Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 03. 14. soros JKV
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 03. 14. soros JKV

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 12/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 14-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Orbán Péter                           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő

(7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      Költségvetési- és adóosztály vezető

Pásztor László                         ügyvezető

Fodor József                           igazgató

Lukács Antalné                       ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                        ügyvéd

Klie Zoltán                               ügyvezető

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület képviseletében

Mórocz István                         Polgárőr Egyesület képviseletében

Békássy János                       Céh Egyesület képviseletében

Laposa Bence                         Borászatok képviseletében

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (13 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Forintos Ervin és Orbán Péter képviselőtársait megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

216/2013.(III.14.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Forintos Ervin és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a meghívóban szereplő napirendekhez kéri a következő napirend felvételét:

-         HÉSZ módosítása, Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet.

 

Megjegyzi, hogy a Neolit per témájában olyan döntés született, hogy a következő ülésen tárgyaljon róla a testület. Ez a tervezetben nem szerepel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a Neolit perrel összefüggő kérdéseket zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a HÉSZ módosítása, Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet napirend tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

217/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendekhez  26. napirendi pontként felveszi a „26. napirend pont A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéről”

 

Utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Neolit per kapcsán kártérítési igény kezdeményezése címmel a napirend tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

218/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendekhez 27. napirendi pontként felveszi a „27. napirend pont A 152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat alapján a Neolit per kapcsán kártérítési igény bejelentésének kezdeményezése”.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azt javasolja, hogy ezen napirend zárt ülés keretében történjen megtárgyalásra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

219/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendekhez 27. napirendi pontként felvett  „27. napirend pont A 152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat alapján a Neolit per kapcsán kártérítési igény bejelentésének kezdeményezése”. napirendi pontot képviselői indítványra zárt ülésen tárgyalja.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával oly módon, hogy a HÉSZ módosítással kapcsolatos napirend előtt tárgyalják a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

220/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat és napirendek elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 26. napirendi pontot 10. napirendként “A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéről” tárgyalja és a napirendi pontokat az alábbiak szerint jóváhagyja:

 

Napirendi pontok:

1./     Javaslat alpolgármester személyére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

3./   Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Javaslat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Előterjesztő: Folly Péter képviselő

6./ „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József igazgató

7./   BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József igazgató

8./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József igazgató

9./ VN. Kft-től a sportpálya karbantartására vonatkozó tájékoztató anyag elkészítését.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

10./ A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ HÉSZ módosításához programterv elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Klie Zoltán ügyvezető

12./ Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok.

Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú ingatlan állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat ingatlancsere útján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Káptalantóti gyermekek szállításához további költségek kimutatásához

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./Képviselő-testület bizottságainak további működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Önkormányzati ingatlanok rendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Börcsök Jenőné kérelme Alsó bazársoron lévő üzlethelyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Tamás Istvánné szolgalmi jog bejegyzési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./  Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24./  Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25./   Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26./ Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ A 152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat alapján a Neolit per kapcsán kártérítési igény bejelentésének kezdeményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, jogi képviselő

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már több alkalommal történt szavazás az alpolgármester választás során. Továbbra is Orbán Péter képviselőtársát javasolja alpolgármesternek, bízva abban, hogy a testület támogatja javaslatát.

Javasolja, hogy mivel a szavazatszámláló bizottság elnöke a jelölt, ezért a helyettese, Folly Péter képviselő irányítsa a szavazatszámlálást, illetve Forintos Ervin képviselő vegyen részt az ellenőrzésben.

Krisztin N. László polgármester 8.13 órakor szünetet rendelt el.

Az ülés 8.19  órakor folytatódik.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Folly Péter képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

 

Folly Péter képviselő, a szavazat számláló bizottság elnökhelyetteseként elmondja, hogy a leadott szavazatok száma 7 db, érvényes szavazatok száma 7 db, érvénytelen szavazatok száma 0. Orbán Péter jelöltre 3 igen szavazat és 4 nem szavazat érkezett. Az alpolgármester választás eredménytelen.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

221/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-            Alpolgármester választásról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással elutasította Orbán Péter Badacsonytomaj város alpolgármesterré választását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a képviselők munkáját.

Elmondja, hogy időközben megérkezett Klie Zoltán tervező, a HÉSZ előkészítésével megbízott cég vezetője, aki kérte, hogy a napirendet vegyék előre, mivel egy másik ülésre kell sietnie. Emiatt javasolja 3. napirendi pontként tárgyalni a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet, 4. napirendi pontként pedig a HÉSZ módosításához programterv elfogadása tárgyú napirendet.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

222/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok sorrendiségének változtatására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Klie Zoltán ügyvezető kérésének helyt adva a határozattal elfogadott 10. napirendi pontot „A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéről” 3. napirendi pontként és a 11. napirendi pontot „HÉSZ módosításához programterv elfogadása” 4. napirendi pontként tárgyalja.

 

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi módosításokkal:

-          javasolja a Képviselő-testületnek a bizottságok további működtetéséről szóló előterjesztésben szereplő 3. határozati javaslat elfogadását, mely szerint a Pénzügyi Bizottság 5 képviselővel, kültag nélkül egyedüli bizottságként működne a továbbiakban.

-          az SZMSZ 19. § (10) bekezdésében az szerepeljen, hogy a „(7) bekezdés a) pontja  az irányadó”.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Simonné Visi Erzsébet képviselőt, hogyan értelmezendő a visszavonási javaslata.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy globálisan tette a visszavonást. Ügyvéd úr eljuttatott egy anyagot az érintettekhez, mely más oldalról közelíti meg a kérdést.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ismeretes e tárgykörben készített, nem kötelező érvényű, de ajánlott Kormányhivatali anyag, mely számára azt jelzi, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-ben a kijelentő módban történő fogalmazás az alpolgármester választással kapcsolatosan kötelezettséget jelent. Ha nem felelünk meg a kötelezettségnek, az jogszabálysértésnek minősül és szankcionálható. Ezt figyelembe véve készítette el a módosító anyagát, mely megpróbálja áthidalni ezeket az anomáliákat, és a legtörvényesebb megoldást javasolja a testület számára. Jogászi szakanyagában javasolja, hogy az alpolgármester választására vonatkozó rész úgy módosuljon, hogy „a Polgármester egyazon ülésen mindaddig, de legfeljebb összesen háromszor köteles javaslatot tenni az alpolgármester személyére, amíg valamelyik, általa javasolt személy a képviselő-testület minősített többségű támogatását megkapja. Egyazon ülésen az alpolgármesteri tisztségre nem lehet jelölt ismételten az a személy, aki bármelyik szavazás során a Képviselő-testület minősített többségű támogatását nem szerzi meg.”

 

Orbán Péter képviselő szerint az ügyvéd úr javaslata, miszerint kötelezhető a polgármester arra, hogy más személyt jelöljön, jogilag nem állja meg a helyét.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a javaslat azért lett így megfogalmazva, hogy még a látszatát is elkerülje annak, hogy a polgármesternek a törvényben biztosított javaslattételi jogát korlátozza vagy megvonja. Nem a polgármester oldaláról, hanem az általa javasolt személy alkalmassága vonatkozásában közelíti meg a kérdést.  Nyilván lehet erről is a Kormányhivatal állásfoglalását kérni. Az vezérelte, hogy a törvényi kötelezettségnek a testület és a polgármester is meg tudjon felelni.

 

Orbán Péter képviselő szerint a javaslat a polgármester kötelezésére irányul. A polgármester egyszemélyben jogosult eldönteni, hogy kit javasol alpolgármesternek. Megjegyzi, hogy ő és Forintos Ervin képviselő is a ciklus elején mindenre hajlandó volt, de már nem hisznek a testület többi tagjának. A Humán Bizottság ülésén elhangzottak szerint az egyik képviselőtársa nem tartja megfelelőnek a posztra. Javasolja, hogy gondolkozzon el, és először saját magát vizsgálja meg e tekintetben.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy elmondta azt, hogy saját magát sem tartja alkalmasnak, a ciklus elején neki is voltak nehéz dolgai, melyeket meg kellett tanulnia kezelni. Megtalálja a hibát saját magában is. Viszont a testületben van olyan személy, akit alkalmasnak tart a feladatra.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd úgy érzi, hogy javaslata megfelel a Kormányhivatal állásfoglalásának is, miszerint a képviselő-testület utasítja a polgármestert a pozitív tartalmú, eredményes szavazásig történő ismétlésre.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a törvény értelmében 2014. októberéig nem köteles a testület alpolgármestert választani, erre csak az SZMSZ kötelezi. Jelenleg ezért van az önkormányzat törvénysértő állapotban. Ennek megszűntetésére másik megoldás lehet, hogy a testület az alpolgármesteri tisztséget törli az SZMSZ-ből.

 

Orbán Péter képviselő kérdezi, hogy van-e értelme az olyan választásnak, hogy amennyiben a Kormányhivatal törvényesnek találja az ügyvéd úr javaslatát, az alpolgármester választása megtörténik, majd a polgármester megvonja a jogkörét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nehéz szívvel javasolna valakit azok közül, akik az elmúlt években bíróság elé vitték, és ezt a mai napig sem hagyták abba. Az ügyvéd úrral nem bocsátkozik jogi vitába, de úgy érzi, hogy egy zsákutca kiépítésével elvonja a polgármesternek azt a jogkörét, hogy szabadon tegyen javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy az SZMSZ-hez két módosító javaslata van. Az I. fejezet 5. §. 3. szakasz d./ pontban a Badacsony újságban ne maximálja a lakossági véleményeket a testület 1 oldal terjedelemben. Ez a mindenkori szerkesztői szerződésben legyen leszabályozva, emlékezete szerint ez így is van. Másik javaslata, hogy a Humán Bizottság ülésének időpontja 14.00 óra kezdésre módosuljon.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványként javasolja az SZMSZ-ből kivenni az alpolgármesteri tisztséget.  A jelölt felé a polgármesternek bizalommal kell lennie, illetve a képviselő-testület többségének a bizalmát is élveznie kell. Úgy látja, hogy ez nem fog megvalósulni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a polgármester akadályoztatása bármikor bekövetkezhet. A testület a demokrácia alapján került megválasztásra, az emberek döntése által. A polgármesternek el kell ismernie, hogy van egy többségi akarat, melynek a döntésében meg kellene jelennie. Ha nem tud az adott személlyel együtt dolgozni, akkor lehetősége van megvonni a jogkörét.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy alapvetően igazak az elmondottak, de ebben a környezetben muszáj mindezek fölé helyeznie a törvényi szöveget, mely szerint a polgármester munkájának segítésére és helyettesítésére választ a testület alpolgármestert. Sajnos az elmúlt időszakban megtapasztalta, hogy a korábbi alpolgármester nem segítette, hanem akadályozta a munkáját. Tudomása szerint a polgármesternek joga van belső utasítással rendezni a helyettesítését, ha távol kell lennie. A vonatkozó jogszabály a testületi ülés vezetésére a korelnököt jelöli meg, a többi esetben a felvázolt lehetőséggel élhet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a belső utasítással a legfontosabb dolgokban történő helyettesítésre a legtöbb esetben van lehetőség. Viszont vannak olyan jogkörök, melyek nem ruházhatók át. Példaként említi a klasszikus alpolgármester illetve a külsős alpolgármester esetét, aki un. tanácsnoki jogkörrel rendelkezik.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a testület választhat-e alpolgármestert.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy nem.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a ciklus elején Csanádi Csanád számára bizalmat szavazott, jelen helyzetben viszont ne várjon tőle támogatást a testület. Nem egy település működik alpolgármester nélkül, jóval sikeresebb, nagyobb városok is.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy nem akarja ráerőltetni a testületre azt, amit személy szerint szeretne, azt akarta felvázolni, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. Ha akadályoztatva van a polgármester, akkor mivel nincs alpolgármester, nem tud a testület a hatásköreivel élni. Fontos, hogy az önkormányzat minden helyzetben működőképes legyen.

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy a testület szabályozta a polgármester szabadságának kivételét, amíg nincs alpolgármester, két napon túli szabadságot nem vehet igénybe. Kérdezi, hogy ez a belső utasítással történő helyettesítéssel kikerülhető-e.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy két törvényes helyzet van. Ha a testület kiveszi az SZMSZ-ből az alpolgármesteri tisztséget. Ebben az esetben a SZMSZ 62.§-a értelmében a polgármester tartós távolléte esetére  a helyettesítés rendjét szabályozni kell. Viszont vannak át nem ruházható hatáskörök. A gyakorlatban valóban vannak olyan települések, melyek alpolgármester nélkül működnek, de ekkor a polgármesterre több teher hárul. Az önkormányzat így is működőképes marad. Másik megoldás az ügyvéd úr által beterjesztett változat, melyben a Kormányhivatal állásfoglalását kérik. Ha a polgármester szabályozza a helyettesítés rendjét, akkor a szabadságában is lehet változtatni, hiszen a probléma megoldásra kerül.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szeretné tisztázni a bizalmi válság kérdését és visszatérni az első alkalmakra. Kéri, hogy emlékezzen vissza két képviselő társa arra, amire polgármester úr utalt, hogy feljelentgetések és egyebek történtek személye ellen. Kéri, hogy emlékezzenek vissza, hogy az első vizsgálat szükségességét hányan és kik szavazták meg. A későbbiekben ennek a vizsgálatnak a folytatását már nem szavazták meg, erre nem talál magyarázatot. Itt nem egy személyre, nem a polgármester személyére éleződött ki ez a kérdés. A választások után világos, országos igény volt, hogy azokban a pénzügyi kérdésekben el kell számolni, ahol az újonnan megválasztott testületi tagok bármi rendellenességet tapasztaltak. Ebben akkor ti is ilyen irányban nyilatkoztatok. Az a tény, hogy a bizalom az előző alpolgármester személyével kapcsolatosan megszakadt, annak tudható be, hogy a testületi akaratát, a vizsgálatot képviselte. Miután a polgármester úr nem írta alá, mellyel akkor sem értett egyet. Át kell gondolni mindenkinek, vagy következetes marad, vagy befolyásoltság miatt megváltoztatja a véleményét. Kicsit  reálisabban kell ezt nézni. Külön kell választani a személyt, a tisztséget illetve a baráti kört. Persze az ember a barátjában jobban megbízik, de bizonyos pozíciókban ezt külön kell tudni választani. Sok idő eltelt, nem lehet elutasítani egy új személy  alpolgármesteri jelölését azzal, hogy úgysem bízom benne, mert erre majd okot fog adni. Ez az indok véleménye szerint ebben a vonatkozásban nem elfogadható.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy valóban az volt a cél, hogy a kétes ügyeket át kell vizsgálni. De időközben úgy látta, hogy ez a helyzet nem folytatható tovább. Az alpolgármester azért mondott le, mert nem bírta elviselni, hogy saját magával meg kell hasonulnia, akarata ellen kell szavaznia. Az eltelt idő bebizonyította, hogy kire lehet számítani és kire nem.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy ha a testület a település érdekében nem tud együttdolgozni, akkor oszlassa fel magát. Aki ahhoz ragaszkodik, hogy továbbra is csak bűnbakot keressen, nem ennél az asztalnál kellene ülnie.

 

Kárpáti Lajos TETT. Fórum Egyesület képviseletében elmondja, hogy egyetért az ügyvéd úr javaslatával, a jogszabályi környezettel illetve a Kormányhivatallal is. Nem ért egyet a Jegyző úrral, aki külön szabályt szeretne hozni Badacsonytomajra vonatkozóan. Egy új törvényt, hogy ne legyen alpolgármester. Nem véletlenül jelöli az Ötv. az alpolgármester személyét. Az, hogy októbertől márciusig  a polgármestert úr csak Orbán Péter személyét tudja jelölni, az őt minősíti. Itt személyes ügyről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem ezért adta meg a szót, hogy Kárpáti úr őt minősítse, ezért megvonja azt. Kéri kikapcsolni a kamerát.

 

Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy nem tud egy helyiségben tartózkodni olyan emberrel aki egyfolytában lázít, kéri szünet elrendelését.

 

Krisztin N. László polgármester 8.54 órakor szünetet rendel el.

A képviselő-testület ülése 9.00 órakor folytatódik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a törvény nem teszi kötelezővé az alpolgármester választást, lehetőséget ad arra. Az SZMSZ-ünk fogalmaz ennél szigorúbban, azt mondja ki, hogy „választ.” Tehát nem a törvényt sértjük, hanem az SZMSZ-nek nem tudunk megfelelni, egyenlőre. Az elmúlt alkalommal az alpolgármester választáskor öt képviselő szavazott, a szavazás eredménye 3 : 2 lett. Tehát a négyek közül valaki támogatta a jelöltet. A mai választáskor viszont nem. Dr. Magó Ágnes képviselő felé megjegyzi, hogy itt is valaki befolyásoltság alapján megváltoztatta a véleményét. Ha látna esélyt az előrelépéshez a testület együttműködésében, bármire hajlandó lenne. A település bejáráson először érezték jól magukat együtt a képviselők, ez eddig tartott.

 

Folly Péter képviselő szerint nem tartozik a képviselői munkához, hogy a testület jól érezze magát együtt, ez nem alapfeladat. Úgy érzi ahhoz kapott felhatalmazást, hogy a vitákat felvállalja a közös dolgok előrejuttatásához.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a település bejáráson részt vett, egy konstruktív napot töltöttek el. Tudomása szerint lehetőség van külsős alpolgármester választására, így konszenzus jöhetne létre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a törvény lehetőséget ad több alpolgármester választására, ez azonban SZMSZ módosítást igényel, és anyagi vonzatai is vannak. A külsős alpolgármesternek mindössze tanácsnoki szerepe van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy külsős alpolgármester a megválasztott alpolgármester mellé jelölhető.

 

Krisztin N. László polgármester lezárja a vitát. Szavazásra teszi fel az elhangzottakat. Kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát támogatja – Badacsony újságban ne legyen korlátozva a lakossági vélemény nyilvánítás 1 oldalban, hanem a későbbiekben megválasztandó szerkesztő dönthessen erről – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza

223/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       SZMSZ módosító indítvány –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet             képviselő módosító indítványát elfogadja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati             rendelet – 5.§ (3) d) pontját módosítja és annak második részét „maximum egy oldal terjedelemben” szövegrészt hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a bizottságok működtetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a bizottságok javaslata eltérő. A Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Humán Ügyek Bizottságát ne szűntesse meg, a továbbiakban is 2 bizottság működjön, változatlan létszámmal. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a Humán Ügyek bizottságának további működését. Javasolja a Képviselő-testületnek a bizottságok további működtetéséről szóló előterjesztés szerinti 3. határozati javaslat elfogadását, mely szerint a Pénzügyi Bizottság 5 képviselővel, kültag nélkül működne a továbbiakban. Módosító indítványként teszi fel szavazásra, hogy a Humán Bizottság szűnjön meg. A Pénzügy és Ügyrendi Bizottság 5 fővel, kültagok nélkül működjön tovább.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal tartózkodás nélkül  meghozza

224/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának további működtetéséhez kapcsolódóan elutasítja a bizottság megszüntetését és a Pénzügyi Bizottság 5 képviselővel és kültagok nélkül történő további működését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát támogatja – a Humán Bizottság ülései 14.00 órakor kezdődjenek a jövőben – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül  meghozza

225/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-          SZMSZ módosító indítvány –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 55.§ (1) bekezdését módosítja akként, hogy

„A bizottság létszáma 5 fő. Elnökből és 4 tagból áll, akik közül az elnök és 2 tag települési képviselő, 2 tag pedig nem települési képviselő. A bizottság üléseit minden hónap első hetének szerdai napján 14.00 órai kezdettel tartja.”

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy a képviselő-testület két alpolgármestert válasszon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 tartózkodással, 1 ellenszavazattal, igen szavazat nélkül meghozza

226/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-          SZMSZ módosító indítvány –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványát elutasítja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 64.§ (1) bekezdésének módosítását nem fogadja el, melyben az szerepel, hogy a „…...két alpolgármestert választ …...”.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy  az SZMSZ-ből kerüljön ki az alpolgármester választás lehetősége, - hiszen a törvény szerint nem kötelező -, a polgármester helyettesítése távollétében belső utasításokkal történjen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 4 ellenszavazattal meghozza

227/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-            SZMSZ módosító indítvány –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  módosító indítványát elutasítja és az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 64.§ és 65.§ hatályon kívül helyezését nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az ügyvéd úr által előterjesztett anyaggal, melynek lényege, hogy addig köteles a polgármester javaslatot tenni az alpolgármester személyére, amíg érdemi döntés nem születik, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  meghozza

228/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       SZMSZ módosító indítvány –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd javaslatát elfogadja és  módosító indítványként befogadja az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 64.§-ának alábbiak szerinti módosítását és kiegészítését.

„64. § (1) A képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Az alpolgármester tevékenységét nem főállásban látja el.

(2) A polgármester egyazon ülésen mindaddig, de legfeljebb összesen háromszor köteles javaslatot tenni az alpolgármester személyére, amíg valamelyik, általa javasolt személy a képviselő-testület minősített többségű támogatását megkapja. Egyazon ülésen az alpolgármesteri tisztségre nem lehet jelölt ismételten az a személy, aki bármelyik szavazás során a Képviselő-testület minősített többségű támogatását nem szerzi meg.”

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Tamás Lászlóné osztályvezető a 4. számú melléklet kiegészítéseként elmondja, hogy a 841402 szakfeladaton a közvilágítást és a 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége szakfeladatot is szükséges lenne beemelni, ezt az Államkincstártól kérték.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, hogy a két szakfeladat kiegészítésként szerepeljen a 4-es melléklet felsorolásában, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza

229/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-                SZMSZ módosító indítvány –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Lászlóné osztályvezető           javaslatát elfogadja és  módosító indítványként befogadja az SZMSZ – 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet – 4. mellékletének kiegészítését az alábbi szakfeladatokkal.

„841126   Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841402     Közvilágítás”

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalásáról kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013.(III.18.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

/A rendelet a jegyzőkönyv  3. számú melléklete./

 

 1. 3. Napirendi pont

Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a HÉSZ-be részletesen kerüljenek beépítésre azon szabályozási területek, melyekre a 314/2012. Kormányrendelet lehetőséget nyújt, de a Képviselő-testület döntése értelmében ezen területekre vonatkozóan rendeletet nem alkotott.

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egyéni kérelmek illetve övezeti átsorolások esetében különös tekintettel legyen arra, hogy az intézkedésnek milyen hozadékos költségei lehetnek az önkormányzat számára.

-       javasolja a Képviselő-testületnek a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadását.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-       elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet.

-       dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványa alapján elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a HÉSZ-re vonatkozó határozati javaslatba részletesen kerüljenek bele azon szabályozási területek, amelyekre a Kormányrendelet nyújt szabályozást, de amelyre vonatkozón a Képviselő-testület rendeletet nem alkotott.

-       Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványa alapján elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításához készült programterv egy függelékben tartalmazza az egyes módosításokhoz kapcsolódó kérelmezők listáját.

-       elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges programtervet a bizottsági elfogadott módosító indítványokkal együtt.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a főépítész készített egy feljegyzést, mely a testület részére továbbításra került. A megváltozott jogszabályi környezet kötelezővé teszi, hogy a HÉSZ vizsgálata előtt az egyeztetési eljárásba bevontak körét a testület meghatározza. Véleménye szerint az anyagban meghatározottnál szélesebb kört nem lehetett volna az eljárásba bevonni. Ez így célszerű, hiszen a módosítás a településen mindenkit érint.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy érdemes-e a HÉSZ-ről a Balaton törvény hatályba lépése előtt dönteni. Kérdezi, hogy mikorra várható a Balaton-törvény elfogadása.

 

Klie Zoltán tervező ismerteti, hogy a legoptimistább vélemények szerint 2014-ben várható a Balaton törvény módosítása. A zöldterületi kérdések a partszabályozási tanulmányban rögzítve vannak, elméletileg ezek nem változhatnak. Az állami főépítésszel egyeztetett, aki azt mondta, hogy a rendezési tervet a fennálló jogszabályok alapján kell elkészíteni. Elmondja, hogy két olyan pont van a város területén, mely zöldfelületek megszűntetését illetve átsorolását igényli. Ez a jelenlegi törvényi előírások értelmében nem lehetséges.  A szigorú törvényi előírás meg fog változni e tekintetben, ezért van lehetőség az előregondolkodásra, de a jelenlegi jogszabályi kereteket be kell tartani.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint fontos lenne, hogy a főépítésszel a testületi tagok konzultálhassanak az előkészítő munkálatok során. Több ízben jelezték, hogy a jelenlegi könyvtár, közösségi ház és VN. KFT. telephely ingatlanokat egy helyrajzi szám alá javasolják vonni, közösségi tér céllal fejlesztési területként kezelni.

 

Klie Zoltán tervező szerint a kérdés megvizsgálható. Ha egy építési övezetként van jelölve a terület, akkor nincs akadálya az összevonásnak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy számára elfogadhatatlan, hogy még mindig a badacsonyörsi strand partszakasza a nádasba van betervezve. Az anyag sok mindent nem tartalmaz, ezért azt vitaindítónak tudja elfogadni.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy több alkalommal konzultáltak az önkormányzattal, a polgármesterrel, több ülésen részt vettek, megtekintették a helyszíneket. Jelenlegi számításaik szerint ezek a konkrét feladatok merültek fel. Az anyag nem tud teljes lenni, hiszen a tervezési folyamat ezután fog beindulni. Egy programcsomagról van szó, melyről a tervezés és egyeztetés során derül ki, hogy mit lehet végrehajtani belőle. A partszabályozási rendelet írja le, hogy hol lehet strandot, zöldfelületet kialakítani. A kempingek vonatkozásában átfogó gondolkodásra van szükség. A programot a testület határozza meg és hagyja jóvá. Badacsonytomaj településrendezési eszközeit felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy minél probléma mentesebb terv jöjjön létre.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy nem kapott választ a kérdésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a főépítészt meg lehet hívni konzultációra, óránként 10 eFt díjazás ellenében. Ebben a fázisban úgy látják jónak, ha írásban kérik a javaslatait, melyet a testület elé terjesztenek. A testület akaratának kinyilvánítása nélkül polgármesterként nem fogja meghívni a főépítészt, mert akkor azért kap számonkérést, hogy miért kell ennyit fizetni.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy a testület kapjon értesítést azokról az időpontokról, amikor a főépítész itt tölti az idejét, hogy az előkészítő munkához megtehessék javaslataikat.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a főépítész feljegyzését megkapta, válaszolt rá. Természetesen napi kapcsolatban állnak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő hiányolja a Bányász strand jövőjével kapcsolatos felvetést. Kéri ezt is belefoglalni az anyagba.

 

Klie Zoltán tervező egyetért a javaslattal. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült még a csónakkikötő kérdése, ezt is szerepeltetni kell.  A kertgazdasági területeknél meg van határozva a minimális beépíthető területnagyság. Ezt hosszú távon általánosságban is szerepeltetni kell. A tervezés során kell kibontani a tervezési programot, most konkrétan nem születik döntés, arról van szó, hogy mivel kell foglalkozni.

 

Laposa  Bence javasolja, hogy a Badacsonyi Kör által javasolt Településkép Védelmi Bizottság létrehozása is kerüljön be a programcsomagba. A bizottság a településképpel, a látványvédelemmel, esztétikai szempontból a közterületekről jól látható táblák és egyéb installációk kérdésével foglalkozna. Egy olyan kézikönyv létrejötte lenne a végső cél, amely a táblák megjelenését szabályozná. Ez turisztikai szempontból nagyon fontos kérdés, kéri a testület támogatását.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy ezirányban tavaly is voltak intézkedések, de nem voltak elég szigorúak a végrehajtásban.

 

Klie Zoltán tervező szerint a bizottságnak nem lenne olyan hatásköre, mely alapján konkrétan, egyes esetekben eredményt érhetne el. A 314/2012. Kormányrendelet adhat olyan jogosultságot az önkormányzatnak, hogy ilyen esetekben jogerővel tudjon dönteni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület az elmúlt időszakban hozott állásfoglalása értelmében ezekben a tárgykörökben helyi rendeletet nem kívánt alkotni. Viszont javasolják a bizottságok, hogy ezeket a szabályokat a HÉSZ részletes kidolgozása során be kell tartatni. A Badacsony Kör javaslatával kapcsolatosan az a véleménye, hogy egy olyan csoportot kellene létrehozni, ahol szakemberekkel együttműködve az egységes szempontokat kialakítják ebben a témakörben.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jelenleg a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet vitája zajlik. Kérdezi, hogy van-e ehhez kapcsolódó hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki el tudja fogadni a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

/A rendelet a jegyzőkönyv  5. számú melléklete./

 

4. Napirendi pont

HÉSZ módosításához programterv elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Klie Zoltán ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, Az előző napirendnél a bizottsági elnökök ismertették a bizottságok határozati javaslatát.

Laposa Bence elmondja, hogy a Badacsony Körnek nem az a célja, hogy újabb bizottságot hozzon létre. Bármilyen szempontból nyitottak arra, hogy a céljuk eszközrendszerét kialakítsák. Szeretnék, ha létrejönne egy olyan arculati kézikönyv, mely az egész település részére kötelező.

 

Folly Péter képviselő munkacsoport létrehozását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester emlékezteti a jelenlévőket, hogy a HÉSZ felülvizsgálatát több tényező tette szükségessé. Több ingatlantulajdonos jelezte, hogy hátrányos megkülönböztetés érte. Folyamatosan érkeznek lakossági kezdeményezések, kéri a lakosság, hogy a testület vizsgálja meg kérelmüket. Ezen túlmenően a koncepció javaslatait kell beépíteni, illetve meg kell oldani a problémás pontokat, hogy az önkormányzat előbbre tudjon lépni. Megjegyzi, hogy bármely javaslat vizsgálat tárgyát képezheti. Javasolja egyesével végigmenni az adott pontokon.

Az. 1. pont, 681. hrsz. ingatlan és övezete beépíthetőségének vizsgálatát támogatja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

230/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       HÉSZ módosítás programterv elfogadása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város              Településrendezési eszközeinek módosítása Tervezési program – előzetes tájékoztatási szakasz             2013. március – MENHIR Bt. által előterjesztett dokumentum szerinti 1. pont „Hrsz. 681      ingatlan és övezete beépíthetőségének vizsgálata” javaslat szerinti továbbvitelét támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Klie Zoltán településtervező MENHIR Bt.

Krisztin N. László polgármester a 2. pont, Hétvégiházas üdülő övezet lakóövezetté módosítása ponttal kapcsolatosan kérdezi, hogy az érintett ingatlantulajdonosok tekintetében a módosításnak van-e pénzügyi hátránya. Tudni szeretné, hogy a szavazással mibe kényszeríti bele a testület a lakosságot.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy az OTÉK egyértelműen úgy fogalmaz, hogy az övezet hétvégi házas, üdülőházas épületek elhelyezésére szolgál. Az állami főépítész javasolja megvizsgálni, hogy a területen milyen összetételű a valós használat. Előfordulhat, hogy nincs értelme fenntartani az üdülőövezeti besorolást. A változást a Földhivatalnál át kell vezettetniük a tulajdonosoknak, saját érdekükben.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az önkormányzatot az adóbevételek tekintetében a változtatással hátrány érheti. Az építményadó 600 Ft/m2-ről 100 Ft/m2-re csökken.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a polgármester feladatul adta számukra, hogy készítsenek táblázatot a változások előnyeiről és hátrányairól a lakosság és az önkormányzat tekintetében is. A táblázat még nem készült el.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ebben a pontban a táblázat elkészülte után döntsön a testület.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az anyag nincs olyan állapotban, hogy részleteiben tárgyalják. A partnerségi szabályzatot jóváhagyták. A célokkal a testület egyetért, de nem javasolja a konkrét döntéshozatalt a leírtakról. Javasolja megvárni az egyeztetéseket a lakossággal, illetve azokkal, akikre ez kihatással van.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti a főépítész által leírtakat. A 39. oldalon szerepel, hogy a HÉSZ-t felülvizsgálja a testület. Javasolja a főépítész véleményével, kiegészítésével elfogadásra a testület felé. A bizottságok véleménye is azt takarja, amit a főépítész leírt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a főépítész nem tudja eldönteni a 6 ha-os sorsát. A módosítást előkészítő cég helyben topog. A testületnek kell megfogalmaznia az elvárásait.

 

Klie Zoltán tervező szükségtelennek tartja a partnerségi rendelet kapcsán egy újabb egyeztetési kör összehívását. Az anyag a beérkezett lakossági észrevételek és a koncepció során tett felvetés alapján került összeállításra. A térkép alapján látható, hogy a HÉSZ milyen problémakörökkel kíván foglalkozni. A rendelet értelmében, az első véleményezési körben az egész csomag ki lett küldve minden érintett részére. Az egyeztetést követően tartja célszerűnek egy újabb fórumot tartani a lakosságnak, amikor konkrét válaszok adhatók a feltett kérdésekre.

 

Orbán Péter képviselő 9.51 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tegnapi település bejáráson sok stratégiai jellegű felvetés történt, az idő rövidsége miatt a jegyzőkönyv még nem készült el. A jegyzőkönyvet javasolja a HÉSZ készítőjének megküldeni. Olyan területhasznosításokra tett a testület javaslatot, melyeket esetlegesen a szabályozás ellehetetlenít. Javaslatok hangzottak el a badacsonyi strand, a sétány, a centrum átalakítására, melyek vizsgálata szintén ebbe a körbe tartozik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 9.53 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Orbán Péter képviselő 9.54 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester egy olyan munkacsoport létrehozását javasolja, mely a település arculatával kapcsolatos jövőbeni paramétereket, feladatok kidolgozza és a testület elé terjeszteni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

231/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       HÉSZ módosítás programterv elfogadása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő      munkacsoport létrehozására irányuló javaslatát elfogadja és feladatául megjelöli  a település arculatával kapcsolatos jövőbeni feladatokat meghatározását és kidolgozását, valamint   testületi előterjesztés előkészítését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Klie Zoltán településtervező MENHIR Bt.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy jelen ülésen a testület ne foglalkozzon részleteiben a programtervvel, kerüljön sor lakossági egyeztetésre, szavazzon.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 9.55 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

232/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       HÉSZ módosítás programterv elfogadása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát jóváhagyja és Badacsonytomaj Város Településrendezési eszközeinek módosítása Tervezési program – előzetes tájékoztatási szakasz 2013. március –            MENHIR Bt. által előterjesztett dokumentum elfogadását nem részleteiben, hanem lakossági észrevételezést követően fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Klie Zoltán településtervező MENHIR Bt.

Folly Péter képviselő 9.56 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester javasolja a település bejáráson készült jegyzőkönyv megküldését a HÉSZ előkészítőjének.  Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

233/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       Településszemle jegyzőkönyve -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a 2013. március 13. napján megtartott településszemléről felvett jegyzőkönyvet az előkészítő szervezetnek küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Lukács Antalné a Menü BT. ügyvezetője kéri a testületet, hogy szíveskedjen napirendjét előrevenni elfoglaltságára és az időjárásra tekintettel.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a kérésre a testület részéről hozzászólás, javaslat nincs, az eredeti napirendi sorrendben folytatja az ülés levezetését.

5. Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására szóló rendelet tervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének  módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a leadott anyaghoz képest intézmények közötti belső átcsoportosítások történtek, mely a főösszeget – 1.243.268 eFt - nem érinti. A pályázatok esetében néhány tételt nem tudtak az intézményeknél elszámolni, vissza kellett tenni az önkormányzathoz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel el tudja fogadni Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

11/2013.(III.18.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

Az Önkormányzat és Intézményei

2012. évi költségvetéséről szóló

4/2012.(III.09.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: R.)

módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv  8. számú melléklete./

Folly Péter képviselő 9.59 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

6./ Napirendi pont

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Forintos Ervin képviselő módosító indítványa alapján a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint fogadja el:

-          a Borhét melletti egyéb rendezvények esetére is alakítsanak a rendeletben meglévőn kívül egy díjszabást.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt hónapokban több alkalommal tárgyalta ezt a témát a képviselő-testület. A legutolsó alkalommal tett két felvetés átvezetésre került. Kéri a testületet, tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy észrevétel nincs, kéri, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő – testületének

12/2013.(III.18.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

/A rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete./

7./ Napirendi pont

Javaslat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Előterjesztő: Folly Péter képviselő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Folly Péter képviselőt, hogy mint előterjesztő, kívánja-e indokolni a napirend tárgyalását.

 

Folly Péter képviselő ismerteti, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a képviselő-testület tagjai elsősorban az önkormányzati beruházásokban, mint szerződő felek ne vehessenek részt. 2011. áprilisában tárgyalta ezt a kérdést a testület, de nem fogadta el azzal az indokkal, hogy bizonyos képviselő vállalkozók hátrányba kerülnek.  Akkor az ő nevét jelölték meg, ezért érezte indokoltnak a téma elővételét.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy 3 képviselő érintett az ügyben. Építési vállalkozó a településen rajta kívül egy működik, így minden munkát ő fog kapni az önkormányzattól.  Nem tartja célszerűnek senki kizárását. Annak idején a VN. KFT. kapta meg a munkákat, mivel a profit így az önkormányzatnál maradt, helyi emberekkel dolgozott. Javasolja ezt a megoldást, mivel most válságos helyzet van, a VN. KFT. foglalkoztassa rotációszerűen a helyi vállalkozásokat. A szóbeszéddel kapcsolatosan megjegyzi, hogy önként vállalva, elsőként a sportpálya vonatkozásában ingyenes felajánlást tett.

 

Forintos Ervin képviselő szerint úgy lenne korrekt, hogy ha a polgármester illetve képviselő egy civil szervezetnek tagja, akkor a szervezet sem kaphat semmiféle támogatást. Nem ért egyet azzal, hogy egy helyi vállalkozó 500 eFt-os pályázaton indulhat egy évben akár húszszor is. Megjegyzi, hogy amíg ez a testület így működik tovább, nem kíván indulni pályázóként.

 

Orbán Péter képviselő feleslegesnek tartja az előterjesztést, hiszen ha egy képviselő érintett egy pályázatban, a testület bármikor megvonhatja döntési jogkörét.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy sajnos nem fordult elő az elmúlt két évben, hogy az átláthatósági probléma előtérbe helyeződött volna.

 

Krisztin N. László polgármester 10.05 órakor szünetet rendel el

A képviselő-testület ülése 10.12 órakor folytatódik.

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy jól értelmezi-e a javaslatot. Ha egy képviselő tagja a civil szervezetnek, akkor a szervezet nem kaphat semmiféle támogatást.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy igen, ez a módosító javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Kéri, hogy aki támogatja Forintos Ervin módosító indítványát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 4 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

234/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő módosító indítványát elutasítja abban a vonatkozásban, hogy támogatást ne kaphasson olyan civil szervezet, amelynek tagja, elnöke, képviselője polgármester, alpolgármester vagy képviselő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Folly Péter képviselő alapjavaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2013. (III.18.)

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

 

/A rendelet a jegyzőkönyv  12. számú melléklete./

 

8./ Napirendi pont

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Mórocz István Polgárőr Egyesület elnöke korábban ígéretet kapott arra, hogy amikor megérkezik a testületi ülésre, napirendjét előre sorolják. Javasolja, hogy a Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat tárgyú előterjesztést 9. napirendként tárgyalja meg a testület. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

235/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-       Napirendi pontok sorrendiségének változtatására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgárőrség vezetőjének kérését elfogadva a határozattal jóváhagyott 18. napirendi pontot „Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat” 9. napirendi pontként tárgyalja.

 

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

-          kéri a Céh Egyesületet, hogy a testületi ülésre készítsen egy szakmai beszámolót a 2012. évi támogatás elszámolásáról.

-          kéri a Céh Egyesületet, hogy az áprilisi testületi ülésre a Céh Egyesület programterv helyett az idő rövidsége miatt a rendezvény koncepcióját készítse el.

-          javasolja a Képviselő-testületnek-, hogy a rendező és a szervező kössön együttműködési megállapodást. Ennek melléklete a részvételi szabályzat, a programterv, illetve mindaz, amit a két fél egymástól megkíván. A megállapodást az áprilisi testületi ülésre javasolja előkészíteni elfogadásra.

-          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatában a rendezvény szervezőjeként a Badacsony Céh Turisztikai Egyesületet nevezze meg.

-          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Önkormányzat által létrehozott Ellenőrző Bizottságba a Céh Egyesület részéről a borászatok képviseletében Laposa Bence jelölését fogadja el.

-          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Részvételi Szabályzatot az alábbiak szerint módosítsa.

a) C/2. pontban  „Túljelentkezés esetén a Szervező dönt”

b) C/4. pont 3.c. alpontban „ Túljelentkezés esetén a Szervező a részvételi díjra…”

A Bizottság az elhangzott módosításokkal javasolja a „Folyékony Szerelem” 2012. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzatának elfogadását a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi Borhét részvételi szabályzatát az alábbi kiegészítésekkel elfogadni:

-       javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi Borhét részvételi szabályzat tervezet 1. pontjában szereplő c) javaslat elfogadását.

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi Borhéten azon       borászok is részt vehessenek, amelyek nem badacsonyi székhelyűek,   de az elmúlt években kiállítóként jelen voltak.

-       javasolja, hogy a borászok a Képviselő-testület március 14-i üléséig tegyenek javaslatot arra, hogy a nem badacsonyi székhelyű, de  a korábbi években a Borheteken kiállítóként részt vevő borászatok             közül hányan jelenhessenek meg a rendezvényen.

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Folyékony Szerelem”          2013. évi Borhetek szervezésével a Badacsonyi Céh Turisztikai        Egyesületet bízza meg.

-       javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi Borhetekre vonatkozó programtervezet benyújtását kérje a Badacsonyi Céh    Turisztikai Egyesülettől.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Fodor József igazgatót, hogy mint előterjesztő, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy a badacsonyi vállalkozókkal és borászatokkal széleskörű egyeztetést tartott. A javaslatot szakmai bizottság segítségével állította össze, széles konszenzuson alapulnak a szabályzatban leírt lehetőségek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a Céh Turisztikai Egyesület alelnökét, Békássy Jánost. Kérdezi, hogy kíván-e szólni.

 

Krisztin N. László polgármester 10.21 órakor szünetet rendel el,

mivel a közvetítés a rossz időjárás miatt leállt.

A képviselő-testület ülése 10.24 órakor folytatódik.

 

Békássy János a Céh Turisztikai Egyesület képviseletében elmondja, hogy ha a testület megszavazza a szakmai munkáról szóló beszámoló elkészítését, be fogják nyújtani. Örül annak, hogy az idén ez a téma még időben tárgyalásra került. Ha a testület úgy dönt, hogy a közterületek díját az önkormányzat fogja beszedni, akkor a költségvetésben a Borhetek finanszírozására egy elkülönített keret beállítása szükséges. Kéri, hogy vizsgálja meg a lehetőségeit, mert olyan rövid a fizetési határidő, hogy a pénzügyi szabályok betartásával a finanszírozás nem megoldható. Tehát ebben az esetben a finanszírozást és a bérleti díjak beszedését külön kell választani.

 

Laposa Bence szerint olyan rendszer kezd kialakulni a Turisztikai Egyesület keretében történő szervezéssel, mely a rendezvényt új szintre emeli. Néhány technikai kérdés merül még fel. Mindenki egyetért azzal, hogy két részre bontható a díjak kezelése. Ahol a borászati pavilonok helyezkednek el, az Egyesület direktben szedi be a bérleti díjat.  A plusz közterületekből befolyó összeget az önkormányzat a Borhét támogatására ajánlja fel. Ezek beszedése elvi szinten mindegy, a gyakorlatban egyszerűbb lenne, ha az Egyesület végezné. Mindenképpen deklarálta az Egyesület, hogy a támogatás forintosítva kerül elszámolásra. Az Egyesület elszámol azzal, hogy mire fordítja a támogatást, az pedig önkormányzati támogatásként fog megjelenni, mindenki számára egyértelműsítve a mértékét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Nagy Zoltán és több kereskedő tesz javaslatot arra, hogy milyen tevékenység zajlódjon, hány hely legyen értékesítve, stb. A tervezet 38 hellyel számol. A szöveges részben 30 hely szerepel. Egyébként pedig folyamatosan problémát jelentett a korábbiakban, hogy a kereskedők sokallták a kiadott közterületek számát. Kérdés, hogy a testület milyen álláspontot támogat. Ha előfinanszíroz a közterület vonatkozásában, akkor ki kell mondani, hogy 1 hely hány m2 lehet.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a sikeres rendezvényhez minimum 20 + 10 helyről befolyt összegre van szükségük. Ha ezt a testület csökkenti, akkor nem tudják a rendezvény szervezését felvállalni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy a július 1-jéig történő kötelező befizetés nem gátolja-e meg a szakmai szervező előzetes munkát. Akkor azt a választ kapta, hogy a borászok előbb be fogják fizetni a bérleti díjat. Tudomása szerint csak a kis színpad fog működni, a dísztéren lévő nagy színpadot a borászok a rendszerből kiveszik. Dönteni kell a testületnek arról is, hogy a többi közterületből befolyt bérleti díjból szándékozik-e és mennyit átadni, mivel azt hallotta, hogy a teljes összegre igényt tartanak a szervezők. Állást kell foglalni, hogy hány közterület kerül bérbeadásra, és milyen összeget adunk át.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint egy pontos költségbecslésre van szükség ahhoz, hogy az önkormányzat tudja, hogy mennyi pénzt adjon át. Laposa Bence azt mondta, hogy mivel koncepció váltásra készülnek, nem tudja meghatározni a szervezés költségét.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy tegnap egy egyeztetésen vett részt a Céh Turisztikai Egyesülettel. Ott elhangzott, hogy az önkormányzat bizonyos területek bevételével támogatja a rendezvényt. A rendezvény műszaki tartalmát előre meg kell határozni. Mivel közpénzről van szó, ez teljesen jogos elvárás. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat támogassa a rendezvényt, ehhez azonban egy költségekkel alátámasztott koncepciót kell átadniuk a szervezőknek.

 

Békássy János alelnök elmondja, hogy jelen ülésen abban tud a testület dönteni, hogy megjelöli szerződő partnerként az Egyesületet. Felhatalmazza a továbbiakban az előzetes kötelezettségvállalásokra, meghatározza a finanszírozás rendjét. A szükséges előterjesztést a döntés után tudja az Egyesület elkészíteni. Ha úgy dönt a testület, hogy az Egyesület szedi be a bérleti díjat, nyilvánvaló, hogy elszámolási kötelezettsége fennáll, de nincs értelme koncepciót készíteni.  Ha a testület a másik megoldást választja, akkor a koncepciót el fogják készíteni.

 

Laposa Bence elmondja, hogy az előterjesztés arról szól, hogy Badacsonytomaj Önkormányzata úgy rendezi meg a Borhetet, hogy bizonyos területeket az Egyesület rendelkezésére bocsát. Nagyságrendileg mintegy 10 milliós bevétel várható, fele részben a borászatok részéről, fele részben a közterületekből. A rendezvény költségvetésére vonatkoztatva 5 millió forint körüli az infrastruktúra költsége, 5 millió forint pedig a programokhoz szükséges. Mindenki érezheti, hogy 17 napos rendezvényre ezek a számok nem túlzóak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az Egyesület képviseletében hasonlóan nyilatkozna. Az önkormányzat átadja a meghatározott helyeket. Arról kell dönteni, hogy a többi közterületből befolyó bérleti díjból mennyit akar a testület a Borhét szervezőinek átadni. Fix összegekről kell beszélni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy tavaly a vállalkozók is beszálltak anyagilag a rendezvénybe. Most is azon a helyszínen kerül megrendezésre, ez a forgalmukban pozitívumként fog jelentkezni. Javasolja, hogy június 15-ig a borászatok fizessék be a 280 eFt-ot. Amennyiben valaki nem fizeti be az összeget, alapesetben legyen kizárva és a következő borász kerüljön be a helyére.

 

Laposa Bence ismerteti, hogy az önkormányzat szempontjából nincs változás a tavalyi évhez viszonyítva, nem kérnek több támogatást a szervezésért. A különbség ott jelentkezik, hogy a vállalkozói hozzájárulás nem áll rendelkezésre. Tavaly két helyszínen folytak a rendezvények. A Dísztéren elhelyezett nagy színpadi rendezvényeket támogatták a vállalkozók, az idén nincs ilyen szándék. Az Egyesület reményei szerint visz a rendezvénybe egy hozzáadott értéket, ezért csak napra pontosan kéri a közterületek bérletéből befolyó összeget.

 

Orbán Péter képviselő 10.45 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több mint két hónapja van ez a téma a testület előtt, az egyeztetésekről a képviselők megkapták a jegyzőkönyvet. Kettévált a dolog, a borászok illetve az Egyesület megkapja a helyszínt, illetve a közterület használatból befolyó összeget.  A közterületek értékesítése tavaly a szervező joga illetve bevétele lett. Most abban kell dönteni, hogy az önkormányzat szedje be a bérleti díjat és teljes egészében vagy bizonyos %-ban adja át, vagy a Céh Turisztikai Egyesület szervezőként gazdálkodjon. A harmadik lehetőség, hogy a kereskedők nem zárkóznak el attól, hogy a Dísztéren egy nyári programsorozat jelenjen meg és kérik, hogy a testület foglalkozzon a Dísztér hasznosításával, támogassa kérelmüket.

 

Orbán Péter képviselő 10.50  órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint tisztázni kell, hogy ki a település gazdája. A finanszírozási kérdésekkel kapcsolatosan javasolja, hogy időben dönteni kell. Annyi közterület legyen kiadva, mint tavaly, figyelve a termékek színvonalára. A tavalyinak megfelelő ellenérték legyen felajánlva. A vállalkozó a bérleti díjnak legalább a 30 %-át előre fizesse be, ezzel lefoglalva a helyet. Meghatározható az is, hogy a teljes összeget köteles előre befizetni.

 

Folly Péter képviselő 10.52 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Békássy János alelnök jelzi, hogy az Egyesület koncepciójában a Dísztér nem szerepel. Amennyiben a testület a finanszírozásban a saját beszedést választja, akkor a technikai rész megoldása rá terhelődik.  A mai megbeszélés eredménye, hogy a befizetés rendje kezd kialakulni. Javasolja nem csak a Badacsonyi Borhét időszakára alkalmazni ezt a rendszert, hanem általánosságban is.

 

Folly Péter képviselő 10.54 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az önkormányzat szedi be a területbérleti díjakat, akkor nem tud eltérni a közterület foglalási rendeletétől, illetve a megszokott mechanizmust betartva a rendszer nehézkesebb. Tavaly nehéz perceket szerzett a Badacsonyban kialakult helyzet. Az Egyesületre nem érvényes a közterület foglalási rendelet, annyi bérleti díjat szed be, amennyit tud. Ha a testület megbízik bennük, színvonalas rendezvényt akarnak szervezni, meghatározzák a kereskedők árulistáját.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület elfogadta a közterület használatról szóló rendeletét, melyben szerepel, hogy a díjat előre, egy összegben kell befizetni. Az is benne van a rendeletben, hogy nem engedélyről, hanem megállapodásról van szó, polgárjogi alapokra került áthelyezésre. A 23/2012. számú helyi rendelet értelmében nyilvános pályázat alapján kell megpályáztatni a közterületeket, a pályázatba belefoglalva a tevékenységi kört is. Ez tehát szabályozva van.

 

Forintos Ervin képviselő azt tartja célszerűnek, ha a hivatal adja ki a közterület használati engedélyeket. Javasolja a testületnek, hogy ennek értelmében hozza meg döntését.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy lehet-e a rendeletet módosítani oly módon, hogy ha valaki közterületet szeretne bérbe venni, belátható időn belül ezt jeleznie kell. Ne fordulhasson elő, hogy egy nap alatt kell dönteni. Felveti, hogy alkalmas-e a rendelet arra, amire elfogadta a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez alaposan szabályozva van. Pályázat útján adhatók bérbe a területek, ha egy helyre több jelentkező van, akkor licitre kerül sor. Olyan időtényezők lesznek, melyek miatt megérti Békássy úr javaslatát.

 

Laposa Bence becsüli, ha a testület kiáll a döntései mellett. De felmerül benne a kérdés, hogy miért tudná jobban kialakítani a testület a kiállítandó áruk körét, mint az Egyesület, aki a helyszínen van és ez a szakmája.

 

Békássy János alelnök elmondja, hogy nem garanciát kér az Egyesület, más a finanszírozási rend ebben a felállásban. Törvényi okokból az önkormányzatnak merev pénzügyi rendszere van. Az önkormányzatnak el kell különíteni egy összeget, külön előirányzatot kell képeznie.

 

Krisztin N. László polgármester kéri most meghatározni, amennyiben az önkormányzat szedi be a díjakat, hogy hány helyről van szó, hány m2-es területről, ennek mennyi a tarifája. Enélkül a tervezés nem tud beindulni.

 

Folly Péter képviselő a határozatba kéri belevenni, hogy az Egyesület határidőre előterjeszti a programtervezetet illetve a koncepciót.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a testületnek fel kell vállalni a pályázati lehetőséget, a döntés kockázatát. Kérdezi, hogy a nagy színpadi programok finanszírozását ki fogja felvállalni.  Erre a célra a közterület használati díjakból kell elkülöníteni egy összeget.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről egyenlőre nincs szó. Tudomása szerint a vállalkozók a következő testületi ülésre be fognak nyújtani egy 3 rendezvényt tartalmazó programcsomagot. Ez nem a Borhét idejére szól, utána kezdődne, a Rózsakő fesztivál időpontjával befejeződve. A testületnek meg kell majd határozni, hogy a színpad állításához milyen támogatást nyújt.

Megjegyzi, hogy mást jelent a vállalkozó számára, ha az önkormányzattal illetve az Egyesülettel áll szemben.  Kapcsolata az Egyesülettel egy üzleti viszony lesz, az önkormányzattal előírások szabják meg.

Összegezi az elhangzottakat. Kéri a testületet, hogy ha egyetért azzal, hogy 2013. évben a korábban elfogadott időpontban a Borheteket meg kívánja rendezni, melyhez szervezőként a Céh Turisztikai Egyesületet választja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

236/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben – már korábban elfogadott időpont alapján – július 19-augusztus 4. között megrendezi a „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényt, melynek szervezőjeként a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületet kéri fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az önkormányzat által létrehozott Ellenőrző bizottságba a Céh Egyesület részéről a borászatok képviseletében Laposa Bence jelölését tárgyalópartnerként elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

237/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben megrendezésre kerülő „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényhez kapcsolódóan tárgyalópartnerként Laposa Bence urat elfogadja a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület javaslatára.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy az áprilisi testületi ülésre a Céh Turisztikai Egyesület egy költségvetési tervet nyújtson be, kézfelemeléssel jelezze. Kéri, hogy erre az ülésre a Jegyző úr és az Egyesület vezetése alkossa meg azt a megállapodást illetve szerződést, mely ezt az együttműködést megalapozza.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

238/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 013. évben megrendezésre kerülő „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényhez kapcsolódóan

 1. felkéri a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület, hogy a 2013. évi áprilisi soros ülésre készítsen költségvetési tervet,
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és az egyesület elnökét, hogy készítsék elő az együttműködést megalapozó megállapodás tervezetét

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. április soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Laposa Bence szervező részéről

 

Krisztin N. László polgármester összegezi az elhangzottakat, miszerint az önkormányzat a Szabályzat tekintetében a következő részeken pontosít.

A borkaputól a volt Halászkert étterem felé eső részen biztosítja az anyagban leírt férőhelyeket a szervező részére.  Ez gyakorlatban 15 + 2 férőhelyet jelent. Ennek a területnek a bérleti díjával a rendezvényt az önkormányzat támogatja. A terület bérletét a Céh Turisztikai Egyesület szedi be, összegszerűségében és dátumban a befizetés rendjét a szervező határozza meg. A megállapodásban ez a szám rögzítésre kerül, ez a minimum érték. Kéri, hogy aki az elmondottakat támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

239/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 013. évben megrendezésre kerülő „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek rendezvényhez kapcsolódóan

 1. a Részvételi Szabályzat szerint a Borkaputól a volt Halászkert Étterem részen biztosítja a férőhelyeket a szervező részére, így 15+2 férőhelyet,
 2. a területek bérletével támogatja a rendezvényt,
 3. elfogadja, hogy a területbérletet a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület szedi be összegszerűen és dátumban a befizetés rendjét a szervező határozza meg, valamint a megállapodásban a min. érték rögzítésre került.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos az elszámolásig megállapodás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Laposa Bence szervező részéről

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterületek vonatkozásában abban kell  döntést hozni, hogy hány közterületet, mekkora méretben engedélyezzen a testület hasznosítani a Borhét ideje alatt.

 

Békássy János alelnök megjegyzi, hogy a közterületek díjának beszedéséről kell dönteni. Ha magánál tartja az önkormányzat, akkor saját hatáskörben kell dönteni, nem megállapodással.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez része a Szabályzatnak. A testület szeretné megmondani, hogy hány helyet értékesít.

 

Békássy János alelnök az előterjesztésnek megfelelően 20 + 10 helyet javasol.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy pillanatnyilag három szám van a köztudatban. A rajzos melléklet szerint 38, az előterjesztésben 20 + 10, a harmadik pedig Nagy úr és kereskedőtársai által levélben szorgalmazott összesen 20 hely. A szervező partner a 30 helyet tartja megfelelőnek.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy tavaly hány hely volt kiadva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rengeteg, de nem tudjuk pontosan, mivel nem az önkormányzat értékesítette a helyeket.

Először Nagy úr és kereskedőtársai által javasolt 20 helyet teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

240/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-     „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ahhoz kapcsolódóan, hogy             hány közterületet és mekkora méretben engedélyez értékesíteni a Borhét ideje alatt elutasítja Nagy úr és kereskedő társai által javasolt 20 hely közterület igényét.

 

Határidő: elfogadásra azonnal  

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Laposa Bence szervező részéről

 

Krisztin N. László polgármester a 30 hely kiadását teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

241/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-        „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és engedélyezi a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület által javasolt – miszerint hány közterületet és mekkora méretben engedélyez értékesíteni a Borhét ideje alatt – 20 + 10 hely közterület igényét.

Határidő: elfogadásra azonnal  

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Laposa Bence szervező részéről

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy hely mérete a bérleti díj miatt fontos lehet. Erre még nem hangzott el javaslat. A rizling soron 4,5 m2, a gesztenyesoron 6 m2-es árusítóhelyek kiadását javasolja. Megjegyzi, hogy a testület elfogadta a 20 + 10 árusítóhelyet, kéri, hogy a következő alkalomra kerüljön kiszámításra korrekt módon a bérleti díj.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat adja ki a közterületeket, a rendelet szerint több jelentkező esetén licitet kell tartani. Az indulóár a mellékletben szereplő közterület használati díj, azonban nem látható előre, hogy milyen lesz a kereslet.  Nem javasolja a m2-re történő behatárolást, ezzel a testület korlátozná a lehetőségeit.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy muszáj-e a közterület rendelethez alkalmazkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről már volt szó. Lehetőség van a rendelet módosítására. Javasolja a felülvizsgálatba belevonni Folly Péter módosító indítványát, melynek életszerűségét vizsgálni kell.  Kéri, hogy aki elfogadja a közterület használat rendjéről szóló rendelet visszahozását a következő ülésre azzal, hogy bele kell foglalni kifejezetten a Borhétre vonatkozó bérleti díjakat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

242/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-        a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítás a

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a soron következő – 2013. április – ülésére elrendeli a közterület használat rendjéről a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását akként, hogy külön szerepelteti a Borhét idejére vonatkozó tételeket.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítására vonatkozó tervezetet készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal  

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy abban is dönteni kell, hogy a testület maga kívánja hasznosítani a közterületeket, vagy átmenetileg átadja a jogot. Kéri, hogy aki úgy látja helyesnek, hogy a közterületek értékesítését a Borhét ideje alatt a Céh Turisztikai Egyesület végezze, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 4 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

243/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

-     „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata – közterületek értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a CÉH Turisztikai Egyesület közterületek értékesítésére vonatkozó kérelmét.

Határidő: elfogadásra azonnal  

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Laposa Bence szervező részéről

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy újabb szavazásra nincs szükség.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy június 15-ig fizessék ki a borászatok az összeget, aki nem teszi meg határidőre, a következő borász kapjon lehetőséget.

 

Laposa Bence kéri, hogy minden ilyen jellegű kérdés maradjon a szervező hatáskörében. Olyan pénzügyi struktúrát kívánnak kialakítani, mely biztosítja a rendezvény finanszírozását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy tudomása szerint van olyan borászat, amely még a tavalyi bérleti díjat sem fizette ki. Ezért egyetért a javaslattal. Nem szeretné, ha az önkormányzat a 30 helyre pénzügyi garanciát vállalna a rendezvény sikere érdekében, az Egyesület pedig nem követelné meg a borászoktól a bérleti díj befizetését. Ha az önkormányzat nem tudja a közterületeket értékesíteni, akkor a közpénzeket kell erre a célra átadnia. Kéri a testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy a résztvevő borászatok június 15-ig fizessék ki a szervezőnek a díjat. Aki nem fizet, automatikusan kizárásra kerül, helyére az lép, aki legtöbb pontot elérte.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

244/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát és elrendeli, hogy résztvevők a szervezőnek a díjat legkésőbb 2013. június 15-ig fizessék meg, ellenkező esetben a – határidőig díjat nem fizető – résztvevő-jelentkező automatikusan kizárásra kerül és helyébe a jelentkezési listán soron következő lép.

 

Határidő: elfogadásra azonnal  

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Laposa Bence szervező részéről

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a részvételi szabályzatot és a Borhetekkel kapcsolatos feladatcsomagot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

245/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

„Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Folyékony Szerelem” 2013. évi Badacsonyi Borhetek Részvételi Szabályzatát a jóváhagyott módosításokkal elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal  

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató

Laposa Bence szervező részéről

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni az Egyesület képviselőinek a munkáját. Javasolja a Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat tárgyú napirend tárgyalását.

 

 

9./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodásra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy az Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Polgárőr Egyesülettel az együttműködés támogatását javasolja a Képviselő-testületnek.

Javasolja, hogy az egyesülettel együttműködési szerződést kössön, az alábbiak szerint:

Az együttműködési szerződés tervezet 5. pontjának h./ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„h./ A 2013. évi költségvetésében az egyesületet az önkormányzat 350 eFt összeggel támogatja. Ezt követően pedig az éves költségvetésében anyagi lehetőségének függvényében támogatást nyújthat.”

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az alábbi kiegészítéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás tervezetet:

-          A 2013. évet követően a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület támogatása az Önkormányzat költségvetésének kondíciójától függ.

-          Az Egyesület vállalásai között az n) pont egészüljön ki azzal, hogy a Képviselő-testület elé beterjesztett pénzügyi beszámolóban kell az Önkormányzattól kapott támogatásokkal a költségvetési évet követő év február 10-ig elszámolni.

Krisztin N. László polgármester köszönti a Polgárőr Egyesület elnökét, kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Mórocz István elnök kéri, hogy az Egyesület minden évben kapja meg a támogatást, ha az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik. Hangsúlyozza, hogy az elmúlt 13 évben jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat, a lakosság illetve a civil szervezetek között.  Az Egyesület karitatív tevékenysége nagyobb hangsúlyt kapott, például a polgárőrség gépkocsija szükség esetén besegít az önkormányzatnak, a napokban ebédet szállítottak. Ez a jövőben is így fog történni. Az eddigi gyakorlat szerint májusban számoltak be a település közbiztonságáról, illetve a törvényi előírásnak megfelelően január 15-ig a támogatás elszámolása megtörtént. Elmondja, hogy az Egyesület részéről az összekötő Mórocz István lesz, az anyagban megfogalmazottakkal ellentétben.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megköszöni a polgárőrök áldozatos munkáját.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a tájékoztatót majd a Humán bizottság tárgyalja meg.

 

Krisztin N. László polgármester az együttműködési megállapodás elfogadását javasolja, azzal, hogy az összekötő az Egyesület részéről Mórocz István elnök. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

246/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodás 6. b) pontjában összekötőként az egyesület részéről Mórocz István elnök személyét elfogadja.

 

Határidő: azonnal          

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszámolás két alkalommal történjen, a jogszabályban meghatározott támogatásokról szóló beszámolót kell határidőben leadni, illetve májusban a szakmai munkáról és az együttműködésről szóló beszámolót kell elkészíteni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

247/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodásban rögzített 5. a) és m) pontjához kapcsolódóan elfogadja tájékoztatási kötelezettsége vonatkozásában elfogadja, hogy az egyesület évente kétszer beszámol tevékenységéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint szakmai munkájáról és az együttműködésről május hónapban.

 

Határidő: azonnal         

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az éves támogatás témájában a bizottságok illetve az elnök úr eltérő javaslatot tett.  A bizottságok azt fogalmazták meg, hogy alapvetően támogatják az Egyesület tevékenységét, mértékét az adott költségvetési év keretei között határozzák meg.

 

Mórocz István elnök kéri, hogy a megfogalmazás ne „támogathatja”, hanem támogatja legyen.

 

Krisztin N. László polgármester szerint majdnem mindegy, hogy milyen szövegezést tesznek, az adott év költségvetési keretei döntik el, hogy mennyi támogatást tud az önkormányzat adni.  Megérti, hogy garanciát szeretne az elnök úr, de a bizottság pont ezt szeretné elkerülni. A Humán bizottság szövegszerű javaslatát teszi fel szavazásra. Az együttműködési szerződés tervezet 5. pontjának h./ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„h./ A 2013. évi költségvetésében az egyesületet az önkormányzat 350 eFt összeggel támogatja. Ezt követően pedig az éves költségvetésében anyagi lehetőségének függvényében támogatást nyújthat.”

Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

248/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadja és a Polgárőr Egyesülettel kötendő megállapodás 5.h) pontját a következők szerint hagyja jóvá  „h./ A 2013. évi költségvetésében az egyesületet az önkormányzat 350 eFt összeggel támogatja. Ezt követően pedig az éves költségvetésében anyagi lehetőségének függvényében támogatást nyújthat.”
 2. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

megállapodás aláírására 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Polgárőr Egyesület elnökének jelenlétét, további jó együttműködést kíván.

 

 

10./ Napirendi pont

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okirat módosítását az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint.

Krisztin N. László polgármester szerint elegendő lett volna, ha az egyik bizottság tárgyalja meg a napirendet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy mivel Alapító Okirat módosításáról van szó, mindkét bizottságnak kötelező megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az Alapító Okirat módosítását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

249/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a törzskönyvi átvezetésnek határidőben tegyen eleget.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Törzskönyvi átvezetési kérelem benyújtására 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

249/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

 1. 1. Neve: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
 2. 2. Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.
 3. 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési,  múzeumi és egyéb kulturális, valamint  közösségi, társadalmi tevékenység, nyilvános könyvtári szolgáltatás.

TEÁOR:    47.59  Bútor, világítási eszközök, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem

47.61  Könyv kiskereskedelem

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

90.01 Előadó- művészeti tevékenység

90.04 Kulturális Műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

91.02 Múzeumi tevékenység

91.05Közművelődési tevékenységek

93.29Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 1. 4. Szakágazati besorolás: 841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása

 1. 5. Alaptevékenysége, és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenysége: Ingatlanok, területek bérbeadása, rendezvények szervezése,lebonyolítása, kiállítások szervezése, szórakoztató és művészeti tevékenység, kiskereskedelmi tevékenység.

(hatályos 2012. január 01.-től)

Ágazat száma és megnevezése

Alágazat száma és megnevezése

Szakágazat száma és megnevezése

Államháztartási szakágazat száma és megnevezése

68 Ingatlanügyletek

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

90 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység

900  Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység

90.01 Előadó- művészeti tevékenység

900124  Egyéb előadó- művészeti tevékenység

90 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység

900  Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység

90.04 Kulturális Műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

900400  Kulturális Műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység

910  Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123  Könyvtári szolgáltatások

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység

910  Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység

91.02 Múzeumi tevékenység

910203 Múzeumi, kiállítási tevékenység

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység

910  Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység

91.05 Közművelődési tevékenység

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

93 Sport, szórakoztató és szabadidős  tevékenység

932  Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

93.29 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932919 Egyéb szórakoztatási tevékenység

 1. 6. Vállalkozási tevékenységek, és ezek arányainak hatása a szerv kiadásaira:

A költségvetési szerv Vállalkozási tevékenységet nem lát el.

 1. 7. Működési területe: Badacsonytomaj Város  közigazgatási területe
 2. 8. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

 1. 9. Az intézmény besorolása:

Gazdálkodási jogkör alapján: Önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Pénzügyi gazdasági feladatait Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági-pénzügyi szervezete látja el. (8258 Badacsonytomaj Fő u.14.)

 1. 10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási   rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízására pályázat útján a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén hozott döntése alapján kerül sor. A megbízás határozott időre szól. A vezető felett – fegyelmi intézkedés kivételével – a munkáltatói jogokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

 1. 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:

Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXII. Törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadó.

 1. 12. Alapító neve és címe: Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata
 2. 13. Az intézmény típusa: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
 3. 14. Telephelyei, címe: Városi Könyvtár  8258 Badacsonytomaj, Fő.u. 29.

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

Egry József Múzeum: 8261 Badacsony Egry Sétány 21.

Tájház 8258 Badacsonytomaj Kert u. 25.

 1. 15. A feladatellátást szolgáló önkormányzati  vagyon:

Ingatlanok  helyrajzi számai:

Badacsonytomaj Római u.69.           792 hrsz,

Badacsonytomaj Fő.u. 29.     608 hrsz,

Badacsonytomaj Kert u. 25.  116/5 hrsz.

Az ingó vagyont, az intézményi leltár tartalmazza

 1. 16. A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény használatában álló ingó és a 15. pont szerinti ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van.

Badacsonytomaj, 2013. március 14.

Krisztin N. László.

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Záradék:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 249/2013.(III.14.) határozatával hagyta jóvá.

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2012.(IV.25.) határozatával elfogadott alapító okiratát módosítja és az alábbi – módosító – alapító okiratot adja ki Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vonatkozásában:

 1. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

“14. Telephelyei, címe: Városi Könyvtár  8258 Badacsonytomaj, Fő.u. 29.

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

Egry József Múzeum 8261 Badacsony Egry Sétány 21.

Tájház 8258 Badacsonytomaj Kert u.25.”

Badacsonytomaj, 2013. március 14.

Krisztin N. László

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

 

 

Záradék:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 249/2013.(III.14.) határozatával hagyta jóvá.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

 

11./ Napirendi pont

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a kérelmet elviekben támogatja.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       Fenntartói jogkörében eljárva a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz 600 eFt önerőt biztosítson a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére, mely összeget a 2013. évi költségvetésében az általános tartalékból különítse el.

-       Kérje fel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt és a BVKI-t, hogy a pályázatot készítse el és adja be.

-       Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt pályázati dokumentáció és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-       nem javasolja Horváth Ferenc módosító indítványának elfogadását Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosítására vonatkozóan, mely szerint az önerő összegét el kell különíteni a dologi előirányzatok terhére.

-       nem javasolja a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önerő biztosításához kapcsolódó előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy az önerő biztosításához a Borhét kapcsán a közterületekből befolyó díjakból kerüljön elkülönítésre a szükséges összeg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy még nem tudható, hogy mennyi pénz folyik be. Megjegyzi, hogy idő előttinek érzi a javaslatot, még nem foglalt állást a testület arról, – de nem kíván visszatérni – hogy az önkormányzat által beszedett közterület használati díj egészét átadja-e az Egyesületnek.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a pályázat benyújtásának határideje március 24. A jegyző úrtól illetve az aljegyző asszonytól azt a tájékoztatást kapta, hogy nem kell betennie a költségvetésébe az összeget.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy alapot nem kell képezni.

 

Krisztin N. László polgármester abban kéri a testület szavazatát, hogy támogatja-e a kérelmet oly módon, hogy az önerőt a Borhét közterület foglalási díjából biztosítja az önkormányzat úgy, hogy azt megelőlegezi. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 3 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

250/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

BVKI közművelődési érdekeltségnövelő támogatása és önerő biztosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő módosító indítványát elutasítja, miszerint a 4/2004.(II.20) NKÖM rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével a  helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz 600.000,- Ft önerőt biztosít a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére, mely összeget a 2013. Borhét ideje alatt beszedett közterület-foglalási díjak terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy az általános tartalékból biztosítja az önkormányzat a fedezetet. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással,  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

251/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

BVKI közművelődési érdekeltségnövelő támogatása és önerő biztosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére 600.000,- Ft önerő 2013. évi általános tartalék terhére történő biztosítását.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a vitát lezárja, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázatot nem nyújtjuk be.

12./ Napirendi pont

VN. Kft-től a sportpálya karbantartására vonatkozó tájékoztató anyag elkészítését.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi  bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-       kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a sportpálya karbantartására vonatkozó tájékoztató anyagot dolgozza át, 1/3 – 2/3 arányban bontsa szét az I. – II. félév fenntartási és üzemeltetési költségeire tervezett összeget

-       kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a sportpályák 2013. évi karbantartására vonatkozó anyagot bontsa szét azonnali, szükséges elemekre, illetve a futballcsapat beindulásának esetére a Képviselő-testületi ülésre.

Krisztin N. László polgármester köszönti Pásztor László ügyvezető urat, kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti a 31/2012. számú határozatot, mely szerint a szerződést meg kellett volna kötni a VN. KFT-vel. Elmondja, hogy az üzleti terv szöveges részében szerepel a sportpálya működtetésének költsége. Kérdezi, hogy az elfogadott költségek, bizonyos közüzemi díjak nem tartalmazzák-e ezt.  Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy üzemen kívüli pályára külön szertáros van betervezve. Nem érti, hogy keletkezhetett  télen havi 15 ezer forintos vízdíj. Ugyanakkor bevételt nem lát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzleti terv tárgyalásának első fordulójában elhangzottak hasonló megjegyzések, de nem történt meg a kiigazítás, mert nem akarta a testület az első találkozását Pásztor úrral emlékezetessé tenni. Tudomása szerint a vagyonkezelési szerződés megköttetett.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződés megkötésre került, azonban a sportpálya költségeivel nem számoltak. A 2012. augusztusi közhasznúsági jelentésben is szerepelt, hogy a hasznosítás módja nincs eldöntve. Szó volt arról, hogy a sportélet újra indul, ez látható a költségvetésben. A költségvetés elfogadása nélkül lehengerezték a pályát, műtrágyázták. Amit a vagyonkezelési szerződés előír, azt megteszik. A szertáros illetve a pálya felmérésének költsége az év második felére vonatkozik, feltételezve, hogy addigra beindul a sportélet.

 

Krisztin N. László polgármester szerint úgy is megközelíthető a kérdés, ha ezeket a tevékenységeket a KFT. el tudja végezni, akkor a költségeknek valahol szerepelniük kell.  Megjegyzi, hogy azt javasolta, hogy bontsa meg a költségeket a KFT., hiszen nyár lesz, mire kiderül, hogy lesz-e futballcsapat. A szertáros bérét májusban korainak tartja betervezni. Javasolja elfogadni az előterjesztést úgy, hogy az I. félévi számokat rögzítjük, a II. félévi számokat pedig evidenciában tartjuk és később hoz a testület döntést.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a Sportegyesület megbeszélésén elhangzottak és a leírtak nem egyeznek.

 

Pásztor László ügyvezető a közüzemi számlákkal kapcsolatosan elmondja, hogy a januári vízszámla 25 eFt, mely becsült összeg, de be kell fizetni, majd a végszámla alapján történik az elszámolás. Nyáron a gyepet locsolták. A karbantartási költségeket megbontották, feltételezik, hogy nyáron használatban lesz a pálya. Szeretnének edzőtábort szervezni, a sármelléki csapat jelezte igényét. A szertáros, pályamunkás munkakörébe tartozik a másik edző pálya fenntartása is.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a megbeszélésen elhangzott, hogy a Sportegyesület bizonyos eszközei kölcsönbe vannak adva, illetve két háló eltűnt. Javasolja megnézni, hogy a leltár rendben van-e.

 

Pásztor László igazgató megjegyzi, hogy ezek a tárgyak az Egyesület tulajdonában vannak, a KFT-nek nincs köze hozzájuk.

 

Folly Péter képviselő szerint a rendszert célszerű lenne ellenőrizhetővé tenni. Mindenhez átadás-átvételi papírok szükségesek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy 2011-ben a vagyonkezelési szerződés megköttetett, a régi használati szerződés felülvizsgálata megtörtént. A háló, labdák, stb. a Sportegyesület tulajdonát képezik. A civil szervezet még nem jött létre, azonban joguk lenne használni a használati szerződés értelmében a sporttelepet. A VN. KFT. üzleti tervének tartalmaznia kellene a vagyonkezeléssel kapcsolatos dolgokat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy ebben a formában ne fogadja el a költségkimutatást a testület. Az üzleti tervben külön soron szerepeljen egy összeg, a megmaradt közvilágítási kiadások terhére finanszírozza le a KFT. Az derül ki számára, hogy benne vannak a költségek, de nincsenek nevesítve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a verzió arra épül, hogy az első félévben csapat nélküli fenntartás zajlik, a második félévben számolnak azzal, hogy ott edzések és versenyeztetés folyik. Hangsúlyozza, hogy ha a közvilágítás címén elkülönített tartalékot veszély fenyegeti, azt jelezni fogja.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a múltkor megszavazott a testület 1 millió forintot a sport támogatására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egy kvázi tartalék. Abból nem utal át semmit, amíg az Egyesület nem kapott engedélyt.

 

Folly Péter képviselő szerint a háló vonatkozásában okafogyott az összeg feltűntetése, azt ki kell venni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja megkeresni az Egyesület vezetőségét, hogy az elképzeléseikről tájékoztassák a Képviselő-testületet. Ez alapozhatja meg a támogatást. Ebben kéri a Polgármester úr segítségét.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi az elhangzottakat, miszerint  a polgármester vegye fel a kapcsolatot az Egyesület elnökségével és a Fórumon megfogalmazottak szerint kezdeményezze az Egyesület Közgyűlésének az összehívását. A VN. KFT. üzleti tervében szerepeljen a sportpálya üzemeltetése, de saját hatáskörükben rendeljék hozzá a költségeket.  Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1ellenszavazat és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

252/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. Sportpálya karbantartása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a sportegyesület közgyűlésének összehívását, melyre egyben felkéri Krisztin N. László polgármestert és ezzel egyidejűleg a VN. Kft. előterjesztés szerinti formában benyújtott Sportpálya karbantartására vonatkozó anyagát nem fogadja el. Felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy Üzleti tervében külön soron szerepeltesse a sportpályák karbantartását és saját hatáskörben rendeljen hozzá költségeket.

 

Határidő: azonnal

Egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

Krisztin N. László polgármester 12.02 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 13.05 órakor folytatódik.

13./ Napirendi pont

Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy

-       a testületi ülésre készüljön kimutatás a gyerekek életkoráról, illetve arról, hogy milyen időintervallumra kell megoldani a szállítást.

-       A badacsonyörsi gyermekek utaztatásának kérdésében a bizottság a testületi ülésig javaslatot nem hoz, javaslatát a testület gépjármű vásárlással kapcsolatos döntésének függvényében alakítja ki.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-       javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester a Tapolcai Kistérséggel folytasson egyeztető tárgyalást a 9 személyes kisbusz értékesítési árának csökkentése érdekében.

-       ezt követően hoz döntés az óvodás és káptalantóti gyermekek szállítása ügyében.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Óvodás gyermekek kísérete tárgyában készített előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottságok a napirendet együtt tárgyalták a Káptalantóti gyerekek szállításával. Javasolja, hogy a testület is együtt tárgyalja meg ezt a két témát. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata szerint tárgyalt a Kistérséggel. Ha a testület úgy foglal állást, hogy tegyünk ajánlatot a Társulási Tanács felé, megteszi. A használtauto.hu  oldalról a járművel azonos felszereltségű gépjárműveket kigyűjtette, 2 – 2,1 millió forint körüli áron lehetne vásárolni. Egy jármű került 1,2 millió forintba, melyről nem tudható, hogy mennyire kevésbé felszerelt, mint a többi.

 

Simoné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a napirendek együtttárgyalásáról történjen szavazás.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

253/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok sorrendiségének változtatására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozattal jóváhagyott 11. napirendi pontot „Óvodás gyermekek kísérete” és a 16. napirendi pontot „Káptalantóti gyermekek szállításához további költségek kimutatásához” napirendeket együttesen a 13. napirendi pontként tárgyalja.

 

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint fel kellene méretni szakemberrel a gépjármű állapotát. Ha megvennénk a Kistérség autóját, akkor költeni kellene rá, gumi, ülések és futómű javítás biztosan szükséges. Ha a gyerekek szállítására szeretnénk hasznosítani, akkor biztonsági övekkel is fel kell szerelni. A Kistérség felé jelezni kellene, hogy nincs megfelelő műszaki állapotban a jármű, költeni kell rá. Véleménye szerint hirdetés alapján nem látja a testület a valós állapotot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat a képviselő asszony indítványa lesz, miszerint fel kell méretni a járulékos költségeket, melyek felmerülnek a jármú üzemeltetésével kapcsolatosan, majd a testület elé terjeszteni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a döntésig a gyerekek szállításával megbízni Budai urat. Az eredeti határozat szerint március 30-ig tartott a megbízatása.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

254/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Óvodás gyermekek kísérete és káptalantói gyermekek szállításához kapcsolódó költségek kimutatása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Magó Ágnes képviselő javaslatát elfogadja és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a járulékos költségek felmérése érdekében készítsen kimutatást a jármű üzemeltetésével kapcsolatban és terjessze a képviselő-testület soron következő – 2013. április – ülésére.
 2. Simonné Visi Erzsébet képviselő indítványát elfogadja, hogy a jelenlegi vállalkozó Budai Tibor – Badacsonytomaj – megbízása tartson a végleges döntés meghozataláig.
 3. felhatalmazza a polgármester a 2. pontban rögzített eseti megbízási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

 1. pont 2013. áprilisi – soron következő – testületi ülés
 2. folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az óvodás gyerekek kíséretéről nem született döntés. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e ilyen kötelezettsége.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy ebben a testületnek kell döntenie. Nem kötelező feladat, a Nemzeti köznevelési törvény tartalmazza, hogy mikor kell felvállalni ezt a feladatot. Abban az esetben, ha az önkormányzat saját erőből meg tudná oldani a Káptalantóti gyerekek szállítását, akkor a badacsonyörsi gyerekek problémája is megoldódna.

 

Krisztin N. László polgármester szerint így akár egy helyi járat indítása is körvonalazódhat.  Befogadja a javaslatot, kéri eldönteni, hogy kíván-e a testület az óvodás gyerekek településen belüli szállításának kérdésével foglalkozni. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatként végezze el a badacsonyörsi településrészről a gyerekek szállítását a kérelmező által megfogalmazott körben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 tartózkodással, igen szavazat és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

255/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Óvodás gyermekek kísérete -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermekek utaztatása tárgyában írt megkeresését megtárgyalta és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§ (7) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek terhére a badacsonyörsi gyermekek utaztatását önként vállalt feladatként teljesíteni nem tudja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

14./ Napirendi pont

Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok.

Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a

-          A 107 hrsz. ingatlan (községháza és udvar) elidegenítését

-          A 106/2 hrsz. ingatlant (Kert utcai garázs) nem javasolja hasznosítani

-          A 607/1 hrsz. ingatlan (Fő u. 23.) elidegenítését nem javasolja

-          A 607/1 hrsz. ingatlan (Fő u. 23.) használatba, bérbeadását nem javasolja

-          A 607/1 hrsz. ingatlan (Fő u. 23.) vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatását javasolja

-          A 607/2 hrsz. ingatlan (Fő u. 25.) vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatását javasolja

-          A 608 hrsz. ingatlan (Fő u. 27.) vagyontárggyal elidegenítését javasolja

-          A 734 hrsz. ingatlan (Iskola u. 3.) vagyontárgy elidegenítését javasolja

-          A 792 hrsz. ingatlan (Művelődési Központ.) vagyontárgy hasznosítását javasolja,

-          elidegenítését nem javasolja, vállalkozási tevékenység folytatását nem javasolja,

-          Az 1239 hrsz.-ú ingatlan (Felső-bazársor) vagyontárgy elidegenítését javasolja

-          A 1289/11 hrsz.-ú ingatlan (Badacsony, Rizlingsori WC) vagyontárgy használatba adását, bérbeadását javasolja

-          Az 1812 hrsz-ú ingatlan (Badacsonyörs, Angol ház.) vagyontárgy használatba adását, bérbeadását javasolja

-          Az 2469/2 hrsz-ú ingatlan (Badacsonytomaj, Széchenyi u. 12.) vagyontárgy elidegenítését javasolja

-          a 2471/A 5 hrsz. (Badacsonytomaj, Kert u. 18.) vagyontárgy elidegenítését nem javasolja

-          A 2469/2 hrsz-ú ingatlan (Badacsonytomaj, Széchenyi u. 12.) használatba adását, bérbeadását javasolja

-          A 2552 hrsz-ú ingatlan (Bányász strand) vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatását javasolja

-          A 2555 hrsz-ú ingatlan (Badacsony Divatáru üzlet) vagyontárgy használatba adását, bérbeadását javasolja

-          A 2557/2 hrsz-ú ingatlan (Badacsony, Alsó bazársor) vagyontárgy

a) vállalkozási tevékenység folytatását javasolja

b) az elidegenítést nem javasolja,

c) a használatba adást, bérbeadást nem javasolja.

-          A 012/24 hrsz-ú ingatlan (Badacsony, Római út 183.) vagyontárgyra vonatkozóan az elidegenítést  javasolja

-          A 012/24 hrsz-ú ingatlan (Badacsony, Római út 183.) vagyontárgyra vonatkozóan az elidegenítést  javasolja

-          A 843 hrsz-ú ingatlan (Badacsonylábdihegy) vagyontárgy elidegenítését javasolja

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában lévő hasznosítható ingatlanok, építményekről készült előterjesztés alapján a vagyontárgyakra vonatkozó javaslatokat egyenként megtárgyalta és  az ezekre vonatkozó határozatait egyben elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A beépítetlen területekre vonatkozó határozatát a településszemlét követően fogja meghozni. A településszemle időpontjául 2013. 03.12. 13.00 órát javasol.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testület menjen végig az előterjesztés szerint a feladatokon. Elmondja, hogy a következő kategóriák lehetségesek: vagyonértékesítés, bérlet útján történő hasznosítás, vállalkozás útján történő vagyonhasznosítás. Vannak olyan vagyontárgyak, melyek forgalomképtelenek, amelyek korlátozottan forgalomképesek és amelyek forgalomképesek. Azokat az ingatlanokat kell végignézni, melyeket a műszaki osztályvezető illetve munkatársai a testület elé tártak. Kérdezi, hogy a beépítetlen ingatlanok vonatkozásában is egyesével történjen a döntés, vagy csak az épületek esetében. Megállapítja, hogy igen.

A 60. hrsz-ú  MÁV alatti terület hasznosításáról kéri a testület véleményét.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő művelődési célra javasolja meghirdetni.

 

Folly Péter képviselő javasolja csereként felajánlani a MÁV épületért.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel, miszerint a MÁV-val történő tárgyalások során csereingatlanként kalkuláljon a testület a 60. hrsz-ú beépítetlen területtel. Ha nincs rá fogadókészség, akkor a helyieknek legyen meghirdetve művelési céllal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

256/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

60 hrsz-ú ingatlant

a MÁV felé csereterületként felajánlja. Amennyiben a MÁV a területcserét nem támogatja, a helyben élő polgárok felé művelési céllal meghirdeti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a 248/1. hrsz-ú Petőfi u. 18. szám alatti gazdasági épület és udvar hasznosítására kéri a testület javaslatát.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a bejáráson az hangzott el, hogy a lakosok szándékozzák megvásárolni az ingatlant. Kérdezi, hogy hivatalos kérelem érkezett-e.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a földterület az önkormányzaté, a felépítmény pedig a magánszemélyeké. Ha az ingatlan értékesítésre kerülne, a ráépítőknek elővásárlási joguk van.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj 248/1. hrsz-ú ingatlant a felépítmény tulajdonosainak ajánlja fel az önkormányzat megvételre, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

257/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

248/1 hrsz-ú ingatlant

értékbecslést követően az elővásárlási joggal rendelkező felépítmények tulajdonosainak értékesítésre felajánlja a jogszabályi előírások megtartása mellett.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 712., 718., 720. és 722. hrsz-ú beépítetlen Nagykörúton található területekre vonatkozóan kéri a testület javaslatát.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az önkormányzati ingatlanokat megvételre felajánlani azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek a területét kettészeli.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a benyúló ingatlan esetében cserét javasol.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vagyonrendelet szerint az ingatlanokat fel kell értékeltetni. Mérlegelni kell, hogy erre most kerüljön sor, vagy csomagban kell kezelni, és ha egy pályázati méretet elér a feladat, akkor kell megvalósítani.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj 712., 718., 720. és 722. hrsz-ú ingatlanok felértékelése után ajánlja fel a testület az ingatlanokat megvételre, az út melletti ingatlanok vonatkozásában pedig területcserére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

258/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

712, 718, 720, 722 hrsz-ú ingatlant

értékbecslést követően a felépítmények tulajdonosainak értékesítésre felajánlja a jogszabályi előírások megtartása mellett, illetve területcserére tesz javaslatot az út melletti területeken, amennyiben arra lehetőség van.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

 

Krisztin N. László polgármester a 925/3. hrsz-ú Kossuth utcai beépítetlen terület, szőlő ingatlan hasznosítására kéri a testület javaslatát.

 

Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy tudomása szerint az ingatlan bérbe van adva hosszú távra.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg, hogy az ingatlan bérleti jogviszony keretében hasznosítva van-e. Ha nem, akkor ismét terjessze  testület elé.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy amennyiben újabb szerződést kell kötni a bérlővel, a szerződés térjen ki az esetlegesen elöregedett tőkék pótlására.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

259/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

925/3 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az ingatlan adott bérleti jogviszony keretében hasznosítva van-e. Amennyiben a hasznosítás nem történik meg az érintett területen kéri az ingatlant érintően előterjesztés előkészítését. Egyidejűleg elfogadja Rajzó Ildikó képviselő indítványát, amely új szerződések megkötése esetén kötelezettségként rögzíti az elöregedett szőlő tőkék pótlását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester  a 1466/2. hrsz-ú Móricz Zs. utcai beépítetlen ingatlanra vonatkozóan kéri a testület javaslatát. Kérdezi, hogy milyen állapotban az ingatlan. Megjegyzi, hogy itt telkeket is ki lehetne alakítani, bár a vasút mellett van.

 

Sipos Ferenc közterület felügyelő elmondja, hogy az ingatlan gondozott, kezelője a VN. Kft.

 

Orbán Péter javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az ingatlan felértékeltetésével, majd elidegenítésre történő meghirdetésével, kézfelemeléssel jelezze.

260/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

1466/2 hrsz-ú ingatlant

értékbecslést követően értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Forintos Ervin képviselő 13.27  órakor megérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 1889/8. hrsz-ú Arborétum úti beépítetlen területtel kapcsolatosan kéri a testület javaslatát.

 

Sipos Ferenc közterület felügyelő elmondja, hogy a területet a szemben  lévő lakók használják tárolásra, ennek ellenében gondozzák.

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy az elbirtoklás ilyen esetben előfordulhat-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az elbirtoklás megelőzése érdekében javasolja a használóval szerződést kötni.

Orbán Péter képviselő javasolja, hogy az önkormányzat ajánlja fel a területet megvételre.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a műszaki osztály keresse meg az ingatlan jóhiszemű használóját, kössön velük megállapodást illetve ajánlja fel részükre megvételre, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

/261/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

1889/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a jóhiszemű használókat keresse meg és kössön velük megállapodást, illetve vételre felajánlja részükre az ingatlant a jogszabályi előírások megtartása mellett.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 2055. hrsz-ú Szőlő u. Pigál parkoló beépítetlen területre vonatkozóan kéri a testület javaslatát. Tudomása szerint a területet 20 évre bérbe vette a bérlő, a megállapodás még él.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az idén jár le a bérleti szerződés. Utána vagy értékesíthető vagy ismét bérbe adható a terület.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mekkora összegért bérli a bérlő a parkolót.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nagyon minimális összeget fizet.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint egy lakóingatlan is kialakítható a területen, javasolja megvételre felajánlani.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a HÉSZ készítőinek figyelmét felhívni arra, hogy vizsgálják meg az ingatlan beépítésének lehetőségét. Ha szükséges, tegyék lehetővé, hogy az önkormányzat építési telekként értékesíthesse a területet. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

262/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

2055 hrsz-ú ingatlant

felkéri a HÉSZ készítőjének figyelmét felhívva a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják meg az ingatlan  beépíthetőségét és tegyék lehetővé a jogszabályi előírások megtartása mellett, hogy az önkormányzat építési telekként értékesíthesse azt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú Fűzfa utcai beépítetlen területtel kapcsolatosan kéri a testület javaslatát.

 

Orbán Péter képviselő javasolja a terület megosztását, majd telkekként történő értékesítését.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint itt egy parti sétány kialakítására is sor kerülhetne, ami esetleg egy legális csónakkikötőhöz vezethetne.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a csónakkikötő jóval odébb van. Itt 100 méter széles nádas van, parti sétányok pedig azért vannak, hogy a Balatont lehessen látni. Orbán Péter képviselő javaslatát teszi fel szavazásra azzal, hogy a HÉSZ készítői vizsgálják meg az építési telkek kialakításának lehetőségét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

263/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

2191 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

felkéri a HÉSZ készítőjét és a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják meg építési telek kialakításának lehetőségét, illetve parti sétány vagy csónakkikötő kialakítását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester kérdezi Simonné Visi Erzsébet képviselőt, hogy miért szavazott nemmel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy tudomása szerint Badacsonytomajon kezdik meg az illegális stégek lebontását, a település csónakkikötő nélkül fog maradni. Ezért javasolta, hogy ott csónakkikötő legyen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nagyon messze van a víztől. Javasolja, hogy ezt a megoldást is vizsgálja meg a HÉSZ készítője.

A Badacsonytomaj 2267. hrsz-ú Petőfi út végén lévő beépítetlen területről kéri a testület véleményét.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő valamiféle útlejáratot javasol a területen kiépíteni.

 

Orbán Péter képviselő szerint ez felesleges.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja felajánlani a szomszédoknak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint rövid távon meg kell próbálni bérbe adni a területet, emellett a településtervezőt fel kell kérni, hogy vizsgálja meg a hasznosítás lehetőségét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

264/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

2267 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják meg az ingatlan  hasznosítási lehetőségeit.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 2945. és 2953. hrsz-ú Széchenyi út alatti mocsár és beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok hasznosítására kéri a testület javaslatát.

 

Sipos Ferenc közterület felügyelő elmondja, hogy jelenleg a helyi kosárkészítők hasznosítják a területeket.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a használókat megkeresni szerződéskötés érdekében, melyben vállalnák a terület rendben tartását illetve tudomásul veszik, hogy az az önkormányzaté.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja megvételre felkínálni a területeket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy korábban a telkeket itt az önkormányzat felvásárolta.  Ezért nem támogatja, hogy elidegenítéssel nehezítse az önkormányzat az egységes felület kialakítását. Javasolja, hogy a HÉSZ készítői vizsgálják meg, hogy a terület esetlegesen milyen koncepcionális feladathoz lenne köthető. Ha nem hasznosítható, akkor lehet értékesíteni. Kéri,  hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

265/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

2945, 2953, 2942, 2949 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a területet használókat keresse meg használati céllal és a HÉSZ készítése során legyen figyelemmel arra, hogy koncepcionális feladathoz köthető-e, amennyiben nem, akkor a jogszabályi előírások megtartása mellett értékesíti.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a 02/27. hrsz-ú Egry sétányon lévő szántó és út megjelölésű ingatlan hasznosításával kapcsolatosan elmondja, hogy ez része a 38 pontnak, melyet a HÉSZ vizsgálói felé beterjesztett a testület további vizsgálatra. Ezért itt nem szükséges a szavazás.

A Badacsonytomaj 038/12.-től a 038/19. hrsz-ú ingatlanig bezárólag elmondja, hogy a terület sorsa rendezett, nem szükséges a szavazás.

A 054/27. hrsz-ú Ibos Ferenc úti szántó és út ingatlanra vonatkozóan kéri a javaslatokat.

 

Sipos Ferenc közterület felügyelő elmondja, hogy a terület fel lett ajánlva a Hafner féle útkiváltás kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy ezen vagyontárgy tekintetében a Képviselő-testület nem tudott javaslatot tenni.

A 061/48. és 061/72. hrsz-ú Szent Donát úti erdővel kapcsolatosan kéri a testület javaslatát.

 

Sipos Ferenc közterület felügyelő megjegyzi, hogy a területek át lettek adva a VN. KFT. részére művelésre.

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 078/1.  hrsz-ú edzőpálya melletti szántóval kapcsolatosan, illetve a 097. hrsz-ú Csángó pince alatti erdővel kapcsolatosan kéri a testület javaslatát. A 078/1. hrsz-ú területen szabadidő funkció megjelölését javasolja oly módon, hogy a terület az edzőpályához kapcsolódjon.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő elmondja, hogy a 097. hrsz-ú ingatlan a VN. KFT. részére művelésre át lett adva.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

266/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

078/1 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a vizsgálja meg a terület szabadidős funkcióit, amely kapcsolódóik az ún. edzőpályához.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a 0133., 0135/1., 0135/2., 038/7., 0138/9. hrsz-ú Káptalantóti ingatlanok hasznosítására kéri a testület javaslatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy az erdős ingatlanokról a fa eladható volna, ha a VN. KFT. kitermelné. A szőlőket nem tudták megnézni, hogy milyen állapotban vannak. Erről tájékozódni kellene és ha lehet, művelésbe adni a területeket.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 0135/1. és 0135/2. hrsz-ú ingatlanok állapotát  a testület méresse fel, majd ha lehetséges adja ki művelésre, a többi ingatlant pedig a VN. KFT. hasznosítsa fakitermelés céljából, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

267/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0133, 135/1-2,7 és 0138/7 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában Rajzó Ildikó képviselő javaslatát elfogadja, hogy a VN Kft. vegye át vagyonkezelésbe.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester kéri a testületet, hogy a Büdöskúti dűlőben lévő önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatosan mondják el javaslatukat.

 

Folly Péter képviselő szerint a valóságban nehéz beazonosítani az ingatlanokat, javasolja egy hrsz. alá vonni őket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a művelési ágak eltérőek. Kérdezi, hogy ebben az esetben van-e lehetőség az összevonásra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy lehetséges, de külön alszámok lesznek.

 

Orbán Péter képviselő 13.50  órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

 

Forintos Ervin képviselő szerint meg kellene próbálni elcserélni az ingatlanokat annak érdekében, hogy egybefüggő önkormányzati terület jöjjön létre, majd ezt követően egy hrsz. alá vonni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a műszaki osztály az egyeztető megbeszéléseket a tulajdonosokkal folytassa le és tegyen javaslatot a testületnek az összevonásra.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

268/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0160/30, 32, 34, 37, 38, 43-46, 49-50, 53-54, 63-66,

0163/15-17, 19-27, 29-31, 34, 45 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy folytasson tárgyalásokat esetleges területcserével egy helyrajzi szám alá történő telekalakítás tárgyában.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Orbán Péter képviselő 13.52  órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj Szénégető dűlői ingatlanokra vonatkozóan javasolja, hogy a műszaki osztály egyeztető megbeszéléseket folytasson le a tulajdonosokkal a területcserék érdekében, majd tegyen javaslatot a testület felé az összevonásra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

269/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0163/46, 47, 49-51, 54, 56, 58, 65, 72, 79, 85, 88, 102-105, 111,112 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy folytasson tárgyalásokat esetleges területcserével egy helyrajzi szám alá történő telekalakítás tárgyában.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

270/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0164 hrsz-ú ingatlan

és az előterjesztés 11.oldalán szereplő és alább színessel jelölt önkormányzati ingatlanok

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy folytasson tárgyalásokat esetleges területcserével egy helyrajzi szám alá történő telekalakítás tárgyában.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 0168/9., 0168/13., 0173. hrsz-ú Csigáskúti úton lévő terület hasznosítására kéri a testület javaslatát. A Játszótér és pihenőparkot javasolja megtartani ebben az állapotában.

 

Forintos Ervin a másik két területet bérbeadásra javasolja a környéken gazdálkodó embereknek.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a műszaki osztály a Képviselő úr segítségével keressen bérlőket az ingatlanokra, a bérleti szerződés a vonatkozó rendelet szerint készüljön el. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

271/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0173 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálja meg Forintos Ervin képviselő segítségével a bérbeadás lehetőségét.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester és Forintos Ervin képviselő

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 0178/12., 0178/16. 0179. 0181. hrsz-ú Szolgáltató mögött területekről kéri a testület véleményét.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő elmondja, hogy a Káptalantóti útról 4 m-es sávon be lehetne jutni a térképen jelölt területekre. Az Idősek Napközi Otthonához felajánlott terület melletti és feletti területekről van szó.

 

Rajzó Ildikó képviselő a 201 m2-es vékony sávot javasolja elcserélni, hogy szomszédossá váljon egy nagyobb önkormányzati területtel.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a műszaki osztály kapja meg az egyeztetési feladatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

272/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0178/12, 0178/16, 0179 és 0181 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálja meg a területcsere lehetőségét és Rajzó Ildikó képviselő javaslatát elfogadva vizsgálja meg azt is, hogy szomszédossá tudnak-e válni az önkormányzati ingatlanok.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 0185/2. hrsz-ú és 0186/19. hrsz-ú, Alsó Kolónia alatti ingatlanokra vonatkozóan kéri a testület javaslatát.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő megjegyzi, hogy a területeket nem lehet megközelíteni.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja felvenni a kapcsolatot a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosaival, mivel ők is hasonló gonddal küszködnek. Az út kialakítása után eldönthető, hogy milyen célra hasznosítható a terület.

 

Folly Péter képviselő 13.57  órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja az ingatlanok eladását.

 

Krisztin N. László polgármester Rajzó Ildikó képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

273/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0185/2, 0186/19 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában Rajzó Ildikó képviselő javaslatát elutasítja út kialakítása tekintetében.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással,  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

273/A/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0185/2, 0186/19 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában értékbecslést követen a jogszabályi előírások megtartása mellett értékesíti.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Folly Péter képviselő 13.59  órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 0187., 0189. 0190/6. hrsz-ú Csigáskúti játszótértől helyszíni ingatlanokra kéri a testület javaslatát.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő javasolja az állattartóknak bérbeadásra.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja elcserélni, hogy egyben legyen egy nagy rét.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a műszaki osztály tegyen kísérletet a terület cseréjére annak érdekében, hogy egy tömb alakulhasson ki. Ezután a bérbeadás lehetőségét meg kell vizsgálni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

274/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0187, 0189, 0190/6 hrsz-ú ingatlanok

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálja meg a területcsere lehetőségét és tegyen kísérletet az ingatlanok egy tömbbe kerülésére, majd azt követően elrendeli az ingatlan bérbeadását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a 0214/1., 0214/3., 0214/4. hrsz-ú Major úti ingatlanokra vonatkozóan kér javaslatot.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő elmondja, hogy akácfával benőtt területekről van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint célszerű lenne a területeket értékesíteni, mivel nem 1/1-es tulajdonról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a területek értékbecslés utáni értékesítésével, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

275/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva a tulajdonát képező

0214/1,3,4 hrsz-ú ingatlanokat

a jogszabályi előírásokat megtartva értékesíti értékbecslés után.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 0214/50. és 0214/53. hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kér javaslatot.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő ismerteti, hogy a két szántó egy rendezetlen vízmosásból nyílik, csak így közelíthető meg.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő, korelnök átveszi az ülés vezetését.

Javasolja az ingatlan értékesítését megpróbálni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

276/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0214/50, 53 hrsz-ú ingatlanokat

a jogszabályi előírásokat megtartva értékesíti értékbecslés után.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester  14.04  órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Dr. Magó Ágnes korelnök a Badacsonytomaj 0256/2. hrsz-ú, Major úti vágásban lévő ingatlanra vonatkozóan kéri a Képviselő-testület javaslatát.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő elmondja, hogy az ingatlanon akácfák vannak.

 

Orbán Péter képviselő javasolja átadni a VN. KFT. részére hasznosításra.

 

14.05 órától szünet van, mivel az áram elment.

Az ülés 14.15 órakor, 5 fő képviselő jelenlétében folytatódik.

Krisztin N. László polgármester az ülésre visszaérkezett,

Forintos Ervin és Orbán Péter képviselők hiányoznak.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a területet a VN. KFT. művelje, a kinyert fát értékesítve, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

277/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0256/2 hrsz-ú ingatlan

Vonatkozásában elrendeli, hogy a VN Kft. az ingatlant művelje meg és értékesítse az akácfát utólagos elszámolással.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a Badacsonytomaj 0249/12. és 0257. hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kér javaslatot.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő megjegyzi, hogy a terület műveletlen, de nagysága miatt érdemes lenne vele foglalkozni.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint először is be kellene keríteni. Meg kell vizsgálni a bérbeadás illetve elidegenítés lehetőségét, mert nagyon szép a kilátás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a 0257. hrsz-ú ingatlan elidegenítését támogatja.

 

Orbán Péter képviselő 14.17  órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a terület kitisztítása után javasolja meghirdetni a 0257. hrsz-ú ingatlant. Kéri, hogy aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

278/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0257 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában elfogadja Rajzó Ildikó képviselő javaslatát, miszerint az ingatlan kitisztítása után meg kell vizsgálni a bérbeadás és elidegenítés lehetőségét. Felkéri a Műszaki Osztályt a közreműködésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Forintos Ervin  képviselő 14.19  órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

Dr. Magó Ágnes korelnök felveti, hogy tisztázni kell, milyen költséget jelent a testület döntése a területek tisztítására, összevonására, stb. A 0249/12. hrsz-ú területre vonatkozóan kér javaslatot. Javasolja a bérbeadással illetve az elidegenítéssel megpróbálkozni.

Forintos Ervin képviselő szerint érdemes lenne egy bálázó gépet vásárolni.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy volt olyan gondolat, hogy a VN. KFT. gazdálkodjon a területeken a közmunka program igénybevételével. Kormányzati felmérés is van a gondozatlan területek művelési tekintetében. Támogatja az elképzelést.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri, hogy aki egyetért a terület bérbeadásával illetve elidegenítésével,  kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

279/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0249/12 hrsz-ú ingatlanokat

vonatkozásában elfogadja Rajzó Ildikó képviselő javaslatát, miszerint az ingatlan kitisztítása után meg kell vizsgálni a bérbeadás és elidegenítés lehetőségét. Felkéri a Műszaki Osztályt a közreműködésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Dr. Magó Ágnes korelnök a Badacsonytomaj 0257/1. hrsz-ú Fűzfa utca – Varga KFT. ingatlannal kapcsolatosan kéri a testület javaslatát.

 

Folly Péter képviselő abba a csomagba javasolja helyezni az ingatlant, mely a MÁV-val történő tárgyalás során csereingatlanként szerepelhet a felépítményért.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

280/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0257/1 hrsz-ú ingatlant

a jogszabályi előírásokat megtartva területcserére felajánlja a MÁV felé.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a korelnök munkáját és átveszi az ülés vezetését. Kéri, hogy a Badacsonytomaj 0268/1. hrsz-ú Vasúti part Fűzfa utcai, és 0279/33. hrsz-ú  Vasút alatti terület hasznosítására tegyen javaslatot a testület.

 

Sipos Ferenc közterület-felügyelő elmondja, hogy jelenleg a VN. Kft. kaszálja a területeket. Tereprendezéssel munkálhatóvá lehetne tenni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja bizonyos talajegyengetési feladatok elvégzésével olyan felület kialakítását a VN. KFT. segítségével, hogy könnyen művelhető legyen a terület. A 0279/33. hrsz-ú nádas területtel kapcsolatosan javasolja a nádasokat egy csomagban gyűjteni, majd pedig amikor szükséges lesz, a Nemzeti Park részére csereingatlanként felajánlani.  Ehhez javasolja, hogy a műszaki osztály gyűjtse ki a Nemzeti Park tulajdonában álló ingatlanokat.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

281/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0268/1 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában elrendeli a talajegyengetést és felkéri a VN Kft-t, hogy olyan felületet alakítson ki, mely könnyen művelhetővé teszi a területet.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

282/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0279/33 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy egyeztessen a Nemzeti Park Igazgatósággal területcsere ügyében.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 0269/1., 0269/2., 0269/6., 0270/1. és 0279/51. hrsz-ú, 53-as őrház, kerékpárút  helyszínű ingatlanokra vonatkozóan kér javaslatot. Megállapítja, hogy a területekkel kapcsolatosan a testület nem tud javaslatot tenni.

A 0274/1. hrsz-ú Őrsi Kemping bejárat helyszínű területre vonatkozóan a testület szintén nem tesz javaslatot. Itt történik a kempingbe való bejutás, illetve a másik fele nádas.

A Badacsonytomaj 0280/11. és 0280/26. hrsz-ú ingatlanokat, melyek beazonosíthatatlanok, a Nemzeti Parknak csereingatlanként javasolja felajánlani.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

283/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

0280/11 és 26 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy egyeztessen a Nemzeti Park Igazgatósággal területcsere ügyében.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlanok, építmények hasznosítására vonatkozó javaslatokat kéri. El kell dönteni, hogy az önkormányzati feladatok elvégzéséhez szükséges-e az adott ingatlan. Elmondja, hogy a 107. hrsz-ú községháza és udvar megnevezésű ingatlan elidegenítését javasolta a Pénzügyi bizottság.

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, ha van rá igény, akkor helyi vállalkozásoknak otthont adó un. inkubátor házat létesítsenek az épületben. Erről a Badacsony Újság következő számában javasolja a lakosság véleményét kikérni.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint   az ingatlan komoly értéket képvisel majd akkor, ha a Fő utca rekonstrukciója megvalósulhat. Ott két vagy akár több üzlet kialakítható az utca felőli részben.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi, hogy tehát az a javaslat, hogy az önkormányzat próbáljon meg vállalkozási tevékenységet folytatni az ingatlanon, egyik részéből üzleteket, a másik részéből un. inkubátor házat vagy lakásokat alakítson ki.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint pályázatot kell keresni a hasznosítás olyan formájára, hogy ott régi szakmák, kézműves foglalkozások kaphassanak helyet, akár a gyakorlati oktatást is el tudja képzelni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felkérni a pályázati referens kollégát, hogy ennek nézzen utána, és próbálja meg lefordítani a lehetőségeket az épületre vonatkozóan.

Jelzi, hogy a másik javaslat a pénzügyi bizottság javaslata alapján az értékesítés.  Ha a testület a hasznosításban gondolkodik, ez pályázat útján valósítható meg, melyhez önerő szükséges. Tájékoztatja a testületet, hogy az iskola 40 milliós tehetséggondozó pályázatot nyert el, egyedül a megyében.

Kéri, hogy aki a módosító indítványokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,   3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

284/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

107 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában

Simonné Visi Erzsébet és Dr. Magó Ágnes képviselők módosító indítványát elfogadja, hogy az önkormányzat quázi vállalkozási tevékenységet folytatni, a Fő utca felé üzletek kialakításával, az ingatlan másik részéből inkubátor ház vagy lakások kialakításával.

Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a lehetőségeket vizsgálja meg és tegyen javaslatot.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát fogadja el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

285/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

107 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság javaslatát elutasítja (az ingatlan értékesítése tárgyában).

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 106/2. hrsz-ú, beépítetlen terület és garázs megnevezésű ingatlan hasznosítására kéri a testület javaslatát. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság nem javasolja hasznosításra illetve értékesítésre. Pillanatnyilag ez az egyetlen garázsa a Hivatalnak, kérte, hogy maradjon meg ebben a funkciójában. Megjegyzi, hogy beázik, ezért majd költeni kell rá. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát fogadja el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

286/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

106/2 hrsz-ú (Kert utcai garázs) ingatlan

vonatkozásában az ingatlan funkciómegtartását rendeli el.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 607/1. hrsz-ú ingatlanra, mely volt Pártházként működött, kéri a testület javaslatát. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság nem javasolja eladásra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a HÉSZ kapcsán felvetődött itt a terület összevonás, majd egy kulturális központ kialakítása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az önkormányzat arra készül, hogy az objektumok összevonása után megvalósítja a beruházást, ahhoz pályázatra, sok pénzre van szükség.  A Pénzügyi bizottsági ülésen a felső bazársor vonatkozásában azt javasolta, hogy alakítsa az önkormányzat az üzleteket társasházzá, így különálló építmények keletkeznek. Volt olyan megkeresés, amennyiben ott kialakul 15 objektum, a beruházás összköltségének visszatérítése során párat értékesít a beruházó, a többi az önkormányzat kezében marad. Ez ellentétes a testület mostani szándékával.  Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát teszi fel szavazásra elsőként, kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

287/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Fő u. 23. sz. alatti ingatlan

vonatkozásában Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja és javasolja az ingatlanok egy helyrajzi szám alá történő összevonását (telekalakítást) és kulturális központ kialakítását.

Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a lehetőségeket vizsgálja meg és tegyen javaslatot.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 607/2. hrsz-ú, napközi otthon és udvar megjelölésű ingatlanra kéri a testület javaslatát. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatását javasolja. A bizottság megbékélt azzal, hogy egyenlőre ez lesz a VN. KFT. telephelye.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy az ingatlan nyugdíjas otthon céljára is alkalmas lenne, közel van a centrumhoz, nagy terület. Egy értékes ingatlanról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester az egész épületblokkra vonatkozóan javasolja megvizsgálni Folly Péter képviselő által tett javaslatot, mint hasznosítási lehetőséget. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

288/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Fő u. 23-25-27. sz. alatti ingatlanok

vonatkozásában Folly Péter képviselő javaslatát elfogadja és felkéri a Műszaki Osztályt vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az egész épülettömbre kialakítható-e szociális jelleggel – idősek háza funkció.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester ennek kapcsán felveti a VN. KFT. új telephelyének kérdését.

Folly Péter képviselő szerint ha a VN. KFT-t új helyre költözteti a testület, azzal sok millió forintot elkölt, de a jelenlegi telephely képe önmagában nem fog változni.  A közvilágítással a cégnél maradt összeg nem fedezné az új telephellyel összefüggésben keletkező költségeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonytomaj 608. hrsz-ú, lakóház és udvar megjelölésű, valójában a városüzemeltető volt irodaépülete és a könyvtárra vonatkozóan javaslat az előzővel megegyezik.

Elmondja, hogy a Badacsonytomaj 734. hrsz-ú, gazdasági épület és udvar megjelölésű ingatlant a pénzügyi bizottság elidegenítésre javasolta.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy egy felújított épületsorról van szó, mely egy garázst szerelő aknával, három tároló helyet és egy pincét tartalmaz, értékes terület.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a tetőszerkezete az épületnek összedűlőben van, a felső kolóniában származó cseréppel lett volna felújítva, de elmaradt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az értékesítéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

289/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Iskola u. 3. sz. alatti 734 hrsz-ú ingatlant értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester  a Badacsonytomaj 738. hrsz-ú ingatlan - kivett ipartelep megnevezéssel  - hasznosítására kéri a testület javaslatát. Elmondja, hogy tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt a bizottság nem tudott döntést hozni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint tisztázni kell a terület tulajdonjogát.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki  egyetért azzal, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása után kerüljön újra a testület elé, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

290/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Iskola u. (volt pékség) ingatlan

vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt vizsgálja meg a tulajdonviszonyokat,

majd készítsen előterjesztést a testület felé.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 792. hrsz-ú, kultúrház és udvar megjelölésű ingatlanra vonatkozóan kéri a testület véleményét. Megjegyzi, hogy a pénzügyi bizottság továbbhasznosításra javasolja. Elmondja, hogy nem méltó a jelenlegi épület a kultúra házának, de a többszázmilliós beruházás fedezetét nem látja.  Mint pedagógus, a kultúra maximális tisztelője, de kijelenthető, hogy a testület az elmúlt 8 évben nem jövedelemtermelő, hanem szépészeti beruházásokat hajtott végre, mely nagyon ráfért néhány középületre. Ha ezt bevállalja a testület, ez is szépészeti beruházás lesz, hacsak nem gyúrja bele egy másik koncepcióba.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az épület hátsó részében nagyon komoly beázások vannak, melyeket javítani kell.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy a HÉSZ készítője tegyen javaslatot az önkormányzat szempontjából fontos ingatlanok hasznosítási lehetőségeiről a testület elé. Javasolják-e e funkció megtartását, mivel távol van a település centrumától. Mérlegelni kell, hogy mennyire indokolt egy új 300 milliós kulturális centrum megépítése. Véleménye szerint a jelenlegi épület alapterületileg túl nagy, csak az önkormányzat erős szponzorálásával tartható fenn.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatát fogadja el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

291/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Művelődési Ház – 792 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában Folly Péter képviselő javaslatát elfogadja, miszerint stratégiai és önkormányzati értékmegőrzés és érdek szempontjából a hosszú távú településfejlesztési koncepció készítője tegyen javaslatot a funkció megtartására vagy annak megváltoztatására az állandó lakossághoz viszonyított hasznosítási céllal és azt a Településfejlesztési Koncepcióban szerepeltesse.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Forintos Ervin szerint el kell dönteni, hogy hol legyen a kultúra háza. Ez az ingatlan is az marad, és majd a VN. KFT. mostani helye is az lesz?

 

Folly Péter képviselő szerint meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat milyen jellegű vállalkozási tevékenységet tudna nyereséggel működtetni. Erre kell választ kapni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nincs ilyen lehetőség. A belső objektumra egy szociális otthon jellegű épületegyüttesre volt javaslat. Megjegyzi, hogy a könyvtár azért került a centrumba, mert az idős embereknek ez volt az igénye.

 

Forintos Ervin képviselő szerint itt komoly állagmegóvási munkák jelentkeznek, komoly költséggel. Bevételnövelő, termelő fejlesztéseket kellene végrehajtani.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja az épület lebontását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezzel a terület hasznosítása nem oldódik meg, de több milliós költség a bontás.

 

Folly Péter képviselő szerint a kulturális intézménynek meg kell határozni a funkcióját és az alapterületét, majd pályázatot keresni a megvalósításhoz. Viszont prioritást kell élveznie mindenféle badacsonyi beruházásnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület pár évvel ezelőtt görcsösen kapaszkodott az épülethez, mivel van egy nagy színházterme.  Évek óta egyedül a nyugdíjas karácsony kerül ott megrendezésre, akkor sincs teltház. Meg kell határozni a célokat. Javasolja, hogy bevonva a HÉSZ készítőjét, a képviselői fórumon szülessen végleges elhatározás, hogy a Badacsonyi Kultúra Háza hol, milyen paraméterekkel, milyen időbeni ütemezéssel és finanszírozással tud megvalósulni. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

292/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Művelődési Ház – 792 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában elrendeli a HÉSZ készítőinek bevonásával, hogy szülessen végleges elhatározás, hogy a Badacsonytomaji Kultúra Háza hol és milyen időbeli ütemezéssel illetve finanszírozással valósulhat meg.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az iskolában van-e lehetőség nagyobb szabású rendezvény megtartására. A könyvtár, a kulturális terület illetve a parkolóhelyek elhelyezését is szem előtt kell tartani.

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 1239. hrsz-ú Felső bazársorra vonatkozóan kéri a javaslatot. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság az elidegenítést javasolja.  Megjegyzi, hogy az előző testület ragaszkodott az objektumhoz.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az előző testület valószínűleg azt tartotta szem előtt, hogy Badacsonyban ez az egyetlen belterületi ingatlana van az önkormányzatnak. Ezért javasolták korábban a hosszú távú bérletet, hogy 20 év múlva az önkormányzathoz visszaszálljon a tulajdonjog.

 

Folly Péter az ingatlan hasznosítását hosszú távú bérlet formájában, vegyes konstrukcióval javasolja. Pályázati forrás igénybevételével, vagy vegyes finanszírozással. El tudja képzelni, hogy a kialakítandó üzletek egy részét az önkormányzat kapná meg, a nagyobb részét pedig a vállalkozó üzemeltetné. Javasolná az építkezést oly módon megvalósítani, hogy a tér kinyíljon. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat Badacsonyban tulajdonosként jelen legyen.

 

Orbán Péter képviselő egyetért a javaslattal.

 

Folly Péter képviselő javasolja pályázat útján bérbeadni az ingatlant, meghatározva, hogy az önkormányzat mit kíván.  Kezdjen el az önkormányzat egy projekt összeállításán dolgozni, próbálja azt egy befektetőnek eladni, részben az önkormányzat, részben a vállalkozó hasznosításával. A társasházzá alakítás lehetősége is fennállhat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az értékesítésre illetve a projekt szintű átgondolásra és hasznosításra van javaslat.  Folly Péter módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

293/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Felső Bazársor - 1239 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában elfogadja Folly Péter képviselő javaslatát, miszerint készüljön projektterv és annak értékesítése befektetői körnek önkormányzati és egyéb hasznosítással, vagy társasházzá alakítással, felújított üzletek, de vegyes – önkormányzat + befektető – hasznosítással.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a műszaki osztály sürgősen írja ki a pályázatot, melynek peremfeltételeit a testület meghatározta.

A Badacsonytomaj 1289/1. hrsz-ú, közpark elnevezésű ingatlanon álló illemhely hasznosítására kéri a javaslatokat. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a bérbeadás javasolja. Megjegyzi, hogy balesetveszélyes az épület, az üzemeltetést szívesen átadná.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mennyi az önkormányzat bevétele a vagyontárgy után.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy tavaly 499 eFt volt. A nyitva tartása a Rizling sor nyitva tartásához igazodik.

 

Folly Péter képviselő szerint ha az illemhely ennyit hoz, akkor érdemes lenne költeni rá, újraburkoltatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több éves hasznosításra kellene kiírni, hogy a megtérülés részben vagy egészben biztosítható legyen.

 

Folly Péter képviselő javasolja megkeresni a Rizling soron lévő vállalkozókat, hogy járuljanak hozzá a felújításhoz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint mindezt a VN. KFT-nek kellene bonyolítania, vagyongazdaként.  Megjegyzi, hogy az elmúlt években a KFT. nem költött a felújításra. Javasolja, hogy mérjék fel a felújítási igényeket és költségeket, és előterjesztés formájában ez jelenjen meg a rendkívüli ülésen a testület előtt. Megjegyzi, hogy az alpolgármester választással kapcsolatos dolgot nem tartja korrektnek, újratárgyalását fogja kezdeményezni valószínűleg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja meghatározni, hogy mennyit lehet a felújításra fordítani. A munkával bízza meg a testület a VN. Kft-t azzal, hogy vonja be a borozó sori vállalkozókat is a felújításba.

 

Orbán Péter képviselő hangsúlyozza, hogy a felújítás ott kezdődik, hogy pld. a régi csöveket is cserélni kell. Ez hosszabb időt vesz igénybe, a szezon kezdetéig nem végezhető el a munka.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja felhatalmazni a VN. KFT. ügyvezetőjét, hogy a badacsonyi Rizling soron lévő illemhelyet újítsa fel, maximum 3 millió forint ráfordításával.  Szeretné felgyorsítani a folyamatot, hogy mielőbb megtörténjen a felújítás.

 

Orbán Péter képviselő szerint értelmetlen Simonné Visi Erzsébet javaslata. Egy költségvetés készítésére szükség van, ezután tud dönteni a testület.

 

Forintos Ervin képviselő szerint meg kell határozni, hogy milyen mérvű felújításról beszélünk.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megbízni Pásztor László ügyvezetőt, hogy a műszaki osztály segítségével készítse el az anyagot, és hozza döntési helyzetbe a testület. Az illemhely további bérletbe nem adható, a Rizling sori vállalkozók együttműködésére számít az önkormányzat. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

294/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Badacsony Rizling sori WC – 1289/11 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásában felkéri Pásztor László ügyvezetőt, mérje fel az ingatlan felújítási igényeit és költségeit, melyre a soron következő ülésre készítsen előteresztést lehetőség szerint a Rizling sori vállalkozók bevonásával..

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 1812. hrsz-ú, hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlan hasznosítására kér javaslatot. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság az ingatlan használatba adását, bérbe adását javasolja.

 

Rajzó Ildikó felveti, hogy az önkormányzatnak van 11 millió forintja, melyet lakás céljára költhet.

 

Orbán Péter képviselő 15.21 órakor távozott az teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlan nyáron lenne csak kiadva, nem járható a javaslat.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja az ingatlan bérbeadását egy turisztikai vállalkozó részére, ha az állagmegóvást finanszírozni tudjuk.

 

Krisztin N. László polgármester Forintos Ervin javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

295/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Kiserdő út 1. (Angolház) – 1812 hrsz-ú ingatlant

bérbe adja a jogszabályi előírások megtartásával.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 2469/2. hrsz-ú, lakóház és udvar megjelölésű ingatlanra kéri a javaslatokat. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság az elidegenítést javasolja.  A jelenlegi személy már nem bérlő, kéri az előterjesztés javítását. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

296/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Széchenyi u. 12. – 2469/2 hrsz-ú ingatlant

értékesíti a jogszabályi előírások megtartásával.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Orbán Péter képviselő 15.24 órakor visszaérkezett az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 2471/A/5. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kéri a testület javaslatát. Megjegyzi, hogy a 2471. hrsz-ú ingatlan eladásra került.  Elmondja, hogy a felső szinten van egy lakás, melyet Sellyei doktor úr bérel.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy maradjon a jelenlegi felállás.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő nem tartja életszerűnek megváltoztatni a jelenlegi helyzetet, amíg az egészségház működik. Megjegyzi, hogy nem biztos, hogy vállalkozói formában működhet hosszabb távon, az államosítás felé halad az egészségügyi terület is.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a fogászati praxissal mi a helyzet.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a doktor úr élettársa behozta a Hivatalba a feladatellátási szerződést, arról tájékoztatta, hogy értékesíteni fogják a praxist.  Tájékoztatta, hogy milyen eljárási rendet kell betartaniuk. A helyettesítés a balatonedericsi fogorvossal történik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy önkormányzati bérlakásról van szó, melyet egy orvos bérel, nem többről. Nem szolgálati lakásról beszélünk.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a lehetőséget fenn kell tartania a testületnek.

 

Krisztin N. László szerint a testület munkájában következetességnek kell lennie. Kérdezi, hogy maradjon-e a jelenlegi funkció, vagyis a bérbeadás. Erre kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

297/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

2471/A/5 hrsz-ú ingatlant

bérbe adja a jogszabályi előírások megtartásával.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 2552. hrsz-ú, strandfürdő megnevezésű ingatlan hasznosítására kéri a testület javaslatát.  Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság az ingatlant csónakkikötőként javasolja hasznosítani. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

298/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Bányász strand ingatlant

vonatkozásában vizsgálja meg a Műszaki Osztály a csónakkikötő kialakításának lehetőségét.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 2555. hrsz-ú strand bejáratnál lévő üzletre vonatkozóan kéri a javaslatokat. Elmondja, hogy az üzlet bérleti díja évi 500 eFt körül van.

 

Orbán Péter képviselő a vagyontárgy használatba adását támogatja úgy, hogy előtte fel kellene újítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tátika, a strandbejárat, a hajóállomásra vezető sétány kérdéskörét egy csomagba kell kezelni. Ez lenne a képviselői fórum 2. pontja.

A Badacsonytomaj  2557/2. hrsz-ú, bolt és udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozóan kéri a testület javaslatát. A pénzügyi bizottság vállalkozási tevékenység folytatását javasolja az ingatlanon. Javasolja, hogy a képviselői fórumnak ez legyen a 3. pontja.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

299/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Alsó Bazársor ingatlan

vonatkozásában vizsgálja meg a Műszaki Osztály a vállalkozási tevékenység folytatásának lehetőségét.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 012/24. hrsz-ú gyep és rom megnevezésű ingatlanra vonatkozóan kéri a testület javaslatát. A pénzügyi bizottság eladásra javasolja az ingatlant. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

300/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 48/92 tulajdonát képező

Római út 183. – 012/24 hrsz-ú ingatlant

értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Orbán Péter  képviselő 15.35. órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 0263/2. hrsz-ú szőlő és lakóház megnevezésű ingatlanra vonatkozóan kéri a testület javaslatát. A pénzügyi bizottság eladásra javasolja az ingatlant. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

301/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 48/92 tulajdonát képező

Kápolnavölgyi út 28. – 0263/2 hrsz-ú ingatlant

értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 843. hrsz-ú, hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozóan kéri a testület javaslatát. A pénzügyi bizottság eladásra javasolja az ingatlant. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

302/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva és a vagyongazdálkodást és vagyonhasznosítást felülvizsgálva az 1/1 tulajdonát képező

Badacsonylábdihegy, Kiskert u. 6. – 843 hrsz-ú ingatlant

értékesíti a jogszabályi előírások megtartása mellett.

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Műszaki Osztály – Horváth Márta osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Sipos Ferenc közter.felügyelő

15./ Napirendi pont

Pályázati kiírás Badacsony Újság és TV vonatkozásában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat által alapított Badacsony újság kiadására, felelős szerkesztésére és nyomdai előállítására valamint a Badacsony Televízió működtetésére meghívásos pályázati kiírás tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-          A leendő üzemeltető vegye fel a kapcsolatot az Öböl TV-vel a jövőbeni együttműködés érdekében.

-          Amennyiben nem érkezik megfelelő pályázat, az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.

-          A pályázatra a jelenlegi üzemeltető is kapjon meghívást.

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

-          a Badacsony TV és újság működtetésére vonatkozó pályázati kiírás tartalmazza a Badacsony Képújság működtetését.

-          Horváth Ferenc módosító indítványának elfogadását, mely szerint kerüljön a pályázati kiírásba, hogy a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

-          a pályázat nyertese egy ad-hoc bizottsággal alkosson meg egy etikai kódexet, amely a Badacsony Újság további működéséhez irányt mutatna.

Krisztin N. László polgármester a következő javaslatot teszi fel szavazásra.  A pályázati kiírás tartalmazza azt, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyilváníthassa eredménytelennek. A pályázatra kapjon meghívást Kalmár György, a jelenlegi üzemeltető, és az ÖBÖL Tv is. Fel kell venni a kapcsolatot az Öböl TV-vel a jövőbeni együttműködés érdekében. A képújság üzemeltetése is legyen része a pályázati kiírásnak, mint beárazandó feladat. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

303/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsony Újság és TV pályázati kiírás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság és Badacsony Televízió működtetésére vonatkozó előterjesztés szerint Pályázati felhívást elfogadja azzal, hogy a felhívásban kerüljön rögzítésre:

 1. a Képviselő-testület fenntartja magának jogot a pályázatot eredménytelenné nyilvánítására,
 2. a pályázaton a felsorolt szervezeteken kívül kapjon meghívást a jelenlegi üzemeltető és az ÖBÖL TV,
 3. a pályázati kiírásnak legyen része a képújság üzemeltetése is, mint beárazandó költségvetési tétel/feladat.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak.

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázatra meghívás 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Folly Péter képviselő javasolja árajánlat bekérését arra, hogy a TV. felvétel internetre való feltétele mennyibe kerülne plusz műszaki tartalomként vagy alternatívaként.

 

Orbán Péter képviselő 15.42 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy akkora méretről van szó, melyet nem tudunk technikailag megoldani. Vagylagosan teszi fel szavazásra Folly Péter képviselő javaslatát, miszerint mennyibe kerülne a felvételt feltenni az internetre is, és oly módon, hogy a TV-ben lenne leadva.

 

Forintos Ervin képviselő szerint fel kellene mérni, hogy hányan tudják nézni a TV-ben a közvetítést, és hány lakosnak van lehetősége az interneten való követésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy miért nem maradhat mindkét verzió.  Javasolja beárazni mindkettőt, a testület ezt követően döntsön.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a lakosság az interneten bármikor megnézheti a közvetítést, a TV-ben viszont időhöz van kötve.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja külön sorban ajánlatot kérni a TV. közvetítésre illetve az internetes megvalósításra. A testület a számok ismeretében döntsön, hogy egyikkel, másikkal, vagy mindkettővel él.

Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

304/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsony Újság és TV pályázati kiírás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Folly Péter módosító indítványát, miszerint a Badacsony Újság és Badacsony Televízió működtetésére vonatkozó előterjesztés szerint Pályázati felhívásban kerüljön rögzítésre:

 1. a felvett műsorok interneten történő megjelentetése és televízió készüléken történő adása is képezze az árajánlat részét.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú ingatlan állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat ingatlancsere útján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elviekben javasolja az MNV Zrt-nél a Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú, 517 m2 alapterületű természetben külterületi kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlan vonatozásában az ingatlancserére vonatkozó megállapodás megkötésének kezdeményezését.

A bizottság javasolja a konkrét ingatlan megjelölése előtt a település bejáráson megtekinteni az előterjesztésben felsorolt lehetséges csereingatlanokat.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal, hogy cserére alkalmas mind a hét lehetséges ingatlan kerüljön megjelölésre.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a megjelölt 7 ingatlanból kell választani. Hol található azaz ingatlan, amit az önkormányzat el akar cserélni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja több ingatlan felajánlását, hogy azok közül az MNV. Zrt. választhasson. Az ingatlanoknak inkább természeti értékük van, mint valós, hiszen ki akarna venni egy mocsarat.  Piaci értékről nem beszélhetünk.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a cserepartner is fel fogja becsültetni a területet, hiszen az előírások rá is vonatkoznak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

305/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaj 0245 hrsz-ú ingatlan területcsere ügye -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. kezdeményezi az MNV Zrt-nél a Badacsonytomaj 0245 hrsz.-ú, 517 m2 alapterületű természetben külterületi kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlan vonatkozásában ingatlancserére vonatkozó megállapodás megkötését.

2.  csereingatlanként felajánlja a 1/1 tulajdonát képező

a)     Badacsonytomaj 073 hrsz kivett árok, 525 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 1.919.000,- Ft

b)     Badacsonytomaj 047 hrsz kivett vízmosás, 570 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke:654.000,- Ft

c)     Badacsonytomaj 2949 hrsz kivett beépítetlen terület, 442 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke:221.000,- Ft

d)     Badacsonytomaj 2945 hrsz kivett mocsár, 466 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke:63.000,- Ft

e)     Badacsonytomaj 1454/3 hrsz kivett beépítetlen terület, 581 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 477.000,- Ft

f)      Badacsonytomaj 2917 hrsz kivett beépítetlen terület és árok ,352 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 61.000,- Ft

g)     Badacsonytomaj 2918 hrsz kivett beépítetlen terület és árok ,346 m2 - nyilvántartás szerinti bruttó értéke: 67.000,- Ft

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tárgyalások lebonyolítására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

17./ Napirendi pont

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, Társulási Megállapodás módosítására javaslat, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

1./ A 105/2013. (II.14.) határozatát tartsa fenn. A belső ellenőrzési feladatokat önállóan lássa el a 2013. évi költségvetési évben, a 2013. évre elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési tervét a módosításokkal együtt tartsa fenn és kezdeményezze a Társulási megállapodás e tárgyban érintett módosítását Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnál.

2./ A 106/2013. (II.14.) számú határozatát tartsa érvényben a pedagógiai szakszolgálati feladatokat társulás útján lássa el.

3./ A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátását társulás útján lássa el, a szociális alapellátási feladatok finanszírozására vonatkozó és jelen előterjesztés 4. melléklet szerinti megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és a felmerülő költséget esetén a lakosságarányos finanszírozást vállalja.

4./ A központi háziorvosi ügyelet feladatait társulás útján lássa el, és jelen előterjesztés 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és a felmerült költségek esetén a lakosságarányos finanszírozást vállalja.

5./ Az irodaépület üzemeltetésére és jelen előterjesztés 3. melléklet szerinti megállapodás aláírására ne hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, tekintettel 107/2013. (II.14.) számú határozatára, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészét felajánlja értékesítésre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak.

6./ A létszámcsökkentés miatti többletköltségek vonatkozásában előterjesztés 5. melléklet szerinti megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és a munkaszervezet megszűnése miatti létszámcsökkentések egyszeri többletköltségének megosztását 1/33 arányban viselje.

7./ Kezdeményezze a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 15/2013. (II.20.) határozatának módosítását a belső ellenőrzés vonatkozásában aszerint, hogy 2013. költségvetési évben a feladatellátására megállapodást nem köt és javasolja a T.K.T. belső ellenőrzési munkatervének módosítását az esetlegesen Badacsonytomaj város önkormányzata és intézményeire megállapított feladatok (belső ellenőrzési napok, órák és témák) csökkentésével a finanszírozás tagönkormányzatokat hátrányosan nem érintő módosítása mellett.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a háziorvosok régi rendszer  visszaállítására - vidéki ügyeleti rendszer - vonatkozó kérelmét támogassa.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ támogassa a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Költségvetési szerveinél foglalkoztatott létszám csökkentésről hozott 14/2013. (II.20.) T.K.T. számú határozatát, mely alapján támogatási igényt kíván benyújtani az egyszeri többletköltségek csökkentése érdekében.

2./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként nyilatkozzon, hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél, hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a Társulás 62/2012. (XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012. november 20. napjával – elrendelt létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottak – a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az érintett alábbi munkakörökben:

Munkaszervezet. Munkaszervezet vezető, vidék és területfejlesztési menedzser, gépjármű vezető és a

Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: gépjármű vezető.

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 6. és 7. mellékletében csatolt Társulási Megállapodás tervezetét tárgyalja meg és indítványozza Tapolca és Környéke Kistérség többcélú Társulása felé elfogadásra.

A bizottság javasolja, hogy a Társulás vizsgálja meg a jogutód nélküli megszűnés és újjáalakulás lehetőségét.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-          a Kistérségi feladatellátásra vonatkozóan február 14-i soros ülésén meghozott határozatait tartsa hatályban, azokon ne módosítson.

-          a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentés miatti többletköltségekre vonatkozó megállapodás tervezetét fogadja el.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy kiadott a Társulás felé az önkormányzat egy szándéknyilatkozatot arról, hogy miben kíván részt venni és miben nem. Úgy gondoltuk, hogy ezt még egyszer meg kell majd erősíteni. A Társulás viszont úgy értelmezte, hogy a Társulási Megállapodás módosítását kellett volna kezdeményezni, december 31-et megelőzően hat hónappal be kellett volna ezt az igényt jelenteni. Amíg a mulasztást nem pótolja az önkormányzat, a belső ellenőrzés első féléves díját kérik átutalni. Kellemetlen volt számára a Társulásnál megélt szituáció, úgy gondolta, hogy jóhiszeműen jártunk el. Várható, hogy a jövőben az együttműködés lanyhulni fog.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a Kistérségi Többcélú Társulás 2013. január 1-gyel a törvény erejénél fogva megszűnt. Nem az önkormányzat mondta fel az együttműködést, ezért ebben a helyzetben nem a rendes felmondás szabályai élnek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy tavaly szándéknyilatkozatban nyilvánította ki az önkormányzat, hogy hogyan képzeli el a jövőt, mivel nem tudtuk, hogyan alakul a 2013. évi költségvetés.

 

Krisztin N. László polgármester 15.57 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a költségvetés ismeretében a törvény erejénél fogva felül kellett vizsgálni, hogy a Társulás jogutódként átalakul sima önkormányzati társulássá. Most ezt az anyagot tárgyalja a testület. Nem hangzott el, hogy Badacsonytomaj Önkormányzata a Társulásból ki szeretne válni.

 

Krisztin N. László polgármester 15.58 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

Simonné Visi Erzsébet képviselő 15.58 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy arról volt szó, hogy mely feladatokat kívánja az önkormányzat a Társulás keretében ellátni. Úgy gondolja, hogy semmiféle adatot nem szolgáltattunk a belső ellenőrzésre vonatkozóan, nem érti, hogy milyen alapon számoltak Badacsonytomajjal.

 

Simoné Visi Erzsébet képviselő 16.00 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a háziorvosi ügyelet orvosai meg szeretnék fordítani az ügyeleti rendszerrel kapcsolatos folyamatot, ebben nyilatkozni kell. A Kórház érdeke, hogy az ügyelet ott működjön, Tapolca és néhány önkormányzat ezt a nagyobb szavazati arányával érte el.  Az ügyelet ellátása régóta önálló társulási feladatként működött, ő nem is szavazta meg a változást, mivel az orvosok már korábban figyelmeztettek arra, hogy mit jelenthet a kórház alá vonás.  A Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint az ügyelet kerüljön vissza. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

306/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a központi háziorvosi ügyelet feladatait társulás útján kívánja ellátni és kezdeményezi az ügyelet kórháztól történő társuláshoz történő visszavételét.
 2. jelen előterjesztés 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a felmerült költségek esetén a lakosságarányos finanszírozás vállalja
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 munkanap;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kérdéskörben a bizottságok egyértelmű javaslatot tettek arra, hogy a megállapodást írjuk alá. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

307/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a létszámcsökkentés miatti többletköltségek vonatkozásában előterjesztés 5. melléklet szerinti megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a munkaszervezet megszűnése miatti létszámcsökkentések egyszeri többletköltségének megosztását 1/33 arányban viseli.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse
 3. támogatja Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása költségvetési szerveinél foglalkoztatott létszámcsökkentésről hozott 14/2013. (II. 20.) T.K.T. számú határozatát, mely alapján támogatási igényt kíván benyújtani az egyszeri többletköltségek csökkentése érdekében.
 4. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként nyilatkozik, hogy az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél, hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a Társulás 62/2012. (XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012. november 20. napjával - elrendelt létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottak – a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az érintett, alábbi munkakörökben:

Munkaszervezet: munkaszervezet-vezető, vidék és területfejlesztési menedzser, gépjármű vezető és a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: gépjármű vezető.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 munkanap;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy feladatellátás tekintetében a belső ellenőrzést önállóan, minden más feladat tekintetésben társulás keretein belül kívánunk működni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

308/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 105/2013.(II.14.) határozatát fenntartva a belső ellenőrzési feladatokat önállóan kívánja a 2013. költségvetési évben ellátni, 2013. évre elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési tervét a módosításokkal együtt fenntartja és kezdeményezi a Társulási Megállapodás e tárgyban érintett módosítását Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnál;
 2. a 106/2013.(II.14.) számú határozatát érvényben tartja és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat társulás útján kívánja ellátni;
 3. szociális étkeztetés és házi segítségnyújtási feladatok ellátását társulás útján kívánja ellátni, a szociális alapellátási feladatok finanszírozására vonatkozó és jelen előterjesztés 4. melléklet szerinti megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a felmerült költségek esetén a lakosságarányos finanszírozás vállalja;
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 munkanap;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálatát, módosítását a bizottságok támogatták. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi:

309/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés 6. és 7. mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás tervezetét megtárgyalta és 2013. március 14. napján meghozott határozatainak figyelembe vételével és az abban foglalt módosítási javaslatokkal indítványozza Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása felé elfogadásra.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Tanács ülésén tájékoztasson, az érintettek részére a határozatot megküldje.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 munkanap;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottságok javaslata szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészét ajánlja fel értékesítésre a társulásban részt vevő önkormányzatoknak. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással,  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

310/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az irodaépület üzemeltetésére és jelen előterjesztés 3. melléklet szerinti megállapodás aláírására nem hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, tekintettel 107/2013.(II.14.) számú határozatára, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás használatában álló irodaépületben lévő 1/33-ad tulajdonrészét felajánlja értékesítésre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak,
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 munkanap;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy javasoljuk a Társulásnak, hogy ne jogutódként működjön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

311/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy 2013. június 30. napjával történő megszűnését követően ne jogutódként működjön tovább az önkormányzatok által megjelölt feladatok ellátására létrehozandó új társulás.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 munkanap;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a belső ellenőrzésre kért összeggel kapcsolatosan nem történt szavazás. Javasolja visszautasítani a Társulás igényét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

312/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – Megállapodások feladatellátásra, javaslat Társulási Megállapodás módosítására, létszámcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. kezdeményezi a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 15/2013.(II.20.) határozatának módosítását a belső ellenőrzés vonatkozásában aszerint, hogy 2013. költségvetési évben a feladatellátásra megállapodást nem köt és javasolja a T.K.T. belső ellenőrzési munkatervének módosítását az esetlegesen Badacsonytomaj város önkormányzata és intézményeire megállapított feladatok (belső ellenőrzési napok, órák és témák) csökkentésével a finanszírozás tagönkormányzatokat hátrányosan nem érintő módosítása mellett;
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 munkanap;

megállapodások aláírására 10 munkanap.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

18./ Napirendi pont

Önkormányzati ingatlanok rendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, hogy

1./ ismerje el a tulajdonos földhasználati jogát a csárda alatti terület vonatkozásában, amelyért a földhasználati jog ellenértékét már az önkormányzat számára megfizette.

2./ Az épülethez csatlakozó fedett terasz kapcsán annak pontos felmérése után – amennyiben eltérés mutatkozik a jelenleg hatályos szerződésben és a valós állapot között a tulajdonossal – az esetleges különbözetre – földhasználati szerződést kössön az ingatlan tulajdonosával, melynek alapján földhasználati jog ellenértékét köteles megfizetni.  Ennek mértékét a képviselő-testület e megállapodás elfogadásával egyidejűleg egyedi határozattal állapítja meg. A földhasználati jog ellenértéke:…. Ft/m2,

3./  Képviselő-testület a Felső-bazársor területén a parkolást tiltsa meg. Az ingatlanra a „Tourinform iroda” személyzete részére az önkormányzati parkolókra kedvezményes parkoló kártyát biztosítson.

4./ Határozza el a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletének mellékelte szerinti módon a szolgalmi joggal terhelt terület kijelölését. A kijelöléssel kapcsolatos munkákkal bízza meg a VN. KFT-t. A jelenleg is kint lévő „Behajtani tilos” tábla alá az alábbi kiegészítő tábla kihelyezését határozza el: „Kivéve engedéllyel” a következő feltételekkel:

- Szebellédi Ferenc felperes a jelenleg szünetelő birtokvédelmi pert megszűnteti, és 30 napon belül az ingatlan-nyilvántartásban kezdeményezi a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletében szereplő a Badacsonytomaji 1288. hrsz-ú parkoló illetve a 1289/1. hrsz-ú közpark megnevezésű ingatlanra az átjárási szolgálom bejegyzését.

5./ Vállaljon kötelezettséget arra, hogy Szebellédi Ferenc ingatlanára a járdaépítés során elbontott bejárót visszaépíti, legkésőbb 2013. évben.   6./ A bizottság javasolja, hogy Szebellédi Ferenc borozósori üzlete előtti rész leburkolásának kérdése a testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra, az egységes térburkolást ki kell alakítani.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ismerje el a tulajdonos földhasználati jogát a csárda alatti terület vonatkozásában, amelyért térítési díjat már az önkormányzat számára megfizette, további díjat nem köteles fizetni.

-          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a földhasználati díj mértékét Forintos Ervin módosító indítvány alapján 16.000 Ft/év/m2 összegben határozza meg.

-          elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat.

-          elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjában foglaltakat.

-          elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti  határozati javaslat 5. pontjában foglaltakat.

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy Badacsonyban az Inter-tourist földhasználati díjából nem engedett a testület. Joggal mondja a bérlő, hogy milyen dolog, hogy ő többet fizet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a jegyző úr illetve az ügyvéd úr kíván-e kiegészítést tenni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem díjat, hanem földhasználati jog ellenértékét kell megfizetni. Ezt mindenütt kéri így kijavítani.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja kötelezni Szebellédi Ferencet, hogy a turisztikai szezon kezdete előtt térkövezze le az üzlete előtti területet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a térkövet az önkormányzat vásárolta meg, a vállalkozók pedig a munkadíjat fizették ki. Olyan információt kapott, hogy a térkő még rendelkezésre áll, ha nem akkor meg kell vennünk, ha elvárjuk, hogy teljesítse a vállalkozó a kérésünket.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a jelenlegi állapot csúnya, Szebellédi úrral kompromisszumra kell jutni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ha az ellenértéket egy összegben kifizetik, akkor az nem fog többé bevételként jelentkezni. Kérdezi, hogy mennyire reális a pénzügyi bizottság által felvetett összeg. Lehetne-e egy olyan irányelvet végigvinni, hogy a jövőben a területet az önkormányzat egységesen kezelné.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a bérlő a szövegben szereplő 67 m2-re megfizette a földhasználati jog ellenértékét. Ha a terasz nagyobb, mint ami a tulajdoni lapon fel van tűntetve, az eltérésre a tulajdonossal földhasználati szerződést kell kötni. Egyenlőre nem tudjuk, hogy hány m2-ről van szó.  Az az előterjesztés lényege, hogy a felső bazársorra vonatkozóan a nézeteltérések rendezve legyenek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a testület akkor térjen vissza a témára, ha pontosan ismert, hogy hány m2-ről van szó. Készüljön el a felmérés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért nem látja problémásnak a dolgot, mert Szebellédi úr úgy adta áldását az anyagra, hogy nem ismerte a Pénzügyi bizottság számszaki javaslatát sem a 16 eFt-ra vonatkozóan. Szóban említette, hogy ha nem abszurd dolgot kér az önkormányzat, akkor elfogadja. Viszont nem tud a bizottság burkoltatási igényéről, mely alapjaiban rengetheti meg a megállapodást. A Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, mely tartalmazza a burkolásra vonatkozó igényt is, beépítve Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát, hogy a felmérés után kerüljön sor a pontos m2 érték meghatározására.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy Szebellédi úrral az egyik per megszűnt, a másikat az önkormányzat jogerősen megnyerte, a harmadikban véleménye szerint nem megalapozott a kereset. Ezen túlmenően a 2006. évi szolgalmi joggal kapcsolatos per van még folyamatban. Az egyezséget fel lehet kínálni Szebellédi úrnak, de ha mégsem jönne létre, akkor sem éri kár az önkormányzatot.

 

Krisztin N. László polgármester az előbb említett határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

313/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Önkormányzati ingatlanok rendezése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elismeri a tulajdonos földhasználati jogát a csárda alatti terület vonatkozásában, amelyért a földhasználati jog ellenértékét már az önkormányzat számára megfizette.
 2. az épülethez csatlakozó fedett terasz kapcsán annak pontos felmérése után – amennyiben eltérés mutatkozik a jelenleg hatályos szerződésben és a valós állapot között a tulajdonossal – az esetleges különbözetre – földhasználati szerződést köt az ingatlan tulajdonosával, melynek alapján földhasználati jog ellenértékét köteles megfizetni.  Ennek mértékét a képviselő-testület e megállapodás elfogadásával egyidejűleg egyedi határozattal állapítja meg. A földhasználati jog ellenértéke: felmérés után kerül meghatározására (Ft/m2),
 3. a Felső-bazársor területén a parkolást megtiltja. Az ingatlanra a „Tourinform iroda” személyzete részére az önkormányzati parkolókra kedvezményes parkoló kártyát biztosít.
 4. elhatározza a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletének mellékelte szerinti módon a szolgalmi joggal terhelt terület kijelölését. A kijelöléssel kapcsolatos munkákkal megbízza a VN. KFT-t. A jelenleg is kint lévő „Behajtani tilos” tábla alá az alábbi kiegészítő tábla kihelyezését határozza el: „Kivéve engedéllyel” a következő feltételekkel:

-                      Szebellédi Ferenc felperes a jelenleg szünetelő birtokvédelmi pert megszűnteti, és 30 napon belül az ingatlan-nyilvántartásban kezdeményezi a Székesfehérvári Városi Bíróság 17.P.20.458/2006/66. számú ítéletében szereplő a Badacsonytomaji 1288. hrsz-ú parkoló illetve a 1289/1. hrsz-ú közpark megnevezésű ingatlanra az átjárási szolgálom bejegyzését.

 1. kötelezettséget vállal arra, hogy Szebellédi Ferenc ingatlanára a járdaépítés során elbontott bejárót visszaépíti, legkésőbb 2013. évben.
 2. elrendeli Szebellédi Ferenc borozósori üzlete előtti rész leburkolását az egységes térburkolást kialakítása céljából, a megállapodás részének tekinti akkor és csak akkor, ha a térkövezéshez az érintett hozzájárul. Hozzájárulása megtagadása esetén nem köt megállapodást.

 

Határidő: 1-3. pont esetében 2013. április 30.

4. pont esetében 2013. május 30.

5. pont esetében 2013. december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

19./ Napirendi pont

Börcsök Jenőné kérelme Alsó bazársoron lévő üzlethelyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Alsó-bazársoron lévő üzlethelyiség hasznosítására írjon ki pályázatot. A helyiségek bérleti díjának alsó határát 5.000 Ft/m2-ben javasolja megállapítani.

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a bérbevevő hölgy megtekintette-e az üzlethelyiséget. Ez az utólagos reklamáció elkerülése érdekében fontos, hiszen tavaly ezzel az üzlethelyiséggel kapcsolatosan rossz tapasztalatunk volt.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy tudomása szerint kérelmező visszavonta a kérelmét, közben más jelentkezett. Az önkormányzat csak pályázat útján adhatja bérbe a bérleményt.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy tavaly közterületet vett igénybe az alsó bazársoron egy játéklovakkal foglalkozó vállalkozó. Kérdezi, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy csak a bérelt területnagyságot vegye igénybe, többet ne.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezt nem lehet folyamatosan ellenőrizni, megoldás az lehet, ha nem adjuk ki számára a területet.  El kell gondolkodni azon, hogy a tevékenység mennyire illik bele a turisztikai koncepcióba. Megjegyzi, hogy az volt a szempont, hogy bevétel keletkezzen. Ha olyan kinyilatkoztatást kap, hogy ne kapja meg az idén a lehetőséget a vállalkozó, akkor ez a lehetőség lesz a kezében, hiszen hatáskörileg ő jogosult.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a vállalkozó raktárnak bérelte a helyiséget, viszont használta a közterületet. Maximum attól lehetne kérni a közterület használati díjat, aki a ló hátán ül.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a pályázat kiírását 5 eFt/m2 induló áron, az kézfelemeléssel jelezze.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy 5 eFt/m2/hó-ról vagy szezonról van-e szó.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a pénzügyi bizottság elnökét, hogy /hóról van-e szó.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester ezt teszi fel szavazásra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

314/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Alsó bazársor – Pályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az Alsó Bazársoron lévő üzlethelyiségek hasznosítására 5.000 Ft/hó/m2 díj meghatározása mellett.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Műszaki Osztály közreműködésével készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal;

pályázati kiírásra 15 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő „Támis Istvánné szolgalmi jog bejegyzési kérelme” tárgyú napirendet le kellett volna venni a napirendről az ülés elején, a bizottságok nem tárgyalták az anyagot. Kéri a testület szavazatát erre vonatkozóan.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

315/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pont levétele -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 21. napirendi pontot „Tamás Istvánné szolgalmi jog bejegyzési kérelme” – hatáskör hiányában – napirendjéről leveszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

20./ Napirendi pont

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az aktuális pályázati lehetőségekről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

316/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről  -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktuális pályázati lehetőségekről  tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy

-          Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát a Hivatal végezze el.

-          Az előkészített anyagot a képviselő-testület májusi ülésére terjessze elő elfogadásra.

-          A Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a 174/2012. (VIII.09.) számú testületi határozattal kapcsolatosan történt-e előrelépés. Arról volt szó, hogy Pusztai úr egy alapítványi megoldást terjeszt elő.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a szerződést felmondhatja az önkormányzat, ugyanazokkal a szabályokkal, 6 hónapra. Pusztai úr tavaly úgy nyilatkozott, hogy létrehoznak egy alapítványt. Most még bérleti díjat nem fizetnek, a lelakás augusztusban fog letelni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy ha március 31-ig nem érkezik meg a megkeresés a Nemzetek Háza Egyesülettől, akkor a szerződést automatikusan felbontja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a 263/2012. számú határozattal kapcsolatosan mi történt. Megjegyzi, hogy a testületnek most sincs rálátása arra, hogy mi történik egy társulási ülésen, milyen költségek merülnek fel. Mire kérik ezt a hatalmas összeget a lakosságtól.P

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy több határozat született hulladék ügyben.  A hatályos társulási megállapodás módosításán dolgoznak az ügyvéd úrral. Az áprilisi testületi ülés témája lesz a hulladékgazdálkodási törvény változása miatt a helyi rendelet felülvizsgálata.  Az előterjesztés tartalmazni fogja, amit a törvényről tudni kell.  A tavaly aláírt nagytérségi közszolgáltatási szerződést 2013. december végéig felül kell vizsgálni, és az összes önkormányzatnak új szerződést kell kötnie a szolgáltatóval. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságok minőségében is változás áll be, azoknak többségi önkormányzati tulajdonban kell lenniük. Így az önkormányzatok más pozícióba kerülnek. Az áprilisi testületi ülésre javasolja meghívni a Nagytérségi Társulási Tanácsot, hogy számoljanak be az eddig végzett munkájukról.

 

Krisztin N. László polgármester támogatja a javaslatot. A Remondis KFT-nek van egy 4,5 millió forintos számlája, melyet az önkormányzat nem fogad be. Ennek előbb-utóbb jogi folytatása várható. Az önkormányzat álláspontja szerint egy másik megállapodás keretei között végezték 2012. december 31-ig a feladatot, vagyis itt olcsóbb volt a szemétszállítási díj, mint más településeken.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a múlt ülésen elhangzott, hogy a Ranolder villával kapcsolatosan érdeklődni kell a megfelelő szerveknél.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez megtörtént, azonban a válasz még nem érkezett meg.

 

Rajzó Ildikó képviselő egy egyeztetés lefolytatását javasolja István atyával a Szent István kápolna építésével kapcsolatosan.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Rajzó Ildikó képviselőt, hogy mint a Humán Bizottság elnöke, felvállalná-e az egyeztetés megszervezését.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy szívesen. Kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan témájában van-e előrelépés.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy hétfőn lesz a tárgyalás. Bízik benne, hogy lesz ítélet a Nagy János féle ügyben.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a kisajátítás ügyében várjuk a Kormányhivatal állásfoglalását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az érdekeltség növelő pályázattal kapcsolatos döntést szeretné korrigálni.  Javasolja, hogy a költségvetésbe emeljék be külön soron, a forrást a BVKI-től a dologi kiadásokból biztosítsák.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem érti a javaslatot. Ha az összeg a BVKI költségvetésében rendelkezésre állna, akkor Fodor úr nem kérné.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő furcsának találja, hogy megszavazta a testület, hogy 1 millió forinttal csökkenteni kell a költségvetést, utána egy héttel már 600 eFt-ot kér az igazgató.  Hiszen már akkor is tudta, hogy lesz ez a pályázati lehetőség, de nem szólt róla.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy úgy volt tájékoztatva, hogy nem kell külön nevesíteni, most változott a helyzet. Az 1 millió forintos elvonás lehet hogy váratlanul érte, mivel konkrétan nem vetődött fel az előzetes tárgyalások során, azt is el tudja fogadni, hogy váratlanul érte a helyzet.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a testületnek és a TV. nézőknek is tudomást kell szerezniük arról, hogy kapott egy levelet Nagy Istvántól. A levél arról szól, hogy két képviselő a VN. KFT. igazgatóját arra utasította vagy kérte, hogy 4 embert rúgjon ki és ezért 1 millió forint jutalmat ajánlottak fel számára. Utána járt a leírtaknak, két tanúval tudja bizonyítani, akinek Pásztor úr ezt elmondta, tehát nem érdemes letagadni neki. A levélben szerepel, hogy ez törvénysértő. Kéri, hogy álljon fel a két képviselő és mondja el, hogy milyen megfontolásból tették az ajánlatot a VN. KFT. igazgatójának. Kéri, hogy jöjjön be Pásztor úr.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy nevezze meg a két képviselőt.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, a négyek erről az együttműködésről beszéltek, erről van szó. Nem mond neveket, kéri, hogy álljon fel a két képviselő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha egyébként Pásztor úr nyilatkozata helyes. Kéri, hogy hívják be Pásztor urat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint is be kell hívni.

 

Orbán Péter képviselő is javasolja behívni. Úgy gondolja, hogy ennek utána kell járni, mert ez a képviselőktől szépen kifejezve nem szép dolog.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ez biztos így történt.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy két ember tudja bizonyítani, akinek ezt mondta a Pásztor úr.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezért a kulcsember a Pásztor úr.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy bement hozzá és arra kérte, hogy ne üljön fel és hagyja magát madzagon rángatni és a saját józan belátása szerint vezesse a KFT.-t.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Pásztor urat kereste, de már nincs a házban.

 

Folly Péter képviselő javasolja felhívni, hogy jöjjön vissza.

 

Orbán Péter képviselő kéri, hogy mivel a két ember azt mondta, hogy bármikor odaáll a bíróság elé és ezt bizonyítja, ez legyen számon kérve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt írásban számon fogja kérni Pásztor úron.

 

Orbán Péter képviselő elnézést kér, de most elmenne, mivel az ünnepségre elő kell készülnie.

 

Orbán Péter 16.43 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító javaslata szerint a kulturális intézmény költségvetésében külön soron jelenjen meg a 600 eFt önerő a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázathoz, a dologi kiadások terhére.  Saját javaslata, hogy az eredeti kérelemnek megfelelően biztosítsa a Képviselő-testület a többlettámogatást a kultúra céljára.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, ha nem nyer a pályázat, akkor visszakaphatja a BVKI ezt a pénzt.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel Simonné Visi Erzsébet módosító javaslatát. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

317/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű határozatok  - BVKI érdekeltségnövelő pályázat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja

 1. fenntartói jogkörében eljárva a 4/2004.(II.20) NKÖM rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével a  helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz 600.000,- Ft önerőt biztosít a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye részére, mely összeget az intézmény dologi kiadásaiból elvonással különít el azzal, hogy az összeg az önkormányzat költségvetésében külön kiadási jogcímként megjelenik a soron következő előirányzat módosítás során.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt és a BVKI-t, hogy a pályázatot készítse el és adja be.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az pályázati dokumentáció és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírásra.

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat beadására 2013. március 25.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető,

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem kívánja minősíteni az egész eljárást. A Nemzetek Házával kapcsolatosan tett egy javaslatot, miszerint ha március 31-ig nem érkezik megkeresés, a szerződést bontsa fel a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

318/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű határozatok  - Nemzetek Háza bérleti szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással 174/2012.(VIII.09.) határozatára a Nemzetek Háza, Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége Egyesület részére bérleti szerződés módosítása tárgyában megküldött levelére választ kér 2013. március 31. napjáig, ellenkező esetben szerződést bontó feltételként elrendeli a megállapodás felmondását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

2013. március 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt

Krisztin N. László polgármester a Menü BT-vel kapcsolatosan kéri a bizottsági javaslatok ismertetését.

 

Folly Péter képviselő, pénzügyi bizottság elnök-helyettese elmondja, hogy az hangzott el, hogy a Menü Bt. a gazdálkodási anomáliák miatt  - különös tekintettel ara, hogy a Bt-nek, mint beltagnak 5 %-os, az önkormányzatnak pedig 95 %-os része van a társaságban – a Bt. nem alkalmas arra, hogy megfelelő érdekérvényesítés legyen a gazdasági működtetés során. Ezért született a javaslat, hogy Kft-vé alakuljon át, a társasági forma átalakításának folyamatát az ügyvéd úr illetve a jegyző úr segítse.  Lehet hogy nem kapott ez a javaslat többséget, de elhangzott.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy február 27-i rendkívüli pénzügyi bizottsági ülésen az üzleti terv vonatkozásában úgy döntött a bizottság, hogy elfogadásra javasolja, 2 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal. Ismerteti az idevonatkozó határozati javaslatokat. A testület levette a napirendjéről, mivel az ügyvezető asszony elmondta, hogy az átalakulás minimum fél évet vesz igénybe és komoly anyagi vonzatai vannak, el kell dönteni, hogy a költségeket ki viseli.

 

Lukács Antalné ügyvezető kérdezi, hogy akkor is el kell-e fogadni az üzleti tervet, ha átalakulnak Kft-vé.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy természetesen igen. A pénzügyi bizottság ülésén szóba került, hogy ilyen formában tarthatatlan az üzleti terv. Három éve nem történt normaemelés, a cég valójában veszteséget termel.  Ezért született a javaslat az átalakításra, ezzel a gazdasági anomália kezelhető lesz, és elfogadható az üzleti terv akár veszteséggel is.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy a Polgármester úr képviseli a testületet a Bt-ben. Egy rendkívüli testületi ülés összehívását kéri, melyen részleteiben áttárgyalnák az átalakulás folyamatát. Ha tisztán látja a dolgokat, és az mindegyik fél számára elfogadható, akkor egyetért vele.

 

Folly Péter képviselő javasolja szakavatott embereket az előterjesztés elkészítésébe bevonni, majd azt közösen áttekinteni. Enélkül hosszúra nyúlna az egyeztetés.

 

Rajzó Ildikó képviselő 16.57 órakor  távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a Bt. ügyeit intéző ügyvéd szerint fél éves procedúra várható. Megköszöni a testület novemberi támogatását, mely időközben tagi kölcsönné változott.  Kérdezi, hogy az átalakulást követően mi lesz ezzel a tagi kölcsönnel.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy ezek olyan részletek, melyeket a csomagban lehet kezelni.  Meg fogják találni a megoldást, mely minden félnek megfelel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem érti, hogy ettől a lépéstől miért fog megváltozni a jelenlegi gazdasági helyzet.  A gyermekétkeztetés alapvetően alultámogatott.  Arra jó lehet, hogy a jelenlegi merev helyzetet feloldja és onnantól kezdve a Kft-ben az ügyvezető elmozdítható. Gazdasági indoka pillanatnyilag véleménye szerint nincsen.

 

Folly Péter képviselő szerint gazdasági indoka van az átalakításnak. Fontos, hogy valós, reális legyen a költségvetés.

 

Rajzó Ildikó 17.00 órakor visszaérkezett a terembe..

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Folly Péter képviselőt, hogy el tudja-e fogadni, hogy pld. 5 éven keresztül mínuszos a költségvetés.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy a gyerekek fele ingyenesen vagy kedvezményesen étkezik. Az ő térítési díjukat az önkormányzat fizeti, az állami támogatás nem fedezi a költségeket.

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a gazdálkodásban lévő mínuszt minimalizálni kell. Fontos, hogy a működésbe az önkormányzat bele tudjon szólni. Kérdezi az ügyvezetőt, hogy a javításokat, az eszközök vásárlását milyen forrásból oldotta meg.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy megspórolta a szükséges pénzt. Elmondja, hogy érdeklődött a környező önkormányzatoknál, hogy milyen térítési díjakat fizetnek. A kisebb önkormányzatok megtartották saját konyhájukat, mert munkát adhatnak ezzel néhány embernek, és beleszólhatnak, hogy milyen ételt kapnak a gyerekek. A vásárolt étkeztetés tekintetében a Tapolcai Közétkeztető KFT. jöhetne szóba, de az áraik magasabbak, annak ellenére, hogy 3 ezer adag ételt főznek. Megjegyzi, hogy szeretne mindent írásban megkapni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy nem célja az ügyvezető eltávolítása a Menü Bt-ből.  Az a célja, hogy közös munkával próbálják meg átalakítani a Bt-t, hogy az önkormányzatnak minél kevesebbet kelljen fizetnie.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Bt. keretei között ez nem hajtható vége, ha Kft. lesz, akkor igen. Ezért merülnek fel az átalakítás gondolatai.

 

Folly Péter képviselő szerint az önkormányzat mondhatná, hogy mással köt szerződést az étkeztetésre, akkor a konyha használata megszűnne.  Még egyszer elmondja, hogy neki nem ez a célja.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő úgy érzékeli, hogy először a tagok gyűlésének kell egy döntést hozni, mely alapján a Képviselő-testület tovább intézi az ügyet.  Azt kéri a Polgármester úrtól, hogy a tagok gyűlésén a testület döntését képviselje.  Véleménye szerint ez az első lépés minden gazdasági átalakításnál.  Tény, hogy egyre kevesebb Bt. működik, hiszen más egy Kft. lehetősége.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy gazdasági érvek nem hangzottak el.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy gazdasági kérdésekben nem tud állást foglalni. Egy hónapja olyan érvek hangzottak el, melyek a gazdasági érveket is felülírják.  Biztos, hogy komoly jogi érv van a lépés mögött.  Hangsúlyosan rámutatott arra, hogy a 21. században a Bt. avítt forma, nem tudja az önkormányzat azt a kontrollt megvalósítani, amit a törvények előírnak számára.  Ez a jogi indok illetve közpénz kezelési indok.  Nem pumpálhatja a Bt-be rendszeresen a pénzt a testület anélkül, hogy a kontrolt gyakorolná. Az átalakítás a gazdálkodást pozitív irányba megpezsdítheti.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az elmondottakból az a biztos, hogy Kft. formációban elmozdítható az ügyvezető, jelenleg pedig nem. A folyamatban egy sorozat folytatását látja. A Menü Bt. ügyvezetője az egyetlen, aki a régi rendszer vezetői közül még talpon van az óvodavezető kivételével. Az iskolaigazgató elmozdítására a testület kísérletet tett, a VN. KFT. ügyvezetőjét 15 milliós éves nyereség mellett eltávolította a testület, helyettese nem volt megfelelő, új vezetőt kellett hozni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ez nem így van, hiszen Fodor József is igazgatóként jelen van, munkájával a testület elégedett.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a független könyvvizsgálati eredmény rámutatott, hogy a gondokat tetézte, hogy plusz 1 fő fel lett véve a Bt-be.  A Kft. esetében nincs arra lehetőség, hogy az önkormányzat hozzáteszi a költségvetéshez a hiányzó összeget.  Az a cél, hogy a mérleg egyensúlya meglegyen. A plusz egy főt nem szabad foglalkoztatni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a könyvvizsgálói véleményen végig kell menni és a kérdéseket tisztázni kell.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a szakácsnő nyugdíjba vonulása miatt vette fel a plusz 1 főt, aki után a munkaügyi hivataltól 700 eFt támogatást kapott. Sokat kell emelni, szükség van a segítségre. Volt olyan dolgozója, aki egy évig betegállományban volt.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint nagy különbség van a VN. Kft. és a Menü Bt. között. A VN. Kft. nyereséges cég volt, az ügyvezető eltávolításának más okai voltak. A helyettes nem vállalta el a cég vezetését, találkozott a lemondó nyilatkozatával. A Menü Bt-vel szemben az önkormányzatnak az az érdeke, hogy megtegye a lépést az átalakítására, ennek nem kell párosulnia az ügyvezető eltávolításával.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel, hogy rendkívüli ülés keretében kerüljön sor a Menü Bt. Kft-vé való átalakulásának peremfeltételeinek megtárgyalására, és a szükséges döntések meghozatalára.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja kimondani, hogy a testület a Kft-vé való átalakítást képviseli.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

319/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű határozatok  - MENÜ Bt. átalakítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Bt. Kft-vé történő átalakítása céljából és a feltételek meghatározása okán a tárgyban meghozandó döntései elfogadása érdekében rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását elfogadja az üzletvezető kérésének helyt adva és egyidejűleg szándékát fejezi ki a jelenlegi gazdasági társasági forma kft-vé történő átalakítására. Felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Dr. Gáli Mihály ügyvédet az ülés előkészítésére, Krisztin N. László polgármestert az ülés összehívására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Simonné Visi Erzsébet felveti, hogy az üzleti tervről nem döntöttek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem az a lényeg. Majd a rendkívüli ülésen elfogadja a testület.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy döntés szükséges arra vonatkozóan az elhangzottak alapján, hogy az áprilisi testületi ülésre a hulladékszállítással kapcsolatosan a társaság képviselője kapjon meghívást, illetve Rajzó Ildikó képviselőt felhatalmazza a testület a Szent István kápolnával kapcsolatos teendők mentorálására.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

320/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű határozatok - díjpolitika felülvizsgálata – hulladékszállítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással 263/2012.(XI.28.) számú határozatára a hulladékszállítással kapcsolatban kezdeményezi a társulás felé a díjpolitika felülvizsgálatát és a soros áprilisi testületi ülésre az illetékes környezetvédelmi hatóságtól megkért adatszolgáltatás megérkezését követően, a  hulladékszállítással kapcsolatos helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan – a szolgáltatást végző gazdasági társaságok minőségében bekövetkező változásra felkészülve – meghívja a hulladékszállításban és kezelésben érintett társaság képviselőit konzultációs céllal.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettek meghívását kezdeményezze.

 

Határidő: azonnal

2013. áprilisi testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

321/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű határozatok – Szent István kápolna ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István Kápolna és Felső Kolóniával kapcsolatos megbeszélés mentorálásával Rajzó Ildikó képviselőt megbízza.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására kéri a Képviselő-testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

322/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásában -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti,Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy az általa adott rendkívüli segélyekről a Hivatal ezirányú tevékenységet végző ügyintézője adjon tájékoztatást a Humán bizottság ülésén. Ennek elmulasztása miatt már érte kritika.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jövőben így fog történni. Ügyintéző változás miatt történt a mulasztás.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

323/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

23./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

324/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

- Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a televízió nézők kitartását. Az ülést 17.25  órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                        Dr. Magó Ágnes                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                     korelnök                                          jegyző

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Zárt ülés határozatai:

325/2013.(III.14.) határozat

 1. 1. Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről – Zárt ülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a 2013. március 14-i zárt ülésen Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

326/2013.(III.14.) Képviselő-testületi határozat

a) Neolit per kapcsán kártérítési igény kezdeményezése – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városháza beruházással kapcsolatos kártérítési igényét – Neolit per – polgári peres úton nem kívánja érvényesíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!