Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2021. évi jegyzőkönyvek 2021.08.11. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2021.08.11. rendkívüli testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 4/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 11-én (szerda) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                         alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                      jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 osztályvezető

Dr. Végh József                                 ügyvéd

Horváth Béla                                     műszaki ellenőr

Part Andrásné                                    jegyzőkönyvvezető                              (4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent:   19 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

416/2021.(VIII.11) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Két napirendi pont levételét javasolja. A 6. napirendhez nem érkezett meg az anyag. A 4. napirend elképzelhető, hogy közbeszerzést érint, ezt meg kell vizsgálni. Az volt a javaslat, hogy addig ebben a kérdésben ne legyen döntés. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 4. és 6. napirendi pont levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

417/2021.(VIII.11) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a meghívó szerinti 4. napirendi pontot „Szakmai tevékenységet segítő szakértőről” illetve a meghívó szerinti 6. napirendi pontotKEHOP-1.2.1-18-2018-00095 „Badacsonytomaj települési klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemlélet formálással pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról” a napirendről leveszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a megmaradt 4 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

418/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 11-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról, alpolgármesteri megbízás visszavonásáról, alpolgármester választásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Horváth Béla műszaki ellenőr, Konzultax Kft. képviselője

  1. 3. Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

  1. 4. Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról, alpolgármesteri megbízás visszavonásáról, alpolgármester választásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt hetek, hónapok történései alapján, különösen a feloszlatási kezdeményezés okán azt a javaslatot fogalmazta meg a Képviselő-testület felé, hogy Hartai Béla alpolgármesteri megbízását vonja vissza. A vonatkozó jogszabály úgy fogalmaz, hogy a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére választunk alpolgármestert. Az együttműködés egy darabig működött is, majd sajnos az utóbbi hónapokban már nem olyan volt, mint korábban. A feloszlatási kezdeményezés okán pedig ki is nyilatkozta Béla, hogy így nem lehet együtt dolgozni. Várta, hogy a feloszlatási kezdeményezés után esetleg megfontolja a lemondását, úgy, ahogy tőle akkor megkérdezte. Aztán várta, hogy valahogyan a dolgok jó irányba fordulnak, de nem így történt. Ezért fordult a javaslattal a testület felé. A napirendnek több lába van. Első a visszavonás, majd egy alpolgármester választás, vagy akár több is. Ehhez szükséges az önkormányzati rendelet módosítása. Ez az első napirend lényege. A megbízás visszavonásához jegyző asszony tájékoztatása szerint minősített többség szükséges és a vonatkozó döntés titkos szavazással születik meg.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ahogy a polgármester úr is felvezette, volt egy rendkívüli ülés, ahol az oszlatás volt kezdeményezve. Előtte mondta a polgármester úrnak, hogy ha úgy gondolja, akkor akár le is mondhatna. Mindez nem tudja, hogyan jutott el a néphez. Sajnos ebből személyi ellentéteket próbáltak generálni, illetve kommunikálni, mintha közöttük antagonisztikus ellentét lenne. Ez félig igaz is. Az oszlatás kezdeményezése a városért és nem pedig a polgármester úr ellen történt. Szeptember 15-ig rendkívüli jogrend van érvényben, április 15-től országgyűlési választás lesz. Aki nincs teljes mértékben tisztában vele, elmondja, hogy előtte 6 hónapig nem lehet időközi választásokat tartani. Ez volt az egyetlen időpont. A település körül kialakult egy patthelyzet, 2,5 milliárd forint érkezett 2018-ban, azóta nem történt egy kapavágás sem, természetesen pénz fogyott belőle. Jövő március 31. a határidő a projekt befejezésére. A kezdeményezés a városért történt. A városnak kell dönteni, illetve megadni a lehetőséget a kormányzatnak, hogy új, tiszta közéletben tudjon tulajdonképpen segítő jobbot nyújtani. Az oszlatás elmaradásával ez a hajó elúszott. Polgármester úrnak szíve joga dönteni. Azt mondta, hogy nem tudnak együttműködni, ezen ő nem tud változtatni. Úgy gondolja, hogy maximálisan ellátja az alpolgármesteri feladatait, szerinte kevesen tudnák ezt megtenni. Innentől kezdve a testület titkos szavazással tud dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyetlen pontra, a GINOP programmal kapcsolatosan reagál. Volt egy vállalkozó, aki a legjobb ajánlatot adta a Tátika felújítására, melyhez 100 millió forintot kellett hozzátenni. Akkor ezt az alpolgármester úr nem szavazta meg. Hogyan mennek a dolgok előre, ezt hagyjuk. Javasolja, hogy döntsön a testület, azt el fogja fogadni. Azért tette a javaslatot, mert úgy érzi, hogy így nem lehet együtt dolgozni.

 

Horváth Józsefné elmondja, hogy kívülálló ember, nem tartozik semmilyen szervezethez, de régóta itt él. Most már többet tud foglalkozni az itt történő dolgokkal. Mindenkinek meg van a véleménye, nem akar senkit befolyásolni a sajátjával, de úgy érzi, hogy a polgármester úr jól tette, amikor Hartai Bélát nevezte ki alpolgármesternek. Ő szocialista, fiatal, energikus, empatikus ember, nem él vissza a kapott pozíciójával. Amikor problémája volt, akkor ismerte meg. Ha valaki hozzáfordul, körül járja a lehetőségeket, feketén fehéren megmondja, hogy tud segíteni vagy nem. Maximálisan eljár, és mindenkinek segít. A közigazgatásban és a jogi dolgokban is jártas. Nem akart addig véleményt mondani, amíg emberileg nem ismeri meg. Úgy látja, hogy nagyon sok dolgot a nyakába vett, igyekezett azokat jól ellátni, ezért mindent megtett. Úgy veszi észre, hogy egyre többen megszerették. Badacsonyörsön lakik, az ottani ügyekben, pld. a vizitársulás ügyében ő járt el. Nem mindegy, hogy ki végzi el ezeket a feladatokat. Ha egyszerű ember akarja képviselni, nem biztos, hogy eredménnyel jár. Neki a kiállása és tudása, emberi jelleme azt sugározza, hogy igen, el lehet intézni mindent, ami jó az embereknek. Úgy vette észre, hogy a településért dolgozik, és szeretné, ha a testület mellé állna, hogy ne legyen alpolgármester változás. Az ellentét ne hasson ki a település lakóira, egyébként megint ott lesznek, hogy nincs olyan, akihez igazán fordulhatnának. Ő az egyetlen ember, akiben bízhatnak, és azt hiszi, hogy joggal kérheti a többi embertől, főként a badacsonyörsiektől, hogy mellé álljanak.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a hozzászólást. Az idővel való gazdálkodás miatt elmondja, hogy az SZMSZ szerint, aki érdeklődőként vesz részt, egy alkalommal, maximum 3 percben szólhat hozzá. Azt gondolja, hogy el kell választani az alpolgármesteri munkától, képviselőként nem vitatja, hogy miket csinált. Arról van szó, hogy mint alpolgármester az ő munkáját milyen mértékben tudja vagy nem tudja segíteni. A két dolgot ketté választaná.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy rá kell térni arra, hogy mennyiben tudja segíteni a munkáját, vagy a nem munkáját. Megkérdezné, hogy az elmúlt időszakban lett-e jelezve felé, vagy nem lett, hogy a munkáját nem látja el. A munkaköri leírásában szereplő feladatokat maximálisan ellátja. A polgármester urat betegállományában, szabadsága alatt a tőle elvárható mértékben helyettesítette, nem élt vissza vele. Alapvetően két fő feladata volt, a VN. Kft. és a Menü Kft felügyelete. A KFT-k ügyvezetői nincsenek jelen, talán így jobb is. Nem gondolja, hogy ordas hibák történtek. A pandémia idején a gazdálkodásuk megfelelő volt, nem gondolja, hogy a munkájában bárki hibát találna, kivéve, ha olyat akarna beletenni, ami nincs benne.

 

Simonné Visi Erzsébet elnök az örsi egyesület nevében kéri, hogy a testület gondolja át a döntését. Béla nem egy akármilyen alpolgármester. Badacsonyörsnek van alpolgármestere, ez nem újkeletű dolog. Mórocz Pista bácsi volt ilyen. Örülnek annak, hogy Badacsonyörsöt olyan agilisan képviseli, amilyennel még nem találkozott, el tud menni a tárgyalásokra. A tárgyalásokon mindig maximálisan odatette magát. Nem szabad ezt a folyamatot személyes ellentétnek megállítani, a település érdeke, hogy ez a folyamat tovább folytatódjon. Ez nem baráti társaság, hanem munkatársi viszony. Neki is volt a polgármester úrral konfliktusa, mindent félretett és mégis támogatta. Kéri, hogy tisztázzanak mindent és működjenek együtt tovább, mert ez mindenkinek az érdeke.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint se a polgármester, se az alpolgármester nem teheti meg, hogy személyes okok miatt ilyen döntés legyen, együtt kell dolgozni. A várost nem érdekli, hogy milyen konfliktusok vannak, csak haladjanak az ügyek. Véleménye szerint a feladatra Béla a legalkalmasabb, ha a testület jó döntést akar, akkor neki kell maradnia. Egy hónapja mindenki azt mondta, hogy jól végzi a munkáját és maradjon ő. A képviselők között is van feszültség, akkor most mindenki álljon fel? Javasolja, hogy tegyék félre, és dolgozzanak együtt a városért.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a polgármester úr a választáskor hozott egy papírt, amire fel volt írva a csapata. Ezzel egyetértett. Ha akkor jó volt, akkor most is javasolja újra megszavazni. Azt szeretné, ha mind a 7 ember örsi lenne, mert akkor történne valami ott is. Badacsonyörsön 30 éve is volt strand. Elvárja, hogy a polgármester úr úgy támogassa őket, mint ahogy akkor őt támogatták.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy érzi a nyomásgyakorlást. Ilyenekért és hasonló akciókért szeretne változtatni ezen a helyzeten.

 

Terestyéni Zsoltné elmondja, hogy kénytelen hozzászólni. A polgármester úr mutatta be a csapatát, hogy velük együtt lehet dolgozni. Ez legyen így, próbáljanak tovább együtt dolgozni, az a nagyvonalú vezető, aki túl tud lépni az egyéni sérelmeken.

 

Szúnyogh Dénesné elmondja, hogy ő egy badacsonyörsi nyaralótulajdonos. Szeretne csatlakozni az előtte szólóhoz. Amíg nem választották meg Hartai Bélát, úgy érezte, hogy Badacsonyörs nincs képviselve. Most végre történt valami, kéri a megegyezést a település érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Badacsonyörs képviseletében már dolgozott alpolgármester, aki sajnos már nincs köztünk. Meglátása szerint ő is sokat tett a településrészért abban az időben.

 

Szebelédi Ferenc elmondja, hogy azért is kellene Bélának maradnia, mert a település életére árnyékot vet számos büntető eljárás és a polgármester úrra is. Kérdezi, hogy elgondolkodott-e azon, hogy amíg nem tisztázódik, illetve utána, mi lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ezt fejezze be. A múltkori testületi ülésen is olyan szavakat használt, ami nem ide való.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy az elmúlt két évben sokszor elhangzott, hogy a településnek nyugalomra van szüksége, és semmilyen hangulatkeltés nem elfogadott, csak lejjebb viszi Badacsonytomajt. Az előterjesztésnek látható az eredménye, halljuk a civil szervezetek megnyilvánulását. A ciklus elején nem volt egy hullámhosszon az alpolgármester úrral, de a haladás érdekében ezen változtattak. Nem lenne jó döntés a ciklus közepén a változás.

 

Takács Ilona elmondja, hogy 1947. óta Badacsonyörsön tartózkodik. Kéri figyelembe venni, hogy a polgármester pillanatnyilag Krisztin N. László, és minimum még két évig így fogják hívni. Neki is az a véleménye, hogy jó volna a település érdekében együttműködni. Ha nem megy, akkor legyen változás. Tíz éve csak a széthúzás és békétlenség megy, ez látszik a településen.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy vár még 3 másodpercig, hogy ne mondjon olyat, amivel megbánt valakit. Örül, hogy ennyien eljöttek, reméli, hogy később is ennyien lesznek. Elmondta korábban is, sajnálja, hogy ide jutott a település. Sok véleményt kapott minden lókötőtől, akik meg akarják mondani, hogy hogyan éljen a település. Mások csak a rosszindulatot látják, itt minden esemény rossz, jogba és közbeszerzésbe ütközik, nem úgy történnek a kivitelezések, ahogy elvárják. Nem úgy látja a folyamatot, hogy tovább folytassák a munkát. A feloszlatást nem ő kezdeményezte, hanem kezdeményezték. Lehet neki is voltak gondolatai, de tudomásul vették és megfogadták, hogy együtt fognak dolgozni a településért. Reméli, hogy a feloszlatást kezdeményező 3 fő elgondolkodik azon, hogy nem az volt a legjobb megoldás akkor, hogy az ominózus pontban robbantunk. Akkor Takács Lajos képviselő is azt mondta, hogy nem látja annak az értelmét, hogy így tovább ülésezzünk és így menjenek a dolgok. Mindenki hibázik, mindenkibe bele lehet rúgni. Tennék fel neked is néhány kérdést, de nem teszek, mert együtt szeretnék dolgozni, együtt kell dolgozni. A feloszlatás nem a település érdekében történt volna, nem tett volna jót, ha akkor átmegy.

 

Fekete Ferenc szerint le kell ülni és megbeszélni, ez a testület lett megválasztva, vigyék tovább együtt a munkát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a titkos szavazáshoz szavazatszámláló bizottságot kell választani. Elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Török Zoltán és Takács Lajos képviselőket javasolja. Kérdezi, hogy vállalják-e a feladatot. Megállapítja, hogy igen. Kéri, hogy aki a szavazatszámláló bizottság javasolt elnökével személyével és tagjaival egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

419/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Török Zoltán és Takács Lajos képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ő feladatuk lesz a szavazólapok összegyűjtése és összegzése. A szavazást követően felkéri Forintos Ervin képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökét, ismertesse Harta Béla alpolgármester megbízásának visszavonása tárgyában tartott titkos szavazás eredményét.

 

Forintos Ervin képviselő, a szavazat számláló bizottság elnöke elmondja, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a leadott szavazatok száma 7 db, eltérés a szavazó képviselők számától 0 db, érvénytelen szavazatok száma 0 db, érvényes szavazatok száma 7 db, érvényes szavazatok számán belül igen szavazatok száma 4 db, nem szavazatok száma 3 db, tartózkodom szavazatok száma 0 db, rontott szavazatok száma 0 db. A titkos szavazás eredménye: 4-3 arányban elfogadja az előterjesztést.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az ülést vezető polgármesternek a határozatot véglegesen ki kell hirdetnie.

 

Krisztin N. László polgármester kihirdeti a tárgybani határozatot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

420/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Hartai Béla alpolgármester megbízásának visszavonásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla alpolgármesteri megbízását a polgármester javaslatára visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Hartai Béla képviselő megköszöni mindenkinek a támogatást, továbbra is megpróbálja képviselőként ugyanolyan vehemenciával tovább vinni a dolgokat, bár a lehetőségei valamelyest csökkenni fognak. Ami tőle telik, megteszi és ugyanúgy felszólal minden jogsértésért és az ellen, aki azt támogatja és támogatta.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke kéri – ha már így alakult – a polgármester úrtól, illetve a testület minden tagjától, hogy Hartai Béla a badacsonyörsi strand ügyében folytatott munkáját folytathassa, mivel maximálisan eljárt, ne legyen kizárva a tárgyalásokból. Hogy megoldás szülessen, annak Hartai Béla az egyik motorja és záloga. Volt már olyan ciklus, amikor ezt a megbízást ő kapta meg a testülettől. Arra is volt példa, hogy korábban, a közös ciklusuk alatt az alpolgármestert visszahívta a polgármester úr, csak a testület nem szavazta meg. A történelem ismétli önmagát. Ők békésen jöttek ide, azt szerették volna, ha a megkezdett munka folytatódna.  Nagyon sajnálja, hogy a nép akaratával szemben döntött a testület. Ez is egy üzenet.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a sok dicsérő szót, amit ő kapott a munkájáért. Szeretné pontosítani, hogy a badacsonyörsi akkori alpolgármestert nem visszahívta, hanem a hatáskörét vonta el. Az SZSZ-t javasolja módosítani egyrészt a tekintetben, hogy a dolgok társadalmasítása miatt a pénzügyi és ügyrendi bizottságot 7 főre javasolják bővíteni, két kültag bevonására szeretne javaslatot tenni. A másik javaslat, hogy a megválasztandó alpolgármester társadalmi megbízatásban végezze a feladatát az eddigi jogállás helyett, illetve tegye lehetővé a rendelet, illetve az SZMSZ, hogy akár két alpolgármestert is választhasson a képviselő-testület. Ezek a sarkalatos pontok.

 

Hrabovszky László megjegyzi, hogy hatot. Elnézést kér a beszólásért, nem fog többet megtörténni.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, - ha így történt és lesz egy új alpolgármester, az SZMSZ-ben szabályozni a munkakörét, -  mielőtt hasonló helyzetbe kerülne, mint a Csanád és emberek kénye-kedvére lehetne másokkal játszani. Ez csúnya taktika. Javasolja a munkakörét betenni az SZMSZ-be.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ilyen és hasonló megjegyzések ne legyenek, ezért nem kívánt alpolgármesterként együttműködni. Úgy tudja, hogy társadalmi megbízatású alpolgármesternek nincs munkaköre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy megbízatással látja el. Feladat és átruházott hatásköröket lehet az SZMSZ-ben szabályozni. Jelenleg nem dolgoztunk ki ilyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek a módosítására bármikor van lehetőség, javasolja az SZMSZ-ben a most elmondottakat módosítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy hogyan lehet a jövőben megoldani, amit a BÖÉE elnöke kért, hogy a badacsonyörsi dolgokat továbbra is Hartai Béla vigye.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy át fogják beszélni. Szavazás következik. Kéri, hogy aki támogatja az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását, az SZMSZ ismertetett módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ahhoz, hogy társadalmi megbízatású alpolgármestert lehessen választani, az SZMSZ-t ki kell hirdetni.

 

Krisztin N. László polgármester 17.49 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 18.01 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelölés és szavazás következik a módosított SZMSZ szerint. Társadalmi megbízatású alpolgármester választható, maximum 2 fő. Egyet javasol, Török Zoltán személyében. Kérdezi, hogy elfogadja-e.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy igen. Megjegyzi, hogy érzi a késeket a hátában.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ismét jelölni kell a Szavazatszámláló bizottság tagjait.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Mékli Bernadett és Takács Lajos képviselőket javasolja. Kérdezi, hogy elfogadják-e a jelölést. Megállapítja, hogy igen. Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

 

421/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Mékli Bernadett és Takács Lajos képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul-e a képviselő úr.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Szavazatszámláló bizottságot a szavazás lebonyolítására, a szavazólapok összegyűjtésére és összegzésére. A szavazást követően felkéri Forintos Ervin képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökét, ismertesse Török Zoltán alpolgármesterré választása tárgyban tartott titkos szavazás eredményét.

 

Forintos Ervin képviselő, a szavazat számláló bizottság elnöke elmondja, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a leadott szavazatok száma 7 db, eltérés a szavazó képviselők számától 0 db, érvénytelen szavazatok száma 0 db, érvényes szavazatok száma 7 db, érvényes szavazatok számán belül igen szavazatok száma 4 db, nem szavazatok száma 2 db, tartózkodom szavazatok száma 1 db, rontott szavazatok száma 0 db. A titkos szavazás eredménye: Török Zoltán

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az ülést vezető polgármesternek a határozatot véglegesen ki kell hirdetnie.

 

Krisztin N. László polgármester kihirdeti a határozatot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi

 

422/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester választás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán képviselőt (Badacsonytomaj, Hársfa u. 5.) társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek. Elmondja, hogy esküt kell tennie. Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Ismerteti az eskü szövegét

 

Török Zoltán leteszi az esküt.

 

Török Zoltán alpolgármester megköszöni a megtiszteltetést. Elmondja, hogy nem ragaszkodott ehhez a poszthoz, sőt. Megígéri a szép számú örsi csapatnak, hogy szorgalmazni fogja a badacsonyörsi fejlesztéseket, azt, hogy Hartai Béla tevékenysége fennmaradjon, segíteni tudja a településrész fejlődését.

 

Hartai Béla képviselő gratulál, elmondja, hogy támogatni fogja az alpolgármesteri munkájában, amennyire lehet. Az indok az ő felmentésére az volt, hogy főállásban nem tudta támogatni a polgármester urat, reméli, hogy neki ez kisujjból menni fog.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem hangzott el ilyen. Az SZMSZ módosításában az a javaslat, hogy ne főállású alpolgármester legyen, hanem társadalmi megbízatású.

 

Mékli Bernadett képviselő gratulál. Kéri, hogy amire esküt tett az alpolgármester, azt tartsa is be. Ugyanannyi információt szeretne elvárni tőle, mint a polgármester úrtól. Kéri, hogy a pozitív és negatív dolgokról is tájékoztassa a testületet, és ne érezze a kést a hátában.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő is gratulál. Szeretné megindokolni, hogy miért döntött úgy a visszahívásnál, ahogy döntött. Mögötte is áll egy egyesület, sokan felhívták, nem hívta meg őket a testületi ülésre, nem is jöttek ide. A település érdeke, hogy nyugalom és béke legyen, tudják azokat a feladatokat teljesíteni, amire megválasztották őket. Az alpolgármesteri tisztség bizalmi állás, ha nem tud együttműködni vele a polgármester, ha nem tud megbízni benne, akkor nem mennek előre az ügyek. Lehet, hogy azt várták most is, hogy tartózkodjon, mint korábban. Akkor azért tartózkodott, mert a turisztikai szezon kellős közepén merült fel a testület feloszlatása, ez nem lett volna megfelelő időpont. Ha így lenne később, akkor lehet másként döntene. Elmondta a polgármester úrnak is, hogy nem szeretne szavazógép lenni, ahogy eddig is, ezután is el fogja mondani a véleményét. Továbbra is a település és a választók érdekében szeretne dolgozni.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke szintén gratulál a megválasztott alpolgármesternek, meghívja a badacsonyörsi strandon, pénteken tartandó közgyűlésükre, illetve a szombati ünnepi rendezvényükre. Köszöni az ígéretet, hogy közreműködik abban, hogy Hartai Béla továbbra is aktívan részt tudjon venni a településrész ügyeiben. Ez a testület végre pontot tehetne ennek az áldatlan ügynek a végére. Lehet, hogy valaki sértésnek vette, de ő az egész testületben bízik.

 

Forintos Ervin képviselő gratulál Török Zoltánnak. Megjegyzi, hogy őt az elmúlt 13 évben nem lehetett elvinni semmivel semmilyen irányba. Ezt ezután sem teszi, mert nincs elkötelezve senkinek. Jó együttműködést kíván a testület tagjainak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kötelező feladat az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak a megállapítása. Egyszerű többséggel meghozott határozatban összegszerűen meg kell határozni. Kéri a jegyző asszony segítségét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjat jogszabály szabályozza a lakosságszám arányában, az előterjesztésben leírtak szerint, melyet ismertet. A tiszteletdíj legfeljebb 246.700,- Ft, a költségtérítés legfeljebb 37.000,- Ft lehet.  Megjegyzi, hogy a költségtérítésről az alpolgármester nyilatkozatában lemondhat.

 

Török Zoltán alpolgármester nyilatkozik, hogy a költségtérítésről lemond.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 246.700 Ft összegben megállapítani.

 

Hartai Béla alpolgármester támogatja az elhangzott összeget. Úgy gondolja, hogy talán az előző időszakban mutatott példája alapján az alpolgármester úr is felajánlja a tiszteletdíját a különböző egyesületeknek, pld. Nyugdíjas Egyesület, Sportegyesület, Kolping Családnak, stb.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy most ő is számol háromig. Lehet ilyet mondani. Eddig is, és ezután is segíteni fog mindenkinek. Nem akar Hartai Béla képviselővel semmilyen szinten versenyezni vagy veszekedni. Igen, sokkalta erősebb, de ha mindketten elveszítenék a pénztárcájukat, akkor látnák meg, hogy kinek hány igaz barátja van. Ettől most nem kell félni. Ezt a kis fricskát nem fogja visszanyomni, akit akar, azt támogatni fogja, annyival, amennyivel tudja.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy mindenki saját maga döntse el, hogy mit akar. Kéri, hogy aki támogatja fenti összegű tiszteletdíj megállapítását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

423/2021. (VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester választás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 246.700,- Ft/hó összegben állapítja meg. Költségtérítést nem állapít meg, mivel arról az alpolgármester lemondott.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy ha az írásbeli nyilatkozatot is megkapjuk, akkor felelünk meg a jogszabály teljes erejű szövegének.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak Török Zoltán alpolgármester nem lesz a tagja, helyette Hartai Béla képviselő személyét javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

424/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjai közül Török Zoltán alpolgármestert törli, helyette Hartai Béla képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a két bizottsági kültag megválasztására tesz javaslatot. Jelenleg 5 fős a bizottság, 7 főben maximálták a létszámot. A jelöltektől előzetesen írásban beszerezték, hogy vállalják-e, illetve hozzájárulnak-e a nyilvános tárgyaláshoz. Nyilatkozatuk megérkezett. A jelöltek Vercz Attila és Rádulyné Halász Ibolya. Javasolja személyükről külön szavazni. Kéri, hogy aki Vercz Attila személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

 

425/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kültagjaként Vercz Attila személyét elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Rádulyné Halász Ibolya személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

 

426/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kültagjaként Rádulyné Halász Ibolya személyét elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2./ Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Horváth Béla műszaki ellenőr, Konzultax Kft. képviselője

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Horváth Béla műszaki ellenőrt. Kéri, hogy ismertesse a kialakult helyzetet, a lefolytatott egyeztetésekről adjon tájékoztatást, illetve adjon támpontot a továbbiakhoz.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr elmondja, hogy az előterjesztés a költségvetést is tartalmazza, azt minden érintett megkapta. A munka megkezdését egy tervezési, közbeszerzési szakasz előzte meg. A munkaterület átadása során derült ki a szintezésekből és feltárásokból adódóan, hogy a terveken jelölt terepszint, illetve az alapozási mélység nem megfelelő. Ezt a kivitelező jelezte, a tervezőkkel több körös egyeztetés történt, a terveket a valós terepviszonyokhoz és geodéziai viszonyokhoz igazították. Ez több anyagi forrást igényel, a kivitelező ezt jelezte és benyújtotta a pótmunka igényét. Ezt követően is több körös egyeztetésre került sor, így alakult ki a testület előtt lévő végleges anyag, melyet jóváhagyásra javasolna. A kivitelező akadályközlést jelentett be, felfüggesztette a tevékenységét, nem történt semmi. Javasolja, hogy mielőbb döntsön a testület, fogadják el az összeget, hogy tovább folyhasson a kivitelezés.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a költségvetésben van-e tartalék keret.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amit leírtunk, azon kívül nincs. A projektmenedzsment részére az 1.600 eFt-os összeg nem került kifizetésre, illetve annak 275 eFt-os járuléka. A határozati javaslat 3. pontja ad szöveg szerint választ a helyzetre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy bruttó 2.092 eFt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy Papp úr tervezte az óvodát, a törvények szerint meg kellett kérdezni. Most is ragaszkodott a tervezéshez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem mondott le a tervezés kapcsán a jogáról. Próbálkoztunk egyébként, hogy a tervezés során esetlegesen felmerült hibák korrekciója megtörténjen, nem nagyon sikerült.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy jelentős anyagi kár érte az önkormányzatot és a kivitelező határideje is csökkent.  A plusz összegben ez is benne van. Kérdezi az ügyvéd urat, hogy ebben az esetben lehet-e jogorvoslatért fordulni a bírósághoz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy hogyan lehetne minősíteni a pluszban felmerült pótmunkát. Tervezési hiányosságból eredő feladatként, vagy akkor is megjelenik, ha a tervező jól végzi a munkáját, erre az apró részletre is gondol.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr szerint, ha kellő körültekintéssel készítik a terveket, akkor is felmerülnek ugyanezek a költségeket. Gyakorlatilag itt többletköltség konkrétan nem tudja, hogy van-e. A határidő tekintetében úgy gondolja, hogy nem okozott kárt. A pályázati résszel kapcsolatban most több önerőt kell beletennie az önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr nem ismeri az ügyet. Ha olyan közbeszerzési dokumentáció készül, mely tartalmazza ezeket a tételeket, akkor várhatóan megjelenik-e ez az összeg.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr elmondja, hogy az anyag és munkadíj oldalon jelentkezett volna.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy az akadályoztatás a határidőt mennyivel fogja kitolni, be tudjuk-e fejezni határidőben.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr elmondja, hogy június végén történt az akadályközlés. Azóta másfél hónap telt el. Jogilag a határidő ennyivel tolódik, úgy gondolja. A kivitelező ígéretet tett arra, hogy az eredeti határidőben megpróbálja befejezni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ha jól emlékszik, a legelső pályázaton is a Konzultax Kft. nyert volna, és árban belefért. Újra ki lett írva a pályázat, ugyanaz a cég nyerte el. Szeretné tudni, hogy a második körben hány millióval drágább ajánlatot adott.

 

Wolf Viktória jegyző jelzi, hogy ez a vállalkozási szerződés módosítás, mely a képviselő-testület asztalán van, határidő módosítást nem tartalmaz. Pótmunka akadályoztatás nem történt. Műszaki tartalom módosítása okán változott meg a szerződés általános jellege. A határidő módosításhoz külön indok kell, most csak az összegről beszélünk. Utána nézünk, hogy az első és második körös esetben mi volt az eredménytelenség oka. Összegszerűen az osztályvezető asszony holnap meg fogja küldeni a kért adatokat.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi a műszaki ellenőrt, hogy tapasztalata alapján várható-e még pluszmunka.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr elmondja, hogy nem vár több pótmunkát. Nagy meglepetés nem érhet bennünket.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az előző testületi ülésen jelezte a polgármester úrnak a katasztrófa védelmi engedéllyel kapcsolatos észrevételét. Kérdezi, hogy van-e ebben előrelépés. A felújításnál mindig az akkor hatályos jogszabályok érvényesek, de a hozzáépítésnél az új katasztrófavédelmi törvények szerint kell eljárni. Kérdezi, hogy van-e szakasz határ kialakítva a tervezésben.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr elmondja, hogy nincs.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a határozati javaslat pontjait. Kéri, ha nincs módosító indítvány, akkor az előterjesztés szerinti határozati javaslat kerüljön szavazásra.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy az ügyvéd úr látta-e a módosítást. Javasolja, hogy a jóteljesítési garancia a módosításba kerüljön bele.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívást a közzététel előtt a testület látta. Kéri, hogy a teljes testületi anyagot minden esetben kapja meg az ügyvéd úr. Úgy gondolja, hogy a szerződés jóváhagyható és a munka folytatható. Javasolja a jövőben az észrevételeket az ajánlattételi felhívások közzététele előtt megfogalmazni. Jelezhetjük, hogy kérjük a szerződés módosítást a FAKSZ felé.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a plusz munkára tegyük rá a jóteljesítési garanciát.

 

Hartai Béla képviselő szerint ez egy lehetőség arra, hogy ami rendszeresen kimarad, most valamilyen szinten elkezdjük visszaépíteni a rendszerbe. A testület dolga eldönteni, hogy támogatja-e ezt, vagy nem akarja. Ő javasolná.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy jogszabály szabályozza, hogy meddig lehet időben és pénzben mozogni. Javasolja most megtenni a javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester azt javasolná, hogy ilyen értelemben ne avatkozzanak bele mások munkájába. Van egy közbeszerző cég, egy jogi iroda, aki megnyerte az ügynek jogi értelemben a lebonyolítását, melyért vállalja a felelősséget. Úgy gondolja, hogy a testület laikusként ne nagyon kaparjon bele, mert ezzel a felelősséget is átveszi. Nincs akadálya, hogy az ügyvéd úrral átnézessük. Akkor viszont valószínűleg a munka nem fog folytatódni. Amíg nem írja alá a módosítást, nem kezdi el a munkát.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr megjegyzi, hogy ha születik egy határozat a plusz költségekről, akkor talán elkezdi.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az önkormányzat rendel egy pótmunkát, erre rá lehet húzni. Ez járható út, bevett gyakorlat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az alapozásnak mikor derül ki a jóteljesítése.

 

Horváth Béla műszaki ellenőr elmondja, hogy abban látja a problémát, hogy van egy szerződés. Nem új szerződést kötünk, hanem egy bizonyos részét módosítjuk. Nem biztos abban, hogy bele lehet nyúlni az egyéb feltételekbe.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy ez egy nagyon speciális terület, közbeszerzési szakértők végzik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem biztos, hogy pontos az információja. Az ajánlattételi anyag részét képező anyag a jótállási többlet időtartam az előírt 12 hónap mellett + 10 hónap vállalást tartalmazott, ez 22 hónapos vállalás. Ez értékelési feltétel volt a közbeszerzési eljárásban. Javasolja, hogy Szőke István ügyvéd és Végh ügyvéd urak elemezzék ki a szerződés tartalmát és ha javaslat érkezik a részükről, akkor az önkormányzat ügyvédje a megbízása alapján jár el és módosító javaslatot tesz. Másfél hónapos csúszás után egy műszaki tartalom és összegszerű módosítás nem tudja, hogy bevállalható-e. Nyomatékkal mondja, hogy az önkormányzat gazdálkodására odafigyelt mindig, jelenleg, ha késedelembe esik a kivitelező, akár ez önkormányzati hibának is felróható.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy meddig terjed a felelősségbiztosítása és a munkával való jogköre a közbeszerzési irodának. A garanciális idő végéig? Nem tudja, hogy a Kisfaludy útnál elindult-e a fenntartási idő. Akkor tud az önkormányzat felelősségteljesen dönteni, ha utána azt lehet mondani, hogy rendben van és meg van az önkormányzatiságnak is az a biztosítéka, hogy éveken keresztül nem lesz pereskedés. Nem látja, hogy ezt hogyan lehet összehozni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a bölcsőde felújítást 2021. májusban gondolták befejezni. Előjött egy probléma. Bruttó 3.967 eFt pluszköltség jelentkezik, amit a kivitelező kér biztosítani. Elfogadott szerződés van, ezt a plusz költséget kérik. Most a szerződés változtatásáról beszélünk. Vállalkozóként ő ezt nem vállalná be. Ha nem adjuk át időben, akkor megbüntetnek bennünket.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ezzel egyetért. Jelenleg is kényszerhelyzetben van a testület, mert dönteni kell. A tartalék terhére volt 13 millió forint, majd 10 millió forint, kérdezi, hogy hol lesz a vége. Egyetlen kontroll lehetőség nincs benne.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a tervező fel lett szólítva a hiba kijavítására, 100 kérdés is jött, hónapokig könyörögtünk neki. Nem úgy működik jelenleg, hogy sorban állnak a tervezők és vállalkozók. Lasszóval kell fogni mindenkit. Ha csinálja a testület a feszültséget, annak híre megy, és még az sem jön ide, akinek nincs munkája.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a szülők várják, hogy elkészüljön, a gyerekek be vannak iratva. A feladatot minél hamarabb meg kell oldani. A szülőknek dolgozni kell menni, el kell helyezniük a gyermekeiket. Valóban kényszerhelyzetben van a testület, de az empátia is szükséges. Óriási a felelősség, hogy időben befejeződjön a munka. Valóban törekedni kell arra, hogy ne kerüljön a testület ilyen helyzetekbe, de most meg kell szavazni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződés 6. pontja rögzíti a jótállásra vonatkozó előírásokat. Ez jogi kérdés, nem szeretne beleavatkozni. Van a szerződésnek egy másfél oldalas része, ha ügyvéd úr azt megnézi, akkor egy szünet után talán tud véleményt formálni. A jóteljesítési biztosítéknak a szerződés teljesítésének időpontjáig rendelkezésre kell állni. Itt, amit az ajánlattevő a 12 hónapon túl vállalt, gyakorlatilag ezt támasztja alá.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az 56 millió volt az alapvállalás, ez 60 millióra emelkedik, akkor az 5 % is a jó teljesítés része.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy van kikötött jóteljesítési biztosíték a szerződésben. Átküldi az ügyvéd úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti az 5 pontos határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

428/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése című pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkát - az előterjesztés szerinti tartalommal - 3.123.812 Ft +ÁFA összegben elfogadja.
  2. elrendeli a projekt költségvetésben szereplő 1.600.000 Ft összegű projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (munkabér) és 275.000 Ft összegű projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (foglalkoztatást terhelő adók, járulékok) költségek átcsoportosítását az építéshez kapcsolódó költségekhez.
  3. a fedezetet a projektben elszámolható keret terhére és az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a projekt költségvetésének módosítására, melyet a KSZ felé kezdeményez, illetve felkéri az előirányzat módosítás előkészítésére.
  4. felhatalmazza a polgármestert a kivitelező Konzultax Kft-vel, a FAKSZ által előkészített vállalkozási szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
  5. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szőke István FAKSZ

Tamás Lászlóné osztályvezető

3./ Napirendi pont

Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr készített egy tervezetet, mely után a vevő ügyvédje eljuttatott ide egy anyagot, amit továbbküldött az ügyvéd úrnak áttekintésre. Ez megtörtént, az ügyvéd úr megállapította, hogy erős hasonlóságot mutat az ő általa készített anyaggal. Megjegyzését az előterjesztés tartalmazza. Átadja a szót az ügyvéd úrnak.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy gyakorlatilag ezt tudja megismételni a szerződés kapcsán. Nem javította ki a vevő ügyvédje, feltételezi a változási vázrajzot sem javították ki és ez az ő felelősségük. A vázrajz az egyik alapja a bejegyzésnek. A másik az épület tulajdonjogi sorsa az önkormányzat álláspontja szerint. A jegyző asszony által küldött plusz iratokban nem vélte felfedezni azt, hogy az önkormányzat vitatná az épület tulajdonjogát. Ha ilyen felmerül, azt meg kell vizsgálni. Külön kérte, hogy határozzon ebben a testület, mert ez fontos kérdés.

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni az ügyvéd úr munkáját. A második oldalon a 7. pont tartalmazza ezt a leiratot. Ha ez a szerződés kerül a testület által elfogadásra, akkor szükségtelen egy külön testületi határozatot hozni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy van-e olyan dokumentum, mely alapján egyértelműen kijelenthető, hogy kinek volt a tulajdona. Kérdezi a polgármestert, hogy ki tudja-e jelenteni, hogy nem az önkormányzaté.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy adás-vételi szerződés van a birtokunkban, melyet Horváth úr küldött meg. E szerint 1994. március 23-án vásárolta a Julius Meinl Csemege vállalattól.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi a polgármestert, hogy ki tudja-e jelenteni, hogy nem az önkormányzaté. Nagyon nehéz úgy dönteni az embernek, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy önkormányzati ingatlant ad el vagy nem. Ez szükséges támpont lenne, elég, ha a polgármester azt mondja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mióta az előzményeket tudjuk, azóta másé az objektum, de meg lehet vizsgálni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi az ügyvéd urat, hogy miután tudjuk, hogy a Julius Meinlé volt 1994. óta, ez elegendő-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy az önkormányzaté lenne, ezt leírta. 2018-ban Gáli Mihály ügyvéd urat az önkormányzat teljes egészében megbízta a szerződés előkészítésére. Nem merült fel, hogy nem az önkormányzaté lenne. Nem vélte felfedezni a korábbi állásfoglalásban sem, hogy vitatott lenne az épület tulajdonjoga. Ha az épület tulajdonjoga vitatott, akkor egy teljesen más eljárás veszi a kezdetét. Szó sincs szerződésről és semmiről. Ezért kérte a külön határozatot. Felteszi a kérdést, hogy ez felmerül-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy felhívta Horváth úr azzal, hogy úgy hallotta, hogy felmerült ennek a gyanúja. Elmondta, hogy a Julius Meinl Csemegétől vásárolta meg, a szerződést megtalálta, a polgármester úrnak megküldte. Kérdezi, hogy ezt látta-e az ügyvéd úr.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha úgy dönt a testület, hogy ez kérdés, akkor nyilván két út van.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ha az önkormányzat megfogalmazza, hogy álláspontja szerint ez az ő épülete, azzal megakasztja a folyamatot. Kérdezi, hogy ezzel összefüggésben milyen igényt kíván támasztani. Megbízza az ügyvédet, hogy indítsa meg az eljárást? Nyilván válaszoljon, hogy semmilyen szerződést nem ismerünk el, mivel az önkormányzat tulajdona, felszólítjuk, hogy hagyja el a helyiséget, az önkormányzat bejegyezteti a tulajdonjogot, 5-10 évig tartó pereskedés lehet. Ez az önkormányzati állásponttól függ. Hangsúlyozza, hogy nem talált ilyen iratot, de nem jelenti azt, hogy nincs.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy olyat talált-e, melyben az önkormányzat valahol egyszer már lenyilatkozta, hogy nem az övé. Nem mondja, hogy akasszák meg a folyamatot. Ha az önkormányzati vagyontárgy így elmegy, ezért nekik felelősségük van. Ezt kell eldönteni. Kérdezi, hogy tiszta szívvel tudják-e kimondani, hogy az önkormányzaté vagy sem.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy nem látta a Horváth Ottó és a Julius Meinl közötti szerződést, így tudja elfogadni. Nem javasolná megakasztani a folyamatot, 5-10 évig ott áll még Badacsony központjában az a tákolmány, hogy néz ki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha valaki ezt felveti, nem hozná magát sem olyan helyzet, hogy itt nyilatkozzon. Kérdezi, hogy a testület kívánja-e megvizsgáltatni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2002. előtt nem kellett ellenjegyzés az adás-vételi szerződéshez. Hogyan lehet bizonyítani, hogy eredeti aláírásokat tartalmaz. Hasonló eset volt a strand ügyében is. Az eredeti adás-vételi szerződés 20-25 éves, hogyan fogjuk ennek az okirati valódiságát bizonyítani? Lenyilatkoztassuk az ügyfelet, hogy tényleg az övé, illetve az irat valós és eredeti? Azért kérdezi, hogy ne kerüljünk problémás helyzetbe.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy neki volt ilyen ügye, tudja a menetét. Előtte van egy 5 éves bírósági eljárás. Ha ezt meghallja a vevő, azt mondja, hogy elmegy egy ügyvédhez, és kérik a tulajdonjog megállapítását a bíróságon. Ott megkezdődik a bizonyítási eljárás. Mivel az elmúlt ülésen is itt volt, és felmerült egy ilyen kérdés, neki arra válaszolni kellett. Tudomásul kell venni, hogy egy adat sincs erre, se Gáli ügyvéd úrnál, se Sipos ügyvéd úrnál.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy a strandi üzlet az övé volt, ismerteti az ügy menetét. Nála sem úgy volt, elfogadja a testület, kellett hoznia a papírokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy komoly kutatómunka után ma kapta meg a pénzügyi irodától az anyagot, tovább fogja küldeni. Nincs benne adás-vételi szerződés, régebbi döntéseket tartalmaz ez a csomag. Ez számunkra azt feltételezi, hogy valóban a Club 67 Bt. volt a felépítmény tulajdonosa. Van egy jogerős építési engedély 1973. évre, erre találtunk hivatkozást.  Gondolja, hogy ez szintén a Julius Meinlé lehetett, csak találgatni tudunk.  Ismertet egy 2013. október 31-én kelt ajánlatot. Átadja az előző jegyző által készített bérleti szerződéssel és a testületi döntésekkel együtt.

 

Szebelédi Ferenc szerint a Magyar Állam pénzéből került oda, ugyanúgy, mint a többi épület. A felső bazársor sem volt a Közös Tanács tulajdona. Különböző állami vállalatok építették és amikor a vagyonátadó törvénnyel átment, akkor ők nem adták el. Miután a Julius Meinl Csemege Kereskedelmi Vállalat privatizációja kapcsán létrejött, úgy gondolták, hogy tudunk ott még egy kicsit fogni, de a tulajdonjogot nem lehet igazolni. Utólag készült egy adás-vételi szerződés, de az nem igazolja, hogy tulajdonképpen kinek a pénzéből történt. Németh Lajos volt tanácselnököt lehetne megkérdezni, még él.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi Szebelédi Ferencet, hogy ki meri-e jelenteni, hogy az építmény és a telek az önkormányzaté. Hosszú perbe mennénk bele, ha most úgy gondolnánk, hogy miénk az építmény.

 

Szebelédi Ferenc elmondja, hogy 90 %-ban ki meri jelenteni, hogy ez községi tulajdon. Amikor a Danubius privatizáció ment, eladták a Nádas büfé területét, akkor derült ki, hogy az egész felső bazársor egy ingatlan. A rajta lévő épületek a Danubiusé lettek, csak a Nádas épülete nem. Hogy le legyen rendezve, kapott egy területet és visszakerült az önkormányzathoz. A többi vállalat nem adta el papíron, csak a Csemege Kereskedelmi Vállalat.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy van-e esélyünk, hogy a bíróság azt mondja, hogy igen, a felépítmény az önkormányzaté.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg, kivéve, ha van megállapodás. Ebben az esetben földhasználati jog és külön helyrajzi szám van. Vagy elkezdjük boncolgatni, hogy mi történt. Ezt évtizedekre vonatkozóan vizsgálja a bíróság.

 

Szebelédi Ferenc megjegyzi, hogy a felépítmény 1982-83-ban épült.

 

Krisztin N. László polgármester kéri abba belegondolni, hogy az előttünk lévő anyagnak az az apropója, hogy köttetett egy szerződés a tulajdonosnak vélt személy és a vevő között. Talán foglaló fizetésére is sor került. Ha nincs igazuk, akkor rátaposunk pár ember tyúkszemére.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint nagyon nehéz dönteni, főként, hogy Szebelédi Ferenc ezt kijelentette. Javasolja megkérni az eladót, hogy a Julius Meinltől, a régi eladótól kutassanak fel valakit.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy megszűnt, nincs jogutód, a vagyon eltűnt.

 

Szebelédi Ferenc szerint az sem mindegy, hogy kinek a pénzéből építette az állami vállalat. Saját pénzből, államiból vagy a badacsonytomaji Tanácséból.

 

Dr. Végh József ügyvéd szerint állami pénzen épült, mint abban az időszakban, a 70-es években minden. De az lényeges, hogy az államtól ahhoz a bizonyos céghez hogyan került. Ha van adat arra, hogy eladta, értékesítette, rászállt arra a cégre, akkor onnantól nincs kérdés. Akkor érvényesen adta el, utána a Club 67 Bt. érvényesen vette meg. A legutóbbi szerződés szintén érvényes, tehát a láncolat meg van.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy lehet-e érdemi lépést tenni két hét alatt. Kéri a soros ülésre ennek utánanézni.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy az iratokat meg tudja vizsgálni.

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy nincs benne adás-vételi szerződés.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy azt tudni kell, hogy ha az önkormányzat kijelenti, hogy az övé, akkor évekre meg fog szakadni a folyamat, és utána nincs más út, csak a per. Ha az önkormányzat úgy gondolja, hogy önkormányzati tulajdon és közvagyon, akkor nekik perben kell védeni, ami biztos, hogy nem megy le 1-2 év alatt, mivel több évtizedes probléma.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy megoldás lehet-e ha megkérjük az eladót, hogy mutassa be az eredeti iratokat. Azt mondta, hogy minden papírt eltett, meg van a szerződése is.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az lenne a legjobb, ha behozná az eredetit. Ha be tudja hozni, és a jegyző asszonytól megkapja az iratokat, abból lehet valami. Rögzíteni kell, hogy nem tudja, hogy az épület alapvetően milyen falazatú.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy üveg, vaskerettel.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy arra nem tértek ki, hogy mi van akkor, ha két év múlva kiderül, hogy önkormányzati tulajdon, és a testület pedig hozzájárult ahhoz, hogy bejegyeztessék maguknak. Kéri a tájékoztatást, hogy ebben az esetben mi lenne a helyzet.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy tartós fennmaradásra alkalmas épületet lehet bejegyeztetni, ránézésre úgy gondolja, hogy ez nem az. A bírósági gyakorlat egyértelmű ezzel kapcsolatban. Ha állagsérelem nélkül elbontható, arra tulajdonjogot szerezni nem lehet, mert nem épület. Ezekre a fényképekre ránézve el meri ezt mondani.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy bele van betonozva az alja.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy nem tartós fennmaradásra alkalmas.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lassan 30 éve ott van. Miért nem vannak abban a helyzetben, hogy ezen túllépjenek. Azon gondolkodik, hogy név szerinti szavazást kérjen-e. Kéri, hogy a 25-i soros ülésig minden beérkező papír jusson el eredeti formában az ügyvéd úrhoz, és reménykedik abban, hogy az ügyvéd úr tud olyat mondani, ami előre és nem pedig hátra viszi az ügyet.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy a másik fél képviselőjével vegye fel a kapcsolatot.

 

Dr. Végh József ügyvéd kéri, hogy ők vegyék fel vele a kapcsolatot, adjanak egy telefonszámot.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy az elkövetkezendő 2,5 hétben vigyék helyette az ügyeket, nem akar már ezekben az ügyekben semmilyen szakmai véleményt megfogalmazni. Ez jogi kérdés, nem hivatalvezetői. Mindegy, hogy milyen végzettséggel rendelkezik, van-e aljegyző vagy sem. Ahogy eddig is, az előzmények szerint mindig ügyvéd járt el, átadja az ügyvéd úrnak, illetve az osztályvezető asszonynak az ügyet. Elkezdi azt érezni, hogy miután a munkaviszonyának a megszűntetését kezdeményezte, neki kellene az utolsó testületi ülésére minden előkészítenie. Kéri, hogy az ügyvéd úr kapjon felhatalmazást a másik fél ügyvédjével a kapcsolatfelvételre, az ügyek vitelére. Nem ül már a nap 24 órájában a számítógépe mellett, elég volt.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az ügy vizsgálatára fordítani ezt a két hetet. Nem akarja megbántani Szebelédi Ferencet, de egy bekiabálásra fordul a testület valamerre és esetleg peres helyzetbe hozza magát.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nehéz a jogi helyzet. Ha nem tartós fennmaradású az épület, az önkormányzat mondhatja, hogy bontsa el. Ennek is széleskörű bírósági gyakorlata van. Talán a harmadik körben rendelkezésre állnak az iratok, és van egy idézőjelben nem fennmaradásra szánt épületünk.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy volt már ilyen helyzet, ott kifizettük a vételárat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri nem elfelejteni azt, hogy ott kisajátítás volt. Határozati javaslatként megfogalmazza, hogy az ügyben egyelőre a képviselő-testület nem szavaz. Az ülésen olyan információkhoz jutott, melyek miatt az ügyvéd urat megbízza, hogy a soros ülésig teljeskörűen járjon utána az épület tulajdonjogának, készüljön egy előterjesztés, ami megszabja a további irányt az ügyben. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

429/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi ügyben egyelőre nem dönt. Az ülésen olyan információkhoz jutott, melyek miatt az ügyvéd urat megbízza, hogy az augusztusi soros ülésig teljeskörűen járjon utána az épület tulajdonjogának, készüljön egy előterjesztés, ami megszabja a további irányt az ügyben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

4./ Napirendi pont

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy két iratot készített. Az állásfoglalásban nóvumot nem talált. A másik része az, hogy a bérlő jogi képviselője írt egy nagyon visszafogott és gáláns felszólító levelet, melyre a választ előkészítette. Elküldéséhez kéri a testület felhatalmazását.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ő is elolvasta, valójában sok nóvumot ő sem talált benne. Kérte az ügyvéd urat, hogy próbálja meg szűk mezsgyén tartani az állásfoglalását. A határozatot továbbra is nagyon leszűkítettnek tartja. Kérdezi, hogy jó-e így, ez adja az aggályát az egésznek. Ő kérte, hogy ne adjuk meg az engedélyt, mert az adható és nem kötelező. Viszont támadható ez által az önkormányzat, illetve a rendelet, ha és amennyiben esetleg felveti annak a lehetőségét, hogy ez diszkriminatív, ebből adódhatnak problémák.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a javaslatot a testület nem szavazta meg. Ehhez iránymutatást és segítséget kért, mert könnyű áttolni a dolgot. Felteszi szavazásra, ha az lesz a többség igénye, hogy senkinek ne adjunk az önkormányzati rendezvényen kívül, akkor úgy fog dönteni. Megmondja őszintén, hogy még örülni is fog neki. Többen jelezték, hogy éjszaka 2-3 óra között a diszkós beleordította az éjszakába, hogy a polgármester így és úgy. Ez nem korrekt. Kéri szólni neki, hogy nem ezért kapja a fizetését és nem ezért kap lehetőséget. Amit csinál, azt biztos jól csinálja. A főbérlőnek fog írni egy levelet ezügyben. A rendeletben szereplő területre ilyen tartalmú döntést fog hozni. A rendeletmódosítást a múltkor kezdeményezte, a testület nem szívesen nyúlt hozzá. Az a tapasztalat, hogy a kérelmek száma duplájára nőtt. Lesz ilyen helyzet még, a volt Szeremlei vendéglő és a Friss Terasz is kért zeneszolgáltatási engedélyt. Sok esküvő, családi buli van a testületen, illetve a BAHART disco hajója is, mely miatt többször felhívták, még a Kodály utcából is, hogy nem tudnak aludni miatta. Felment az utcába, tényleg zavaró volt a zaj. Valahogy igazságot kell tenni, ez újabb problémákat fog szülni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nem tiszte eldönteni, hogy a jogszabály diszkriminatív-e, de álláspontja szerint nem jó, mert jogviták melegágya. Egyértelműen érdekek ütköznek. Üdülőövezetről van szó, a vendégek nem otthon ülnek csendben. A másik része, hogy van a zeneszolgáltató, aki a fiataloknak szeretne szórakozást biztosítani, illetve a Borhét rendezvény, ami egy más típusú vendégkört vonz. Az alapprobléma az, hogy a kettő egymás mellett van. Ettől a jogszabály nem lesz diszkriminatív, de ettől függetlenül a helyzet, amit eredményez, az nem jó. Jogi véleménye szerint az önkormányzat teljes egészében le van védve, a bérleti szerződésben a zeneszolgáltatás tilos egyértelműen, a bérlő ezt tudomásul veszi. Nem tudja, hogy ez hogyan tudná alappal támadni. Ha magát a jogszabályt jelen esetben megtámadja, több éves procedúrával fogják eldönteni. Biztos, hogy erre megoldást kell találni, a különböző rendezvények mindig jogvitákat fognak szülni. Egy turisztikailag kiemelet övezetben jogos elvárás mindkét rendezvény. Tapasztalta, hogy a badacsonyörsi hegyen a zeneszolgáltatás miatt fél 12-kor sem tudtak aludni a gyerekek, annyire felhallatszott.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő ügyvédi véleményt és válaszlevelet elfogadja, illetve annak elküldésére felhatalmazza teljes körűen az ügyvéd urat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

430/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslat kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-11/2021. számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmét elutasítja.

3. felkéri és meghatalmazza dr. Végh József ügyvédet a Szebelédi Ferenc által benyújtott beadvány valamint a Korrekt-N. 2010. Kft. jogi képviselője által benyújtott megkeresés tekintetében a szükséges dokumentumok elkészítésére, válaszok megküldésére.

4. az előterjesztésben szereplő ügyvédi véleményt és válaszlevelet elfogadja, illetve annak elküldésére felhatalmazza teljes körűen az ügyvéd urat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyre közelebb kerül a Badacsonyi szüreti rendezvény és a felvonulás időpontja. Sokan kérdezik erről. A megrendezésének lehetőségéről az Operatív Törzstől kértünk állásfoglalást. 10-12 pontos választ kaptunk, melyben jogszabályi ollózások szerepeltek, de nem mondták ki, hogy igen vagy nem. A Kulturális Intézmény vezetőjével egyeztettek, ha a jogszabály érinti ezt a rendezvényt, akkor csak védettségi igazolvánnyal látogatható. Ebben az esetben el kell felejteni. Az igazgató úr azzal érvel a felvonulás mellett, hogy tárgyalt a rendőri vezetőkkel arról, hogy maga a felvonulás zenés-táncos rendezvénynek minősül-e. A többségi vélemény szerint nem. De, amit mellé teszünk, a fellépők, a buli az igen. Abszolút tanácstalanok vagyunk, hogy mit csináljunk.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért az elmondottakkal, megjegyzi, hogy a tűzijátékon is sokan lesznek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a múlt héten volt Keszthelyen a borfesztivál, felvonulással összekötve, a központtól a Balaton-partig. Ott is volt műsor a színpadon minden nap. A Keszthelyi Művelődési Otthon volt a szervező. Nem tudja, hogy a hozzájárulásokat honnan kérték meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy kérdezze meg őket, írásban tájékoztatást fog adni erről.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy a tűzijátékkal kapcsolatban nincsenek tájékoztatva az emberek. A Tourinform Iroda várja a választ, hogy meg tudják hirdetni. A borászatok a támogatást befizették, a képviselők is támogatnák, de nem kaptak csekket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Nagy Lászlóval az egyeztetés megtörtént, az adományozási szerződéshez a mintát átadtuk. A plakát elkészült, augusztus 19-én, csütörtökön lesz a tűzijáték.

 

Dr. Végh József ügyvéd tájékoztatja a Képviselő-testületet a folyamatban lévő ügyekről. A 988/3. hrsz-ú ingatlan ügye a múltkori testületi ülésen elfogadásra került, a kötbér az önkormányzat számlájára befizetésre került. Az eredeti példányokat átadja a polgármester, illetve az alpolgármester uraknak, illetve az önkormányzat részére, ezzel ez az ügy lezárult.  Kéri a badacsonyörsi strand ügyében a testület támogatását, fontos lenne egy testületi döntés. Ebben eddig Hartai Béla képviselő volt különösen a segítségére. A szerződés nagyon nehéz és komplex, vannak hiányosságok, pontatlanságok a tervezeten. A határidő augusztus 31, ami talán a strandszezon vége, de mégsem túl jó. A BÖÉE képviseletében részt vett a használati megállapodás tartalmának a kialakításában. Ehhez kapcsolódik a komplex TRSZ, illetve az adás-vételi előszerződés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt javasolta az ügyvéd úrnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a partner ügyvédjével, Szilágyi Annával. A két ügyvéd vizsgálja meg, hogy milyen problémák vannak a szerződésben, ne a testület ötleteljen olyan jogi dolgokon, amin nem kellene. A testület kifejezte, hogy akar ilyen szerződést kötni, az alpontjait is meghatározta. A partner elmondta, hogy milyen fejlesztést szeretne, milyen lépésekre van szükség. Ne a testületre bízzuk, hogy mi a jogszerű.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ezt nyilván nem a testülettől kérik, de nagyon nehéz és lassú folyamatról van szó. Két szerződéstervezet rendelkezésre áll, de a mellékletek már nem. Harmadik körben leszünk, mire az összes dokumentum összeáll, 7 ingatlanról van szó.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy igaz-e, hogy a BÖÉE nem kapta meg a közel 1 milliós támogatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a szerződést előkészítettük. Az Egyesület elnöke aláírja a felhatalmazó levelet, utána fogjuk utalni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a testületet, hogy a vitatott területre adjon vagy ne adjon zeneszolgáltatási engedélyt. 3 kérelem érkezett, az önkormányzattól, illetve a két üzlet bérlőjétől.

 

 

Hartai Béla képviselő 19.55 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma 6 fő

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi, hogy a két bérlő 2 és 3 óra közötti időszakra kérte-e az engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem így kérik, de így adja meg.

 

Török Zoltán képviselő javasolja kiadni, ha ezzel segíteni tudnak a vállalkozóknak. Ezerszer elmondta, hogy dübörögjön Badacsony. Ha 3 óráig van lehetőségük a fiataloknak szórakozni, ne vegyük el tőlük. Kellene egy hangtérképet csinálni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ha valaki fellép a Borhéten, akkor a program legyen nívós, úgy nincs értelme, mint amit pld. szombaton este tapasztalt. Inkább legyen a Szebelédi Feri, ez ebben a formában kiverte nála a biztosítékot. Nagyon gyenge volt a produkció.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő nem ért ezzel egyet, rengetegen voltak, amikor megkezdődött a zene Szebelédi Ferencnél, akkor a vendégek átmentek oda.

 

Szebelédi Ferenc megjegyzi, hogy a Bor7 egy katasztrófa. Ugyanazokat hozták, mint tavaly.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő ezt nem jelentené ki, ez a Szebelédi úr személyes véleménye. Kérdezze meg a vendégeket és a Tourinform Irodát. A programokhoz neki semmi köze nem volt.

 

Szebelédi Ferenc elmondja, hogy abban egyeztek meg, hogy közösen csinálják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy szerettek volna megegyezni egy közös színpadban, de ebbe a másik fél nem ment bele. Fél napon keresztül tárgyaltunk veled, te akadályoztad meg.

 

Krisztin N. László polgármester lezárja a vitát. Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 20.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                           Wolf Viktória

polgármester                                                                      jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő