megvásárlása lehetne a legnagyobb hozadéka, de kérdés, hogy a tulajdonos eladja-e.  Szóba került kiegészítő elemként a Rózsakőig vezető támfal és lépcső felújítása, mely Nemzeti Parki terület. Az ott lévő egykori illemhelyek vonatkozásában korábban Viosz Judittal területcsere merült fel. A magánterületek tulajdonosai a járda kialakításához hozzájárulnak. A sétány egy része állami tulajdonú terület, nem biztos, hogy beszerezhetők ennyi idő alatt a szükséges hozzájárulások. A pályázat sok látványelemet tartalmaz, pld. digitális visszatekintés a múltba, stb.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy inkább soft elemekkel akarják megtölteni a pályázatot, de személy szerint a távcsöveket és hasonlókat nem támogatná, inkább a hard elemek megvalósítása lenne a cél. Javasolja a Kisfaludy úton a táblázat szerinti 1.,2., 3., 4., 5., 6., 13-as területekre, illetve a magánterületekre elkészíteni a tervet és a költségvetést. A pályázat kiírója azt ígérte, hogy a tulajdonosi hozzájárulásokat segítik beszerezni. Ha a parkolót meg tudnánk venni, a Rózsakőig rendbe lehetne tenni a területet. Kéri a hozzájárulásokhoz a kérelmeket hivatalosan még a mai napon kiküldeni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke nem érti, hogy miért nem támogatják egy nagy parkoló kialakítását az út elején.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a cél, hogy a vendég gyalog menjen fel a hegyre. Az út aszfaltos felületén kívül gyakorlatilag semmi nem az önkormányzaté. Egy pontos kimutatásra lenne szükség, hogy mely területekre kérjük meg a hozzájárulásokat.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint Viosz Juditot, a kanyarban lévő két ingatlan tulajdonosát, a Nemzeti Parkot, a Magyar Államot, a Kutató Intézetet és az MNV. Zrt-t kell megkeresni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezési ajánlatokat a nyilvános illemhely és a pihenőhelyek vonatkozásában is meg kell kérni. A tulajdonosi hozzájárulást a Kisfaludy úton a gyalogos közlekedés biztosítása érdekében járda kialakításához kérjük, ezen fejlesztést pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. Megjegyzi, hogy a közvilágításhoz a tervek elkészítését az EON 11 hónapra vállalja.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy vannak egyéb jogosult tervezők is, a közvilágítási terv csak bejelentés köteles, akár 3 hét alatt elkészíthető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a tulajdonosi hozzájárulások mai napon történő bekérésével, illetve a szükséges fejlesztések tárgyában a tervezői árajánlatok bekérésével, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás keretében benyújtandó Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázattal kapcsolatban a tulajdonosi hozzájárulásokat megkérő levelet a mai napon megküldeni a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai részére, illetve a szükséges fejlesztések tárgyában a tervezői árajánlatok bekérését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja egy felelős csapat felállítását, aki a tervezővel egyeztetni fog. Javasolja, hogy a team tagja Krisztin N. László polgármester, Forintos Ervin és Laposa Bence képviselők, Part Róbert helyi vállalkozó és a hivatal részéről Gerencsér Tamás ügyintéző legyen. Az eseményekről a testület folyamatosan kapjon tájékoztatást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki e team felállítását az elhangzottak szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

157/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tervezői feladatainak egyeztetéséhez bizottság felállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja team felállítását a tervezővel történő egyeztetéshez, a következő tagokkal: Krisztin N. László polgármester, Forintos Ervin és Laposa Bence képviselők, Part Róbert helyi vállalkozó, Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző és az eseményekről a testület folyamatosan kapjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Szerződés teljesítéséről tájékoztatás - Strandfejlesztések építési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyi strand fejlesztésére a tervek és az engedély rendelkezésre állnak. A Bányász strandi fejlesztés nem engedély köteles, alaprajz és a tervek megvannak. A badacsonytomaji strandnál csak az illemhelyhez kell engedély, amit kb. két hét múlva kaphatunk meg.  A badacsonytomaji és a badacsonyi felújítás közbeszerzés köteles, amit a szeptemberi munkakezdésig le kell folytatni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a szezon előtt az illemhely felújítása még megoldható-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az illemhely a település szégyene, a pályázattól függetlenül is meg kellene csinálni. A feltételek biztosítottak a munka megkezdéséhez, kialakítottak egy hátsó kaput, a munkaterületet elkülönítették a strandtól. Ha a pályázat nyer, a közbeszerzés lezajlik július 10-ig és találnak kivitelezőt, akkor megkezdik a felújítást. Ha az adminisztrációs munka késne, akkor is rendbe kell tetetni minimális költséggel, mert működnie kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás a tervek és a költségvetés birtokában elindítható, időközben az engedélyezési eljárás lefolytatható.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 3 ütemben fogja a munkát elvégeztetni, az utolsó ütem, a bejárat szeptemberre marad. Mindenért neki kell vállalnia a felelősséget, de kéri a testületet, hogy ha problémák merülnének fel, a körülményeket vegye figyelembe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

158/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szerződés teljesítéséről tájékoztatás - Strandfejlesztések építési terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Fő utca – Hősök tere rekonstrukcióját a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése pályázatba bele kívánja foglalni a Képviselő-testület. A pályázat előkészítésébe külső pályázatíró bevonását javasolták, melyhez 3 ajánlatot kértünk be. Az ajánlatokat ismerteti. Megjegyzi, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-t konzorciumi tagként be kell vonni. A projekt összköltsége mintegy 350 millió forint, de a tervekre még nincs költségvetés.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 12.00 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy most még ne vonjunk be külső céget, önkormányzatilag menedzseljük a pályázatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a TOP-2.1.2-16 Zöld város pályázathoz a badacsonyi központi park és a Halászkert parkoló és árok felújítását javasolják megfontolásra. A TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretében a művelődési ház, könyvtár, civil ház külső hőszigetelése, korszerűsítése lenne megoldható, illetve a COOP bolt átalakítása, mely még nincs az önkormányzat tulajdonában.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a pályázat belső átalakításokat nem támogat, csak energetikai beruházásokat lehet csinálni. Esetleg az óvodára napelemek elhelyezhetők lennének. Elmondja, hogy a térségre rendelkezésre álló összeg 30-40 millió forint, ebbe még a Művelődési ház sem férne bele. A pályázat augusztus végéig adható be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a GINOP-7.1.9-17 pályázat előkészítésébe egyelőre ne vonjunk be külső céget, írjunk egy levelet az MTÜ-nek, hogy ebben konzorciumi partnerként szeretnénk indulni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

159/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat előkészítésébe, a Fő utca-Hősök tere rekonstrukciója céljából egyelőre ne vonjon be külső céget. Jelezze az MTÜ felé, hogy konzorciumi partnerként szeretne az önkormányzat a pályázaton elindulni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester javasolja a témát a májusi soros ülésre visszahozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

160/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat témakörét a májusi soros ülésén tárgyalja újra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat előkészítésével a badacsonyi központi park, a Halászkert parkoló és árok felújítása céljából, 50 millió forint projekt összköltséggel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

161/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat előkészítését rendelje el a badacsonyi központi park, a Halászkert parkoló és árok fejlesztése céljából, 50 millió forint projekt összeköltséggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázaton ne induljunk. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

162/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukció keretében ne nyújtson be pályázatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szőlő művelési ágú ingatlant a Part család bérli 2024-ig. Csűri Róbert budapesti lakostól kérelem érkezett az ingatlan megvásárlására. Ha a testület támogatná az eladását, javasolja rögzíteni akár visszavásárlási opcióval, hogy ott a jövőben is csak szőlő lehet. A településfejlesztési koncepció szerint az önkormányzat védi a szőlőterületeket, megakadályozza az elaprózódást. Az nem érdeke az önkormányzatnak, hogy ott telkek legyenek, ezt jogi eszközökkel ki kell zárni. A kérelmező ingatlana szomszédos a 988/1. hrsz-ú ingatlannal, azzal érvelt, hogy nem szeretné, ha elé építenének.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint az értékbecslés összege egy építési telek értékének felel meg, a szőlő nem ér annyit.

 

Kun István bizottsági tag nem javasolja az ingatlan eladását, a terület később a többszörösét érheti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a soros ülésre visszahozni a kérelmet, mivel jelenleg a döntéshez kevés információ áll rendelkezésre. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

163/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Csűri Róbert (1031 Budapest, Nánási u. 5-7) szám alatti lakos Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatáról ne döntsön, azt a májusi soros ülésén tárgyalja újra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mólónál lévő közterületre sokan jelezték igényüket.  5-6 helyre 20 jelentkező lenne. Kérdezi, hogy a járda mellé kaphat-e engedélyt árusításra kürtöskalácsot, kerámiát, ajándéktárgyakat, dinnyét árusító kereskedő, illetve két helyre Végh Tamás, aki tavaly is ott bérelt közterületet.

 

Kun István bizottsági tag szerint igen, de a szemétszállítási szerződést mindenki köteles megkötni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a molófejen lévő közterületen 6 árusítóhely bérbeadásával a vitában elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

164/2017. (V.12.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vegyes ügyek, molófejen közterület bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Badacsony mólófejen 6 db árusítóhely bérbeadásával egyetért, javasolja a közterületek kiadását kürtöskalács, kerámia, ajándéktárgyak, dinnye árusítással foglalkozó vállalkozók részére, illetve Végh Tamás vállalkozó részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                         Kun István

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő