Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. évben meghozott határozatai IV.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. évben meghozott határozatai IV.

There are no translations available.

301/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városavatóra biztosított 5 millió forint és a ténylegesen ráfordított 10.753.756,- Ft különbözetet – 5.800.000 Ft – az általános tartalék keret terhére biztosítsa.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a novemberi területi ülésre intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Tamás Lászlóné költségvetési és adócsoport vezető

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

302/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

303/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet hatályosulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

304/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strand épületeinek újjáépítése ügyében dönt arról, hogy a meglévő épületek bontási munkálatait azonnal meg kell kezdeni, valamint a közműcsatlakozásokat még az idei évben el kell végezni.

Megbízza Polgármestert, tárgyaljon a tervezővel, hogy a már meglévő tervtől eltérően az üzleteket a tengely irányban elfordítva tervezze át, az üzlethelyiségeket teherbíró födémmel tervezze, a belső elrendezésüket az egyeztetésen javasoltak alapján dolgozza át, valamint az üzletek előtti tér fedetté való kialakításánál pergolával való tetőfedést tervezzen.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy egyeztessenek a jelenlegi bérlőkkel, hogy a finanszírozási konstrukciókban részt kívánnak-e venni, amennyiben igen, kössék meg a szerződést a bérlőkkel, amennyiben nem kívánnak részt venni, úgy pályáztassák meg az újonnan megépítendő üzletek bérletét a helyi rendelet előírásai szerint.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: 2004. december 31., illetve a munka befejezése 2005. május 1.

305/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ciklusprogram időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, hogy a Ciklusprogram időarányos teljesítésről szóló beszámoló, valamint a rendelet kerüljön fel az önkormányzat honlapjára.

A Badacsony újság decemberi számában meg kell jelentetni a 2004. év zárszámadását a végzett munkáról.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

306/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az illetékességi terültéhez tartozó erdőségeken kialakult gyapjas pille fertőzés megelőzése érdekében a Badacsony hegy körüli önkormányzatokkal l együttműködve fel kíván lépni.

Felkérik az érintett hatóságokat, hogy tegyenek meg minden intézkedést a tájkép egészét veszélyeztető jelenség megakadályozására.

Felkérik a társadalmi szervezeteket, a Megyei Közgyűlést, Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő urat, hogy országos szinten is képviseljék a tájegység érdekét, hogy a védekezés fedezete a 2005. évi költségvetésben szerepeljen. Tekintettel az országos költségvetés 2005. évi várható alakulására, arra az esetre, ha az Önkormányzat területén fekvő erdők védelmére nem lesz fedezet biztosítva, megbízza a Hivatalt, hogy a soron következő testületi ülésre mérje fel az Önkormányzat illetékességi területéhez tartozó erdők védelmének várható költségeit.

Felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a társönkormányzatokkal az együttműködést, az esetleges pályázaton való közös részvétel, a gyakorlati lebonyolítást a teherviselés arányainak kidolgozása érdekében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

307/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi úti ingatlantulajdonosok 820 hrsz-ú útra vonatkozó térítésmentes ingatlan felajánlását elfogadja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a tulajdonjog megszerzésére vonatkozó szerződés előkészítésére intézkedjen.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 20.

308/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztonságos Magyarország Közalapítvány (BMK) Kuratóriumának felhívására pályázatot nyújt be MATRIX-POLICE gépjármű felismerő és azonosító rendszer beszerzésére és telepítésétre városunk biztonságának javítása, megerősítése, a bűnmegelőzés érdekében.

A rendszer bekerülési költsége bruttó 2.095.000.- Ft, melyhez a támogatási igény 1.990.250.- Ft, önrész: 104.750,- Ft, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a pályázat beadására 2004. november 5.

309/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (BMK) Kuratóriumának felhívására pályázatot nyújt be az Önkormányzat lakosság körében végzett katasztrófavédelmi felkészítő és tájékoztató tevékenységének támogatására.

Az elnyerhető támogatás max. egyben igényelt összege 350.000.- Ft.

A támogatás mértéke a pályázatban megjelölt költség 95%-a, 5% önrész, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: a pályázat beadására 2004. november 5.

310/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában és a Bakony Erdő Erdészeti és Faipari Rt. kezelésében lévő, a Nemzeti Park felügyelete alá tartozó, a Badacsony hegytetőn lévő „erdő” művelési ágú ingatlanokon kialakult állapotokra tekintettel felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokkal együttműködve kezdeményezzen tárgyalásokat a fent felsorolt szervezetekkel az alábbi témakörben:

1.)     Az erdők területén elhelyezkedő turisztikai célú utak és berendezések, tárgyak felújítása, karbantartása.

2.)     Az 1. pontban megjelölt területen fellelhető turisztikai értékek feltárása.

3.)     A felsorolt szervezetekkel együttműködve, azok támogatásával pályázati lehetőségek feltárása.

4.)     A turizmus által érintett területek tisztántartásának közös erővel való megoldása.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

311/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandokon lévő üzletek bérletéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A badacsonyi strandon üzletet bérlő Winkler Péter Budapest, Vizimolnár u. 7. szám alatti lakos, valamint Bedő Lajos Zalahaláp, Alkotmány u. 8. szám alatti lakosok kérelmét elfogadja, és a vállalkozók üzletbérleti szerződését az üzletbontásig, legfeljebb 2007. december 31-ig meghosszabbítja.

Bedő Lajos a badacsonyi strandon lévő 2-es számú üzletre beadott igényét elfogadja, az üzletbérleti jogviszonyt szintén 2007. december 31-ig határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt az üzletbérleti szerződés elkészítésére, a Polgármestert pedig azok aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 20.

312/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró István Badacsonytomaj, Római út 155. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

Megbízza a Hivatalt, folytasson tárgyalásokat – a kialakítandó rendezvényterület megvalósítása érdekében – a kérelmezővel az üzlet kiváltására vonatkozóan.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

313/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2251/10. hrsz-ú utca Nemesgulács felőli oldalán lévő telkeinek tulajdonosai kérelmére a 067/18. hrsz-ú ingatlant térítésmentesen, 20 éves időtartamra haszonbérbe adja kérelmezőknek annak fejében, hogy a területet rendben tartják. Amennyiben az önkormányzat az érintett ingatlanokon építési telkeket alakítana ki, a bérleti szerződés megszűnik

Felkéri a Jegyzőt a haszonbérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

314/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyörsi játszótér kivitelezésének befejezési határidejét 2005. május 31-re módosítja.

Felkéri a Jegyzőt a Támogatási szerződés módosításának előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 20.

315/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony strand öltözők felújítási munkáinak lefinanszírozására további bruttó 1.363.269,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Hivatalt, hogy a kifizetés előtt vizsgálja meg, hogy a 100.000,- Ft-os vállalkozói számla önkormányzati rendelésre, vagy a korábbi strandbérlő által kiépített hálózat építésére vonatkozik-e.

Megbízza a Polgármestert a pótmunkák II. szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Szabó Károly vagyongazdálkodási és építéshatósági osztályvezető

Határidő: 2004. november 30.

316/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság határozatában foglaltakra -  a köztemető bővítés I. ütemének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó dokumentumokat megtárgyalta, azt az eljárás lefolytatására alkalmasnak találta és a nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

Felkéri a Képviselő-testület a beruházást lebonyolító Győr-Ber Rt-t, hogy az irányadó jogszabályok betartása mellett, teljes jogi felelősséggel a közbeszerzési eljárást indítsa meg, az eljárás eredményéről készített jelentést terjessze a Közbeszerzési Bizottság, valamint a Képviselő-testület elé.

Felelős: beruházást lebonyolító Győr-Ber Rt.

Határidő: azonnal, illetve az eljárási szabályok szerint

317/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság határozatában foglaltakra -  a Badacsonytomaj Szennyvízcsatornázás IV. ütemének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó dokumentumokat megtárgyalta. A felmerült anomáliák  - Geotorr Kft-vel való szerződéses vita -  tisztázása érdekében a közbeszerzési eljárás legfeljebb 30 nappal történő elhalasztásáról dönt.

318/2004. (X.27.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság határozatában foglaltakra -  a Badacsonytomaj felszíni vízelvezető árkok tisztítására beérkezett ajánlatok közül a JANIKA TEAM KFT. (8360 Keszthely, Fűvészkert u. 2.) árajánlatát fogadja el azzal, hogy az ároktisztításra megjelölt helyszíneket úgy módosítja, hogy a javaslatban szereplő „Péntek” és a „Szombat” árok helyett Badacsonyörs településrészen lévő árkok tisztítási feladatait kell elvégezni.

Megbízza a Polgármestert, hogy a Kft-vel a vállalkozási szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.

A beruházás műszaki ellenőrzési feladatait a Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztálya látja el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 15., illetve folyamatos

319/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj edzőpálya építési munkáinak befejezési határidő módosításához hozzájárul. Nagy Sándor vállalkozóval kötött kivitelezői szerződés módosított befejezési határideje: 2005. április 15., (időjárás függvényében).

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2005. április 15.

320/2004.(XI.09.) számú határozat:

1.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított az „Észak-Balatoni regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer” projektre vonatkozó Európai Uniós Kohéziós Alap támogatási kérelem benyújtását támogatja és jóváhagyja.

2.      Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a támogatási kérelemben megjelölt önkormányzati – a beruházás pályázati kivitelezési összegéhez viszonyított -–10 % önrész biztosítására a projektben megjelölt éves ütemezés szerinti éves megosztásban. A településre eső önrész érték: 7.494.347,- Ft, ÁFA nélküli értéket alapul véve, melynek 30 %-a a Belügyminisztérium önerő alap pályázatából kerül finanszírozásra.

3.      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint a konzorcium gesztorát, hogy az EU Önerő Alap pályázatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési Rendszerre benyújtandó Kohéziós Alap pályázat tartalmával azonos pénzügyi és műszaki tartalommal, fizetési ütemezéssel nyújtsa be.

4.      Badacsonytomaj Város önkormányzat Képviselő-testülete a beruházásból később esetlegesen kiváló települések saját részének a projekt által érintett összlakosság számához viszonyított lakosszám-arányosan ráeső részét vállalja.

Text Box: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Felelős: Az okirat előkészítéséért:

A költségvetési módosítások előkészítéséért:                           

Határidő: Azonnal

Költségvetés módosítása: a soron következő testületi ülésen

321/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatongáz Kft. Társasági Szerződés I. és III. pontjának módosítását a határozat tervezetben foglaltak szerint elfogadja.

322/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad pénzeszköz biztosítási szerződéssel kombinált hosszú távú befektetése 100.000.000,- Ft erejéig megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására – figyelemmel a Polgármester által előterjesztettekre is – teljes jogi felelősséggel a DYNAMIC LIFE PLANNING Pénzügyi és Biztosítási Tanácsadó Kft-t (1043 Budapest, István út 1-3.) bízza meg, aki jogosult az eljárásba teljesítési segédet bevonni.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal, illetve a közbeszerzési törvényben meghatározottak szerint

323/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata gyermekjátszóteret szándékozik építeni a tulajdonát képező 306 hrsz-ú ingatlanon, ezért a Képviselő-testület a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium  által meghirdetett, de a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz benyújtható „Játszóterek fejlesztésének támogatására (kódszám: IFJ-JT-04)” pályázati kiírás keretén belül pályázatot nyújt be a Badacsonytomaj, Petőfi u. Sporttelep Bercsényi utca felőli részén kialakításra kerülő játszótér megépítésére. A pályázati kiírásnak megfelelően szükséges 1,25 millió forintos önrészt biztosítja.

Mivel a pályázat a 0-14 év közötti korosztály részére épülő játszótérre szól, ezért a 14 év feletti ifjúság kulturált sportolási és szórakozási lehetőségének biztosítására megfelelő lehetőséget keres, a megvalósítandó játszótér esetleges tovább bővítésével.

Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

324/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tornaterem szellőztetésének javítása érdekében a meleg levegő befúvásos megoldást választja és fogadja el.

A megvalósításhoz szükséges 698.000,- Ft + ÁFA összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármester, hogy a vállalkozói szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

325/2004.(XI.09.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 304/2004.(X.27.)sz. határozatot azzal, hogy a badacsonytomaji strandon lévő 4 büfé lebontása térítésmentesen, anyagáron történik.

326/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

Felkéri a Hivatalt, hogy minden idegenforgalmi és turisztikai jellegű megkeresésről – ami a Hivatalhoz érkezik – azonnal kapjon másolatot a KITK Bizottság elnöke, valamint a Tourinform Iroda vezetője.

Megbízza továbbá a Városüzemeltető KHT-t, hogy a beszállított faházak őrzéséről és állagmegóvásáról gondoskodjanak.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT

ügyvezető igazgatója

Határidő: folyamatos

327/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a DRV Rt. Nyugat-Balatoni Üzemigazgatósága kezelésében lévő, badacsonytomaji 0185/27 hrsz-ú, 12.523 m2 nagyságú ingatlanból 11.900 m2 nagyságú területet bérbe vesz határozatlan időre azzal, hogy az ott lévő működő berendezés  (szennyvízátemelő) megközelítése céljából 100 m hosszan kerítést helyez el 1 db kapuval. Az ingatlanra a Városüzemeltető KHT-nak van szüksége tárolás céljára.

A terület bérleti díja: 10.- Ft/m2, azaz összesen 119.000.- Ft, melyet az általános tartalék terhére biztosít.

Megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

328/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok közül Babrikné Hannusi Tünde pályázatát   - tekintettel arra, hogy a szükséges mellékleteket nem csatolta -   érvénytelenné nyilvánítja.

Megbízza a Jegyzőt, hogy értesítse pályázót a döntésről és a benyújtott dokumentumokat küldje vissza pályázó részére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 10.

329/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat értékelte, a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel egyik pályázó sem kapta meg a minősített többségi szavazatot.

A pályázók közül 2005. január 1. napjától kezdődő 1 év időtartamra (2005. december 31-ig) Hideg Imréné Miskolc, Szent Gy. u. 51. szám alatti lakost bízza meg.

Illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján állapítja meg. Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 230%-a.

Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a döntés alapján a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a megbízás lejárta előtt írjon ki újabb pályázatot a vezetői álláshely betöltésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

330/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kőműves Ferenc Badacsonytomaj, József A. u. 33. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, a Szociális Bizottság 113/6/2004. számú határozatát helybenhagyja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.

Indokolás 

Kőműves Ferenc Badacsonytomaj, József A. u. 33.. szám alatti lakos fellebbezést nyújtott be a Szociális Bizottság 113/6/2004. számú átmeneti segélykérelmét elutasító határozata ellen. Kérelmező fellebbezésében előadta, hogy feleségével együtt mindketten rokkant nyugdíjasok, egy főre jutó havi jödelemük 30.508.- Ft. Jövedelmükből gyógyszerköltségüket és a megélhetésükhöz szükséges minimális feltételeket tudják biztosítani, a téli tüzelő beszerzése már nagy anyagi teher a számukra.

A hatáskörrel rendelkező Szociális Bizottság 113/6/2004. számú határozatában elutasította Kőműves Ferenc kérelmét.

A Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek a kérelem nem felel meg, mivel kérelmező családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem meghaladja a 23.200.- Ft összeget, ezért a kérelmet elutasította. Ennek figyelembevételével a Képviselő-testület helybenhagyja a Szociális Bizottság  határozatát.

331/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirat tervezetét megtárgyalta, az alábbi kiegészítésekkel fogadja el.

-            Az Alapító Okirat bevezető részében hivatkozni kell a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §, 65. § és 75. §-aira.

-            Az intézmény alaptevékenységi köre a TEÁOR szerinti bontásban című pontot ki kell egészíteni továbbá:

„92.52 helyi műemlékek védelme, üzemeltetése

92.72 Egyéb szabadidős tevékenység”

-     Az intézmény fontossági sorrend nélkül foglalkozzon a Könyvtár, a Művelődési  Ház és a nyári rendezvényszervezés feladatkörével.

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására, a Jegyzőt pedig arra, hogy azt küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi közművelődésről szóló 29/2004. (X.30.) Ör.-nek az intézményi változásra való tekintettel a módosítását készítse elő a Képviselő-testület decemberi ülésére.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 15., illetve a Képviselő-testület decemberi ülése

332/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Községi Könyvtár” megszüntetéséről rendelkező okirat tervezetet megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyta. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtárvezető vezetői megbízását  - az intézmény megszüntetésére tekintettel -  2004. december 31. napjával visszavonja.

Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására, a Jegyzőt pedig arra, hogy azt küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi nyilvántartásból való kivétel végett.

Felkéri a Hivatalt, hogy a költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket (közalkalmazott áthelyezése az új intézményhez) készítse elő a Polgármesternek aláírásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 15.

333/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony kártyáról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta.

Felkéri a Hivatalt, hogy a vendégkártya alapján szolgáltatási kedvezményt nyújtó cégekkel megkötésre kerülő szerződésbe kerüljön megfogalmazásra, hogy „Ha a vendégkártyán szereplő kedvezményt nyújtó hely nem adja meg az általa meghirdetett kedvezményt a Badacsony kártyával rendelkező részére, úgy az ellenőrzéstől számított egy évre kizárásra kerül az ilyen szolgáltatást nyújtók köréből.”

A Badacsony kártya teljes marketing tevékenysége átkerül a Tourinform Irodához, amely keresse meg a lehetőségét annak, hogy 2005. január 1-től Badacsonyörs településrészen is legyen lehetőség a kártya kiváltására.

Egyetért azzal, hogy a Badacsony kártyáról szóló rendelet az alábbiakkal egészüljön ki:

A vendég megérkezését követő nap 11.00 óráig a vendégnek át kell adni a kedvezményt biztosító Badacsony kártyát.

334/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási koncepcióról és megoldásáról szóló jelentést elfogadja, Badacsonyörs településrészen elhelyezett 5m3-es konténerek kihelyezését megszünteti.

Megbízza a Városüzemeltető KHT-t a „szelektív hulladékgyűjtő szigetek” felügyeletével és az azzal kapcsolatos feladatok ellátásával.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető KHT vezetője

Határidő: folyamatos

335/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonban jelentkező szemétszállítási problémák megoldására javaslat című előterjesztést megtárgyalta.

Dönt arról, hogy a Badacsonytomaj Városüzemeltető KHT a 2005. évi üzleti tervében tervezze a közhasznú feladatai közé az alábbiakat:

-     Idegenforgalmi főszezonban hétvégén is a kiemelt közterületek takarítását, a szemét összegyűjtését, a kézi ürítésű edények napi kétszeri ürítését, illetve szombat-vasárnap hajnali ürítését.

-   Egy 2,5 tonna hasznos teherbírású vegyes használatú gépjármű beszerzését.

-   500.000.- Ft értékben kézi ürítésű szemétgyűjtő edények beszerzését és kihelyezését.

336/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület és a Tourinform Iroda közötti együttműködési megállapodást.

Felhatalmazza a Tourinform Iroda vezetőjét az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

Határidő: azonnal

337/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetési koncepcióját  - mint a költségvetési tervezés alapját -  megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

1.)  Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből adódó kötelezően ellátandó alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét azzal, hogy az intézményi működési kiadásokat szigorúan felül kell vizsgálni.

A közvetlen balesetveszély elhárítását, vagy építmény állagromlásának megakadályozását szolgáló felújítások kivételével felújítási munkálatok nem tervezhetők.

2.)  Biztosítani kell a településrészek arányos fejlesztését, a ciklusprogram figyelembevételével az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási jellegű kiadások (beruházások) forrásigényét. A beruházási jellegű célhitel esetleges felvételét a Képviselő-testület nem zárja ki, felső határát a 2005. évi felhalmozási jellegű kiadások fő összegében határozza meg.

3.)  A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterület használati díjak felülvizsgálatát a Képviselő-testület jelenleg nem tartja indokoltnak, azonban olyan tartalmú határozati javaslat előkészítését kéri, miszerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterületek bérleti díját előre, a szezon kezdete előtt, egyösszegben kell megfizetni, továbbá a megkötendő szerződésekbe épüljön be a rezsiköltségek megfizetésének biztosítékaként arányos biztosítékadási kötelezettség a Bérlő részéről.

4.)  Az Önkormányzat csak olyan pályázatokon kíván részt venni, amelyekben a támogatás mértéke legalább 50%-ot eléri vagy meghaladja.

5.)  A kötelezettségvállalással terhelt beruházásokon kívül új beruházás indítását csak úgy látja biztosítottnak, ha a javaslattevő a beruházás költségvetésen kívüli forrását is megjelöli.

6.)  Alapvető célkitűzésként jelöli meg a költségvetés tervezésénél a foglalkoztatást elősegítő munkahelyteremtő programokban való részvétel lehetőségét.

7.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a biztonságos működés érdekében a 2005. évi költségvetés általános tartaléka legalább 10.000.000.- Ft összegben kerüljön megtervezésre.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: a 2005. évi költségvetés tervezése

338/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

339/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEVÜM Bizottság 2004. április 15-i falubejárásról készült jegyzőkönyvben rögzített feladatok megvalósulását tudomásul veszi és a jelentést elfogadja az alábbi észrevételekkel:

-      Az Egry sétányon lévő újonnan épült ároknál az átereszek kiépítését és esetleges eltömődéssel kialakult problémákat meg kell oldani.

-      Badacsonyörsön, a Csigáskúti út kezdeténél lévő elágazó forgalomtechnikai problémájának felülvizsgálatát el kell végezni, a beadványra válaszolni kell.

-      A Major út végére „közigazgatási terület határa” tábla kihelyezését el kell végezni.

-      A Major út folytatásában a Salföldre vezető út kiépítésének lehetőségének vizsgálatáról jelentést kell adni.

-      A Fűzfa utcai birtokvitás helyzet állásáról tájékoztatást kell adni.

-      A sportpálya mellett lévő parkoló zuzalékolásának  - a Sport utca felől -  határidejét meghosszabbítja 2005. április 30-ig.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyaljon a Kisfaludy úton lévő felső nyilvános WC körüli terület tulajdonosával, a felépítmény esetleges tulajdonába kerüléséről is.

Megbízza továbbá a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt az észrevételekben megfogalmazottak elvégzésére és arról tájékoztatás adására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

340/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. kérelmét megvizsgálta, és az étkezési nyersanyagnormák emeléséhez 2005. január 1. napjától hozzájárul.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. január 1.

341/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ BT. kérelmét megvizsgálta, és az étkezési díjelőleg összegét 2005. január 1-től

-  az Óvoda esetében           200.000.- Ft/hó,

-  az Iskola esetében            600.000.- Ft/hó

összegben állapítja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. január 1.

342/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁTIKA üzletház bérbevételére érkezett ajánlatokat megtárgyalta és a bérbeadás feltételeként az alábbi döntést hozza:

1.)    Az üzletet 1 év időtartamra adja bérbe.

2.)    A bérleti díj 4.000.000.- Ft, amit egyösszegben, a szerződés aláírásakor kell megfizetni.

3.)    A rezsiköltségek megfizetésének biztosítékaként 1.000.000.- Ft kaució befizetését köt ki, amit ugyancsak a szerződés aláírásakor kell megfizetni.

4.)    Amennyiben mindkét ajánlattevő elfogadja a feltételeket, licit útján dönt a bérbeadásról.

A Képviselő-testület dönt arról is, hogy a december elején megrendezésre kerülő képviselői fórum  - melyen munkahelyteremtési lehetőségről szóló tájékoztatás kerül megtárgyalásra -  megtartásáig a szerződés ne kerüljön aláírásra.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Szabó Károly Vagyongazdálkodási és

Építéshatósági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

343/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony strandfürdő rekonstrukciója” projektet csökkentett műszaki tartalommal is meg kívánja valósítani. Így a 12.161.000.- Ft-os önrész, illetve 10.000.000.- Ft-os támogatás, összesen bruttó 22.161.000.- Ft értékben jóváhagyja a költségelőirányzatokat.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

344/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj II/A Viziközmű Társulat 12.000.000.- Ft összegű „viziközmű társulati hitel” felvételéhez készfizető kezességet vállal.

A készfizető kezesség az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanok tulajdonosaira vonatkozik.

A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy készítsen szerződést a Társulat és az Önkormányzat között a badacsonytomaji illetékességű ingatlanok után befolyt érdekeltségi hozzájárulások működési költségekkel csökkentett részének átadásáról.

A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a társberuházói megállapodás aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Viziközmű Társulatot értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 10.

345/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Istvánné 8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 9. szám alatti lakos kérelmét elfogadja, amennyiben kérelmező is egyetért a megfogalmazottakkal:

-      A Badacsony Központi Parkban lévő illemhely üzemeltetési szerződését további 3 évre meghosszabbítja.

-      Az éves bérleti díj bruttó 250.000.- Ft, mely évenként a hivatalos infláció mértékével emelkedik.

-      Az illemhely nyitvatartási ideje: 9.00 – 21.00 óráig, július 1-től augusztus 31-ig 9.00 – 23.00 óráig.

Megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

346/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi és a Badacsonyörsi településrészen élő időskorú polgárok élelmiszer és gyógyszerellátásának biztosítása érdekében az előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja azzal, hogy Badacsonyörsön a Márkus autószervízig is menjen el a gépkocsi.

A bruttó 4.900.-  Ft/alkalom vállalkozási díj összeget elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2005. évi költségvetés tervezésénél, mint kötelezettséggel terhelt előirányzatot a költségvetés tervezetébe építse be.

Felkéri a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. november 30.

347/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

348/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája szellemében megalakítja Badacsonytomaj Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát (továbbiakban: Bizottság).

A Bizottság szervezeti felépítése:

Elnök:         Mindenkori Polgármester

Társelnök:  Mindenkori Rendőrőrs parancsnok

Titkár:        a Bizottság tagjai sorából választja

Tagjai:        1.)  Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj elnöke

2.)    Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke

3.)    Rendőrségi Körzeti Megbízott

4.)    Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

5.)    Történelmi Egyházak képviselői

6.)    Iskolaigazgató

A Képviselő-testület megbízza a Bizottságot, dolgozza ki ügyrendjét, működésének szakterületeit, éves munkaprogramját és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepcióját.

Felelős: a Bizottság elnöke, Krisztin N. László polgármester

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

349/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint alapító -   a Badacsonytomajért Közalapítvány Alapító Okiratát  - figyelemmel az 1959. évi IV. tv. 74/B. § (5) bekezdésében, valamint az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./2. pontjában foglaltakra -  az alábbiak szerint módosítja:

1.)  Az Alapító Okiratnak a Közalapítvány céljainak meghatározására vonatkozó 2. pontja az alábbi „D” ponttal egészül ki:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása”

2.)    Az Alapító Okiratnak 2. pont „C” pontjának utolsó mondatában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

3.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában a közalapítvány tevékenysége kiegészül még egy felsorolással:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a badacsonytomaji állandó lakosok körében.”

4.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

5.)    Az Alapító Okirat 7. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

6.)    A módosított alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapító Önkormányzat további 1.000.000.- Ft (azaz Egymillió Forint) készpénzt biztosít a Közalapítvány részére.

7.)  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a módosított Alapító Okiratot írja alá, a Jegyzőt pedig arra, hogy intézkedjen a változások átvezettetése érdekében, továbbá azzal egyidejűleg kerüljön átutalásra  - az általános tartalék terhére -  az 1.000.000.- Ft vagyonjuttatás.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

349/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint alapító -   a Badacsonytomajért Közalapítvány Alapító Okiratát  - figyelemmel az 1959. évi IV. tv. 74/B. § (5) bekezdésében, valamint az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./2. pontjában foglaltakra -  az alábbiak szerint módosítja:

1.)  Az Alapító Okiratnak a Közalapítvány céljainak meghatározására vonatkozó 2. pontja az alábbi „D” ponttal egészül ki:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása”

2.)    Az Alapító Okiratnak 2. pont „C” pontjának utolsó mondatában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

3.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában a közalapítvány tevékenysége kiegészül még egy felsorolással:

„Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a badacsonytomaji állandó lakosok körében.”

4.)    Az Alapító Okirat 6. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

5.)    Az Alapító Okirat 7. pontjában szereplő „(A mi falunk lapja Badacsony)” megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„(Badacsony újság)”

6.)    A módosított alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapító Önkormányzat további 1.000.000.- Ft (azaz Egymillió Forint) készpénzt biztosít a Közalapítvány részére.

7.)  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert arra, hogy a módosított Alapító Okiratot írja alá, a Jegyzőt pedig arra, hogy intézkedjen a változások átvezettetése érdekében, továbbá azzal egyidejűleg kerüljön átutalásra  - az általános tartalék terhére -  az 1.000.000.- Ft vagyonjuttatás.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 31.

350/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj közigazgatási terület ivóvízellátás tervezési munkáival kapcsolatosan a TÉRMŰ Kft-nek írásbeli és szóbeli tájékoztatását nem fogadja el, elégedetlenségét fejezi ki az eddigi eljárással kapcsolatban.

Felkéri a TÉRMŰ Kft. Ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket az elvi vízjogi engedély megszerzése érdekében.

Az Önkormányzatot ért esetleges károk megtérítése érdekében már most jogfenntartással él a károkozóval szemben.

Felkéri a Jegyzőt, hogy vonja az ügy intézését személyes felügyelete alá.

Felelős: TÉRMŰ Kft. Ügyvezetője, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2005. január 15.

351/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hegyitaxisok 2005. évi területbérleti díj csökkentési kérelmét elutasítja. 2005. évben a területbérleti díjat egyösszegben, a szezon elején kell megfizetni a vállalkozóknak.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 20., illetve folyamatos

352/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Történelmi Emlékpark kivitelezésének költségelszámolását elfogadja. Az abban szereplő bruttó 1.130.090.- Ft összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

353/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Farkas Márk András 8. osztályos tanuló, (an.: Dr. Rothstädter Ágnes) Badacsonytomaj, Táncsics u. 25. szám alatti lakos Badacsonytomaj település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétele idejére (max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000.- Ft/fő ösztöndíjat nyújt.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében az Ifjúságpolitikai Alap terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre, az Arany János Programirodának küldje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 13.

354/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  - figyelemmel az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltakra -  Krisztin N. László polgármester részére a 2004. évben végzett munkája elismeréseként besorolási illetményének (363.000.- Ft) 3 szorosát kitevő 1.089.000.- Ft jutalmat állapít meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 20.

355/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alpolgármestereket 2004. évi munkájuk elismeréseként jutalmazásukra tegyen javaslatot a Képviselő-testület rendkívüli ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 15.

356/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton való részvételhez

-             1 db csörlő,

-             1 db GPS konfiguráció

beszerzéséhez 20% önrészt, 292.000.- Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Felkéri Nagy Gyula tűzoltóparancsnokot a pályázat előkészítésére, összeállítására, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Nagy Gyula tűzoltóparancsnok

Határidő: 2004. november 27.

357/2004. (XI.24.) számú határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 8-án (szerdán) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás témája:

1.) Beszámoló a 2004. évben végzett munkáról

2.) Új Városháza és környéke projekt bemutatása

3.) Fő utca közlekedési rekonstrukciója

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Megbízza a Hivatalt, hogy készítse elő a közmeghallgatást.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2004. december 8.

358/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kommunális hulladék 2005. évi díját a 2005. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a díjtételre a költségvetési rendelettervezetben tegyen javaslatot.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezés

359/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉRMŰ Kft. (3225 Miskolc, Deák F. tér 7.) által készített „Badacsonytomaj közigazgatási terület ivóvíz rekonstrukciójának” megvalósíthatósági tanulmányát elfogadja és azt jóváhagyja. A tanulmányban szereplő „A” változatot támogatja. A beruházás főösszege: 1.563.639.451,- Ft.

A projekt megvalósításához szükséges 10 % önrészt, 156.363.945,- Ft-ot biztosítja 3 év időtartamra, évenkénti bontásban 2005-2007 években a tanulmányban kimunkált éves megoszlás szerint. Az évenkénti összeget az adott évben költségvetésébe beállítja.

Egyben kéri a Területi Vízgazdálkodási Tanácsot, hogy a projektet legalább 10 ütemre lehessen bontani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Területi Vízgazdálkodási Tanácsot értesítse, továbbá a számlavezető banktól az önrész biztosítására igazolást kérjen be.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

360/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3.041 e /Ft adóbírság megfizetéséhez az előirányzatot a 2004. évi általános tartalék terhére biztosítja. Az Önkormányzat ÁFA visszaigénylésének ügyében pert nem kíván indítani.

Felkéri a Jegyzőt, az ügyvédi irodát a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

361/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GEOTORR Mérnöki Szolgáltatások Kft. (1021 Budapest, Budakeszi u. 73/F.) a Badacsonytomaj belterületi csatornahálózat IV. ütem vízjogi létesítési engedélyes tervek továbbtervezése feltételeként a Kft. által meghatározott 26 millió forint + ÁFA felhasználói-tervezési díjat nem fogadja el, mert a kért díjazás mértéke az elvégzett munka mennyiségéhez és minőségéhez képest irreálisan magas.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, folytassák a tárgyalásokat a Kft-vel a vele megkötött szerződéssel összefüggő elszámolás mielőbbi lezárása érdekében, amely tárgyalásnak legyen része az engedélyes tervek felhasználói-tervezési díjának mértéke is.

Megállapodás esetén az arról szóló okiratot terjesszék a Képviselő-testület ülése elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

362/2004. (XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 460.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére, a templom világításának, valamint a 3 településrészen lévő karácsonyi díszkivilágítás felújítása céljából.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 15.

363/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 200-200 e Ft kifizetését biztosítja az alpolgármesterek jutalmazására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2004. december 20.

364/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatója aláírja a szerződést a 2004-2005. tanév hátralévő részére az iskolatej program tekintetében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

365/2004./XII.14.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi játszótér befejezési határidejét 2005. május 31-re módosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!