Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Tátika üzletház értékesítése pályázata 2017/10
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Tátika üzletház értékesítése pályázata 2017/10

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) számú rendelete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a 425/2017. (X.25.) számú határozata alapján pályázatot hirdet a tulajdonát képező 2556. helyrajzi számon felvett, ún. „Tátika üzletház” elnevezésű üzlet ingatlan hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.

 

Az ingatlan Badacsony településrész központjában, közvetlen a Balaton part mellett található.

 

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 23. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 24. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000,- Ft/év+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. - 2018. november 30. között, határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

 

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          A pályázó nevét, cégnevét

-          a pályázó címét, székhelyét,

-          a pályázó adószámát,

-          az eljáró képviselő nevét,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján, azaz 2018. november 30. napján az ingatlant kiüríti és az önkormányzat birtokába adja

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

-          igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása

-          igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó köztartozásmentes

-          Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata.

-          Az ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepciót

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A versenyeztetési tárgyalást a pályázat beérkezésétől számított 10 napon belül tartjuk, melyről az érintetteket külön értesítjük.

 

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni. A pályázati óvadék összege: 750.000- Ft. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

A bérleti díj összegét szerződéskötéskor kell megfizetni.

 

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15 napon belül szerződést kötünk, melyet közjegyző általi közokiratba foglaltatunk.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Fő u. 14. Műszaki osztályon Telefon: +36-87/571-274.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

 

Badacsonytomaj, 2017. október 25.

 

Krisztin N. László

polgármester


Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

 

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

A bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

igen/nem

Az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem.*

igen / nem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen / nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


Mellékletek felsorolása:

 

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja.
 2. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján, azaz 2018. november 30. napján az ingatlant kiüríti és az önkormányzat birtokába adja
 3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat teljes körűen elfogadja.



 

 



 



 

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

 

 

Badacsonytomaj, 2017. október 25.

 

Krisztin N. László

polgármester

s.k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

 

Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a

név/cégnév: ……………………………………………………………………………………..

székhely: …………………………………………………………………………………………

adószám, cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………

törvényes képviselő neve és tisztsége: ……………………………………………………….

bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.)      A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a Badacsonytomaj belterület 2556 helyrajzi számon 1116 nm területtel felvett, kivett vendéglő, udvar megnevezésű, 887 nm hasznos alapterületű, természetben Badacsonytomaj város  Badacsony településrészén található, Tátika üzletház” elnevezésű ingatlant a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt (a telek és a felépítmény, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) rendeltetésének megfelelő, azaz vendéglátó-kereskedelmi tevékenység céljára, a Szerződésben kikötött határozott időtartamra, azaz a badacsonyi nyári szezon 6 hónapos időtartamára, a Szerződéshez csatolt, annak elválaszthatatlan mellékletét képező, a Szerződő felek által kölcsönösen aláírt birtokbaadási jegyzőkönyv, továbbá kitűzési vázrajz szerint.

2.)      A Bérlő kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Bérleményhez természetben egyébként folytonossági hiány nélkül kapcsolódó Balaton felőli teraszrész nem tartozik a Bérleményhez, így arra a Szerződés nem terjed ki. A Bérlő azonban tudomásul veszi, hogy igénye szerint a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól mint a Magyar Állam tulajdonos képviselőjétől mederhasználati engedélyt kérhet, melynek azonban valamennyi kötelezettsége és költsége kizárólag a Bérlőt terheli.

3.)      A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, a Bérlemény a Szerződés egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan, kötelmi jogviszonyból eredő vagy egyéb joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

4.)      A Bérlő által gyakorolni kívánt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat -a Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével- a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

5.)      A Szerződés határozott időtartamra, a Badacsonyi idegenforgalmi szezon hónapjaira jön létre, tehát 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) április 1. (Első) napjával kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően nem kerül sor, 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) október 31. (Harmincegyedik) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban módosíthatják, a határozott időtartam bármely okból történő meghosszabbítására vagy a Szerződés határozatlan időtartamúvá alakítására semmilyen esetben sem kerülhet sor.

 

6.)      A Bérleménynek a Szerződés 4. pontjában rögzített határozott időtartamra a Bérbeadónak járó bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) ………………… Ft, azaz ………………….. forint). A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

7.)      A bérleti díjat a Bérlő a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírásával egyidejűleg, elektronikus úton indított visszavonhatatlan pénzintézeti átutalással tartozik a Bérbeadó részére hiánytalanul megfizetni. A Bérlőnek a bérleti díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettsége kizárólag akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes bérleti díj a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.

8.)      A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírásától kezdődően az általa a pályázat kapcsán befizetett …………………. Ft (……………………… forint) a Szerződés teljes időtartamára kaucióként (biztosítékként) szolgál a Bérbeadó számára, a Szerződés időtartama alatt a Bérleményben esetleg bekövetkező és a Bérlőt terhelő károk, valamint a közműszámlák kiegyenlítésével kapcsolatban a Bérlő oldalán esetleg bekövetkező fizetési késedelem okozta károk legalább részbeni, azonnali fedezése céljából, mely összeggel a Bérbeadó szabadon rendelkezhet. A Szerződés bármely okból való megszűnése esetén a fel nem használt kaució vonatkozásában a Szerződő felek egymással elszámolnak. A Szerződő felek a kaució kapcsán még úgy állapodnak meg, hogy ha a kaucióból jogszerű bérbeadói igénybevételre kerül sor, úgy erről a Bérbeadó köteles az igénybevételt követő 8 napon belül a Bérlőt írásban tájékoztatni és Bérbeadó köteles egyidejűleg a kaució kiegészítésére a Bérlőt írásban felhívni. Jogszerű felhasználás esetén a kaució kiegészítési kötelezettségének a Bérlő az erre vonatkozó írásbeli tájékoztatását és felhívását követő 15 napon belül úgy köteles eleget tenni, hogy – figyelemmel a jogszerű bérbeadói igénybevétel összegére is – a kiegészítéssel a kaució összege ismét ……………….. Ft (…………………. forint) legyen a Szerződés teljes időtartama alatt. 

9.)      A Bérlő a Bérleményt a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírását (a Szerződés közjegyzői okiratba, azaz közokiratba foglalását) követően, ugyanazon a napon veheti birtokba, amelyről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt. A Bérlő kifejezetten kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérleményt megtekintett állapotban, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített állapotában, minden természetes és jogi tartozékával veszi birtokba.

10.)  A Bérlő a Szerződés időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

11.)  A karbantartással kapcsolatos összes feladat és azok költségei, ha azok a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükségesek, kizárólag a Bérlőt terhelik. Ennélfogva a Bérbeadó semmilyen felújítási vagy karbantartási feladat elvégzésére avagy azok bárminemű költségének bármilyen megtérítésére, ellentételezésére a Bérlő vonatkozásában nem köteles, mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége az előző pontban rögzítettekhez hasonlóan kizárólag a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

 

12.)  A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat, teljesíteni az esetleges környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, így különösen Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II. 01.), továbbá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (IV. 12.) számú önkormányzati rendeleteiben, ez utóbbi vonatkozásában különösen annak 6. § (5) bekezdésében foglaltakat, és viselni a mindezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles továbbá biztosítani, hogy a Bérleményben működtetett valamennyi kereskedelmi egység legalább heti egy hulladék elszállítási alkalomra vonatkozó hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen a Szerződés teljes időtartamára. Bérlő az e pontban foglaltak általa való megszegéséből eredő esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések bármilyen fokú megsértése a Bérbeadó számára a Szerződés rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

13.)  A Bérlő az előző pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni.

Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni. Amennyiben a keletkezett kárt a biztosító a vagyonbiztosítás alapján az önkormányzatnak megtéríti, ezen összeget az önkormányzat a Bérlő rendelkezésére bocsátja.

14.)  A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni.

15.)  A Bérlő a Bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével adhatja, melyben a Bérbeadó az albérletbe, használatba adás tartalmára feltételeket, elvárásokat és kötelezettségeket írhat elő. A Bérlő azonban a Szerződés általa való aláírásával feltétlenül tudomásul veszi, hogy a Bérlemény vagy annak bármely része, hányada kizárólag olyan természetes vagy jogi személynek adható albérletbe vagy használatba, akinek a Bérbeadóval szemben soha nem volt és jelenleg sincsen folyamatban polgári jogi, közigazgatási, büntetőpere vagy egyéb hatósági, birtokvédelmi stb. eljárása, nem áll fenn tartozása, illetve akinek a Bérbeadóval szemben semmilyen fórumon, akár peren kívül is, semmilyen jogvitája vagy követelése soha nem állt fenn és jelenleg sem áll fenn, valamint a Bérbeadóval szemben soha nem indított polgári jogi vagy egyéb keresetet, nem kezdeményezett semmilyen eljárást stb.

16.)  A Bérlő külön kifejezetten kijelenti, hogy a Bérlemény üzemeltetése kapcsán a Badacsonyi Strand felé vendéglátó-kereskedelmi tevékenységet sem közvetlenül, sem közvetve egyáltalán nem folytathat, a Bérlemény strand felőli részét még időlegesen sem veheti birtokba, azon árut egyáltalán nem helyezhet el, azon semmilyen tevékenységet nem folytathat, továbbá nem teheti lehetővé, hogy a Bérleményen keresztül bármely személy ingyenesen jusson be. A Szerződő felek egybehangzóan és kifejezetten megállapodnak, hogy ezen rendelkezések Bérlő általi bármilyen fokú megszegése a Bérbeadó számára a Szerződés Bérbeadó általi rendkívüli, vagyis azonnali hatályú felmondására biztosít jogot.

17.)   A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) bármilyen átalakítási, javítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy mely munkálatok a működéshez azonnal szükségesek.

 

A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét, amennyiben azokat az azonnali eljárás szükségessége folytán a Bérlő viselte. Az átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

18.)  A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát rongálja vagy a Szerződés 8. pontja szerinti kaució-kiegészítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti avagy bármilyen mértékben is megszegi a Szerződés 12. pontjában a hulladékszállítási szerződésekkel, a Szerződés 15. pontjában az albérletbe adással, továbbá a Szerződés 16. pontjában a Badacsonyi Stranddal kapcsolatosan vállalt bármely kötelezettségét.

19.)   A Bérlő jogosult arra, hogy egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, ha:

a.) a Bérbeadó a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét, így bármely szavatosságvállalását megszegi és a kötelezettségszegését a Bérlő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólítás Bérbeadó általi kézhezvételét követő 15 napon belül nem orvosolja, a 15 napos póthatáridő elteltét követően és legalább 15 napos felmondási idővel, de csak egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

b.) a Bérlő a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő és a Bérbeadónak sem felróható okból nem tudja a Bérleményt rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően 10 napon keresztül használni, úgy ezen 10 nap elteltét követően legalább 15 napos felmondási idővel és egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

c.)  ha jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint.

20.)  Abban a nem várt esetben, amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Bérlő érdekkörén kívül felmerülő bármely okból nem tudja rendeltetésszerűen és a jelen Szerződésnek megfelelően használni, de a bérleti jogviszony nem szűnik meg, úgy a Bérlő időarányos bérleti díj leszállítására jogosult, amelynek a számítására a 19.) pontban írt rendelkezések az irányadóak.

21.)  Szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók.

22.)  A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a bérleti jogviszony fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és a Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

23.)  A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként vagy fióktelepeként való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

24.)  A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában.

 

A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett.

25.)  A Szerződésnek a Bérlő érdekkörébe eső vagy a Bérlőnek felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő bérleti díj visszaigénylésre nem jogosult. A Szerződésnek a Bérbeadó érdekkörébe eső vagy a Bérbeadónak felróható okból a határozott időtartam előtti megszűnése esetén a Bérlő az időarányos (bérleti jogviszonnyal nem fedezett) bérleti díj visszatérítésére jogosult.

26.)  A Szerződő felek egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő pedig külön kifejezetten is kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Bérlőt a Bérleménnyel kapcsolatosan sem elővásárlási jog, sem előbérleti jog semmilyen esetben nem illeti meg.

27.)  A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

28.)   A Bérbeadó Képviselő-testülete a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert a ………………… határozatával felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés mellékletét képezi.

 

Badacsonytomaj, 201……………………………….

 

 

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviseli: Krisztin N. László polgármester

Bérbeadó

…………………………………..

 

Bérlő

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 05., Sunday, Emese és Sarolta napja van. Holnap Csaba napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!