Tájház udvari üzlet 1. sz. pályázati kiírás 206 2020

There are no translations available.

P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájház udvari üzlet 1. számú bérletére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, Badacsonytomaj 120/2 hrsz-ú Tájház udvari 1. számú üzletet.

Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 1. sz. üzlet)

b)        területe: 26,23 m2

c)         megnevezése: kivett bolt, udvar

d)        műszaki állapota: új

e)         vagyon jellege: forgalomképtelen

 

A bérleti szerződés időtartama:

Határozott időtartamra, kezdete a döntést követően legkésőbb a 15. napig – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége


Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. 1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei:

a)       Magánszemély: pályázó esetén személyes adatai (pályázó neve; születési neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; adóazonosító szám)

b)      Gazdálkodó szervezet:

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: társasági szerződés másolata, 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy annak hiteles másolata, aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak hiteles másolata. Utolsó lezárt üzleti évről szóló éves beszámoló benyújtása.

 1. 2. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 2. 3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.
 3. 4. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 540.000,- Ft/év bérleti díj + rezsiköltség összegnél, melynek megfizetése havonta (45.000,- Ft/hó) egyenlő részletekben történik.
 4. 5. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben (45.000,- Ft/hó) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
 5. 6. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

 1. 7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 2. 8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 3. 9. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.
 4. 10. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).
 5. 11. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.


A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke: 540.000,- Ft/év + rezsiköltség                                                                                     50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 2 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2018. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év.

Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 2 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2018. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Igazolási módja: szerződés másolata

 

Egyéb feltételek:

 1. A bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú költségvetési elszámoló számlája alapján átutalással határidőben teljesíti.
 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: jogerős használatba vételi engedélyt követő 5 munkanapon belül. Az üzlethelyiség birtokbavétele a szerződés aláírását követően történik.
 3. A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a döntést követően legkésőbb a 15. napig – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége
 4. Pályázati licit esetén a licitlépcső mértéke: 20.000,- Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kell benyújtani, legkésőbb 2020. július 13. napja 10,00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Tájház udvari 1. számú üzlet”

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni.

A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (magánszemély: saját kezű aláírás, gazdálkodó szervezet: aláírási címpéldányon szereplő aláírás) kell ellátni!

A pályázatok elbírálásának szempontja: Az adott üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

A pályázatok elbírálására a képviselő-testület nyilvános ülésén kerül sor.  A képviselő-testület ülésére szóló meghívó a helyben szokásos módon történő közzétételével kerül sor.

A pályázat eredményéről a pályázókat az elbírálást követő 5 napon belül írásban értesíti az önkormányzat.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

Badacsonytomaj, 2020. június 25.

Krisztin N. László

polgármester