Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 06. 22. soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 06. 22. soros PÜB jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 14/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. június 22-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              igazgató

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

200/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 20 napirendi pont szerepel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

201/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.06.22-én megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét 20 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tü. százados parancsnok

 1. 2. BVKI SZMSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 3. Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 5. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. A Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Közművelődési érdekeltségnövelő és Lakossági víz és csatorna támogatás pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tü. százados parancsnok

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy ha belterületen valaki begyújtja a tüzet, köteles-e a tűzoltóság kivonulni, és eloltatni, ha jelzést kap.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy belterületen a tűzgyújtás szabályait az önkormányzat rendelete szabályozza. Május 1-től szeptember 1-ig tilos a tűzgyújtás, nem szabad égetni. Ilyen esetben vagy a közterület-felügyeletet vagy a katasztrófa védelmet kell hívni. A külterület a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz tartozik, a hatóságnak szankcionálási jogköre is van.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kéri, hogy az idevonatkozó szabályokat a Jegyző asszony vagy a Tűzoltóság képviselője mondja el a testületi ülésen. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

202/2015. (VI. 22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előerjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja el.

A bizottság kéri, hogy a testületi ülésen a televízió nyilvánossága előtt kapjon a lakosság tájékoztatást a tűzgyújtás belterületre illetve külterületre vonatkozó szabályairól.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

BVKI SZMSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az SZMSZ módosításával az előterjesztésben leírtak szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

203/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI SZMSZ módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti- és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke a lehetséges szponzorokról kér tájékoztatást. Elmondja, hogy a testület a Róza bál szervezésére 1.750 eFt-ot szavazott meg. A bevételi oldalon 640 eFt-ot lát 80 főre. Megjegyzi, hogy ezek szerint a többiek – mintegy 120 fő – nem fizetnek a belépőért.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a megállapodás 20-25 főről szólt, a protokoll listát a testület állítja össze. A többiek fizetnek. A termet 150-160 főre lehet berendezni, a létszám a jegyelővételtől függ.

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a saját jegyét kifizeti, vagy nem vesz részt a rendezvényen.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a meghívott vendégek részére a szállást is az önkormányzat fizeti-e.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az önkormányzat néhány budapesti patrónusától nem várható el, hogy éjszaka hazamenjen. Ez egyedileg fog kialakulni.

 

Laposa Bence bizottsági tag úgy tudja támogatni a rendezvény helyszínét, ha gasztronómiai oldalon a Halászkert Étterem segítséget vesz igénybe.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy erről egyeztettek, a BonVino Kft. felajánlotta a segítségét.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat lengyel vendégei a Halászkert Étteremben fogyasztották el a búcsú ebédet, teljesen korrekt volt az ellátás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy Laposa Bence képviselő is vegyen részt a gasztronómiai kínálat egyeztetésén. Kéri, hogy aki a programtervvel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

204/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Róza bál programtervét támogassa a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében és rendezésében.

A bizottság javasolja, hogy Laposa Bence képviselő is vegyen részt a program gasztronómiai részének egyeztetésén.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a strandok bekamerázásával kapcsolatosan a VN. Kft. vissza nem térítendő támogatásként a 2015. évi tartalék terhére 456.334,- Ft biztosítását kéri. Az un. Altinger kereszt környezetének felújítását a testület őszre halasztotta, az ideszánt 434 eFt-ot a FŐBER üdülő előtti tér burkolására fordította. A kereszt környezetének felújításához szükséges összeget biztosítani kell, illetve a célirányosan átadott összegből a KFT. finanszírozni tudja.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a FŐBER előtt azóta is személyautók és motorkerékpárok parkolnak. Kérdezi, hogy ezt hogyan lehet megakadályozni.

 

Bolla József ügyvezető ismerteti, hogy az üdülő előtti teret úgy kellett kialakítaniuk, hogy a bejárás biztosított legyen, fizikai akadályt oda nem lehet tenni. A fejlesztést az üdülő tulajdonosa kedvezően fogadta. Kérte, hogy a 71-es mellett lévő bazaltszegély szűntessék meg, mert az autók kerekét tönkre teszi. Az udvarban a parkolás lehetőségét megteremtették, talán így a probléma megszűnik.

 

