Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 06. 28. rendkívüli testületi
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 06. 28. rendkívüli testületi

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 28/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 8.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Forintos Ervin                         képviselő

Simonné Visi Erzsébet          Képviselő-testület

(4 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     költségvetési- és adóosztály vezető

Nagy Lászlóné                        intézményvezető

Csizmarik Béláné                   intézményvezető

Krisztin N. Lászlóné                pályázó

Szilágyi Szabolcs                   Sourcing Hungary KFt. képviseletében

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

(8 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, meghívott vendégeket és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Forintos Ervin  és Simonné Visi Erzsébet képviselőtársait megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

554/2013. (VI.28.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Forintos Ervin és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

555/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

 1. 1. Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné

 1. 3. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 6. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2.
  hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. CLUB 67. Bt. kérelme bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 9.00 órára egy másik tárgyalásra kell sietnie. Az előterjesztéseket a bizottságok megtárgyalták, kéri, hogy mindenki igyekezzen röviden megtenni a hozzászólását.

 

1./ NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti az iskola igazgatóját, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál.

Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Humán Ügyek Bizottsága ülésének levezető elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az intézményvezető asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az ifjúságvédelmi feladatokat igazgatói kinevezését követően is Krisztin N. Lászlóné fogja-e ellátni.

 

Krisztin N. Lászlóné elmondja, hogy más fogja végezni ezt a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a nevelő testület és egyéb iskolai alkalmazottak egész éves munkáját. A beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

556/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2./ NAPIRENDI PONT

Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Krisztin N. Lászlónét, aki az intézményvezetői álláshelyet megpályázta. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Humán Ügyek Bizottsága ülésének levezető elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. Lászlóné a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetői munkakörre való megbízását az oktatásért felelős miniszternek javasolja.

 

Krisztin N. László elmondja, hogy az előterjesztés részleteiben mindent tartalmaz. Kérdezi a pályázót, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Bejelenti érintettségét, ami azt jelenti, hogy a szavazáson jelen lesz, de nem fog szavazni.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy érintettsége okán a szavazásból kizártnak tekintendő, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


557/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatos vélemény kérése – szavazás érintettségről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez kapcsolódóan a szavazásból nem zárja ki.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat, hogy a szavazás eredménye mit jelent.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szavazásból a testület nem zárta ki, de személyes érintettség miatt nem szavaz. Jelenlévőnek kell tekinteni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

558/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Javaslat a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetői munkakörére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva Krisztin N. Lászlóné intézményvezetőként történő megbízását az oktatásért felelős miniszternek javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetői munkakörére.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

3./ NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Nagy Lászlóné óvodavezetőt, kéri, hogy az óvodát érintő napirendek tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál.

Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet képviselő Humán Ügyek Bizottsága ülésének levezető elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető a beszámolóval kapcsolatosan megjegyzi, hogy az előtető javítása még nem fejeződött be.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetői értekezleten azt a tájékoztatást kapta, hogy elkészült a munka. Kéri a Jegyző urat, hogy győződjön meg a valós helyzetről. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

559/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. évi nevelő munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megköszöni a nevelő testület és egyéb alkalmazottak egész éves munkáját és a nyári szünetre jó pihenést kíván a kollektívának.

 

 

4./ NAPIRENDI PONT

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Humán Ügyek Bizottsága ülésének levezető elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az intézmény vezetőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás sincs jelenlévők részéről. Kéri, hogy aki a Pedagógiai Program elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

560/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

-            Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

5./ NAPIRENDI PONT

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Humán Ügyek Bizottsága ülésének levezető elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatását javasolja – a fejlesztési tartalék terhére -  a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

Nagy Lászlóné intézményvezető elmondja, hogy az előterjesztésben jelölt összeg tovább csökken az állami normatív támogatással illetve ez évben csak 3 havi munkabért kell kifizetni, a december havi munkabér már a 2014. évi költségvetést terheli.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy maximálisan támogatja a pedagógiai asszisztens bevonását, viszont továbbra sem ért egyet a konyhai kisegítő és a pedagógiai asszisztens együttes alkalmazásával, különösen nem a fejlesztési keret terhére. Miután a céllal egyetért, a szavazásnál tartózkodni fog.

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a gyermeklétszám folyamatosan csökken.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a tagönkormányzatok döntését is meg kell várni. Ha Badacsonytomaj képviselő-testületénél támogatást nyer a javaslat, az még nem jelent végleges döntést. A következő napirendi pontra vonatkozó előterjesztésből kitűnik, hogy a gyermeklétszám jelentősen csökken, ezért véleménye szerint nem feltétlenül szükséges a 3 csoport fenntartása. Viszont több tényező indokolja, hogy maradjon a jelenlegi csoportlétszám, pld. a csoportszobák mérete is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a HEP-ben szerepel ennek a negatív demográfiai folyamatnak a részbeni kezelésére bölcsőde vagy bölcsődeszerű ellátás biztosítása az intézmény keretein belül.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy két éven belül három óvodai dolgozó fog rendelkezni a bölcsődés korú gyermekek ellátását biztosító végzettséggel.

Krisztin N. László polgármester javasolja a demográfiai folyamatok pedagógiai következményeinek folyamatos követését, és a szükséges lépések megtételét a helyzet kezelésére.  Ettől függetlenül kéri, hogy aki a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásával egyetért a fejlesztési keret terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

561/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Pedagógiai asszisztens foglalkoztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodába 2013. szeptember 1-jétől 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását engedélyezi és elrendeli az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet ez irányú módosítását. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Határidő: azonnal

2013. augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az intézmény költségvetésében a létszámbővítést át kell-e vezetni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ez egy következő lépés lesz, melyhez a Társulási Tanácsnak az előzetes döntése is szükséges, mivel ők is érintettek az óvoda költségvetésének módosításában.

 

6./ NAPIRENDI PONT

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Humán Ügyek Bizottsága ülésének levezető elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában 2013/2014. nevelési évben 3 óvodai csoport indítását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

562/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

-       2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 óvodai csoportban határozza meg.
 2. felkéri Nagy Lászlóné óvodavezetőt, hogy a képviselő-testület határozatát hajtsa végre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

7./ NAPIRENDI PONT

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Humán Ügyek Bizottsága ülésének levezető elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. évre vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az anyag előkészítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a képviselők részére a tegnapi napon kiküldött egy pirossal kiegészített változatot, ezzel együtt kéri elfogadni a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy csak olyan javaslatok kerültek bele a Programba, melyek pénzügyileg nem terhelik jelenleg az önkormányzatot. Kéri, hogy ha lehet, bizalmi alapon fogadják el a képviselők. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban részt vett ilyen típusú programok előkészítésében, bírálatában. Megköszöni a két kollégának, hogy annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljen az önkormányzat képzésen vettek részt, többlet feladatokat vállaltak, és alapos munkával elkészítették a testület előtt lévő anyagot. Megjegyzi, hogy az eredeti Esélyegyenlőségi Programot külső szakértő készítette 4-600 eFt ellenében. Ennek szellemében kéri értékelni a kollégák munkáját.

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a Programhoz kapcsolódóan az ún. angol házat idősek napközbeni elhelyezésére lehetne hasznosítani.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez úgy lenne lehetséges, ha az idősek  szállítását meg tudjuk oldani. Megjegyzi, hogy egyre több javaslat érkezik az ún. angol ház hasznosítására. Kéri jegyző urat, illetve az aljegyző asszonyt, hogy az augusztusi testületi ülésre készítsenek egy előterjesztést e témában, figyelembe véve az elhangzottakat, a lakáskassza számlán lévő 10 millió forintot és egyéb lehetőségeket. Kéri, hogy aki az elhangzottakkal kiegészítve a HEP-et elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

563/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Badacsonytomaj Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. az illetékes szervek részére küldje meg.

Határidő: azonnal 1. pontban

értesítésre és megküldésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

8./ NAPIRENDI PONT

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Szilágyi Szabolcs urat, a Sourcing Hungary KFT. ügyfél menedzserét. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a csoportos energia beszerzésben vegyen részt. Bízza meg a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2014. évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja, illetve az energiai kereskedelmi szerződéseket kösse meg.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a megbízási szerződés tervezet V. 1./ pontja a megbízási díj vonatkozásában pongyola megfogalmazást tartalmaz. Kéri a szerződésben pontosítani, hogy nettó 30 %-ról van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Badacsonytomaj esetében mennyi lenne a megtakarítás.

 

Szilágyi Szabolcs elmondja, hogy most nem tudja pontosan kiszámítani a megtakarítást, ehhez szüksége van a jelenleg érvényes szerződésekre, a bázis árakra illetve az eredménynek is rendelkezésre kell állnia.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi a tapasztalati szám.

 

Szilágyi Szabolcs elmondja, hogy tavaly pld. Isaszeg esetében 19 %-os, 65 millió forintos megtakarítást értek el. A jelenlegi díjakhoz képest általában 15-20 %-os megtakarítás érhető el. A település az összes fogyasztás tekintetében nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Van egy másik beszerzési lehetőség is, a feltételrendszer szempontjából specifikált csoport. Itt a szabadpiaci beszerzés gyorsabb, 1-2 hét alatt lezajlik, valamivel jobb ár érhető el.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottság nem ezt a módszert tárgyalta, ezért javasolja, hogy a testület az előterjesztésben szereplő megoldásról döntsön. Ha írásban megkapjuk a felvázolt másik lehetőséget, a későbbiek során van mód annak átgondolására, esetleg a vállalkozók támogatására egy ilyen típusú gesztorság is felvállalható.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a minden esetben a megtakarítás 30-át kérik-e megbízási díjként.

 

Szilágyi Szabolcs elmondja, hogy igen. Ez a hirdetmény feladási költségét illetve a szolgáltatás díját tartalmazza. Minden önkormányzat esetében 30 – 70 %-os az arány.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat kapcsolatban állt egy másik céggel, akik 50 %-os sikerdíjat kértek.  Ezért a maga részéről ezt elfogadhatónak tartja. Megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri Szilágyi urat, hogy a szóban ismertetett másik megoldásról küldjön írásbeli tájékoztatást. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

564/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Csoportos energia beszerzésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni csoportos energia beszerzésben és megbízza a Polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2014. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja, illetve az energia kereskedelmi szerződéseket kösse meg

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal;

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

9./ NAPIRENDI PONT

CLUB 67. Bt. kérelme bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Club 67 Bt. kérelme alapján a közterület bérleti díjat a hatályos rendeletben foglalt díj alapján határozza meg és a szerződést e szerint módosítsa. A bizottság nem javasolja a földhasználati jog bejegyzését.

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, ha a testület támogatja a kérelmet, az pénzkiesést jelent az önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, másik oldalról megközelítve a kérdést, az önkormányzat szerette volna megvenni az üzletet. Kérdezi, hogy érkezett-e Horváth Ottó úrtól válasz a vételi ajánlatra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság azon javaslatával, hogy a bérleti díj a vonatkozó közterület használati díjakkal összefüggésben kerüljön meghatározásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

565/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- CLUB 67. Bt. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Ottó, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét nem támogatja. A bérleti díj közterület használati díjakkal összefüggésben történő meghatározását elutasítja és a szerződést eszerint nem módosítja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság azon javaslatával, hogy az önkormányzat a földhasználathoz továbbra se járuljon hozzá, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

566/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- CLUB 67. Bt. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Horváth Ottó, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét nem támogatja, és az üzlethelyisége alrészletként történő bejegyzéséhez a 1239. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára nem járul hozzá, földhasználati szerződést nem kíván kötni kérelmezővel a 1239. hrsz-ú (Felső Bazársor) ingatlanból 40 m2 (üzlet alatti terület) terület bérletére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

10./ NAPIRENDI PONT

Alsó-Bazársor tervezésére tervpályázat kiírására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

-          az Alsó-bazársor tervezésére tervpályázat kiírását.

-          Alsó-bazársor tervpályázati kiírása ötletpályázati eljárás legyen.

-          az Alsó-bazársor tervpályázati kiíráshoz kapcsolódón a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

-        Klie Zoltán főépítész

-        Horváth Béla

-        Krisztin N. László polgármester

-        Orbán Péter képviselő

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy nem tervpályázatról, hanem meghívásos ötletpályázatról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy azon a testületi ülésen, ahol ez megfogalmazódott, a testület a felső bazársorra vonatkozóan nem hozott-e ilyen javaslatot.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy nem. Ismerteti, hogy Horváth Márta műszaki osztályvezető telefonon tárgyalt Szabó Zoltán főépítésszel és Horváth Béla tervezővel, ha rájuk esne a döntés, vállalják-e a feladatot.

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a Bíráló bizottságba Folly Péter képviselőt is felvenni. Megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság Klie Zoltánt javasolta. Kérdezi, hogy Horváth Béla neve miért merült fel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottság létszáma nincs meghatározva, nincs kifogása a nevezett személyek ellen. Horváth Béla tervező hosszabb időre rálát ebben a témában.  A főépítész jelenléte ilyen típusú anyag készítésénél alapkövetelmény. 5 fős bizottság létrehozására tesz javaslatot, egyenként megszavaztatva a jelölteket. Először a Pénzügyi bizottság által javasolt 4 főt, majd a jelen ülésen javasolt személyt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki Klie Zoltán – mint a HÉSZ-t készítő cég vezetője - személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

567/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.
 2. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Klie Zoltánt

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Horváth Béla tervező személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

568/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.
 2. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Horváth Bélát

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Krisztin N. László polgármester személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

569/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.
 2. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Krisztin N. László polgármestert

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Orbán Péter alpolgármester személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

570/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.
 2. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Orbán Péter alpolgármestert

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Folly Péter képviselő személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

571/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében

 1. ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el a 2. pontban meghatározott Bíráló Bizottsági kör bevonása mellett azzal, hogy a pályázati felhívás előkészítése után, a várható költségek ismeretében azt újra tárgyalja.
 2. a tervpályázati eljárás keretében a Bíráló Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, tagjai közé javasolja és felkéri:

Folly Péter képviselőt

 1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Krisztin  N. László polgármester megjegyzi, hogy Szabó Zoltán főépítész részt vesz a munkában, de nem tagja a Bíráló bizottságnak.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja határozati formában felkérni Szabó Zoltán főépítészt, hogy segítse bizottság munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Szabó Zoltán főépítész kapjon felkérést a Bíráló bizottság munkájának segítésére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

572/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el, melyhez felkéri Szabó Zoltán főépítészt, hogy a szakmai munkában vegyen részt.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Alsó bazársor tervezésére, hasznosítására meghívásos ötletpályázat kerüljön kiírásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

573/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó-bazársor ötletpályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó-bazársor terület rendezése érdekében a tervezésre és hasznosításra meghívásos ötletpályázati felhívás előkészítését rendeli el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ötletpályázati felhívást készíttesse el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

11./ NAPIRENDI PONT

Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2.
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  javasolja, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kívánja parkolónak használni az ingatlant, akkor módosítsa a HÉSZ-t, amennyiben parkolónak szeretné, akkor pedig azonnal vegye meg.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Klie Zoltán, a HÉSZ tervezője leírta, hogy nem ezzel a területtel számolnak a parkoló vonatkozásában, ahhoz más alternatív javaslatuk van. Ha az önkormányzat parkolóként kívánja hasznosítani a jelzett ingatlant, akkor mintegy 10 jármű elhelyezésére van lehetősége, így a beruházás mintegy 200 év alatt térülne meg, a 17,5 millió forintot figyelembe véve. Ettől függetlenül javasolja megvitatni ezt a kérdést.  Elmondja, hogy a műszaki osztályvezető a volt ABC. ügyében tartott tárgyaláson vesz részt, ezért nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Véleménye szerint nehéz egy olyan elképzelés mellé állni, hogy az önkormányzat kifizet 20 millió forint körüli összeget, ezért elbont valamit és további összegekből mást alakít ki, melynek bevételére, megtérülési idejére nem rendelkezik számításokkal. Egyetért azzal, hogy a ház jelentősen belelóg az útba, közlekedési problémákat okozva. Kérdezi a Jegyzőt, hogy a kérelemnek megfelelően van-e lehetőség a HÉSZ módosítására oly módon, hogy a testület továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy közlekedési szempontok miatt az épület 2-3 méterrel rövidüljön meg.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy lehetősége van az önkormányzatnak a
HÉSZ-t úgy elkészíteni, hogy az utat ezen a szakaszon kissé megszélesíti. Módosítani lehet úgy is, hogy a parkoló megjelölés lekerüljön az ingatlanról, de a házat újjáépítés esetén beljebb kell tenni, így az út probléma megoldódik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az ingatlantulajdonosok által elveszített területet köteles-e az önkormányzat kompenzálni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen. Építési engedélyt pedig beljebb kaphat a területre a kérelmező.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem kifejezetten önkormányzati feladat, de el tudná képzelni azt is, hogy az önkormányzat megvásárolja a területet, de nem parkolóként hasznosítja, hanem egy kisebb borozót vagy üzletsort alakít ki, melyet bevételi célokkal hasznosít.

 

Orbán Péter alpolgármester nem támogatja a felvetést, mert megvalósításához sok pénzre lenne szükség. Parkoló kialakításának sincs értelme, ezért nem javasolja, hogy az önkormányzat megvásárolja az ingatlant.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha a Malatinszky területtel össze lehetne vonni ezt a területet, akkor lehetne gondolkodni parkoló kialakításáról. De ez az idő még nem érkezett el.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem látja lehetőségét és pozitív hatását a parkoló létrehozásának.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a testület nyilatkozzon a HÉSZ módosításáról, illetve arra vonatkozóan, hogy az ingatlant nem kívánja megvásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester összefoglalja az elhangzottakat, miszerint az önkormányzat nem kívánja megvásárolni az ingatlant, viszont segíti annak értékesítését oly módon, hogy a szabályozási tervben a jelenlegi minősítést megváltoztatja. Arra viszont igényt tart, hogy a HÉSZ-ben az út szabályozási vonalát kiszélesíti, melynek következményeivel a leendő tulajdonosnak számolnia kell. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


574/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc kérelme a 041/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 041/2 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni, viszont segíti annak értékesítését oly módon, hogy a szabályozási tervben a jelenlegi minősítés megváltoztatására szándékát kifejezi az elfogadott programterv alapján.
 2. igényt tart arra, hogy a HÉSZ-ben az út szabályozási vonalát kiszélesíti, melynek következményeivel a leendő tulajdonosnak számolnia kell.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a kérelmezőket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 9.15 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                              Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                               jegyző

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 05., Sunday, Emese és Sarolta napja van. Holnap Csaba napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!