Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 02. 26. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 02. 26. rendkívüli testületi jk

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 10/2014.


Készült: 2 példánybanJ E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 10.30 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.


Jelen vannak: Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné  Visi Erzsébet          képviselő                           (7  fő)


Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Horváth Márta                         osztályvezető

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Jerszli Judit                             igazgató

Pásztor László                         ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                igazgató

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Mórocz István                         Polgárőr Egyesület elnöke

Gerencsér Tamás                   pályázati referens

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető             (10 fő)


Lakosság részéről megjelent: 14 fő 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, a meghívott vendégeket, a munkát segítő alkalmazottakat és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


148/2014. (II.26.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1./ Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – Pályázati lehetőségek   bevonásával

2./   VN. Kft. likviditási helyzete

3./ Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló

Elmondja, hogy az ülés összehívására rendkívüli sürgősséggel a költségvetés tárgyalása miatt került sor, mivel a múltkor nem született végleges döntés, március 17-ig viszont a rendeletet meg kell alkotni. Emellett testületi elhatározás volt egy pályázati kiírás vizsgálata, mely lehetőséget teremthet – ha igény van rá – köztéri szobor elhelyezésére. A VN. Kft. likviditási helyzete tárgyú napirendet ő terjesztette elő az Igazgató úr levele alapján. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

149/2014. (II.26.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:


 1. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – Pályázati lehetőségek bevonásával
 2. VN. Kft. likviditási helyzete
 3. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
 1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – Pályázati lehetőségek bevonásával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Elmondja, hogy a bizottság közvetlenül a testületi ülés előtt ülésezett, ezért a jegyzőkönyv még nem készült el. Kéri a bizottság elnökét, hogy emlékezetből ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a II. határozati javaslat elfogadását javasolja, miszerint a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványhoz a Hősök terén felállított I. világháborús emlékmű restaurálása érdekében legyen a pályázat benyújtva.

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a pályázatot előkészítő kolléga szerint a kiírt pályázat a korábbi képviselői elképzelést nem tudja befogadni, ezért a bizottság inkább azt javasolja, hogy az I. Világháborús emlékmű legyen felújítva, mivel most van az I. Világháború kitörésének 100. évfordulója.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy egy ajánlatot látott a restaurálásra. Kérdezi, hogy mikor láthatja a testület a másik két ajánlatot.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez felmerült a bizottsági ülésen is, a pályázat beadásakor meg kell nevezni a felújító személyét.  A bizottság azt javasolta, hogy kérjünk be további két ajánlatot azonos műszaki tartalom mellett, és a legolcsóbb ajánlatot adó művész ajánlata kerüljön beépítésre.


Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a Képviselő-testület a januári ülésén határozattal elfogadottakat támogassa továbbra is, miután pályázati forrás is van rá, illetve a Nagyboldogasszony szobornak a Pálos kolostor révén igen is van létjogosultsága a településen. Javasolja megadni a lehetőséget önerő csökkentésére esetleges támogatások befogadásával, így induljunk a pályázaton.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázati referens leírta az előterjesztésben, hogy nem felel meg a pályázati célkitűzésnek ez a szobor. Kéri, hogy erről adjon bővebb tájékoztatást.


Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a pályázati kiírásban az szerepel, hogy előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be. Esetleg Kisfaludy Sándor vagy Udvardi Erzsébet emlékének ápolására gondolt.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület bármely variációt támogatja, a költségvetésben meg kell jelölni a fedezetét.


Krisztin N. László polgármester egyetért ezzel, a Pénzügyi bizottság ülésén nem került szóba, legalább fantomszerűen szerepeltetni kell az összeget.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy van-e konkrét helyszíne a szobornak.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy korábban a testület megfogalmazta, hogy a Forma Zrt-től kérjünk segítséget a szobor tájba illesztésére. Ha a testület az alapgondolat mellett foglal állást, erre vissza lehet térni, nem vagyunk elkésve.


Krisztin N. László polgármester továbbra is azt támogatja, hogy meg kell vizsgálni a település közterületeit abból a szempontból, hogy hogyan tudnának valamilyen művészeti alkotás segítségével megújulni.  Ennek a pályázatnak a beadását két okból is korainak tartja. Egyiket a Pénzügyi bizottság ülésén kifejtette, ennek költségvetési vonzata is van. A Képviselő-testület a megtett vállalásaival már túlfeszítette azokat a lehetőségeket, melyek rendelkezésre állnak.  Ezért ezt az újabb vállalást nem támogatja. A másik ok az, hogy a pályázati referens kiegészítése szerint a cél ugyan a pályázati kiírásnak megfelel, azonban bizonyos más szempontú pályázatok előnyt élveznek.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy szakrális tárgyú szoborról van szó. Nem látja az atya véleményezését, mely egyértelműen pozitív lenne, különös tekintettel a fejlesztés helyére.  Ha az önkormányzat viszonylag magas önrésszel megvalósítaná a szobrot, akkor is ezzel gond van. A lakosság többsége a szobor ellen van. Alapvetően pozitív és támogatható dolog lenne, de most nem látja a hátterét.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az atyával sms-t váltott, aki vasárnap kiprédikálta a templomban, hogy nem támogatja ezt a szobrot. Ismét leírta, hogy nem támogatja annak ellenére, hogy történtek egyeztetések.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem érti az egész folyamatot, hogy juthatott a testület idáig több hónap alatt. A szobrot 4 képviselő támogatta, társadalmi egyeztetés nélkül. Az egészet komolytalannak tartja, meg kellett volna előzni, hogy ekkora cirkusz legyen belőle.


Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy egyetlen olyan témát mondjanak, melyet nem osztotta meg eddig a testületet illetve a települést.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy amikor először szóba került ez a téma, módosító indítványt tett, melyet a testület többsége elutasított. Innentől minden egyéb vita felesleges.  Ha a normális menetet a testület betartja, akkor nem itt tart. Alapvetően azt mondja, hogy így már nem lehet támogatni.


Krisztin N. László polgármester egyetért abban, hogy mindennek van egy folyamata, most egy újabb döntés előtt áll a testület. Kérdezi, hogy a módosító indítványt, mely arra vonatkozott, hogy a Magyar Nagyboldogasszony szoborra vonatkozó pályázatot az eddigi számszaki és egyéb ismeretekkel adjuk be, az önrészt a költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítsuk, elfogadja-e a testület.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy utófinanszírozott a pályázat, ezért nemcsak az önrészt kell betervezni. Amennyiben a javaslat többséget kap, a teljes költséget tervezni kell.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez valóban így van. Csak a kiadási oldalon meg kell bontani, hogy önerő illetve pályázati pénz. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4  tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi


150/2014. (II.26.) számú határozatot

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – Pályázati lehetőség bevonásával

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap keretében megjelent pályázati kiírásra a Magyar Nagyboldogasszony szobor megvalósítása céljából nem nyújt be pályázatot.

Határidő:            elfogadásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság javaslatával oly módon, hogy kérjünk be még 2 árajánlatot azonos műszaki tartalommal, és a legolcsóbb ajánlat figyelembevételével kerüljön benyújtásra a pályázat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványhoz, a Hősök terén felállított I. világháborús emlékmű restaurálása érdekében, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


151/2014. (II.26.) számú határozatot

 1. Világháborús emlékmű restaurálása – Pályázati lehetőség bevonásával

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványhoz, a Hősök terén felállított I. világháborús emlékmű restaurálása érdekében.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy két azonos műszaki tartalommal az 1. pontban körülírt emlékmű restaurálása vonatkozásában árajánlatot kérjen be és a legolcsóbb ajánlat figyelembevételével a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.


Határidő:            elfogadásra azonnal, egyebekben

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető2./ Napirendi pont

VN. Kft. likviditási helyzete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. részére a közhasznú feladatok ellátása érdekében a 2014. évi költségvetés terhére 6.200 eFt tagi kölcsönt nyújtson, amely visszafizetési határideje 2014. szeptember 30. Megjegyzi, hogy voltak még javaslatok, melyek nem kaptak többséget.

Dr. Magó Ágnes képviselő szeretné, ha a testületi ülésen elhangoznának a bizottságok kisebbségi javaslatai is.


Orbán Péter képviselő elmondja, hogy javaslat hangzott el az ügyvezető azonnali felmentésére, illetve arra, hogy havi kimutatás szerint kapjon a VN. Kft. támogatást.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezen túlmenően több részről a cég racionálisabb működésére voltak javaslatok, melyekről nem történt szavazás. Kérdezi Pásztor urat, kíván-e kiegészítést tenni.


Pásztor László ügyvezető szeretné még egyszer kihangsúlyozni, ami a bizottsági ülésen is elhangzott. A dolgozók körében nem volt semmiféle hangulatkeltés, egyszerű tényként jelentette be, hogy fizetésképtelen lesz a cég, ha nem kap támogatást. A képviselők írásban megkapták támogatási igényüket havi szinten lebontva. A munkaerő gazdálkodással kapcsolatos elképzeléseket szintén leadta. Hozzáteszi, hogy a bizottsági ülésen nem volt alkalma elmondani, hogy megoldhatatlan, hogy csak egy minimális állandó létszám legyen, hiszen ha adódik egy feladat, nem lehet azonnal megfelelő végzettségű embert találni. Náluk speciális dolgok vannak, pld. egy traktorral való munkavégzéshez nem elég a B. kategóriás jogosítvány, egyéb igazolt végzettség is kell. Ez veszélyeztetné a működésüket. A hatékonyabb munkavégzéssel kapcsolatosan elmondja, lehet normákat megállapítani, de ilyet hasonlóan működő városüzemeltető cég esetében még nem hallott. Vigyázni kell a normák felállításával, hiszen pld. egy láncfűrésszel naponta egy ember eddig csak fél órát dolgozhatott, most engedélyezték az egy órás munkavégzést. Tehát naponta 8 megfelelő végzettségű embert kéne alkalmaznia a folyamatos munkavégzéshez. A likviditással kapcsolatosan elmondja, hogy tavaly szerencsésebb helyzetben volt a Kft, akkor 9 millió forinttal indították az évet, most csak 3 millió forint állt rendelkezésre, ezért van szükségük a támogatásra.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az induló összeg abból adódott, hogy egyrészt a gazdálkodásból maradt pénze a cégnek, illetve ÖNHIKI keretében történt konszolidáció, a szemétszállításból eredő kintlévőséget megkapták azonnal illetve volt még pár milliós tétel ezen túlmenően is, melyet a konszolidáció kapcsán átvállalt az állam. A 9 milliós kezdőállományon túl szükségük volt folyószámla hitelre is, így tudták év végére nullára kihozni a gazdálkodásukat, visszafizetve a hitelt. Kéri ezt átgondolni.


Forintos Ervin képviselő kéri Kárpáti Lajos urat, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén felolvasott emaileket ismertesse, mert azok a jogszabályokkal több ponton ütközhetnek. Kéri, hogy arra a Képviselő asszony reagáljon.


Kárpáti Lajos a T.E.T.T. Fórum elnöke elmondja, hogy február 21-én kapta Pásztor László ügyvezetőtől a következő emailt: Vasárnap a badacsonyi strandon feleségemmel találkoztunk Bettikével. Közölte, hogy fizetésemelést kapok, ha megszabadulok a Kőműves Attilától és a Rakics Annától. Azt válaszoltam, hogy ne nyugtalankodj, szerdán valószínűleg megoldódik a gondod. Túl lesz majd ezen is a cég. Nem olyannak ismerlek, hogy bárkit is kirúgnál bárki kérésére. A következő emailt 24-én kapta Pásztor Lászlótól: A gondom megoldódik, erről biztosítottak néhányan. Szombaton a Visi János hívott, hogy passzoljam át a badacsonyörsi MÁV épületet, majd ők családi vállalkozásban megcsinálják a bringa szervizt. Én meg úgysem leszek már sokáig ügyvezető. Erre nem válaszolt, személyes találkozót kért.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a badacsonyi strandon nem volt, nem találkozott Pásztor úrral. Budapesten tartózkodott. Arról nem tud, hogy az édesapja miről beszélt Pásztor úrral magánemberként, az egy dolog. De az biztos, hogy rágalmazás ügyében feljelentést fog tenni. Aki tudja, bizonyítsa. Ha az édesapja meg akarta volna, régen megszerezhette volna a vasútállomást, az épület a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületet évek óta foglalkoztatja. Polgármester úr tárgyalt is a MÁV-val arról, hogy adják oda közösségi célokra. Mindenkinek érdeke, hogy Badacsonyörsön történjen valami.


Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy kérte Kárpáti urat, hogy ezt a témát ne hozza szóba. A tényeknél maradva megerősíti, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselő ott volt a strandon. Elmondta, hogy ülés után bent felejtette a töltőjét.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ez nem most volt.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy igen, nem most volt, de itt visszatérő dolgok vannak. Amikor Rakics Anna lett a megbízott ügyvezető, tudomása szerint már akkor is felvetődtek bizonyos dolgok. A dolgozóknak az a félelme, évek óta úgy dolgoznak, hogy nem tudják, lesz-e és meddig helyük, és ez borzasztó helyzet. Ha ennyire fontos, hogy bizonyos személyek eltűnjenek innen, akkor azt nyíltan és határozottan egyszer és mindenkorra tisztázni kell. Mindenféle hírek terjednek, valami mindig történik, ami alátámasztja, hogy nem alaptalanul, de ezt ő nem hivatott eldönteni. A badacsonyörsi állomással kapcsolatos megjegyzi, hogy az legalább 10 éve kihasználatlanul áll, ezt Simonné Visi Erzsébet édesapjának is elmondta. Amikor Tóth úrral tárgyalt Szombathelyen a MÁV részéről, akkor elhangzott, hogy sokan érdeklődtek az elmúlt időszakban, de senki nem jött vissza, hogy komolyan érdekli a lehetőség. Tudomása szerint a bérleti díj 30 eFt volt. A MÁV ezért jutott arra, hogy eldózerolják az épületet, ha nem jelentkezik, akkor meg is teszik. Magánszemélyekkel nem hajlandók tárgyalni, csak az önkormányzat 100 %-os tulajdonú cégével álltak szóba. Véleménye szerint fontos az állomásépület, több annál, hogy egy egyszerű bicikli szerviz legyen. Budapest felől a település fogadókapuja lehet, közösségi térré alakítható.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem a bérleti díj, hanem az a feltétel hiúsította meg az együttműködést, hogy a bérlő köteles a peron síkosság mentesítéséről gondoskodni. Azt egyik testület sem merte bevállalni, hogy éjjel ott lapátolják az emberek a havat, és mégis elcsúszik valaki.


Folly Péter képviselő szerint a testület soha nem mondta és nem tett ráutaló magatartást a VN. Kft. megszűntetésére. Ha a testület meg akarná szűntetni a céget, mert találna egy jobban működő rendszert, mely a város polgárainak jobban tetszene, költséghatékonyabban működne, azt egy ülésen megtehetné. Sok probléma van, melyekről beszélni kell. Valóban lényegesen kevesebb támogatást ad az önkormányzat, mint a kezdetekkor. A közérdek az optimális egyensúly biztosítása, ezért kell mindenkinek dolgozni, megfelelően elosztott, szakértelemmel rendelkező létszámmal. Övön aluli politikai játszmának tartja, ha valami azt kommunikálja a dolgozóinak, hogy ki akarja rúgni a Rakics Annát és ő szeretné működtetni a Kft.-t. Bizonyítani kell, hogy mit tett, mennyit dolgozott ő alvállalkozóként és mennyit a testületi többi tagja.  Mindenkinek jobban kell végeznie a munkáját, nem pedig olyan dolgokkal vádaskodni, melyeket nem tud bizonyítani. Nyilvánvaló, hogy senki nem akarja a működéshez szükséges pénzt elvenni. Viszont az a reakció, ahogyan az ügyvezető a múltkori ülésen reagált, azt veti fel, hogy nem alkalmas a vezetői posztra.  A Kft. működése nem bizonytalan, meg fogják kapni most a működéshez szükséges pénzt. Ezért hazugság vagy félre kommunikáció volt, amit az ügyvezető tett.


Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy ő nem vádaskodott, csak elmondta, hogy az itt élő emberek, a dolgozók mit éreznek. Csak úgy lehet dolgozni, ha mindenki tisztában van a valós helyzetével. Az ülés után a tényeket közölte, azt, hogy a támogatást nem szavazta meg a testület, a munkabért mindenki megkapja, de a járulékokat már nem tudják befizetni. Jelen helyzet szerint a cég március elején fizetésképtelen lesz. A dolgozókat megtisztelte azzal, hogy a valós helyzetről tájékoztatta őket, nem pedig félre tájékoztatott.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a VN. Kft. történetét végigkísérve nyomon követhető a folyamat. A testület igazából nem nyilatkozik a Kft. felett, de próbálja a céget költséghatékonyabbá tenni. Ez úgy kezdődött, hogy Rakics Anna megbízott vezető után a 4 testületi tag szavazatával Pásztor úr lett megválasztva. Támogatja a Pásztor urat, mert tudja, hogy a cég megszűntetése milyen következményekkel járna, de erről most nincs szó. A testületnek fel kell vállalni a döntéseit. Javasolja, hogy határozza meg bárki, hogy milyen létszámmal működjön a Kft, ő a döntést végrehajtja. Nem szabad a céget ellehetetleníteni, Pásztor úr sem hozható ilyen kellemetlen helyzetbe.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy egy éve kapott egy névtelen levelet, melyben 4 ember neve szerepelt. Akkor ő kérte meg Pásztor urat, hogy ne távozzon a posztjáról, maradjon. Úgy látszik visszatérő dologról van szó. Ebből lehet következtetni. Egyik képviselő társa kérte annak vizsgálatát - ez jegyzőkönyvben is szerepel – hogy vállalkozó mennyiért végezné el ezeket a feladatokat.  Amikor képviselő lett, azt mondta, hogy a helyi vállalkozókat szeretné támogatni. Javasolja megvizsgálni, hogy ki mennyi munkát végzett az önkormányzatnak az elmúlt 10 évben.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy az önkormányzati megrendeléseket közbeszerzési eljárás előzte meg, a másik esetben nem. Be tudja bizonyítani, hogy ez a kérdés nem áll stabil alapon. Amennyiben ez a testület meg akarta volna szűntetni a Kft-t, az csak egy testületi ülés kérdése. Ezt nem tette meg, ezért nem érti, hogy mi támasztja alá a ti vádaskodásotokat. Négyen megszavazhatnák, hogy legyen szakfeladat, megspórolható lenne 4-5 fizetés. Az ügyvezetőnek vannak feladatai, melyet az önkormányzattal egyeztetve kell ellátni, annyi pénzből megoldva azokat, amennyit az önkormányzat biztosít rá. Ha a testület látja, hogy nem tud működni, akkor tárgyalások eredményeképpen átgondolható a döntés. Határozottan visszautasítja, hogy a jelenlévők többsége meg akarta volna szűntetni. Ezt bizonyítani kell.


