Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Kisfaludy wc pályázati felhívás 20200429
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Kisfaludy wc pályázati felhívás 20200429

There are no translations available.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. Általános felhívás

A Badacsonytomaj VN Kft. bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Badacsony , Kisfaludy úton található  nyilvános illemhelyet .

Az ingatlan együttes adatai:

-           alapterülete: 25 m2

Az épület kizárólag nyilvános illemhelyként üzemeltethető. A nyilvános illemhelyet minden év április 01.-től október 31.-ig kötelező üzemeltetni.

A bérleti szerződés időtartama: 4 év 7 hónapos határozott időtartam, a bérleti időszak vége 2024. december 31.

A bérleti díj évi rendszerességgel adott évre vonatkozóan egy összegben, előre esedékes minden év január 31. napjáig.

 

II. Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei, e-mail cím:

A pályázaton érvényes ajánlatot tehet:

 1. 1. egyéni vállalkozó – a pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata vagy azon igazolás, hogy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vették. Csatolni kell az utolsó lezárt üzleti évnek beszámolóját.
 2. 2. gazdasági társaság – pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön a hatályos létesítő okirat másolata, 2020. február 15. napjánál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban, aláírási címpéldány (aláírási-minta) vagy annak hiteles másolata, és az utolsó lezárt üzleti évének beszámolója. 

2 . NAV adóigazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs. Érvénytelen a pályázat abban az

esetben, ha a pályázónak lejárt köztartozása van.

3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely,

fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló lejárt tartozása nincs, illetve az

önkormányzattal szemben perben soha nem állt, és jelenleg sem áll. Érvénytelen a pályázat abban

az esetben, ha a pályázónak a helyi adók körében lejárt köztartozása van.

4. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, amely 2020. évben fixen 400.000.- Ft és 2021. évtől

kezdődően nem lehet kevesebb, mint 500.000,-Ft/év. A bérleti díjon felül a Pályázónak vállalnia

kell a rezsi költségek megfizetését is. A bérleti díj az általános forgalmi adótól mentes.

5. A pályázó azon kötelezettségvállaló nyilatkozata, hogy 2021. évtől kezdődően évi minimum

500.000.- Ft/év bérleti díjat számla ellenében átutalással megfizeti a számlán szereplő bankszámlára (további években az fogyasztói árindex mértékével növelt összeget), illetve hogy a rezsi költséget (víz- és csatornadíj, stb.) havonta a Badacsonytomaj VN KFT által kiállított számla ellenében határidőben átutalással megfizeti.

6. A pályázaton résztvevőknek pályázati biztosítékot kell fizetniük. A pályázati biztosíték mértéke az

első bérleti év fix bérleti összege, azaz 40.000- Ft (negyven ezer Forint). A pályázati biztosítékot Badacsonytomaj VN Kft. Takarékbanknál vezetett 72800030-10000960-00000000 számú számlájára átutalással vagy banki befizetéssel kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő vagy kizárásra kerülő pályázók részére a pályázati biztosíték az elbírálást követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Abban az esetben, ha a pályázati biztosíték megfizetésére banki befizetéssel került sor, akkor a pályázatban meg kell jelölni azon bankszámlaszámot, ahova a pályázati biztosíték visszautalása megtörténhet sikertelen pályázat esetén.

A pályázat visszavonása vagy eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázati biztosítékot Badacsonytomaj VN Kft. nyolc napon belül kamatmentesen visszautalja a pályázónak.

A pályázati biztosíték összege sikeres pályázat esetén a 2020. év bérleti díjába kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha a sikeres pályázó a bérleti szerződés megkötését megtagadja vagy azt elmulasztja, akkor a pályázati biztosítékot elveszíti és ezen összeget a Badacsonytomaj VN Kft. bánatpénz jogcímén jogosult megtartani.

7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve

kötelező érvényűnek ismeri el.

8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

9. A pályázó egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselőjének nyilatkozata arról, hogy

hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaj VN Kft. számítógépes

adatbázisában történő rögzítéséhez és tárolásához, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a

www.bvu.hu weboldalon lévő adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja.

10. Pályázó nyilatkozata, hogy a 40/2020 (III.11.) Kormány rendelettel életbe léptetett

veszélyhelyzetre, valamint a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt és a 95/2020 (IV.09) Korm. rendelettel meghosszabbított kijárási korlátozásra figyelembevételével teszi meg az ajánlatát és lemond az erre való hivatkozással történő kifogásairól, szerződés megtámadásáról, valamint egyéb igényérvényesítéseiről.

III. Licittárgyalás

A Badacsonytomaj VN Kft. minimum két érvényes pályázat beérkezése esetén licittárgyalást tart.

 

 1. A licittárgyalás időpontja: 2020. május 20. 13 óra
 2. A licittárgyalás helyszíne: Badacsonytomaj VN Kft. irodaépülete (cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
 3. A licittárgyaláson pályázó részéről törvényes képviselője vagy egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó vehet részt. Ezen személyek képviseletében meghatalmazott kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett- vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással vehet részt. A meghatalmazás tartalmilag akkor érvényes, ha az kötelezettségvállalásra is kiterjed, illetve tartalmazza a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát a meghatalmazásra.
 4. A licittárgyaláson a licitlépcső 50.000 Ft. A licitálás a pályázat benyújtásakor megajánlott legmagasabb éves bérleti díjról indul. A negatív licit érvénytelen.
 5. A licittárgyalást az a pályázó nyeri, aki a legmagasabb éves bérleti díjat ajánlja meg. A licittárgyalás nyertese kötelezettségvállaló nyilatkozatott kell, hogy tegyen a licit lezárásával a licittárgyaláson megajánlott bérleti díj pályázati felhívásban meghatározott módon történő megfizetésére.

 

IV. A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. A bérleti időszak alatt a bérleti díj mérték 2020.évben 400.000,- Ft/év, 2021.évtől nem lehet kevesebb 500.00,- Ft/év.                                                                           50 pont
 2. Pályázó székhelye, telephelye Badacsonytomaj város közigazgatási területén van. Ennek vizsgálatára a kötelezően benyújtott okiratok vizsgálata alapján kerül sor. Erre vonatkozóan a pályázói nyilatkozat nem elfogadható.                                                                   5 pont
 3. Pályázó tevékenységi körében szerepel az illemhely működtetése               5 pont

Igazolás módja:

 • vállalkozói igazolvány/társasági szerződés , vagy
 • pályázó érvényes engedélye a tevékenység gyakorlásáról

 

A pályázat nyertese az a pályázó, aki határidőben érvényes pályázatot nyújtott be és a legmagasabb licitösszeget ajánlotta meg, valamint a pályáztatási eljárásban minimum 55 pontot ért el.

 

V. Egyéb feltételek:

 1. 1. Pályázat elbírálására a licittárgyalás lefolytatását követően azonnal sor kerül.
 2. 2. A szerződéskötés időpontja: A pályázat elbírálását követően 5 munkanapon belül, amennyiben a szerződés megkötésére nem személyesen kerül sor a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában, úgy a bérlő által aláírt és a bérleti díj összegével, valamint saját adataival kiegészített szerződés beérkezésének a határideje a pályázat elbírálását követő 5. munkanap 16 órája. Az üzlethelyiség birtokbavételére a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor, birtokbavételi jegyzőkönyv felvétele mellett, amennyiben az első évre vonatkozó bérleti díj (a pályázati biztosíték összegének figyelembevételével) a Badacsonytomaj VN Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.
 3. 3. A második legmagasabb licitösszeget megajánlott pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést az elbírálást követő 5 munkanapon belül személyesen nem köti meg vagy határidőig a részéről aláírt szerződést nem küldi vissza.
 4. 4. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki az elmúlt 3 évben a Badacsonytomaj Önkormányzata által, vagy annak tulajdonában álló gazdasági társaság által kiírt pályázaton nyertesként hirdettek ki és a szerződését nem kötötte meg vagy a bérleti díjat határidőre nem fizette meg.
 5. 5. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki Badacsonytomaj Önkormányzatával vagy annak tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben peres eljárást kezdeményezett.

VI. Bérleti szerződés alapvető feltételei:

 1. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavételtől számított öt év.
 2. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a szerződéskötést követően a birtokbavételt megtagadja, akkor 200.000 Ft bánatpénzt köteles megfizetni a Badacsonytomaj VN Kft-nek.
 3. A bérleti díjat minden tárgyév január 31. napjáig az adott évre vonatkozóan egy összegben előre köteles a Bérlő számla ellenében megfizetni.
 4. Bérlő a rezsiköltség megfizetésére számla ellenében köteles a számlában meghatározott határnapig.
 5. Bérlő a bérleményt a pályázati feltételeknek megfelelő funkcióra veszi bérbe, a funkcióváltáshoz a bérbeadó engedélye szükséges.
 6. Bérbeadó a bérlői beruházást kizárólag a pályázati felhívás első mondatában meghatározott esetben téríti. Sem az értéknövelő, sem az egyéb más beruházást a bérbeadó a bérleti jogviszony lejártával nem téríti meg.
 7. Abban az esetben, ha a Bérlő minden tárgy év április 01. napjától október 31. napjáig a bérleményt nem üzemelteti folyamatosan (kivéve a 2020-as évet), akkor Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására a már eltelt időszakra, illetve a szerződésszegéssel érintett évre eső bérleti díj megtartása mellett, továbbá a határozott időtartamból még hátralévő időtartamra megfizetendő bérleti díj 30%-ának megfelelő összeget meghiúsulási kötbérként a Bérbeadónak megfizetni.
 8. Bérlő a bérlemény üzemeltetésének jogát nem adhatja át.
 9. Bérbeadó a felek közötti bérleti szerződésben további kikötéseket is tehet, de az itt felsorolt kikötésekhez Bérbeadó kötve van.
 10. Bérbeadó köteles tűrni, hogy a hivatalos szezonon kívül az épület felújításra, átépítésre kerüljön.

 

VII. A pályázat benyújtásának határideje és további követelmények:

 1. A Pályázati ajánlatokat zárt és sértetlen borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaj VN Kft.-hez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) kell benyújtani, legkésőbb 2020. május 20. 12:00 óráig. Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie. A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázatok bontását 12:01 perckor jegyzőkönyv felvétele mellett megkezdi és mindaddig nem fejezi be, míg az összes benyújtott pályázat felbontását be nem fejezte. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a pályázó nevét és a megajánlott bérleti díj összegét. A bontást ABC sorrendbe kell lefolytatni.
 2. A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat  Kisfaludy úti illemhely”
 3. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag önállóan és saját nevükben tehetnek ajánlatot.
 4. Határidőn túl benyújtott pályázatokat a Badacsonytomaj VN Kft. nem veszi át.
 5. 5. A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan, de bontás mentesen össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni. A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (egyéni vállalkozó: saját kezű aláírással és bélyegzővel, gazdasági társaság: aláírási címpéldányon megadott módon történő aláírás) kell ellátni!

VIII. Egyéb lényegi információk:

A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázat során hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A hiányosan vagy formai okokból nem megfelelően benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. Pályázni érvényesen kizárólag a pályázatban feltüntetett bérlemény bérleti jogára lehet.

 

A pályázati dokumentációt minden pályázó saját költségén és veszélyére állítja össze. Badacsonytomaj VN Kft. a pályázati felhívás visszavonása vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázóknak semmilyen kompenzációt, kártérítést vagy egyéb költséget nem térít meg.

 

 

 

 

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a bérleti szerződés.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívását bármikor visszavonja, módosítsa vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

 

 

Badacsonytomaj, 2020. április 29.

 

 

 

 

 

 

Rakics Anna

ügyvezető

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. June 23., Wednesday, Zoltán napja van. Holnap Iván napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!