Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évben meghozott határozatai I.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évben meghozott határozatai I.

There are no translations available.

1/2008 (I. 25.) számú határozatot:

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Intézményfenntartó Társulásának Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadja.

Felhatalmazza a Konzorcium vezetőjét, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy az elfogadott intézkedési tervet a pályázati dokumentáció részeként a pályázat kiírójához nyújtsa be.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős:  Konzorcium vezető önkormányzat polgármestere, jegyzője

2/2008 (I. 25.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásának Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadja.

Felhatalmazza a Konzorcium vezetőjét, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy az elfogadott intézkedési tervet a pályázati dokumentáció részeként a pályázat kiírójához nyújtsa be.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

3/2008. (II. 06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetését 39.366.000.-Ft-os főösszeggel elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a helyi Óvodai Nevelési Program felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést terjessze a Képviselő-testületek elé.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. június 30.

4/2008. (II. 06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2008. évi költségvetését 101.755.000.-Ft-os főösszeggel elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy történjen intézkedés a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola bejárati ajtó cseréjére, a benyújtott pályázat függvényében.

Felkéri Csizmarik Béláné iskolaigazgatót, hogy vizsgálja meg a portás alkalmazásának lehetőségét, közcélú foglalkoztatás keretében.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Csizmarik Béláné iskolaigazgató
Határidő: folyamatos

5/2008. (II. 06.) számú hatátozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyja, amennyiben a Polgármester által felkért szakértő szakvéleménye is ezt támogatja. Ellenkező esetben a Pedagógiai Program módosítását újból a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a szakértői véleménnyel együtt. A Pedagógiai Program a szakértői vélemény megérkezését követően lép hatályba.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

6/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt elfogadja.

7/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

8/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozást

Badacsonytomajon 2008. március 10-én 7.30 - 16.00 óráig, 2008. március 11-én 7.30 - 16.00 óráig, az óvodai felvételt 2008. április 21-22-én      8.00 - 13.00 óráig, 2008. április 23-24-én 11.00 - 17.00 óráig időpontban  határozza meg.
Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.
Felelős:  Krisztin N. László polgármester,
Csizmarik Béláné igazgató,
Nagy Lászlóné óvodavezető
Határidő: 2008. február 10.

9/2008 (II.06.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

10/2008 (II.06.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás X. fejezetének 2. francia bekezdésének módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:

„jelen szerződés IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, a KA és az Önkormányzatok számára a saját forrás kiegészítésére biztosított valamennyi támogatási forma előírásainak teljesítése érdekében a Társulási Tanácsra átruházott valamennyi feladat- és hatáskör. Amennyiben a pályázati felhívás alapját képező jogforrás nem teszi lehetővé, hogy a Társulás saját maga nyújtsa be pályázatát, úgy a Társulási Tanács Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazza fel arra, hogy nevében eljárjon.”

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) értesítse.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

11/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hoffmanné Lakat Katalin (8258 Badacsonytomaj, Strand u. 6.) 2251/4. hrsz. ingatlanra vonatkozó Adás-vételi szerződését a Vevő által indított kérelemre közös megegyezéssel felbontja. A Vevő részére az általa kifizetett 1.200.000,- Ft. vételárat 8 napon belül a Polgári Törvénykönyvben rögzített törvényes kamatokkal együtt visszatéríti az Önkormányzat, azzal, hogy a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzés törlésével kapcsolatosan felmerült összes költség a kérelmezőt terheli.

Az adásvétellel összefüggésben keletkezett valamennyi illeték és költségfizetési kötelezettség továbbra is a Vevőt terheli.  Felkéri a Jegyzőt az adásvételi szerződések felbontásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Továbbá felkéri a Hivatalt, hogy a 2251/4., hrsz.-ú ingatlan meghirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Határidő: Azonnal

12/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bozzay Gabriella ügyvéd Kommuniczki Edit (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8.) alperes képviseletében az 1812 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetésére irányuló egyezségi ajánlatát az alábbiak szerint fogadja el:

Felajánlja alperes részére az Önkormányzat tulajdonát képező 1755 hrsz-ú 1500 m2 területű belterületi ingatlan 795/1500 tulajdoni illetőségét, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező 1754 hrsz-ú 1772 m2 területű beépítetlen belterületi ingatlan 1/1 tulajdonjogát azzal, hogy amennyiben az igazságügyi ingatlan forgalmi szakértő szakvéleményében foglaltak szerint az ingatlanok értéke alacsonyabb mint az egyezségi ajánlatban meghatározott 10.960.043.-Ft., úgy az Önkormányzat a különbözetet készpénzben kifizeti alperesnek.

Amennyiben alperes az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ügyet ismételten a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Ha alperes az ajánlatot elfogadja, úgy felkéri a jegyzőt, a szükséges dokumentumok előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az alperes jogi képviselőjét értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

13/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a 2. számú szavazókör (Badacsonytomaj Művelődési Ház Római út 69.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjává

-  Vastag Béláné Badacsonytomaj, Táncsics u. 24.
-  Takács Gáborné Badacsony, Római út 151. szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri a Helyi Választási Iroda Vezetőjét, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a megválasztásukról értesítse és részükre a megbízólevelet küldje meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, HVI vezetője
Határidő: 2008. február 15.

14/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az RVI Magyarország Kft.-vel (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) megkötött Megbízási szerződését, annak 5.2. pontjára hivatkozva, indoklás nélkül a mai naptól számított 30 napos határidővel felmondja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az RVI Magyarország Kft.-t értesítse.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

15/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Krisztián Emil (8284 Nemesgulács, József Attila utca 73.) szám alatti lakos, mint a badacsonyi strand 7. számú üzlethelyiségének bérlője felújítási kérelmét támogatja.