Krisztin N. László polgármester ezt a vitát lezárja. Megjegyzi, hogy a megszűntetés nem hangzott el eddig sem, és most sem a képviselők részéről. Pontosítja, hogy nagyobb munkákat közbeszerzés előzi meg, bizonyos limit alatt pedig meghívásos pályázat, ajánlatkérés mellett történt a munkák végzése.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy többször is felmerült testületi ülésen az elmúlt 3 évben, hogy vállalkozóktól kérjünk árajánlatot azért, hogy tisztán lássa a testület, hogy mennyiért végezné el a munkákat egy vállalkozó, az ajánlat összevethető legyen a VN. Kft. költségeivel. Most sem kaptunk választ arra, hogy egy munkát mennyi idő alatt lehet elvégezni. Meg kell kérdezni pld. Folly Pétert, hogy egy vállalkozó esetében az a cél, hogy minél gyorsabban legyen egy munka elvégezve. E mögött semmi rosszindulat nincs, soha nem hangzott el, hogy meg kell szűntetni a Kft-t.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy kénytelen az elején kezdeni, örül annak, hogy ez előtérbe került. Sok támadás érte azért, hogy az előző ügyvezető felmentését ő terjesztette elő. Kezdeményezni szerette volna, hogy üljön le a testület a dolgozókkal, beszéljék át ezt a kérdést. Nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a cégnek van egy tulajdonosa. Igaz, hogy a magánszektor egy más világ, és a Kft-re valamennyi közpénzt költeni kell, munkabérre, vásárlásra, gépbeszerzésre, stb. De nem látja, hogy ez tudatosulna, hogy a képviselőktől is elvárja a lakosság, hogy a település képe szebb legyen. Azt mondják, soha nem nézett így ki a város. Tudomásul kell venni, hogy van egy bizonyos elvárás, ha valakinek munkahelye van, akkor dolgoznia is kell. Mondják, hogy kevés a bér, akkor például csökkentett munkaidőben legyenek foglalkoztatva. De ez nem lehetséges, a megoldáson el kell gondolkodni.  A testület nem öntheti meggondolatlanul a pénzt a cégbe. Az ügyvezető gondolhatta volna, - mivel a támogatásról szóló novemberi határozat nem került visszavonásra – hogy folyamatosan támogatni fogják a céget. Rakics Anna képviselőknek küldött levelét inkább nem részletezi. A dolgozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az önkormányzatnak, mint 100 %-os tulajdonosnak jogai vannak, ezeket a kérdéseket nem kellene kiélezni senkire. Együtt kell a döntéseket meghozni, személyeskedés nélkül. Személy szerint nem születnek döntések, ez félrevezető.  Bizonyos feladatok számonkérése történik. Az előző vezetővel is az volt a gond, hogy nem hajtotta végre a testület döntéseit, mely joggal elvárható lenne. Bármilyen magáncégnél a vezetőnek maximálisan figyelembe kell vennie a tulajdonos érdekét. Védje a dolgozóit, de az elvárásait egyértelműen határozza meg velük szemben. Mindenki nézzen magába, és döntse el, hogy rá vonatkozik-e a bírálat vagy sem, de ezzel állandóan ne a testületet vádolja. Azt mondták, hogy el akarja venni a VN. Kft. dolgozóinak a munkáját. Ilyet ő soha nem mondott, de a vezetőnek igen is el kell várnia egy bizonyos munkamennyiséget, nyugdíjas állások már nincsenek. Ezt meg kell érteni, és nem pedig azt hangoztatni, hogy a testület rosszindulatú, hiszen az elvárás nem egyenlő a rosszindulattal. Mélységesen felháborítja az állandó támadás, az, hogy csak fél információk jutnak el oda, ahová kell. A másik oldalon is önvizsgálatot kell tartani, így gördülékenyebben lehet dolgozni.


Pásztor László ügyvezető egyetért a tulajdonos teljesítmény elvárásával, érdekeivel. Elmondja, hogy a Felügyelő bizottság is párbeszédet javasol a képviselők és a Kft. között megelőzendő mindenféle rémhírterjesztést. Legyen bárki az ügyvezető, a párbeszéd fontos. Nagy bizonytalansági tényezőt jelent, hogy úgy érzik a dolgozók, hogy bizonyos képviselőket nem igazán érdekli a munkájuk, elvárásaikat megfogalmazzák, de nem mennek be hozzájuk bármit is kérdezni.


Forintos Ervin képviselő szerint, ha valaki felett ott van Demoklész kardja, kilátástalan helyzetben vélik a dolgozók a Kft. jövőjét. Hasonló helyzetben végezné a munkáját, de semmi pluszt nem fektetne bele.


Rakics Anna megjegyzi, hogy mivel több alkalommal megszólíttatott, elmondja a véleményét. Sajnálattal vette tudomásul, hogy csak két képviselő méltatta válaszra a magánemberként írt levelét. Úgy gondolja, hogy semmi sértőt nem írt, csak az igazat fogalmazta meg. Lassan 11 éve itt dolgozik, de egyetlen ülésen sem hangzott el dicséret a Kft. munkájára vonatkozóan. Ha jól elvégeznek valamit, akkor egy dicsérő szó nagy motivációt jelenthet. Nem ért egyet azzal, hogy a strand és parkoló bevételből minden megoldható. Horváth Ferenc Püb tag említette, hogy mi az, hogy mi eredményt próbálunk produkálni, mikor nonprofit cégről van szó. Valójában úgy dolgozunk, mint egy vállalkozó. A probléma 2010-től fennáll, a KFt. átalakítása többször át lett tárgyalva. Vállalkozók megkérdezése 2 éve megtörtént. Bízik abban, hogy a testületnek nem célja a Kft. teljes leamortizálása, elhangzott, hogy ezt már megtehette volna. Tudomásul kell venni, hogy ez az egyik legfőbb munkahely a településen. Az az állítás, hogy nem volt hajlandó egyik ügyvezető sem megfelelően kommunikálni a testülettel, visszafelé is igaz. Mindig volt valamiféle gát a mindenkori ügyvezető és a testület között. Hiányolja, hogy a testület nem szán akár egy egész napot a VN. Kft-re, ezt 25 napirend mellett nem lehet teljes mértékben kitárgyalni.


Németh László elmondja, hogy a szünetben az egyik képviselő úr azt mondta neki, hogy ha meg mer szólalni vele szemben a testületi ülésen, akkor nem lesz a Fő utcán járda felújítás. A Folly Péter képviselő tavaly nyáron volt nála, akkor volt a Pásztor úr felvétele, elhangzott, hogy felkérte Pásztor urat, hogy a következő 4 személyt ki kell rúgnia a cégtől: Rakics Anna, Kőműves Attila, Vargáné Szőke Judit, a negyediket most nem tudja. Pásztor úr azt válaszolta, hogy akkor teszi meg, ha megérdemlik. Ezt nem tagadhatja le Folly Péter.


Folly Péter képviselő tagadja, hogy ez elhangzott. Arra próbálta Németh úr rávenni, hogy tanúskodjon Kárpáti úr ellen. Ez a dolog lényege. Ez hangzott el.


Farkas Zoltán elmondja, hogy többször üzentek a testületnek, hogy jöjjenek be a vállalathoz és nézzék meg, hogy mi történik, mit dolgoznak az emberek éjjel-nappal. Nem kaptak választ, köszönetet semmiért. Így lehet egy céget tönkretenni. Ha Folly Péter úgy érzi, hogy a cégért van, miért nem jött be. Miért nem tették meg.


Folly Péter képviselő azt gondolja, hogy az ez irányú kritika jogos. Biztos, hogy hiba, hogy egyenként nem dicsérik meg a dolgozókat. Fontos a kommunikáció, Pásztor úrnak sokszor felajánlotta a segítségét, de nem igényelte, lehet, hogy úgy gondolja, hogy ellenség. Pedig mi akartuk, hogy ügyvezető legyen, ezért nem érti a kommunikációs problémát. Horváth úr azt mondta, hogy az önkormányzat 100 %-os cége nem nyereséggel dolgozik az önkormányzat felé, de minden más téren nyereséget kell előteremteni. A testület elvárása, hogy a bevételekhez minél nagyobb mértékben kell vállalkozói tevékenységgel hozzájárulni.


Simonné Visi Erzsébet megjegyzi, hogy ő a Kft. mellett volt. Elhangzott tőle a testületi ülésen, hogy a dolgozókat meg kell próbálni ösztönözni, erre sem született semmi javaslat a cégvezetés részéről. A javaslatot ki kellett volna dolgoznia. Ezt évek óta mondogatja. A település tudja, hogy a munkáért a dolgozók nincsenek megfizetve, ezért fontos az ösztönzés.


Rakics Anna elmondja, hogy nem érti az egészet, a képviselők 2012-ben már itt voltak. Akkor is felmerült, hogy mivel lehetne ösztönözni a dolgozókat, két oldalas javaslatot adtak át, melyet a testület megvizsgált. A két év alatt nem változott sok minden, át lett akkor tárgyalva, de abbamaradt az egész. Nincs meg a megfelelő kommunikáció. Minden évben kérik, hogy üljön le velük a testület egy meghatározott időpontban. Úgy nem lehet motiválni az embereket pld. Erzsébet utalvánnyal, hogy nem tudják kigazdálkodni a szükséges pénzt. Az ügyvezető úrral egyetért, ő is tájékoztatta volna a dolgozókat, hogy sajnos ez a helyzet. November óta nincs elfogadva a Kft. üzleti terve, a negyedik verziót készítették el, így nem lehet az évet megtervezni, nem lehet dolgozni.


Farkas Zoltán megjegyzi, hogy a testület úgy motiválta a dolgozókat, hogy elvette az étkezési jegyet és a munkaruhájukat. Semmit nem kapnak.


Németh László megjegyzi, hogy téved Folly úr. A bírósági idézést utána kapta meg, mint ahogy beszéltek.


Kárpáti Lajos elmondja, hogy ami az utcán elhangzik, arra is odafigyel, a vele született szociális érzék diktálja ezt. Elmondja, hogy miért érzi magát felelősnek a T.E.T.T. Fórum vezetőjeként. 4 alapító tagjuk került be a testületbe, akik többségben vannak, tevékenységükkel már nem elégedett. Folly Péterrel és Simonné Visi Erzsébettel szomszédok, baráti kapcsolatban voltak, amíg politikusnak nem adták magukat, akkor eltávolodtak. Megütötte viszont a fülét a beszélgetéseikkor, amikor a Képviselő úr túlságosan vállalkozói szemlélete került előtérbe. Olyanokat mondott, hogy miért veszne össze ezzel a szerencsétlennel, akinek nincs igaza, miért jó ez neki. Nem lehet ezzel a szemlélettel vezetni egy VN. Kft-t. A Képviselő úr szemlélete racionális, rentábilis, hasznot hajtó.  De itt az emberek máról holnapra élnek, munkahely nincs. Nem a képviselőség utolsó hónapjában kell az embereket megbecsülni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy természetesen nem azt akarja mondani, hogy az utca embere nem fontos, csak arra reagált, hogy a képviselő úr indulatos felvezetésében kiterítette, hogy szólaljon meg, aki ilyeneket mond.


Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy Kárpáti Lajosnak abban a tekintetben lehet hogy igaza van, hogy az önkormányzat működését túlságosan vállalkozói szemmel nézi, mely biztos hiba. De eredményorientált, próbálja az önkormányzatot jobb anyagi helyzetbe hozni. Badacsonytomaj a szomszédos településekhez képest elmaradott, ezen jó szándékkal próbál változtatni, nyilvánvalóan követ el hibákat. Belátja, hogy a Kft. nonprofit cég, ez más, mint az ő cégének a működése. Felvetődött, hogy a testület miért vásárolta meg a Kisfaludy házat. Azt mondja, hogy összességében nyilvánvaló, hogy az a közösség érdeke, hogy a VN. Kft. működjön, a munkaruhát sem akarják elvonni. Ha az önkormányzat bármilyen közfeladaton megspórol bizonyos összeget, akkor a pályázati rendszer segítségével ez 20-80 %-os beruházást jelenthet. Ez 10 milliós megtakarítással 50 milliós beruházás. Nem azt mondja, hogy a dolgozók bérén kell ezt megfogni, de a két érdeket kell közös nevezőre hozni a közös eredmény érdekében. Ez a testület feladata. Valószínű nem indul a következőkben, mert látja, hogy amit ő szeretne, azt nem lehet itt elérni. Elkezdődik az a szöveg, hogy ki a „gyüttment” Badacsonytomajon, idegen vállalkozó vagy nem, ez valakinek az érdeke lehet, de ezt épeszű közösségben nem lehet lényeg. Az lenne a cél, hogy a polgármester és a testület együttműködjön.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a VN. Kft. jövőjét biztosítva pályázhattak volna a Folly Arborétum felújítására, ezzel 5 évig biztosítva a cég működését. Ezt azonban a testület többsége nem támogatta.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy a Tapolcai Városüzemeltető Kft-vel valósult meg a beruházás, septében próbálják módosítani a cég SZMSZ-ét, azonban az NFÜ felfüggesztette a munkát. A területen perek vannak, úgy gondolja, hogy felelősségre vonások is lesznek. A Tapolcai nonprofit cég kockázatot vállalt az 5 éves fenntartási kötelezettséggel, 106 milliós beruházásról beszélünk. Közpénzt kockáztattak azért, hogy magánterületen mehessen a beruházás. Javasolja, hogy nézzen utána Tapolcán, mert nincs tisztában a tényekkel.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy de igen.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy néhány dolgot szeretne pontosítani és a helyére tenni. Elmondja, hogy a cég Kht-ként üzemelt, törvényi változás történt. El kellett dönteni, hogy milyen formában történik az átalakítás. Miután közhasznú feladatok is vannak a tevékenységben, ezért az akkori testület a nonprofit jelleg mellett döntött. Az elvárás a céggel kapcsolatosan az volt, hogy az elején az önkormányzat viszonylag nagy anyagi erőket adott direktben a feladatok ellátásához. Azonban tájékoztatva lettek, hogy az elvárás az, hogy induljon el a vállalkozói tevékenység is azért, hogy minél kevesebb önkormányzati direkt forintot kelljen a cég működésébe beletenni. Vállalkozói tevékenységgel teremtse meg a közhasznú feladatok ellátásának forrásigényét is. Ehhez a cég többféle segítséget kapott. Egyik, hogy bizonyos önkormányzati munkákat át tud adni az önkormányzat a 100 %-os tulajdonú cégnek anélkül, hogy versenyeztetné. Ezek eredménye segítséget jelenthet. A másik, hogy olyan vagyontárgyakat ad át üzemeltetésre, melyből profitot tud termelni, ilyenek a strandok és a parkolók.  Harmadik, hogy minden lehetséges módon generálja, hogy vállalkozói tevékenységet tudjon végezni a cég, munkákhoz jusson.  Előrelépés ezen a téren, hogy hatékonyabbá vált a gazos ingatlanok ellenőrzése, melytől azt vártuk, hogy a cég megbízást kap az ingatlanok rendezésére a magánszemélyek részéről. Ide sorolható a szénégetői beruházás is.  Bolla József volt igazgató védelmében elmondja, hogy üzleti szemmel abban az évben 10 milliós eredményt produkált a könyvvizsgáló jelentése szerint. Úgy gondolja, hogy ez a tulajdonos érdeke. A rossz gondolatok abból adódnak, hogy ez a folyamat zajlik. A mostani üzleti terv olyan javaslatot tesz, ahol a közhasznú feladatok 5 milliós segítséggel és vállalkozói eredménnyel nullára tudnának futni az év végére. Tehát eljutottunk onnan, amikor 60 milliós támogatást kapott a cég, most 5 milliót kap, így is nullára tudja hozni önmagát. De az a probléma, hogy a bevételek nyáron keletkeznek, így problémák vannak a finanszírozással. Kérdezi, hogy a testület nem adta meg a folyószámla hitel felvétel lehetőségét. Ezt nem érti, kéri megmagyarázni, hiszen nem kerül az önkormányzatnak pénzébe, a cég kigazdálkodja a kamatot. Nem pénzt kértek. Kéri, hogy erről valaki győzze meg, miért nem adjuk, hiszen évek óta eredményesen működnek. A Pénzügyi bizottság 6,2 millió forint tagi kölcsön biztosítását javasolta, mely két hónap finanszírozását oldja meg. Az volt a gondolat, hogy időközben a testületi ülésen lesz mód változtatni. Módosító indítványként javasolja, hogy a tagi kölcsön mellett a testület biztosítsa a 9 millió forintos folyószámlahitelt, mögötte a kézfizető kezességet.


Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy ha az önkormányzat biztosítja a forrásokat, az nulla forintba kerül, ha folyószámlahitelt vesz igénybe, az 300 eFt-ot jelent éves szinten.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület fejlesztéseket szeretne indukálni. Ebben a helyzetben célszerűbb folyószámlahitelt engedélyezni, mint pénzt adni, és nem elindítani a fejlesztéseket.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy adhat dicséretet a képviselő-testület a Kft. működésére vonatkozóan, de sokkal hitelesebb volna, ha azt az idelátogatók fogalmaznák meg. Ezzel a város kinézetére utal.  Az ő szemében eljött az ideje, hogy lehetőséget kapjon a Kft. vezetésére más személy. Nem a dolgozókról, hanem az összefogásról van szó, melyért a vezető a felelős. Javasolja pályázat kiírását a VN. Kft. igazgatói beosztására. Javasolja a következő bizottsági ülésen meghatározni a pályázat részleteit.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a gazdasági helyzetben előfordul, hogy az ügyvezetőnek abban kell dönteni, hogy elbocsát-e valakit vagy nem ad munkaruhát illetve cafetériát. Valószínűleg inkább nem ad munkaruhát. Ha a cég finanszírozása, üzletpolitikája javul, ezeknek a biztosítására lesz lehetőség.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy az egész finanszírozási kérdést nem érti. Miért gondolták, hogy az önkormányzat meg akarja vonni a támogatást. Az előző vezető idejében is kértek már havi pénzügyi jelentést, mert úgy látták, hogy nem egészen úgy működik a Kft., ahogy szeretnék. Erre testületi határozat is van. Az ügyvezető vagy a dolgozó nem mondhatja, hogy valamit nem csinál meg. Ez mindenütt így van, vannak vezetők és beosztottak.  Ha valaki nem felel meg vezetőnek, akkor jeleznie kell, hogy nem tudja megcsinálni a feladatot.  A feladatot végre kell hajtani, nem pedig azzal dobálózni, hogy ki a felelős. Nem arról volt szó, hogy meg akarja a Kft-t szüntetni a testület, csak körbejárta, hogyan, milyen összeggel lehet működtetni. Egy rendszer nem kövesülhet meg, és nem működhet évtizedekig ugyanúgy. A gazdasági környezet változik, miért várja el mindenki ugyanazt, a rugalmasságnak egy ilyen szervezetben benne kell lenni. Kéri, hogy ezt mindenki gondolja át. Tisztázni kell a játékszabályokat, azokat be kell tartani. Nem lehet senkinek a személyes szimpátiájára vagy bosszúja rovására írni a történteket. Rend nélkül nem lehet működni, nem érti, hogy miért nem lehet ezt felfogni. Csak rendet szeretnének a cégnél, hogy ne legyen ez mindig visszatérő probléma. Az üzleti tervet megfelelően kell felépíteni, sokáig nem tartotta elfogadhatónak, hisz olyan tételeket tartalmaz, melyek sorra megcáfolhatók. Azok nem minden esetben fedik a valóságot, nincs mindig teljesítmény mögöttük. Úgy gondolja, hogy semmiféle hátsó gondolat nincs, tudomásul kell venni mindenkinek, hogy el kell végeznie a dolgát.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem ért egyet azzal, hogy nincsenek stratégiai elvárások a céggel kapcsolatban. Folyamatosan kritizáltátok, amit felvázoltam. Kiáll az ügyvezető mellett, mert nem volt jó a testület nagyobb részének az az ügyvezető se, aki 10 milliós eredményt hozott, nem jó a mostani ügyvezető sem, aki csak folyószámla hitelt kér. Kérdezi, hogy a testület mit tett hozzá az elmúlt időszakban a Kft. működéséhez. Apró gondolatok jöttek, mint pld. a kamera felszerelése a strandi pénztárnál. Stratégiailag a testület nem tudott hozzátenni semmi újat, nem adta meg az a lehetőséget sem, amit megtehetett volna. A kilátó 10 milliós munkáját sem kapták meg, melyből 1 milliót tudtak volna produkálni. Ha az önkormányzat nem ad több támogatást, akkor legalább segíteni kell, hogy meg tudja termelni. A stratégiai elvárások nem fogalmazódtak meg igazából. A parkolókon és a strandokon kívül mást nem várhatunk el. Minél kevesebb forrást, minél hatékonyabban kell felhasználni. A kezdeti 60 millióhoz képest a jelenlegi 5 milliós támogatás nem annyira jelentős. Úgy gondolja, hogy ezen az alapon az ügyvezetőt nem etikus eltávolítani. Ha más indoka van, akkor azt kell jegyzőkönyvbe mondani.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ti választottátok meg Pásztor urat azzal a szlogennel, hogy itt a változás ideje. Szerintetek a 8 jelentkező közül ő volt a legalkalmasabb. Meglepi, hogy Rajzó Ildikó megint ezt a szlogent mondja indoknak egy cikluson belül többedszer. Javasolja, hogy a testület álljon ki a jelenlegi ügyvezető mellett és segítse a munkáját.


Rakics Anna kérdezi, hogy lehet-e az a módosító indítványa, hogy külön napirend keretében a VN. Kft. üzleti terve kerüljön teljes mértékben átbeszélésre, pontosítva, hogy mik az elvárások a Kft. felé.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amiről ő beszél, az nem üzleti terv kérdése. Stratégiai dolgokról van szó és részletkérdés, hogyan jelenik meg az üzleti tervben.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy adva volt a parkoló befejezése, a badacsonyi WC beruházás. Miért nem kapaszkodott ezekért a munkákért a Kft. Azt mondták, hogy nem tudják megcsinálni, rossz a dolgozók összetétele. Erre kéri a választ.


Rakics Anna megjegyzi, hogy senki nem kérte fel őket.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint ez nem igaz.


Farkas Zoltán felveti, hogy a Pásztor úr is jelezte a Hivatal felé, hogy a magántulajdonosok nem fizetik ki a Kft. dolgozói által végzett munkát, pld. azt, hogy karbantartják, megpucolják az ingatlanok kerítését.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ingatlanok előtti hóeltakarítás is ide tartozik. Ezekre az ügyekre rendeletet kell alkotni, és megpróbálni betartatni. Ez nem stratégiai kérdés.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a badacsonyi WC-vel kapcsolatosan nem igaz, hogy nem lett felkérve a Kft. Az ügyvezető úr azt mondta a testületi ülésen, hogy nem tudja a munkát elvállalni. A felújítás 6 millió forint. Az üzemeltetést is végezhetné a Kft. Ezekre kér választ.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy vállalkozónak jobb a mozgástere, mint egy önkormányzati cégnek. Például a Bányász strandra a vállalkozó megszerezte a működési engedélyt, az önkormányzat nem kapta volna meg. Emlékezete szerint elhangzott, hogy a VN. Kft. az önkormányzatnak nem dolgozhat haszonnal. Ha nincs meg a szakember gárdájuk a munka elvégzésére, akkor alvállalkozót kell bevonniuk. Ezt mondta el az ügyvezető az ülésen. Alapesetben ez úgy történik, hogy a vállalkozónak is marad haszna. Itt bicsaklott meg először a történet. Ebből le lehet vonni, hogy a jövőben úgy lehet segíteni a céget, hogy a közbeszerzést kikerülve kap bizonyos feladatokat, melyből eredményhez juthat, visszaforgatva azt a városra. Véleménye szerint az üzleti terv sorainak tárgyalására felesleges egy 50 fős összejövetel. Módosító indítványa arról szólt, hogy a Pénzügyi bizottság által támogatott 6,2 millió forint tagi kölcsönt biztosítsa az önkormányzat, emellett biztosítsa a 9 milliós folyószámlahitelt illetve mögötte a kézfizető kezességet. Tehát a 15 milliós likviditási problémát egy csomagban javasolja kezelni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy januárban 5 millió forint támogatást adott az önkormányzat a Kft-nek. Most adnánk 6 milliós tagi kölcsönt és 9 milliós folyószámlahitelt. Ez azt jelenti, hogy 20 milliót kap a Kft.


Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy nem azt jelenti. Adhatnánk 9 milliós tagi kölcsönt is azzal, hogy szeptemberben adják vissza. Az 5 millió a beszámoló szerint már el van költve bérekre és működésre.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az 5 milliót szeptember végéig a VN. Kft. az általa meghatározott fejlesztési céllal a településre visszaforgatja. Tehát ez nem támogatás.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosító indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


152/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. részére a közhasznú feladatok ellátása érdekében a 2014. évi költségvetés terhére 6,2 millió forint tagi kölcsönt, emellett 9 milliós folyószámlahitel kézfizető kezességét biztosítja, így a 15 milliós likviditási problémát egy csomagban kezeli.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri az ügyvezető urat, hogy az elhangzottak rendezésére – munkaruha és egyéb dolgok – készítsen előterjesztést a következő ülésre.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez nem szükséges, mert ügyvezetői hatáskörbe tartoznak.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az üzleti terv el lett fogadva és abban nem szerepelnek.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


153/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete – előterjesztés készítése a következő ülésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy az elhangzottak rendezésére – munkaruha és egyéb dolgok – készítsen előterjesztést a következő ülésre.


Határidő: 2014. márciusi testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Rajzó Ildikó képviselő javaslatát támogatja Pásztor László ügyvezető azonnali visszahívására, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi


154/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete – ügyvezető azonnali visszahívása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselőnek a VN. Kft. ügyvezetőjének azonnali visszahívására és az igazgatói beosztás pályáztatására vonatkozó javaslatát nem támogatja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületnek, mint tulajdonosnak folyamatos feladata a hatékony működés lehetőségének vizsgálata. Erre vonatkozóan felveti, hogy sajnos előfordul, hogy olyan közmunkás dolgozó kerül a céghez, aki később méltatlanná válik arra, hogy közterületen munkát végezzen. Véleménye szerint a badacsonytomaji átlag polgár nem tudja megkülönböztetni a közmunkást és a fix alkalmazottat, egy-egy ilyen negatív viselkedés rossz hatással van a cég megítélésére. A közmunkásokat az önkormányzat alkalmazza, munkavégzés tekintetében vannak a Kft-hez kirendelve. Fizetésüket az önkormányzattól kapják. Mindamellett örül annak, hogy a problémát a testület megnyugtatóan rendezte erre az évre, azonban egyetért azzal, hogy a vizsgálatokat továbbra is folytatni kell arra, hogy van-e olyan strukturális átalakítási mód, mely biztonságot teremt.


Krisztin N. László polgármester 12.20 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 12.30 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazók száma 6 fő.
Hiányzik Rajzó Ildikó képviselő

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen elfogadott javaslatokat ismertesse. Ezt követően kéri a bizottság elnökét, hogy a kisebbségi véleményekről is adjon tájékoztatást.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság az alábbiakról döntött: Reprezentáció, dologi kiadások csökkentése 300 eFt-tal, így 700 eFt lett. Személyi juttatás korrekciója 200 eFt-tal. Felhalmozási kiadásoknál plusz 3 millió a tervezéshez. 24 millió közvilágítás átkerült a tartalékba. 10 millió forint bekerült a felhalmozáshoz, mint pályázati önerő. Ennek fedezete a bérleti díj + adóbevételek 15 millió forintos megemelésével biztosítható. A testület megszavazta a VN. Kft. részére a 6,2 milliós tagi kölcsönt, mely a bevételi és a kiadási oldalra is bekerült. A költségvetés főösszege egyensúlyba került a változtatásokkal, a bevételi és kiadási oldal 934.333 eFt.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén kisebbségi vélemény nem volt.


Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a költségvetés III. fordulójába már bedolgozásra kerültek a BVKI-nál jelentkező tételek. Ha március 1-et követően a felmentési idő helyett táppénzen lesz a dolgozó, akkor a bér 33 %-át kell különbözetként betenni. Ez nem ismert előre, úgy gondolja, ha szükséges módosítható.  A többi járandóság tervezésre került.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az I. Világháborús emlékmű felújításának költsége szerepel-e.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy előfinanszírozott, 100 %-ban támogatott a pályázat. Ha nyertes pályázat lesz, akkor egy módosítással beemelhető.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a Polgármester költségtérítését a minimális összegre levenni. A Pénzügyi osztályvezető tájékoztatása szerint az októberi választások után a polgármester bérnövekedése a helyettes államtitkári fizetéshez fog igazodni. Javasolja 20 %-ra csökkenteni a költségtérítést.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez volt a második tétel, mely korrekcióra került.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a Sport egyesület részére az 1 millió forint ne legyen nevesítve. 500 eFt-ot javasol betenni a többi civil egyesületi támogatás közé. Ne legyen automatikus a támogatás, és a testület kapjon tájékoztatást, hogy mire használják fel. A Kulturális intézmény költségvetését javasolja 40 millióra levenni. Nem tudja elfogadni, hogy egy 1 milliós tétel kétszer van beállítva. A Lányi emléknapra betervezett összeget soknak tartja. A Múzeumi bevételekhez 4 millió forintot javasol beállítani, ez véleménye szerint reális, volt olyan év, hogy ennél több bevétel keletkezett az Egry Múzeumban. Megfelelő marketinggel kell ösztönözni a látogatottságot. A felhalmozásoknál a kiadási oldalon szerepel a vis maior illetve az Ibos út felújítása. Itt helyesen 1,5 milliónak kellene szerepelnie, a 3,5 millió vis maiorból érkezett, ezt kéri pontosítani. A Fő utcai járdafelújítással kapcsolatosan elmondja, hogy több helyről is hallotta, hogy nagyon előkészítetlen, először tisztázni kell a helyzetet. Nem tudja, hogy mire elég a tervezett 15 millió forint. A strandi bejárat fejlesztés tervezési költségéről tájékoztatást kért. Javasolja kivenni az óvodai gázkazán vásárlás 1 millió forintját, a határozatot visszavonni. Ha a pályázat nyer, akkor két kazán lesz, nem érti, hogy erre miért lenne szükség. Meg kell vizsgáltatni, hogy a régi hivatalépületben lévő kazán milyen állapotban van. A VN. Kft. alkalmazottai azt mondták, hogy a kazán működik, nem érti a problémát.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a múltkor döntés született a járda felújítására, bármilyen előkészítetlen is. Úgy tudja, hogy a 15 millió forint a kivitelezési munkákra vonatkozik. A régi kazánt szakember megnézte, az óvoda és egészségház fűtését, akár mindkettőt, meg tudja valósítani.  Viszont az áthelyezéshez tervekre van szükség. Örök problémát jelent az óvoda és egészségház közös fűtése, a távolság miatti nagy hőveszteség. Most ez megoldható lenne úgy, hogy a régi kazánnal lenne terveztetve az egészségház fűtése, időközben pedig kiderül, hogy nyer-e az óvodai pályázat. Ha igen, akkor ott azzal lesz megoldva a fűtés. Ha nem, akkor ráérünk 1 millióért vásárolni egy új kazánt. Az óvodai fűtő tekintetében azt az információt kapta, hogy a KLIK hozzájárult, hogy az iskola fűtője egy szerződéssel, térítésmentesen elláthatja az óvodában a fűtői feladatokat.


Forintos Ervin képviselő tudomása szerint arra született határozat, hogy április 30-ig készüljön egy terv, mely a műszaki paramétereket tartalmazza és azokat az esztétikai megoldásokat, melyek a jövőben nem okoznak költségvetési kihatással bíró akadályokat.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem így emlékszik.


Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mikor derül ki, hogy nyert-e a Norvég pályázat.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Bozzay Balázzsal sms-t váltott arról, hogy ha a pályázat nyer, a kivitelezés átvihető-e 2015-re illetve a látogató központ címén a költségvetésben lévő összeg hasznosításra kerülhet-e. Ez volt a két fő szempont. Papp Ildikótól az az információja van, hogy Norvégiában kormányváltás volt, a folyamatok lelassultak, nem tudunk semmit. A Norvég Alapból a tervezés fedezete meglenne. Kiemelt beruházás a Fő utca, de ha nem lesz terv, akkor nem tudunk pályázni.


Folly Péter képviselő szerint a racionális sorrendet fel kellene állítani. Ha tudnánk, hogy nyer a pályázat, akkor annak keretében kellene tervet készíttetni és utána mehetne a kivitelezés. Ha nincs nyertes pályázat, akkor az előbb vázolt verzió valósuljon meg.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a költségvetésben szerepel 8 millió forint a tervezésre. Ide a legfontosabb tervek beépíthetők, eddig a strand tervekre vállalt kötelezettséget a testület.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy szerepel-e a közvilágítás tervezése.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, mintegy 1 millió forintos összeggel.


Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy 2 héten belül kétszer voltak kint a gázszerelők az óvodában, mindent beállítottak a kazánon. Azóta nem aludt el, de nem megbízható.  A felállított sorrendet el tudja fogadni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő az így megmaradt egy millió forintot javasolja tartalékba tenni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a határozat visszavonására van szükség. Kéri, hogy aki a határozat visszavonásával illetve a megmaradó 1 millió forint fejlesztési tartalékba helyezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


155/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – óvodai gázkazán vásárlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2014.(II.13.) számú, az óvodai gázkazán vásárlására 1 millió forint összeg biztosítására vonatkozó határozatát visszavonja és az így megmaradó összeg fejlesztési tartalékba helyezéséről dönt.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az Ibos utca felújításánál azért nem csak az önrészt kell a felhalmozási oldalra betenni, mert a bevételi oldalon szerepel a 3,5 millió támogatás. A kiadási oldalon ezért a teljes összeget kell szerepeltetni. A tételes költségvetésben ketté lehet bontani, hogy az önrész és a támogatás külön szerepeljen, ennek nincs akadálya, de jelentősége sem, hiszen az egész összegnek kell szerepelnie.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a többi önkormányzat, az erdészet miért nem vállal részt a Kilátó felületkezelési munkálatainak egymilliós költségében.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytomaj önkormányzata pályázott, mi vagyunk a fenntartók.  Ez karbantartásnak minősül, nem lehet garanciális munka. De bárkit meg lehet szólítani.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy emlékszik olyan testületi határozatra, mely arra vonatkozott, hogy a kilátó leesett elemeit, a korlát javítását garanciában kell megcsináltatni, meg kell ezzel keresni a kivitelezőt.


Krisztin N László polgármester javasolja a kivitelezővel tárgyalás kezdeményezését. Elmondja, hogy az anyagban szerepel, hogy a klíma kivételre került. Az üdültetés nettó 600 eFt-os bevételéről a KLIK lemondott, javasolja az iskola felé biztosítani, pénzátadás címén kerékpártároló építésére.  Ha a KLIK-nek kell átutalni, fennáll a veszélye, hogy nem fogják az iskolának átadni.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető szerint olyan támogatási megállapodást kell kötni, melyben szerepel, hogy meghatározott célra kell felhasználni.


Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy a szerződéskötésnél erre figyeljen oda.


Simonné Visi Erzsébet képviselő a Polgármesteri Hivatalnál lévő 2 fő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatosan kérdezi, hogy szerződésük határozatlan idejű lesz-e és közalkalmazotti jogviszonyban fognak-e állni.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a két fő alkalmazása a költségvetésben munka törvénykönyvesként szerepel az év végéig. A Pénzügyi osztályról nyugdíjba menő kolléga pótlására köztisztviselői álláshelyet kell kiírni, mérlegképes könyvelői végzettséggel.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ő nem így van tájékoztatva, ez nem hangzott el eddig.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a létszám leépítési pályázattal élt az önkormányzat. A kormányrendeletnek megfelelően csak két esetben lehet köztisztviselői létszámot bővíteni. Feladatbővülés esetén vagy átszervezés esetén, ha az önkormányzat plusz feladatokat kap.  A hivatal esetében minden munkaterületnél előírás a megfelelő szakképzettség, csak annak birtokában vehető fel bárki.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy csak májusig legyen a két fő bére betervezve.  A nyugdíjba menőket pályázat útján, megfelelő szakképesítéssel kell pótolni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy minden közszolgálati álláshelyre pályázatot kötelező kiírni a törvény szerint. Ketten mennek az idén nyugdíjba, szeptemberben illetve decemberben. Függőben van a honlap tartalommal való megtöltése, melyről márciusban előterjesztés készül. A januári testületi határozat értelmében többféle alternatívát kell kidolgozni. Az egyik fő rendelkezik olyan végzettséggel, hogy ezt a munkát meg tudná csinálni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy elkerülte a figyelmét, hogy a két fiatal munkatörvénykönyvesként lett beállítva. Bíró Gábor informatikus, Berecz Nikolett pedig ifjúsági és sportreferens, mely vonatkozásban a testületnek voltak olyan vállalásai, melyeket jó lenne végigvinni. Ezen túlmenően egy fél munkaidős pályázati munkatárs nagyon hiányzik a rendszerből, erre a munkára nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.  Úgy érzi, hogy a két fiatal bizonyította, hogy jól dolgozik, középtávon képzéssel biztosítható, hogy a helyi, kvalifikált fiatalok a településen maradhatnának.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a munkájukat a Hivatal vezetése látja, nyilván szükség van rájuk. De a testületet joggal érheti vád, hogy nem az előírás szerint, pályázattal kerül be valaki a rendszerbe, hanem „itt marad”. Így ha egy pénzügyes szívesen dolgozna az önkormányzatnál, labdába sem rúghat.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem a pénzügyes munkakörre akarja a fiatalokat kiképeztetni, a vagyongazdálkodás, pályázatírás terén is szükség van szakemberre. Ők munka törvénykönyvesként dolgoznának egyelőre.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a korábbi munkaerő gazdálkodással kapcsolatos pályázat mennyiben kizáró ok a továbbfoglalkoztatásban. Ezt kéri elmagyarázni, mert nem egészen érti.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázat közszolgálati tisztségviselői álláshelyre vonatkozott.  Itt munka törvénykönyves foglalkoztatásról van szó.  Erre vonatkozóan még annyi megkötés van, hogy a munkatörvénykönyvesek létszáma nem haladhatja meg a köztisztviselői létszám 10 %-át.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint már most több munkatörvénykönyves van, tehát a javaslat már most megbukott.


Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a testület vegye ki a költségvetésből a badacsonyi Egry sétány járdafelújítását is, mert az nem magyarázható, hogy 8 ember kérelmét befogadja, a 250 emberét pedig elutasítja. Megjegyzi, hogy a költségvetésben nem szerepel az ingatlan értékesítés, ezt összegszerűen jelölni kellene.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kijelölt ingatlanokra nincs érdeklődés.  Be lehet állítani egy összeget, de az csak egy fantom szám lenne, és nehéz helyzetbe kerülhet miatta az önkormányzat.  Nem hallott olyat, hogy a Fő utcai járdát ki kell venni a költségvetésből, csak a tervezés tekintetében hangzott el pontosítás. Ráadásul a pénzügyi fedezete is megvan.


Horváth Márta osztályvezető kérdezi, hogy csak a járda burkolására vagy az egész Fő utca rekonstrukciójára készíttesse el a terveket. Csak a második verziónak látja értelmét.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca teljes rekonstrukciójára kérjünk mielőbbi ajánlatokat.


Jerszli Judit intézményvezető megjegyzi, hogy kiállna azon egy milliós tétel mellett, mely egyedüliként az itteni lakosság közművelődését célozza meg.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ő azt kifogásolta meg, hogy miért szerepel két helyen a Trianoni megemlékezés és az Aradi vértanúk napja, és miért kerülnek ennyibe. Az a gond, hogy nem látja, hogy bizonyos rendezvények miért kerülnek többe, mint tavaly. Ez volt az előző igazgatóval is a probléma. Ő is szervez rendezvényeket Badacsonyörsön, tudja, hogy mi mennyibe kerül. Miért nem kaphatnak a képviselők egy konkrét elképzelést.


Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy március 15-én az idén nem a helyiek adnak műsort, az iskolások síelnek. Ezért van 150 eFt-tal tervezve ez a program.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy biztosítsa a programot a Himfy Irodalmi Kör.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kapcsolattartót most rúgta ki a testület, a másik fontos szervezőt és résztvevőt pedig a Keresztury házból távolította el. Ezek után azon sem kell csodálkozni, ha feloszlanak.


Jerszli Judit igazgató kérdezi, hogy a Keresztury házat mennyire kell számba venni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy kell.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Fodor József elbocsátásával kapcsolatos költségek közel azonosak, mintha év végéig dolgozna. Az új igazgató asszonyt segíthetné, mivel új ezen a pályán. Az önkormányzati rendezvényszervezést, a kötelező ünnepeket nem szabad összehasonlítani a BÖÉE műsoraival, melyek a tagok örömére vannak szervezve. Javasolja átgondolni Fodor úr december 31-ig történő foglalkoztatását, mely 5 havi bért jelentene pluszban, a felmentési időt és a végkielégítést beszámolva.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy ezek kifizetése mindenképpen kötelező.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület októberben befejezi a mandátumát, a kulturális évadot le tudja zárni.  Előfordulhat, hogy az új testület teljesen más koncepcióban fog gondolkodni, ezért tette a javaslatát. Tudja, hogy ebben már van döntés, de ismét átgondolásra javasolja, hogy nem maradhatna-e december 31-ig a munka segítésére. Kérdezi, hogy milyen érdemi javaslatok vannak eddig, mely a számokat módosítja.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Sport egyesület 1 millió forintja helyett 500 eFt kerüljön a Civil Szervezetekhez. A BVKI költségvetését 40 millióra kell csökkenteni. Az Egry Múzeum bevétele 1.460 eFt-tal emelkedjen, illetve a gázkazán legyen kivéve.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az Egry Múzeum bevétele lufinak tekinthető, akkor tudja elfogadni, ha a másik oldalon nevesítve lenne a pályázati önerő, akár más témában is.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 2013. évi teljesítés 2.100 eFt. Nem tudja, hogy lesz-e az előző évihez képest olyan kiállítás, mely alátámasztja a növelését.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs ilyen, pénzügyileg még a herendi kiállítás is bukást jelentett.


Orbán Péter alpolgármester 13.15 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosultak száma 5 fő.


Tamás Lászlóné osztályvezető javasolja, hogy maradjon a bevételi oldalon a 2 millió forint, ez nem zárja ki a többletbevételek keresésének lehetőségét.


Krisztin N. László polgármester nem támogatja a Sport egyesülettel kapcsolatos javaslatot, az elnök úr kimutatásából látható, hogy reálisan szükségük van a pénzre. Ettől függetlenül a módosító indítványt tesz fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatával, miszerint a Sport egyesület részére az 1 millió forint ne legyen nevesítve, helyette 500 eFt szerepeljen a többi civil egyesületi támogatás között, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


156/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Sportegyesület támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Sportegyesület részére az 1 millió forint ne legyen nevesítve, helyette 500 eFt szerepeljen a többi civil egyesületi támogatás között. A támogatás ne legyen automatikus, a felhasználásáról a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Múzeumok összbevételének 4 millió forintra való emelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi157/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Múzeumok összbevételének emelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Múzeumok összbevételének 4 millió forintra történő emelését nem támogatja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki hajlik arra, hogy a létszámügyet újragondolja a kultúra tekintetében, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


158/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – BVKI létszáma

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kultúra tekintetében a létszámügyet újragondolja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ez mit jelent. Fodor József tovább lesz-e alkalmazva.


Orbán Péter alpolgármester 13.17 órakor visszaérkezett a terembe.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. A múltkori szavazással olyan helyzetbe kerültünk, hogy a vezető választás miatt a létszám az engedélyezettől eggyel nagyobb lett. Most arról szavazott a testület, hogy engedélyezi-e a létszám emelését azáltal, hogy a Fodor urat megtartja. Bár mást is elbocsáthatott volna az igazgató asszony, de ez nem jutott eszébe.  Most miután tudjuk, hogy ki az a személy, akit kénytelen elküldeni, tudjuk, hogy közel annyiba kerül az elküldése, mintha december 31-ig megtartanánk ennek az évnek a segítésére, ezért tette a javaslatát a létszám megemelésére. Így értette, ez a módosító indítvány. A másikat kéri áthúzni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2014. december 31-ig a BVKI létszáma 6 főre emelkedjen, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


159/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – BVKI létszáma

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a BVKI létszámának 6 főre emelését 2014. december 31-ig.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az iskola 600 eFt-ja szerződésbeli, jogi kérdés.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a Képviselő-testület jelölje meg a felhasználás célját.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskolaigazgató elmondása szerint fedett kerékpártárolót szeretnének létesíteni az összegből. A két fiatal továbbfoglalkozásáról kéri a testület döntését.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a korábban ismertetett 10 %-os szabály 2012. július 5-ig élt, ma már nincs ilyen korlátozás a munkatörvénykönyves foglalkoztatottakra vonatkozóan.


Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványában javasolja december 31-ig foglalkoztatni a két személyt.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pénzösszeg az év végéig be van tervezve a költségvetésben, a szerződésben a foglalkoztatás idejét rögzíteni kell.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy helyi magasan kvalifikált fiatalokat tudunk foglalkoztatni, ha ürülnek az álláshelyek, beiskolázhatók. Kéri, hogy aki a módosító indítványt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


160/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – munkatörvénykönyves foglalkoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalnál pályázati támogatással és Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződéssel foglalkoztatott két fő munkavállaló továbbfoglalkoztatását támogatja 2014. december 31-ig Mt. szerinti munkaviszony keretében.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N: László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kulturális intézmény költségvetés csökkentése is felmerült 40 millió forintra, ez 2.309 eFt dologi kiadás csökkentést jelent.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 40 milliós tételt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással meghozza az alábbi


161/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Kulturális Intézmény költségvetésének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 40 millió forintban fogadja el.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Simonné Visi Erzsébet képviselő a strandfejlesztésre kérdez rá.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 15 millió forint benne van a költségvetésben, a 20 millió kikerült.


Horváth Márta osztályvezető kérdezi, hogy mi indokolta ezt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 40 milliós hiányt el kell tűntetni a költségvetésből. Azt nézték meg, hogy mi a realitása, hogy egy adott pénzösszeget az idén ki kell fizetni.  Ő javasolta, hogy 15 millióval növeljük a bevételi oldalt és vegyük ki a közvilágítást. Felhívja a figyelmet a költségvetés instabilitására. A 24 millió forint fejlesztési tartalékba kerül.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ezek szerint a járdán kívül nem marad más nevesítve, közvilágítás sem lesz.


Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az előbbi javaslatokkal a költségvetés nullás volt.


Krisztin N. László polgármester szerint az a megoldás, ha minden fejlesztési tartalékba kerül. A közvilágítás kerülne tartalékba. A járda kiegészülne azzal, hogy a tervezési soron lévő összegekből meg kell terveztetni a Fő utca rekonstrukcióját. Csak így lehet nekiállni a járda felújításának.  Legalább az engedélyes terveket el kell készíteni, a pályázatokhoz is általában azt kérik.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a BÖÉE vezetőségi ülésén a közvilágítás kiépítését javasolták, a településrészek összekötésének nagy jelentősége van, fontosabb, mint hogy a ciklus utolsó napjaiban járda létesüljön.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a járdafelújítást több száz ember írta alá. Csak egy javaslat volt a közvilágítás kivétele.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az egyesületnek 525 fős tagsága van, ha kell, az aláírást ő is tudja hozni.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ebből mennyi a helyi lakos.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az nem számít, a nyaralótulajdonosok is adót fizetnek.


Horváth Márta osztályvezető felveti, hogy a közvilágítással kapcsolatos LED-es tájékoztatás során elhangzott, hogy a kiépítetlen szakaszokat is kiépítenék. Ebbe a csomagba javasolja behelyezni, költségbecslést kérni rá.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az jelent gondot, hogy egyelőre beláthatatlan időben fog megvalósulni, arról nem beszélve, hogy jogilag legalább három ponton bele lehet kötni. Megjegyzi, hogy a visszavásárlási garancia miatt a szerződést nem fogja aláírni a 90 milliós projektre.  Nem látta a szerződést, de vannak fenntartásai a dologgal kapcsolatosan. Másik fenntartása a közbeszerzés, a harmadik pedig a közvilágítási normatíva. Tudja, hogy ezt jelenleg vezeték km-re adják, de ez bármikor változhat.


Mórocz István PEB elnök megköszöni a Képviselő-testületnek a 2013. évben nyújtott támogatást, mellyel az Egyesület elszámolt. Köszöni, hogy a 2014. évi költségvetésben is meg van jelölve részükre 350 eFt. Elmondja, hogy március 8-án délután 14.00 órakor közgyűlésük lesz az iskolában, mindenkit szívesen látnak.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a 71-es út melletti Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítás kiépítése kerüljön be a költségvetésbe.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mennyi a fejlesztési tartalék, ha ezt nem veszi figyelembe.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 37.809 eFt, ebben a 24 millió szerepel.


Krisztin N. László polgármester szerint ekkora költségvetésnél 30-50 milliós fejlesztési önerő csomagnak lennie kell.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ebben a fejlesztési tartalékban benne van a kisajátításra kivett 10 milliós tétel is.


Krisztin N. László polgármester szerint ez az idén nem fog teljesülni.  Nem dönt könnyen ebben a helyzetben, de pályázati pénzzel kellene több lehetőséget teremteni.  Akkor érezné biztonságban a közeljövőt, ha legalább 40 millió forint lenne a szabad pénzeszköz, így 4-500 milliós fejlesztési forrást lehetne idehozni.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a Céh Turisztikai Egyesület minden évben kap 5 millió forintot, ez 10 év alatt 50 milliót jelent, melyből sok mindent meg lehetett volna csinálni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt nem szabad így összevetni, ilyen alapon akár az óvodát is be kellene zárni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az elmúlt három évben Badacsonytomajon elkészült a Csiki parkoló, a Stimmel üzlet előtti járda, Badacsonyban az illemhely felújítás, Badacsonyörsön viszont nem történt semmi. Az ott élő lakosság is megérdemelné, hogy kapjon valamit.


Krisztin N. László polgármester szerint ilyen alapon Badacsonyra kellene folyamatosan költeni, amíg nem indul be jobban az idegenforgalom és az lehetne visszaforgatni. De a rendszer nem így működik.


Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a közvilágításhoz pályázati forrást lehet-e igénybe venni.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy nagyobb városokra volt pályázat kiírva.


Folly Péter képviselő javasolja tartalékba rakni a felét azzal, hogy a pályázati önrészt elkülönítjük és félévkor megvizsgáljuk a lehetőségeket. Javasolja az évi pénzügyi folyamatoktól függővé tenni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a javaslatot el tudja fogadni, de a múltkor arról volt szó, hogy 1 millióért LED-es közvilágítást terveztet a testület. Ha a közvilágítás kiépítéséről születik döntés, akkor ezzel a típussal javasolja, annak ellenére, hogy a költségei nagyobbak.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy nem az önkormányzaté a terület, ezért az állammal egyeztetni kell, hónapokba kerül, mire minden lebonyolódik.


Krisztin N. László polgármester szerint alternatíva lehet, hogy nem lesz LED-es közvilágítás, hanem Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítás kiépítésére kell irányítani a figyelmet.


Orbán Péter alpolgármester szerint ez nem lehet komoly javaslat.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a GYVILL Kft. Badacsonyörsre vonatkozó ajánlatát látta.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért, mert az 2-3 hónappal ezelőtt készült, akkor még nem hallottunk a LED-es lehetőségről.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az egy hozzávetőleges ajánlat, melyben szerepel, hogy a tervek elkészülte után tud pontos költséget mondani.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület határozatának megfelelően a költségvetés tartalmazza a forrást a tervezésre, mely a hiányzó szakaszok nélkül kb. 1 millió forint. Ez a szakasz mintegy 200 eFt-ot jelentene pluszban.  Javasolja ketté választani a közvilágítási projektet, megmarad a közvilágítás fejlesztése sor a 71-es út mellett 12 millió forinttal.  A másik 12 millió forint fejlesztési tartalékba kerül.  Arra vállaljunk kötelezettséget, hogy a tervek ismeretében a tényleges kivitelezési költségeket megtudva felülvizsgáljuk június 30-ig a költségvetést, illetve pályázati lehetőséget keresünk, amivel megvalósítható a projekt. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


162/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási fejlesztési projektet különválasztja az alábbiak szerint:

 1. Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti szakaszt megtervezteti.
 2. a fejlesztéssel érintett és fennmaradó közvilágítás fejlesztése - 71-es út mellett - előirányzatot 12 millió forinttal elfogadja.
 3. a rendelettervezetben szereplő 12 millió forintot fejlesztési tartalékba rendeli.
 4. kötelezettséget vállal arra, hogy a tervek ismeretében a tényleges kivitelezési költségeket megismerve 2014. június 30-ig felülvizsgálja a költségvetést, lehetőség szerint pályázati források felkutatása mellett.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát egy csomagban teszi fel szavazásra, kivéve belőle a közvilágítást.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri ismertetni a tételeket.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a személyi juttatás 200 eFt-tal, reprezentáció 300 eFt-tal csökkent. A tervezéshez plusz 3 millió került beépítésre, 24 millió forint közvilágításra tervezett összeg 50 %-a tartalékba kerül, 50 %-a pedig a felhalmozási kiadásokhoz. 10 millió forint bekerült a felhalmozásokhoz, mint pályázati önrész. Adóbevételek és bérleti díjak összege 15 millió forinttal nőtt. Tagi kölcsön került beépítésre 6,2 millió forint összegben a kiadási és bevételi oldalon. A Sportegyesület támogatása 500 eFt-tal csökkent. A művelődési háznál 2.309 eFt-os dologi csökkentést kell végrehajtani. A gázkazán vásárlás összege kivételre került. Ezek a költségek a fejlesztési tartalékba kerültek át.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sporttevékenységet olyan mérvű települési érdeknek tartja, hogy kénytelen lesz az újratárgyalását elrendelni. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat.


Folly Péter képviselő javasolja az eredeti összeget visszatenni a tartalékba, és az egyesület írja le, hogy mire akarják fordítani.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a Sportegyesület elnöke soha nincs jelen az ülésen, ha valamit kér, akkor legalább jöjjön el.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ő megkapta a beadványukat. 36 fiatal sportol, 99 %-ban helyiek.


Krisztin N. László polgármester javasolja átgondolni a döntést. Kérdezi, hogy van-e lehetőség az újraszavazásra.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy más határozati javaslatot kell feltenni.


Orbán Péter alpolgármester 1.050 eFt támogatást javasol az egyesületnek.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


163/2014. (II.26.) számú határozatot

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló – Sportegyesület támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2014.(II.26.) számú határozatát akként módosítja, hogy a Badacsonytomaji Sportegyesület részére 2014. évben 1.050 eFt támogatást biztosít. A támogatás összegét 2014. évi költségvetésében elkülöníti.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti a költségvetés főösszegeit az alábbiak szerint: Költségvetés főösszege 932.024 eFt. Felhalmozási kiadások 260.570 eFt, tartalék 42.259 eFt, melyből általános tartalék 10 millió forint, céltartalék 7 millió forint, fejlesztési tartalék 25.259 eFt.  Működési kiadás személyi juttatása 121.355 eFt, munkaadókat terhelő járulék 33.878 eFt, dologi kiadás 169.872 eFt. Intézmény finanszírozás 240.986 eFt, egyéb működési célú kiadások 80.494 eFt, az új számvitel törvény szerint az önkormányzat költségvetési bevétele 432.603 eFt, finanszírozási bevétel 499.421 eFt, költségvetési kiadás 691.038 eFt, finanszírozási kiadás 240.986 eFt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges. Kéri, hogy aki elfogadja a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.(III.07.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több kitűntetést március 15-én kellene átadni, ehhez rendkívüli ülésre lenne szükség. Javasolja, hogy a Képviselő-testület térjen el a rendelettől, és a 10. Városnapon adja át azokat. A márciusi testületi ülésen kerüljön eldöntésre, hogy kik kapnak kitűntetést. Eddig március 15-én szabadtéri ünnepség keretében történt a kitűntetések átadása, ekkor még nagy a valószínűsége, hogy az idő is rossz lesz. Kéri, hogy aki a javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi


164/2014. (II.26.) számú határozatot

Kitűntetések átadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról, rendjéről szóló 2/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti március 15-én átadandó kitűntetéseket a rendelet 16.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 10. Városnapon adja át.
 2. márciusi soros ülésén dönt a kitüntetettek személyéről.
Határidő: elfogadásra azonnal

márciusi soros testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőKrisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 14.30 órakor bezárja.K.m.f.


Krisztin N. László                                                            dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő