2013. 05. 15. lakossági forum

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 19/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott lakossági fórumáról.

 

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                         alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                   képviselő

Forintos Ervin                       képviselő

Rajzó Ildikó                          képviselő

Simonné Visi Erzsébet képviselő                                       (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

dr. Weller-Jakus Tamá  s      jegyző

Wolf Viktória                        aljegyző

Horváth Márta                       Műszaki Osztály vezetője

Rausz István                          r. alezredes, rendőrkapitány

Klie Zoltán                            település tervező mérnök

Pikó Gábor                           település tervező munkatárs

Szabó Zoltán                         főépítész

Vargáné Szőke Judit              bizottsági kültag

Csik Roland                          PEB képviseletében

Flamis Mihály                        Nyugdíjas Egyesület elnöke

Kalmár György                      újságíró, szerkesztő

Tótné Sáfár Zsuzsanna           jegyzőkönyvvezető                         (12 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 19 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, meghívottakat, megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

434/2013.(V.15.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Képviselői Fórum 3 napirendi pontból fog állni. Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó javaslatot elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

435/2013.(V.15.) PüB határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 15. napján megtartott lakossági fórum ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

  1. 1. Tájékoztató a köz- és közlekedésbiztonságról, a bűnügyi helyzetről

Meghívott: Rausz István r.alezredes kapitányságvezető

  1. 2. Badacsonytomaj Helyi Építési Szabályzat módosítása – ismertetés és véleményezés

Meghívott: Klie Zoltán településtervező és Szabó Zoltán főépítész

  1. 3. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Előadó: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Tájékoztató a köz- és közlekedésbiztonságról, a bűnügyi helyzetről

Hozzászólások:

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti Rausz István r. alezredest, a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetőjét. Felkéri a rendőrségi tájékoztató megtartására.

Rausz István r.alezredes, rendőrkapitány köszönti a megjelenteket, bemutatja kolléganőjét Székelyné Lájer Erzsébetet. Elmondja, hogy a Belügyminisztérium elrendelte, hogy a Rendőrkapitányságoknak a képviselő-testületi üléseken tett beszámolója mellett szükséges tartaniuk egy olyan jellegű fórumot, ahol a lakosság és a civil szervezetek is részt vesznek, annak érdekében, hogy a köz- és közlekedésbiztonság javuljon. Sajnos az a tapasztalat, hogy az érintettek 1/3-a vesz részt ezeken a fórumokon, pedig jelentős szerepük lenne abban, hogy előrelépés történjen az előbb említettek terén. Ha nem alakul ki párbeszéd a lakossággal, akkor a Rendőrség teszi a saját dolgát. Szeretné, ha a rendszeresség dominálna az ilyen jellegű fórumokon. Ha úgy érzi valaki, hogy van tennivaló e területeken, nem kell megvárni a félévente tartott fórumokat. Szeretné tudatosítani, hogy a lakosság és az egyéb szervezetek véleménye nagyon fontos számukra. Rövid tájékoztatást ad a közlekedés- és közbiztonságra vonatkozóan. A településen ebben az évben jelentős előrelépések történtek a vagyonelleni bűncselekmények visszaszorítására. Amely személyek veszélyt jelentettek, az év elején sikerült eljárás alá vonni. Az egyedi bűncselekmények dominálnak továbbra is a településen. A vagyonelleni jogsértéseket le tudták szorítani az országos tendenciával szemben. Sajnos a közterületen elkövetett garázda jellegű bűncselekmények száma nem csökkent, ugyanakkor a rablás, testi sértés csökkenő tendenciát mutatnak. A Belügyminisztérium a Rendőrkapitányságot értékeli, örömmel számol be arról, hogy Veszprém Megyében a Tapolcai Rendőrkapitányság érte el a legjobb eredményt. Azt azonban szomorúan tapasztalta, hogy az önkormányzatoknak és a lakosságnak ugyan az a véleménye a közbiztonságról, mint pl. Ózdon. Ez a tény arra ösztönzi őket, hogy még többet kell az önkormányzatok és a lakosság véleményével foglalkozniuk. Megjelentek a településen az átutazó bűnözők is. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudnak mind az 55 településen folyamatosan jelen lenni. Ennek érdekében a frekventált helyeken ellenőrzési pontokat állítanak fel. Az idegenforgalmi szezonban fel kell készülni a besurranó lopásokra. Örömmel számol be arról, hogy az elmúlt évben a Tapolcai Rendőrkapitányság területéről nem történt gépjármű eltulajdonítás. Sajnos a szórakozóhelyekre látogatók, illetve onnan távozók is károkat okoznak a közterületeken. Ahol rendszeressé válnak ezek a jogsértések, azok környezetében felállított szolgálatot fognak ellátni, így Badacsonytomaj térségében is nagyobb létszámmal fogják lebonyolítani az ellenőrzéseket. Az idegenforgalmi szezon szempontjából nagyon fontos a közbiztonság. Arra kér mindenkit, hogy gondolja át mit, mikor, milyen helyen mond, milyen megalapozottsággal és kinek. Ha a Rendőrségnek mondják el a problémákat az helyes, de ha a médiának, akkor az károkat okozhat. Kéri, hogy ahhoz forduljanak, aki illetékes az ügyben, Jegyző úrhoz, Kormányhivatalhoz, Rendőrséghez. Szükség az állampolgárok jelzése, bejelentése feléjük, mert akkor csírájában elfojthatóak a bűncselekmények. Aggasztó a gyermekek sérelmére elkövetett jogsértés. Elmondja, hogy területükön tíz alatt maradt ezen cselekmények száma. Kihangsúlyozza, hogy jelentős szerepe van az iskoláknak, a szomszédoknak, akik figyelnek a környezetükben élő gyermekekre, jelzik, ha a gyermek nem jár iskolába, cselleng. A gyermekkorú elkövetők azért veszélyesek, mert nem büntethetők. A település közbiztonságáról elmondható, hogy országos viszonylatban is jó. Közlekedésbiztonság szempontjából vannak teendőik, mivel a balesetek száma közel azonos szintű, mint 10 évvel ezelőtt. Jelentős számú területükön a vadelütések száma. Gondot jelent, hogy az emberek nem tartják be a szabályokat. Nem a Rendőrséget kell hibáztatni, ha valakit gyorshajtásért megbüntetnek, ők egy végrehajtó szerv. Azt kéri a jelenlévőktől, hogy közösen alakítsanak ki egy közbiztonságot, amiben a szubjektivitás is teret nyerne. Azt szeretnék, hogy a rendőrök kiszálljanak az autókból, hogy a lakosság megismerhesse, megszólíthassa őket. Szeretné, ha a közrendet megőriznék, fejlesztenék. Kéri, ha valakinek problémája van, küldje meg a Rendőrségre, még ha nem is az ő hatáskörük. Ő majd megkeresi, hogy kinek a kötelessége az adott problémát megoldani.

Orbán Péter elnök: Megköszöni a rendőrségi tájékoztatót. Kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a lakosság számára gondot jelent, hogy ha a központi számot hívják, az Veszprémben csörög, majd ezt követően kapcsolják a Tapolcai Rendőrkapitányságot, amikor a településen Rendőrőrs működik. Felhívja a figyelmet a besurranásos esetekre, amikor is egy család jelenik meg, egyikük eltereli az ingatlantulajdonos figyelmét, a másik pedig ezalatt elköveti a bűncselekményt. A legutóbbi fórumon többen is jelezték a vadak által okozott problémákat, balesetveszélyt jelentenek, ez mellett pedig jelentős mértékű kárt is okoznak a kertekben. Tud-e ennek a problémának a megoldásában a Rendőrség segíteni?

 

Rausz István r.alezredes, rendőrkapitány válaszában elmondja, hogy a 112-es és 107-es segélyhívó szám még tovább fog bonyolódni. Létre kell hozni egy tevékenység irányítási központot, ismerteti ennek felépítését. Megadja a Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletes telefonszámát, 30/278-22-14, továbbá elmondja, hogy munkaidő után a 87/412-322-es számot javasolja felhívni. A vadakkal kapcsolatban elmondja, hogy mindent megtettek, amit tudtak. Összehívtak egy fórumot, melyen részt vett a Közútkezelő Kht., meghívták a biztosítók képviselőit és az ügyben érintett vállalkozókat. Minden résztvevő elmondta, hogy milyen eszközökre, beruházásokra lenne szükség, a vállalkozó ismertette, hogy pl. Ausztriában mit használnak, és az mennyibe kerül. Természetesen nincs pénz jelentős beruházásokra. Egyetlen eszközük van tehát, ahol gyakori a vadelütés, ott rendszeresen trafipaxoznak. A legutóbbi fórumon elhangzott felvetést követően terepjáróval rendszeresen feljárnak a jelzett területre. Azt szeretné, ha a végső megoldásként a Nemzeti Park és a vadásztársaságok karbantartanák a vadállományt, hogy ne jelentsenek balesetveszélyt, és az egyes területeket ne tegyék tönkre. A Közútkezelő Kht. feladata, hogy az utak mentén lekaszálják a füvet, hogy a vadat időben észre lehessen venni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérést tolmácsol, a nyári szezon alatt az esti órákban a rendőri jelenlét aktívabb legyen Badacsonyban.

 

Rausz István r.alezredes, rendőrkapitány elmondja, hogy az idegenforgalmi szezonban megerősítést kapnak, így dupla létszámmal lesznek jelen. Ígéretet tesz arra, hogy nem gépkocsival, hanem gyalog, vagy kerékpárral.

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti Benczik Zsoltot a Tapolcai Járási Hivatal vezetőjét.

 

Benczik Zsolt a Tapolcai Járási Hivatal vezetője köszönti a megjelenteket. Tájékoztat arról, hogy a szabálysértési eljárások elkerültek a helyi hivataloktól, 2013. 01.01-től a Járási Hivatal szerveként működik a szabálysértési hatóság. Fontosnak tartja, hogy a szomszédok figyeljenek egymásra. Beszámol arról, hogy komoly kapcsolatuk van a KIK-kel a tankötelezettség ellenőrzésére. Tájékoztat arról, hogy talán június 6-án elindul az a Fórum, ahol a helyi problémák eljutnak döntéshozói szintre a közbiztonság javulása érdekében.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni Rausz István rendőrkapitány és Benczik Zsolt Járási hivatalvezető tájékoztatóját.

2./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Helyi Építési Szabályzat módosítása –ismertetés és véleményezés

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök felkéri Klie Zoltán településtervezőt és Szabó Zoltán főépítészt a Helyi Építési Szabályzat módosításának ismertetésére.

Klie Zoltán településtervező ismerteti a készülő rendezési terv felülvizsgálatát és annak folyamatát. Elmondja, hogy egy településrendezési terv arra szolgál, hogy az építési tevékenységeket szabályozza. A település rendelkezik rendezési tervvel, helyi építési szabályzattal, melyek többször módosítva lettek. Tavaly döntött úgy az Önkormányzat, hogy az egész rendezési tervet egyben felül kell vizsgálni, az összes változást egy anyaggá kell összegyúrni. Azért merült fel ez az igény, mert sok észrevétel érkezett a lakosság részéről, illetve azok részéről, akik a rendezési tervből dolgoznak. A másik indoka, hogy a jogszabályi környezet jelentősen megváltozott. Ezen kívül a Balaton régióra vonatkozik a Balaton Törvény szabályrendszere is. Reméli, hogy olyan munkaanyaga lesz a településnek, amit hosszú időn keresztül tudnak használni. Bemutatja azokat a feladat csoportokat, amelyek a rendezési terv módosítása során felülvizsgálandók. Az Önkormányzat Műszaki Osztályának vezetője összegyűjtötte az észrevételeket, helyi egyeztetések voltak szakemberekkel, Képviselőkkel. A tavaly elindult településfejlesztési koncepció is felvázolja, hogy mit kell beépíteni a rendezési tervbe. Ismerteti a feladat sort, elmondja, hogy a térképeken számokkal jelölték a konkrét intézkedési pontokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni Klie Zoltán tájékoztatóját, kéri, hogy akinek észrevétele van, tegye meg

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a hosszú távú fejlesztési koncepció készítése során egyetértés volt abban, hogy a hegy, a szőlő jellegének érvényesülnie kell, az nem sérülhet. Sok módosítás lakossági kérésre történik. Probléma, hogy sokszor a tulajdonos váltáskor derül ki, hogy a megvásárolt terület egy része az út egy részén helyezkedik el. Az új tulajdonos a területet lekeríti, ezáltal a közlekedési lehetőség sérül. A régi vízelvezető árkok a településen útként működnek, milyen lehetőség van arra, hogy ezek hivatalosan is utakká válhassanak? Hosszú évek óta bírósági ügy a 15/2 hrsz-ú út ügye, valamint Götli Edit „út ügye”. Reméli, hogy a HÉSZ módosításával ezek a problémák megoldódnak.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ez a 2 ügy nem a HÉSZ módosításához tartozik, a 15/2 hrsz alatti kisajátítás alatt van, a másik pedig egy peres ügy.

 

Klie Zoltán településtervező elmondja, hogy ezért fontos, hogy a szabályozási tervet végignézzék. A kerítések csak a szabályozási vonalra építhetőek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella Borbély Családi Pincészet tulajdonosa elmondja, hogy a Tégladombi dűlőn van pincészetük központja egy családi területen. Ehhez megvásároltak 4-5 keskeny parcellát a beépíthetőség növelése érdekében, ami eddig föld alatt 30 %-os volt. Most azzal a helyzettel találkoztak, hogy 120 m2-ben határozták meg a beépíthetőség nagyságát. Ez nem ad számukra fejlesztési lehetőséget. A Képviselő-testülethez fordultak beadvánnyal. Kérdése, hogy számíthatnak-e megoldásra? Elmondja, hogy a mellettük lévő Csángói területen borászati-turisztikai a terület besorolása, nem lehetne-e az egész területet azzá átminősíteni.

 

Klie Zoltán településtervező mérnök válaszában elmondja, hogy a Balaton Törvény támogatja a Balaton-felvidéken a borászati tevékenységet. Mindenképpen támogatandó egy ilyen jellegű fejlesztés, amit szeretne a családi vállalkozás megvalósítani. Javasolja, hogy személyesen konzultáljanak ez ügyben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdése, hogy mire várható a HÉSZ módosítása?

 

Klie Zoltán településtervező mérnök válaszában elmondja, hogy várhatóan jövő tavaszra.

 

Csanádi Csanád kérdése, hogy miért van ennyi övezet a HÉSZ-ben? Kötelező országos előírás? A Képviselő-testület határozza meg? A lakosság kéri? A településfejlesztési koncepció írja elő? A beépítési százalékok teljesen mások az egyes településrészeken. Arra kellene törekedni, hogy a szőlészettel, borászattal foglalkozóknak, lakáskiadással foglalkozóknak és az üdülőknek egymás mellett kell élni. Sajnos sokan nem teljesítik a 80 %-os betelepítési kötelezettséget, a borvidék kihalásra van ítélve. A HÉSZ-ben támogatni kellene a borászokat, az országos előírásokon túl nem kellene túlszabályozás.

 

Klie Zoltán településtervező mérnök tájékoztat arról, hogy az övezeteket mindenképpen felül kell vizsgálni. Egy szabályozási terv akkor használható, ha minél egyszerűbb. Egyetért azzal, hogy egyes területeknek egységes legyen a szabályozása Az övezetek meghatározásánál a tájvédelmi szempontok, használati övezetek jól elkülöníthetők kell, hogy legyenek. Természetesen egyetért azzal, hogy a szőlészetet és borászatot szem előtt kell tartani.

 

Csanádi Csanád felhívja a figyelmet arra, hogy a belterületek határának meghúzásánál a szőlészettel foglalkozók véleményét ki kell kérni.

 

Klie Zoltán településtervező mérnök tájékoztat arról, hogy belterületet nem tudnak növelni, ezt a lehetőséget csak a Tégladombi dűlő esetében vetette fel. Nyilvánvaló, hogy szőlőhely rovására nem szabad belterületet növelni.

 

Csanádi Csanád kéri, hogy a lakóövezetben egységes beépíthetőség legyen.

 

Klie Zoltán településtervező mérnök elmondja, hogy figyelembe kell venni azt, hogy Badacsonyörs teljesen más jellegű, mint Badacsonytomaj. Nem lehet azonos a szabályozása, mert más a telekstruktúra és az egyéb vonatkozások. A szabályozást úgy kell megoldani, hogy badacsonyörsi módon legyen leszabályozva az a lakóterület.

 

Csanádi Csanád szerint figyelembe kell venni a most meglévő telekhatár nagyságokat. A mostani építési szabályzat nem engedélyez építést 7-800 m2 nagyságú területre.

 

Klie Zoltán településtervező mérnök elmondja, hogy ezekre természetesen odafigyelnek.

Dr. Magó Ágnes képviselő a kertgazdasági területek méreteinek felülvizsgálata kapcsán elmondja, hogy régen a szőlőterületek védelme érdekében határozták meg a beépíthetőség mértékét.

 

Klie Zoltán településtervező mérnök elmondja, hogy a szőlőhegyet elaprózni nem szabad. Csak ott fogják megengedni, ahol a kialakult telekhasználat szükségessé teszi. A telepítési kötelezettség betartását a hegybírónak kell ellenőrizni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti dr. Dobozi Ferenc és Dr. Doboziné Simon Márta bányász stranddal kapcsolatos levelét. (jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további hozzászólás, kérdés. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni Klie Zoltán tájékoztatóját.

 

 


3./ Napirendi pont:

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hozzászólások:

 

Orbán Péter alpolgármester felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt tájékoztatójának megtartására.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az Országgyűlés elfogadta a 2012. CLXXXV. Törvényt, mely 2013. 01.01-jén lépett hatályba. A jogszabály szerint a Vízgazdálkodási Törvény új fejezettel gazdagodott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelésre vonatkozóan. Minden önkormányzat területén, ahol még nem szervezték meg ezt a közszolgáltatást ennek megszervezése kötelezővé vált. Az Önkormányzat 18/2013. (IV.23.)  rendeletével ennek eleget tett, ezzel szabályozza a kérdéskört. Ismerteti a problémakörrel kapcsolatos előkészítő munkát. Felmérésre került hány ingatlan van, ahol nincs kiépítve a szennyvízcsatorna, illetve nincs rákötési lehetőség. 590 lakóingatlanról van szó, ebből a legtöbb idényjellegűen lakott. A Kbt. alapján ez a szám nem éri el a nettó 50 m. Ft-ot, így meghívásos eljárás alapján 5 árajánlat került bekérésre és a legolcsóbb ajánlatot adó, megfelelő engedéllyel rendelkező vállalkozó került kiválasztásra. Megköszöni a részére a témával kapcsolatban megküldött felvetéseket, amelyekre válaszolni fog. Elmondja, hogy 2.540 Ft./m3 az elszállítás díja, amiben benne van az elszállítás, ártalmatlanítás, DRV Zrt kezelési díja. Volt olyan levélíró, aki azt írta, hogy az Önkormányzat nem járt el körültekintően, mert drága a díj, miért nem került több árajánlat bekérésre. Ismerteti, hogy Szolnokon bruttó 2.850 Ft./m3, Nagykanizsán 2.940 Ft./m3, Siófokon 2.683 Ft./m3, Fonyódon 5.800 Ft./m3 a közszolgáltatás díja. Az egyik levélíró azt írta, hogy a Képviselő-testület nem képviselte a lakosság azon részét, akik kimaradtak a szennyvízcsatornázásból vagy nem tudtak rácsatlakozni. Elmondja, hogy azért nem került több árajánlat bekérésre, mert minél messzebbről kért be ajánlatot, a szállítási költség is ezzel arányosan növekszik. A szentkirályszabadjai vállalkozó csak úgy vállalná az elszállítást, ha az Önkormányzat hetente 1 napot kijelölne és azon történne csak az elszállítás, mert a nagy távolság miatt nem lenne másként számukra gazdaságos. A levélírók kifogásolták, hogy nem módosult a talajterhelési díjról szóló rendelet és valakiket a Képviselő-testület kedvezményben részesített és miért nem kaphatnak kedvezményt azok, akiknek el kell szállíttatni a szennyvizet. Tájékoztatásul elmondja, hogy azok kaptak kedvezményt a rákötés alól, akik előtt ki van építve a közműhálózat, csak nem tudnak rákötni műszaki okok miatt, de rájuk is vonatkozik a jogszabály és rendeletben foglaltak szerinti szennyvíz elszállítási kötelezettség. A legutóbbi lakossági fórumra azért került meghívásra az a vállalkozó, aki egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel foglalkozik, hogy adjon tájékoztatást. Azért nem épült ki a település többi részén a szennyvízcsatorna hálózat, mert a pályázati kiírások üdülőterületekre nem vonatkoztak. Jelenleg is vannak pályázat kiírva, de 2000 fő alatti településekre, üdülőterületekre nem vonatkozik. Az V. ütem akkor tudna megvalósulni, ha lenne erre pályázati kiírás. Volt olyan levélíró, aki jelezte, hogy számára vállalkozásához elengedhetetlen a szennyvíz elszállítása. Nem tartja elfogadhatónak, hogy a vállalkozónak ezt 72 órán belül kell megoldania. Ezzel kapcsolatban elmondja, a szállítás időpontját mindig az ingatlan tulajdonosnak kell leegyeztetnie a közszolgáltatást végző vállalkozóval. Kérdésként merült fel az is, hogyan merte az Önkormányzat ennyi ingatlan szennyvízelszállítását rábízni egy közszolgáltatóra. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a vállalkozó feladatait, kötelezettségeit a vele megkötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza. Amennyiben olyan mértékű lenne az igény, hogy nem lenne elég az ő gépjárműve, akkor lehetősége van rá, hogy harmadik személyt is bevonjon a közszolgáltatásba. Ez a vállalkozó felelőssége. Természetesen, amennyiben nem tartja be a szerződésben foglalt feltételeket, azt fel lehet mondani. A helyi rendeletben elírás történt, a helyes ár bruttó 2.540 Ft/m3 az elszállításra vonatkozóan. A májusi Badacsony Újságban egy részletes tájékoztató szerepel a rendelettel kapcsolatban, továbbá készült a lakosság számára egy szóróanyag is, amelyben minden tudnivaló szerepel. Felhívja a figyelmet, hogy 2013. június 01-től csak a Közszolgáltatóval lehet elszállíttatni a háztartási szennyvizet. Elmondja, hogy a jogalkotó környezetvédelmi okokból vezette be a talajterhelési díjat. Nagyon sok probléma volt a tavalyi évben is ezzel kapcsolatban, kifolyt pl. a szennyvíz az emésztőgödörből. Sajnos vannak olyan vállalkozók is akik feketén szállítanak. Az 1416 Ft/m3. az a díj, amit a DRV Zrt-nek be kell fizetni kezelési díjként. Elmondja, hogy Németh László lett a Közszolgáltató, aki 2 évig fogja a feladatot ellátni. Röviden ismerteti, hogy kinek kötelező ennek az igénybevétele. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. A Közszolgáltatónak elszámolási kötelezettsége van az Önkormányzat felé, hogy kitől mennyi szennyvizet szállított el. A DRV-nek a vízfelhasználásról szintén jelentési kötelezettsége van. Azoknál az ingatlanoknál, ahol nincs vezetékes ivóvíz, nincs DRV óra, a rendelet szerint nincs kötelezettség. Mi hozza létre a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létre a jogviszonyt? Amikor az ingatlan tulajdonosa felhívja telefonon a Közszolgáltatót, hogy igénybe veszi a szolgáltatást. Az Önkormányzat a lakosságot közzététel útján tájékoztatta. A Közszolgáltató pedig minden ingatlantulajdonost meg fog keresni és tájékoztatni fogja őket a tudnivalókról. Tájékoztat arról, hogy a hatóság az emésztők vízzáróságát meg fogja vizsgálni azokban az esetekben, ahol a DRV és a Közszolgáltató kimutatása alapján eltérés tapasztalható. Ez azzal jár, hogy a Járási Hivatal fogja kötelezni az ingatlantulajdonost a zárt szennyvíztároló kiépítésére. Ha kiderül, hogy nem zárt a tartály, a környezetvédelmi bírság az elszivárgott szennyvíz mértékétől függ. Minden levélíró leírta, hogy mennyire nem jó dolognak tartják a jelenlegi szabályozást. Elmondja, hogy a jogszabályt nem a Képviselő-testület alkotta meg, a Jegyző jogalkalmazó. A közszolgáltatás bevezetésénél a legkörültekintőbben próbált meg eljárni. Felhívja a figyelmet azok számára, akik előtt ki van építve a hálózat és nincs akadálya a rákötésnek, hogy mielőbb csatlakozzanak a rendszerre, mert szeptembertől várható a Kormányhivatal ellenőrzése. Aki nem tud elszámolni, és nem köt rá a hálózatra, annak 1 m3 után 3.600 Ft-ot kell fizetnie.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban.

 

Németh Barnabás úgy gondolja, hogy a legigazságtalanabb és drasztikusabb törvény, ami a legutóbbi években született. Ha a szakhatóság felszólítja az ingatlan tulajdonosát, hogy az emésztő szivárgásmentesítését végezze el, nyilvánvalóan lehetetlen, ezért újat kell építeni. A fő problémája, hogy súlyosan pénzügyi kihatásokról van szó, melyről a lakosság képtelen valóságos képet kapni. Ha jelen tartalommal bevezetik a rendeletet, akkor júniustól a csatornával nem rendelkező 600 ingatlan esetében 3.500 Ft. lesz 1 m3 szennyvíz elszállításának a költsége.  Az elszivárgott, locsolásra felhasznált, csőrepedés során elfolyt víz miatt már 4.600 Ft./m3 díjat eredményezne. Eddig a vízdíjért locsolhattak, júniustól 7-8-szoros áron lehet öntözni, ahol nincs csatorna. Véleménye szerint egy átlagos háztartásban ez 3-400.000 Ft-os költséget fog jelenteni. Egy új szennyvíztároló létesítése kb. 500.000 Ft. Továbbá minden nem csatornázott ingatlan tulajdonosa kénytelen lesz locsoló almérőt szereltetni, ami újabb 15-20.000 Ft. Kérdése, hogy ezek a hatások miért nem szerepelnek az önkormányzati rendelet tervezetben, amikor többszázezres nagyságrendű problémákat vetnek fel ezek a kérdések? A magán vízitársulatok esetében véleménye szerint a számonkérés jogilag igen nehéz. A külterületeken az építményadó többszöröse a belterületi építményadónak. Ez mellett az Önkormányzatoknak a külterületeken nincs ellátási felelőssége, az állam nem törődik ezzel. Azt a környezetet terhelik, amelyik amúgy is a legmostohább. A talajterhelési díjnál igyekeznek kedvezményt adni, ami újabb társadalmi igazságtalanságot eredményez. Téves megoldásnak tartja, hogy a víz- és csatornadíjat szociális alapon állapítsák meg. Ez a törvény és a helyi rendelet arról szól, hogy szennyvízcsatornát nem építünk, de akinek nincs hozzáférése, azt jól megbüntetjük. Ha a Képviselő-testület a rendeletet elfogadja, akkor számolni kell azzal, hogy az embereknek csak egy bizonyos idő után esik le a tantusz, hogy ez mivel jár. Az Önkormányzatnak nem csak az lenne a dolga, hogy végrehajtsák a törvényeket, hanem ezeket az anomáliákat vissza kellene jelezni. Véleménye szerint a rendelet tervezet a jelenlegi tartalommal értelmezhetetlen.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző egyetért azzal, hogy olyan törvényről van szó, amit a jogalkotó nem gondolt végig. Ő maga jogalkalmazóként azt tudja mondani a Képviselő-testületnek, ami a törvényben van. A törvénnyel nem tudunk, és nem lehet ellent menni, ezért nem volt az anyagnak ilyen része, mert nem tud mit mondani. A locsolás azért nincs benne, mert azt magasabb szintű jogszabály tartalmazza. A csőtörés, szivárgásra vonatkozó kérdés jogos, ezeket bele kell építeni a rendeletbe. Tájékoztatásul elmondja, hogy több olyan ügy volt már, amivel az Önkormányzat fordult a Kormányhivatal, Minisztérium felé. A visszacsatolás ez ügyben is meg fog történni a tapasztalati tények alapján. A törvényt mindenkinek be kell tartania. Amikor az Önkormányzat észleli a településen megjelenő problémát, a törvényes keretek között mindenkinek megpróbál megoldást keresni. Valószínű, hogy a statisztika alapján rájöttek, hogy azért nem kötnek rá az emberek a hálózatra, mert olcsóbb a talajterhelési díjat megfizetniük, így születhetett a döntés annak a megemelésére. A talajterhelési díjat annak kell fizetnie, akinek elmegy az ingatlana előtt a hálózat, de nem köt rá. Azokon a helyeken, ahol csak emésztő van, a tulajdonos köteles elvitetni a szennyvizet. Ha az elszámolás nem jön össze, akkor nem talajterhelési díjat kell fizetni, hanem környezetterhelési bírságot. Azt ígéri meg a badacsonytomaji lakosok számára, hogy jövő év júniusától a lehető legméltányosabban kezeli az Önkormányzat a helyzetet. A törvényt nem szakemberek készítették, ezért kéri, hogy ne csak helyi szinten jelezzék az emberek a problémát, hanem pl. országgyűlési képviselőjüknek is.

 

Vercz Attila elmondja, hogy az általa megnézett Debrecen esetében a közszolgáltatás díja bruttó összeg.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a Közszolgáltatást végző Németh László áfa mentes körbe tartozik.

 

Vercz Attila szerint az a probléma, hogy nem tudni mi lesz jövőre.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a Közszolgáltató minimum 1 évre vállalta ezt az árat.

 

Vercz Attila elmondja, hogy pl. Debrecenben, olyan megkülönböztetést tesznek, hogy mely ingatlan csatornázható és melyik nem, ez alapján kell fizetni. Véleménye szerint magas a DRV kezelési díja, ez miért nem lehet olcsóbb? Miért nem a DRV szállítja el a szennyvizet onnan, ahol nincs csatorna? Véleménye szerint a DRV-nek, mint üzemeltetőnek lenne ez a kötelessége. Nem az ő hibája, hogy ingatlanához nem épült ki a csatorna, mégis őt sújtják.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy az Önkormányzat meg fogja keresni a DRV-t a kezelési díj mértékével kapcsolatban. Tájékoztat arról, hogy a DRV vízdíja a legmagasabb összegű országos szinten is. A Környezetvédelmi Törvény szerint azon önkormányzatoknál, ahol a közszolgáltatást megszervezik, az elszállított szennyvíz mennyisége után támogatás igényelhető. Véleménye szerint tehát a mostani ár biztosan nem fog emelkedni. Mivel csak most indul a közszolgáltatás, nem tudjuk, hogy mekkora támogatást lehet majd igényelni. Nem ugyan az a helyzet, ha valakinek a havi jövedelme 300.000 Ft. és valakinek csak 50.000 Ft. Úgy érzi, hogy kapkodás van a jogalkotásban.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirendhez.

 

Németh István úgy gondolja várható, hogy nem fog megegyezni a felhasznált víz és az elszállított szennyvíz mennyisége. Saját példáját említi, borászként hordót mosnak, permeteznek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezekkel a problémákkal meg fogják keresni a jogalkotót. Véleménye szerint várható, hogy más önkormányzatok is jelezni fogják ezeket a dolgokat. Az Önkormányzat szerepe, hogy az egyéni problémákat összegyűjtse és továbbítsa a jogalkotó felé. Elmondja, hogy mindenki saját, egyedi élethelyzetére tekintettel lesz az Önkormányzat.

 

Vercz Attila a környezetvédelmi bírsággal kapcsolatban elmondja, hogy a képlet alapján százmilliós tétel is lehet egy átlagos ingatlan fogyasztása esetében. Véleménye szerint abban kellene gondolkodni, hogy a szennyvízcsatornázás V. ütemét milyen módon lehetne megvalósítani.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy semmilyen statisztikai adatot nem tudunk. Véleménye szerint alternatív megoldást kell találni, mert nem biztos, hogy a szezonban az 590 ingatlan szennyvizének az elszállítását a Közszolgáltató maradéktalanul el tudja látni, illetve műszaki meghibásodás is történhet a szállító járművel.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a felmerülő problémákat a Közszolgáltatónak kell megoldani. Ha nem tudja a feladatot ellátni, akkor bevonhat alvállalkozót. Ha probléma merül fel a szolgáltatással kapcsolatban, azt az Önkormányzat felé kell jelezni, minden szerződést fel lehet bontani.

 

Tomposné Fabó Anikó jelzi, ha mást von be a Közszolgáltató a feladatvégzésbe, annak az autóján nem lesz felfestve a jelzés, véleménye szerint ez is problémát jelenthet. Kérdése, hogy az árajánlatkéréssel megkeresett szolgáltatók tudták-e, hogy milyen mértékű szolgáltatásról lenne szó? A rá nem kötött ingatlanokkal együtt 7-800 is lehet a szám. Úgy gondolta, hogy ennyi ingatlan esetében olcsóbb lesz a szállítás. Amikor az árajánlatok be lettek kérve, a vállalkozások tudtak-e a feltételekről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy az 590-ben benne vannak azok az ingatlanok is, amelyeket rá lehet kötni a hálózatra. Ez a szám a rákötéseket követően, tehát kevesebb lesz. A feltételek előzetesen nem voltak meghatározva, akkor kerültek meghatározásra, amikor a napirendet tárgyalta a testület. A jogszabályban az van meghatározva, hogy 1-10 év közötti időtartamra lehet megkötni a közszolgáltatási szerződést.

 

Németh László Közszolgáltató, vállalkozó elmondja, hogy az idei évben ezen az áron tudja vállalni a szállítást. Nem tudni, hogy kell-e majd vállalkozását bővíteni. Nem akar olyan ígéretet tenni, amit nem tud betartani. Ő maga is próbált a DRV-nél egyeztetni a kezelési díj mértékéről, de nem tudott ez ügyben eredményt elérni.

 

Rajzó Ildikó képviselő hasznosnak tartja a napirend tárgyalását. Úgy érzi, hogy ezt a rendeletet újra elő kell venni, a problémákat bele kell gyúrni a rendeletbe, hogy ezzel is könnyíthessék a lakosság terheit. A törvényalkotókat, országgyűlési képviselőt is meg kell keresni. Fel kell hívni a figyelmet, hogy elhamarkodták a törvény megalkotását.

 

Mórocz István badacsonytomaji lakos szerint az Önkormányzat ezzel a rendelettel kiszolgáltatta a lakosságot, mert nem választhatja meg a szolgáltatót. Véleménye az, hogy ez az Európai Unió szabad kereskedelmi szolgáltatásával ütközik.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy  kötelező közszolgáltatásról beszélnek, amit az önkormányzatoknak meg kell szerveznie, ugyan úgy, mint a kéményseprést, szilárdhulladék elszállítását.

 

Tóth Ferencné elmondja, hogy 30 éve, minden hónapban 2 forduló szennyvízszállítást kell fizetnie. Nem tartja működőképesnek az új rendszert, képtelenség lesz kifizetni a díjakat.

 

Schramm László a közszolgáltatással kapcsolatban elmondja, külföldön ugyan annyiba kerül a szennyvíz elszállítása, mint a csatornadíj, hiszen nem az ingatlan tulajdonosa teher arról, hogy nem épült ki a rendszer.

 

Németh Csaba elmondja, hogy ő a mosógépből származó vizet is öntözésre használja, vagy a WC leöblítésére. Véleménye szerint sem jó, ha a víz felhasználást vetik össze az elszállított szennyvíz mennyiségével, mert nem fog egyezni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni dr. Weller-Jakus Tamás tájékoztatását, a meghívottak munkáját, a lakosság megjelenését, több napirendi pont nem lévén a Képviselői Fórumot 20,55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                            Dr. Weller-Jakus Tamás

alpolgármester                                                         jegyző

Simonné Visi Erzsébet

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő