Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012. évi jegyzőkönyvek 2012.12.17
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2012.12.17

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 30/2012.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. december 17-én 10,00 órai kezdettel

megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Folly Péter                      elnökhelyettes

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit        bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

dr. Magó Ágnes              képviselő

Rajzó Ildikó                     képviselő

Székely István                 könyvvizsgáló

Tamás Lászlóné               osztályvezető

 

A lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

Folly Péter elnökhelyettes köszönti a bizottsági tagokat, a meghívottakat. Orbán Péter és Forintos Ervin telefonon jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth Ferencet, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatokat.

 

Folly Péter elnökhelyettes ismerteti a napirendi pontokat, kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása

2./ Vegyes ügyek

Horváth Ferenc bizottsági kültag: jelzi, hogy mivel a 2. napirendi ponthoz nincs anyag, az SZMSZ szerint azt nem tartja tárgyalásra alkalmasnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: azért került a meghívóba 2. pontként a vegyes ügyek, hogy amennyiben a meghívó kiküldését követően felmerült volna olyan kérdés vagy a napirenddel

 

kapcsolatban, vagy az iskolával, esetleg a járásokkal kapcsolatban, akkor ne kelljen újabb rendkívüli ülést összehívni. Egyébként nincs napirendi pont a vegyes ügyekben.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1./ Napirendi pont

Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása

 

Folly Péter elnökhelyettes: felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy tegye meg kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: a Belügyminisztérium által elkészített anyagot tudtuk kiküldeni. A tájékoztatóban minden benne volt részletesen, hogy mit vállalnak át, és mi nem tartozik a konszolidációba. A lényeg, hogy az anyagban van egy határozati kivonat, amelyről a Pénzügyi Bizottság ülését követően a Képviselő-testületnek határozni kell az ügyben. Ezt a képviselő-testületi határozatmintát ki kell egészíteni Badacsonytomaj Város esetében egyrészt számszaki adatokkal, továbbá a kötvénnyel. Ezért a határozati minta nem tartalmazza a kötvényre vonatkozó adatokat. Minden pénzintézet külön-külön mondja meg saját elvárásait. A Raiffeisen Banknak ezzel kapcsolatban különösebb elvárása nincs. Azt javasolja a bizottság részére, hogy ezt a határozatmintát a pontos számadatokkal, melyet leigazolt mindkét pénzintézet, egészítsék ki a kötvényre is kitérve. Ma 16.00 órakor az e-adatrendszeren fel is kell rögzíteni, mert aki nem teszi meg, kimarad ebből az eljárásból.

 

Folly Péter elnökhelyettes: kéri Tamás Lászlóné osztályvezető asszonytól a számadatok ismertetését.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: az adósságrendezés 2 tételben érinti Önkormányzatunkat.

1./ Az egyik az Önkormányzat által felhasznált hitelkeret.

Az Önkormányzat által felhasznált hitelkeret 78 m. Ft. összeg volt, melyet a december 12-i állapotnak megfelelően rögzítettek. December 11-én 16.00 órakor a hitelkeretünket lezárták és elvették, ez az összeg: 77.998.071 Ft volt. Ehhez a december 28-i állapotnak megfelelően még hozzászámítja a bank a kamattartozást, ennek az összegnek a teljes körű rendezéséről van szó reményeink szerint.

Tőkerészlet kamata: 825.964 Ft.

Rendelkezésre tartási jutalék: 45.950 Ft.

Kezelési költség: 52.632 Ft.

Mindösszesen az adósságkezelésre 78.922.617 Ft lett kimutatva.

Egyéb óvadéki betét nem volt. Ez a teljes összeg, amit a bank lenyilatkozott, és ez megy a Kincstár felé kifizetésre. Jelenleg a számlánkon hitelkeret már nincs.

2./ A Raiffeisen Bank felé fennálló kötelezettségünk: 2008-ban került kibocsátásra 2.990.000 CHF alapú kötvény, amelynek egy része felhasználásra és kiváltásra került az infrastrukturális hitelre, a fennmaradó 180 mFt óvadéki betétként lekötésre került, amely folyamatosan kamataival együtt mindig visszakötésre került ezen időszak alatt. Ezt azért említi meg, mert a kötvény átvállalásnak van egy olyan része, hogy az állam a december 12-i állapotnak megfelelően a bank által leigazolt költségekkel átvállalja, viszont azok az óvadékok, melyek egyéb betét, vagy számlakövetelés, melyek kifejezetten ehhez az adósságelemhez kapcsolódnak, ennek fedezetére, teljesítésére szolgálnak. Ezt a banknak vissza kell utalnia a

számlánkra. A határozatban is benne van, hogy vállalni kell önkormányzatunknak, hogy december 28-án az állam által megjelölt számlára vissza kell utalni ezt az összeget. Tehát az óvadéki betét az államé lesz.

A kötvényből nem törlesztettünk semmit, tehát ez 2.990.000 CHF, melyhez december 28-ig hozzájön 11.379,94 CHF mint kamat. Más egyéb költséget a bank nem mutatott ki. 3.137.094 CHF az utalandó összeg. Az óvadéki betét, amit ennek fejében el kell utalni az állam felé: 238.894.774,12 Ft. Ezeket az adatokat kell szolgáltatni a Kincstár felé.

A kötvénnyel kapcsolatban annyi feladatunk van, ha elfogadásra kerül, akkor a Keller felé megbízást kell adni, hogy ezt a törlést végrehajtsák, de ezt nem kell ebbe a határozatba bele tenni. Ez kb. 30.000 Ft költséget jelent még.

 

Folly Péter elnökhelyettes: tehát ezeket a számokat kell belevenni a határozatba. Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: az előterjesztésben az iratminták között szerepel nyilatkozat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy a nyilatkozat magán az adatlapon is szerepel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: különböző határidők vannak, melyeket pontosan be kellene tartani. Kéri, hogy erre nagyon figyeljen oda az önkormányzat. Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő társulásra vonatkozó részeket töröljék. Kérdezi, hogy a határozattal egyben felhatalmazzák-e a polgármestert és a jegyzőt a szükséges aláírásokra.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy igen.

 

Folly Péter elnökhelyettes: további hozzászólás van-e a jelenlévők részéről? (nincs) Észrevétel? (nincs). A határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel szavazásra teszi fel. Az elhangzott adatokkal az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról történik a szavazás. Kéri, hogy, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

317/2012. (XII.17.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a

Képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint fogadja el az

Önkormányzat adósságkonszolidációjára vonatkozó határozatot:

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 76/C §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az Állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a Költségvetési Törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
  2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
  3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az Önkormányzat helyett az Állam közvetlenül megfizesse hitelezőnek, kölcsönnyújtónak.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:

a)      hitelező, kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja az alábbi tartalommal:

aa) OTP Bank Nyrt-nél 12.11480006218 szerződés azonosító számú folyószámla hitel, melynek szerződéses összege 78.000.000 Ft., melynek 2012. december 12-én tőke része: 77.998.071 Ft., 2012. december 28-án napján a tőkerészlet kamata: 825.964 Ft., rendelkezésre tartási jutaléka: 45.950 Ft., kezelési költség 52.632 Ft.

ab) Raiffeisen Bank Zrt.-nél HU0000341797 szerződés azonosító számú kötvény, melynek szerződéses összege: 2.990.000 CHF, melynek 2012. december 12-én a tőke része: 2.990.000 CHF., 2012. december 28. napján a tőke kamata: 11.379,94 CHF. A kötvényhez tartozó óvadéki betét összege 2012. december 28. napján 238.894.774,12 Ft.

b)      A költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,

c)      A költségvetési törvény 76/C 10 bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az Államháztartásért felelős Miniszter kezdeményezi.

  1. a) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-nél rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét vagy számlakövetelés összegét –legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig- 2012. december 28-i dátummal, az Állam által megjelölt számlára utalja.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-nél nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.

 

 

 

 

 

6. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C § szerinti adósság konszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 17.

 

 

Folly Péter elnökhelyettes megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 10,20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Folly Péter                                                     Horváth Ferenc

elnökhelyettes                                            jegyzőkönyv hitelesítő

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!