Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.04.06 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.04.06 rendkívüli testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 6/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 6-án 10.10. órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                (4 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                 (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                     ügyvezető

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető               (5 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István, Laposa Bence és Nagy Miklós képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

168/2017. (IV.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 4 napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni a Klastrom utca felújítási munkái tárgyú előterjesztést, melyet a Pénzügyi bizottság megtárgyalt. Kéri, hogy aki az előterjesztés 5. napirendként történő tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

169/2017. (IV.06.) képviselő-testületi határozat

Napirend módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 6-i rendkívüli ülésének napirendjéhez felveszi a „Klastrom utca felújítási munkái” tárgyú napirendet.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egyéb javaslat, illetve sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

170/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 6- rendkívüli ülésének módosított napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

 1. 2. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Római út felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Klastrom utca felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola 30. éves jubileumi rendezvényéhez 1 millió forint erejéig járuljon hozzá.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

171/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Tatay Sándor Általános Iskola 30. éves jubileumi rendezvényéhez 1.000.000,- Ft összeg erejéig hozzájárul, mely összeget az önkormányzat 2017. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. elrendeli, hogy a meghatározott keret erejéig, kizárólag a rendezvény megvalósításával összefüggő megrendeléseket (különleges marketingköltségek, étkezés költségei, szállítási díjak, nyomdai költségek, eszközbérleti díjak és egyéb szolgáltatási díjak) – az önkormányzat beszerzési szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével – az önkormányzat teljesítsen és azon összegek kifizetéséről gondoskodjon a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályán keresztül.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

megvalósításra 2017. május 12-13.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

3./ Napirendi pont

Római út felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:

- a szegély kialakításának határideje április 18.

- a járda befejezésének határideje május 6.

- a kötbér 0,5 %/munkanap

- a 300 tonna aszfalt beszerzésére javasolja a keretösszeg elfogadását az írásban megerősítendő kedvezményes árral.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felújítási munka újabb szakaszához érkeztünk. Most erőn felüli a szükséges fedezet biztosítása, de a testület úgy érzi, hogy fel kell vállalnia. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a hivatalos árajánlatot megkapta, 15 eFt/tonna az aszfalt ára.

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy felkéri az alpolgármester urat és a jegyző asszonyt, hogy a mai napon kerüljön megkötésre a vállalkozóval a szerződés, illetve történjen meg a munkaterület átadása.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

172/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Római út felújítási munkáiról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen a Római út egyes és alábbiakban felsorolt szakaszainak felújítását:

a)    Hősök kertje és Gyurkovics köz közötti 200 m-es szakasz + Művelődési Ház felé kb. 300 m-es szakasz,

b)    A badacsonyi Neptuntól a már felújított szakaszig Badacsonytördemic felé,

c)    Gyurkovics köz aszfaltozása.

 1. a szegély és járdaépítés kivitelezésére vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a PRO-DI-GE KFT. (8312 Balatonederics, Petőfi u. 11.) 6.952.361,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
 2. további bruttó 7.620.000,- Ft fedezetet biztosít 300 tonna aszfalt beszerzésére a Római út Gyurkovics köztől a Művelődési Ház felé eső szakaszának felújításához.
 3. további bruttó 300.000,- Ft összeget biztosít a Gyurkovics köz aszfaltozása céljából aszfalt finisher munkagép bérletéhez.
 4. a 2-4. pontokban felsorolt felújításokhoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
 5. a szegély kialakításának határidejét 2017. április 18. napjában határozza meg.
 6. a járda befejezésének határidejét 2017. május 6. napjában határozza meg.
 7. a kötbér 0,5 %/munkanap összegben javasolja meghatározni a szerződésben.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

4./ Napirendi pont

Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

173/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1224. és 1225. hrsz-ú ingatlan határán lévő romos kőkerítés elbontása mellett dönt.
 2. Szalai Péter 8800 Nagykanizsa, Takarék u. 16/A. szám alatti lakos felajánlását elfogadja a kerítés elbontására, valamint az árok vízszállító képességének megtartása, helyreállítása tekintetében.
 3. az árok érintett szakaszának ráccsal történő lezárásához hozzájárul.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa, valamint kössön megállapodást arra vonatkozóan, hogy a helyreállítást saját felelősségére végzi, és az esetleges víz árokból ingatlanára történő befolyásából eredő károk miatt nem lép fel kártérítési igénnyel Badacsonytomaj Város Önkormányzatával és Badacsonytomaj VN. Kft-vel szemben.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

megállapodás megkötésére 2017. április 15.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

5./ Napirendi pont

Klastrom utca felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Megjegyzi, hogy a határidőről nem volt szó.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Föld utcai beruházás hogyan áll.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a munkaterület átadása megtörtént.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2017.(IV.06.) képviselő-testületi határozat

Klastrom utca felújítási munkái

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 446/2016. (XI.30.) számú határozatának 1. pontját módosítja és az alaphatározatot az alábbiak szerint kiegészíti:

a)    elrendeli a Klastrom utca felső szakaszának felújítását.

b)    a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Kis-Csicsi Építő Kft. (székhely: 5321 Kunmadaras, Karcagi u. 26., adószám: 24296005-2-16, Cg.: 16-09-014973, képviseli: Kiss Róbert ügyvezető) 3.810.600 Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.839.462,- Ft vállalási összegű ajánlatát elfogadja.

c)    felhatalmazza a hivatalt, hogy a beruházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulás összegét beszedje, melyre előzetesen az érintetek nyilatkoztak. A hozzájárulás módosított és lakosság által vállalt összege: 1.417.309,- Ft.

d)    a lakossági hozzájárulás beérkezését követően felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

e)    a magánerős beruházáshoz kapcsolódóan 70,7 %-os támogatást, 3.422.153,- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

 1. Felkéri Krisztin N. László polgármestert az érinettek értesítésére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

hozzájárulás beszedésére 10 nap,

azt követően a szerződéskötésre 10 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utcafórumok tartalom és időpontrendszere elkészült, erről külön értesítést küldünk a képviselők részére. Kéri az alpolgármester urat és a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a korábbi utcafórumok emlékeztetőit nézzék át olyan szempontból, hogy a felvetettek közül mi készült el, és mit kell még megoldani. Elmondja, hogy a Nemzeti Regatta két napos rendezvényen való részvételt lemondta, mivel ebben az időszakban 5 rendezvényen kellene jelen lenni. Elmondja, hogy a szobrot felajánló vállalkozó két mintát hozott be, melyek közül választani kellene. Korábbi javaslat szerint a Badacsonyi Dísztéren a kút helyére kerülne. A kút nem szűnne meg, a szobor talpazatába beépítenék a kút kifolyóját.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy neki a fehér szobor tetszik. Úgy gondolja, hogy Badacsonyban a Dísztéren a vandálok hamar tönkre tennék.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Borhét területén a parkban jobban el tudná képzelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyszínről még lehet egyeztetni. A szobor augusztus 19-én a Fényvarázs ünnep keretében lenne átadva.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Tapolcai Mentőállomás egy gépet szeretne vásárolni, melyhez az önkormányzat támogatását kérik. Erről beszélni kellene.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy vissza fognak térni rá. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 10.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

 

Nagy Lajos

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző