Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 08. 26. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 08. 26. soros testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 20/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                       (7 fő)

Nagy Miklós                 képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              intézményvezető

Zsifkovics Szilvia           védőnő

Poszlovszky Krisztina    védőnő

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                      (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 4 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

308/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a júniusi soros ülést követően többször ülésezett a Képviselő-testület. A hozott döntésekről csak az újságon keresztül illetve a honlapról értesülhetett a lakosság. Változások történtek az önkormányzat rendszerében az elmúlt hetekben. Köszönti Zsifkovics Szilvia és Poszlovszky Krisztina védőnőket. Nagy Lajos tanácsnokkal rendszeresen látogatta az újszülötteket a Képviselő-testület megbízásából, így direkt visszajelzései vannak, hogy Szilviát kedvelték az édesanyák, mindenben számíthattak rá. További életéhez jó egészséget és további munkasikereket kíván. Elmondja, hogy 16 alkalommal írtunk ki pályázatot a védőnői állásra az elmúlt években, melyet Poszlovszky Krisztina személyében sikerült betölteni, aki családjával, 4 gyermekével távolról érkezett ide. Sok sikert kíván munkájához. Pályázat keretében új óvodavezető kinevezésére is sor került, Bolfné Tóth Melinda személyében. Megköszöni Farkas Éva óvónőnek, hogy az átmeneti időszakban ellátta a vezetői feladatokat, így az óvoda sikeresen zárta a nevelési évet. Kéri, hogy tapasztalataival segítse az új vezető munkáját. Örül annak, hogy helyi fiatal lesz az új vezető, aki néhány évig az iskolában dolgozott gyógypedagógusként. Véleménye szerint ez pozitívan hat az óvoda és iskola kapcsolatára, élő kapcsolata lesz a két nevelőtestületnek. A Képviselő-testület nevében jó egészséget, sok munkasikert és türelmet kíván neki.  Megköszöni mindazoknak a szervezeteknek és személyeknek a munkáját, akik részt vettek a pályázati kiírások elbírálásában.  Egy csokor virággal köszönti a régi és új kollégákat. Ezt követően a napirendek tárgyalására tér át. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirend a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme és a 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása tárgyú sürgősségi indítványokkal egészül ki. A 24. napirend írásos beszámolóját betegsége miatt nem tudta elkészíteni, de szóban felkészült. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-i soros, nyilvános ülésének napirendjét kiegészítve, 26 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

309/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 26-i soros ülésének napirendjét – napirendre történő felvétellel a

25. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme (sürgősségi indítvány)

26. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása (sürgősségi indítvány)

26 napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint:

 

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos

Dr. Pinterits Judit fogszakorvos

Zsifkovics Szilvia védőnő

 

 1. 2. Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

 1. 4. Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató

 

 1. 5. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 6. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 7. Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 9. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

10. Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

11. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

a./ Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

13. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál  egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

14. Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15. Kvassay Jenő Terv véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16. Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17. Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18. ASP központhoz való csatlakozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19. Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20. „Városkapu” projekt tervező kiválasztása

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

 

21. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

25. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme (sürgősségi indítvány)

Előkészítő: Tamás Lászlóné osztályvezető

27. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnöke, Simonné Visi Erzsébet kérte a meghívó szerinti 14. és 17. napirendek előrehozatalát. Javasolja azokat 2-3. napirendként tárgyalni.  Kéri, hogy aki a sorrendi változtatást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

310/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendje

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendek sorát megváltoztatja, a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról tárgyú napirendet 2. napirendként, a Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről tárgyú napirendet 3. napirendi pontként tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző, háziorvosok, fogorvos, védőnő

Meghívott:  Dr. Scheller György háziorvos

Dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvos

Dr. Pinterits Judit fogszakorvos

Zsifkovics Szilvia védőnő

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A bizottság javasolja megvizsgálni a következőket:

 1. 1. új gázkazán beépítésének lehetőségét
 2. 2. hogyan lehet leválasztani az egészségházat az óvoda fűtési rendszeréről.
 3. 3. az egészségházban elektromos fűtési rendszer működhet-e.
 4. 4. hogyan oldható meg mindez, a terveztetéssel együtt mielőbb.
 5. 5. a társasházi szerződés felülvizsgálatát.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a társasházi szerződés felülvizsgálatát milyen értelemben javasolja a bizottság.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a fűtési rendszerrel összefüggésben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

311/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a műszaki osztályt a következők vizsgálatára:

 1. új gázkazán beépítésének lehetősége
 2. hogyan lehet leválasztani az egészségházat az óvoda fűtési rendszeréről
 3. az egészségházban elektromos fűtési rendszer működhet-e
 4. hogyan oldható meg mindez, a terveztetéssel együtt mielőbb
 5. a társasházi szerződés felülvizsgálata

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2015. szeptember 10.

feladatokra folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 

2. Napirendi pont

Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról – Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyzőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal mely ügyben élt törvényességi felhívással. Az előterjesztésben két határozati javaslatot foglaltunk össze. Egyikben a törvényességi felhívás elfogadása illetve a jogszabálysértés megszüntetése volt a cél, a másik része a 4 határozat megerősítésére tesz javaslatot, melyeket a 06.24. ülésén a lejárt határozatok tárgyalása során fogadott el a testület.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet kérdez, hogy a közgyűlésről van-e konkrét információjuk. Kéri a testületet, hogy gondolják át a döntésüket. A tulajdonosi közösség megszavazta, hogy a fenntartási költségekhez minden ingatlan után 5 eFt-ot befizetnek. Az egyik szivattyú meghibásodott, nem várható el, hogy a javítását 1-1 ember fizesse ki. Olyan helyre szeretnék befizetni a fenntartásra megszavazott összeget, ahol az jó helyen van, de így nem tudják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közgyűlésen a jelenlétében vádolták meg az önkormányzatot, hogy az általuk befizetett pénzzel nem jól gazdálkodott, a megjegyzés jegyzőkönyvben is szerepel, ha jól emlékszik. Így nehéz értelmezni az előbbi kérést. Nem állítja, hogy ez a közösség véleménye volt, de elhangzott. Ezen időszak még képviselőként érintette Simonné Visi Erzsébetet is. Megjegyzi, hogy most hallja először, hogy rossz a szivattyú.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy ki fogja ellenőrizni és behajtani, ha a tulajdonosok egy része mégsem hajlandó fizetni. Kit fognak felelőssé tenni, ha a pénz nem jön be. Ez jogi úton nem oldható meg. Az egész ügy azért jutott ide, mert vannak olyanok a tulajdonosok között, akik nem hajlandók teljesíteni a kötelezettségüket.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy két szivattyú van, a rendszer biztonsági kockázatát biztosító szivattyú romlott el. A rendszer akkor működik normálisan, ha két szivattyú van. A nyáron sok gond volt. Lehet a családját szidni, de ők mentek ki a hibát felderíteni, gödröt ásni, elhárítani, ez hosszú távon nem működik. Az, hogy van vizük, az valamilyen szinten az édesapjának köszönhető. Ha az önkormányzat visszalép teljes egészében a gesztorságtól, - mely nem tudja, hogy mennyire jogszerű - hosszú távon nem fog működni a rendszer. Át kell gondolni, esetleg egy másik szereplőnek átadni, mert így nincs gazdája. Szeretne választ kapni arra, hogy mi lehet a megoldás, illetve hol tart a tervezési folyamat. Arról volt szó, hogy augusztus végére a vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészül.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy maradva a szivattyúnál, az ilyen típusú támogatásoktól a képviselő-testület nem zárkózik el. Ha ilyen feladat van, úgy gondolja, hogy eddig is mindig beszálltunk abba, ha szivattyút kellett venni vagy javítani. Nagy összegeket áldoztunk erre az elmúlt időszakban. Ha ilyenben tudunk segíteni, az a javaslatom, hogy nyugodtan forduljatok az önkormányzathoz. A Belügyminisztériummal folyamatosan kapcsolatban állunk, több telefonbeszélgetés zajlott az ügyben, illetve az országgyűlési képviselőnk is kezdeményezte az egyeztetést. A Belügyminisztériumtól jelezték, hogy szeretnének személyes bejáráson résztvenni, de egyelőre mégsem tartják aktuálisnak, mert közben tárcaközi egyeztetést kezdeményeztek. Több szervhez különböző bejelentések érkeztek, így a Belügyminisztérium visszavonult azzal, hogy az érintett minisztériumokkal együtt kialakítják egységes álláspontjukat. Pogácsás államtitkár úr tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az egyeztetés augusztus 5-én megtörtént. Véleménye szerint a javaslatok között áttörő dolog nincs. Az államtitkár úr kéri, hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal ismertessük a levélben foglaltakat.  Ezt meg fogjuk tenni. Kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy mondja el, hogy áll a tervezés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervező a múlt héten átküldte átnézésre, ezt követően a DRV-vel egyeztetett. A tervező még dolgozik a költségbecslésen, a terv várhatóan a hét végére papír alapon is megérkezik.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy becsüli Simonné Visi Erzsébet és családja befektetett munkáját, de amíg a közösség nem úgy gondolkodik, addig az önkormányzat is ezt a lehetőséget választja. Megjegyzi, hogy többen személygépkocsival hordják a vizet. Tiszta jogi helyzetet kell teremteni, ezért döntött az önkormányzat a terveztetés mellett. A többség azt várja, hogy valaki oldja meg a problémát, az érdekközösség nem tud együttgondolkodni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt még feljelentésekkel fokozzák. A közgyűlésen alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot. A hanganyagot minden képviselő részére megküldtük.

 

Simonné Visi Erzsébet kérdezi, hogy az április 2-án hozott határozat értelmében az MNV Zrt. megkeresése megtörtént-e és érkezett-e válasz. A lejárt határidejű határozatok között döntés született arra, hogy a településen lévő többi vizitársulatot is meg kell keresni. Ő az egyikben érintett, de nem kapott megkeresést. Úgy látja, hogy az egész településrészen megoldatlan a vízellátás. Ha viziközművé lenne nyilvánítva, akkor nem kellene az embereknek mindent önállóan intézni. Senkinek nem jó a jelenlegi helyzet, nagyon kemény lobbit kellene bevetni az egész település ivóvíz helyzetének megoldásához.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Hartai úr – aki a saját pénzét adta ahhoz, hogy újra legyen víz – kérte, hogy vizsgálja meg az önkormányzat annak lehetőségét, hogyan lehetne a többi hasonló rendszert is bevonni a megújulási folyamatba. A testület felkérte a műszaki osztályt, hogy derítse fel a településen lévő vizi rendszereket, és kérjen be teljes körű tervezői ajánlatot. Legalább 5 rendszerről van szó, a Kisfaludy Forrás Pjt. van közülük bejegyezve, a közgyűléseiken részt vesz. Külön napirend keretében kell erről a témáról tárgyalni a jövőben. A folyamat zajlik, egyelőre direkt megkeresésekkel nem járt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a testület határozata értelmében az osztály megkereste a vízhálózatok vezetőit. Egyeztettek a DRV-vel is.  5-6  helyre írtak levelet, tájékoztatást kérve, hogy hány ingatlan van rákötve az adott rendszerre. Három visszajelzés érkezett. A tervezést addig nem tudják megrendelni, amíg az adatok nem ismertek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy tegyen mielőbb ismételt intézkedéseket az ügyben.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a közgyűlésen 63 ingatlantulajdonos vett részt.  Azt mondták, hogy meg kell alakítani a társulatot, de ez öt éve nem sikerült. Rengeteg iratanyag keletkezett ebben a témában, a hivatal dolgozói közül többeket lekötnek ezek az ügyek, akikkel meg nem engedhető módon beszélnek az ingatlan tulajdonosok.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Kormányhivatal törvényességi észrevételét elfogadja az előterjesztés első határozati javaslatában megfogalmazottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

312/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. ügyszámú törvényességi felhívását elfogadja.
 2. A jogszabálysértés megszüntetését elrendeli 277-280/2015. (VI.24.) határozatai elfogadása vonatkozásában.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal,

értesítésre 2015. szeptember 9.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a törvényességi észrevétel okán megerősíti a témában hozott 4 határozatot az előterjesztésben foglaltak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

313/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében döntések meghozataláról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megerősíti – a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 277/2015. (VI.24.) határozatát és nem támogatja a Badacsonyörs Kisörshegyi vízhálózatban érintettek döntésének elfogadását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat vállalja fel a vízórák leolvasását, amennyiben az ingatlantulajdonosok évi 5 ezer forintot egy erre a célra létrehozott számlára befizetnek, illetve írásban nyilatkozatnak arról, hogy az ingatlanon belül a vízóra leolvasásához a bejutást engedélyezik.
 2. megerősíti – a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 278/2015. (VI.24.) határozatát és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2011. (IV.05.) számú határozatát visszavonja és a Badacsonyörs Kisörshegyi víziközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről azonnali hatállyal lemond.
 3. megerősíti - Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 279/2015. (VI.24.) határozatát és a Badacsonyörs Kisörshegyi viziközmű hálózattal kapcsolatosan megnyitott 11748052-15427504-10170001 számú letéti folyószámla alszámla megszűntetését elrendeli.
 4. megerősíti - Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/1126/2015. törvényességi felhívásában rögzítettek szerinti jogsértően elfogadott – 280/2015. (VI.24.) határozatát és

a) a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárásáról dönt és felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a temetőben az öntözéshez szükséges vizet tartályból biztosítsa.

b) felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy az érintetteket a döntésről hirdetmény közzétételével értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon meghatalmazást a polgármester és az alpolgármester részére, hogy Rig Lajos országgyűlési képviselő által kezdeményezett egyeztetésen vegyenek részt. Megjegyzi továbbá, hogy az egyeztetésre az érintettek képviselői, a BÖÉE képviselői és az önkormányzat képviselői kapnak meghívást. Kéri, hogy aki a felhatalmazással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

314/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében meghatalmazás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Orbán Péter alpolgármestert, hogy Rig Lajos országgyűlési képviselő által a Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyében kezdeményezett egyeztetésen Badacsonytomaj Város Önkormányzatát képviseljék.

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

 

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Krisztin N. László polgármester Badacsonyörsi Kemping ügyéről készített tájékoztatását tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági vita során elhangzottak figyelembevételével (különösen az SCD működése során okozott kár vonatkozásába, a badacsonyörsi turizmus tönkremenetele ügyében, stb.) pontról pontra reagáljon a beérkezett véleményezésre.

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy megkeresték az önkormányzatot a Kemping bal oldali részének tulajdonosát képviselve egy megoldási javaslattal. Ott azt kérte, hogy egy szándéknyilatkozat kerüljön aláírásra június 15-i határidővel. A szándéknyilatkozat nem érkezett meg, így a szerződés sem született meg a probléma végleges rendezésére. Azóta csak háttér információi vannak. Tudomása szerint kapott olyan település is kormányzati segítséget, amit korábban konszolidáltak, de ezt még nem tudja bizonyítani. Ha így van, akkor a levélben írt válasz nem korrekt. Egyetért a bizottsági javaslattal. Meg kell próbálni információt szerezni az említett település konszolidációjával kapcsolatban.

 

Laposa Bence képviselő szerint településünk a saját Balaton-partját szeretné visszakapni, melyet különböző jogi tranzakciók keretében elvettek. A terület inaktivitása károkat okoz. Úgy gondolja, hogy ezt újra le kell írni.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért azzal, hogy az ügyben további lépésekre van szükség.

 

Szúnyog Dénesné elmondja, hogy Badacsonyörsön van ingatlana, amit a strand közelsége miatt választottak. Azt hallotta, hogy a Kemping is jól működött, megszűnése elsorvasztotta a badacsonyörsi településrészt. Kéri, hogy próbáljon meg mindent az önkormányzat, ne zárja le az ügyet. Maga részéről is mindent megtesz kapcsolatai segítségével a strand megmentésére.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint is az SCD sok kárt okozott a településnek. Felteszi a kérdést, hogy a 15 milliárdos kötbért az SCD-n vagy jogutódjain miért nem hajtják be, hiszen a kisvállalkozásokat keményen büntetik.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy egy tárgyalássorozat is folyamatban van a levelezés mellett. Véleménye szerint az elmúlt egy év tapasztalataiból kiderül, hogy vélelmezhetően minden oldalról szélhámosokkal vagy haszonlesőkkel állunk szemben, minden igyekezetünk ellenére még tárgyalási pozícióba sem sikerült kerülni a mostani tulajdonosokkal. Mindenhol falakba ütközünk és eddig semmilyen eredményt nem értünk el. Kérdéses az is, hogyan lehetne kezelni az ügyet, ha állami támogatás érkezne, ugyanis nem mi vagyunk az ingatlan tulajdonosai.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy tudomása szerint az értékbecslés elkészült, de a legértékesebb ingatlanrészt nem tartalmazza. Kérdezi, hogy ezt sikerült-e pótolni. Véleménye szerint a Belügyminisztériumba küldött levél hiányos volt, nem történt hivatkozás a parlamenti felszólalásra. Ez fontos lett volna. Az újonnan megküldendő levélben szerepeltetni kell, illetve Balatonfüred példájára is ki kell térni. Felajánlja segítségét a levél megfogalmazásához.  A testület döntött arról, hogy egyeztetést kezdeményez a főépítész úrral, bevonva az Egyesületet. Megjegyzi, hogy őt senki nem hívta meg. Megoldási javaslata a következő: Szakemberrel tárgyalt arról, hogy egy befektetővel szerződve 10-15 éves futamidő mellett az önkormányzat tulajdonába kerülhetne az ingatlan. Ez kedvezőbb lehet és biztosabbnak tűnik, mint az állami segítség. Javasolja, hogy egy ilyen konstrukcióhoz keressen az önkormányzat partnert. Ha nem sikerül lépni, előbb-utóbb valaki megvásárolja az ingatlant. Sérelmezi, hogy nem kapott meghívást a napirendhez, az együttműködést az önkormányzat és az Egyesület között erősíteni kell, közösen kell az ügyben eljárni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a HÉSZ-ben az elővásárlási jog beépítésre került, különösebb konzultációra nincs szükség. Az értékbecslést teljes körűnek fogta fel.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a testület partnerként tekint a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületre, az ügyben érintett lakosokra. Ha nem is küldünk külön meghívót, a napirendi pontok mindig elérhetők a honlapon, várjuk az érintetteket.  A testület maximálisan nyitott arra, hogy valamilyen vállalati konstrukció keretében rendelkezésre álljon.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy említett már ilyen lízing lehetőséget, de hivatalos megkeresés még nem érkezett. A hónap végén kerül sor egy megbeszélésre, melyen a képviselők is jelen lesznek. Kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy az értékbecslést vizsgálja meg, és írásban tájékoztassa a testületet és Simonné Visi Erzsébetet annak eredményéről. Ha nem teljeskörű, a tervező egészítse ki. A vitát lezárja. Összegezi az elhangzottakat. Javasolja a bizottság javaslatát kiegészíteni az értékbecslésre vonatkozó kéréssel, illetve azzal, hogy a BÖÉE kapjon meghívást a badacsonyörsi településrészt érintő napirendek tárgyalására.

 

Orbán Péter alpolgármester hangsúlyozza, hogy ismételten írjunk levelet és kérjük az országgyűlési képviselő közbenjárását. Kérjük, hogy az SCD jogutódain hajtsák be a kötbért, mellyel tartoznak.

 

Krisztin N. László polgármester ezt nem javasolja belefoglalni a határozatba, de a küldendő levélben lehet utalni rá, hogy mit javaslunk forrásként.

 

Simonné Visi Erzsébet javasolja, hogy az állam sajátítsa ki a területet.

 

Wolf Viktória jegyző vélelmezi, hogy erre nincsen lehetőég.

 

Krisztin N. László polgármester kéri ezt pontosan megnézni. Kéri, hogy aki támogatja a bizottság javaslatának elfogadását, kiegészítve az értékbecslésre vonatkozó kéréssel, illetve azzal, hogy a BÖÉE kapjon meghívást a badacsonyörsi településrészt érintő napirendek tárgyalására, kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy az előkészített levelet kiegészítésre meg fogja küldeni az Egyesület részére.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

315/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping ügyéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester Badacsonyörsi Kemping ügyéről készített tájékoztatását jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzottak figyelembevételével (különösen az SCD működése során okozott kár vonatkozásában, a badacsonyörsi turizmus tönkremenetele ügyében, stb.) pontról pontra reagáljon a beérkezett véleményezésre.
 3. Felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy az értékbecslés teljeskörűségét vizsgálja meg és írásban tájékoztassa a testületet és Simonné Visi Erzsébetet annak eredményéről.
 4. Felkéri a Jegyzőt, hogy a jövőben a BÖÉE kapjon meghívást a badacsonyörsi településrészt érintő napirendek tárgyalására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

4./ Napirendi pont

Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódó és Bolla József ügyvezető által előkészített tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
van-e.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a régi telephelyek értékesítését, abból finanszírozva az új telephely kialakítását. A kb. 20 milliós költség nem biztos, hogy belefér a költségvetésbe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Norvég Alapból pályáztunk a most telephelyként szolgáló épületegyüttes megújítására. Az ingatlanvásárlást kevés pályázat támogatja. Az Iskola úti épületek tekintetében is meghatározott tervei vannak a testületnek, szociális bérlakások kialakítását tervezi ott. Legfeljebb a lakások értékesítése jöhetne szóba, de eddig ez nem merült fel.  Javasolja, hogy a munka szakaszolását gondolja át az VN. Kft, hiszen megkezdett beruházásra nem lehet pályázni. Már a tervben is külön értelmezendő blokkok legyenek. Valaki jelezte, hogy a projektre azonnal tudna pályázatot hozni. Egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület teremtse meg a beruházás fedezetét más ingatlana értékesítésével, pályázati forrásból vagy hitelből. Kérdezi, hogy van-e még észrevétele valakinek. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, illetve Forintos Ervin képviselő fedezet megteremtésére vonatkozó javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Forintos Ervin képviselő jelzi, hogy javaslatát visszavonja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon a tájékoztató elfogadásáról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

316/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódóan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A VN. Kft. új telephelyének kialakításához kapcsolódó és Bolla József ügyvezető által előkészített tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Értesítés megküldésére Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

5./ Napirendi pont

Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató asszony és Bolfné Tóth Melinda óvodavezető asszony kérelmét fogadja el és az önkormányzat Peugeot Expert típusú gépjárművével vállalja fel Badacsony és Badacsonyörs településrészekről az iskolás és óvodás gyermekek szállítását 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig a működési kiadások terhére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy komolyan kellene kutakodni olyan település után, aki egy közigazgatási területen belül vállalja bárkinek a szállítását. Ez egy erős, önkéntes vállalás a testület részéről a gyerekek érdekében.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

317/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem iskolás és óvodás gyermekek szállítására a távol lévő település részekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. Lászlóné iskola igazgató és Bolfné Tóth Melinda óvodavezető kérelmét elfogadja és az Önkormányzat Peugeot Expert gépjárművével felvállalja Badacsony és Badacsonyörs településrészekről az iskolás és óvodás gyermekek szállítását 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig a működési kiadások terhére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben szeptember 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

6./ Napirendi pont

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a sportszakkörök további működtetésére irányuló kérelmet megtárgyalta.

A Képviselő-testületi ülésre kéri kimutatni, hogy milyen szakkörök indulnak, hány fő részvételével. A bizottság a szakkörök működését csak önrész fizetése mellett támogatja, ennek mértékére az igazgató asszony tegyen javaslatot. Javasolja továbbá előbbieken túl, hogy a nyári táboroztatásból befolyó bevétel egy része a szakkörök finanszírozásához kerüljön felhasználva, ennek mértékére szintén tegyen javaslatot az iskola igazgatója. A bizottság egy adott költségvetési évre előre javasolja összefoglalni, hogy milyen támogatásokra van szüksége az intézménynek.

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy az óvoda és az iskola a költségvetés készítésekor előre írja össze, hogy milyen támogatásokat kér az adott évben. Nehezíti a tervezést, hogy a naptári év és a tanév nem esik egybe, de a költségvetést tervezhetővé kell tenni, ne legyenek mindig újabb kérelmek. A költségvetés készítésének időszakát szeretnénk novemberre előrehozni, mivel a Kormány már elfogadta a 2016. évi költségvetést is. A testület a szakkörök tekintetében az ifjúságpolitikai koncepció keretében tett vállalást, ennek módosítása szükséges. Nem szabad elfelejteni, hogy a korábbi testület úgy döntött, hogy az iskola működtetését teljes egészében átadja a KLIK-nek, nem tartja meg az üzemeltetést sem. A mi esetünkben ez 40 milliós költséget jelentett volna az önkormányzatnak. Az alapkoncepció az volt, hogy a táboroztatásból befolyó bevételből az  intézmény tudjon fejleszteni.  Az intézményfenntartó az intézmény fertőtlenítő meszelésére pld. mindössze 30 eFt-ot biztosított. Az önrész fizetését a szakkörök esetében nehezen tudja értelmezni, véleménye szerint ez az adott szakkörök halálát jelentené. Az Igazgató asszony Veszprémben egy értekezleten vesz részt, ezért nem tud jelen lenni. A szakkörök létszáma még nem ismert, csak az évkezdést követően derül ki, hogy indítható-e és milyen létszámmal. Más önkormányzatokhoz képest – akik 20-30 millió forinttal segítik az iskolájukat – a mi hozzájárulásunk szerény.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy sok gyereket visznek el a szülők másutt lévő szakkörökre, melyért fizetnek is. Mintegy 20 gyermek jár pld. Acro Dance táncszakkörre.  Ezeket a szakköröket itt kellene működtetni.  Javasolja az igények felmérését. Úgy érzi, hogy a sportszakkörökre vonatkozó kérelem támogatása előtt látni kell, hogy lesz-e érdeklődés, mely szakkörökre van igény.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Nagy Lajos képviselőt kérte meg arra, hogy ellenőrizze a szakkörök működését, negatív tapasztalatokról nem számolt be.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy előzetes bejelentés nélkül többször meglátogatta a szakköröket. Mindent rendben talált, a névsort vezették, mindig 10 fő felett volt a létszám. A gyerekek lelkesek voltak. A dzsudósok mintegy 20-an voltak, a fele lány. Javasolja a szakkörök támogatását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szakkört vezetőkkel az önkormányzat köt szerződést, óradíj megjelölésével. Ha a szakkör elmaradt, az önkormányzat nem fizetetett. A teljesítésigazolást rendszeresen leadták a pénzügyi osztálynak, jelenléti ívet vezetnek a szakköri foglalkozásokon.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az Igazgató asszonnyal egyeztetett a határozati javaslat alapján. Azért terjesztette a testület elé a kérelmet, hogy kívánja-e a továbbiakban finanszírozni a szakköröket, mert különben nincs értelme felmérni az igényeket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a KLIK nem biztosított egyetlen szakköri órát sem a badacsonytomaji iskola részére.

 

Kun István képviselő ismerteti, hogy a bizottság nem zárkózott el a támogatás biztosításától, de szeretné tudni, hogy milyen szakkörök indulnak és milyen létszámmal. Az önrészt azért javasolta, mert az egy kötelezettségvállalást jelent a szülő és a gyerek részéről is. Úgy gondolja, hogy a testület támogatja a szakköröket. A környező települések kemény harcokat vívnak a KLIK-kel, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem jó gazdaként működtetik az iskolát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a települések abban reménykedtek, hogy ha az államnak kevesebb pénzébe kerül a kis létszámú iskola fenntartása, elkerülhetik a központosítást.

 

Laposa Bence képviselő szerint fontos egy minimális hozzájárulás kérése. Ha valaki szociális alapon nem tudja vállalni, az kaphat segítséget. A teljesen ingyenes dolgoknak rossz üzenete van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a zeneoktatásért, a művészeti oktatásért fizetni kell. Ezek sportszakkörök, illetve egy angol nyelvi szakkör indulna. Ha fizetősek lesznek, az sok lenne a szülőknek.

 

Orbán Péter alpolgármester  10.25 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság javaslatának utolsó mondatát kéri megerősíteni. Aki egyetért azzal, hogy az igényeket előre, a költségvetési évre össze kell gyűjteni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

318/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az óvoda és iskola vezetőjét, hogy előre, a költségvetési évre vonatkozóan foglalják össze, hogy milyen támogatásokra van szüksége az intézménynek.

 

Határidő: költségvetés előkészítése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 

Orbán Péter alpolgármester  10.27 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester módosító javaslatként elmondja, hogy mint keretösszeget biztosítsa a Képviselő-testület a kért összeget. Vállaljon kötelezettséget arra, hogy maximum 5 szakkör indulhat a meghatározott összeg ellenében. A finanszírozás az 1. pont szerint történjen.  A szeptemberi ülésre kerüljön kimutatásra, hogy milyen szakkörökre van igény, milyen létszámban jelentkeztek a gyerekek, és mennyi lesz a tényleges felhasználás. Kéri, hogy aki a módosító indítvány elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

319/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. keretösszegként biztosítja a sportszakkörök 2015/2016. tanév I. féléves működtetéséhez szükséges fedezetet, 1.600.000,- Ft összegben. Kötelezettséget vállal arra, hogy maximum 5 szakkör indulhat a meghatározott összeg ellenében.
 2. A támogatás felét a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére, felét pedig kötelezettségvállalásként a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
 3. Kéri, hogy a szeptemberi ülésre kerüljön kimutatásra, hogy milyen szakkörökre van igény, milyen létszámban jelentkeztek a gyerekek, és mennyi lesz a tényleges felhasználás.
 4. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 5. Utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önrész bevezetésével kapcsolatosan a szülői munkaközösségnek véleményezési joga van, illetve jogszabály írja elő, hogy milyen tárgyban és összegben lehet térítést kérni. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az iskola igazgatója a szülői közösséggel egyeztessen a szakkörök vonatkozásában az önrész fizetésének bevezetéséről illetve szeptemberben tegyen arra javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

320/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kérelem a sportszakkörök további működtetésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy a sportszakkörök vonatkozásában az önrész fizetésének bevezetéséről egyeztessen a szülői munkaközösséggel, illetve szeptemberben tegyen javaslatot annak mértékére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben szeptemberi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. Lászlóné igazgató

 

Laposa Bence képviselő   10.31 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

7./ Napirendi pont

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a tervezetszerinti tartalommal fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 11.§ (2) bekezdése kerüljön hatályon kívül helyezésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

20/2015. (VIII.27.)

önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Wolf Viktória jegyző 10.33 órakor távozott a teremből.

 

 

8./ Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

21/2015. (VIII.27.)

önkormányzati rendelete

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

9. Napirendi pont

Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 3 település fordult az önkormányzatunkhoz, hogy rendelet tervezetüket véleményezze a jogszabályi kötelezettség alapján. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

 1. 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra.
 2. 2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra.
 3. 3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

321/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Környezetvédelmi tárgyú rendeletek véleményezéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra javasolja.
 2. 2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra javasolja.
 3. 3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra javasolja.
 4. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 2015. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Wolf Viktória jegyző 10.35 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Laposa Bence képviselő 10.35 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

10./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

22/2015. (VIII.27.)

önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

11./ Napirendi pont

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján fogadja el.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 18-án tárgyalta a napirendet. Megpróbálta együttes ülés összehívását kezdeményezni, de ez a nyári szabadságolások miatt nem sikerült. Ezért a testületek külön tárgyalják. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat kerüljön elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

A döntés előtt 10.36 órakor rövid szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.55 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

322/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ – 14. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §. (3) A műszaki osztályvezető a jegyzőt távolléte esetén teljes jogkörben eljárva helyettesíti az SZMSZ-ben meghatározott módon, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A jegyző a műszaki osztályvezetőnek feladatokat adhat.

A jegyző szabadsága esetén köteles a műszaki osztályvezetőt a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. A műszaki osztályvezető a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a jegyzőt tájékoztatni. A jegyző és a műszaki osztályvezető köteles a szabadságukat egyezetni. A műszaki osztályvezető köteles a jegyzőt a jegyzőtől kapott feladatok ellátásáról, a tett intézkedésekről tájékoztatni.”

2.  a KÖH SZMSZ 25. §. i) pontja helyébe a követező rendelkezés lép:

„25. §. i./ Köteles gondoskodni arról, hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyve az SZMSZ szerinti határidőre elkészüljön. A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző részére kell átadni, aki a jegyzőkönyv alapján a bizottsági határozatokat nyilvántartásba veszi.”

3.   a KÖH SZMSZ 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §. A jegyző feletti munkáltatói jogok gyakorlása: A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – valamennyi alapítói önkormányzatot képviselő polgármester előzetes írásos egyetértési jogának kikérését követően nevezi ki a jegyzőt. A jegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat a badacsonytomaji polgármester gyakorolja.”

 1. a KÖH SZMSZ 30. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §. (1) Köztisztviselők – bele nem értve a jegyzőt – feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.”

 1. a KÖH SZMSZ 38. §. A./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. §. A helyettesítés szabályai:

a./ A jegyzőt távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyző által írásban megbízott műszaki osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A jegyzői és műszaki osztályvezetői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a költségvetési- és adóosztály osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő látja el.”

6.    a KÖH SZMSZ 49. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. §. A jegyző részére a kiküldetést, saját gépjármű használatát a polgármester engedélyezi.”

7.  a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

8.   a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

9.   a KÖH SZMSZ 4. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a dolgozók „összecsiszolódtak”, a két hivatal egy kollektívát alkot. Az együttműködés jó, a feladatok leosztása megtörtént. A műszaki osztály és a pénzügyi osztály megerősítésre került 1-1 kollégával, akik jó szakemberek, értik a dolgukat. Mindkét hivatal dolgozóinak jelentős része rendelkezik körjegyzőségi tapasztalattal, az apparátus felkészült. Ha lesz továbbképzésre lehetőség, ki fogjuk használni. A bevételeket időarányosan felülteljesítettük. A közös hivatali bevételek terhére tudjuk azokat a plusz kiadásokat fedezni, melyek az előirányzatnál nem voltak tervezhetőek, mivel előre nem volt tudható, hogy az intézkedés milyen kiadásokat eredményez.

 

 

12./ Napirendi pont

Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatóját fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy az államháztartási jogszabályok szerint nem kötelező a tájékoztatás az önkormányzatok részére, viszont fontosnak tartják ezt megtenni, az előirányzatokon belül kell működni. Megjegyzi, hogy nem költöttek feleslegesen. Az informatikai fejlesztés nagymértékben javította a munka hatékonyságát, azt külön megköszöni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

323/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

13./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

324/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

14./ Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

a./ Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben részletesen kimutatták a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését. Ez Badacsonytomaj önkormányzatának költségvetésébe épül be mellékleti szinten, ezért határozati elfogadására nincs szükség. Elmondja, hogy 1 millió forint plusz támogatást kérnek, melynek 20 %-a Ábrahámhegyet, 80 %-a Badacsonytomajt érinti. Egyebekben átvezetésre kerültek az előirányzati átcsoportosítások, a plusz bevételek és kiadások, melyeket a testület döntései alapján végrehajtottunk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

23/2015. (VIII.27.) önkormányzati

rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

15./ Napirendi pont

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál  egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozzon arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat (1 fő gépkocsivezető) a fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

2./  A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogassa.

3./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a döntésről értesítse.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulási Tanács ülésén már volt erről szó. A munkavégzésre egészségügyileg alkalmatlanná vált gépkocsivezető felmentésének pénzügyi vonzata is van. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

325/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat (1 fő gépkocsivezető) a fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

2./  A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.

3./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Értesítésre 2015. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

16./ Napirendi pont

Kvassay Jenő Terv véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kvassay Jenő Tervet javasolja elfogadásra és kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatról a Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. email címen tájékoztassa az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az országos vízstratégiai tervről van szó, melyet minden önkormányzat megkapott véleményezésre a jogszabályi kötelezettség alapján.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

326/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Kvassay Jenő Terv véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Kvassay Jenő Tervet megismerte, az abban foglaltakat elfogadásra javasolja.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatról a Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. email címen tájékoztassa az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, feltöltésre 2015. augusztus 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

17./ Napirendi pont

Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítását jóváhagyólag fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy hol van a Korkováni dűlőben Nemesgulács és Badacsonytomaj határa.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ún. Nagy Sándor ingatlana felé menő út a határ, az út túloldala már Nemesgulácshoz tartozik közigazgatásilag. A tulajdonviszonyokat tekintve a házak után erdőgazdasági terület, nem útként van nyilvántartva, a tulajdonos a Magyar Állam.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

327/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása – véleményezési szakasz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesgulács Község településrendezési tervének módosítása véleményezési tervdokumentációt megtárgyalta. A tervmódosítással egyetért, azt jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

18. Napirendi pont

ASP központhoz való csatlakozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

 1. a rendelkezésre álló információk birtokában egyelőre nem javasolja támogatásra, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzati ASP központhoz csatlakozzon.
 2. javasolja felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárt értesítse.
 3. javasolja felkérni Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetőt, hogy az ebr42 információs rendszerben a döntést rögzítse.

Javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a végleges tanulmány elkészülte nélkül nem javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester szerint elegendő a bizottság szövegszerű javaslata. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

328/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

ASP központhoz való csatlakozásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ A rendelkezésre álló információk birtokában nem támogatja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzati ASP központhoz csatlakozzon.

2./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárt értesítse.

3./ Felkéri Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezetőt, hogy az ebr42 információs rendszerben a döntést rögzítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben legkésőbb 2015. augusztus 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

19./ Napirendi pont

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. uj. 1.) kérelmét ne támogassa.

Továbbra is tartsa fenn 272/2015. (VI.24.) számú határozatát, miszerint a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területet 500,- Ft/m2/év áron ad bérbe, a HÉSZ-ben meghatározott céltól – útkialakítás - eltérő hasznosítás esetén.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő módosító indítványként méltányossági alapon 200 Ft/m2/év bérleti díjat javasol, melyet a család valószínűleg elfogad. Az ingatlant személyesen megnézte. Kérelmező nem tudja kifizetni a testület által meghatározott összeget.  Az önkormányzatnak nem érdeke, hogy az ingatlan a kezelésébe átkerüljön.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy ő is járt a helyszínen. Egyetért a 200 Ft-os összeggel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első döntés az alapkérelemre vonatkozik. Javasolja, hogy azt ne támogassa a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

329/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) kérelmét nem támogatja, nem fogadja el, hogy  235. hrsz-ú területből 150 m2 nagyságú területet a terület rendben tartása ellenében használ.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a 272/2015. (VI.24.) számú határozat módosítását támogatja oly módon, hogy a bérleti díj 500 Ft/m2/év helyett 200 Ft/m2/év legyen, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

330/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozóan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2015. (VI.24.) határozatát a bérleti díj összegének tekintetében módosítja azzal, hogy Szente Miklósné 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1. szám alatti lakossal bérleti szerződést köt a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területre vonatkozóan 200 Ft/m2/év bérleti díj ellenében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

20./ Napirendi pont

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének a Wéber Építész Iroda KFt. – Város – Teampannon Kft. tervezőt válassza ki.

A bizottság a Masszi Építész Iroda Kft. ajánlatának illetve az Építész Stúdió - Pupos Csaba építész ajánlatának elfogadását nem támogatta.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság elnökét, pár szóban ismertesse a bizottsági ülésen e témában elhangzottakat.

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a pályázatokat közösen átnézték, vita alakult ki. Az lenne a célszerű, ha a testület egységesen tudna dönteni, ő egy hosszabb távra előremutató koncepció mellett tenné le a voksát.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a tervek a honlapon mindenki számára elérhetők.

 

Krisztin N. László polgármester a televízió nézők kedvéért ismerteti, hogy a Képviselő-testület korábbi határozatában döntött a D verzió elfogadásáról, melyre ajánlatokat kértünk 14 vállalkozótól. Összesen három ajánlat érkezett. Az ajánlattevőktől kiegészítést kértünk, így a komplex ajánlatokat tekintette át a bizottság.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a tervezők saját tervezői világukat, elképzelésüket mutatják be. Kéri a lakosságot, hogy ha a honlapon megnézik a terveket, az ott látottakat ne vegyék készpénznek.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslatát követően a Képviselő-testület meghozza döntését. A Polgármester urat fel kell hatalmazni a tervezői szerződés aláírására, illetve a költségvetésben biztosítani kell a szükséges összeget 2016. évben.

 

Krisztin N. László polgármester szeretné, ha a tervező lemondana a szerzői jogairól. Ha a Wéber Építész Iroda KFt. – Város – Teampannon Kft. tervező kap megbízást, ajánlatában szerepel egy plusz vállalás, melyet a szerződésnek tartalmazni kell. Tartalmaznia kell az összeget is, illetve mivel a pályázatokat hamarosan kiírják, a határidőnek is komoly jelentősége van.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a testület jelöljön ki valakit, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn a tervezővel és folyamatosan tájékoztatja a testületet.

 

Krisztin N. László polgármester inkább három fős csoportot javasol. De megoldás lehet az alpolgármester úr, vagy a műszaki osztályvezető felkérése is.

 

Laposa Bence képviselő szerint, ha minden apró kérdésben össze kell hívni a testületet, az lassítja az előrehaladást. Ezért szükséges olyan ember kijelölése, aki követni tudja folyamatokat.

 

Kun István képviselő Orbán Péter alpolgármestert javasolja, mivel ő építészetileg hozzáértő személy.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Orbán Péter alpolgármester felkérését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

331/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a „Városkapu” projekt tervezőjével rendszeres kapcsolatot tartson fenn és az eseményekről folyamatosan tájékoztassa a testületet.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi – név nélkül – hogy bizottsági ülésen tartózkodók melyik álláspontot képviselték.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy ő elsősorban egyik tervező mellett szavazott, a másik két esetben tartózkodott. Aggálya viszont, hogy magasabb szintű terveket hoz, így drágább lesz az épület, és kisebb lesz a megvalósítás százaléka egy adott keretből. A prezentációk alapján úgy gondolja, hogy egyértelműen a Wéber Építész Iroda KFt. tervei a legkiemelkedőbbek. Megjegyzi, hogy az Építész Iroda vezetője Ibl díjas építész.

 

Forintos Ervin képviselő szerint fenti tervező rendelkezik olyan kapcsolatokkal, melyek segítenek abban is, hogy olyan dolgok megvalósulhassanak, melyek más építésszel nem sikerülnének.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a Wéber Építész Iroda KFT-t javasolja a „Városkapu” projekt tervezőjének, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

332/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének a Wéber Építész Iroda Kft – Város Teampannon Kft. tervezőt választja ki.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 6.100 eFt + ÁFA a tervezési díj, melyet a tartalék terhére biztosít az önkormányzat. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert az elmondott paraméterekkel a szerződés megkötésére, melyben szerepeljen a szerzői jogról való lemondás, plusz vállalásként, hogy Badacsony településrész további megjelenésére is tesznek le egy tanulmányt külön térítés nélkül. A határidőt meg kell jelölni. Kapcsolattartó Orbán Péter alpolgármester. Tervező 4 héten belül adja át a terveket a szerződés átvétele és a hiánytalan adatszolgáltatás után.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy Wéber úr geodéziai felmérést kér, mellyel nem rendelkezünk. Ez plusz költséget jelent, melynek pontos összegét nem tudja megmondani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez milliós nagyságrendet jelent. Kérdezi, hogy a másik két tervező kérte-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy ez feltétlenül szükséges a tervezéshez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valószínű a másik két ajánlatban szerepelt. Kérdezi, hogy a másik két ajánlat milyen összegű volt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Masszi Építész Iroda Kft. 9.05 millió Ft + ÁFA összegű ajánlatot nyújtott be, elfogadása esetén közbeszerzést kellett volna lefolytatni. Az Építész Stúdió - Pupos Csaba építész ajánlata 5,1millió Ft + ÁFA.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Wéber Építész Iroda Kft-vel akkor kössön szerződést az önkormányzat, ha a geodéziai munkát ezen összeg keretében bevállalja. Egyébként pénzügyileg a másik ajánlat kedvezőbb. Kérdezi, hogy az előző tervekkel miért  nem kaptunk geodéziát.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy azért nem kaptunk engedélyt, mert két helyrajzi számot össze kellett volna vonatni. A geodézia hiányát senki nem kifogásolta meg.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja határozatba foglalni, hogy a geodéziai szakvélemény beszerzése a tervező kötelezettsége. A vonatkozó szakági tervezések a vállalkozót terhelik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

333/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

„Városkapu” projekt tervező kiválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a geodéziai szakvélemény beszerzése a tervező kötelezettsége, illetve a vonatkozó szakági tervezések a vállalkozót terhelik.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt három hónapban a testület meghatalmazásával pályázati referens segítette a pályázati munkát, megbízatása lejárt. Bizonyos összefüggéseket látva hasznosnak ítélte az itt létét, mert folyamatos információval látott el minket a rendszerek mozgásáról. Besegített a pályázatok előkészítésébe, hogy azok nyertesek legyenek. A TOP pályázatok novemberig tartanak, ebben fontos lenne a jelenléte. Javasolja további 3 hónappal meghosszabbítani a megbízását. A rendszerbe való helyét pontosabban meg kell határozni, egyeztetni kell arról, hogy a pályázati referens milyen  munka viszonyban lesz a műszaki osztály vezetőjével, illetve a pályázatos kollégával. Kérdezi, hogy ehhez kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

334/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázati referens további 3 hónapra történő megbízásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

335/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Pályázati referens megbízatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ottó pályázati referenst további három hónapra megbízza.

 

Határidő: azonnal, egyebekben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

336/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Krisztin N. László polgármester lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő a Happy New World Kft. bejelentésével kapcsolatosan kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy az óvodai dolgozók létszáma tekintetében tud-e iránymutatást a Polgármester úr.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy rendkívüli ülésen meghozta a testület a döntését, mely alapján a Dísztérre kitelepült borászatokat a közterület felügyelet megkereste, a bérleti díj befizetését kérve. A határozat szerint az önkormányzat 2 millió forinttal támogatja a Rózsakő fesztivált. Átadja a Díszteret a borászoknak, a közterületről befolyó díjakat beszedi. Erre a szervező meglepődve reagált. Évek óta a borászatoktól érkező bevétel a rendezvény kasszáját bővíti. Információi szerint a jegyző asszony elmondta a kérelmezőnek, hogy a következő soros ülésen tudjuk újratárgyalni a kérelmét. Az óvodában a vezető váltás megtörtént. Az óvodai létszám tekintetében a vezető óvónőnek vannak kompetenciái. A létszám költségvetési kérdés, az intézményvezető a megadott létszámkeretek között tud gazdálkodni. Többen nyugdíjba mennek, a kisegítő alkalmazott is. A vezető óvónő szeretné az állást a felmentési időre is betölteni, lehetőleg helyi munkavállalóval. Az óvodavezető figyelmét felhívtuk, hogy ha közalkalmazotti státuszba veszi fel a dolgozót, akkor pályáztatási kötelezettsége van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ilyen irányú hivatalos kezdeményezés még nem érkezett a Társulás felé.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a közétkeztetés témájában lépni kellene, a beérkező panaszok miatt. Egyre kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, nincsenek megelégedve az ételek minőségével. Fonyódon a nyári időszakban + 300 fő igényli a közétkeztetést, melyet 600 Ft-ért kapnak, két menüből lehet választani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az utóbbi időben hozzá nem érkezett ilyen panasz. Az önkormányzati konyhán 800 Ft egy adag étel. Itt több étterem is foglalkozik közétkeztetéssel. Azon el lehet gondolkodni, hogy miért ott esznek, ahol 50 Ft-tal drágább az étel. Össze fogunk hívni egy konzultációt. A gáz leválasztása folyamatban van, a számla alacsonyabb lesz, ez a konyha finanszírozási oldalát javítja.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy több szakértő is leírta, hogy a konyha nagyobb létszámra van tervezve, mint ahány fő igénybe veszi az étkeztetést. Ezért folyamatos veszteséget termel. Határozatot hozott a testület arra, hogy a Kft. vezetője növelje az igénybe vevők számát, de úgy látja, hogy inkább folyamatos a csökkenés, így a veszteség halmozottan nő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy több helyen a dolgozói kollektívákat motiválják a szolgáltatás igénybe vételére úgy, hogy vonzóvá teszi az önkormányzat a fizetendő díjat. De a különbözetet ilyenkor hozzá kell tennie. Kérdés, hogy valóban 800 Ft-ba kerül-e egy menü előállítása.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy számára elsősorban az a fontos, hogy ízlik-e a kapott ebéd.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy sajnos sokan nem így vannak ezzel.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a Kft. vállalkozásban végzi tevékenységét, tennie kell azért, hogy saját forgalmát garantálja, ha kell, a személyi, anyagi vagy minőségi problémákat megoldja. Kérdés, hogy az ügyvezető asszony nyugdíjba vonulásáig gondolkodik-e ilyenben.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja még a héten egyeztetni erről az ügyvezetővel.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy van-e testületi határozat a Fő utca rekonstrukciójának tervezésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a témában már két körös közbeszerzés lebonyolódott, azonban a jelentkezők olyan összeget jelöltek meg, amiért eredménytelennek minősítette a testület az eljárást. Megoldás lehet, hogy találunk olyan tervezőket, akik közbeszerzési értékhatár alatt hajlandók a feladatot elvégezni. Másik lehetőség, hogy a Norvég Alapos pályázat pénzügyi tételei között szerepelnek tervezési feladatra szánt költségek, egy integrált városfejlesztési stratégia is, melynek keretében ez megoldható lenne. Minden információ azt mutatja, hogy október-november hónapban döntés várható a Norvég Alapos pályázatról. Ha most lebonyolítjuk a közbeszerzést, nyertest hirdetünk, és szerződést kötünk, nem lesz elszámolható ez a rész a pályázatban, mert megkezdett munkának minősül. Egy pályázati szakember azt tanácsolta, hogy tervpályázatot írjunk ki 1 millió forintos díjért, mely december elejére lebonyolódhat. Így a terveztetéshez lesz egy koncepciónk. Az ötletet jónak tartja. Először a TOP-os programok indulnak, ez nem kerül bele, így az év végéig van időnk.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a tervezővel közösen bejárták a Fő utcát. Reálisan olcsóbban nem készülnek el a tervek, sok munkarészt kell készíteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja elgondolkodni azon, hogy a szeptemberi ülésre egy ötletpályázatot előkészítsünk-e.

 

Kun István képviselő támogatja, mivel kijelölne egy irányt, melyben még lehet variálni.

 

Laposa Bence képviselő egyetért az ötletpályázat kiírásával.

 

Krisztin N. László polgármester a rendkívüli ülésre javasolja előterjeszteni. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

337/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a B1237 Kft-vel kötött megállapodás részeként a 2 millió forint felhasználásával kapcsolatosan megküldte az emlékeztetőt. A szociális terület és az iskolának szánt támogatás kapcsán vannak eltérések. A kulturális intézmény, az óvoda és a szüreti rendezvény tekintetében a megegyezés létrejött. Elmondja, hogy Dr. Töreki Sándor megyei rendőrkapitánnyal arról tárgyalt, hogy 2016. májusában lejár a rendőrségi épületre vonatkozó 5 éves fenntartási időszak. Javasolja 10 éves időtartamra megkötni a megállapodást. Kérte, hogy teremtsék meg a feltételét, hogy ha időközben az épületre költeni kellene, az közös teherviseléssel valósuljon meg. Tájékoztatta arról is, hogy valószínűleg nem épül meg az a pluszépület, melyben 2 üzletet és 1 lakást terveztünk. A televízió nézőinek elmondja, hogy a Tájház udvart az önkormányzat szerette volna rendezni, ha a 4 üzlet tulajdonosa az értékbecslő által meghatározott árért az üzleteket eladja az önkormányzatnak. Az üzletek lebontása után egy központi tér alakulhatott volna ki. Azonban az egyik üzlettulajdonossal nem sikerült megállapodni, ezért az üzletsor a jelenlegi helyén marad, a tér kialakítása pedig egy burkolást jelenthet. Valaki azzal próbálta meggyőzni, hogy nincs szükség a megújulásra, maradjon minden úgy, mint ahogy 100 éve volt. Vitatta a Főber üdülő előtti terület régi és mostani megjelenése közötti pozitív különbséget. Az a véleménye, hogy a Tájház udvarra az eredeti terv gyönyörű volt, de lejárt. Arra is gondolt, hogy az egy üzlet maradjon a helyén, a fejlesztés így valósuljon meg. Azonban a főépítész úgy nyilatkozott, hogy az üzletek szerkezete egyben van, ezért nem valószínű, hogy a bontási engedélyt megkapjuk. Megoldás lehetne a kisajátítás, de hosszú ideig elhúzódik.

 

Laposa Bence képviselő javasolja elindítani az eljárást, mert különben soha nem fog történni semmi.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az útkisajátítást is alig tudtuk megvédeni jogalap tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fel fogjuk újítani, de a tervezést nem tudjuk megrendelni addig, amíg nem tudjuk, hogy mit lehet terveztetni. Az utolsó utcafórumot is megtartottuk, azok sikeresek voltak. Sok ötlet érkezett, melyért köszönetét fejezi ki. Egy részük már megvalósult. Udvardi Annával többször tárgyalt, jövő szezonra ígéri, hogy az emlékház belső átalakítása is elkészül, tavasszal lesz a megnyitó. Ismét tárgyalt a Rekontív Kft-vel, akivel a komp előkészítő projekt menedzselésére szeretnénk szerződést kötni.  Közben olyan információt kapott, hogy a Kormány anyagából kikerült. Amíg nem tudjuk, hogy lesz-e címzett pályázati forrás, nem köthető meg a szerződés. Kormányhatározat formájában várjuk az információt.  A Borhét lezajlott, két neves vendégünk volt. Kéri, hogy szeptemberben határozzuk meg az irányokat és értékeljük. A település fiataljai megkeresték azzal, hogy a Kert utcai játszótér üres részében szeretnék, ha számukra erősítő gépekkel felszerelt teret alakítana ki a Képviselő-testület. Kérte, hogy a nyár végére gyűjtsék össze az ötleteiket a megvalósításhoz. Már szó volt arról, hogy ott szabadidő központot kellene kialakítani. Hoffmann György úrral folyamatosan kapcsolatban áll, ő készíti térítésmentesen a libegő tanulmányt. Egy bejárást szeretne a tervezett nyomvonalon, melynek időpontjáról a testületet értesíteni fogja. Fonyódon a komp ügyében tárgyalt a polgármesterrel és az ottani országgyűlési képviselővel. Próbálták meggyőzni, hogy a komp fontos a térségnek. Kollár Józseffel, a BAHART új vezérigazgatójával is tárgyalt, kevés információval rendelkezik a komp témájában. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Nagy Lajos képviselő felveti, hogy 5 éve költöztünk át az új városházába. Lesz-e valamilyen ünnepség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a projekt ellenőrzése a közelmúltban zajlott, mindent rendben találtak pályázati oldalról. Ezért a kollégákat dicséret illeti. A fenntartási kötelezettség tavasszal jár le, ekkor kerül sor a záró ellenőrzésre is. Ezt követően javasolja, hogy tartsunk egy kis ünnepséget.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület tegye rendbe a közparkot. Ezt már meg kellett volna oldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy képviselői oldalról kapott megkeresést, hogy nem szabad a helyreállítással megvárni az őszi időszakot. Ami eddig történt, az nem megfelelő. Az egyesület munkaszervezete azzal kereste meg, hogy a VN. Kft. locsolja a területet. A  VN. Kft. ügyvezető azt a tájékoztatást adta, hogy árajánlatot adtak a füvesítésre, de az egyesület nem fogadta el.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy amikor az önkormányzat a területet átadta, akkor is hasonló állapotban volt a fű, mint most. A park többi része sincs sokkal jobb állapotban, sőt bizonyos részéi még rosszabb helyzetben vannak. Ez nem jelenti azt, hogy az Egyesületnek nincs helyreállítási kötelezettsége. A parkot locsolni kell, csak akkor néz ki jól. Javasolja, hogy a VN. Kft. a következő évi költségvetésébe tervezze be a locsoló rendszer működtetését.

 

Kun István képviselő egyetért a javaslattal. Nyáron a testület plusz pénzt szavazott meg a VN. Kft. részére, most meglepődve hallja, hogy a park locsolása nem megoldott. Az öntözőrendszert üzembe kellett volna állítani. Ettől függetlenül a Turisztikai Egyesület vállalta, hogy a területet rendbe teszi a Borhét után.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a terület átvétele megtörtént-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy még nem.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a következő testületi ülésre a locsolásra vonatkozó javaslatot előterjesztés formájában kibontani, illetve átgondolni, hogy hol lehet még erre szükség.

 

Kun István képviselő kéri, hogy az ügyvezető igazgató a következő évi költségvetés összeállításánál egy valós működési költséget állítson össze, melybe beletartozik a közparkok működtetése, illetve a hulladékok összegyűjtése is, melyet szintén meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ügyvezetőnek már van tapasztalata, alaposabban tud tervezni. Azt várja, hogy sokkal kézzelfoghatóbb lesz a következő üzleti terv.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a hulladékszállítási szerződéseket ki ellenőrzi.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Hivatal munkatársa ellenőrzi, melyhez nyilvántartással rendelkezünk.

 

Kun István képviselő szerint megoldás lehet bizonyos településrészek kiemelt területté nyilvánítása, ahol az adó megemelése lehet a pluszban keletkező hulladék kezelésének fedezete. Nem engedhető meg, hogy a vállalkozónál keletkező plusz hulladék elszállítását a város fizesse ki.

 

Krisztin N. László polgármester erre vonatkozó javaslatokat vár. Ősszel több hasonló dolgot meg kell beszélni, pld. a közterület rendeletet is. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiosztott határozati javaslat szerint a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

338/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné osztályvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a sürgősségi indítvány lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány a pályázaton elnyert gépjármű megvásárlásához kér visszatérítendő támogatást, mivel az összeg nem áll rendelkezésükre. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy ha a pénz lehívása megtörténik, az elszámolást követően a kapott összeget az önkormányzatnak visszajuttatja. Ennek 2015. december 31-ig kell teljesülni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a visszatérítendő támogatás biztosításával a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

339/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme (sürgősségi indítvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét támogatja, és a pályázaton elnyert gépjármű megvásárlásához szükséges 6.350.000,- Ft-ot visszatérítendő támogatásként biztosítja.

Felkéri az Alapítványt, hogy a pályázati elszámolást a legrövidebb határidővel nyújtsa be, és a támogatás megérkezését követő 5 napon belül a pénzösszeget utalja vissza az Önkormányzat részére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, átutalás a számla kifizetésének határideje függvényében

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

26./ Napirendi pont

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető, Berecz Nikolett intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület - támogatva az igazgató asszony elképzelését - a Halászkert Étterem parkolóját jelölte meg a Badacsonyi Szüret rendezvény helyszíneként. Tavaly 15 millió forintra benyújtottunk be pályázatot a szüreti rendezvényhez. Ennek része 5 millió forint értékben a rendezvény terület kialakítása volt, 5 éves fenntartási kötelezettséggel. Ezért sürgősségi indítványként kérjük, hogy a testület a rendezvény helyszíneként az alsó parkot is jelölje meg a Halászkert parkoló mellett. Az igazgató asszony fogja a programokat megosztani a két helyszínen.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Leader Egyesület képviselője – Leader pályázat volt -  úgy nyilatkozott, hogy két helyszínt is meg lehet jelölni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 225/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a Képviselő-testület a Badacsony Szüret helyszíneként a Halászkert parkoló mellett a korábbi alsó bazársori területet is megjelöli, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

340/2015.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása (sürgősségi indítvány)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 225/2015. (V.27.) számú határozatát kiegészíti, a 2015. évi Badacsonyi Szüret helyszínéül a Badacsony Halászkert parkoló mellett a Badacsony, Móló Park helyszínt is megjelöli.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy közérdekű észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Ezúton is kéri, hogy a Róza bálon minél többen vegyenek részt, támogassák, hogy egy színvonalas szüretnyitó bár legyen a településen. Megjegyzi, hogy a képviselők saját maguk fizetik ki a belépőjegy árát. A belépők megvásárolhatók a kulturális intézménynél, a Midi-tourist Irodában és a Tourinform Irodában. Az érdeklődés kicsi, de bízik abban, hogy nem kell lemondani a bált.  Megköszöni az alpolgármesternek, hogy a Szent István ünnepen megtartotta a köszöntőt.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a testület nevében a borászokat, hogy a felvonuláson vegyenek részt.

 

Krisztin N. László polgármester várja a lakosság támogató részvételét a szüreti rendezvényen.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy sok vendég kérte, hogy a rendezvény legnagyobb attrakcióját, a felvonulást szombatra tegyük át. Akik gépkocsival érkeznek a hétvégére hozzánk, még egy pohár bort sem tudnak már vasárnap megkóstolni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint meg kell vizsgálni a felvetést. A felvonulás 51 éve vasárnap van. Kéri az igazgató asszonyt, hogy a jövőre nézve majd tegyen javaslatot. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.30 órakor bezárja.

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                 Nagy Miklós

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző