Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Pályázati feflhívás Felső-bazársori 3. sz. üzletre 144 2021 KT
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Pályázati feflhívás Felső-bazársori 3. sz. üzletre 144 2021 KT

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felső-bazársori 3. sz. üzlet bérletére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, ún. Felső-bazársori 3. sz. üzletet

Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

 1. 8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 3. sz. üzlet)
 2. területe: 15,24 m2
 3. megnevezése: kivett áruház, udvar
 4. műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra
 5. vagyon jellege: üzleti vagyon

A bérleti szerződés időtartama:

Határozott időtartamra, a birtokbavétel napjától kezdődően 2026. április 30. napjáig


Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. 1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei:

a)       Magánszemély: pályázó esetén személyes adatai (pályázó neve; születési neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; adóazonosító szám)

b)      Gazdálkodó szervezet:

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: társasági szerződés másolata, 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy annak hiteles másolata, aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak hiteles másolata. Utolsó lezárt üzleti évről szóló éves beszámoló benyújtása.

 1. 2. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 2. 3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.
 3. 4. Nyilatkozat a 2021. évre és 2022. január 1-jétől évenként megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb

-          2021. évre 300.000,- Ft bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

-          2022. január 1-jétől kezdődően 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél.

 1. 5. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét 2021. évben egyösszegben, 2020. január 1-jétől kezdődően havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
 2. 6. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

 1. 7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 2. 8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 3. 9. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.
 4. 10. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).
 5. 11. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.
 6. 12. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.
 7. 13. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyként vagy fióktelepként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.
 8. 14. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.
 9. 15. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.

 

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. 2021. évre 300.000,- Ft bérleti díj + rezsiköltség összeg

2022. január 1-jétől kezdődően 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összeg                                                              50 pont

 1. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 2 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év.

Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 2 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 

 1. 4. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

 

Egyéb feltételek:

 1. 16. A bérleti díj összegét 2021. évben egyösszegben, 2020. január 1-jétől kezdődően havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
  1. A szerződéskötés tervezett időpontja: a képviselő-testületi döntés utáni 15. napig
  2. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 2026. április 30. napjáig
  3. Pályázati licit esetén a licitlépcső mértéke: 20.000,- Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kell benyújtani, legkésőbb 2021. július 19. napja 10,00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Felső-bazársori 3. sz. üzlet hasznosítására”

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni.

A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (magánszemély: saját kezű aláírás, gazdálkodó szervezet: aláírási címpéldányon szereplő aláírás) kell ellátni!

A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat bontásának helye, ideje: 2021. július 19. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

A pályázatok elbírálására a képviselő-testület nyilvános ülésén kerül sor.  A képviselő-testület ülésére szóló meghívó a helyben szokásos módon történő közzétételével kerül sor.

A pályázat eredményéről a pályázókat az elbírálást követő 5 napon belül írásban értesíti az önkormányzat.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

Badacsonytomaj, 2021. július 2.

Krisztin N. László

polgármester


 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. October 16., Saturday, Gál napja van. Holnap Hedvig napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!