116/3 helyrajzi számon felvett üzlet bérbeadása 2.0

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében, valamint a Képviselő-testület 211/2017.(IV.26.) határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadú tulajdonát képező 116/3 helyrajzi számon felvett üzlet elnevezésű ingatlan hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.

 

Az ingatlan Badacsonytomaj központjában, ún. Tájház-udvar területén található. A bérlemény 44 m2 területű, víz-csatorna illetve villany közművekkel ellátott.

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, cégnevét
  2. a pályázó címét, székhelyét,
  3. a pályázó adószámát,
  4. az eljáró (nyilatkozattételre jogosult) képviselő nevét,
  5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
  6. igazolást arról, hogy a pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs lejárt esedékességű tartozása,

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.

 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A versenyeztetési tárgyalást a pályázat beérkezését követően, 2017. május 19. napján 10,00 órakor tartjuk, melyről külön értesítést nem küldünk.

 

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000.- Ft/hó + rezsiköltség (ez alatt benyújtott pályázat érvénytelen)

 

A bérleti jogviszony időtartama: 2017. június 1-től határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig.

 

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni. A pályázati óvadék összege: 24.000 Ft. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

 

Az első bérleti díj összegét szerződéskötéskor a továbbiakat, a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig kell megfizetni.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követően 15 napon belül szerződést kötünk.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.

 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban, postai úton kell megküldeni a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal részére. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „116/3 hrsz-ú üzlet hasznosításának pályázata”.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. május 18. 16,00 óra

A pályázat bontásának időpontja: 2017. május 19. 10,00 óra

 

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal, Badacsonytomaj Fő utca 14. Műszaki osztályon. Telefon: +3687/571-270

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Badacsonytomaj, 2017. április 26.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester