Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Tátika üzletház bérleti szerződés 2021.05.27.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Tátika üzletház bérleti szerződés 2021.05.27.

There are no translations available.

BÉRLETI SZERZŐDÉS


<<<<<<LETÖLTÉS>>>>>> 


Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a

név/cégnév:

székhely:

adószám, cégjegyzékszám:

törvényes képviselő neve és tisztsége:

bankszámlaszám:

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

 

1.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a Badacsonytomaj belterület 2556 helyrajzi számon 1116 nm területtel felvett, kivett vendéglő, udvar megnevezésű, 887 nm hasznos alapterületű, természetben Badacsonytomaj város Badacsony településrészén található, ún. „Tátika üzletház” elnevezésű ingatlant a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt (a telek és a felépítmény, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) rendeltetésének megfelelő, azaz vendéglátó-kereskedelmi tevékenység céljára, a Szerződés 5. pontjában kikötött határozott időtartamra, a Szerződéshez csatolt, annak elválaszthatatlan mellékletét képező, a Szerződő felek által kölcsönösen aláírt birtokbaadási jegyzőkönyv, továbbá kitűzési vázrajz szerint.

2.)       A Bérlő kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Bérleményhez természetben egyébként folytonossági hiány nélkül kapcsolódó Balaton felőli teraszrész nem tartozik a Bérleményhez, így arra a Szerződés nem terjed ki. A Bérlő azonban tudomásul veszi, hogy igénye szerint a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól mint a Magyar Állam tulajdonos képviselőjétől mederhasználati engedélyt kérhet, melynek azonban valamennyi kötelezettsége és költsége kizárólag a Bérlőt terheli.

3.)       A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, a Bérlemény a Szerződés egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan, kötelmi jogviszonyból eredő vagy egyéb joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

4.)       Az épület a GINOP-7.1.9.-17-2018-00018 kódszámú Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése című projekttel érintett fejlesztési terület, amelynek áttervezése folyamatban van, melyre az önkormányzat érvényes szerződéssel rendelkezik. A bérlő köteles a tervezőt, a műszaki közreműködőt, vagy az általuk megbízott személyt az ingatlan területére beengedni, részére a munkavégzést engedélyezni, tevékenységében nem akadályozhatja, nem korlátozhatja. Bérlő ezen feltételt tudomásul veszi és önmagára nézve kötelezőnek elismeri.

5.)       A Bérlő által gyakorolni kívánt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat -a Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével- a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

6.)       A Szerződés határozott időtartamra, a Badacsonyi idegenforgalmi szezon hónapjaira jön létre, tehát 2021. (Kétezer-huszonegyedik év) ………  () napjával kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően nem kerül sor, 2021. (Kétezer-huszonegyedik év) szeptember 15. (Tizenötödik) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban módosíthatják, a határozott időtartam bármely okból történő meghosszabbítására vagy a Szerződés határozatlan időtartamúvá alakítására semmilyen esetben sem kerülhet sor.

7.)       A Bérleménynek a Szerződés előző pontjában rögzített határozott időtartamra a Bérbeadónak járó bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) 5 000 000 Ft, azaz Ötmillió forint). A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

 

 

Badacsonytomaj, 2021. …………..

 

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviseli: Krisztin N. László polgármester

Bérbeadó

Bérlő

képviseli:

 


 

8.)       A bérleti díjat a Bérlő a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírásával egyidejűleg, elektronikus úton indított visszavonhatatlan pénzintézeti átutalással tartozik a Bérbeadó részére hiánytalanul megfizetni. A Bérlőnek a bérleti díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettsége kizárólag akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes bérleti díj a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.

9.)       A Bérlő a Bérleményt a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírását (a Szerződés közjegyzői okiratba, azaz közokiratba foglalását) követően, ugyanazon a napon veheti birtokba, amelyről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt. A Bérlő kifejezetten kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérleményt megtekintett állapotban, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített állapotában, minden természetes és jogi tartozékával veszi birtokba.

10.)    A Bérlő a Szerződés időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

11.)    A karbantartással kapcsolatos összes feladat és azok költségei, ha azok a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükségesek, kizárólag a Bérlőt terhelik. Ennélfogva a Bérbeadó semmilyen felújítási vagy karbantartási feladat elvégzésére avagy azok bárminemű költségének bármilyen megtérítésére, ellentételezésére a Bérlő vonatkozásában nem köteles, mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége az előző pontban rögzítettekhez hasonlóan kizárólag a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

12.)    A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat, teljesíteni az esetleges környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, így különösen Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II. 01.), továbbá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (IV. 12.) számú önkormányzati rendeleteiben, ez utóbbi vonatkozásában különösen annak 6. § (5) bekezdésében foglaltakat, és viselni a mindezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles továbbá biztosítani, hogy a Bérleményben működtetett valamennyi kereskedelmi egység legalább heti egy hulladék elszállítási alkalomra vonatkozó hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen a Szerződés teljes időtartamára. Bérlő az e pontban foglaltak általa való megszegéséből eredő esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések bármilyen fokú megsértése a Bérbeadó számára a Szerződés rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

13.)    A Bérlő az előző pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni. Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni. Amennyiben a keletkezett kárt a biztosító a vagyonbiztosítás alapján az önkormányzatnak megtéríti, ezen összeget az önkormányzat a Bérlő rendelkezésére bocsátja.

14.)    A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni.

15.)    A Bérlő a Bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével adhatja, melyben a Bérbeadó az albérletbe, használatba adás tartalmára feltételeket, elvárásokat és kötelezettségeket írhat elő. A Bérlő azonban a Szerződés általa való aláírásával feltétlenül tudomásul veszi, hogy a Bérlemény vagy annak bármely része, hányada kizárólag olyan természetes vagy jogi személynek adható albérletbe vagy használatba, akinek a Bérbeadóval szemben soha nem volt és jelenleg sincsen folyamatban polgári jogi, közigazgatási, büntetőpere vagy egyéb hatósági, birtokvédelmi stb. eljárása, nem áll fenn tartozása, illetve akinek a Bérbeadóval szemben semmilyen fórumon, akár peren kívül is, semmilyen jogvitája vagy követelése soha nem állt fenn és jelenleg sem áll fenn, valamint a Bérbeadóval szemben soha nem indított polgári jogi vagy egyéb keresetet, nem kezdeményezett semmilyen eljárást stb.

 

Badacsonytomaj, 2021. ………

 

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviseli: Krisztin N. László polgármester

Bérbeadó

Bérlő

 

 

 

16.)    A Bérlő külön kifejezetten kijelenti, hogy a Bérlemény üzemeltetése kapcsán a Badacsonyi Strand felé vendéglátó-kereskedelmi tevékenységet folytathat, a Bérlemény strand felőli részét időlegesen birtokba veheti, azon árut elhelyezhet, de nem teheti lehetővé, hogy a Bérleményen keresztül bármely személy ingyenesen jusson be.

17.)    Bérlő külön kifejezetten kijelenti, hogy a zeneszolgáltatás az önkormányzati rendezvények idején a térségben tilos, továbbá tudomásul veszi, hogy az Alsó-park területén kihelyezett színpadhasználatot külön megállapodás alapján biztosítja az önkormányzat, mely megállapodás paramétereinek meghatározása Badacsonytomaj Város Önkormányzatának jogköre.

18.)    Bérlő külön kifejezetten kijelenti, hogy amennyiben a Bérleményben, és a színpadhasználatra külön megállapodásban biztosított közterületen zenés rendezvény megtartását vállalja, az őrzés-védelmet őrzés-védelemre szakosodott vállalkozóval történő szerződéskötés keretében biztosítja.

19.)    Bérlő külön kifejezetten kijelenti, hogy a Bérlemény előtti közterület használatára vonatkozóan annak igénybevétele esetén a Bérbeadóval szerződést köt, és előbbieken túl tudomásul veszi, hogy jelen bérleti szerződés keretében a Bérlemény előtti közterület nem képezi részét jelen bérleti szerződésnek.

20.)     A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) bármilyen átalakítási, javítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy mely munkálatok a működéshez azonnal szükségesek.

A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét, amennyiben azokat az azonnali eljárás szükségessége folytán a Bérlő viselte. Az átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

21.)    A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát, avagy bármilyen mértékben is megszegi a Szerződés 12. pontjában a hulladékszállítási szerződésekkel, a Szerződés 15. pontjában az albérletbe adással, továbbá a Szerződés 16. pontjában a Badacsonyi Stranddal kapcsolatosan vállalt bármely kötelezettségét.

22.)    Abban a nem várt esetben, amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő bármely okból nem tudja rendeltetésszerűen és a jelen Szerződésnek megfelelően használni, de a bérleti jogviszony nem szűnik meg, úgy a Bérlő időarányos bérleti díj leszállítására jogosult, amelynek a számítására a 19.) pontban írt rendelkezések az irányadóak.

23.)    Szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók.

24.)    A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a bérleti jogviszony fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és a Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

25.)    A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként vagy fióktelepeként való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

26.)    A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában.

A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett.

27.)    A Szerződésnek a Bérlő érdekkörébe eső vagy a Bérlőnek felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő bérleti díj visszaigénylésre nem jogosult. A Szerződésnek a Bérbeadó érdekkörébe eső vagy a Bérbeadónak felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő az időarányos (bérleti jogviszonnyal nem fedezett) bérleti díj visszatérítésére jogosult.

28.)    A Szerződő felek egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő pedig külön kifejezetten is kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérlőt a Bérleménnyel kapcsolatosan sem elővásárlási jog, sem előbérleti jog semmilyen esetben nem illeti meg.

29.)    A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

30.)    A Bérbeadó Polgármesteri határozattal a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …………… képviselő-testületi határozattal felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés mellékletét képezi.

 

Badacsonytomaj, 2021……………

 

 

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviseli: Krisztin N. László polgármester

Bérbeadó

Bérlő

 

 

Ellenjegyzem:

 

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető


BIRTOKBAADÁSI JEGYZŐKÖNYV

 

amely készült a Badacsonytomaj belterület 2556 helyrajzi számú ún. Tátika elnevezésű kivett vendéglő, és udvar ingatlannál 2021. …………… napján.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint birtokba adó részéről:

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Birtokba vevő részéről:

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviseletében Krisztin N. László (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) és a …………………………… bérleti szerződést kötött 2021. ………………… napján. Jelenlevők az ún. Tátika elnevezésű, Badacsonytomaj 2556 helyrajzi számú kivett vendéglő, és udvar ingatlannál birtokba adás céljából helyszíni átadás-átvételt tartanak.

 

Jelenlévők megállapítják, hogy az ingatlan kiürített / nem kiürített állapotban kerül átadásra.

A birtokba adó birtokba adással kapcsolatos nyilatkozata:

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………., mint birtokba vevő nyilatkozata:

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

A jelenlevők közösen rögzítik a mérőórák állását:

 

 

Mérőszám

Óraállás

Villanyóra

 

 

Vízóra

 

 

 

Jelenlevők az átadás-átvétellel kapcsolatban az alábbi tényeket és körülményeket rögzítik:

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

A jegyzőkönyv ………… óra ………….. perckor lezárásra került.

 

……………………………………………..          …………………………………………………..

……………………………………………..          …………………………………………………..

……………………………………………...         ……………………………………………………

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. October 16., Saturday, Gál napja van. Holnap Hedvig napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!