Az üzlethelyiségben végzett értéknövelő, számlákkal igazolt beruházása a bérleti díjba beszámításra kerül, úgy, hogy a mindenkori bérleti díj 50%-át Bérlő minden évben megfizeti, a másik 50% pedig bérbeszámítás címén kerül elszámolásra egész addig, amíg a felújítási összeg kiegyenlítésre kerül.

Az önkormányzattal megkötött bérleti szerződés módosításra kerül az alábbiak szerint:

„Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben 2011. december 31. napjáig az üzletbérleti díj következő 3 évi mértékében megállapodnak, úgy a szerződés további 3 évvel (szezonnal) 2014. december 31. napjáig meghosszabbodik. A megállapodás elmaradása esetén az üzletbérleti szerződés minden további intézkedés nélkül 2014. december 31.-ével megszűnik.”

Felkéri a Jegyzőt a Bérleti szerződés módosításának előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazd. és Építéshatósági Oszt.vez.
Határidő: Azonnal

16/2008 (II.06.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gelencsér Tamás (8262 Badacsonylábdihegy, Római u. 175.) badacsonyi strand 4. számú pavilonra vonatkozó Bérleti szerződés meghosszabbításhoz hozzájárul.

Továbbá támogatja, hogy a 3. és 4. számú üzlethelyiségben végzett értéknövelő, számlákkal igazolt beruházása a bérleti díjba beszámításra kerüljön úgy, hogy a mindenkori bérleti díj 50%-át Bérlő minden évben megfizeti, a másik 50% pedig bérbeszámítás címén kerül elszámolásra egész addig, amíg a felújítási összeg kiegyenlítésre kerül.

Felkéri a Jegyzőt a Bérleti szerződés módosításának előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvez.
Határidő: Azonnal

17/2008 (II.06.)számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

18/2008 (II.06.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni „ Egy jobb kilátásért „ meghirdetett pályázaton a Badacsony hegyen kilátó építése tárgyában

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és egy ellen szavazattal egyetért a pályázat beadásához szükséges tanulmányterv megrendelésével.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges önrész biztosítása érdekében vegye föl a kapcsolatot az érintett szervezetekkel.

A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges önrész biztosítása tárgyában a Február 13-ai ülésén hoz döntést.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2008. február 13.

19/2008. (II. 13.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat pályázati menedzsmentjét a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat elkészítésére és benyújtására, továbbá a kialakult informatikai háttér fenntartását.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. február 20.

20/2008. (II. 13.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szénégető-dűlői komposztáló telep létesítéséhez szükséges tanulmány megrendelését a Norvég Alaphoz benyújtott pályázat eredményhirdetéséig elhalasztja. Az eredmény birtokában a szükséges lépéseket újra tárgyalja meg.

Felhatalmazza Ferenczy Károly ügyvezető igazgatót támogatói partnerek keresésére, melyről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

21/2008. (II. 13.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 6-ai döntését megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-2.1.1.D) „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” címmel kiírt pályázaton részt  kíván venni a „Egy jobb kilátásért” pályázatával. (kilátó építése a Badacsony-hegyen).

A tervezők által készített három változat közül az „A” változatot támogatja.

A beruházás bruttó összege 89.055.000-Ft. A szükséges 13.358.250.-Ft  erejéig az önrészt biztosítja – a 2008. évi költségvetésében – az igényelt 75.696.750.-Ft-os támogatási összeg mellé.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a projekt költségeit szerepeltesse a költségvetési rendeletben.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

23/2008 (II.27.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a használaton kivüli Toshiba e-Studió450 típusú nettó 309.000 Ft. nyilvántartási értékű fénymásoló értékesítéséhez hozzájárul oly módon, hogy az ART-TECH 2005 Bt. helyette  3 db új laptop számítógépet a tartozékaival ad cserébe az Önkormányzatnak.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

24/2008 (II.27.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a peren kívüli  egyezségi ajánlatot elfogadja és az egyezségről szóló szerződést aláírja az OTP Garancia biztosító Zrt-vel.

Felelős:  Ferenczy Károly

Határidő:  2008. március 10.

25/2008 (02.27.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Egészségügyéért posztumusz kitüntetést néhai Csanádi Erzsébetnek,

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fejlesztéséért kitüntetést Csala László Badacsonytomaj Római u. 13. szám alatti lakosnak adományozza.

Felkéri a Polgármestert a március 15.-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. március 15.

26/2008 (02.27.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fejlesztéséért végzett kiemelkedő munkájáért

Tóth István Badacsonytomaj Kodály Z. u. 14. szám alatti lakost elismerő oklevélben részesíti.

Felkéri  a Polgármestert a március 15.-ei ünnep alkalmából rendezett ünnepségen az oklevél átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. március 15.

22/2008. (II. 13.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 6-ai döntését megerősíti, miszerint a Közép-dunántúli Operatív Program keretében (KDOP 2007-2.1.1.D) „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” címmel kiírt pályázaton részt  kíván venni a „Egy jobb kilátásért” pályázatával. (kilátó építése a Badacsony-hegyen).

A pályázat előkészítésére és megírására 1.800.000.-Ft + járulékai (bruttó 2.376.000.-Ft) költségfedezetet biztosít a pályázat előkészítési költségeinek fedezetére a céltartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a forrást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pályázat elkészítését követően intézkedjen a költségek kifizetéséről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. február 11.

27/2008 (III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

28/2008 (III.19.) számú határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

29/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete zártkörű kötvényt bocsát ki az alábbi jellemzőkkel:

Futamidő:                     20 év

Türelmi idő:                     5 év

Kötvény felhasználásának célja: 320 millió forint fejlesztési hitel visszafizetése az Erste Banknak, továbbá olyan beruházások finanszírozása, amelyek megvalósulásuk esetén bevételt termelnek, valamint ugyan ilyen célú pályázati lehetőségekhez az önerő biztosítása

Kibocsátás névértéke: 500.000.000 Ft-nak megfelelő CHF

Kötvény devizaneme: CHF, amely a futamidő alatt térítésmentesen módosítható.

Kötvény kamatozása: változó

Kamatperiódus: 6 hónap

Kamatláb: 6 havi CHF LIBOR + 1,4 %

Tőke visszafizetése: a türelmi időt követően évente kétszer, minden év március 31-én és szeptember 30-án, ill. az azt követő munkanapon történik annuitásos módon (első tőketörlesztés 2012. szeptember 30-án)

Tőke előtörlesztés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Kamatfizetés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, illetve az azt követő munkanapon.

Jegyzési garancia: Raiffeisen Bank Zrt. jegyzési garanciát vállal a kötvények teljes mennyiségére.

Az önkormányzat a kibocsátási költséget 4.000.000 Ft-ot, azaz Négymillió forintot a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében az évi költségvetési rendeletében betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezete az önkormányzat mindenkori költségvetése, saját bevétele.

A Képviselő-testület a kötvény teljes futamideje alatt a devizanemek közötti átváltásról szóló döntés meghozatalára eseti bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a mindenkori Polgármester, a mindenkori Jegyző a mindenkori Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke, a mindenkori TEVÜM Bizottság Elnöke, továbbá a mindenkori Költségvetési és Adóosztály Vezetője. Az eseti bizottság elnöke a mindenkori polgármester.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Raiffeisen Bank Zrt-vel történő szerződések és a kötvény kibocsátásához szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2008. március 31., ill. folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

30/2008 (III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert — az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004 (IX.30.) számú rendelet 27§ (3) bekezdése alapján — a megüresedett helyiségekre a pályázatot írja ki, a pályázati eljárást a Polgármesteri Hivatal folytassa le. A „Gomba” üzlethelyiség bérlőjéül az É-V Kft.-t (8300 Tapolca, Barack virág u. 16.) képviselője Éder Zoltánné jelöli ki.

Továbbá felkéri a KITK és TEVÜM Bizottságot, hogy a kiadandó közterületek helyének, és számának meghatározása céljából közös település bejárásra kerüljön sor, melynek eredményéről a következő testületi ülésen számoljon be.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  Azonnal

31/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátika üzletházra vonatkozóan a Vasi Kapacitás Kft. (9700 Szombathely, Széll K. utca 19.)és társa az É-V Kft. (8300 Tapolca, Barackvirág utca 11.) bruttó 88.500.000,-Ft-os vételi ajánlatát elfogadja.    

Az ingatlan 2009. szeptember 30.-áig érvényes Bérleti szerződéssel együtt kerül értékesítésre azzal, hogy a bérbeadói jogokat a tulajdonjog átvezetésétől az új tulajdonos gyakorolja.

Vevők nyolc napon belül nyilatkozzanak, hogy a bérleti szerződés ismeretében vételi szándékukat fenntartják. Az elfogadó nyilatkozat megtételével egyidejűleg történjen meg az előszerződés aláírása és a 4 millió Ft. befizetése. Az előszerződésbe bele kell foglalni azt, hogy amennyiben Vevők nem fogadják el a  készülő arculattervben foglalt feltételeket, úgy az előszerződés érvényét veszti és a Vevők a befizetett összeget visszakapják. A végleges adás-vételi szerződés és tulajdonjog átírás akkor történhet meg, ha Vevők az arculatterv vonatkozó rendelkezéseit írásbeli nyilatkozattal elfogadják és a vételárat (áfával együtt) teljes egészében megfizették.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. március 27. ill. Folyamatos

32/2008 (III.19.) számú határozatot

1. A Városüzemeltető Kht.2008. évi üzleti tervében gazdálkodását:

·         A közhasznú feladatokat:                                             67.600.000.-Ft költséggel

·         A vállalkozási feladatokat:                                            73.750.000.-Ft költséggel

·         A költségek összegével megegyező                              141.350.000.-Ft bevétellel tervezze és az üzleti tervben részletezettek szerint hajtsa végre.

2. A tulajdonos Képviselő-testület a Városüzemeltető Kht. gazdálkodási egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi részdöntéseket hozza meg:

a)                   A Képviselő-testület 75/2007. (IV. 11.) számú határozatának aktuális alkalmazása szerint a közhasznú támogatás és a céltartalék mértékéig előfinanszírozást biztosít. Az előfinanszírozást a lakossági hulladékszállítási szerződés kötelezettségeinek megelőlegezése, mint új feladat indokolja

b)                   A KHt. üzemeltetésében lévő strandokon a napijegy ára 400.-Ft-ban, a kedvezményes jegy ára 250.-Ft-ban kerüljön megállapításra.

c)                   A Kedvezményezettek körére az üzemeltető javaslata: gyermekek (6-14. éves korcsoport), ifjúsági csoportok előzetes bejelentés alapján legalább 10 fő/alkalom esetén ügyvezetői hatáskörben.

d)                   Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Kht üzleti tervében szereplő – az ügyvezetői hatáskört meghaladó – nagy értékű tárgyi eszközök lízingszerződéséhez a tulajdonosi kezességvállalási szerződések aláírására.

e)                   A Testület felhatalmazza az ügyvezetőt – amennyiben 2008. április 15-ig pályázati lehetőség nem adódik a már határozatban rögzített hatáskörbe utalt fejlesztésen (strandi hangosítások, kutyamegőrző) felül a parkolók ellenőrzési funkciójának, és a szükséges kisebb gépfelújításoknak, valamint a strandi beléptető rendszer modernizálásának főidény előtti megvalósítására az üzleti tervben meghatározott költségkeret mértékéig.

3. Képviselő-testület bízza meg dr. Gelencsér Ottó jegyzőt, valamint Ferenczy Károly ügyvezető igazgatót, hogy a Kht. törvény szerinti cégátalakítását 2008. szeptember 30-i ¾ évi mérlegzárással, és az új „Nonprofit Kft.” 2009. január 1-i megalakításával készítse elő és a szükséges döntéseket, terjessze a Képviselő-testület elé.

4. A Képviselő-testület hagyja jóvá az előzetes egyetértésének megfelelően a Városüzemeltető Kht. sportpálya gondnoki feladatainak átadását a Sportegyesület részére. Az átadás – átvételi eljárás és az elszámolás 2008. március 31-ig történjen meg.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

dr. Gelencsér Ottó jegyző

Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

33/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szemétszállítással kapcsolatos település bejárásról szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Városüzemeltető Kht.-t, hogy a 28/2007. (XII.28.) számú a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet 1. számú mellékletében érintett ingatlantulajdonosokat értesítse ki, hogy a saját szemeteskukáik beszerzéséről 2008. április 10.-étől gondoskodjanak.

Felelős: Ferenczy Károly Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatója

Határidő:  Azonnal

34/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Gábor (8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 10.) szám alatti lakos badacsonytomaji strandon koktélbár építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, ami nem jelenti az építési engedély megadását, azt a kérelmezőnek kell beszerezni. Azonban felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy az építési engedély kiadásának akadálya lehet az, hogy a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott, a strand területére vonatkozó beépítési lehetőség az egész területre 8%, ami a meglévő épületállománnyal már meghaladott.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. március 31.

35/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete   a DRV Zrt. által kezdeményezet KEOP –1.2.0. pályázati kiíráson közös pályázat benyújtásával való részvételt nem támogatja, tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan az Önkormányzatot terhelő költségek nem állnak arányban  a megvalósítható  műszaki tartalommal (36 bekötés) . Felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

36/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli operatív program keretén belül a „  Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járó beteg  szakellátó központok fejlesztése, alap- járó beteg szakellátás korszerűsítése című pályázat”  „A”  komponensére a Badacsonytomaji Egészségház felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges engedélyes színtű tervek elkészítésére bruttó 180.000 Ft. forrást biztosít a céltartalék terhére. A tervdokumentáció terhére ki kell számolni a beruházás várható költségét és az önrész biztosítása végett előterjesztést kell készíteni a Képviselő-testület  ülésére. Az esetleges eszközbeszerzés pályázaton való részvétel feltétele, hogy az érintett házi orvosok írásban, visszavonhatatlan nyilatkozatot tegyenek az eszközbeszerzés értékének figyelembe vételével az önrész vállalására.

Felkéri a Polgármestert és Jegyzőt, hogy a szükséges terveket rendelje meg és az érintettek nyilatkozatait, szerezzék be.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó  

Határidő: Folyamatos

37/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel. a házi szennyvíz átemelők üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződés tervezetet nem fogadja el. A Képviselő-testület álláspontját szerint a házi átemelők a szennyvízcsatorna hálózat alkotórészét képezik melynek tulajdonosa Badacsonytomaj Város Önkormányzata és azt üzemeltetésre a DRV Zrt.-nek  a 2007.évben megkötött szerződés szerint átadta. A házi átemelők nélkül a szennyvízcsatorna rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, ezért alkotórészi jellegénél fogva részei az üzemeltetési szerződésnek.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó

Határidő: Folyamatos

38/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki, az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a szakmai közlönyben tetesse közzé, a pályázatok beérkezését követően a jogszabályban előírt véleményezési eljárást folytassa le, majd ezt követően a pályázatokat terjessze a fenntartó önkormányzatok együttes ülése elé.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal, ill. 2008. július 31.

39/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban az alkalmazási feltételek között ne szerepeljen az 5 éves vezetői gyakorlat, hanem úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy a vezetői gyakorlat előnyt jelent.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselő-testület ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal, illetve a júniusi testületi ülés

40/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Panoráma és Szőlőhegyi út vezetékes vízellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja .

41/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájház felújítására az idei évben forrást nem biztosít.

Felkéri Varga Róbert pályázati referenst, hogy a Tájház felújításához kapcsolódó pályázatokat folyamatosan kísérje figyelemmel, és lehetőség esetén terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős:  Varga Róbert pályázati referens
Határidő:  Folyamatosan

42/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sinkó László (8253 Révfülöp, Petőfi utca 86.) szám alatti lakos 046/27 hrsz.-ú szőlő megnevezésű ingatlan 1/6 részének térítésmentes felajánlását nem fogadja el, mivel az ingatlanra végrehajtói jog van bejegyezve a DRV Zrt. jogosult javára.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:  Azonnal

43/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi borhetek, és a Szüreti felvonulás helyszíneként az Alsó-bazársor előtti területet jelöli ki.

Felkéri a Városüzemeltető Kht.-t:

- az alsóbazársor épületéhez hozzátoldott előtető elbontására

- a kirakati portálok matricáktól való megtisztítására

- az épületek elé nádszövet borítás elhelyezésére

- a járda melletti korlát és lánc eltávolítására és raktározására

- a nyári idegenforgalmi rendezvényekre a faházak felújítására

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Határidő:Azonnal

44/2008 (III.19.) számú határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Káptalantóti úti csatornaépítésről szóló tájékozatót elfogadja, a beruházás esetleges indítására az Önkormányzat és Intézményei 2008. első félévi költségvetési beszámolójával egyidejűleg tér vissza.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2008. szeptember 15.

45/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Benczúrné Lázár Éva (8200 Veszprém, Hóvirág utca 9.) Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői véleményét az önkormányzat tulajdonában lévő 103 db értékesítésre szánt ingatlanra vonatkozóan elfogadja.

Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt, hogy a forgalomképes ingatlanok közül a résztulajdonban lévőket, bezárt ingatlanokat stb. az érdekeltek számára közvetlenül eladásra kínálja fel. A fennmaradó ingatlanokat hirdesse meg úgy, hogy a szerződéskötés az első, a szakértői véleményben meghatározott fajlagos árat megfizető jelentkezővel történjen meg.

A Képviselő-testület a Badacsonytomaj 2555 hrsz-ú ingatlant a badacsonyi strandbejárat látványtervének elkészítéséig nem értékesíti.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Szabó Károly Vagyongazdálkodási és Építéshatósági oszt.vez

Határidő: Folyamatos

46/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovásznai László 1021 Budapest Hűvösvölgyi u. 124. szám alatti lakos kérelmére a Badacsonytomaj 911/9., 911/11. és 043/79. hrsz-ú ingatlanokat érintő fekvéshatár változására vonatkozó kérelmét elfogadja, annak ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését kérelmezi a Körzeti Földhivatalnál. Az átvezetéssel járó költségeket Kovásznai László viseli.

Változás után kialakul 911/9. hrsz-ú 1367 m2 térmértékű és 911/11. hrsz-ú 1367 m2 térmértékű beépítetlen ingatlanok valamint 043/80. hrsz-ú 3867 m2 külterületi ingatlan.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a kérelemnek a Tapolcai Körzeti Földhivatalhoz történő benyújtására intézkedjen.

Felelős:   Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. április 15.

47/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs település részen létesítendő strand előkészítési munkáiról szóló tájékozatót megtárgyalta. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a strand tervezési költségeinek biztosítása, valamint a strand kialakításában való részvétel érdekében folytasson tárgyalásokat a Veszprém Megyei közgyűlés elnökével. Ha a Megyei Önkormányzat a tervezés költségeit biztosítja, úgy felhatalmazza a polgármestert a beérkezett tervezői ajánlatok alapján a tervek megrendelésére. Amennyiben a közgyűlés a tervezés költségeit nem biztosítja, úgy felkéri a polgármestert, hogy az anyagot ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2008-as nyári szezonra vonatkozóan a strandhasználattal kapcsolatban folytasson további tárgyalásokat az SCD Holding képviselőivel.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

48/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PROSPECKT INVEST Kft. (1054 Budapest, Nádor u. 36. képviseli: Mozsár János ügyvezető) és az Önkormányzat között az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 231 hrsz-ú, 1 ha 6651 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 48.600.000 Ft bruttó vételár megfizetése ellenében történő átruházása tárgyában kötendő adásvételi szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírják. Tudomásul veszi a Képviselő-testület, hogy a PROSPECKT INVEST Kft. által megvásárolt ingatlant a beruházási hitelt folyósító Magyar Fejlesztési Bank Zrt. előírásainak megfelelően a vevő apportálja a részvételével létrehozott Badacsony Center Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft-be.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt a mellékelt adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2008. március 31., illetve folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

50/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpályák és kapcsolódó létesítményeik üzemeltetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata és Badacsonytomaji Sportegyesület között 2000. június 20-án létrejött üzemeltetési szerződés módosítását jóváhagyja azzal, hogy a módosító szerződésben rögzíteni kell a 2007. évben kiírt közbeszerzési eljárás dokumentációjában rögzített elvárt műszaki tartalmat. Egyetért a Képviselő-testület azzal is, hogy a szerződés módosításába kerüljön be az a kötelezettségvállalás, miszerint a Sportegyesület éves támogatási összegét minden évben legalább a hivatalos infláció mértékével megemeli. Bázisévnek a 2008. évi támogatási összeg tekintendő. A Sportegyesület 2008. évi támogatásának összegét 6 millió forintban állapítja meg az eredetileg meghatározott 3 millió forint helyett, a 2008. évi költségvetés "sportpályák üzemeltetése" előirányzat terhére.

A Képviselő-testület a Sportegyesület és a Városüzemeltető KHT között 2005. március 1. napján létrejött "A sportegyesület használatában álló létesítmények gondnoki teendőinek ellátására" vonatkozó szerződésnek - úgyis mint  a Városüzemeltető KHT egyszemélyes tulajdonosa - 2008. március 20. napjával történő megszüntetéséről dönt.

Felkéri a Sportegyesület Elnökségét, hogy a sportpálya üzemeltetési feladatokat 2008. március 20. napjával teljes körűen vegye át

Felkéri a Városüzemeltető KHT Ügyvezetőjét, hogy az üzemeltetési feladatok teljes körű átadásával kapcsolatos, feladatkörébe tartozó intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a 2000. június 20-án kötött Üzemeltetési szerződést a jelen határozatban, valamint a fentebb már hivatkozott műszaki elvárásokban meghatározottak szerint a szerződés módosítását készítse elő, aminek aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert felhatalmazza. Az aláírt szerződést tájékoztatás végett a Képviselő-testületnek a soron következő ülésén be kell mutatni.

Határidő: azonnal, illetve a következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető

Lévai Albert Csaba sportegyesület elnöke

51/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester illetményét – figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (2)bek. és a 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján -  2008. 01. 01-től bruttó  425.200.- Ft/hó összegben állapítja  meg.

A költségtérítést átalány jelleggel 2008. 01. 01-től illetménye 30 %-ának megfelelő összegben, azaz 127.560.- Ft-ban határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés folyósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó

Határidő: azonnal

52/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Egry József születésének 125. évfordulója alkalmából Egry emlékplakett készítését. Az 550.000.- Ft + ÁFA költséget az általános tartalék terhére biztosítja.

53/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 4/2004 (II.20.) NKÖM rendelet alapján a helyi Önkormányzatok Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatához 300.000 Ft. önrészt biztosít a költségvetésben szereplő 2.5 Millió Ft. céltartalék terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. március 31.

54/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyelországi Czempin városával testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a testvérvárosi megállapodást készítse elő és annak tervezetét terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Határidő: 2008. március 31., a megállapodás aláírására 2008. július 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

55/2008 (III.19.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéknyelű Kft. által a „ Kéknyelű virágzás ünnepének „ megrendezését 500. 000 Ft.-tal támogatja, egyéb kötelezettséget nem vállal. Felhívja a rendezvény szervezőket, hogy a következőkben törekedjenek az önálló rendezésre.

56/2008/(III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SCD Holdinggal kötendő szerződések, megállapodások jóváhagyására vonatkozó napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

57/2008 (III.19.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező okirattervezeteket megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy az

-  üzletrész adásvételi szerződést az SCD GROUP International Ltd-vel (képviseli:  Tomcsányi Gábor meghatalmazott)

-          az "Együttműködési megállapodás" és "Földhasználati jogot alapító szerződés" felbontására irányuló Megállapodást at SCD Holding (CE) Bafektetési és Vagyonkezelő Zrt-vel (képviseli: Tomcsányi Gábor vezérigazgató) és az SCD GROUP International Ltd-vel (képviselő: Tomcsányi Gábor meghatalmazott), valamint a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-vel (képviseli: Somfalvi Péter ügyvezető)

-          a 02/27 hrsz-ú, 57796 m2 területű ingatlan átruházására vonatkozó adásvételi előszerződést a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-vel (képviseli: Somfalvi Péter ügyvezető)

-          a Letéti megállapodást az SCD GROUP International Ltd-vel és a BDCSNY Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-vel, valamint a Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Irodával

az önkormányzat képviseletében eljárva az önkormányzat nevében aláírják.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

58/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

59/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

60/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót és a független könyvvizsgálói jelentést elfogadja .

61/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi módosított pénzmaradványát  147.258  e/Ft-tal jóváhagyja

Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat       144.054  eFt

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság       3.204  eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

- Önkormányzat       16.073 eFt

- Óvoda       2.370 eFt

Általános Iskola       5405 eFt

Összesen:       23.848 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:       123.410  eFt

Ebből: - Badacsonytomaj Város  Önkormányzat       120.206  eFt

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság       3.204  eFt

A Tűzoltóság pénzmaradványát kötelezettség nem terheli, az önkormányzati többlettámogatásból adódott, így felosztási javaslattal az intézmény nem él.

A tűzoltóság pénzmaradványát és az Önkormányzat részben önálló intézményeinek előirányzat maradványát elvonja és azt áthelyezi beruházási céltartalékba.

Felkéri a Jegyzőt a rendelet módosítását a következő Testületi-ülésre készítse elő.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

62/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület – 8258 Badacsonytomaj, Sport u. 2 – kérését megtárgyalta, és az alábbiak szerint fogadja el:  május 01.- és szeptember 30-ig terjedő időszakban a sporthorgászatot a strandok területén nem engedélyezi. A fürdési idényen kívül engedélyezi a strandok használatát sporthorgászat céljából, ellenőrzött körülmények között. Felkéri a Városüzemeltető Kht-t, hogy a Horgászegyesület vezetőségével együtt,  a partmenti sporthorgászat feltétel rendszerét dolgozza ki, keresse fel az ebben illetékes hatóságokat (Vízügy, Nemzeti Park, Halászati Rt.) és annak anyagi kihatásait vizsgálja meg és ezt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére. A Képviselő-testület keresi a közép-hosszútávú megoldást is a partszakaszt kezelők bevonásával.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

63/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hozzájárul  a 2008. évi   nyári kirakodó vásárok megrendezéséhez az alábbiak szerint:

o        Időpontjai:    Pünkösdi hétvégén (május 10-12.)

Borhetek első és utolsó illetve középső hétvégéjén  (július 18-20.; július 25.-27., augusztus 1-3.)

o        A kirakódó vásár résztvevői csak kézműves, népművészeti termékekkel jelenhetnek meg.

o        Helye: Tourinform Iroda oldalán lévő  gesztenyefasor alatt  a gépjármű forgalom elterelésével. Az ezzel kapcsolatos forgalomszabályozási feladatok, Rendőrség és más hatóságok megkeresése, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi költség a Céh Turisztikai Egyesületet terheli.

o        Az Egyesület köteles a rendezvények helyszínének folyamatos rendbetartásáról, valamint a szemét elszállításáról saját költségére gondoskodni. Az átadott területet a rendezvényt követően eredeti állapotnak megfelelően köteles helyreállítani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős:      Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:    Azonnal

64/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

65/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2007. évi belső ellenőrzés megállapításairól és azok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

66/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatát és Intézményeit érintő, a 2007. évben az Állami Számvevőszék által lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításáról szóló beszámolót valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervet elfogadja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az Intézkedési terv maradéktalan végrehajtásáról feladatkörükben eljárva gondoskodjanak és annak időarányos teljesítéséről, valamint teljes körű realizálásáról a Képviselő-testületet beszámoló formájában tájékoztassák.

Felkéri a jegyzőt arra is, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak maradéktalan teljesítésének várható pénzügyi kihatásait (programok, informatikai eszközök beszerzése, stb.) ajánlatokkal alátámasztva terjessze a soron következő ülésre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos, ill. soron következő testületi ülés

67/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a Városüzemeltető Kht. közhasznúsági jelentését elfogadja és a mérleg szerinti eredményt a Városüzemeltető Kht. eredménytartalékába helyezi. Megbízza az ügyvezető igazgatót a közhasznűúsági jelentés nyilvános közzétételére.
Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: 2008. május 31.

68/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni közmunkaprogramban 12 fő létszámmal részt vesz.

Felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására, a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét a foglalkoztatás technikai lebonyolítására. A pályázati önrészt 1.093.680 Ft.-ot az általános tartalék terhére biztosítja, 1 hónap finanszírozási előleget határidőre átutalja

Felelős: Krisztin N. László polgármester, dr. Gelencsér Ottó jegyző,

Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

69/2008 (V.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló jelentést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a  strandokon a beléptető rendszer megvalósítására fedezetet nem biztosít, a  kutyamegőrző kialakítására,  a hangosítás megoldására kerüljön sor.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: folyamatos

70/2008 (V.07.) számú határozatot:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  felkéri  a Városüzemeltető Kht.-t, hogy a szezon előtt az alábbi munkák elvégzéséről gondoskodjon, az üzleti tervének közterület fenntartásra fordítandó kerete terhére.

¾             A Gomba épülete előtti közterületen az aszfalt burkolat javítása

¾             A felső-bazársor tetejéről a gaz és a fatörmelék eltávolítása

¾             A gesztenyefasor alatti ágyásban a hiányzó növényzet pótlása szúrós cserjékkel.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Városüzemeltető Kht-t. értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: azonnal

71/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

72/2008 (V.07.) sz. határozatot


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szociális szolgáltatástervezési koncepcióját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a szociálpolitikai kerekasztalt hívja össze és bővüljön ki több szakemberrel, vitassák meg a helyi ifjúsági közösség problémáját. A szociálpolitikai  kerekasztal kezdeményezzen egy igényfelmérést a helyi fiatalok körében a tekintetben, hogy milyen szórakozási, sportolási lehetőségre tartanának igényt és az igényfelmérésből készüljön előterjesztés, a képviselő-testület elé

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

73/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési terv nyilvánossá tételéről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

74/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házszámtáblák pótlólagos megrendelésére 160.000,-Ft keretösszeget biztosít.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályt, hogy a táblák megrendeléséről gondoskodjon..

Felelős:  Dr. Gelncsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

75/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az A1 THETA PROJEKT Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 5.) részére eladásra felkínálja a badacsonytomaji 988/1 hrsz.-ú ingatlant  előzetes értékbecslés elkészítését követően alábbi feltételekkel:

¾             Szőlőművelés céljára jelenleg bérbe van adva az ingatlan, a bérbeadói jogokat új tulajdonos átveszi azzal, hogy a bérlő a tevékenységét továbbra is fenntarthatja.

¾             A település kiemelt közérdeke fogaskerekű/sikló kiépítése, mely projekt megvalósulása esetén az új tulajdonos vállalja, hogy területén, térítésmentesen legyen kiépítve a sikló induló állomása.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester
dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:    Folyamatos

76/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

77/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj  Erdős utca – temető melletti – hiányzó közvilágításának kiépítésére bruttó 290.000.- Ft forrást biztosít a céltartalék terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy az árajánlatnak megfelelően a munkálatokat rendelje meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Folyamatos

78/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Herczeg Ferenc utca csapadékvíz elvezetés megoldására bruttó 1 millió forint keretösszeget biztosít a céltartalék terhére.

Megbízza a Városüzemeltető Kht.-ét a kivitelezési munkálatok elvégzésével, a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályt pedig a végszámla mellékletét képező tételes felmérés  - idő ráfordítás, anyag – ellenőrzésével. A munkálatok befejezése után a tényleges bekerülési költségről a Képviselő-testületet tájékozatni kell.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató

Határidő: Folyamatos

79/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja a 2949 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan Németh Gyuláné (8258 Badacsonytomaj, Kiskörút 3.) és Linter Józsefné (8300 Tapolca, Radnóti Miklós utca 26.) térítésmentes felajánlását önkormányzatunk részére.

Felkéri a Jegyzőt az Térítésmentes átadásra vonatkozó szerződés előkészítésre, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2008. május 31.

80/2008 (V.07.) sz. határozatot
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth József építési telek vásárlására vonatkozó kérelmét nem támogatja, azonban biztosítja az ingatlanra vonatkozó pályázati eljáráson való részvételt.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  2008. május 31.

81/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az illemhelyek 2008. évre érvényes bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:

Alsó bazársori WC           142.000.- Ft/év

Felső bazársori WC           69.650.- Ft/év

Halászkert melletti WC           310.100.- Ft/év

Felelős:           Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:         Folyamatos

82/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

83/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Török Péter – B1237 Kft.- ügyvezető igazgató 1239 Hrsz.-ú  telek hasznosítására  tett javaslatát megtárgyalta és azt támogatja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy további tárgyalásokat folytassanak a telek hasznosításáról, az üzletek tulajdonba adásáról és a konkrét megállapodás tervezetet terjesszék a Képviselő-testület következő ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

84/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó József (8300 Tapolca, Nagyköz utca 5.) alatti lakos kérésére 2008. évi szezonra vonatkozóan a badacsonyi Alsó-bazársoron lévő 5. számú üzlethelyiséget kizárólagosan raktározás céljára bérbe adja az alábbi feltételekkel:

—  Szezonra vonatkozó raktározási díj 80.000.-Ft/szezon; melynek esedékessége a szerződéskötés napja.

—  A helyiségben tárolt Bérlő tulajdonát képező vagyontárgyakra semmiféle felelősséget nem vállalunk.

—  A közüzemi számlák megfizetésének biztosítékaként kauciót kérünk.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

85/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közlekedés Operatív Program  kertében meghirdetett „Kerékpár út hálózat fejlesztés”  - KözOP-2008-3.2. – című pályázaton rész kíván venni, a Badacsony Egry sétány- Móricz Zsigmond utca- Hamvas Béla utca nyomvonalon kerékpár út megvalósítására. Felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, hogy a pályázathoz szükséges engedélyes terveket és tervezői költségvetést rendelje meg. A tervek elkészítésére bruttó 960.000.- Ft. forrást biztosít a céltartalék terhére.

A polgármester és a jegyző kezdeményezzen ez ügyben tárgyalásokat Badacsonytördemic polgármesterével, majd az eredményeket terjessze a testület elé.

Felelős: Krisztin N. László
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő:  Folyamatos

86/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A területi kiegyenlítést szolgáló Önkormányzati fejlesztések támogatása” (TEKI) című pályázaton részt kíván venni a Badacsony Móricz Zsigmond utca és környékének közvilágítás kiépítése cél megvalósítására. A beruházás bruttó bekerülési költsége 23.695.095 Ft. A pályázathoz szükséges  30%-os önrészt 7.110.000 Ft –ot a céltartalék terhére biztosítja a 16.585.095 Ft. összegű támogatáshoz. A pályázati díj 165.851 Ft. összegét a céltartalék terhére biztosítja.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttessék el és adják be. Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően, a Képviselő-testület következő ülésére a költségvetési rendelet módosítását készíttesse el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Folyamatos

87/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „ Az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül” (CÉDE) című pályázaton részt kíván venni a Badacsonytomaj Fő utca járda felújítás cél megvalósítására. A beruházás bruttó bekerülési költsége 24.824.436 Ft. A pályázathoz szükséges  30%-os önrészt 7.450.000 Ft –ot a céltartalék terhére biztosítja a 17.374.436 Ft. .összegű támogatáshoz. A pályázati díj 173.744 Ft. összegét a céltartalék terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttessék el és adják be. Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a Képviselő-testület következő ülésére a költségvetési rendelet módosítását készíttesse el.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

88/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bolf Sándor (8257 Badacsonyörs, Csigáskúti út 41.) szám alatti lakos kérelmére hintós járat várakozási helyeként Badacsony Hableány Étteremmel szembeni árnyékos területet jelöli ki.

A terület bérleti díját a 193.872,-Ft + inflációs ráta, határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt a Közterület bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert pedig annak aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: Azonnal

89/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a településen a Városüzemeltető Kht. szervezésében, a Remondis Kft-vel történt ütemezésnek megfelelően május hónapban hétköznapokon kerüljön megszervezésre a lomtalanítás.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy azon ingatlanoknál, amelyeket a kukás gépkocsi meg tud közelíteni a hulladék az ingatlan elé kerüljön kihelyezésre, egyéb helyeken pedig közterületek kijelölésével történjen a lomtalanítás.

A fémhulladék gyűjtése külön, e célra kijelölt helyen és időpontban történjen.

A Képviselő-testület a lomtalanítás lebonyolítására Bruttó 2.5 millió Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a Városüzemeltető Kht. ügyvezetőjét,  a lomtalanítás lebonyolítására valamint arra, hogy a lomtalanítás időpontjáról és módjáról a Badacsony újságban és a település honlapján tájékoztassa az ingatlan tulajdonosokat.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető
Határidő: azonnal

90/2008 (V.07.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Közbeszerzési Szabályzatát és a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba a titkos szavazással megválasztott Nagy Lajos és Takács Zsolt képviselőket delegálja

91/2008 (05.07.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetést Krisztin N. Lászlóné Badacsony Füge köz 5. és Vajkai Béla Badacsonytomaj, Széchenyi u. 4. szám alatti lakosok részére adományozza.

Felkéri  a Polgármestert a Városnap alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2008. május 31.

92/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Kert utcai Egészségház akadálymentesítés kivitelezésére és az Egészségház külső felújítási munkálataira    kiírt ajánlattételi felhívást elfogadja.

Felkéri  a Polgármestert és  a Jegyzőt , hogy a  felhívást az alábbi kivételezőknek küldje  meg:

1., Orbán és Társa Kft.

2., Fedő Róbert vállalkozó

3.,Farkas János vállalkozó

4., Badacsonyi Építőipari Kft.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: folyamatos

93/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tátika üzletház jelenlegi bérlője, a BMMC Kft. (8300 Tapolca, Bányász utca 29.), képviseli Bíró István ügyvezető kérelmére a Bérleti szerződésben meghatározott — a rezsi költségek befizetésének biztosítékaként —1.000.000,-Ft-os kaució fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét 2009. április 1.-ében határozza meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, valamint a szerződésmódosító közös nyilatkozatot készítse elő, és a Polgármestert annak aláírására.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő:Azonnal

94/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsön létesítendő strand tanulmánytervének megrendelését- mely alternatív megoldásokat is (pl. horgászat ) vizsgál, támogatja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek fedezetét saját hatáskörben biztosítsa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Folyamatos

95/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a badacsonyörsi strand területét az Önkormányzat 2008 évre bérbevegye az SCD Holdingtól 100.000.- Ft. bérleti díjért. A 2008. évi szezonban a strandot a Városüzemeltető Kht. üzemeltesse a közigazgatási területen működő strandokkal azonos feltételek mellett. A működtetés költségét a beruházási céltartalék terhére biztosítja a képviselő-testület.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: Azonnal

96/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Társaság tulajdonosa felhatalmazza Ferenczy Károlyt a Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Kht. vállalkozási tevékenysége keretében üzemeltetett badacsonytomaji strandon strandröplabda pálya kialakítására pályázatot nyújtson be a SPO-SIF-08 kódszámú pályázati kiírás feltételei szerint.

A polgármesteri hivatal a tulajdonosi nyilatkozatokat, és a szükséges okmányok hitelesített másolatait biztosítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ferenczy Károly ügyvezető igazgató,

Határidő: 2008. május 31.

97/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezet helyiség ügyében, a Keresztúry ház bérbevételére vonatkozó kérelmet támogatja azzal, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre a megállapodás tervezetét készítsék elő. Az előkészítésben az elnök asszony, vagy megbízottja vegyen részt.

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: soron következő testületi ülés

98/2008 (V.19.) sz. határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a tulajdonosi hozzájárulást megadja  a Városüzemeltető Kht.-nak a Szénégető-dűlő szennyvíztelep rekultivációs tervének elkészítésére   valamint felkéri vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy az üzleti tervben milyen feladatelhagyásokkal tudja a 2.500.000.-Ft-ot a rekultivációs terv elkészítéséhez biztosítani, és erről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

99/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2006. (III.01.) határozatát hatályban fenntartja és az alsó bazársoron felfestett elárusító helyeken kihelyezett elárusító pavilonokban engedélyezi a közterület kereskedelmi célú hasznosítását.

100/2008 (VI.04.) számú határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Gergely és Kiss Daniella kérelmére engedélyezi az arcfestés és portrérajzolás tevékenység folytatása céljából a közterület igénybevételét Badacsony településrészen.

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

BaBi Badacsony

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2020. Juni 07., Sonntag, Róbert napja van. Holnap Medárd napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!