Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.03.01 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.03.01 soros testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 3/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 1-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                     ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVÖKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                     ügyvezető

Horváth Gábor                                 elnök

Koós Péter                                      elnök

Lesz Ferenc                                    elnök

Fekete Ferenc                                 elnök

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (11 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a napirendekre rátérve elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 28 napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni 29. napirendként „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése - Konzorciumi megállapodásról” tárgyú napirendet, melyet a Pénzügyi bizottság is megtárgyalt.

Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

57/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 1-i soros ülésének meghívó szerinti 28 napirendjéhez felveszi

„29. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése - Konzorciumi megállapodásról” tárgyú napirendeket.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egyéb napirendi javaslat, illetve sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

58/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 1-jei soros ülésének módosított napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Kriztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök

 1. 2. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 3. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 4. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 5. Badacsonytomaj Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

 1. 6. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 7. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 1. 8. Badacsony Média – megbízási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kalmár György

 1. 9. BVKI Alapító Okirat és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 10. Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 11. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Közművelődési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Szőlő és Bor Éve 2017.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése - Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 300.000 Ft összegben, azaz háromszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

2./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 100.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

60/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Dobó tér 1., képviselő: Horváth Gábor) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.

2.  elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.

3.  a támogatás célja: Hősök napi rendezvény kiadási költségeinek támogatása

4.  a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

5.  elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.

6.  a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

7.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

8.  felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9.  utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:    a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 1.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem 2,5 millió forintra irányul. Az önkormányzat előtt álló pályázati és egyéb pénzügyi feladatok miatt most csak 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást tudunk biztosítani azzal, hogy ha szükséges, a képviselő-testület a későbbiekben megvizsgálja a további támogatás lehetőségét. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja azzal, hogy amennyiben szükséges a későbbiekben megvizsgálja lehetőségét további támogatás folyósításának a költségvetési évben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000.000 Ft összegben, azaz egymillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.
 10. amennyiben szükséges a későbbiekben megvizsgálja lehetőségét további támogatás folyósításának a költségvetési évben.

Határidő:    a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

4./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

62/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (székhely: 8257 Badacsonyörs, Orgona utca 17.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 350.000 Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja két egyenlő részletben történő kifizetéssel a következők szerint:

a) 115.000 Ft-ot 2017. április 20. napjáig

b) 115.000 Ft-ot 2017. augusztus 20. napjáig.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

63/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 23.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 230.000 Ft összegben, azaz kétszázharmincezer forint összegben.

2.  elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két egyenlő részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára. a következők szerint:

a) 115.000 Ft-ot 2017. április 20. napjáig

b) 115.000 Ft-ot 2017. augusztus 20. napjáig.

3.  a támogatás célja: az Egyesület 2017. évi rendezvény kiadási költségeinek támogatása

4.  a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

5.  elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.

6.  a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

7.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

8.  felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9.  utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:    a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.200.000 Ft összegben, azaz kettőmillió-kettőszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint:

a) a támogatás első részletének kifizetése: 2017. április 1.

b)      a támogatás második részletének kifizetése: 2017. július 1.

 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra                            biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekee Ferenc elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

65/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 20.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 150.000 Ft összegben, azaz százötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: 2017. évi egyesületi rendezvény kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri a civil szervezeteket, hogy a jó gazda gondosságával gazdálkodjanak és említsék meg, ha mód van rá, hogy az önkormányzat támogatja a tevékenységüket. Kapott olyan emailt, ami ezt nem ismeri el. Ennek ellentmond, hogy most a Képviselő-testület a 7 civil szervezet részére közel 5 millió forint támogatásról döntött.

 

8./ Napirendi pont

Badacsony Média – megbízási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kalmár György

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az eseti megbízási díj bruttó összege 2017. december 31. napjáig 356.000 Ft/hó, az azt követő időszakban – 2018. január 1. és április 30. napja között – bruttó 345.000 Ft/hó.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kalmár úr pályázat útján nyerte el a Badacsony újság és a Képújság üzemeltetési jogát. Az erre vonatkozó szerződést most azért kell módosítani, mert többletfeladat elvégzését kértük. Az önkormányzati facebook oldalra az eseményekről felvett videófelvételekből egy rövidített összefoglaló készítését kértük tőle. Ezt a feladatot már egy ideje végzi, sokan megnézik, nem felesleges dolog.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsony média – szerződés módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kalmár György ev. (8300 Tapolca, Kazinczy tér 13/C 10/33.) között 2013. április 30. napján megkötött megbízási szerződés 14. pontját a következők szerint módosítja:

„14. Megbízottat a feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, melynek összege a Képviselő-testület vonatkozó döntése alapján a Badacsony Újság és a Badacsony TV, képújság szerkesztése – Badacsony TV adásának a www.badacsonytomaj.hu honlapon történő elhelyezésével – esetén megbízási díja 2017. december 31. napjáig bruttó 356.000 Ft/hó, az azt követő időszakban – 2018. január 1. napjától 2018. április 30. napjáig – bruttó 345.000 Ft/hó. Megbízó biztosítja a technikai feltételeket, az általa megadott mennyiségű adásanyag elhelyezéséhez. Az üzemeltetésről megbízó gondoskodik.

A Megbízott részére havonta esedékes megbízási díjat számla ellenében tárgyhó 15-ig átutalja megbízó, a megbízott K&H 10201006-50098956 számú folyószámlájára. A megbízási díj magában foglalja a feladat ellátással összefüggésben felmerülő valamennyi díjat, költséget.”

 1. a megbízási díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződésmódosítást aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződésmódosításra 2017. március 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

9./ Napirendi pont

BVKI Alapító Okirat és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I., II., III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kiegészítésként elmondja, hogy időközben az Alapító Okiratról a Kincstárral egyeztettek. Az előterjesztésben szereplő módosításon felül egy technikai módosítás is szükséges. Ki kell emelni, hogy a vezető jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, a törvényi változást is mellé téve.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadásáról külön szavazzon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

67/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

BVKI Módosító Okiratról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.

3.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja

4.  utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

BVKI SZMSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítja az alábbiak szerint:

1.  az SZMSZ I.2. pontja a következők szerint módosul:

I.2. Az intézmény működési rendjét meghatározó jogszabályok, dokumentumok

„Az Intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Munkáját az 1997.évi CXL. törvénynek, valamint a közművelődés helyi feladatairól szóló 29/2004 (IX.30.) önkormányzati rendelet alapján Badacsonytomaj városban látja el.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata jogszerűen csak a hatályos jogszabályok figyelembevételével készíthető el.

Az SZMSZ összeállításánál a következő jogszabályok előírásait kell szem előtt tartani:

 1. 1. Magyarország Alaptörvénye
 2. 2. Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései
 3. 3. 2011.évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól,
 4. 4. 2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról,
 5. 5. 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról,
 6. 6. 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezés
 7. 7. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről,
 8. 8. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény,
 9. 9. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 10. 10. A közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló, módosított 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet
 11. 11. A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015.(I.22.) EMMI rendelet
 12. 12. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló, módosított 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
 13. 13. 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről szóló szabályzat
 14. 14. 1992. évi LXIII. tv. Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 15. 15. 2005. évi XC. tv. Az elektronikus információszabadságról
 16. 16. 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
 17. 17. 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról
 18. 18. 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 19. 19. 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények ... átvételéről
 20. 20. 212/2010. (VII. 1.) Kormányrendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
 21. 21. 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények ... átvételével összefüggő egyes kormányrend.-k módosításáról
 22. 22. 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére
 23. 23. 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
 24. 24. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
 25. 25. 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
 26. 26. A NGM tájékoztatója a kulturális javak számviteli elszámolásáról
 27. 27. 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
 28. 28. 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
 29. 29. 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
 30. 30. 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
 31. 31. 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
 32. 32. 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
 33. 33. 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
 34. 34. 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről
 35. 35. 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
 36. 36. 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 37. 37. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 38. 38. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 39. 39. 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
 40. 40. 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
 41. 41. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 42. 42. 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól
 43. 43. 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
 44. 44. 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról
 45. 45. 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
 46. 46. 49/2012.(XII.15) EMMI rendelet az Emberi Erőforrás Minisztere által adományozható elismerésekről
 47. 47. 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
 48. 48. 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
 49. 49. 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 50. 50. 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
 51. 51. 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
 52. 52. 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
 53. 53. 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
 54. 54. 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
 55. 55. 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
 56. 56. 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 57. 57. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 58. 58. 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról
 59. 59. 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
 60. 60. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 61. 61. 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 62. 62. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 63. 63. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 64. 64. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 65. 65. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 66. 66. 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 67. 67. 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
 68. 68. 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
 69. 69. 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló törvény 38. § (5) bek.-ben szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közv. és a számukra történő hozzáférh. tétel módjának és feltételeinek meghat.-ról
 70. 70. 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
 71. 71. 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről
 72. 72. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 73. 73. 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára

Dokumentumok:

 1. 1. Alapító okirat
 2. 2. Közművelődési stratégia
 3. 3. Küldetésnyilatkozatok
 4. 4. Könyvtárhasználati szabályzat és mellékletei
 5. 5. Helytörténeti gyűjtemény használati szabályzata és mellékletei
 6. 6. Egry József Művelődési Ház használati szabályzata és mellékletei
 7. 7. Éves munkatervek: Az Intézmény feladatainak végrehajtására munkatervet készít. A munkatervet az intézményvezető készíti, a szakalkalmazottak által benyújtott szakmai területekre vonatkozó tervező dokumentumokból és az intézményi közösségek javaslataiból. A munkaterv elkészítésének határideje, a költségvetés önkormányzati elfogadását követően 30 nap.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a feladatok konkrét meghatározását,

b) a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését,

c) a feladat végrehajtásának határidejét.

d) a munkatervet az Intézmény munkatársaival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az önkormányzatnak elfogadásra.

e) a munkaterv végrehajtását az Intézmény vezetője és az egyes szakmai munkatársak folyamatosan ellenőrzik és a tárgyévet követő hónapban értékelik.

 1. 8. Belső szabályzatok
 2. 9. Munkaköri leírások
 3. 10. Intézményvezetői utasítások, mellékletek”

 

 1. az SZMSZ I.5. pontja a következők szerint módosul:

I.5. AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATAI

„Az Intézmény által ellátott közfeladat: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 48.§-ában, 55.§-ában, 65.§-ában és 76.§ -ában meghatározott önkormányzati közgyűjteményi és közművelődési tevékenységek valamint nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

Alaptevékenységi besorolás az államháztartás rendje szerint:

1.

841214

Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása

2.

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Ssz.

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082030

Művészeti tevékenységek

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

6

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

7

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Az Intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.”

3.  az SZMSZ II.3. pontja a következők szerint módosul:

II.3. Könyvtáros, könyvtárvezető

„Feladata: Gyarapítani, rendszerezi, nyilvántartani a könyvtár könyv és elektronikus adatgyűjteményét, forrástárát. Tájékoztatni és tanácsokkal ellátni a könyvtár használóit, látogatóit.

Olvasószolgálati és tájékoztató feladatkör: Az olvasószolgálattal és tájékoztatással megbízott könyvtáros feladata Badacsonytomaj város felnőtt és gyermeklakosságának kiszolgálása. Feladata a fiatalok olvasóvá nevelése, olvasói igényeik felkeltése és kielégítése. CD-ROM-jai és az internet hozzáférés segítségével tájékoztatja olvasóit a hagyományos dokumentumok mellett. Előadásokat, foglalkozásokat, vetélkedőket, pályázatokat szervez valamennyi érdeklődő korosztály számára. Biztosítja igény szerint a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét. Népszerűsíti a könyvtár szolgáltatásait. Közreműködik az állománygyarapításban. Valamennyi szolgálati helyen biztosítja a raktári rendet.

Állománygyarapító, feltáró feladatkör: Gondoskodik a megvásárolt dokumentumok leltározásáról, valamint a számítógépes adatbázisba való felvételéről, majd esetleges kiselejtezéséről. Nyilvántartja a megrendelt periodikákat, rendszerezi a hosszú távra megőrzendőket, kiselejtezi azokat, melyeket a könyvtár csak a naptári év végéig tart meg.”

4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

10./ Napirendi pont

Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy támogatja a település csatlakozását a Klassz a parton elnevezésű programsorozathoz és a programsorozathoz szükséges forrást, bruttó 381.000 Ft-ot (azaz háromszáznyolcvanegyezer forintot) a BVKI 2017. évi költségvetésének működési kiadásai keret terhére rendelheti meg, amennyiben az intézményvezető saját hatáskörében dönt a csatlakozásról.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen ő javasolta a BVKI vezetőjére bízni a döntést. Ha a csatlakozás mellett foglal állást, akkor teremtse meg a saját költségvetésében a pénzügyi fedezetet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a település csatlakozását a Klassz a parton elnevezésű programsorozathoz.
 2. 2. a programsorozathoz szükséges forrást, bruttó 381.000 Ft-ot (azaz háromszáznyolcvanegyezer forintot) a BVKI 2017. évi költségvetésének működési kiadásai keret terhére rendelheti meg, amennyiben az intézményvezető saját hatáskörében dönt a csatlakozásról.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

 

11./ Napirendi pont

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jégpálya üzemeltetésére kötünk egy megállapodást a központtal, melyhez az egyeztetések befejeződtek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatonfüredi Tankerületi Központtal (8230 Balatonfüred, Ady E. u. 12.) az előterjesztés szerinti megállapodás megkötését támogatja, azt elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

12./ Napirendi pont

Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja és kéri, hogy a testület ülésére a hivatal mutassa ki a normaemeléssel kapcsolatos önkormányzati kiadásokat.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2016. évben a normatív támogatás 19 millió forint volt, fizetési kötelezettség 1,7 millió forint összegben keletkezett. Az étkezés igénybevételéről nyilvántartást vezetnek, sajnos a gyerekek gyakran betegek, nem azt veszik igénybe. 2016. évet tekintve 17.360 eFt volt az önkormányzat költsége, 17.200 eFt a bevételi oldal. Norma emelés esetén a tavalyi tényszámokkal számolva a normatíva kevesebb lesz 2017-ben, várhatóan az állami támogatás 17,3 millió forint, az önkormányzat költsége 19,2 millió forint. Ezzel a normaemeléssel 1,9 millió forint terhelné az önkormányzat kiadási oldalát.

 

Krisztin N. László polgármester a TV. nyilvánosságát kihasználva kéri, hogy a szülők jelentsék be, ha a gyermekük nem megy iskolába vagy óvodába. A Menü Kft. lefőzi az adagokat, emiatt további veszteségük keletkezik. Az iskolások esetében az iskolatitkárt, az óvodások esetében pedig a pedagógiai asszisztenst kéri értesíteni. Felmerült az a gondolat is, hogy célszerű lenne direktben a konyhavezetőnek jelenteni a hiányzást. Vizsgálni kell azt is, hogy milyen módon lehetne érdekeltté tenni a helyben dolgozó pedagógusokat, hogy vegyék igénybe a konyha szolgáltatásait, hiszen közös cél, hogy az étkezői létszám bővüljön. Az étkeztetéssel kapcsolatosan pályázati lehetőség is felmerült, erre a pályázatokkal kapcsolatos napirendnél vissza kell térni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy vigyázni kell arra, hogy az önkormányzat pénzügyi egyensúlya fennmaradjon, hisz komoly fejlesztések előtt állunk. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki rendeletet az ügyvezető által beterjesztett normaemeléssel elfogadja, 2017. április 1-i hatályballépéssel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

13./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a Társulásban azok az önkormányzatok vesznek részt, akik úgy látják, hogy összefogva hatékonyabban és olcsóbban lehet a szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosítani. Egy település kapott megbízást a költségek kidolgozására, melyet a többiek véleményeznek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mintegy 1,5 millió forintot adunk át a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás vonatkozásában. Az ellátottak száma értelemszerűen változhat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a tendencia figyelhető meg, hogy az állam finomítja azokat a feltételeket, melyek alapján a szolgáltatások igénybe vehetők, illetve azokat a tevékenységeket, amit el lehet számolni. Ennek negatív következménye, hogy csökken az igénybe vevők létszáma, fajlagosan viszont nő a ráfordított költség. Ettől függetlenül úgy érzi, hogy érdemes együttműködni, mert a Szolgálat koordinálja a feladatokat, egy gondozó akár több településen is végezheti a tevékenységet.  Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

72/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
 2. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatot a társulás elnökének további intézkedés végett küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal,

megküldésre 2017. március 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

14./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés arról szól, hogy hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál létszámcsökkentés történt a gépkocsi vezető álláshelyen. Bizonyos feltételek esetén emiatt egyszeri költségvetési támogatás igényelhető a Magyar Államkincstártól. Ennek benyújtásához kérik a tagönkormányzatok döntését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett „gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti jogviszonyban  töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzatnál, vagy az általa alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
 2. a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, megküldésre 2017. március 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez az intézkedés az orvosi ügyelettel van összefüggésben. Tavaly felvettek egy menedzsert, aki központi irányítással szervezi az egész ügyeleti ellátást. Azon dolgozik, hogy a maximális szolgáltatás biztosítása mellett a lehető leghatékonyabb legyen a rendszer pénzügyi része is. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület több alkalommal fog találkozni ezzel a témával.

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a Planteus Kft-t (8273 Monoszló, Fő utca 23.) bízza meg a településrendezési eszközök foltszerű módosításának tervezési feladataival 1.100.000 Ft+ÁFA összegben, mely összeget az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványa keret terhére biztosít.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két vállalkozás kérte a HÉSZ rájuk vonatkozó részének a módosítását, melyet a testület támogatott azzal a feltétellel, hogy a költségek vonatkozó részét felvállalják. Időközben az önkormányzat részéről is merültek fel problémák, melyek szintén beépítésre kerültek az anyagba.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az első határozati javaslat a tervező kiválasztásáról szól, a második kiegészíti az alaphatározatot a badacsonytomaji strandon végrehajtandó HÉSZ módosítással, illetve a 02/27, 02/26., 02/25., 02/20., 02/4. hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó K-tuk* övezetben az építési és beültetési kötelezettséggel érintett terület módosítását tartalmazza.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyző asszonyt, hogy van-e mód arra, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kifejezetten közérdekű esetekben részajánlatot kérjen a HÉSZ módosítás időtartama alatt és betegye azt a programba. Például a 6 ha-os terület esetén, vagy egyéb pályázatok kapcsán.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy van rá lehetőség. A 6 ha-os terület esetében próbáltunk tágabb körűen fogalmazni. Nem ismerjük a befektetési szándékokat, így a konkrétumokat a tervezővel egyeztetve fogjuk meghatározni. Ha a későbbiekben felmerülne önkormányzati vagy magánszemély részéről javaslat, akkor elegendő egy testületi döntéssel módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 6 ha-os terület nem építhető be korlátlanul, az épület a telek közepén helyezhető el, ezzel szemben a befektetők a felső részen kívánják megépíteni a jobb panoráma miatt. Ezt is meg kell próbálni kezelni, át kell tekinteni a módosítás során. Elmondja, hogy a földhasználati jog törlésre került. Kérdezi, hogy kellene-e változtatási tilalmat kérni az eljárás befejezéséig. Erre azért lehet szükség, mert ha a módosítással érintett foltszerű részeken a tervező lefényképez egy területet egy adott állapotban, majd az előkészítő munka során ott változás történik, akkor feleslegesen dolgozott.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt vizsgálta a főépítész úr. A tervezővel való egyeztetés során meg kell nézni, mire lehet bejegyeztetni a változtatási tilalmat. Jelenleg nincs a város területén bejegyezve változtatási tilalom, mindenütt lejárt már. A testület akkor rendelhet el változtatási tilalmat, ha a jogszabály megengedi.

 

Krisztin N. László polgármester 8.46 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 9.02 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester javasolja a Pénzügyi bizottság által tett határozati javaslat elfogadását. A tervező néhány nap alatt kidolgozza – egyeztetve a főépítésszel – a részleteket, ahol szükséges, ott a változtatási tilalmat be tudjuk vezetni.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.03 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Planteus Kft. megbízását elfogadja a bizottság javaslatának és a határozati javaslatnak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város telelpülésrendezési eszközök foltszerű módosítás tervezésére vállalkozó megbízásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2017.(II.01.) határozata szernti településrendezési eszközök foltszerű módosításának tervezési feladataival megbízza a Planteus Kft-t (8273 Monoszló, Fő utca 23.) 1.100.000 Ft+ÁFA (azaz bruttó 1.221.500 Ft) összegben, mely összeget az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványa keret terhére biztosít.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal,

szerződés megkötésére elfogadást követő öt napon belül

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adó osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy utasítsa a műszaki osztályt annak vizsgálatára, hogy a várható projektek kapcsán lesz-e szükség további HÉSZ módosításra. Ha igen, akkor rendkívüli ülésen kerüljön sor a döntéshozatalra. A napirend II. határozati javaslatával kapcsolatosan is szavazást kér. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti szövegezéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának kiegészítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017 (II.01.) határozata 1. melléklete kiegészül az alábbi alpontokkal:

-            2. pontja d) alponttal: d) Badacsonytomaj strand terület beépíthetőségének 10%-ra emelése, és bel-, külterület határának módosítása, Badacsonytomaj vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 10/2005.(IV.14.) TNM rendelet melléklete szerinti különleges terület és tómeder terület határára történő módosítással.

-            4. pontja c) alponttal: c) Badacsonytomaj 02/27, 02,26, 02/25, 02/20, 02/4, hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó K-tuk* övezetben az építési hely és beültetési kötelezettséggel érintett terület módosítása.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester 9.04 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

16./ Napirendi pont

Közművelődési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kéri a szavazásból való kizárását. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Orbán Péter alpolgármester

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, mondja el, hogy miről van szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2017. január 1-től kulturális közszolgáltatást olyan szervezetek végezhetnek, akik önkormányzatokkal, illetve önkormányzat kulturális intézményével megállapodást kötnek. A BÉTAKRIS Szolgáltató Nonprofit Kft. kulturális közfoglalkoztatás keretében kíván munkavállalókat foglalkoztatni. Ez térítésmentes szolgáltatás, lehetőség szerint a helyben foglalkoztatást erősíti.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

77/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Közművelődési megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉTAKRIS Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Füge köz 5.; Cégjegyzékszám: 19 09 514539, adószám: 23564420-1-19; képviseli: Krisztin-Németh Lászlóné ügyvezető) az előterjesztés melléklete szerinti közművelődési megállapodás megkötését támogatja.

Felhatalmazza Orbán Péter alpolgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

megállapodás megkötésére 2017. március 31.

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

17./ Napirendi pont

Szőlő és Bor Éve 2017.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a testületi ülésig kerüljenek bekérésre a költségek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat döntött arról, hogy 2017. évet a Badacsonyi Szőlő és Bor évének nyilvánítja, ezért a napirend címe kissé pontatlan. 1987-ben Párizsban településünket a Szőlő és Bor nemzetközi városává nyilvánították. A 30 éves évfordulót szeretnénk felhasználni arra, hogy hangsúlyozzuk értékeinket, a szőlőt és a bort. Tavaly kellemetlen támadás érte a borvidéket, ezért talán a fokozott figyelem lehetőséget teremt arra, hogy tisztább képet adjunk a badacsonyi borvidékről a média segítségével. Közvélemény kutatást végeztünk a civil szervezetek bevonásával, hogy ebből az alkalomból milyen programokat szervezzünk. A javaslatokat ezen napirend keretében táblázatos formában összegeztük, melyet a Pénzügyi bizottság a vonatkozó költségekkel javasolt kiegészíteni. A kiegészítést a képviselőknek megküldtük. Dönteni kell arról, hogy a testület a javaslatokat teljes körűen megvalósítja-e, vállalva az ezzel összefüggő pénzügyi következményeket, vagy kiemel néhány elemet. Javasolja a javaslatokat pontonként megtárgyalni. Elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület 6 pontból álló javaslatcsomagot dolgozott ki, melyben saját vállalásai is szerepelnek. Az új Borkapu készítéséhez 100 eFt támogatást kérnek az önkormányzattól. A Borkapu teljes költsége 450 eFt, a többit a tagok vállalják fel.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az első Borkaput ő találta ki és valósította meg. Úgy gondolja, hogy jó ötlet, van rá igény, sokan fényképezkednek alatta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egyesülettel zajlik egy egyeztetés, melynek az a célja, hogy a szerződésen alapuló 7 éves együttműködési időszakot egy új megállapodás váltsa fel. A jövőben az önkormányzat elsősorban ilyen céljellegű feladatokat szeretne finanszírozni, ezért támogatja a kérelmük ezen részét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a Borkapu készítéséhez 100.000 Ft-tal hozzájárul a 2017. évi költségvetésben a várható pénzmaradvány keret terhére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Békássy János CÉH Egyesület elnöke

 

Krisztin N. László polgármester kéri megvizsgálni, hogy a Borkapu bizonyos részeit lehetne-e tartósabb anyagból készíteni. A Borkapu a Borhét rendezvény keretében lenne felavatva. Elmondja, hogy a Nyugdíjas Egyesület anyaggyűjtést és az ünnepi rendezvényeken szereplést vállalt, melynek hozzávetőleges költsége a nyomdai kivitelezéssel együtt 50 eFt + 40 eFt.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a város életét szeretné bemutatni az Egyesület a szőlő és bor kapcsán. Az anyag A4-es formátumban jelenne meg, 100 példányban. A nyomdával egyeztetett, nem két tételről van szó, hanem összesen 40-50 eFt közötti összegről.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ennek kordinációját a Kulturális Intézvény vagy az Önkormányzat végezze, az anyaggyűjtésre kérjük fel az Egyesületet. Ennek kapcsán az évek óta húzódó Badacsonytomaj története könyv újbóli kiadása is felmerült. Ha a testület támogatná, akkor az anyaggyűjtés a könyvbe kerülhetne, nem kellene külön kiadványt készíteni. Ezért javasolja a felajánlásáról történő döntés felfüggesztését. Az Óvoda javaslata szőlő oltványok beszerzésére, Boráruda kialakítására, népi játékok gyűjtésére vonatkozik, melyhez 150–150 eFt-ra lenne szükség. Javasolja megpróbálni a szőlőoltványokat felajánlás keretében beszerezni a szőlőtermelőktől, illetve a Kutatóintézettől. Korábban a körforgalomnál elhelyezett szőlőoltványok esetében Szeremlei úr, az Óvodánál pedig a Szabó testvérek vásárolták a töveket. Javasolja, hogy a cél maradjon meg, de próbáljuk társadalmasítani ezt a kérdést. A gyerekek népviseletbe öltöztetésével kapcsolatosan kéri a testület véleményét.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy tavaly már varrattak ruhákat, ha kell fellépnek abban is, de szívesen vennék, ha kapnának támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkereste a Tördemic Táncegyüttes vezetője azzal, hogy a régi Badacsony Táncegyüttes ruháit szívesen átvennék és használnák. Úgy tudja, hogy ezek a ruhák a Badacsonytomaj Közalapítvány tulajdonába kerültek át. Az elfekvő készletet és az óvoda ezirányú kérelmét együtt kellene kezelni. Javasolja az Óvoda anyagából az 1. és 3. pont elfogadását az elhangzottak szerint. A 2. pontra kicsi a ráhatásunk. Ha a Látogatóközpont megvalósulna, nagyot lépnénk előre, de ez most kissé erőn felüli feladatnak tűnik.  Kéri, hogy aki egyetért a 1. – 3. pont elfogadásával, a 2. pontban a későbbi döntéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a Pipitér KFN Óvoda javaslatai közül elfogadja, hogy

1.  az intézmény bejáratához szőlőoltványok kerüljenek telepítésre, illetve a település közterületein, közintézmények előtt vegyszeres kezelést nem igénylő fajták telepítésre kerüljenek azzal, hogy ezek felajánlásokból valósuljanak meg.

2.  Városnapon a hagyományőrzés jegyében népi játékokat mutassanak be.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető PKFNO

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kutató Intézettől érkezett javaslat Kis Ervin emléktábla elhelyezésére, ami 100 eFt lenne. A meghívottak részére a fogadás szintén 100 eFt.

 

Kun István képviselő javasolja a fogadás költségének  50 %-át támogatásként biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri ezt pontosítani és visszatérni rá. Tóth Mariann első két javaslata összecseng egyéb javaslatokkal. Kiállítást javasol szervezni szőlészettel kapcsolatos hagyományokból. Ezt egy másik nagyobb rendezvényhez, pld. a szüreti programsorozathoz javasolja kötni.  Ilyen konstrukcióban pár éve a Tátika emeletén volt egy boroscímke kiállítás, összekötve a szüreti rendezvénnyel.  Kapcsolható lenne egyéb rendezvényhez is. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Tóth Mariann úrhölgy javaslatai közül elfogadja kiállítás szervezését a szőlészettel kapcsolatos hagyományokból, melyhez kapcsolódóan vásári forgatag, régi ételek bemutatása, borkóstolás történne. Javasolja, hogy valamelyik BVKI által szervezett rendezvényhez kerüljön beépítésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Berecz Nikolett intézményvezető a Kutató Intézet javaslata esetében a költségek 50 %-át javasolja felvállalni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a Laposa Birtok Kft. részéről a rendezvény fogadás részének megtartását vállalják.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy szerény fogadásról van szó, 100 fővel számolva. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az emléktáblával kapcsolatos költségeket a Kutató Intézet vállalja fel, a fogadást pedig a Laposa Birtok Kft. tartsa, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan dr. Májer János igazgató úr javaslatai közül köszönettel elfogadja a Kutatóintézet felajánlását a Kiss Ervin emléktábla elhelyezésére és köszönettel elfogadja a Laposa Borbirtok felajánlását a 100 főre rendezendő fogadás tekintetében.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a NABE szintén Boráruda létesítésére, szőlőfajta bemutatóra, ismertető kisfüzetre tett javaslatot. Kérdezi, hogy ez konkrétabban mit jelent.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy az elmúlt 30 év eseményeiről, pincészetek alakulásáról, kutatási eredményekről szólna.  A nyomdával és Kalmár Györggyel egyeztetve az 500 db füzet költsége kb. 400 eFt, ebből a nyomdai kivitelezés 2-300 eFt lenne. A NABE javaslatokat tett, ötletelés szintjén.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha a testület nem támogatja a Badacsonytomaj története könyv kiadását, akkor térjünk vissza a kis füzet megvalósítására. Nem volt jó a megközelítés, arra számított, hogy mindenki megpróbál hozzátenni a rendezvényhez, az ötletelésen túlmenően. Jeck Tibor javaslata Kozáry Géza születésének 100. évfordulója kapcsán emléktábla készítésére és Kéknyelű Virágzás ünnepén való felavatására szól, gondolja, hogy a Kutató Intézet lenne a helyszín. Javasolja megvizsgálni egyéb helyszín lehetőségét is.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy Kozáry Géza a volt Állami Gazdaságban tevékenykedett.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a Világörökségi Pályázat megvalósulása után egy-egy oszlopra lehetne elhelyezni rendezett formában az emléktáblákat, addig ideiglenes helyet kell találni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy Kozáry Géza  alapította a Borászati Múzeumot is, helye lehetne akár az Egry Múzeumban is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hozhat a Képviselő-testület olyan döntést is, hogy támogatja a kezdeményezést, a helyszínre a későbbiekben tér vissza.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, hogy Kozáry Gézának – a Bormúzeum létrehozása kezdeményezőjének – születésének 100. évfordulója kapcsán emléktábla készüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

82/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Jeck Tibor úr javaslatát elfogadja, hogy Kozáry Gézának – a Bormúzeum létrehozása kezdeményezőjének – születésének 100. évfordulója kapcsán emléktábla készüljön.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Nagy Miklós képviselő 9.35 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Faragó Sándor emléktábla felállítását javasolja Chernelházi Chernel István emlékére, az avatáson a beszéd megtartását vállalja. A javasolt személynek komoly badacsonyi kapcsolódásai vannak. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

83/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Dr. Faragó Sándor NYME rektor úr javaslatát támogatja, hogy Chernelházi Chernel István emlékére emléktábla készüljön és köszönettel elfogadja, hogy az avató ünnepségen köszöntő beszédet mond.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szabó Gábor egy szobrot ajánlott fel a bor és szőlő témájában, melynek költségei még nem tervezhetők. A helyszínt kellene meghatározni. Javasolja a felajánlás befogadását.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy keletkező költségeket teljes mértékben az önkormányzat fogja-e állni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Viszont javasolja egyik rendezvényhez kapcsolni, így a fogadás nem jelentene plusz kiadást.

 

Wolf Viktória jegyző az Intézményvezető asszony feladatkörében tudja elképzelni a koordinációt. Javasolja, hogy tegyen javaslatot, hogy melyik rendezvényhez kapcsolható.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a felajánlás elfogadását az elmondottak szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

84/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Dr. Szabó Gábor szobor felajánlását köszönettel elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Nagy Miklós képviselő 9.38 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kalmár György felajánlást tett a Badacsony Újság címoldalán 2 db feliratra, melléklet megjelenítésére a témában 50 eFt-os költséggel, illetve a „Badacsonyi Borért” díj alapítására.  Javasolja a Jegyző asszony felé, hogy teremtse meg a módját annak, hogy a hivatal levelezésében is megjelenjen ez az információ, hasonlóan a Hegyközség által kidolgozott arculati kézikönyv elemének szerepeltetéséhez. Megoldás lehet egy pecsét, amit a kimenő levelekre nyomunk.  Kérdezi, hogy a testület javasolja-e az új kitűntetést, vagy tudja azt kezelni a jelenlegi kitűntetési rendeletünk.

 

Nagy Miklós képviselő az újság mellékletét jó ötletnek tartja, de a pénzzel járó dolgokkal nem tud azonosulni. Úgy gondolja, hogy a kitűntetéshez nem tud az önkormányzat annyi pénzt adni, hogy az motiváló legyen. Úgy gondolja, hogy aki sokat tesz a „Badacsonyi borért”, az nem pénzjutalomért, hanem inkább érzelmi alapon végzi a munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a javaslattevő azt szeretné, hogy hangsúlyozottan jelenjen meg a badacsonyi bor, de ez a tevékenység kezelhető a kitűntetési rendelet szerint is. A javaslat kissé szembe megy a testületi törekvéssel, hiszen korábban szerteágazó kitűntetési rendszerünk volt, melyeket a mostani testület összevont.

 

Kun István képviselő szerint külön, erre a jubileumi évre lehetne ilyen díj.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az elmúlt 30 év kiemelkedő szakemberei közül nehéz lenne kiválasztani egy-két főt, hiszen az emléktábla kapcsán is három név merült fel, és még rengeteg hasonló lenne. Meglátása szerint Dr. Májer János, a Kutató Intézet jelenlegi vezetője is ide tartozik. Javasolja inkább a meglévő kitűntetési rendszert figyelembe venni. Kéri, hogy aki a Badacsony Újság mellékletével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

85/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan Kalmár György úr javaslatát elfogadja és támogatja, hogy a Badacsony Újságban melléklet kerüljön szerkesztésre (pl. beszélgetés Jeck Tiborral, régi borosgazdákkal, stb.).

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a „Badacsonyi Borért” díj alapítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

86/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan nem támogatja a „Badacsonyi Borért” díj alapítását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Berecz Nikolett Badacsonytomaj értékei rajzpályázatot javasol hirdetni. Kéri, hogy erről mondjon néhány mondatot.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a Badacsony hegyhez, a szőlőhöz és az épített értékeihez szeretne egy rajzpályázatot meghirdetni, melynek első három helyezettje pénzjutalomban részesülhetne. A díjazott munkák lehetnének a jövőben a település képeslapjai is. Önkormányzati támogatást nem kér, a költségekhez szponzorokat fog keresni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a BVKI koordinációjában rajzpályázat meghirdetését „Badacsonytomaj értékei” címmel, melyhez kapcsolódó díjazást az intézmény költségvetése biztosítja javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan támogatja a BVKI koordinációjában rajzpályázat meghirdetését „Badacsonytomaj értékei” címmel, melyhez kapcsolódó díjazást az intézmény költségvetése biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslatai között szerepel, hogy a településmarketing kapcsán kiválasztott Akció Kft. szerződésébe foglaljuk bele, hogy az idei évben hangsúlyozottan szerepeltesse a különböző online lehetőségek között ezen témakör tudatosítását. Az idén 1020 éves Badacsonytomaj, kérdezi, hogy ezzel kíván-e külön foglalkozni a testület. Javasolja Badacsonytomaj története könyv kapcsán is előre kigyűjteni a fontosabb dátumokat, a rendezvénytervbe is érdemes lett volna beletenni. Javasolta meghívni azon településeket, akik szintén 1987-ben kapták meg az elismerést. 13 település, köztük távoliak is ebbe a körbe tartoznak. Ezt úgy módosítja, hogy a szüreti rendezvényre kapjanak meghívást az érintett borrendek képviselői, ahol oklevéllel gratuláljunk nekik ehhez az elismeréshez. Így nem jelentene plusz költséget. A Badacsonytomaj történetének bővített utánnyomása azt jelenti, hogy Kalmár László által összeállított könyv elfogyott, illetve sok év eltelt azóta.  Tavaly Kalmár György a testület elé tett egy pénzügyi javaslatot a kiegészítésre és utánnyomásra, de akkor nem kapott támogatást. Van egy saját anyaga is a szobrok és emlékhelyek témájában. Kéri, hogy mondja el elképzelését.

 

Kalmár György elmondja, hogy Kalmár László kezdte el a szobrok és emlékhelyek témájának kidolgozását, melyet külön szerettek volna kiadni, hogy ne kelljen a könyvhöz hozzányúlni. Ha viszont újból ki lenne adva, akkor célszerű lenne belerakni ezt a mintegy 50 oldalas kiadványt is. A korábbi történet mintegy 20 évvel ezelőtti eseményekkel zárult le.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e ilyen jellegű pályázat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy programmal egybekötötten lehet pályázni, április 6-án éjfélig tartó beadási határidővel, 7,5 millió forint összeghatárig.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 420 oldalas könyv, színes melléklettel, keménytáblás borítóval 2,5 millió forintba kerül, plusz a szerkesztői díj merül fel. Javasolja pályázati szakember megbízását és szponzorok felkutatását a könyv kiadásához. Ha nem jutunk előbbre, akkor dönthet a testület úgy is, hogy nem vállalja be.

 

Laposa Bence képviselő 9.53 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a könyv kiadását támogatja azzal, hogy Berecz Nikolett intézményvezető kutasson fel ehhez kapcsolódó pályázatokat és szponzorokat, a szerkesztői díjak vonatkozásában kérjen be újabb ajánlatot, illetve a márciusi ülésen kerüljön sor a döntéshozatalra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a Badacsonytomaj története című könyv kiadását támogatja és felkéri Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy ehhez kapcsolódó pályázatokat és szponzorokat kutasson fel és szerkesztői díjak, egyéb költségek vonatkozásában is kérjen be ajánlatot, és erről készítsen előterjesztést a képviselő-testület márciusi soros ülésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. március 29.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az 1020. éves évfordulóval kapcsolatosan van-e vélemény. Javasolja a Szőlő és Bor éve kapcsán valamelyik rendezvényhez hozzácsatolni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető a Városnapon javasolja a megemlékezést.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan

1.  támogatja azon települések meghívását, akik ugyanazon évben szintén megkapták a „Szőlő és Bor városa” elismerést. A 2017. évi Szüreti rendezvényen teremtődjön meg a lehetőség, hogy oklevél formátummal biztosítsanak lehetőséget a gratulációhoz.

2.  a 2017. az évben 1020 éves Badacsonytomaj ünnepélyessé tételét támogatja a Városnap rendezvényhez csatoltan.

3.  a szükséges kommunikációs feladatok az „Akció Kft.” szerződésébe is kerüljenek beépítésre.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. év

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy miután a testület nem döntött a Badacsony története könyv kiadásáról, a márciusi ülésen a Nyugdíjas Egyesület és a NABE kiadványára vonatkozó javaslatra is vissza kell térni. Kéri, hogy aki ezen javaslatokkal a programtervet összességében elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.”

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez kapcsolódóan a javasolt programtervet elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben a 2017-es évben folyamatosan

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

18./ Napirendi pont

Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Laposa Bence képviselő 9.55 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Nagy Lajos képviselő 9.56 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly a település képviseltette magát Siófokon, melynek lényege a településmarketing volt. Most két napos lesz a rendezvény, a döntőre másnap kerül sor. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

91/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Nemzeti Regattáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a 2017. június 10-11-ébón megrendezendő Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja versenyre benevez, a részvételi feltételeket elfogadja. A nevezési díjat – 50.000 Ft + ÁFA összeget – biztosítja. Az egyéb költségek vonatkozásában 200.000 Ft összeget biztosít, mely összegeket az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosít.

2.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a nevezési lapot aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

nevezésre 2017. március 31.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

19./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az induló bérleti díj összege 6.000.000 Ft/szezon+rezsiköltség, a licitösszeg emelésének mértéke 300.000 Ft.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület hónapokon keresztül pályázatot írt ki az épület hosszútávú bérletére, illetve értékesítéssel történő megújulására. Ez napirend egy új elemet emel be a 2017. évi szezonban való hasznosításra. Megfontolandó a pályázati feltételek módosítása, mert így nem foglalkoztatja a befektetőket. 200–250 millió forintot rá kellene költeni, ami nehezen térül meg. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy maradjon zárva. Ezt viszont az önkormányzat nem engedheti meg, a bérleti díjra szükségünk van. Tavaly a bérleti díj 7,5 millió forint volt. A bizottság javasolja a szezonra történő meghirdetését, 6 millió forint + rezsi indulóárral.

 

Nagy Lajos képviselő 10.00 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy miért nem a tavalyi összegnek megfelelően – 7,5 millió forint – történik a Tátika meghirdetése.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy közel a szezonkezdet, ha nem lesz jelentkező, nem tudjuk újra meghirdetni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy tavaly olyan mértékben zavarta a hangos zene a közelben lévő vitorlás kikötő vendégeit, ami véleménye szerint nincs arányban a bérletből származó haszonnal. Javasolja a hajnalig tartó kültéri zene ne legyen engedélyezve a jövőben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a polgármesternek van hatásköre felmentést adni bizonyos esetekben. Az üzemeltető kérte, hogy legalább pénteken és szombaton tovább működhessen. Erre 2.00 óráig kapott engedélyt. A bizottsági ülésen végig beszélték a lehetőségeket. Felhívta a figyelmet az ellentmondásokra. Vagy nem kell eltérést engedélyezni a vonatkozó rendeletünktől, vagy tudomásul kell venni, hogy az emberek itt jól akarják érezni magukat, ahogy a bizottsági ülésen elhangzott „Badacsony a világ kocsmája”.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy oly módon érintett a témában, hogy amikor a Hableány működtetése során a BonVino Hotel jelezte feléjük, hogy probléma van, akkor ők alkalmazkodtak, nem pedig fordítva, mert a település többet veszít, mint amit az adott egység üzemeltetője nyerhet. Ez itt is igaz. Nagyobb veszteség éri a települést, ha a vitorlás kikötőről elterjed, hogy használhatatlan, ez nem lehet az érdekünk. Minden tényezőt mérlegelni kell, amikor a rendelethez képest felmentést biztosítunk. Azzal egyetért, hogy éjfélig legyen zeneszolgáltatás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmondottak nem befolyásolják a határozati javaslatot. Ha kérelem érkezne, akkor ezen szempontokat figyelembe véve adja ki az engedélyt. Felmerült, hogy a Balaton felé fordítva a hangfalakat kisebb lenne a hangerő, erről tárgyalni fognak. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítványt a 7,5 millió forint/szezon + rezsiköltség bérleti díjra, 300 eFt licitlépcsővel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

92/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 217. évi nyári szezonra és tulajdonjog átruházásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)      8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)      megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft

3. a hasznosítás módja: bérbeadás

4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. március 22. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. március 23. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Induló bérleti díj: 7.500.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: 2017. április 10. (hétfő) - 2017.október 10. (kedd), határozott időtartamra.

g)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 300.000,- Ft.

i)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)    területe: 1116 m2

c)    megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)    műszaki állapota: felújítandó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. III. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. IV. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. V. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 119.300.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)    Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)  Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)  Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. VI. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. március 22. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 11.930.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

VII. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.
 10. 11. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.
 11. 12. A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.
 12. 13. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VIII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. IX. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. március 23. 10. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. X. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. XI. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

XII. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2017. március 9. napján 8,00 órától 2017. március 20. napján 12,00 óráig.

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

20./ Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra azzal, hogy a kikiáltási ár 45.000.000,- Ft.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülés után a megfogalmazott gondolatok alapján összeállított egy emailt, melyet néhány, a térséghez kötődő komoly vállalkozónak elküldött véleményezés céljából. Többek között arra várt választ, hogy hogyan lehet garanciákat szerezni arra, hogy az önkormányzat biztonságban legyen. Hafner úr megküldte az ügyvédjének, aki több oldalon keresztül adott tájékoztatást. A visszaérkezett válaszokat a képviselők részére el fogja juttatni. Javasolja megbízni valakit, aki a feltételrendszer kidolgozásához ért.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy nem tudott jelen lenni a bizottsági ülésen, de döbbenten áll az események előtt. Folyamatosan arról beszélünk, hogy befektetőket várunk az új beruházásokhoz. De nem tudjuk kezelni a helyzetet, kizárólagosan a félelmeink irányítanak. A Tátika kapcsán is, és jelen esetben is hosszú szerződéstervezettel történt a szavazás.   Döbbenetes, hogy a testület nem fogadja pozitívan az ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi negatív tapasztalatok sarkallják erre a képviselőket.  Egy komoly ügyvédi iroda írja le, hogy egy adott város ingyen adott épületet egy banknak, ma ez a város centruma. Hasonló javaslat itt is elhangzott, de rossz érzéssel kezeljük. Többen, ahol csak tudnak, belekötnek az önkormányzati munkába.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint nem kell azon csodálkozni, hogy fél a testület a befektetőktől. Javasolja egyelőre tovább hirdetni ezen az áron.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy egy vételi ajánlatot kaptunk. Nem látjuk a jogi garanciát arra, hogy az ingatlan a testület kívánalma szerint meg legyen fejlesztve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ajánlat nem a pályázat keretében érkezett, ezzel most nem tudunk semmit kezdeni. El kell gondolkodni az elmúlt fél év tapasztalatain, a testület nyolcadik alkalommal jelenteti meg a pályázatot.

 

Laposa Bence képviselő szerint meg kell próbálni fordítva gondolkodni. Jelentkezik egy befektető, megajánl egy olyan árat, ami az érdekbecslésnél magasabb, leteszi a látványtervet, nyilatkozik, hogy hajlandó elfogadni a garancia feltételeket. A másik fél nem tud többet tenni. Ezen túlmenően a testület sem várhat el mást. 100 %-os garancia nincs, mindenben van üzleti kockázat. Most a telek üres. Javasolja értékesíteni megfelelő garanciák mellett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez részben igaz. 2007-2008-ban a testület jószándékkal támogatott több fejlesztést, melyek a hitel és világválság miatt ellehetetlenedtek Többen ezért is a polgármestert tették felelőssé.

 

Laposa Bence képviselő szerint a garanciában szerepel, hogy x éven belül a fejlesztést el kell végezni, a település érdekeit szolgálva. Ellenkező esetben az önkormányzatnak visszavásárlási lehetősége van egy csökkentett áron. Erre példa is van. A vállalkozónak is komoly üzleti kockázata van, ha nem tudja befejezni a beruházást. Ez az eset nem egy beláthatatlan, bonyolult történet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a Tátika esetét nézzük példaként, ott többek között azért került a későbbi testület ilyen helyzetbe, mert nem sikerült a szerződésben olyan egyértelmű garanciákat meghatározni, mely alapján az akkori testület szándéka megvalósult volna. Azt kérte a vevőtől, hogy az épületet újítsa meg, egy színvonalas üzletházat építsen. Ez nem valósult meg, ezért ennek a testületnek kellett 100 millió forintért visszavásárolni az objektumot. Normális reakció, ha most így állunk hozzá az ajánlathoz. Nem a befektető rossz megítéléséről van szó, hanem a közösség által megválasztott testület a közösség pénzével gazdálkodik, ezért fontos a mérlegelés. A napirend tárgyát képező terület két részre megosztható. Ha megépíti a tervezett objektumot, két részletben háromszoros áron tudja értékesíteni magánnyaralóként. Ez nem érdeke az önkormányzatnak.

 

Forintos Ervin képviselő szerint több éves tortúra várható, ha esetleg a fejlesztés félkész állapotban marad.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, a testület mindenkivel bizalmatlan, holott saját magával nincs rendben. Így nem lehet a partner felé közeledni, nem lehet üzletet kötni. A világ nem így működik.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nincs meg a feltételrendszer, nem megfelelő az előkészítés. A partner a testületi szándéknál 10 millió forinttal kevesebbet ajánlott meg.

 

Kun István képviselő visszautasítja a képviselőtársa által elmondottakat. A bizottság arról tárgyalt, hogyan lehetne a szerződésbe olyan garanciákat beépíteni, hogy a település részére ne legyen felesleges kockázat.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a pályázati kiírásban szerepelnek a feltételek, melyek a jog alapján lettek meghatározva, védik az önkormányzatot.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a testület nincs döntési fázisban. Le kell tenni a beruházónak egy turisztikai koncepciót. Más garancia szükséges pld. egy nagy medencéhez, szállodához vagy kalandparkhoz. Ezzel kellene segíteni a folyamatot, a következő pályázatot ennek megfelelően tudjuk kiírni. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy ezt közvetítse az ügyvéd úr felé. A testület azt várja el, hogy a másik ügyvéd által tett javaslatokhoz hasonló javaslatokkal éljen. Nehéz az a helyzet, amikor az önkormányzat jogi képviselője arra hívja fel a figyelmet, hogy egy adott ügyben a testület hűtlen kezelést követhet el. Az önkormányzat jogi képviselőjének nem az a feladata, hogy a helyi politikai kockázatot mérlegelje, hanem olyan javaslatokat kell letennie, melyek mentén dönteni lehet.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja a jövő hét elején egyeztetni a jogi képviselővel a feltételrendszert, a testületnek átgondolt értékesítési koncepcióval kell rendelkeznie, ha az ügy komolyságát fenn akarja tartani.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal. A mai napig előfordul, hogy azzal támadják, hogy miért kellett a BonVino szálloda megépítéséhez az önkormányzatnak a Szász Pál telket átadni, holott a város működéséhez az általuk befizetett adó nagyban hozzájárul. Tudja, hogy ez jó döntés volt, az akkori testület a legjobb tudása szerint mindent beletett a feltételrendszerbe, még a kötbér fizetési kötelezettséget is, melyet meg is nyertünk.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy alapjaiban nem változott azóta a magyar jog. Nem érti a kialakult szituációt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a település és a helyi politika változott. A képviselők helyi politikusok, az emberek bizalmából kerültek erre a posztra.

 

Laposa Bence képviselő szerint az emberek a település fejlesztését várják el, akkor követ el a testület hibát, ha ezt nem tudja megvalósítani. Nem a füvet kell vágni drága pénzért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nem üzleti feladatokra, hanem a település üzemeltetésére jött létre. Egyetért azzal, hogy a helyzetet kezelni kell, de van, aki ezt bátrabban teszi, és vannak, akik a korábbi sérülések miatt óvatosabbak.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy korábbi tapasztalatai alapján ő is bizalmatlan némelyik befektetővel. A Káptalantóti úton az Idősek központja beruházással csak az alapkő letételéig jutott a befektető, a Spár üzletház sem valósult meg, jelen esetben sem lát biztosítékot.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a vitákat a bizottsági ülésen már lefolytatták, elhangzottak a javaslatok. Fenntartja a javaslatát, hogy a tényleges garanciákat ki kell dolgozni és beépíteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetési törvény előírja, hogy versenytárgyalást kell közzétenni.  Ez nyilvános, rendkívüli esetben van lehetőség zárt versenytárgyalásra. Több jelentkező esetében az ár emelkedhet. Javasolja az adás-vételi szerződésbe a garanciális elemeket beépíteni. Javasolja felkérni az ügyvéd urat a tervezet előkészítésére. Fontos a turisztikai koncepció.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a versenyfelhívás nyertesével kerülne sor a részletes szerződés kidolgozására, melybe a garanciák beépíthetők. Ha a másik fél nem fogadja el, akkor nem kötjük meg a szerződést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a versenyfelhívás része. Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap. Ha a pályázó nem vállalja a feltételeket, akkor a felhívás eredménytelen. Az adás-vételi szerződés végleges formátuma a nyertes ajánlattevőtől is függ. Szabályozni kell azokat a pontokat is, melyek a turisztikai koncepcióhoz igazodnak. Megjegyzi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy lefelé nyitott kikiáltási árat meg lehet-e határozni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az értékbecslés meddig fogadható el.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecsléseket folyamatosan aktualizáljuk, általában fél évente keressük meg az értékbecslőt, hogy fenntartja-e a korábbi megállapítását. A hatályos vagyonrendeletben erre nincs utalás.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel.

 

Laposa Bence képviselő módosító javaslatot tesz újabb versenyfelhívás kiírására, 35 millió forintos kikiáltási áron. Javasolja a pályázat időtartama alatt a garanciális elemeket kidolgozni, akár az önkormányzat ügyvédjének, vagy a szakvéleményt adó ügyvéd bevonásával. Ha eredményes lesz a pályázat, akkor a nyertessel szemben kell beépíteni az adás-vételi szerződésbe a garanciákat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e más módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja.

 

Krisztin N. László polgármester szavazás előtt 10.44 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület 10.55 órakor folytatja ülését.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szünetben a Jegyző asszony utánajárt és az értékbecslővel aktualizálta napokkal korábban a korábbi értékbecslését, fenntartja a 33,5 millió forintos értéket az ingatlanra. Laposa Bence képviselő 35 millió forint kikiáltási árra vonatkozó javaslata ezt meghaladja. Kéri, hogy aki a nyilvános versenyfelhívás közzétételét 35 millió forint kikiáltási árral támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

93/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)  területe: 4.200 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)  műszaki állapota: jó

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 35.000.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. március 22. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 4.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. március 23. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)    Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)   A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy licit terhe mellett 35 millió forint kikiáltási árra lesz kiírva a pályázat. Az egyéb feltételek rögzítve vannak. A pályázat időtartama alatt az ügyvéd úr bevonásával, adott esetben más ügyvéd bevonásával ki kell dolgozni a feltételrendszert a projekt megvalósításához. A testület – ha nem lát megfelelő garanciákat – a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

 

 

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről is hosszasan polemizált a bizottság. Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a szőlő ingatlanok ténylegesen szőlőként legyenek hasznosítva, illetve a helyi gazdálkodási potenciált erősítsék, ne lehessen albérletbe adni.  Jegyző asszony szerint nem tudunk olyan feltételrendszert előírni, ami ezt biztosítja, a megajánlott értéket tudjuk figyelembe venni. A 461 eFt-os liciten kialkudott ajánlat kifüggesztése megtörtént, aki megfelelő kompetenciákkal rendelkezik, az ezen az áron bejelentkezhet. Előző években évi 15-20 eFt volt a bérleti díj. Fontos, hogy a jövőben is szőlőként hasznosuljon, ezzel kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióban vannak a testületnek vállalásai.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy akik a Földkönyvben foglaltaknak megfelelnek, azok jelentkezhetnek be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatból vélhetően kimaradt, hogy mekkora területet kívánunk bérbe adni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri ezt tisztázni, addig a napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

 

 

 

 

22./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a területet is többször hirdettük, változatlan formában, az értékbecslő által meghatározott értéken. Ezért itt nincs lehetőség a kikiáltási ár csökkentésére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

94/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)     az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)      a hasznosítás módja: értékesítés

d)     a pályázati feltételek meghatározása:

e)     a kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

f)       a pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

g)     a licitlépcső: 100 000 forint.

h)     a tárgyalás ideje, helye: 2017. március 23. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az un. Amaczán féle üzletből éveken keresztül lényegesen kevesebb bérleti díjat tudtunk realizálni. Tavaly a licitnek köszönhetően ez megváltozott. Mivel egy évre szólt a bérleti szerződés, újra ki kell írni a pályázatot azzal, hogy ha az önkormányzat által benyújtott Zöld Város pályázat eredményes lesz, ott egy új park keletkezik, illetve bejárat a badacsonyi strandra. A pályázatnak még nincs eredménye, ezért valószínű, hogy ebben a szezonban még az üzlet hasznosulhat a közösség javára.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázat kiírását az előterjesztés szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

95/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Divatáru Üzlet bérbeadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Divatáru Üzlet” Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)      8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 (ún. Divatáru Üzlet)

b)      területe: -

c)      megnevezése: Divatáru Üzlet

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. március 22. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Divatáru Üzlet bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. március 23. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Induló bérleti díj: 1.400.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: 2017. április 10. (hétfő) - 2017. október 10. (kedd), határozott időtartamra.

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft.

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy a 21. napirenddel kapcsolatosan sikerült-e a bérbeadandó terület nagyságát pontosítani.

 

Wolf Viktória elmondja, hogy a terület 17.416 m2.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos napirend tárgyában még nem történt szavazás. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

96/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Bíró István (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) kérelmét támogatja, bérbevételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő megnevezésű 17.416 m2 térmértékű ingatlant haszonbérleti szerződés keretében, 15 éves határozott időtartamra bérbe adja elsősorban a kérelmező, illetve a 15 napos kifüggesztési határidő alatt előbérleti jogosult jelentkező számára – versenyeztetési tárgyaláson licitált – 461.000,- Ft/év bérleti díjon,
 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a haszonbérleti szerződést elkészítse, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

24./ Napirendi pont

A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő kéri a szavazásból való kizárását érintettsége okán.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

97/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Képviselő szavazásból történő kizárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kerékpárút melletti közvilágítás megépítését terveztetni és engedélyeztetni kellett. A testület megalakulását követően került előtérbe az ESCO típusú közvilágítási finanszírozás, mely az egész közigazgatási területen a közvilágítási lámpák LED-es típusra való cseréjét, 100 lámpaoszlop kiépítését a lakosság igényei szerint és két plusz projektet tartalmazott. Egyik a Mol Kúttól a Badacsonyi Kempingig terjedő szakasz, a másik a Badacsonyörsi kerékpárút melletti szakasz.  Ezen finanszírozási móddal direkt pénzügyi ráfordítás nélkül megvalósulhatott volna a beruházás. A közbeszerzést kiírtuk, viszont pályázó hiányában nem tudtuk megvalósítani.  Most egy nagy cégtől kaptunk megkeresést. A kerékpárút melletti szakaszt az örsieknek megígérte a testület, javasolja azt saját pénzből megvalósítani.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a döntést követően mikor kezdődhetne meg a munka.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a szerződés megkötését követően a munkaterület átadása után, 1-2 héten belül. Az ajánlatok zárt borítékban érkeztek, azokat egy több tagú bizottság bontotta fel. A legolcsóbb és a következő ajánlat között 3 millió forintos eltérés van.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a Közútkezelő március 15-ig nem engedélyezi az aszfaltozást, az útátfúrást sem.

 

Kun István képviselő szerint 10 hetes munkaidő átfutással lebonyolítható a fejlesztés, a szerződéskötéstől számítva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat szabályszerűen zajlott. Megköszöni az alpolgármester úr és a műszaki osztály közreműködését.  Rossz érzése van a gyanúsítás miatt.  Minimum három ajánlatot kell minden esetben bekérni, azok zárt borítékban érkeztek. Jelen szabályok szerint emailben is van lehetőség a benyújtásukra, de mi nem engedélyezzük.

 

Laposa Bence képviselő 11.16 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

98/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a badacsonyörsi kerékpárút mellett tervezett közvilágítás kiépítését.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül Ondok Ernő (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 135.) vállalkozó, 14.971.824,- Ft (azaz tizennégymillió-kilencszázhetvenegyezer-nyolcszázhuszonnégy forint) vállalási összegű ajánlatát fogadja el. A beruházáshoz szükséges fedezetet a 2016. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

vállalási határidő a szerződéskötéstől számított 10 hét

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

25./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I., II. és III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az EFOP-os pályázat keretében a civil házat szeretnénk átalakítani, eszközbeszerzés és bútorzat is szerepel benne. Része az ifjúsági klub is, illetve téli időszakban a melegedő helyiség. Bejelenti, hogy az időjárás nem indokolja a melegedő helyiség további nyitva tartását, ezért azt megszűntettük. A pályázatot 20 millió forintra adjuk be, 100 %-os támogatottság mellett. A II. határozati javaslat a közétkeztetésre vonatkozik. A Menü Kft. vezetője és az óvodavezető is többször jelezték, hogy szükség lenne a konyha és az óvodai tálalókonyha megújítására, melyek több mint 10 éve működnek, de eddig nem volt rá sikeres pályázatunk.  A határozat támogatásával a testület a pályázat előkészítéséről dönt. A III. határozati javaslat a teljes tájékoztató elfogadásáról szól. Már említette, hogy 5 db TOP-os pályázatot nyújtottunk be, melyek eredményhirdetése még hivatalosan nem történt meg. Úgy néz ki, hogy jó eséllyel juthatunk forráshoz, a programok előkészítése zajlik. A BFT-s pályázatot az előterjesztés tartalmazza. Az előterjesztés végén 4-5 pályázati lehetőségről ad tájékoztatást az előterjesztés készítője. Kéri, hogy a pályázati referens készítsen egy anyagot, melyben megjelennek a legfontosabb paraméterek, mely alapján el lehet dönteni, hogy sürgősséggel akarunk-e pályázni. Itt szerepel a Zöld város II. program is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két pályázat a BVKI-t is érintheti, ezekről az intézményvezető asszonnyal egyeztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld Város kapcsán mindenképpen pályázni kellene. 2-3 hete kapott tájékoztatást, majd konzultált az EFOP pályázat készítőjével. A II. programban fele összeg van, mint az elsőben, de beleférhetne például a látogatóközpont vagy a művelődési ház megvalósítása. Kéri határozatba foglalni, hogy záros határidőn belül rendkívüli ülésre kerüljenek beterjesztésre az aktuális pályázatok. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

99/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra, elrendeli pályázat benyújtását a Civil ház felújítása, átalakítása céljából.

-   a pályázat összköltsége:        20.000.000,- Ft

-   az igényelt támogatás:           20.000.000,- Ft

-   az önerő mértéke:      0,- Ft

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Laposa Bence képviselő 11.23 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a II. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

100/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázat előkészítését a MENÜ Kft. konyhájának, a Pipitér KFN Óvoda tálaló-melegítő konyhájának fejlesztése céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázati referens dolgozza ki azokat a pályázatokat, melye az előterjesztésben szerepelnek, és a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében hozza meg döntését a kiírásuk tekintetében, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

101/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli rendkívüli ülésére előterjesztés előkészítését a jelenleg aktuális pályázati kiírások tekintetében.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázati tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

26./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a közfoglalkoztatottak megkapták-e a hidegétel utalványt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a MÁV-tól bérelt utasellátó büfé megpályáztatását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem vagyunk abban a helyzetben. Kéri, hogy a rendkívüli ülésre tegye meg a szakma a javaslatát.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy a MÁV-tól bérelt közterületet nem adja ki, csak az épületet.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy azzal keresték meg telefonon, hogy mi a szándéka a testületnek a BAHART területtel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre a témára majd vissza kell térni. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2017.  (III.01.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

28./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy írásos anyagot most nem készített. Ha valakinek kérdése van, arra válaszol. Egy-egy tárgyalás után a képviselőket írásban tájékoztatja, rendszeresen képviselői fórumokra kerül sor. A képviselő-testület nem hagyományos módon működik, ez a tanácsnok rendszerből is következik. A tanácsnokok kiemelten egy-egy terület feladatait látják el, abban aktívan részt vesznek. Gyakran elkísérik a tárgyalásra is, a segítségüket ezúton is megköszöni. Kéri a képviselőket, hogy az írásbeli kérdéseire minden esetben válaszoljanak. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2017.(III.01.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

29./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése - Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki követi az önkormányzati munkát, tudja, hogy a mindenkori testületek hosszú ideig idegenkedtek ettől a folyamattól.  Ez a testület tanulmányúton vett részt a már Világörökséghez tartozó helyszíneken. A beszerzett információk alapján a csatlakozás mellett döntött. A Balaton-felvidéki önkormányzatok Balaton-felvidéki Kultúrtáj néven lehetnek a Világörökség részei.  Hosszú idő után forrást is biztosítanak ehhez pályázat formájában, ennek előkészítése zajlik. Része lehet a Kisfaludy úton a hegyre jutás kulturált feltételeinek a biztosítása, illetve a Fő utca rekonstrukciója, melynek a tervezése megkezdődött. Ezzel összefüggésben a Badacsony Újságban adtunk tájékoztatást. Jelenleg A-B verzió van a testület előtt. Az A. verzióhoz az Egyházközség területét is igénybe kellene venni, ez egyelőre nem megoldható. Több egyeztetés zajlik, most az együttműködést megalapozó konzorciumi megállapodás elfogadásáról kell dönteni. A Turisztikai Ügynökség megyei szakemberéhez és a projekt vezetéséhez írásban eljuttatta a testület projekten belüli átcsoportosításra vonatkozó igényét, mely nagyobb összeget szánna a Fő utcai programra, mint a badacsonyi Kisfaludy útira. Várjuk a visszajelzést. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

106/2017. (III.01.) képviselő-testületi határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázati felhívás keretében kiadott séma alapján - az MTÜ által beépített kiegészítésekkel - megküldött konzorciumi megállapodás tervezetét megismerte, azt elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

aláírásra 2017. március 20.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László

polgármester

Kun István

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző