Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.03.08 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2019.03.08 rendkívüli testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 8/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 8-án 8.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                       képviselő

Nagy Miklós                                     képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                 jegyző

Tamás Lászlóné                              osztályvezető

Gerencsér Tamás                             ügyintéző

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető            (4 fő)

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2019. (III.08.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 7 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 8-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Intelligens gyalogos átkelőhely létesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – szellőztető rendszerhez kapcsolódó eszköz megrendeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Ornamentika Kft. által Badacsonytomaj városnak köztéri ülőbútor felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tatay Sándor Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most került sor a beérkezett pályázatok felbontására. Megállapítja, hogy a nyilvánosság biztosítása tárgyában 3 pályázat érkezett határidőben, 2 pedig határidőn túl.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 7 cégnek küldtük ki az ajánlatkérést. 4 érvényes ajánlatnak kellett volna beérkeznie ahhoz, hogy eredményes legyen a pályázati eljárás.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a beérkezett ajánlatok ne kerüljenek felbontásra.

Krisztin N. László polgármester javasolja a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, mert nem érkezett be beadási határidőn belül megfelelő számú ajánlat. Javasolja újabb ajánlatok bekérését.

Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

89/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mert nem érkezett be beadási határidőn belül megfelelő számú ajánlat.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert újabb ajánlattételek bekérésére.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában 3 pályázat érkezett a benyújtási határidőn belül, a borítékok lezártak és sértetlenek voltak. Ismerteti, hogy a Pápai Városfejlesztő Kft. bruttó 18.415 eFt-os, a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. bruttó 19.043.637,- Ft-os, az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. bruttó 17.780 eFt-os ajánlatot adott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a saját cégünk, a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft., illetve a Bonycom Kft. nem adott be ajánlatot. Egyeztetést folytattunk az MTÜ-vel. Álláspontjuk szerint miután a saját cégünk nem pályázott, nem in-house beszerzésről van szó, így elegendő a három ajánlat. A felhívás szerint a legkedvezőbb ajánlati árat kell figyelembe venni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. bruttó 17.780 eFt-os ajánlatának elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

90/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (8347 Ukk, Kossuth utca 32.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) szerződést köt 14.000.000,- Ft + ÁFA (azaz bruttó tizenhétmillió-hétszáznyolcvanezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés lebonyolítása tárgyában 9 pályázat érkezett a benyújtási határidőn beül, a borítékok lezártak és sértetlenek voltak. Ismerteti, hogy az ALD Consulting Kft. bruttó 5.067.300 Ft, a Pápai Városfejlesztő Kft. bruttó 3.683 eFt, a Meditkonzult Kft. bruttó 17.780 eFt, a Sipos Ügyvédi Iroda bruttó 18.415 eFt, az Ész-Ker Zrt. bruttó 20.307.300 Ft, a Provital Fejlesztési Tanácsaó Zrt bruttó 17.621.250 Ft, a KG Procure Kft. bruttó 5.801.868 Ft, a VeszprémBer Zrt. bruttó 4.699 eFt, az Imperial Tender Kft. pedig bruttó 17.780 eFt-os ajánlatot adott.  Javasolja a legalacsonyabb összegű ajánlat elfogadását.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pápai Városfejlesztő Kft. 3.683 eFt-os ajánlatának elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

91/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. közbeszerzés teljes körű lebonyolítása tárgyában Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel (8500 Pápa, Fő utca 12., képviseli: Rádi Róbert ügyvezető) szerződést köt 2.900.000,- Ft + ÁFA (azaz bruttó hárommillió-hatszáznyolcvanháromezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

2./ Napirendi pont

TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy vegye át az ülés vezetését a napirend tárgyalásának idejére, illetve adjon tájékoztatást.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőr által készített dokumentumot minden képviselő megkapta. A művelődési házban keletkezett pluszmunkák jogosak és helytállóak. A bejárati lépcsőt nem lehet felújítani, indokolt az új lépcső építése. A fűtési rendszer egy szakaszon elfagyott, sokba kerülne a felújítása. A pályázatban szereplő radiátorokat felteszik. A szivattyú és a hőcserélő beépítése az új kazán mellé indokolt, a garancia miatt szükséges. A színházterem fűtése külön szabályozható lesz. A szennyvízbekötés nem biztos, hogy plusz költséggel jár, mivel korábban az épület előtt a VN. Kft. a vezetéket elvitte. Javasolja az ehhez beállított 100 eFt-ot egyelőre nem elfogadni.

 

Wolf Viktória jegyző az AP Mérnökiroda Bt. levéléből a műszaki szükségesség alátámasztása tárgyú részt pontosan idézi, miszerint a külső szennyvíz bekötés készítése: „… indokolt és szükséges”. Ha most nem dönt a képviselő-testület a 100 eFt-ról, akkor újabb vállalkozási szerződés módosítás következhet be, melyhez a szükséges dokumentumok elkészítése, a hirdetményfeladási díjak ezt az összeget meghaladják. Amit a testület elfogad, azt kell a kivitelezőnek megvalósítani.

 

Orbán Péter alpolgármester szimpátia szavazást kér. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a szennyvíz bekötéshez a 100 eFt biztosítását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatban 2.323.931 Ft tartalék van, ami azt jelenti, hogy a különbözetet kell az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványának terhére bevállalni. Dönteni kell tehát arról, hogy a testület bruttó 3.687.491 Ft összegben a pótmunkát elfogadja-e, mely összegből 2.323.931 Ft összeget a pályázati keret terhére, 1.363.560 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére kell biztosítani. Dönteni kell a nyertes ajánlattevővel 2018. november 7. napján megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírásáról, illetve az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal a vállalkozási szerződésmódosításhoz kapcsolódó megbízási szerződés aláírásáról.

 

Kun István képviselő 8.50 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatból az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére vonatkozó részt az elhangzottak figyelembevételével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

92/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú projekt kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségtáblákat és a műszaki ellenőri szakvéleményt megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

A TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan bruttó 3.687.491 Ft összegben a pótmunkát elfogadja, mely összegből 2.323.931 Ft összeget a pályázati keret terhére, 1.363.560 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 1. az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítására és energetikai korszerűsítésére (1.rész), valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére (2. rész) a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyában, az eljárás 1. részében nyertes ajánlattevővel 2018. november 7. napján megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház 3. em. 1.) a vállalkozási szerződésmódosításhoz kapcsolódó megbízási szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása projekttel kapcsolatosan elmondja, hogy a tervező és a költségvetés készítője az alsó bazársori tető szigetelésével nem számolt, de ezt meg kell oldani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a műszaki ellenőrrel tételesen átvizsgálták a költségvetést. Sok olyan tételt találtak, amit le kellett vonni. Úgy gondolják, hogy az összes munka nettó 11,4 millió, bruttó 14.518.218 forintból megoldható. Ebben már szerepel a napelem rész, a WC-hez az elektromos fűtési rendszer, a megosztott mérőhely kialakítás, a tető cserepeslemezzel fedése, és a WC rész téliesítése, szigetelése.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a mobil WC és a konténer bérleti díja van-e tervezve. Az építési törmelék elszállítására beírt tételeket túlzottnak tartja. A tetőre trapézlemez borításról beszéltek, nem pedig ami a költségvetésben szerepel. Az eresz szerelés 300 eFt-os munkadíját soknak tartja.  Kérdezi, hogy mi lesz a nyílászárókkal. Miért változtak az egyes tételek. A költségvetésben több tételt túl soknak tart.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a friss anyagot ki fogjuk osztani, illetve a kivitelezővel is egyeztetni kell még.

 

Nagy Miklós képviselő szerint először tárgyalni kell a kivitelezővel, hogy elfogadja-e az új költségvetést.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend felfüggesztését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

93/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

3./ Napirendi pont

Intelligens gyalogos átkelőhely létesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások

Kun István képviselő 9.05 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban egy átkelőhely kialakításáról döntött a testület a vasútállomás és az iskola közötti részen. Felmerült, hogy lehetne-e a badacsonytomaji strand elé is elhelyezni egyet. Az egyik önkormányzat visszamondta a lehetőséget, így elvileg lenne rá mód. Azt javasolja, hogy egyelőre meg kell próbálni, hogyan működik a berendezés. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a korábbi határozat szerint javasolja az intelligens gyalogátkelő kialakítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

94/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Intelligens gyalogos átkelőhely

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az Intelligens gyalogos átkelőhely tárgyában készített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.237.322,- Ft összeget biztosít, a projekt megvalósítási helyszínét a badacsonytomaji vasútállomás – Kert utca közötti kijelölt gyalogátkelőhely tekintetében jelöli meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa a döntésről.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és a szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

4./ Napirendi pont

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – szellőztető rendszerhez kapcsolódó eszköz megrendeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szellőztető berendezéshez nem szorosan kapcsolódó eszköz megrendelésről lenne szó, jelenleg a rendszer hideg levegőt fúj be. A pályázatba nincs beépítve, önerős beruházás lenne, 220 eFt + ÁFA összeggel. Egyébként az eszközök megérkeztek, a szellőztető berendezés ezt kivéve néhány napon belül elkészül.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy két befúvó csonk van, az egyik ventilátort kikötötték, hogy a dolgozók ne fázzanak meg. Így viszont visszajön a füstgáz. Mindként ventilátornak működnie kell, két ilyen eszközre van szükség.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a MENÜ Kft-nél kiépítendő szellőztetőrendszerhez kapcsolódóan kettő darab kalorifer megrendelésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

95/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – eszköz megrendelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ProfiBau Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től (8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 21.) a MENÜ Kft-nél kiépítendő szellőztetőrendszerhez kapcsolódóan megrendel kettő darab kalorifert 220.000 Ft+ÁFA/darab összegben, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megrendelésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

5./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javasoljuk az üzletház bérbeadására kiírni a pályázatot.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az éjszakai hangoskodást hogyan lehet meggátolni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vonatkozó rendeletet a márciusi soros ülésen fogja tárgyalni a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzletház vízrendszere is le lesz választva a strandi rendszerről. Tavaly érkezett egy megkeresés a Kulturális Intézmény felé, a szilveszteri időszakban szerettek volna a fiatalok ott zenés-táncos esteket szervezni, amit ezt a probléma akadályozott. Javasolja, hogy az intézmény vezetője a jövőre vonatkoztatva mérlegelje ennek a lehetőségét is.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ha nem készülnek el a büfék a szezonra, akkor a strand végében lévő első épület megnyitható.

 

Kun István képviselő nem javasolja ezt megengedni, korábban sokan mentek ott be belépőjegy nélkül a strandra.

 

Nagy Miklós képviselő inkább konténerbüfét javasol felállítani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri megvizsgálni ennek a lehetőségét is.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen, hogy a bérlő köteles tűrni, ha a tervező az üzletben felmérést végez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezés 86 millió forinttal szerepel a költségvetésben, a nyílt eljárás határa viszont 65 millió forint. Ha nem lesz olyan, aki ez alatt vállalja, akkor nyílt eljárásba fordulunk át. A vita alapját az képezi, hogy egybe számítandó vagy külön a tervezési munka két jól elhatárolható része, a Tátika épülete és a park. Erre a megválasztott közbeszerző cég már felelőséggel választ tud adni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

96/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)        területe: 1116 m2

c)         megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)        műszaki állapota: felújítandó

e)         vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)         Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. március 25. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására 2018. évre”)

b)        Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. március 25. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)         Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/év+rezsiköltség.

d)        Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)         Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)          A bérleti jogviszony időtartama: 2019. április 1. – 2019. november 30. között

g)         Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)           Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)           Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)         Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

l) Pályázó külön nyilatkozatában vállalja, hogy a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 pályázathoz kapcsolódó és az épület felújításával kapcsolatos felméréseket eltűri és a szakmai apparátust a helyszínre beengedi.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

6./ Napirendi pont

Ornamentika Kft. által Badacsonytomaj városnak köztéri ülőbútor felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy ha a testület látni szeretné ezeket a bútorokat pl. a Dísztéren, akkor a Polgármester úr folytasson további egyeztetést az Ornametikai Kft. ügyvezetőjével, majd a soros ülésen ismét tárgyaljon róla a testület.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy komoly cégről van szó, az ország egyik legjobb betondísz gyártó cége, gyönyörű dolgaik vannak. Valamelyik tervezési projektbe kellene beépíteni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a játszótéren is el lehetne helyezni egy-egy elemet.

 

Nagy Miklós képviselő 9.25 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kft. ügyvezetőjével további egyeztetésre kerüljön sor az ajánlat elfogadásával és az ülőbútorok helyének meghatározásával kapcsolatban,  kézfelemeléssel jelezze.


 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

97/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Köztéri ülőbútorok és játszótéri bútorok felajánlásának elfogadása az Ornamentika Kft. által

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Ornamentika Kft. felajánlását és a mellékletek tartalmát megismerte, a felajánlást köszönettel elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert Tatai Lajos ügyvezetővel való további egyeztetésre az ajánlat elfogadásával és az ülőbútorok helyének meghatározásával kapcsolatban.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő soros ülés

Felelős:   Krisztin L. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

7./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközössége tárgyalta a módosítási javaslatot, felolvassa a reggel kézhez kapott döntésüket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Nemesgulács kérte, hogy bekerülhessen a beiskolázási körzetbe.  A Balatonfüredi Tankerületi Központ előírta, hogy minden olyan szolgáltatást biztosítani kell, amire az ottani iskolában lehetőség van. Nemesgulácson fogadják a különböző problémákkal, pld. autizmussal küzdő gyerekeket is. Ezért kérik, hogy az alapdokumentumba Badacsonytomaj is vegye bele az autizmust. Az önkormányzat véleményét is kikérték. Javasolja a Szülői Munkaközösség javaslatának figyelembevételét, hiszen ők döntik el, hogy hová viszik a gyermekeiket iskolába.

Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Szülői Munkaközösség határozatát, és az autizmus spektrumzavar kivételével az alapdokumentum elfogadását javasolja a fenntartó felé, kézfelemeléssel jelezze.

 

Nagy Miklós képviselő 9.27 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


 

98/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola intézményi átszervezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola intézményi átszervezéséhez kapcsolódó módosított alapdokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megismerte és Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkközösségének véleményét és határozatát befogadva az alapdokumentum elfogadását a fenntartó felé az autizmus spektrumzavar kivételével elfogadásra javasolja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

megküldésre 2019. március 28.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester a felfüggesztett 2. napirendre visszatérve javasolja elfogadni a projekthez kapcsolódóan a pótmunkát bruttó 14.518.218 Ft összegben. Amennyiben a kivitelező nem fogadja el, akkor vissza kell hozni a testület elé.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Zöld Város projektben maradt 6.938.124 Ft tartalék. A kettő közötti különbséget kellene hozzátenni a pénzmaradványból.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a TOP projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunka bruttó 14.518.218 Ft összegben kerül meghatározásra, ebből 6.938.124 Ft összeget a pályázati keret terhére, 7.580.094 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítunk, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

99/2019.(III.08.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok – projektmegvalósítás során elvégzendő pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ZÖLD VÁROS kialakítása című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségtáblákat és a műszaki ellenőri szakvéleményeket megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

A TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan bruttó 14.518.218 összegben a pótmunkát elfogadja, mely összegből 6.938.124 Ft összeget a pályázati keret terhére, 7.580.094 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 1. a Badacsonytomaj Zöld Város Kialakítása című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a „Vállalkozási szerződés az Alsó Park térrendezésével (1. rész) és bazársorának átalakításával (2. rész), valamint a Móló Strand rekonstrukciójával (3. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyában, az eljárás 2. részében nyertes ajánlattevővel megkötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház 3. em. 1.) a vállalkozási szerződésmódosításhoz kapcsolódó megbízási szerződést aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                       Wolf Viktória

polgármester                                                                                  jegyző

Laposa Bence

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő