Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Pályázati felhívás Badacsonystrand büfé
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Pályázati felhívás Badacsonystrand büfé

There are no translations available.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. Általános felhívás

A Badacsonytomaj VN Kft. büfé, melegkonyhás vendéglátó egység üzemeltetésére pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő 2553. hrsz-ú Badacsony Strandon.


A mobil szolgáltató egység felállításához csak a területet és a közműcsatlakozást biztosítjuk, melynek nagysága 130 m2.

A pályázónak kell biztosítani a vendéglátó egységet mobilház , büfé konténer vagy büfé kocsi formájában. Jelen pályázati felhívás mellékletét képezi a pályáztató által elfogadható megjelenésű vendéglátó egységről( mobil épület ) készült fényképfelvétel (minta fotó).


Kizárólag melegkonyhás vendéglátó tevékenység folytatható a bérleti szerződésben meghatározott időtartam alatt a hét minden napján kötelező nyitva tartással.


A bérleti szerződés időtartama 2021. május 01.-től 2021. október 31.-ig tart.II. Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei, e-mail cím:

A pályázaton érvényes ajánlatot tehet:

-          egyéni vállalkozó – a pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön vagy azon igazolás, hogy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vették. Csatolni kell az utolsó lezárt üzleti évnek beszámolóját.

-          gazdasági társaság – pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön a hatályos létesítő okirat másolata, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban, aláírási címpéldány (aláírási-minta) vagy annak hiteles másolata.


2 . NAV adóigazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs. Érvénytelen a pályázat abban az

esetben, ha a pályázónak lejárt köztartozása van.


3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely,

telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló lejárt tartozása nincs, illetve az önkormányzattal szemben perben soha nem állt, és jelenleg sem áll. Érvénytelen a pályázat abban az esetben, ha a pályázónak a helyi adók körében lejárt köztartozása van.


4. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, amely 1.200.000. Ft.  A bérleti díjon felül a Pályázónak

vállalnia kell a rezsi költségek megfizetését is. A bérleti díj az általános forgalmi adótól mentes.


5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve

kötelező érvényűnek ismeri el.


6 A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történt  tárgyalásához.


7. A pályázó egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselőjének nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaj VN Kft. számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez és tárolásához, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a www.bvu.hu weboldalon lévő adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja.


8. Pályázó igazolása arról, hogy a pályázó tevékenységi körébe a 5610’05vagy 5610’07 TEAOR szám alatti  tevékenység szerepel.


9. Pályázó nyilatkozata, hogy a kijárási korlátozásra való figyelembevételével teszi meg az ajánlatát és lemond az erre való hivatkozással történő kifogásairól, szerződés megtámadásáról, valamint egyéb igényérvényesítéseiről.


10. Pályázónak mellékelni kell a melegkonyhás büféként kialakított mobilegység műszaki leírását, látványtervét, valamint nyilatkozni arról, hogy a felszerelés és a berendezés kizárólag igényes, a környezethez illeszkedő bútorokból,  berendezési tárgyakból áll, és rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges összes hatósági engedéllyel.

III. Licittárgyalás

A Badacsonytomaj VN Kft. minimum két érvényes pályázat beérkezése esetén licittárgyalást

tart.


 1. A licittárgyalás időpontja:2021.március 30.   13.00
 2. A licittárgyalás helyszíne: Badacsonytomaj VN Kft. irodaépülete (cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
 3. A licittárgyaláson pályázó részéről törvényes képviselője vagy egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó vehet részt. Ezen személyek képviseletében meghatalmazott kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett- vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással vehet részt. A meghatalmazás tartalmilag akkor érvényes, ha az kötelezettségvállalásra is kiterjed, illetve tartalmazza a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát a meghatalmazásra.
 4. A licittárgyaláson a licitlépcső 100.000 Ft. A licitálás a pályázat benyújtásakor megajánlott legmagasabb éves bérleti díjról indul. A negatív licit érvénytelen.
 5. A licittárgyalást az a pályázó nyeri, aki a legmagasabb éves bérleti díjat ajánlja meg. A licittárgyalás nyertese kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell, hogy tegyen a licit lezárásával a licittárgyaláson megajánlott bérleti díj a Takarékbank ZRT-nél vezetett 72800030-10000960 sz. bankszámlára történő megfizetésére.


A pályázat nyertese az a pályázó, aki határidőben érvényes pályázatot nyújtott be és a legmagasabb licitösszeget ajánlotta meg.


IV. Egyéb feltételek:

 1. Pályázat elbírálására. a licittárgyalás lefolytatását követően egy órán belül sor kerül. Amennyiben licittárgyalásra nem kerül sor és csak egy érvényes pályázat érkezett, akkor a pályázat beérkeztét követő 1 napon belül kerül sor.
 2. A szerződéskötés időpontja: A pályázat elbírálását követően 15 munkanapon belül, amennyiben a szerződés megkötésére nem személyesen kerül sor a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában, úgy a bérlő által aláírt és a bérleti díj összegével, valamint saját adataival kiegészített szerződés beérkezésének a határideje a pályázat elbírálását követő 15. munkanap 16 órája.
 3. A második legmagasabb licitösszeget megajánlott pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést az elbírálást követő 15 munkanapon belül személyesen nem köti meg, vagy határidőig a részéről aláírt szerződést nem küldi vissza.
 4. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki Badacsonytomaj Önkormányzatával vagy annak tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben peres eljárást kezdeményezett.
 5. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki a pályázat kiírójával (Badacsonytomaj VN KFT) érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik.

VI. Bérleti szerződés alapvető feltételei:

 1. A bérleti jogviszony időtartama: 2021. május 1.-2021. október 31.
 2. Bérlő a rezsiköltség megfizetésére számla ellenében köteles a számlában meghatározott határnapig.
 3. Bérlő a bérleményt a pályázati feltételeknek megfelelő funkcióra veszi bérbe, a funkcióváltásra nincs lehetősége
 4. Bérlő a bérlemény üzemeltetésének jogát nem adhatja át.
 5. Bérbeadó a felek közötti bérleti szerződésben további kikötéseket is tehet, de az itt felsorolt kikötésekhez Bérbeadó kötve van.VII. A pályázat benyújtásának határideje és további követelmények:

 1. A Pályázati ajánlatokat zárt és sértetlen borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaj VN Kft.-hez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) kell benyújtani, legkésőbb 2021. március 30. 12:00 óráig. Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie. A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázatok bontását 12:01 perckor jegyzőkönyv felvétele mellett megkezdi, és mindaddig nem fejezi be, míg az összes benyújtott pályázat felbontását be nem fejezte. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a pályázó nevét és a megajánlott bérleti díj összegét. A bontást ABC sorrendbe kell lefolytatni.
 2. A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Badacsony Strand büfé”
 3. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag önállóan és saját nevükben tehetnek ajánlatot.
 4. Határidőn túl benyújtott pályázatokat a Badacsonytomaj VN Kft. nem veszi át.
 5. 5. A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan, de bontás mentesen össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni. A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (egyéni vállalkozó: saját kezű aláírással és bélyegzővel, gazdasági társaság: aláírási címpéldányon megadott módon történő aláírás) kell ellátni!

VIII. Egyéb lényegi információk:

A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázat során hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A hiányosan vagy formai okokból nem megfelelően benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázati dokumentációt minden pályázó saját költségén és veszélyére állítja össze.

Badacsonytomaj VN Kft. a pályázati felhívás visszavonása vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázóknak semmilyen kompenzációt, kártérítést vagy egyéb költséget nem térít meg.


A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívását bármikor visszavonja, módosítsa vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.Badacsonytomaj, 2021. 03. 08.

Rakics Anna

ügyvezető
Melléklet


Minta 1.


minta 2.
minta 3.


 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. October 16., Saturday, Gál napja van. Holnap Hedvig napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!