Kun István bizottsági tag kéri pontosítani a lakosság részére kiküldött szórólapot. Megkeresték azzal, hogy a VN. Kft. a zöldhulladékot térítés ellenében elviszi-e az ingatlanokról. Megjegyzi, hogy az Egry sétány és a vasút közötti árok tele van nyesedékkel.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a téli síkosság mentesítésre és a fűnyírásra vonatkozó szabályokat tartalmazza a szórólap. A lakossági hulladékot nem tudják elszállítani, a Szénégető dűlőben ismét szeméttelep alakulna ki. Legközelebb Balatonfüredre vihető, autógondokkal küzd a cég, kapacitás hiányában nem tudják vállalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a bérkompenzációs anyaggal kapcsolatosan kérdezi, hogy az 5 fő munkába állt-e. Van-e seprőgépe a Kft-nek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, elégedett a munkájukkal. Ki meri jelenteni, hogy Badacsonytomajon nincs munkanélküli, csak esetleg olyan, aki nem akar dolgozni. Az öt embert a környező településekről tudta csak felvenni 3 hónapra. Seprőgéppel rendelkeznek. Az árokból a nyesedék eltávolítását ma befejezik. Ismerteti, hogy a badacsonytomaji strand felújítása a 2014. évben elfogadott testületi döntés szerint történik, az előterjesztés tartalmazza a feladatokat. A kerékpártárolót kialakították, a piknik asztalok a héten elkészülnek. A régi pénztár épület elbontása megtörtént. Kérdezi, hogy mire gondolt a testület, amikkor a lidó melletti betonszegély bontásáról döntött.  Két darab napozóstég elkészült, még nincs a vízre rakva. A pénzkezelő helyiségekben a kamera rendszer felszerelése pár napon belül elkészül. A badacsonyi és a tomaji strandon 3-3 db lesz. Kellene még a Winkler fél büféhez a Tátika felől, illetve a jelenlegi büfék mögötti részre. Ha ott a pénztáros mozgást lát, a strandgondnoknak a feladata az intézkedés megtétele.  Az idén lejárnak a strandi büfékre a bérleti szerződések. Ha a testület a felújításban gondolkodik, erre is oda kell figyelni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a lidó melletti, körben húzódó lépcső bontásáról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legmelegebb időben az utak locsolására intézkedett, a tűzoltók bevonásával. Felháborítja, hogy egyesek számon kérik, hogy mit képzel, miért nem locsoltatja az önkormányzat az utakat. Ezt a kérdést a kamerák előtt helyre kell tenni. A korábbi évekhez képest jóval nehezebb a locsolás megszervezése, a Megyei Katasztrófavédelemtől kell engedélyt kérni a tűzoltók segítségének igénybevételéhez.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja megvizsgálni, hogy mennyibe kerülne, ha a VN. Kft. megszerezné a szükséges gépeket és ők végeznék a locsolást.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a multikárt a virágok locsolása teljesen leköti. A településről a virágosítás kapcsán kedvező visszajelzéseket kapnak. Szabóné Fekete Mónika felügyeli ezt a részterületet, két hölgy csak az ágyásokat gondozza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Fő utcán a Kálóczi féle házról potyog a cserép, kéri a műszaki osztály intézkedését.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a strandi pénztárosok felvetették, hogy a kamerák telepítése mellett a hangfelvétel rögzítése jogszerű-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak hozzájárulásukkal készíthető felvétel. Nyilvánosságra kell hozni, hogy ott kamerafelvétel készül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a tájékoztató elfogadását, a kért összeg biztosítását.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a VN. Kft. számoljon el az előző támogatással. Csak ezt követően kaphat újabbat.

 

Bolla József ügyvezető ígéretet tesz arra, hogy a testületi ülésig elszámolnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel együtt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

205/2015. VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – által benyújtott tájékoztatót fogadja el.
 2. A badacsonytomaji és badacsonyi strandokon a kamera rendszer telepítéséhez szükséges forrást vissza nem térítendő támogatásként a 2015. évi tartalék terhére, 456.334,- Ft összegben, azaz négyszázötvenhatezer-háromszázharmincnégy forint biztosítsa azt követően, hogy a támogatott VN. Kft. a 2015. évben átadott támogatások összegével elszámolt.
 3. a támogatás felhasználásának határidejét: 2015. december 31. napjában határozza meg, mellyel a VN Kft. 2016. január 31-.ig köteles elszámolni.
 4. 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása
 5. 5. hatalmazza fel a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft-vel.
 6. 6. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. felkérni a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a rendelet módosítás a testület előző döntései alapján készült, a pénzmaradvány felosztását is tartalmazza. A Kulturális Intézménynél 1 fő jubileumi jutalomra jogosult a törvény szerint, részére 749 eFt finanszírozást állított be a költségvetésbe. Így a rendeletben szereplő 841.566 eF-ttal szemben a főösszeg 842.315 eFt, illetve az anyag kiegészül a 10. számú melléklettel, mely a finanszírozási összeg változását tartalmazza.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az elhangzott kiegészítéssel elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

206/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a rendeletben szereplő 841.566 eFt 842.315 eFt-ra módosul, illetve a rendelet 10. melléklettel kerül kiegészítésre, mely a finanszírozási összeg változását tartalmazza.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy jelenleg mennyi az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Milyen összeget jelentenek a többletkifizetések. Miért szélesítettük ki a jogosultak körét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 28.500 Ft, tavalyhoz képest nem változott.  A kérelmezők szociális hátterét felülvizsgálták, illetve a tapasztalatok alapján javasolják a rendelet módosítását. Példaként említi, hogy az ún. temetési jogcímen kiadott támogatások okoznak problémát, több ténylegesen rászoruló család az új szabályok szerint nem kaphat támogatást. Pályáztak továbbá a szociális támogatási keret kiegészítésére, még nem kaptak választ a minisztériumtól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megváltozott szociális törvényt nem tanulmányozta át a testület olyan mértékben, hogy az anomáliákat észrevegye. A születési támogatás pld. 50 eF-ról 33 eFt-ra csökkent. Azt a megoldást javasoljuk, hogy az 1 fő által egész évben igénybe vehető támogatás összegét 56 eFt-ra emeljük, mely eddig 44 eFt volt. Megjegyzi, hogy véleménye szerint a települési támogatásra jelentkezők jelentős része nincs akkora bajban, de a jelenlegi szabályok szerint nehéz az igénylők elkülönítése. Előfordulhat, hogy sokan kihasználják a megemelt keretet. A temetési segély szintén a települési támogatásokhoz tartozik, így aki rászoruló, de a nyugdíja kicsit magasabb, már nem kaphatja meg. Itt a jövedelemhatárt emeltük meg, így többen megkaphatják. A testület ebben a két pontban kell, hogy döntsön. Amennyiben a rendeletmódosítást nem támogatja, annak kommunikációját meg kell teremtenie.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

207/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester megköszöni a jegyző asszonynak a munkáját, kéri hogy ismertesse a módosítás lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a településen évről évre jelentősen nő az időskorúak száma, az öregedési index emelkedik. Gondot okoz a fiatalok helyben tartása, a kisgyerekek elhelyezése. A családi napközit fogalmaztuk meg 0-14 éves korosztály részére, de az egységes, több funkciós intézmény is beletartozik a programba. Felmerült az egységes óvoda és bölcsőde kérdése. Javasolja ezt a tartalmat továbbra is hatályban tartani. Célravezető lenne a megvalósításra forrásokat szerezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

208/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Jelentse ki, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.
 2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2013. június 28. napján, az 563/2013. (VI.28.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos.
 3. Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a képviselő-testület jelen határozatát és a polgármester 2. pont szerinti nyilatkozatát a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

8./ Napirendi pont

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke úgy emlékszik, hogy 1 millió forintért már megterveztettük a rendszert.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kerékpárút melletti részt terveztettük csak.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy felmérés történt, kifizetés nem.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a közbeszerző kiválasztása mellett kell-e külön tervezőt választani. Véleménye szerint meg kell határozni, hogy mit szeretne a testület, a közbeszerzést ennek megfelelően kell kiírni. Az árajánlatok tartalma eltérő. Tudomása szerint a kiküldött megkeresésben lévő szerződéstervezet szerint a majdani kivitelező fizeti a tervezői díjat. Ha ez így van, akkor a legbővebb műszaki tartalmú árajánlatot javasolja elfogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt fél évben a közvilágítás fejlesztésével összefüggésben több vállalkozóval tárgyaltunk. A testület úgy döntött, hogy ESCO típusú módon kívánja megvalósítani a fejlesztést. Az egyik cég szerződéstervezetet küld konkrét tervezővel. Ez nem megfelelő, bizonyos összeghatár felett 3 árajánlatot kell bekérni. A megküldött szerződéstervezet előnye, hogy a tervezési díjat a közbeszerzés által kiválasztott kivitelező fizeti. Közben a három ajánlat beérkezett. Örülne, ha döntés születne, hiszen az ESCO típusú finanszírozásnak határideje van. Kun István képviselő szerint a szerződésben a közbeszerzés és a kivitelezés azért van szétválasztva, mert a közbeszerzőt jogszabályi alapon az önkormányzatnak kell fizetni. A két feladatot javasolja összekötni. Kérdezi a jegyzőt, hogyan történne a kifizetés ebben az esetben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési kiírásban kell a közbeszerzési szakértőnek ilyen módon a megbízást megadni.

 

Kun István bizottsági tag szerint, aki hivatalosan pályázik, egyúttal pályázatot ad be a tervezésre is. A testületnek a feltételeket kell megadni. Ha nincsenek pontosan megadva a paraméterek, a kivitelező a legolcsóbb anyagokat fogja megvenni. Ha pontosan megszabjuk pld. a lámpák típusát, akkor előfordulhat, hogy csak egy kivitelező tud annak eleget tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés során a dokumentációnak két eleme lesz, a tervezés és a kivitelezés.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a két dolog összemosható, a kivitelező lehet a tervező is. Az ESCO rendszerben az a lényeg, hogy mi szabjuk meg, hogy melyik utcában milyen fényerő legyen, mikor égjen a világítás. Vannak uniós előírások a fényerőre, melyek konkrétan mérhetők. Számunkra az a legjobb választás, aki a legrövidebb megtérülési időt vállalja. Kérdezi, hogy van-e olyan ajánlat, mely a jelenlegi fényerőt produkálná.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a jelenlegi fényerő mellett nem csökkenne a közvilágítás költsége.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy ha a jelenlegi fényerő nem biztosított, akkor ne legyen korszerűsítés. Egyébként ha ESCO típusú rendszerben pályázik valaki és bevállalja a 10 éves megtérülést, akkor ha nem csökken a költség, az sem az önkormányzat problémája.

 

Wolf Viktória jegyző hozzáteszi, hogy a közbeszerzési szakértőnek a műszaki osztályvezető bevonásával a felelőssége olyan szinten dokumentálni a közbeszerzési kiírásban, hogy ne legyen tévedés. Meghívásos eljárásra kerül sor, valamennyi ajánlatot a közbeszerzési bizottságnak tételesen végig kell nézni. A műszaki paraméterekről sajnos nem tud nyilatkozni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az értékhatár lehetővé teszi a meghívásos közbeszerzési eljárás lebonyolítását, így a testület azokat a vállalkozókat hívhatja meg, akikben megbízik és tudják a kívánt minőséget biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint azt kell felmérni, hogy hol milyen fényerő legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerző lebonyolítja az eljárást, előkészíti a dokumentációt, mellékeli a terveket. Az ajánlatok beérkezését követően a bizottság bontja és értékeli azokat, majd a testületi kiválasztja a nyertest. A testület ESCO típusú rendszerről határozott, így kell kiírni a pályázatot. Ha 10 %-ot meghaladó mértékben kerül alvállalkozó bevonásra, akkor a szerződési feltételek rá is vonatkoznak, arról nyilatkoznia kell.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy ha a testület dönt, a legkomplexebb ajánlatot adó vállalkozót válassza.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nincs rendesen előkészítve a projekt, nem a testületnek kell meghatározni, hogy milyen legyen pld. a lámpa. Ehhez a testület nem rendelkezik szakértelemmel. Javasolja arról dönteni, amit Kun István képviselő mondott.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a műszaki osztály képes-e olyan anyagot összeállítani, mely konkrétan tartalmazza, hogy milyen technikai feltételeknek kell megfelelnie a közvilágításnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem, mert ez a terület speciális szakértelmet igényel.

 

Kun István bizottsági tag javasolja egy független tervező kiválasztását, mely alapján a pályázat kiírható. A közvilágítást az uniós előírásoknak megfelelően kell megterveztetni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a testületnek akkor is meg kell határozni az alap paramétereket. A tervező abban segít, hogy jó legyen a végeredmény, de az igényeket meg kell fogalmazni.

 

Forintos Ervin kérdezi, hogy mennyire sürget az idő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a cégek más-más műszaki tartalommal adtak ajánlatot. Javasolja a jelenlegi előterjesztés felülvizsgálatát, új műszaki tartalomra és a közbeszerzési eljárás lefolytatására árajánlatok bekérését. A kettőt nem tartja célszerűnek összemosni.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az árajánlatok között jelentős különbségek vannak. Az egyik nagyon drága, de mindent tartalmaz, ami nekünk kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valóban a Sistrade Kft. ajánlata a legrészletesebb, a Kemping szakaszra is ajánlatot ad.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint a tervezést mindenképpen meg kell előznie egy felmérésnek. Kérdezi, hogy kiktől kérjünk még ajánlatot.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért a polgármester úrral, de meg kell vizsgálni a tervező választásnál, hogy milyen munkákat végzett korábban. Lehet, hogy a Sistrade Kft. is enged az árból.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vagy újabb ajánlatokat kérünk be, vagy annak az ajánlatát kell elfogadni, aki határidőre beadta. A Sistrade Kft. ajánlata határidő után érkezett. Javasolja a három cégtől újabb ajánlat bekérését kedd 18.00 órai határidővel a meghatározott műszaki tartalomra, referencia munkák megjelölése mellett. A nyertes pályázó feladata lesz az engedélyezési eljárás lefolytatása is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadásával az ülésen elhangzott módosító javaslatok beépítése mellett egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

209/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- hagyja jóvá „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását az 1. sz. melléklet szerint. Kérje fel a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.

-  az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárás bonyolításával Dr. Garancsy Georgina hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg és egyben kérje fel a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A közbeszerzési eljárás finanszírozását, 548.900,- Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezer-kilencszáz forint összegben a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa.

- a Pénzügyi bizottság felkéri a műszaki osztályt, hogy az elhangzott műszaki tartalommal 2015. június 23-án (kedd) 18.00 óráig 3 cégtől újabb árajánlatot kérjen be, melynek részét képezi az engedélyeztetési eljárás illetve a referencia munkák felsorolása is.

- a 236/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítsa:

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város közvilágításának korszerűsítése érdekében, hirdetmény közzététele nélkül indított közbeszerzési eljárást ír ki a Kbt. 122/A. § alapján, ESCO finanszírozás formában történő megvalósításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

9./ Napirendi pont

Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy hol van ez a terület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vasút és az iskola közötti gyalogátkelő kiépítése miatt kell gyalogjárdát kiépíteni, ehhez szükséges a terület bérlete.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja elfogadni annak érdekében, hogy 3 év után elindulhasson a fejlesztés. A vasúttal tartandó egyeztetési folyamat keretében megpróbáljuk elérni, hogy engedjék el a bérlemény használatának díját. Elmondja, hogy a badacsonytomaji strandnál lévő átkeléssel kapcsolatosan érkezett egy kezdeményezés, melyet a testület elé fogunk terjeszteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú ingatlanon létesítendő gyalogjárda tekintetében készült
7746/2014/MÁV számú bérleti szerződést fogadja el
és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

10./ Napirendi pont

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke nem támogatja az út átvételét, mert azt követően a karbantartása az önkormányzat kötelezettsége lesz.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat már korlátot épített, stb. a Bogyai úton.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint kérdéses, hogy a mostani tulajdonos bármit is csinál az úttal. Ezért véleménye szerint át kell venni, hogy ha lesz rá esélyünk, valamit kezdeni vele. Különben nem látja az útnak a jövőjét. Mindenki úgy gondolja, hogy önkormányzati út.

 

Kun István bizottsági tag szerint a Földalapkezelő szervezetnek nincs pénze az út karbantartására, az önkormányzatnak kell rendbe tenni.

 

Krisztin N. László polgármester úgy támogatja az út átvételét, ha az ottani vállalkozások 50 %-ban hozzájárulnak a megújításához az önkormányzat rendelete szerint. Komoly vállalkozások vannak az út környezetében, csodálkozik, hogy eddig nem volt lakossági összefogás. A Tatai út szintén problémát jelent, tudomása szerint magánút.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Bogyai út mellett több rossz állapotú támfal van, amit meg kell csináltatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a helyszínt megnézni, utána dönteni az út esetleges átvételéről.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testületi ülésig felmérni, hogy mennyi támfal építésre lenne szükség, illetve milyen egyéb feladatokat kell elvégezni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a bazaltkőből kirakott utat ebben a formájában kell megőrizni. Valószínű lesz pályázat helyi értékmegőrzésre vonatkozóan, melybe a bástyák felújítása is belefér. A hátsó szakaszon nagy problémák vannak, másutt kisebb kátyúkat kell javítani.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a módosító indítvánnyal egyetért, - melynek lényege, hogy a műszaki osztály és Orbán Péter alpolgármester mérje fel a Bogyai út állapotát, a döntést a Képviselő-testület ennek alapján hozza meg - kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

211/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a Műszaki Osztályt és Orbán Péter alpolgármestert, hogy mérje fel, hogy a Bogyai Lajos út felújítása során mennyi támfal építésére lenne szükség, illetve vizsgálja meg milyen egyéb feladatokat (pl. felújítás, beruházás) kell elvégezni.

Javasolja továbbá, hogy ezen információk birtokában a Képviselő-testület a soros ülésén döntsön a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (8200 Veszprém, Jutasi u. 10. I. em.) felajánlásának elfogadásáról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint elkészült az Ibos Ferenc út. Kérdezi, hogy mi a következő lépés a vis maior támogatás lehívására.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat elbírálás alatt van.

11./ Napirendi pont

Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Fonyód településfejlesztési stratégiája mennyiben érinti településünket.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy jogszabály írja elő, hogy a szomszédos településeknek meg kell küldeni véleményeztetésre.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.50 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a stratégia tudomásulvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

212/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Fonyód Város Önkormányzatának Fonyód város 2014 – 2020. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját vegye tudomásul.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

12./ Napirendi pont

A Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban a testület határozatot hozott egy kárpátaljai település támogatására, a civil szervezetek bevonása mellett. Megjegyzi, hogy nem volt nagy lelkesedés a civil szervezetek részéről a kezdeményezésre.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a határőrökkel előzetesen egyeztetni, hogy engedjék át a határon az autót. A TV-ben látható ellenőrzések katasztrofálisak.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja egy település támogatását, hiszen bármikor kerülhet bárki nehéz helyzetbe.

 

Krisztin N. László polgármester szerint dönteni kell lezárva ezt az ügyet, hogy egy települést, vagy a most kérelmet benyújtó Református Egyházközösséget támogatjuk. Ő inkább egy települési önkormányzatnak utalna át pld. 100 eFt-ot.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.55 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazatásra jogosult tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 300 eFt támogatás megítélését javasolja a Péterfalvai önkormányzatnak - akikkel már a korábbi döntést követően megkezdtük az egyeztetést – a 2015. évi civil szervezetek támogatása előirányzat keret terhére. Javasolja, hogy a Beregrákosi Egyházközösség kezdeményezéséhez ne csatlakozzon, a döntésről az érintetteket tájékoztassa. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

213/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a kárpátaljai rászoruló közösségek közül Péterfalva Önkormányzatát 300 eFt-tal támogassa a 2015. évi civil szervezetek támogatása előirányzat keret terhére.
 2. 2. a Beregrákosi Egyházközösség kezdeményezéséhez ne csatlakozzon.
 3. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 4. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

13./ Napirendi pont

Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy ő nem javasolja a kérelem támogatását, tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keretösszeg kimerült. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

214/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rozsdamarók Veterán Egyesület kérelmét ne támogassa, tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keretösszeget kimerítette.

Kérje fel a hivatal költségvetési és adóosztályát, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy nem javasolja a Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelmének elfogadását, mert a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keretösszeg kimerült. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

215/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmét ne támogassa tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keret összeget kimerítette.

Kérje fel a hivatal költségvetési és adóosztályát, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

15./ Napirendi pont

Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyibe kerül az értékbecslés. Megjegyzi, hogy annak költségét nem az önkormányzat szokta fizetni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a területen temetések alkalmával parkolnak, a 137 m2-en 10 autó elfér. A tulajdonos azért ajánlotta fel, hogy azt az önkormányzat hasznosítani tudja, a parkolási gondok enyhítésére. Az értékbecslés 30 eFt-a kerül. A támfalat annak kell megépíteni, akinek a tulajdonában álló földet tartja.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy szükséges-e telekmegosztás, vagy külön helyrajzi számon van a megvételre felkínált ingatlan.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy külön helyrajzi számon van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző testület úgy döntött, hogy az értékbecslés költségét az eladó állja, ha nem az önkormányzat kéri megvételre a területet. Ha nem került a vagyonrendeletben átvezetésre, akkor nincs ezzel probléma.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy volt olyan eset, hogy a felajánlott ingatlan értékét meghaladta az értékbecslés költsége. Akkor az a döntés született, hogy az önkormányzat kifizeti az értékbecslés költségét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlan rendbetétele szükséges, a tulajdonos az utcafórumon is kérte, hogy az önkormányzat vegye meg. El kell dönteni, hogy megrendeljük-e az értékbecslést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha az önkormányzat ingatlanát akarja megvenni valaki, akkor kell a vételi ajánlatot tevőnek az értékbecslést kifizetni. Erre az esetre most nem vonatkozik.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

216/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Koncz László (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 7.) kérelmét támogassa és vásárolja meg a belterületi Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú, árok megnevezésű 137 m2 alapterületű ingatlant.
 2. az ingatlan vételárát a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda (8300 Tapolca, Ady Endre utca 18.A fsz.4.) képviseletében eljáró Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő 2015. május 28. napján kelt értékbecslésében meghatározott bruttó 100.000,- Ft összeg értéken határozza meg.
 3. a vételárat az eladó részére utalással teljesítse.
 4. a birtokbaadásra a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg kerüljön sor.
 5. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
 6. kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mennyi lenne a bérleti díj.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a vagyonrendelet szerint önkormányzati vagyont csak pályázat útján lehet hasznosítani. A hasznosítás lehetőségét a rendeletünk szerint nyilvánosan közzé kell tenni az önkormányzat honlapján és a Badacsony újságban. Eddig 150 Ft/év bérleti díjat fizetett a kérelmező.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ott régen egy út kötötte össze a Petőfi és a József Attila utcát. A kérelmező és Margittai Elemér is lezárta az ingatlant, megszűntetve az átjárás lehetőségét. Szeremley Huba is használja a területet. Többen kérdezték, hogy mikor lesz újra kialakítva az út.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint az EON-nak is van szolgalmi joga.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy legyen irányadó a vasútnál alkalmazott m2 ár. Nem célja, hogy az ott lévő épületeket elbontsák, de a garázs után fizetendő építményadó 500 Ft/m2/év. Ezt a bérleti díjat javasolja meghatározni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a HÉSZ útlejegyzést tartalmaz. Ha a testület valamikor úgy dönt, hogy ott út legyen, akkor a kisajátítást meg kell tenni.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az 500 Ft/m2/év bérleti díjjal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

217/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u.) kérelmét támogassa és kössön bérleti szerződést kérelmezővel a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területre vonatkozóan, 500 Ft/m2/év bérleti díj ellenében.

Kérje fel a jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Közművelődési érdekeltségnövelő és Lakossági víz és csatorna támogatás pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton a minimum összeg 100 eFt, a maximumot pedig az önerő arányában határozzák meg. Az előző évek tapasztalatai alapján a 600 eFt önrészt a testület támogatta, de határozattal szükséges megerősíteni, hogy ezen pályázaton részt kívánunk venni. Konkrétan meg kell nevezni, hogy a rendeletben hol szerepel az önrész. Az előző években, amikor az intézmény pályázott, a kapott összeget eszközvásárlásra költöttük. Az intézményvezető szerint most sörpadokra lenne szükség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a pályázat támogatottsága nem éri el a 40 %-ot sem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önrész rendelkezésre áll. Ha lehet vele még pénzt szerezni, akkor javasolja engedni a pályázat benyújtását. Az összeget mindenképpen a kért célra költenék, így növelhető a keret.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázaton való részvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

218/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Közművelődési és Érdekeltségnövelő pályázaton vegyen részt. A pályázathoz a 6/2015. (II.27.) rendelet 3/B. mellékletében a K355 soron szereplő előirányzatból 600.000,- Ft önrészt biztosítson.

Kérje fel a Hivatalt és a Kulturális Intézményt a pályázat elkészítésére és beadására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Lakossági víz és csatorna támogatás pályázaton 4.5 millió forint áll rendelkezésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy előző évben erre a pályázatra 15 millió forintot kaptunk, melyet részletekben fizettünk meg a DRV. felé. Most előreláthatóan október 29-ig folyósítják az összeget, melyet 3 munkanapon belül tovább kell utalni és a támogatással elszámolni. Ha ez nem így történik, akkor visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.  A pályázati adatlapot a DRV. tölti ki, és küldi meg nekünk.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázaton való részvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

219/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lakossági víz és csatorna támogatás pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Lakossági víz és csatorna támogatás pályázaton vegyen részt.

Kérje fel a Hivatalt a DRV. Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és beadására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a VN. Kft. által benyújtott pályázatnak ismert-e az eredménye.

 

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy a NAKVI pályázat nem nyert.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség a napelemes rendszer fejlesztésére.

 

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy a pályázatot a közeljövőben írják ki. Konkrét kiírás van eszközbeszerzésre.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ügyvezető nem jelezte, hogy indulni akarnak a pályázaton. Az önerőt a testületnek kell hozzáadni. Kéri, hogy ha megerősödik a cég, önmaga próbáljon meg pályázni. Jelen esetben erre nincs meg a lehetőség.

 

Orbán Péter alpolgármester felveti, hogy a traktorhoz egy rézsűvágót kell venni, ha mód van rá, pályázati támogatás igénybevételével.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy csak munkahely teremtő beruházásokra lehet pályázni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy bérmunkában dolgozó traktorral tették rendbe a temetőket. Ez is munkahelyteremtő beruházás lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rézsűvágás közhasznú feladat, az önkormányzat finanszírozza.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy ha a MÁV-ot be lehet vonni, akkor már vállalkozói feladat lesz a fűnyírás.  Az igazgató ettől nem zárkózott el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nincs munkaerő, a varrodát sem tudtuk emiatt beindítani, a strandokra nem tudnak takarítókat felvenni. Akkor tudja elfogadni a javaslatot, ha 1-2 év alatt a rézsűkasza árát ki tudják termelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint, ha nem lesz igazi nyári idő, akkor további támogatásra lesz szüksége a KFT-nek. Ezért nem látja esélyét a rézsűkasza vásárlásának.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a KFT. a megörökölt költségvetéssel működik, de valójában nem tudható, hogy a településüzemeltetés mennyibe kerül. Állítsanak össze az évek tapasztalatai alapján egy olyan üzleti tervet, ami a valósághoz közelít.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi években a céget a testület beszámoltatta, a közhasznú résznek pontosnak kell lenni. Amikor vállalkozói jellegű feladatokat kapott a Kft, az volt a gond, hogy nem volt rá kapacitása, illetve az emberek nem akartak a közmunkás bérért dolgozni.

 

Kun István bizottsági tag szerint vagy nem jó az üzleti terv, vagy becsapjuk magunkat, nem valós képet látunk.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a településnek sok olyan pontja van, mely elfásodott, bokrosodott terület. Ezen középtávon változtatni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint meg kell várni a nyári tapasztalatokat, ősszel rendezni kell ezeket a dolgokat, egy valós üzleti tervet kell készíteni. Javasolja megadni a lehetőséget, hogy a cég a pályázaton induljon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a VN. Kft. megtalálja a megoldást arra, hogy az év első felében hogyan történjen a finanszírozás. Problémát okozhat, hogy egy dolgozó részt vesz a közhasznú és vállalkozói feladatok ellátásában is. Az őszi megbeszélésen fentiekre, illetve a közmunkások alkalmazására is ki kell térni.  Kéri Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőt, hogy a pályázati referenssel tekintsék át az önkormányzat kívánságlistáján szereplő tételeket, többek között a komp és libegő kérdését, azt, hogy milyen azonnali feladatok vannak a tervezés, közbeszerzést, stb. vonatkozásában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

220/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Felkéri Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőt, hogy az önkormányzat pályázati referensével egyeztessen az önkormányzati fejlesztések (komp, libegő, stb.) megvalósításához szükséges azonnali feladatokról, különösen a tervezés, közbeszerzés és kivitelezés, eljárásrend vonatkozásában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az óvodai játszótéri eszközök felújítása 1.180 eFt, mely tartalmazza a homokozás költségét is. A kivitelező júniusra vállalta a munkát. Elmondja, hogy a B1237Kft. a Kisfaludy ház bérletére kötött bérleti szerződés alapján 2 millió forint támogatásra vállal kötelezettséget ebben az évben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Török úr az egyeztetés alapján újabb javaslatot nyújtott be, melyet az ülés után a képviselőkhöz emailben eljuttat. Szerdára kéri áttanulmányozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsonyi Borhét programja végleges-e vagy változni fog még. Személy szerint családbarátabb műsorokat képzelt el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a listából senkit nem ismer. A Rózsakő fesztiválra tudomása szerint a testület nem szavazott meg támogatást, csak akkor kerül megrendezésre, ha a vállalkozók összeszedik rá a pénzt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy nagyjából végleges a program. A korábban megbízott munkaszervezet állította össze, komoly színvonalat képviselő fellépők mindannyian. Kísérő rendezvényekkel lehetne családbarátabbá tenni, még nem vagyunk elkésve.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy nincs olyan fellépő, aki tömegeket vonzana.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy több felső-közép mezőnybe tartozó előadó fellép. Az előző évi Borhét alapvetően jól sikerült. A Városnap nem régen volt, de nem aratott sikert.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a tervezett program max. 20-30-as korosztály számára felel meg, az idősebbek pedig menjenek más településre. Véleménye szerint nem érdekli a helyieket ez a program.  A Városnap pedig azért bukott meg, mert nem volt olyan retro szereplője, mint a korábbi években. A rendezvény felét közpénzből finanszírozzuk, ezt is figyelembe kellene venni. Azokat az ígéreteket próbálja számon kérni, amiket kapott.

 

Kun István bizottsági tag szerint a Borhéten minden korosztálynak, fiataltól és idősebbekig meg kellene találni a megfelelő szórakozást. Vendégeinek elküldte a tervezett programot, nem jeleztek vissza rá.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy nem vett részt a program összeállításában, de neki tetszik, jól sikerült. Nem vagyunk elkésve, az igényeket bele lehet még tenni.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy nincs Rózsakő rendezvény. A badacsonyi üzlettulajdonosok úgy fognak nyilatkozni, hogy a Borhét rendezvény nekik egy nulla volt.

 

Orbán Péter alpolgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy a badacsonyörsi ivóvízhálózat közösségének egyeztetésén részt vett. Számon kérték tőle, hogy miért nem fizette ki az önkormányzat a vízdíjtartozásukat. Úgy látja, hogy 5 éve nem történt előrelépés, az önkormányzatot szidják és teszik felelőssé mindenért, az önkormányzat ellen szítják a nyaralótulajdonosokat. Elmondta, hogy a testület az egész település lakosságát képviseli, így mindenkinek ki kellene fizetni a vízdíját. Jelezte, hogy csőtörés van és folyik a víz a rendszerből. Az akkori jegyző azt javasolta, hogy a megbízottat, Visi Bálintot kell megkeresni. Ez megtörtént, de két hónapig nem történt intézkedés. Az egyik hölgy azt tanácsolta, hogy minden ingatlanba jelentkezzen be valaki állandó lakosnak, így az önkormányzat köteles biztosítani a vizet. Ez nem valós, az önkormányzatnak külterületen nincs ilyen kötelezettsége. Amikor elmondta, hogy arra kell törekedni, hogyan lesz legális a rendszert, Horváth Ferencék kivonultak a teremből. A szakértőt mindennek elmondták. A gesztorságot az önkormányzat azért vállalta, hogy a számla kezelése itt történhessen. Az akkori jegyző azt mondta, hogy a vízórákat Visi Bálint fogja leolvasni, az érintettek befizetik ide, majd továbbutaljuk a DRV. felé.  Most a gesztorszerep miatt mindenért az önkormányzatot teszik felelőssé. Felháborítónak tartja a történteket. A jövőben nem hajlandó a közgyűlésre elmenni. A lehetőségekhez képest az önkormányzat mindent megtett.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a polgármester úr jelentős közbenjárásával a tartozás ki lett egyenlítve. Kérdezi, hogy a jövőben kinek számláznak, hogyan lehet ebből a helyzetből kilépni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közgyűlés volt hivatott arra, hogy megoldja a problémát, kérdezi, hogy valamilyen előrelépés történt-e. A gesztorságot a korábbi testületi határozattal vállalta fel, ettől ilyen formában meg is lehet szabadulni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy elhangzott, hogy a DRV. mindenkivel egyénileg szerződjön. A vízvezeték magánterületen megy keresztül, a szolgalmi jogokat be kell jegyeztetni, tervet kell készíttetni. Ingatlanonként 5 eFt-ot szavaztak meg éves szinten a leolvasásra és a rendszer karbantartására. 160 ingatlan érintett.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a szerdai testületi ülésen szűntessük meg a gesztorságot és a letéti számlát is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervek megrendelése megtörtént, azok birtokában ismét a Minisztériumhoz fogunk fordulni támogatásért. Maximum forrás tudunk kérni - mint a tulajdonosi közösség egy tagja - magasabb szintekről, de pályázati forrást egyenlőre nem tudunk lehívni, mert sajnos nincs aktuális pályázati lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy testületi döntés született arra, hogy a településen lévő rendszereket terveztessük meg, szakaszolva valósítsuk meg, forrást szerezve hozzá.

 

Horváth Márta osztályvezető véleménye szerint az örsi tervek 2 héten belül készen lesznek.

 

Wolf Viktória jegyző kéri ennek utánanézni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt egy hosszabb időszak, amikor nem volt víz. A korábbi időszak tartozásait fizetgették az érintettek. Most a DRV. megnyitotta a vizet.

 

Kun István bizottsági tag szerint azonnal ki kell szállni, meg kell szűntetni a letéti számlát. A temetőnél legyen kihelyezve egy tartály, melyből az öntözés megoldható. A temetőben lévő csapot el kell zárni.  Ha rendeződik a helyzet, az új rendszerre rá fogunk csatlakozni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Badacsonyörs Kisörshegyi vízközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről a soros ülésén azonnali hatállyal mondjon le, illetve az ezzel kapcsolatos folyószámlát szűntesse meg, kézfelemeléssel jelezze. Kéri, hogy aki a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárását támogatja azzal, hogy az öntözéshez szükséges vizet a VN. Kft. tartályból biztosítsa, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

221/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs Kisörshegyi vízközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről a soros ülésén azonnali hatállyal mondjon le, illetve az ezzel kapcsolatos folyószámlát szűntesse meg.

A bizottság javasolja a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárását. Az öntözéshez szükséges vizet a VN. Kft. tartályból biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy közkút van-e a rendszeren. Ha az önkormányzathoz kapcsolódik, akkor javasolja lezárni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a B1237 Kft-vel megkötött Kisfaludy-ház bérleti szerződés 3. sz. mellékletében foglaltak alapján a támogatások utalásával kapcsolatos újabb egyeztetésen született konkrét javaslatot a képviselők tanulmányozzák át, és a testületi ülésen hozzák meg döntésüket, illetve aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A bizottság javasolja, hogy a B1237 Kft-vel megkötött  Kisfaludy-ház bérleti szerződés 3. sz. mellékletében foglaltak alapján a támogatások utalásával kapcsolatos újabb egyeztetésen született konkrét javaslatot a képviselők tanulmányozzák át, és a testületi ülésen hozzák meg döntésüket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 20. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy súlykorlátozó táblát kellene kihelyezni az Ibos Ferenc útra, hogy a mixer autó ne menjen ott keresztül.

 

Kun István bizottsági tag a Gyurkovics köz megnyitásával kapcsolatosan érdeklődik. Valamit tenni kell az ügyben, a Római útról ott járnának le az emberek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kisajátítási eljárás bírósági szakasza lezárult.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az út kialakítására vonatkozó terveket engedélyeztetésre beadjuk, a földhivatali átvezetésnek meg kell történni. A területet bontás előtt birtokba kell venni.  A testület vállalta, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a kerítést megépíti, zárhatóvá kell tenni az ingatlant.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral még ma konzultáljon a műszaki osztály, a testületi ülésre a végrehajtásra vonatkozóan készüljön egy írásos ütemterv.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy az előterjesztés utolsó oldalán az első pontban felelősként van megjelölve. Ez tévedés, kéri javítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésig pontosítani fogjuk. Elmondja, hogy a Bázis büfénél tömegverekedés tört ki. Kérdezi, hogy ilyen esetben az engedély visszavonható-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendezvény biztosítása a tulajdonos kötelezettsége.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

223/2015. (VI.22.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 12.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő