Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 03. 02. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 03. 02. rendkívüli testületi jk

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 6/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 02-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László          polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Forintos Ervin                elnök

Kun István                     bizottsági tag

Laposa Bence                 bizottsági tag

Nagy Lajos                     bizottsági tag

Nagy Miklós                   bizottsági tag                                  (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                 jegyző

Dr. Gáli Mihály              ügyvéd, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának jogi

képviselője

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                        (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a meghívóban szereplő 4 nyilvános napirendi pontot javasolja megtárgyalni. Kéri, aki a 4 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

80/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.03.02-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. 2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kér a Pénzügyi bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök ismerteti a bizottság napirendre vonatkozó határozatait:

 

A bizottság a 2015. évet érintő fejlesztésekről és fejlesztési programra vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testületnek:

Badacsonyörs:

a)      folyamatos feladat a strand biztosítása,

b)      temető melletti parkoló kialakítása

c)      buszmegálló létesítése

Badacsonytomaj:

d)      Városháza II. ütem 2016-ban, az idei évben az üzletek kivásárlása, amennyiben eladási szándék van, illetve az átterveztetés,

e)      Zebra létesítése

f)       Fő utca és Kert utca közti járda kialakítása

g)      József A. utcai járda megújítása

 

Badacsony:

h)      ABC melletti parkoló (tervezése zajlik, megvalósítása önkormányzati forrást igényel)

i)        Kempinghez vezető járda mellett közvilágítás kiépítése

 

A Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Halétterem terveinek elkészültekor írjanak ki pályázatot, eredménytelen pályáztatás esetén kerüljön lebontásra a jelenlegi épületrész és a területen önkormányzati rendezvénytér kerüljön kialakításra.

 

A Bizottság kéri a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy a márciusi soros testületi ülésre készítsen vázrajzot a Városkapu projekthez kapcsolódó A, B és C verziókról költségvonzattal.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi Bizottság módosító indítványaival együtt teszi fel szavazásra a 2015. évi fejlesztési programra vonatkozó javaslatot, amelyet alapnak tekintenek és amennyiben pályázattal tudnak növelni, arról majd egyedi döntéssel hoznak határozatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

81/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2015. évi fejlesztési programját az alábbiak szerint fogadja el:

Badacsonyörs:

a)      folyamatos feladat a strand biztosítása,

b)      temető melletti parkoló kialakítása,

c)      buszmegálló létesítése.

Badacsonytomaj:

a)      Városháza II. ütem 2016-ban, az idei évben az üzletek kivásárlása, amennyiben eladási szándék van, illetve az átterveztetés,

b)      Zebra létesítése,

c)      Fő utca és Kert utca közti járda kialakítása,

d)      József A. utcai járda megújítása.

Badacsony:

a)      ABC melletti parkoló (tervezése zajlik, megvalósítása önkormányzati forrást igényel),

b)      Kempinghez vezető járda mellett közvilágítás kiépítése.

 

 1. a Halétterem terveinek elkészültekor pályázatot ír ki a hasznosításra, amennyiben a pályáztatás eredménytelen lesz, lebontatja az alsó-bazársori épületrészt és a területen önkormányzati rendezvényteret alakít ki.
 2. felkéri a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy a márciusi soros testületi ülésre készítsen vázrajzot a Városkapu projekthez kapcsolódó A, B és C verziókról költségvonzattal.

 

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

2./ Napirendi pont

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, a bizottság az előterjesztésben szereplő valamennyi ingatlan tekintetében javasolja az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés kezdeményezését a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy Jegyző asszony részéről van-e kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri Horváth Márta osztályvezetőt, hogy egyenként ismertesse a napirendre vonatkozó határozati javaslatokat.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti az előterjesztésben szereplő ingatlanokra vonatkozó határozati javaslatokat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az egyes ingatlanokról egyenként szavazzanak. Kéri, hogy aki az I. sz. határozati javaslatban szereplő 2157/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

82/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, 2157/1 helyrajzi számon felvett, kivett mocsár megnevezésű, 599 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és strand kialakítása célra kívánja felhasználni.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2157/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2157/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az II. sz. határozati javaslatban szereplő 2551/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

83/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/8 helyrajzi számon felvett, kivett mocsár megnevezésű, 134 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 2. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az III. sz. határozati javaslatban szereplő 2551/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

84/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/7 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 437 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. A ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 2. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az IV. sz. határozati javaslatban szereplő 2551/10 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

85/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/10 helyrajzi számon felvett, kivett mocsár megnevezésű, 215 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/10 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/10 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az V. sz. határozati javaslatban szereplő 2551/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

86/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2551/5 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6247 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és strand bővítése célra kívánja felhasználni.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2551/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2551/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az VI. sz. határozati javaslatban szereplő 1297/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

87/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 1297/2 helyrajzi számon felvett, kivett közterület megnevezésű, 110 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása fenntartása) biztosítása kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni az ingatlan természetben jelenleg is közútként funkcionál.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1297/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1297/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az VII. sz. határozati javaslatban szereplő 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

88/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2561/5 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 408 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (gépjárművek parkolásának biztosítása) kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan mellett lévő parkoló bővítése célra kívánja felhasználni.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az VIII. sz. határozati javaslatban szereplő 2561/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

89/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 2561/8 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1202 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (gépjárművek parkolásának biztosítása) kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és parkoló bővítése célra kívánja felhasználni.

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 2. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 2561/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az IX. sz. határozati javaslatban szereplő 0283/24 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

90/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0283/24 helyrajzi számon felvett, kivett strandfürdő megnevezésű, 4833 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.) pontjában meghatározott helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő strand részeként kívánja továbbra is felhasználni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0283/24 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0283/24 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az X. sz. határozati javaslatban szereplő 0270/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

91/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0270/2 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 26 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0270/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0270/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az XI. sz. határozati javaslatban szereplő 0268/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

92/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0268/2 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 58 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0268/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0268/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az XII. sz. határozati javaslatban szereplő 0267/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0267/7 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 42 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0267/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0267/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az XIII. sz. határozati javaslatban szereplő 0267/6 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 0267/6 helyrajzi számon felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 46 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0267/6 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0267/6 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az XIV. sz. határozati javaslatban szereplő 0267/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

95/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, 0267/2 helyrajzi számon felvett, legelő megnevezésű, 1612 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a már meglévő kerékpárút részeként kívánja továbbra is fenntartani.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 0267/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 0267/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az XV. sz. határozati javaslatban szereplő 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

96/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, Egry sétány 21. 1334 helyrajzi számon felvett, kivett múzeum és udvar megnevezésű, 1584 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és továbbra is múzeum működtetése céljára kívánja használni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az XVI. sz. határozati javaslatban szereplő 1012 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

97/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, Római u. 49. 1012 helyrajzi számon felvett, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű, 1915 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.),8.),13.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés; szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és gyermekek csereüdültetése, településkép javítása az épület állagmegóvásával és felújításával, település turisztikai népszerűsítésének javítása célra kívánja felhasználni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1012 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1012 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az XVII. sz. határozati javaslatban szereplő 1011 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

98/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Badacsonytomaj, Római u. 46. 1011 helyrajzi számon felvett, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű, 1645 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.),8.),13.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés; szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és gyermekek csereüdültetése, településkép javítása az épület állagmegóvásával és felújításával, település turisztikai népszerűsítésének javítása célra kívánja felhasználni.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1011 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1011 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: Elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

3./ Napirendi pont

Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Dr. Simon Sándor ügyvéd, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester köszönti dr. Gáli Mihály ügyvédet, az Önkormányzat jogi képviselőjét. Kéri Forintos Ervint, hogy ismertesse a bizottság által hozott határozatot.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy dr. Gáli Mihály szóbeli kiegészítésével tudomásul vette a napirendre vonatkozó tájékoztatót.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát fogadja el a Képviselő-testület, vegyék tudomásul a tájékoztatót, megköszönve dr. Gáli Mihály ügyvéd úr közreműködését. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tájékoztatót és a szóban elhangzott kiegészítést tudomásul veszi, megköszönve dr. Gáli Mihály ügyvéd közreműködését az ügyben.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

4./ Napirendi pont

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a közterület-használattal kapcsolatos tájékoztatót alapján a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014.(I.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett:

a)      Badacsonyban a Rizlingsor támfala mellett közterület ne kerüljön kiadásra.

b)      A népművészeti vásárok helye a Dísztéren legyen.

c)      a Felső-bazársorra és Gesztenye sorra vonatkozóan hány közterület lenne kiadható,

d)      a településrész más területein ne legyen közterület kiadás, csak főszezonban 2 hetente népművészeti vásárok idején, melyek a VN. Kft. és a BVÖKI szervezésébe valósuljanak meg.

e)      A megállító táblák legyenek szabványosítva:

-          méret: 50 x 100 cm. legyen,

-          a tábla alsó részén jelenjen meg a Badacsony logó,

-          a táblából üzletenként 1 db legyen kihelyezhető.

f)       a jegyzőt és a műszaki osztályvezetőt felkérni a rendelet módosításának előkészítésére.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatait elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

100/2015. (III.02.) Képviselő-testületi határozat

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használattal kapcsolatos tájékoztatót alapján a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014.(I.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett:

 

a)      Badacsonyban a Rizlingsor támfala mellett közterület ne kerüljön kiadásra.

b)      A népművészeti vásárok helye a Dísztéren legyen.

c)      a Felső-bazársorra és Gesztenye sorra vonatkozóan hány közterület lenne kiadható,

d)      a településrész más területein ne legyen közterület kiadás, csak főszezonban 2 hetente népművészeti vásárok idején, melyek a VN. Kft. és a BVÖKI szervezésébe valósuljanak meg.

e)      A megállító táblák legyenek szabványosítva:

-          méret: 50 x 100 cm. legyen,

-          a tábla alsó részén jelenjen meg a Badacsony logó,

-          a táblából üzletenként 1 db legyen kihelyezhető.

f)       felkéri a jegyzőt és a műszaki osztályvezetőt a rendelet módosításának előkészítésére.

 

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 17,05 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                Nagy Miklós

polgármester                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő