Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 03. 25. rendkivüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 03. 25. rendkivüli testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 14/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én 15.35 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                            alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Simonné  Visi Erzsébet           képviselő                            (5  fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                 képviselő                           (2 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Horváth Márta                          osztályvezető

Rádai Attila                               vállalkozó

Part Andrásné                          jegyzőkönyvvezető             (4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, a meghívott vendéget és a munkát segítő alkalmazottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását bejelentette 2 fő.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

204/2014. (III.25.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot az alábbiak szerint:

1./ Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Kéri, hogy aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

205/2014. (III.25.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 

1./ Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rádai Attila vállalkozó

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, de mivel közvetlenül a testületi ülés előtt ülésezett, a jegyzőkönyv még nem készült el. Kéri a bizottság elnökét, hogy emlékezetből ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága az alábbi javaslatokat tette:

-       A bizottság Rádai Attila vállalkozó kérelmét most nem támogatta, az engedélyes terv elkészülte után javasolja ismét megtárgyalni.

-       Az engedélyezési terv megrendelését javasolja 1.270 eFt-ért.

-       A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vonja vissza az alsó parkoló egy részéből rendezvénytér kialakítására vonatkozó határozatát.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület részére a 2558. hrsz-ú ingatlanon létesítendő halétterem, halpiac kialakításához az engedélyes tervekre vonatkozóan a szerződéstervezet megküldésre került. A tervezés bruttó ára 1.270 eFt. Ha a testület elfogadja a határozatot, a szerződéstervezet aláírása megtörténhet.

 

Folly Péter képviselő szerint előfordul, hogy az engedélyezési terv alapján végzett kivitelezés során a paraméterek eltérnek, a Badacsonyban épült egyik szállodával kapcsolatosan is ez volt a probléma. Ez az épület átadását nehezíti. Kérdezi, hogy ennek elkerülésére kell-e kiviteli tervet készíttetni, vagy elegendő az engedélyezési terv.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy ilyen volumenű épülethez elegendő az engedélyes szintű terv.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Rádai Attila vállalkozót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy nem kíván.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság az ülést megelőzően közel két órán át tárgyalta ezt a napirendet. A bizottság ülésén részt vett Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselő is. Ha a testületi ülés rövidebb lesz, ennek az az oka, hogy ott részletesen átbeszéltek mindent. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottaknak az volt a lényege, hogy tervezői költségbecslést kell kérni a tervezőtől. Ha ez nincs benne a szerződésben, kéri belefoglalni. A tervezői költségbecslés alapján, a projekt méretének ismeretében lehet a megtérülési számításokat elvégezni és a pályázat nyertesével pontról-pontra végigbeszélni a most benyújtott ajánlatot. Megjegyzi, hogy ezen belül születtek a bizottsági elnök által ismertetett részjavaslatok. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy melyik határozat visszavonásáról van szó. Orbán Péter bizottsági elnök parkot olvasott fel.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 697/2013. számú határozat visszavonásáról van szó, a rendezvényteret az alsó nagyparkolóból kívánta a testület kialakítani, de megváltozott a vélemény.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottsági javaslat összefoglalását követőn ő már javította is a parkot parkolóra.

 

Orbán Péter alpolgármester javítja az általa elmondottakat, az alsó nagyparkoló egy részéből rendezvénytér kialakítására vonatkozó határozat visszavonását javasolta a bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy az általa elmondottak képezik a határozati javaslat elő részét. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az előttünk lévő tervezési szerződés alapján megrendeljük az engedélyes terveket 1.270 eFt-ért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az a gond, hogy nincs a testület előtt a szerződés, nincs napirenden. Nem azt mondta a Jegyző úr, hogy ebben nem dönthetünk?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem erről volt szó. Most a halétteremről beszélünk.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy megkapta-e a szerződést a testület a napirendi anyagok között, illetve a szavazás az engedélyezési terv megrendelésére vonatkozik-e. Az engedélyezési terv nem egyenlő azzal, ami a szerződésben benne van, nem tudja felidézni. A bizottsági javaslatot támogatja.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ugyanarról van szó, az engedélyezési tervre vonatkozó tervezői szerződésről van szó.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottság javaslata az volt, hogy az engedélyes terveket rendeljük meg. Erre van egy tervezői szerződésünk, mely kimondta a számot is.

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a kézhez kapott anyagok között nem volt  tervezői szerződés, a mai napi anyagok között ezt nem nézte át. Ha jogos, akkor nincs ellenvetése.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy akkor térjünk vissza a vállalkozóval az egyeztetésre, ha az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak. Ehhez meg kell rendelni őket. Nem érti a problémát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valószínű az a gond, hogy nem ehhez az anyaghoz volt hozzátéve a szerződés, hanem egy hete már megküldtük.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyagot egy hete megküldtük a Képviselő-testületnek, mely tartalmazta az egész strand területére vonatkozó tervezést is. Tehát két anyag ment ki, de most csak erről a részről kell dönteni. A másik részt nem lehet tárgyalni, mert nem napirendi pont.

 

Krisztin N. László siettetni akarta a folyamatot, ezért hozta elő. Megjegyzi, hogy ha a testület tagjai visszajeleztek volna, hogy mehet, akkor már aláírta volna a tervezői szerződést, még akkor is, ha a testületi ülés ratifikálja csak. Kéri, hogy aki ezen első részt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

206/2014. (III.25.) számú határozatot

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezési szerződés alapján az alsó bazársor felújításának engedélyes terveit 1.270 eFt összegben megrendeli a FormaTerv Zrt-től.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban döntés született arra vonatkozóan, hogy a badacsonyi nagyparkoló középső részéből rendezvényterület kerüljön kialakításra. Időközben változott az elképzelés, ezért a bizottság javasolta a határozat ezen részének visszavonását. Kéri, hogy aki támogatja a 697/2013. (X.10.) számú határozat vonatkozó részének visszavonását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

 

207/2014. (III.25.) számú határozatot

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 697/2013. (X.10.) számú határozatának azon részét, mely a badacsonyi nagyparkoló középső részéből rendezvényterület kialakítására vonatkozik, visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javasolta, hogy március 31-ig kerüljön sor a Baharttal az egyeztetésre. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

208/2014. (III.25.) számú határozatot

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy 2014. március 31-ig az alsó bazársor témájában a Baharttal folytassa le az egyeztetést.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat hangzott el a bizottsági ülésen arra is, hogy a badacsonyi strand hátsó részén legyen az idei szüreti rendezvény.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem ezt mondta, javaslata a jövőre vonatkozott. Várhatóan 2015-ben működik először az étterem, ezért az idén még nem javasolta a strandra áthelyezni a badacsonyi szüreti rendezvényt.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a pályázatban vállaltuk, hogy a bontás helyén tartjuk meg a rendezvényt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2015. évtől a Badacsonyi Szüret az említett helyszínen kerüljön megrendezésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

209/2014. (III.25.) számú határozatot

Alsó-bazársori ajánlati feltételrendszer egyeztetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2015-től a badacsonyi strand hátsó részére kerüljön áthelyezésre a badacsonyi szüreti rendezvény.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 15.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                             dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő