Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 05. 22. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 05. 22. rendkívüli testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 22/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én 9.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                     polgármester

Orbán Péter                              alpolgármester

dr. Magó Ágnes                        képviselő

Folly Péter                                képviselő

Forintos Ervin                          képviselő

Rajzó Ildikó                              képviselő

Simonné Visi Erzsébet               képviselő

(7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző távollétében:

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                         költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                           műszaki osztályvezető

Part Andrásné                            jegyzőkönyvvezető

(4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Aljegyző asszonyt és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőtársait megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

502/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-       Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a 2. napirendi pontot „Nyilvános pályázati felhívásról – Badacsonytomaj 0303/1. és 0303/2. hrsz-ú ingatlanok” javasolja zárt ülés keretében megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Dr. Magó Ágnes képviselő napirendre vonatkozó módosító indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

503/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

- Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványa -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő indítványát elfogadja és a 2. napirendi pont „Nyilvános pályázati felhívásról – Badacsonytomaj 0303/1. és 0303/2. hrsz-ú ingatlanok” zárt ülésen történő tárgyalását elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fogorvosi praxis értékesítése és az ICE’N GO pavilon elhelyezése tárgyú napirendeket nyilvános ülés keretében a Képviselő-testület megtárgyalja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

504/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 22. napján megtartott rendkívüli ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

  1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. 2. ICE’N GO pavilon elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

  1. 1. Nyilvános pályázati felhívásról – Badacsonytomaj 0303/1 és 0303/2 hrsz-ú ingatlanok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy a legutóbbi testületi ülésen a testület arról állapodott meg, hogy a legközelebbi rendkívüli ülésen tárgyalja meg a Polgármester úr két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját.

 

A testület tagjai úgy nyilatkoznak, hogy erre ne most kerüljön sor.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.04 órakor érkezett meg a képviselő-testület ülésére.

A szavazók létszáma 7  fő

 

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ NAPIRENDI PONT

Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Folly Péter képviselő 9.05 órakor távozott a teremből.

A szavazók létszáma 6 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi a jelenlegi helyzet ebben a témában.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj és Badacsonytördemic vonatkozásában Dr. Folly Réka nem kapott többséget. Salföld és Balatonrendes április 29-i képviselő-testületi ülésén döntött Dr. Folly Réka mellett, Ábrahámhegy május 9-i testületi ülésén szintén Dr. Folly Réka mellett foglalt állást. Időközben Dr. Tóth Attila fogorvos jelezte a praxisjog megvásárlása iránti igényét.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Dr. Szörtsey Zoltán képviseletében jelenlévő Dr. Szörtsey Zoltánnét, hogy hajlandók-e a doktor úrnak eladni a fogorvosi praxist.

 

Dr. Szörtsey Zoltánné elmondja hogy igen, de részükről Dr. Folly Réka elsőbbséget élvez.

 

Folly Péter képviselő 9.07 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A szavazók létszáma 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szó volt együttes ülés összehívásáról, de az említett három önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy mivel már döntöttek, nem írják alá a meghívót. Badacsonytördemic tudomása szerint holnap hozza meg a döntését. Információi szerint a doktor úr rossz állapotban van, ha a testületek nem döntenek egy bizonyos határidőig, akkor a praxisjog visszaszáll az államra.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy jogfolytonosságot ír elő a törvény, de ha a családon belül nincs megfelelő személy, aki átvenné a praxist, korlátozott ideig értékesíthető visszterhesen, vagy ingynesen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a jelenlegi állapot sokáig nem tartható fenn azért sem, mert a településeknek ellátóra van szükségük.

 

Dr. Szörtsey Zoltánné kéri, hogy mielőbb hozza meg a testület a döntését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy Dr. Tóth Attila július 1-jével tudna kezdeni, Dr. Folly Réka esetlegesen októbertől. A nyári szezon előtt vagyunk, jelentősen megnő a településen és környéken tartózkodók száma. Dr. Tóth Attilát javasolja ezenkívül azért is, mert véleménye szerint a több éves gyakorlata és tapasztalata előnyösebb a település lakói részére.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint Dr. Tóth Attila mellett szól, hogy több szakvizsgával rendelkezik, a szakmájában a legmagasabb szintig eljutott, komoly gyakorlata van.  A testületnek a lakosság érdekein túl az idelátogatók érdekeit is képviselni kell. Dr. Folly Rékának sem a gyakorlata nincs meg, szakvizsgái pedig egyáltalán nincsenek. A meghallgatáson tanúsított magatartását nem tudja elfogadni, miszerint a döntéshozók felé úgy nyilatkozott, hogy „kérem szabad orvosválasztás van.”

 

Orbán Péter alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy három önkormányzat Dr. Folly Réka mellett hozta meg a döntését. Emberségből javasolja átgondolni a kialakult helyzetet, ha a testületek nem tudnak mielőbb egységesen dönteni, Dr. Szörtsey úr és családja elveszti a praxist és a pénzt.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy amikor Dr. Folly Réka megjelent az együttes ülésen, az önkormányzatoknak nem volt választási lehetősége, egyedüli jelentkező volt. Jelenleg más a helyzet, a döntést véleménye szerint szakmai szempontok alapján kell meghozni, hogy azt a jövőben megnyugtatóan fel tudja vállalni a testület.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez csak részben van így. A három képviselő-testületet tájékoztatta a megváltozott helyzetről. Ők pillanatnyilag nem kívánták módosítani a döntésüket.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az ülést követően tárgyalt Vella Zsolt ábrahámhegyi polgármesterrel, aki elmondta, hogy arról érdeklődött Mosonmagyaróvárról, megkérdezte, hogy miért akar eljönni a fogorvos. Azt a választ kapta, hogy nagyon telített a piac, igazából szeretne más környezetben, emberek között dolgozni. Más jellegű fogászati tevékenységre vágyik. Vella Zsolt azt mondta, hogy Badacsonytomaj hozza meg a döntését és ők nyilván át fogják gondolni. Bízik abban, hogy ők is hamar le tudják bonyolítani.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő nem ért egyet azzal, hogy a településen van az orvosi rendelő, az önkormányzat biztosítja a megfelelő körülményeket és más települések döntenek, Badacsonytomajnak kell alkalmazkodnia. A többi önkormányzat egészen eddig elzárkózott a költségek vállalásától. Nem tartja erkölcsileg vállalhatónak, hogy ők mondják meg a kötelező döntést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy itt nincs társulás. A kötelező ellátási körzetet így rajzolta meg az OEP. Módosító indítványként a fogorvosi praxis Dr. Tóth Attila fogorvos részére történő értékesítését teszi fel. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

505/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-        Fogorvosi praxis értékesítéséről

1/ Badacsonytomaj Város Képviselő - testülete 2013. május 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Tóth Attila Mosonmagyaróvár, Toldi Miklós utca 11. szám alatti lakos fog(szak)orvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti, a jelen előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat - ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést  köt dr. Tóth Attila fog(szak)orvossal.

 

2/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

 

3/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat - ellátási szerződésének aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 31.

 

2./ NAPIRENDI PONT

ICE’N GO pavilon elhelyezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Kocsis Endre Zsolt vállalkozót, megkérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Kocsis Endre Zsolt vállalkozó elmondja, hogy nem kíván. Várja a testület döntését, hogy hová helyezheti el a pavilont.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslatként szóba jöhet a tavalyi cukorkaárus helye a 71-es út melletti árok és a korlát mellett. Ahová a korábbi határozat engedélyezte a pavilon áthelyezését, egyéb okok miatt nem lehetséges.

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy esetleg a strand bejárathoz is elhelyezhető lenne.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Tátika üzletház kipakolása, a másik oldalról a közterület igénybevétel miatt, illetve az ott lévő újságosbódé miatt túl szűk a hely, nem fér el.

 

Kocsis Endre Zsolt vállalkozó elmondja, hogy a cukorkaárus helyén megpróbálják felállítani a pavilont.  Kérdezi, hogy pontosan ki mutatja meg a helyet, amit elfoglalhatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Horváth Márta műszaki osztályvezető fogja kijelölni a pavilon helyét. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ICE’N GO pavilon helye ebben a szezonban a 71-es út melletti árok és a korlát mellett, a cukorkaárus tavaly elfoglalt helyén legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

506/2013.(V.22.) Képviselő-testületi határozat

-        ICE’N GO pavilion elhelyezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis Endre (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 3.) kérelmét támogatja, és engedélyezi, hogy az ICE’N’GO pavilon, Badacsonyban a 71-es úti átjáró bal oldalán lévő kijelölt árusító helyen, a 71-es út melletti árok és a korlát mellett, a cukorkaárus tavaly elfoglalt helyén legyen a 2013. szezonban elhelyezve.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint, de legalább a 2013. évi szezon idejére

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 9.20 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                          Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                  jegyző

Wolf Viktória

aljegyző

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!