Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 06. 09. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 06. 09. rendkívüli PÜB jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 13/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. június 9-én 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence              bizottsági tag                                  (2 fő)

Nagy Miklós                 bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Mórocz István                PEB elnök

Gerencsér Tamás          pályázati ügyintéző

Sütő Árpád                     műszaki ügyintéző

Végh László                   BÖÉE vezetőségi tag

Karácsony Lajosné        BÖÉE vezetőségi tag

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (10 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence és Nagy Miklós bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

188/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

189/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.06.09-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3. napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

  1. 2. Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester (szóbeli előterjesztés)

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást biztosítson a badacsonyörsi ivóvíz probléma megoldására. Sokan megkeresték a településről, és ő ezeknek a tomaji embereknek a szemébe szeretne nézni a jövőben is. Javasolja az ügy további tárgyalását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend azért került sürgősséggel a Képviselő-testület elé, mert a DRV. Zrt. által adott moratórium június 15-ig tart. Ezt követően a 8 milliós tartozást kell megfizetni. A testület korábbi döntésével 4,5 millió forint adósság kifizetését vállalta fel, visszatérítendő támogatásként. Azonban nincs olyan átlátható szervezet, akinek ez odaadható lett volna. Volt, aki jelezte felé, hogy többszázezer forintot beadna, illetve a baráti körében is van 10-15 fő, aki szintén hajlandó erre. Ebből az önkormányzatnak visszafizethető a megelőlegezett pénzösszeg. A koncepciót a BÖÉE-re alapoztuk, de nem vállalta az ezzel kapcsolatos teendőket. Megkereste Varga Péter urat, akivel az előterjesztésben szereplő megegyezés körvonalazódott. Varga Péter azzal a feltétellel adja át vissza nem térítendő támogatásként az összeget, ha az önkormányzat azonos mértékű vissza nem térítendő támogatást biztosít a helyzet megoldására. A legutóbbi egyeztetés szerint a jelenlegi tartozás a DRV. felé 3,6 millió forint, így 1,8 – 1,8 milliót kellene kifizetni. A DRV a még megfogalmazott két feltételétől eltekint, a kifizetést követően megnyitják a vizet. Simonné Visi Erzsébettel beszélt az ülés kezdete előtt. További tárgyalást javasolt Varga Péter úrral az önkormányzat és a BÖÉE bevonásával. Szerinte nem sürgető a kérdés megoldása. Varga Péter úr határozottan fenntartotta a feltételét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a közreműködő szervezetek semmit nem tettek le, ha a Polgármester úr nem tárgyal Varga úrral, még itt sem tartana a folyamat. Nem érzi kritikusnak a helyzetet, sok olyan ígéret elhangzott már, ami nem valósult meg.

 

Nagy Lajos bizottsági tag csak a visszatérítendő támogatás biztosítását tudja elfogadni, melynek december 31-ig történő visszafizetéséről az összeg átvevője adjon írásos nyilatkozatot. Az előző 4 évben nem tudta elérni a testület, hogy Badacsonyörsön rend legyen. Véleménye szerint annak kell kifizetni a tartozást, aki a vizet elfogyasztotta. A Jegyző asszony intézkedjen, hogy a tartozás legyen ráterhelve az érintett ingatlanokra.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy leosztva 23.500 Ft az egy ingatlanra jutó összeg. A nehéz helyzetben lévő és el nem érhető ingatlantulajdonosok tartozása fedezhető a több százezer forintos felajánlásból. Úgy tudja, hogy a tartozás egy része azért keletkezett, mert nem figyeltek oda arra, hogy a rendszerből elfolyik a víz. Nem ért egyet azzal, hogy a felelőtlen gazdálkodás miatt a tulajdonosok helyett az önkormányzat fizessen. Fel kell szólítani az érintetteket a tartozásuk kifizetésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van ilyen kezdeményezés. Visi János úr előkészítette a levelet az ingatlantulajdonosoknak. Kéri Kun István képviselőt, hogy mondja el a jegyzőkönyv számára, hogy mit mondott neki az önkormányzati közreműködéssel kapcsolatosan Visi úr.

 

Kun István bizottsági tag ismerteti, hogy Visi úr elmondta neki, hogy nem támogatást kap az önkormányzattól, hanem úgy érzi, hogy irányított módon kerülnek a Képviselő-testület elé az információk, aszerint, hogy mit szeretne a polgármester úr vagy jegyző asszony elérni. Elmondta, hogy semmilyen befolyással nem akar élni, csak tájékoztatást ad. Kérdéseire általános, kitérő válaszokat kapott. Igazából három olyan család van, akik ott élnek és nem hajlandók fizetni. Úgy gondolja, hogy ő az egész helyzet mindentudója, információit át tudja adni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy neki nincs egyéb információja. Az érdeke az, hogy újra legyen ivóvíz a településrészen. Ha nem megy el tárgyalni, még itt sem tart az ügy. Visi úrnak adott meghatalmazást ezennel visszavonja, mert ezek szerint nincsenek egy hullámhosszon.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Visi úr azzal vádolta meg, hogy a testület miatt nem lesz 150 embernek vízellátása. Nem javasolja a vissza nem térítendő támogatás átadását. Ha látják, hogy az önkormányzat a tartozást átvállalja, még rosszabb lesz a helyzet, az sem fog fizetni, aki eddig megtette. Az önkormányzat segíteni próbál, de csak vádaskodás éri.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legutolsó közgyűlés jegyzőkönyvét a testület megkapta, abból látható a közösség hozzáállása. Nem igaz, hogy nem kapnak támogatást. Visi úrnak irodát biztosítottunk, a hivatal személyzete próbálta a kéréseit segíteni. Természetesen az adatvédelmi előírásokat be kell tartani. Hónapokkal ezelőtt azt a tájékoztatást kapta, hogy készen van a végleges lista az ingatlantulajdonosokról, illetve tisztázottak a tartozások is.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ha a DRV. a vizet megnyitja, kinek fog számlázni. A hiány tovább nőhet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha visszaállítja a DRV. a korábbi rendszert, a Jegyző úr által e célra létrehozott letéti számlát azonnal meg kell szűntetni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a területen élők közül többen megkérdezték tőle, hogy ki az a Visi úr és milyen szerepet tölt be, milyen érdekeket képvisel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még a vízelzárást megelőzően Visi János megkereste azzal, hogy szeretne az ügyben segíteni, mivel a lánya a BÖÉE elnökeként, a fia pedig a vízórák leolvasójaként érintett. Mindkét gyermeke sérül ebben a dologban, folyamatosan kellemetlen helyzetbe kerülnek. Két ingatlannal rendelkezik a család, egyik érintett az ügyben. Kinyomozta, hogy ki mennyivel tartozik. Ezen a megbeszélésen kapott Visi úr egy polgármesteri felhatalmazást, biztosítottunk számára irodát, segítséget, postaköltség hozzájárulást, stb. Ezt vonta vissza korábbi hozzászólásában.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ki bízta meg Visi úr fiát az órák leolvasására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy senki. Miután a közösség a korábbi megbízottól megvonta a bizalmat, a számlák hozzá érkeztek, szóbeli felkérés alapján.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy amikor indulatok szabadulnak fel, kevés szó esik a helyzet súlyosságáról, a megoldás lehetőségéről. Június 15. után visszaáll a 8 milliós kötelezettség, ezt követően nem lesz megoldás. Varga Péter úron kívül nincs másik támogató. Javasolja félretenni a vádaskodásokat. A többség eddig becsülettel fizette az önkormányzat felé az adókat, többek között a nyaralóknak kivetett 500 Ft/m2-es építményadót. Úgy gondolja, hogy a nyaralók érdekeit az önkormányzatnak ugyanúgy képviselni kell, ezért visszafizetési kötelezettség mellett javasolja átadni a pénzt. Az ügyben a BÖÉE-vel kellene megegyezésre jutni. Az önkormányzat 3,5 millió forintot szavazott meg a rendszer terveztetésére, de ehhez a vízellátást meg kell oldani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hivatal folyamatosan keresi a megoldást az ügyben, a jogi és műszaki terület is rendezetlen. A tervek megrendelése ennek megszűntetése érdekében történt.  A számlát az önkormányzat címére küldték meg, mely egy nem létező társaság részére szól, ezért visszaküldtük. Az előfizetések és szerződések is hiányosak, egy fő óra van kihelyezve. Fontos, hogy mindenkinek legyen vízórája.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a teljes településen 500 Ft/m2 a nyaralók utáni építményadó, de másutt becsületesen kifizetik az elhasznált vizet.

 

Karácsony Lajosné BÖÉE vezetőségi tag megjegyzi, hogy a BÖÉE nem tud szerepet vállalni a helyzet rendezésében. Ők is megkeresték Varga Péter urat, aki elmondta nekik is, hogy úgy hajlandó a tartozás felét kifizetni, ha az önkormányzat hozzáteszi a másik részt. Az egyesület pénz beszedésére nem jogosult.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a DRV-nek sem kedvez, ha a 8 milliós követelését életbe lépteti.  Csak visszatérítendő támogatás biztosításával ért egyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy neki is többen jelezték, hogy ezt az összeget nem szabadna kifizetni. Viszont most van az a pillanat, amit ha nem használunk ki, messzebb kerülünk a megoldáshoz. Maga részéről úgy gondolja, hogy az Alapítványba be kell tennie az 1,8 millió forintot az önkormányzatnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a badacsonyörsieknek is megoszlik a véleménye, többen ellene vannak, hogy az önkormányzat a nem fizetők helyett rendezze a tartozást.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy június 15-ig letétbe helyezzük a pénzt, majd azzal a feltétellel adjuk át az Alapítványnak, hogy addig a közösség közgyűlés keretében megegyezést köt arra vonatkozóan, hogy az összeget összeszedik és Badacsonyörs javára fordítják. Ha a megegyezés nem jön létre, a pénz visszaszáll az önkormányzatra.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend tárgyalásának felfüggesztését. Az ügyben fontos telefonhívást vár.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az ügyrendi javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.aa

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

190/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye napirendet felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

2./ Napirendi pont

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint ez a történet érdekesebb, mint az anyagból kitűnik. Javasolja a döntést későbbre halasztani. Javasolja, hogy az önkormányzat ne tegyen semmiféle szándéknyilatkozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend két részből áll. Egyik a fürdés feltételeinek kérdésköre, melyet a testület formálisan elfogadott, de nincs mögötte döntés. A másik része a fürdőhely ügye. Ismerteti, hogy a jelenlegi tulajdonosi kör képviselőivel tárgyalt több képviselő társával együtt. Olyan variációt ajánlottak a strand kialakítására, melyhez egy éve már közel álltunk. A 8000 m2-es terület kiszabályozásra kerülne a jelenlegi területből oly módon, hogy a vasút mellett haladó út a kemping közepén befordulna a víz felé, a jelenlegi vizesblokk sarkáig, egy négyzet alakú területet adva, melyet strandi célokra lehetne használni. A HÉSZ-ben is így került szabályozásra, csak e célra lehet telekkönyveztetni. Ezen változtatni csak újabb HÉSZ módosítással lehet. Elmondta, hogy az önkormányzat a gyors megoldásban érdekelt, ezért a tárgyalás során június 15-i határidőt szabtak meg arra, hogy a szándéknyilatkozatot a megosztásban érintett felek aláírják.  Az ingatlant tulajdonba kérték, a másik fél használatba akarta átadni. A végleges adás-vételi szerződés aláírásának határideje július 31. A földhivatali átvezetést követően szeptemberben az önkormányzat nevére kerülhetne az ingatlan, majd jövőre ott is strandot lehetne üzemeltetni. Többen megfogalmazták, hogy miért nem foglalkozik az önkormányzat az eladásra kínált további ingatlanokkal, melyekből akár kemping is kialakítható lenne. Az állam részéről van ígérvény arra, hogy besegítene. Ezzel kapcsolatosan a Belügyminiszter részére 2 hete levelet küldtünk. Javasolja, hogy a testület mondja ki, hogy ha a szándéknyilatkozat az elfogadandó HÉSZ szerinti verziót tartalmazza, abban érdekeltek vagyunk, június 15-ig az ezirányú szándékunkat írjuk alá. Javasolja a meglepetések elkerülése érdekében az érintett területekre az elővásárlási jog bejegyeztetését az önkormányzat részére, melyre a főépítész úr és a jegyző asszony szerint is van lehetőség. Ha ez megvalósul, bármilyen telekügylet folyik a háttérben, az önkormányzat pozícióban van. A Földhivatal szerint törvényi alapon nincs elővásárlási joga az önkormányzatnak, ezért kellene megteremteni. A partnerektől eddig erre vonatkozóan nem érkezett visszajelzés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem érti, hogy miért jó a másik fél részéről, ha erről a vízparti területről lemond.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Balatonnal szemben állva a jobb oldali résznek nincs bejegyzett útja. A másik oldallal osztatlan közös tulajdonban van 65 – 35 %-ban. Ez a két tény önmagában szinte értékesíthetetlenné teszi az ingatlant. A rendezést követően a strandhoz vezető út jobb és bal oldali része külön tulajdonba kerül, tiszta helyzet alakul ki, az ingatlan értéke nő. Az egyik tárgyalópartner a Balaton Tourist vezetője. Bóka úr is egyeztet az ügyben a jövő hét folyamán. Nem kizárt, hogy a terület egészén, vagy egy részén kemping alakul ki. Felmerült, ha a későbbiekben az önkormányzat strandja mellett kemping lenne, használhatják-e a strandot. A testület felhatalmazása nélkül azt a választ adta, hogy nincs akadálya. Azért sürgető a szándéknyilatkozat kiadása, mert a június 15-i határidőt mi határoztuk meg. Nem teljesítés esetén a komoly partnereket el is veszthetjük.

 

Karácsony Lajosné BÖÉE vezetőségi tag szerint sem okozna problémát, amikor még működött a kemping, akkor is elfért mindenki.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint többet is ki lehetne hozni az ügyből, ezért nem támogatja, hogy a testület most nyilatkozzon.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erre szolgálna az elővásárlási jog bejegyzése. Az lenne az alap, hogy ott strandot tudjunk kialakítani. Ha ezen felül területhez tudnánk jutni, melyhez az állam is segítséget nyújtana, az a következő lépcsőfok lehetne.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy változik-e a beépítési lehetőség a terület felosztását követően. A jobb oldali részért 300 millió forintot kérnek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az értékbecslés szerint 175 millió forintot ér.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy előfordulhat, hogy ajándékként kap az önkormányzat komolyabb összeget, hasonlóan Balatonfüredhez. Kérdezi, hogy az elővásárlási jog illetve a segítségkérés tud-e párhuzamosan működni. Ha a szándéknyilatkozattal elkötelezi magát a testület, a másik lehetőséggel élhet-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat partnerei üzletemberek, nem tudható előre, hogy az előkészítendő megegyezésről mi lesz a véleményük.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a múltkori tárgyalópartner adott-e visszajelzést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem. Mi kértük a június 15-i határidőt. Kellemetlen lesz, ha a másik két fél egyezségre jut, ő pedig nem tud mit mondani, mert a testület nem adja meg a felhatalmazást.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a szándéknyilatkozat milyen jogi kötelezettséggel jár.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a nyilatkozat tartalmától függ.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szándéknyilatkozat arról szólna, hogy a Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy az elfogadás előtt álló HÉSZ-ben szereplő 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanok megosztásában érdekelt abban az esetben, ha 2015. július 31-ig a végleges szerződés e tekintetben aláírásra kerül, illetve ezt a 8 ezer m2-es területet az önkormányzat tulajdonba kapja.  Ezt követően az elővásárlási jog bejegyzése lehetővé válhat a jegyző asszony szövegszerű javaslata szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a tulajdonba kerülést követően adja meg a testület a szándéknyilatkozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szándéknyilatkozat feltétele annak, hogy a szerződés július 31-ig megkötésre kerülhessen. Kimondja, hogy mindegyik fél akarja a folyamatot, de az csak a szerződésben mehet teljesedésbe.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a szándéknyilatkozatba belefoglalható, hogy meddig érvényes, az önkormányzat tovább nem vállal kötelezettséget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a szándéknyilatkozat aláírására vonatkozó felhatalmazás megadásával az előterjesztésben leírt paraméterek mellett, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

191/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, hogy az elfogadás előtt álló HÉSZ-ben szereplő 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanok megosztásában érdekelt abban az esetben, ha 2015. július 31-ig a végleges szerződés e tekintetben aláírásra kerül, illetve ezt a 8 ezer m2-es területet az önkormányzat tulajdonba kapja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az elővásárolási jog bejegyzésével a Jegyző asszony által megfogalmazottak szerint -  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a badacsonytomaji 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanokat érintően és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 25. §. (1) bekezdésében rögzítettekre, kezdeményezze elővásárlási jog bejegyzését azzal a feltétellel, hogy az érintettek meghívásával egyeztető tárgyalást folytasson le és amennyiben a tárgyalás során az érintettek részéről jogszabályra való hivatkozással kifogás nem merül fel, úgy a kiegészített Szabályozási Terv küldhető meg záró szakmai vélemény megkérése céljából.

2./ Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt egyeztető tárgyalásra hívja meg a fenti területek tulajdonosait, vagy azok nyilatkozattételre jogosult meghatalmazottait, a Veszprém Megyei Kormányhivatal képviselőjét, Szabó Zoltán főépítészt és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét vagy annak nyilatkozattételre jogosult tagját.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés másik része a „fürdőhely” üzemeltetésének kérdése. A testület előző ülésén 300 eFt átadásáról döntött e célra a BÖÉE részére, de ők nem vállalták fel a feladatot. Kiút lehet egy háromoldalú megállapodás a VN. Kft., a BÖÉE és az önkormányzat között. A fűnyírást és a vizesblokk első felkészítését a BÖÉE vállalja 280 eFt + 70 eFt értékben. A VN. KFt. ezzel csökkentett megbízást kapna 320 eFt összegben a szemét összegyűjtésére és elszállítására.  A takarítás kérdése továbbra is megoldatlan. A tulajdonos egyetértésével egy biztonsági őr alkalmazására kerül sor a belépés korlátozása érdekében 800 Ft/óra díjazásért. Jegyző asszony javasolja, hogy a szerződéskötést bízzuk a VN. Kft-re. Szó volt arról, hogy az egyesület szedjen valamiféle díjat a jobb feltételek megteremtéséhez. Az egyesület által átvállalt feladatok költsége kb. fedezi az őrzés költségét.

 

Karácsony Lajosné BÖÉE vezetőségi tag elmondja, hogy az egyesület nem jogosult a szerződéskötésre, működési szabályzatukban nem szerepel ez a lehetőség. Megjegyzi, hogy a belépő kártyára jogosultak körében a BÖÉE tagok nincsenek feltűntetve.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az is bejelentkezhet-e BÖÉE tagnak, akinek nincs itt ingatlana.

 

Karácsony Lajosné elmondja, hogy igen. Bárki beléphet az egyesületbe, befizeti az 500 Ft-os tagsági díjat és így kaphat beléptető kártyát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a település strandjaira 1500 Ft a helyi lakosoknak a strandkártya, célszerű lenne minimum ennyit kérni az egyesületi tagságért is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kártya rendszerrel a nagy biciklis csoportok bemenetelét kellene kivédeni. Az intézkedés segítené a másik strandok forgalmát.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a civil szervezet van birtokban, őket illeti meg a terület feletti tk. rendelkezés joga. Az önkormányzat támogatást nyújthat. Ezért javasoltuk a három oldalú megállapodást. A BÖÉE saját jogán rendezi, hogy kit enged be, a testületnek arról kell dönteni, hogy ad-e hozzá pénzt vagy sem. A kártyarendszert az egyesület alakítsa ki, a konfliktusok valószínű náluk csapódnak le.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az őrzés mintegy 190 eFt-ba kerülne. Ha nincs biztonsági őr, akkor viszont mindenki bemehet. Ezt kell mérlegelni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ki fizeti a közmű díjakat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyesület. Az önkormányzat a 320 eFt-ot fizeti ki a szemétszállítás biztosításához, mely a képződő szemét arányában változhat. A Kft-től az egyesület által átvállalt munkák 350 eFt-ot jelentenek. Az őrző védő szolgálattal az egyesület kötne szerződést, melynek fedezetét támogatásként átadnánk. Javasolja, hogy a bizottság szavazzon a forrás biztosításáról.

 

Karácsony Lajosné elmondja, hogy az egyesület rendszeresen részt vesz a városi rendezvényeken. Ha többletbevételük keletkezne, abból egy önkormányzati rendezvényt segítenének. Valószínű a takarítást is nekik kell megoldani, hasonlóan a korábbi évekhez, de egyelőre nincs hozzá személyzet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat, miszerint az egyesület végzi a fűnyírást és a vizesblokkok felkészítését, továbbá megoldja a takarítást. A szemét összegyűjtését és elszállítását a VN. Kft. végezné, melyhez a 2015. évi tartalék terhére vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat. 2015.07.10-től 2015.08.23-ig 10.00-18.00 óra között biztonsági őr alkalmaz a BÖÉE, melyhez a 2015. évi tartalék terhére vissza nem térítendő támogatást biztosít. Javasolja felhatalmazni a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírására. Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kössön háromoldalú megállapodást a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel és a Badacsonytomaj VN Kft-vel, melyben rögzíti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást biztosít a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére 275.200 Ft összegben a 2015. évi tartalék terhére, a Badacsonytomaji VN Kft. részére 239.200 összegben a 2015. évi tartalék terhére. Javasolja a polgármestert felhatalmazni a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a felfüggesztett 1. Napirendi pont további tárgyalását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a visszatérítendő támogatás biztosításával valójában ő sem értett egyet, ezért tárgyalt másik vállalkozóval, aki hajlandó kifizetni az önkormányzat helyett az 1,8 millió forintot. Varga Péter úr átgondolja, hogy ezt elfogadja-e. Kéri, hogy a bizottság döntsön arról, hogy támogatja-e ennek a megoldásnak az elfogadását. Ha Varga Péter úr ezt nem támogatja, akkor a másik variáció lép életbe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja ismét felfüggeszteni a Kisörshegyi vízellátás ügyének tárgyalását. Javasolja a 3. napirend megvitatását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

194/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás ügye napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester (szóbeli előterjesztés)

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a József Attila utcai járda felújításával illetve a Római út melletti földsáv szilárd burkolattal való ellátásával kapcsolatosan a képviselő-testület 232/2015. számú határozatával meghozta döntését a pályázat benyújtására.

 

Kun István bizottsági tag kéri, hogy a VN. KFt. adjon árajánlatot, hogy a megmaradó 6,2 millió forintból hány m2-t tudna megcsinálni. A pályázatban még nem kell a felújítás konkrét helyét meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az út és járdarész gömbös elhatárolása helyett a járdát viacolor burkolattal ellátni, ezt helyi vállalkozók is meg tudják csinálni. Az aszfaltozáshoz javasolja a Közútkezelő ajánlatát figyelembe venni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az informális megbeszélésen felmerült, hogy a technológiai előírásokat be kell tartani. A műszaki leírás része a pályázatnak, ha ellenőrzésre kerül sor, fontos hogy ne legyen visszafizetési kötelezettségünk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy miért nem hívták fel a műszaki kollégák a testület figyelmét erre.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a térkövezést nem tartja jó ötletnek, a pályázatban útfelújításról van szó. A viacolor burkolat járdaépítést feltételez.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az ügyvezető szerint ez sem lenne olcsóbb megoldás. A 6,2 millió forintból mintegy 200 m2-t tudunk megcsinálni. Akkor lehetne jelentősebb területet felújítani, ha csak szilárd burkolattal látjuk el a területet. Lehet murvázott terület is.

 

Wolf Viktória jegyző szerint meg kell határozni, hogy mire pályázunk, milyen összeggel és saját forrást minek a terhére biztosítjuk. A műszaki tartalom a pályázat része, melyhez az árajánlatokat be kell csatolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a murvázás nem jó megoldás, abból hamar kinő a gaz. Javasolja, hogy a Szombathelyi háztól csináltassuk meg a 200 m2 kritikus szakaszt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag felveti, hogy tisztázni kell, hogy az érintett területen húzódik-e közmű, kell-e a vízelvezetésről gondoskodni.

 

Sütő Árpád ügyintéző elmondja, hogy a területen 5 aknafedlap van, három víz, 1 szennyvíz és 1 víznyelő akna, melyek szintre emelését el kell végezni. Az aknák szintre emelése okozhat plusz költséget.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását oly módon, hogy a József Attila utcai járdafelújításból fennmaradó összeg terhére készüljön el a Római út felújításának kritikus része, melyhez a Képviselő-testület az önerőt biztosítsa, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek pályázat benyújtását a kiírás szerinti

a./ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra

- Badacsonytomaj 996/5. hrsz-ú, Római út, Park u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának, illetve a József Attila utcai járda felújítása céljából

 

Igényelt támogatás összesen:               14.965.698,- Ft

Vállalt önerő:                                            4.998.566,- Ft

Beruházás összköltsége:                       19.954.264,- Ft

A bizottság javasolja, hogy az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Kun István bizottsági tag ismerteti, hogy egy Hibrid hőszivattyús rendszerre kaptunk ajánlatot, mellyel a két kazánt ki lehetne váltani, illetve a hálózati melegvizet is biztosítani tudja. Ha a testület ezt a rendszert fogadná el, az önerő összege 700 eFt-tal növekedne. Ha mellé még napelemeket is alkalmaznánk, rövid idő alatt megtérülne a többletköltség. Az egészségházban egy kazán megmaradna. Senki nem foglalkozott azzal, hogy elektromos árammal megy a hálózati melegvíz.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy 85 %-os támogatás mellett 30 millió forintra lehet pályázni, ezt figyelembe véve 35,9 millió Ft + ÁFA áll rendelkezésre. A hőszivattyús verzió mellett 2,2 millióval kellene megemelni az önerőt, ehhez még gázszerelési terv és engedély beszerzése is szükséges, melynek határideje szeptember 30. A kondenzációs kazánra van engedélyünk. Itt még közbeszerzés is szükséges lenne.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy így nehéz tervezni, a költségvetési rendeletet is módosítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a rendszerben sok a meghibásodási lehetőség, nem bízik benne.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi az óvoda éves gázfogyasztása.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetésben 500 eFt-ot terveztek az óvodára, 1 millió forintot pedig az egészségházra.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ha a 600 m2-es óvodát szigetelés nélkül 500 eFt-ból ki lehet fűteni, akkor nem kell csinálni semmit, nem kell a projektbe az 5 milliós önerőt beletenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a pályázat szigetelést is tartalmaz. Meggondolandónak tartja a pályázati benyújtását.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az önrészből a szigetelést meg lehetne oldani. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy a gázkazánok régiek, többször is döntött a testület a cseréjükről.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a tavalyi fűtésmegosztás alapján az óvoda tavalyi gázfogyasztása 1.502.031 Ft volt.  Az egészségház és az óvoda együtt 2.870 eFt-ba került. Az energetikus számítása szerint 1,5 milliós éves energia megtakarítás érhető el. Komplexen kellene pályázni, napelemekkel együtt.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a pályázatba a közbeszerzés is belefér-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy már így is többe kerülne 30 millió forintnál, ezért csak a szigetelés és gázszerelés fér bele.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja a pályázat benyújtását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatok benyújtása, óvoda energetikai pályázata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 233/2015. (V.27.) sz. határozatával ellentétben az óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatot ne nyújtsa be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

1./ Napirendi pont folytatása

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 

Krisztin N. László polgármester visszatérve az 1. napirendi pontra elmondja, hogy három határozati javaslat lehetséges. Az első verzió szerint egy vállalkozó hajlandó kifizetni az önkormányzat helyett az 1,8 millió forintot. Amennyiben Varga Péter úr ezt elfogadja, a képviselő-testület is támogatja a megoldást.  A két vállalkozó az alapítvány számlájára befizeti az 1,8 – 1,8 millió forintot, melyet az alapítvány a DRV-nek továbbutal. A második verzió Varga Péter úr javaslata, miszerint az önkormányzat fizeti be az 1,8 millió forintot. A harmadik verzió szerint további egyeztetés szükséges.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az első verziót támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

197/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására támogassa, hogy Varga Péter úr hozzájárulása esetén Varga Péter úr 1,8 millió forintot és egy másik vállalkozó szintén 1,8 millió forintot fizet meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a második verziót támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

198/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja, hogy az önkormányzat a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a harmadik verziót támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

199/2015. (VI.09.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben Varga Péter úr nem fogadja el, hogy az önkormányzat helyett másik vállalkozó fizesse ki az 1,8 millió forint támogatást, kezdeményezzen további egyeztetéseket a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Nagy Lajos

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő