Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 01. 24. soros JKV
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 01. 24. soros JKV

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 3/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24-én 12.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Orbán Péter                           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          képviselő

(7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          Vagyongazd. és Ép. Hatósági oszt. vez.

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Pásztor László                        ügyvezető

Fodor József                           igazgató

Lukács Antalné                       ügyvezető

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

 

(9 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 3 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Forintos Ervin képviselőtársait megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

18/2013.(I.24.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

19/2013.(I.24.)  határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester az elmúlt időszak eseményeiről ad számot. Elmondja, hogy az önkormányzatot a Kormányzat 2012. december 31-ig teljes körűen konszolidálta. A folyószámla hitel tartozást és a kötvény tartozást teljes egészében elvitte az állam, így ilyen kötelezettsége az önkormányzatnak nincs. A kötvénnyel a lekötött 240 millió forintot is magához vonta az állam, ezzel a jövőben nem kell számolni. A megváltozott gazdasági körülmények között komoly levegővételhez jutott a település. Kéri, hogy a jövőben takarékosan működjön az önkormányzat. Ha forrásokat tud elkülöníteni és szerezni, akkor a jövőben nagyobb esély van a fejlesztésekre. Ezt követően a személyi változásokat ismerteti. Elmondja, hogy a VN. KFT. ügyvezetője pályázat útján Pásztor László lett. Köszönti körükben, munkájához jó egészséget és kitartást kíván. Marton Istvánné volt aljegyző nyugdíjazását követőn pályázati eljárás keretében 2013. január 1-től Wolf Viktória asszony lett az önkormányzat aljegyzője. Munkájához jó egészséget kíván. Tájékoztatást ad arról, hogy a Polgármesteri Hivatal létszáma is változott. Az építéshatóság törvényi erővel megszűnt, Horváth Béla ügyintézőnek megköszöni több évtizedes munkáját és jó egészséget kíván a további életéhez.  Távozott körükből Török Rita kolléganő is a Járási Hivatalhoz. Neki is köszönetét fejezi ki, hiszen munkája révén sok rászorulón segített.

 

Orbán Péter képviselő napirend előtt szeretne felszólalni. Tájékoztatja a televízió nézőit, hogy a Tapolcai Városi Bíróság lezárta peres ügyét a T.E.T.T. Fórum Elnökével. A bíróság határozatát felolvassa, melynek értelmében rágalmazás vétségében a vádlottat 30 napi tételnek megfelelő pénzbüntetésre ítélte a bíróság 75 ezer forint értékben, illetve nem fizetés esetén elzárással sújtható. A vádlott bűnös az ellene felhozott vádakban.

 

Folly Péter képviselő napirend előtti hozzászólásában kérdezi, hogy az ítélet jogerős-e. Tudomása szerint az ügyben fellebbezés történt. Kérdezi, hogy ezzel a testületi ülésen indokolt-e foglalkozni.

 

Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy a rágalmazás a testületi üléseken folyamatosan folyt, ezért indokoltnak tartja.

Krisztin N. László polgármester szerint a tájékoztatás megengedhető, az ítélet teljes felolvasásához nem járult hozzá.

 

Németh László a lakosság részéről elmondja, hogy a közmeghallgatáson nem volt alkalma felvetni, de Kárpáti Lajos a lakásán kijelentette, hogy Bolla Józsefnek azért kell mennie a cégtől, mert a jelenlegi vezetőt kívánja behozni helyette, aki nagyon jó barátja.

Krisztin N. László polgármester a napirendekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a meghívóban szereplő 22 napirendhez a napelemes pályázattal kapcsolatos témát kellett volna felvenni, de ezt külön fogja tárgyalni a testület a jövő hét folyamán.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri a meghívóban szereplő 18. napirendet zárt ülés keretében megtárgyalni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az érintettek nem járultak hozzá a nyilvános üléshez.

 

Krisztin N. László polgármester a jövőben a nyilatkozatokat írásban kéri megkérni. Kéri a hivatal vezetését, hogy ha ez az ülésig pótolható, akkor kerüljön be a nyilvános napirendek sorába.

 

Krisztin N. László polgármester a javaslatokat befogadja.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a FEB tagok visszahívása nem kell, hogy zárt ülés legyen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy zárt ülést kell tartani, kivéve akkor, ha az adott személy nem nyilatkozik arról, hogy a nyilvános ülés tartásához hozzájárul. Ezt a hozzájárulást nem szerezték be, így nem tudni, hogy az érintett személyek mihez járulnak hozzá.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha időközben sikerül beszerezni a hozzájárulásokat, akkor ketté kell választani a napirendet.  Aljegyző asszonyt kéri, hogy szíveskedjen a jelenlegi három FEB tag véleményét ebben az ügyben kikérni, és minél előbb tájékoztatást adni véleményükről.  Mivel egyenlőre nincs meg a hozzájárulás, a 18. napirendet teljes egészében a zárt ülésre javasolja tenni. Jelenleg 21. napirenddel terjeszti elő a napirendi sort.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető kéri a meghívóban szereplő 6. napirendet másodikként megtárgyalni.

 

Lukács Antalné ügyvezető a MENÜ BT. 2013. évi üzleti tervét kéri előbbre venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 13.00 órakor el kell mennie. Szeretne jelen lenni a VNK. KFT. ügyeinek tárgyalásakor, a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos előterjesztésnek, a költségvetésnek és a MENÜ BT. üzleti tervének tárgyalásakor. Ezeket javasolja az óvodai felvételi és beiratkozások időpontjával kapcsolatos előterjesztés után megtárgyalni. A meghívóban 21. napirendként szereplő tájékoztatóját szintén javasolja előbbre hozni.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

20/2013.(I.24.) határozat

– Napirendi pontok módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványokat elfogadja az alábbiak szerint:

-          A meghívóban szereplő 6. napirendi pontot „Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadására” 2. napirendként,

-          a meghívóban 8. napirendként szereplő „Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről” szóló előterjesztést 3. napirendként

-          a meghívóban szereplő 9. napirendi pontot „VN. KFT. Karbantartási ütemtervéről” 4. napirendként

-          a meghívóban szereplő 10. napirendi pontot „VN. KFT. 2013. évi Üzleti tervéről” 5. napirendként

-          a meghívóban szereplő 11. napirendi pontot „VN. KFT. folyószámlahitel felvételére irányuló kérelméről” 6. napirendként

-          a meghívóban szereplő 14. napirendi pontot „Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről” 7. napirendként

-          a meghívóban szereplő 12. napirendi pontot „Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló” 8. napirendként

-          a meghívóban szereplő 21. napirendi pontot „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” 9. napirendként tárgyalja meg.

-          A Meghívóban szereplő 18. napirendi pontot „Badacsonytomaj VN. KFT. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a KFT. alapító okiratának módosítása” teljes egészében zárt ülés keretében tárgyalja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzottak figyelembevételével a napirend elfogadásáról szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

21/2013.(I.24.) határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 24. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2. Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadására

Előterjesztő: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 3. Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Lukács Antalné ügyvezető

 

 1. 4. VN Kft. Karbantartási ütemtervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 5. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 6. VN Kft. folyószámlahitel felvételére irányuló kérelméről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 1. 7. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 9. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 10. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 12. Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

4.1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet

4.2. A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

4.3. A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 13. A települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 14. Javaslat Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítására

Előterjesztő: Fodor József intézményvezető

 1. 15. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 16. Javaslat KEOP 5.5.0/A pályázat beadására és szakértői audit megrendelésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 18. Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 21. Egyéb aktuális ügyek, képviselői kérdések

 

Zárt ülés:

 1. 1. Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Busch Jánosné kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet képviselő

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a PüB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság nem foglalt állást.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket és a televízió nézőit, hogy az alpolgármester úr lemondása után Folly Péter képviselő úr képviselőként foglalta el a helyét, a testület alpolgármester nélkül maradt. A törvényi előírás szerint a testület az alpolgármester saját maga közül választja meg. Többen javasolták, hogy külsős alpolgármesterrel oldjuk meg a helyzetet.  Az új önkormányzati törvény szerint erre lehetőség van a belülről választott alpolgármester mellé. Alpolgármesterként Orbán Péter jelölését terjeszti elő.

 

Orbán Péter képviselő megköszöni a jelölést. Elmondja, hogy a nyilvános szavazáshoz hozzájárul.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az önkormányzati törvény szerint az alpolgármester titkos szavazással, minősített többséggel kerül megválasztásra. A szavazáshoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság  bonyolítja a szavazatszámlálással kapcsolatos teendőket. Megjegyzi, hogy Orbán Péter képviselő is szavazhat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy mivel a szavazatszámláló bizottság elnöke a jelölt, ezért a helyettese irányítsa a szavazatszámlálást és az ellenőrzést.  A választás idejére 12.18 órakor szünetet rendel el.

 

Folly Péter képviselő, a szavazat számláló bizottság elnökhelyetteseként ismerteti a titkos szavazás eredményét. Orbán Péter jelöltre 3 igen szavazat és 4 nem szavazat érkezett.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

22/2013.(I.24.) határozat

– javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással Krisztin N. László polgármester által Orbán Péter alpolgármesteri jelölését nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy mivel nincs pillanatnyilag alpolgármestere a településnek, törvényi kötelezettsége újabb előterjesztést tenni. Kérdezi a Jegyzőt, hogy meddig kell ezt megtennie.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy kötelező a polgármester helyettesítésére a törvényes működés szempontjából záros határidőn belül alpolgármestert választani, kéri hogy az alpolgármester személyén a testület gondolkodjon el. A törvény nem határozza meg, hogy ismételten hány napon belül kell a jelölést megtennie a polgármesternek. Hangsúlyozza, hogy a jelöltet minősített többséggel kell elfogadni, az alpolgármesternek a polgármester bizalmát kell élveznie, mivel az ő helyettesítését látja el, és irányítása alatt végzi feladatát. Ugyanakkor a testület többségének a bizalmát is élveznie kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy törvényi változások is történtek a hivatalirányítás és felelősség kérdéskörében. Kéri, hogy ezt a jegyző úr a jövőben foglalja össze.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a törvénytelen helyzet az alpolgármester lemondása óta fennáll. Kéri a polgármestert, hogy újabb jelöltet állítson, hiszen senkinek nem jó a jelenlegi helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi alpolgármestertől nem kapta meg a kellő támogatást, ezért kellett lépéseket tennie. Az alpolgármester szerepe felértékelődött, távolléte esetén nincs helyettese, aki többek között a szükséges aláírásokat megtegye. A helyzetet és a felvetést át fogja gondolni. Azért javasolta Orbán Péter képviselőt, mert tőle kapta a legtöbb támogatást az elmúlt időszakban. Hasonlóan gondolkodik, nyomon követi a hivatal munkáját, egyeztetéseket végez, az önkormányzati programokon részt vesz. Megjegyzi, hogy az újévköszöntő ünnepségről 5 képviselő távolmaradt, ez nagyon kellemetlen volt. A lakosság szeretne a képviselőivel kötetlen formában találkozni, erre a kulturális programokon is lehetőség van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a polgármester ezen az ülésen tegyen újabb jelölést a törvénytelen helyzet megszűntetése érdekében. Október 25-én mondott le Csanádi Csanád alpolgármester, most január 24. van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a törvénytelen működést nem ő okozta. Törvényi kötelezettségének eleget tett, de jelöltje nem kapott bizalmat. A következő soros testületi ülésen fogja megtenni az ismételt jelölést. A rendkívüli ülés rendkívüli ügyek kezelésére szolgál. Igyekezett úgy működni, hogy ne legyen baj, az időelhúzódást a soros ülés hiánya okozta. Decemberben csak közmeghallgatás volt, a lemondás óta ez az első soros ülés, ezért került a jelölt most beterjesztésre.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az ügyben a Kormányhivatal állásfoglalást megkérni. Nem úgy mennek a dolgok, ahogyan kellene.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy minden jogszerűen zajlik.

 

Orbán Péter képviselő felveti, hogy az egyik képviselő elment síelni az un. négyek közül, ezért tolódott a testületi ülés időpontja. Ezzel nem ért egyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 4 képviselő aláírásával kapott egy levelet, melyben kérték, hogy elfoglaltság miatt a január 17-i ülést halassza el január 24-re. A kérést befogadta. Megkereste az érintett képviselő, köszöni neki, hogy megtisztelte ezzel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ez nem egyedi eset. Polgármester úr távolléte miatt is csúszott már ülés.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy két alkalommal is hazajött a síelésből, hogy a testületi ülést megtartsa.

 

 1. 2. Napirendi pont

Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadására

Előterjesztő: Nagy Lászlóné óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv  2. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a HÜB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

2013. április 16.          8,00 – 11,00

2013. április 17.          8,00 – 11,00

2013. április 18.          8,00 – 15,00

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdése, hozzászólása van-e valakinek Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a Humán Bizottság javaslatát, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

23/2013. (I.24.)  sz. határozatot:

Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint fogadja el.

2013. április 16.   8,00 – 11,00

2013. április 17.   8,00 – 11,00

2013. április 18.   8,00 – 15,00

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirendi pont

Menü BT. 2013. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Lukács Antalné ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv  3. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság határozati javaslatát.

 

Orbán Péter bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság döntést nem hozott.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy nem most tárgyalta a bizottság. November 16-án vagy 28-án olyan határozat született, hogy vizsgálni kell, hogy a Menü BT. további működését hogyan lehet stabilizálni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend levételét, mivel egyik bizottság sem tárgyalta meg az előterjesztést.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

24/2013. (I.24.)  sz. határozatot:

Menü BT. 2013. évi üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü BT. 2013. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést a napirendről leveszi a bizottsági javaslatok hiányában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 4. Napirendi pont

VN Kft. Karbantartási ütemtervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalta a PüB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj VN Kft. 2013. évi Karbantartási ütemtervét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint nem biztos, hogy a létszámok minden tekintetben helytállóak. Javasolja, hogy létszámok nélkül az időbeni ütemezés kerüljön elfogadásra.  Javasolja ezt a városüzemeltetés ütemtervének nevezni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a javaslat a létszám tekintetében elfogadható. Az a cél, hogy hatékonyabban, adott esetben kisebb létszámmal intenzívebben kell dolgozni, elfogadható. A névváltozással egyetért.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy a hatékonyságot javítani kell.  A cég azért nonprofit jelleggel lett létrehozva, mert nem az a célja, hogy a helyi vállalkozóknak konkurenciája legyen, hanem hogy munkahelyeket teremtsen, nem mindig tisztán piaci helyzetet teremtő szempontok alapján.

 

Folly Péter képviselő szerint nem a munkahelyteremtés az elsődleges cél, hanem hogy a közfeladatokat minél hatékonyabban végezze el. Ha a munkahelyteremtés lenne a feladat, akkor az egész költségvetést át kellene utalni részükre.  Az a lényeg, hogy a szükséges létszámmal és minél hatékonyabban lássák el a feladatokat. El kell dönteni, hogy szociális foglalkoztatást végez, vagy a közösség nagyobb részének érdekeit képviselve a közfeladatokat hatékonyan végzi el. Tisztázni kell mi a célja a testületnek a céggel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta nincs eldöntve, hogy szociális foglalkoztató egyben, vagy a piacon is mozgóképes vállalkozói tevékenységet végző szervezet. Ezeket a pontokat a cég vezetőjének tudni kell. Nem kell 300 eFt-ért minőségi hegesztőt felvenni, mert nem ez a cél. Örülne, ha ebben továbblépés lenne, meg kell határozni az irányvonalat. A könyvvizsgáló által auditált mérlegjelentés tájékoztatást ad a cég közhasznáról. 2011-ben 15 millió forintos eredmény keletkezett.

 

Folly Péter képviselő szerint a VN. KFT. esetében nem célszerű profitról beszélni. Évente kapnak támogatást, jelenleg 9 millió forint megszavazását kérik. Piaci alapon nem tudja magát finanszírozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mostani költségvetés tervezet 5 millióval számol, de nulla támogatás is szóba került. Javasolja a vita befejezését, mert ugyanazt mondják mindketten, másként fogalmazva. Felhívja a vezető figyelmét arra, hogy egyenlőre vannak olyan szempontok, melyeknek meg kell felelni. Ehhez kell a testület pontos iránymutatása.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztés Parkfenntartás g./ pontja szerepel másutt is.  Az üzleti tervben a játszóterekre 230 eFt került beállításra. Van 150 eFt-ért egy felülvizsgálat, mely alapján a karbantartási tervet el kellett volna készíteni. Az e./ pontot nem javasolja szerepeltetni. A hóeltakartást és síkosság mentesítést nem látja, de ez a valóságban sem történt meg. A badacsonyörsi fürdőhely nem szerepel az anyagban feladatokra lebontva. Kérdezi, hogy mi készül az 500 eFt-ból. Az üzleti tervben a fenntartási munkáknál szerepel a hóeltakarítás 225. munkaszámon, de ez így nem megfelelő. Véleménye szerint a karbantartási tervet vissza kellene adni átdolgozásra. Az üzleti terv elfogadása után lehet meghatározni az irányvonalakat, mely alapján a karbantartási tervet el tudja fogadni a testület.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a sorrendi módosításra nem érkezett javaslat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy azért nem szerepel a badacsonyörsi fürdőhely, mert nem az önkormányzat tulajdona.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a bizottsági tárgyaláson már tájékoztatta a bizottságot, hogy a feladatokat a vagyonkezelési szerződésből emelték át, melyet a testület a jelenlegi formájában elfogadott. A fürdőhellyel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a jogi helyzetet nem ismeri, nem tudja, mikor engedi meg a tulajdonos, hogy bemenjenek a területre. Az üzleti tervben szerepeltetnek egy összeget, mely tartalmazza a fűnyírás, a lépcső rendbehozatalát többek között.

 

Krisztin N. László polgármester a napirend tárgyalását felfüggeszti. A VN. KFT. 2013. évi üzleti tervének megtárgyalása után tárgyalását folytatja a testület.

 

 1. 5. Napirendi pont

VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú  melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a PüB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy készüljön a VN. Kft. 2013. évi Üzleti tervéhez kapcsolódóan a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára előterjesztés a strandokra vonatkozó színvonal és bevételnövelő elképzelésekről.

A Bizottság Badacsonytomaj VN Kft. 2013. évi Üzleti tervét elfogadásra nem javasolja .Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy december 1-én kezdett el dolgozni. Az előző évek bevált üzleti terv formuláját vette alapul. A feladatok egy része közhasznú, melynek ÁFÁ-ja nem igényelhető vissza. Másik részük vállalkozási feladat, az ÁFA visszaigényelhető. Olyan tételek is előfordulnak a könyvelésben, melyek fel nem osztott költségek és év végén arányosítással vannak felosztva. Nem volt pontos kimutatás az autók tankolásáról. A pénzügyi bizottsági ülésen említette, hogy áttekinthetőbb üzleti terv lenne szükséges, egy kiegészítést küldött a hitelfelvételi kérelem tárgyú napirendhez. A csatolt formulát tartja elképzelhetőnek a jövőben a pénzügyi tervhez. Kéri a testületet, fogadja el, hogy áttekinthetőbb formátumba dolgozzák át az üzleti tervet. Véleménye szerint akkor tudnak igazi költségvetést készíteni, ha az önkormányzatnak elfogadott költségvetése lesz. Elmondja, hogy az előző ülésen felmerült, hogy az önkormányzat jobban járt volna, ha a közvilágítás nem a VN. KFT-nél van.  Ha mutatkozik arra hajlandóság, hogy az önkormányzat visszavegye a feladatot, egészen más pénzügyi helyzet jönne létre.

 

Krisztin N. László polgármester szerint elképzelhető, hogy a közvilágítás visszakerül az önkormányzat költségvetésébe, az önkormányzati feladatok közé. Ennek feltétele, hogy pontosan ugyanazon összegű bérleti díjat fizessen a cég a strandok üzemeltetéséért, különben nincs miről beszélni. A 10 milliót arra adtuk, hogy a 25 milliós kiadást átvesszük, és változatlan marad minden.  Ilyen megállapodásról is lehet szó, de konkrétan meg kell határozni, hogy mit várunk el. Nem működik az a verzió, hogy a cégnek év végén lesz pld. 32 milliós eredménye és ebből a 25 milliót kivesszük. El tudja fogadni az ügyvezető javaslatát, várjuk meg a költségvetés II. fordulójában a döntést.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az előző ügyvezető egyik hibája volt, hogy nem sikerült 1 éven belül fóliás dísznövény kertészetet létrehoznia. Ebben az üzleti tervben sem látja ezt a törekvést.  Gondolja, hogy azért esett a választás a jelenlegi ügyvezetőre, hogy változás következzen be. Kérdezi, hogy várható-e irányváltoztatás ebben az évben.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az üvegházról eddig nem hallott. Hozott az ülésre olyan adatokat, melyből látható, hogy a növényeket tavaly hol és milyen áron vásárolták.

 

Krisztin N. László polgármester a tárgyalás jelen részét lezárva befogadja azt a javaslatot, hogy egy megváltozott formában, jobban ismerve az önkormányzati költségvetést, kerüljön átdolgozásra az üzleti terv, figyelembe véve a bizottsági ülésen és a most elhangzott javaslatokat is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a közvilágításról most döntést hozni. 300 eFt finanszírozást kaptunk az államtól.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a jogászok fogalmaztak egy levelet a Minisztérium felé, melyre 1-2 héten belül érkezik válasz. Ha pozitív lesz, maradhat ott, ha nem, akkor változtatásra lesz szükség.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Humán Bizottság javasolta, hogy az óvoda és egészségház karbantartási költségei is szerepeljenek a VN. KFT. előirányzatában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről az intézményvezetői és együttes ülésen is szó volt. Egyik verzió szerint a karbantartást a VN. KFT. látja el, kéri ezt kirészletezni.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy az óvoda vezetőjével napi kapcsolatban vannak, a karbantartást gyakorlatilag is mindenféle megállapodás nélkül elvégzik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a pontos kimutatás vezetését annak érdekében, hogy azok rendelkezésre álljanak, ha az állam átvenné az óvodát is.

 

Orbán Péter képviselő vitatkozna azzal a kijelentéssel, hogy a VN.  KFT-nek nem az az elsődleges feladata, hogy munkahelyeket teremtsen. Arra kér választ, hogy a Tapolcai Városi Önkormányzat miért találta jogszerűnek, hogy pályázhasson egy 100 milliós pályázatra, amit Badacsonytomajon a testület 4 tagja leszavazott. Ezzel munkahelyeket teremthettünk volna. Úgy érzi, hogy továbbra is folyik mindenhonnan a helyiek kiszorítása.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja a vita folytatását, ezt már lezárta. A következő ülésen be fog számolni a témával kapcsolatosan. A VN. KFT. üzleti tervével és karbantartási tervével kapcsolatosan javasolja, hogy a februári ülésen átdolgozott formában ismételten kerüljön megtárgyalásra.

 

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

25/2013. (I.24.) számú határozatot

- VN Kft. karbantartási tervéről és 2013. évi Üzleti tervéről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Badacsonytomaj VN Kft. 2013. évi Üzleti tervének és Karbantartási tervének átdolgozását kéri.

Felkéri fenti témák előterjesztőjét, hogy a képviselő-testület februári ülésére az üzleti- és karbantartási tervet dolgozza át, és azokat terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.

 

Határidő: soron következő 2013. februári ülés

Felelős: Pásztor László ügyvezető

 

 1. 6. Napirendi pont

VN Kft. folyószámlahitel felvételére irányuló kérelméről

Előterjesztő: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Püb bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN Kft. folyószámla hitel kérelmére vonatkozó előterjesztést további előkészítésre az ügyvezető felé utalja vissza azzal, hogy ahhoz az önkormányzati kezességvállalás is kerüljön részletesen kidolgozásra.

 

Tamás Szilvia osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-áig vállalhat kezességet. A költségvetés számai még nem ismertek, de az előző évhez viszonyítva saját bevételeik alacsonyabbak. Jelenleg nincsenek olyan visszafizetési kötelezettségeik, melyek befolyásolnák ezt az összeget.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy a 9 millió forint folyamatosan szóba kerül az új ügyvezető esetében is, tehát a korábbi előterjesztések is pontosak voltak. Véleménye szerint az átmeneti időszakban a cég működése e nélkül nehezen képzelhető el.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a VN. KFT. bevételeinek nagy része később realizálódik, a harmadik negyedévben. A különböző tételek alátámasztásához az előterjesztésben magyarázatot fűztek, az első féléves költségvetést gyakorlatilag elkészítették. Kiadások felmerülnek, de bevételek alig keletkeznek.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő egyetért azzal, hogy az üzleti terv így nem fogadható el, a jelenlegi ügyvezető a korábbi anyagok alapján dolgozott.  Nagyobb együttműködés szükséges, az üzemeltetési vezetőnek kell a megfelelő tájékoztatásokat megadnia.  Kéri, hogy a polgármester korábbi javaslata szerint az anyag átdolgozásra kerüljön. A folyószámla hitellel kapcsolatosan felmerült, hogy az önkormányzat saját büdzséjéből tudja-e átmenetileg finanszírozni a feltétlenül szükséges kiadásokat. Több olyan tényező van, melyet takarékosság szempontjából lehetne vizsgálni. A hitelfelvétel banki költségei is csökkenthetők lehetnének. Ezt a következő testületi ülésre kéri kidolgozni, majd a testület ezt követően nyilatkozhat a 9 millió forint szükségességéről.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a megválasztott ügyvezetőnek adjon bizalmat a testület.  Javasolja 5 millió forint kezességet biztosítani számára, fontos a céggel kapcsolatos feszültség oldása. Olyan szabály is él, hogy az 500 eFt feletti számlákat kötelesek bemutatni.

 

Folly Péter képviselő szerint olcsóbb, ha az önkormányzat előre finanszírozza a KFT-t, mintha hitelt vesznek fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról van szó, hogy a hiteligényt az önkormányzat támogatja, és kézfizető kezességet vállal.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ezt kérték. Másik lehetőség, ha a VN. KFT. eszközei állnak fedezetül, plusz 60 eFt-os közjegyzői díj merül fel.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint ha az önkormányzat adja a kölcsönt, a kamatok miatt kedvezőbb helyet alakul ki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a verzióban fel kell készülni arra, hogy megtévesztő lehet, hogy a 22,4 millió forint az önkormányzat számláján van. Ez csak akkor lesz ott véglegesen, ha elszámolása megtörténik, a bíráló szervek elfogadják.  A pénzügyi vezető likviditásról szóló anyaga bíztató. De ugyanabban a helyzetben van a cég, mint a KFT. Év elején nem képződik bevétel, április elején keletkeznek az első bevételek.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy amennyiben van ilyen, a szabad források le vannak-e kötve.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testület szavazzon bizalmat az új ügyvezetőnek és a cégnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az ÖNHIKI-be a közvilágítás bevehető-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az ügyben levelet írtak a Minisztérium felé. A december és január havi számlát beszámolták, ha elszámolhatók ez 5-6 millió forintot jelent. A január havi működés során 10 milliót költöttünk el eddig, mely az ÖNHIKI-ben reményeink szerint elszámolható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát, miszerint meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat a kézfizető kezességet fel tudja-e vállalni, az osztályvezető megválaszolta. Kéri a testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmet támogatják-e.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

26/2013.(I.24.) határozatot

- VN Kft. folyószámla hitel kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN Kft. folyószámlahitel kérelmére vonatkozó kérelmet megtárgyalta, azt jóváhagyólag[Dr.W-J.T.1] az előterjesztés szerint támogatja, legfeljebb 9 millió forint erejéig, legfeljebb 2013. december 31. napjáig fennálló futamidővel, a szerződés aláírását megelőző bemutatás terhe mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester 13.33 órakor szünetet rendel el. Elmondja, hogy az ülést a szünetet követően Dr. Magó Ágnes rangidős képviselő fogja vezetni, mivel távoznia kell.

 

A testületi ülés 14.10 órakor folytatódik.

 

Dr. Magó Ágnes, képviselő, az ülés korelnöke megállapítja, hogy az ülésen 4 fő képviselő van jelen, az határozatképes. Távolmaradt Krisztin N. László polgármester, Rajzó Ildikó és Forintos Ervin képviselők.

Az eredeti meghívó szerint folytatja tovább az ülés levezetését.

 

 1. 7. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó képviselő 14.35 órakor érkezett meg az ülésre.

A jelenlévő képviselők létszáma 5 fő.

 

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez kapcsolódóan Rajzó Ildikó bizottsági elnök módosító indítványát elfogadja és az önkormányzati rendelet tervezetében a 39.§ (6), (7) és (8) bekezdéseket nem javasolta elfogadásra.
 2. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal és a bizottság által elfogadott módosító indítványokkal elfogadásra javasolja.

-       5.§ (4) bekezdés: „Az önkormányzat honlapja, a www.badacsonytoma.hu, melyen keresztül friss információkkal látja el a város lakosságát.”

-       5.§ (5) bekezdés c) pont: „költségvetés és azzal kapcsolatos beszámolókat

-       5.§ (5) bekezdés d) pont: „közigazgatási eljárás hirdetményeit””

-       16.§ (1) bekezdés b) pont: „megállapítja …….. lejárt és nincs meg a határozatképességhez ….”

-       31.§ (3) bekezdés: „A szavazás eredményének megállapítása után a levezető elnök kihirdeti az elfogadott határozatot, amelyet a jegyzőkönyvben változtatás nélkül szó szerint kell rögzíteni és a jegyzőkönyvben szerepeltetni.”

-       Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványát elfogadja és az önkormányzati rendelet tervezetében a 39.§ (6), (7) és (8) bekezdéseket nem javasolta elfogadásra.

-       22.§ (3) bekezdését az alábbiak szerint:

-     „A sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az ülés megkezdését megelőző 24 óráig – sürgősségi indítvány nyújtható be:”

-     függelékben az alábbiak szerint:

-     „Humán Ügyek Bizottsága

-     Rajzó Ildikó elnök (képviselő)

-     Dr. Magó Ágnes alelnök (képviselő)

-     Simonné Visi Erzsébet (képviselő tag)

-     Dr. Scheller György nem képviselő tag

-     Vastag Gábor nem képviselő tag”

-       Tamás Lászlóné osztályvezető módosító indítványát elfogadja és az önkormányzati rendelet tervezetében kiegészítésre javasolja az 1. függelékben 552 313 és 552 323 szakfeladatokkal

-       bizottság által elfogadott módosító indítványokkal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a napirend tárgyalását el kellene halasztani, hiszen az új alpolgármester megválasztását követően módosítani kell, mert a bizottságok összetétele változni fog.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a Mötv. szerint nincs összeférhetetlenség, az alpolgármester lehet a bizottság tagja.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kérdezi, hogy törvényességi szempontból a két bizottság által tett módosító indítványok megfelelőek-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy természetesen törvényesek.

 

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a testület hozhat-e olyan határozatot, melyben utasítja a polgármestert, hogy még a mai napon megválasztásra kerüljön az új alpolgármester. Egy ülésen belül több alkalommal is jelöljön és szavaztasson a témában. A jelen törvénytelen állapotot meg kell szűntetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a témában a Kormányhivataltól kell állásfoglalást kérnie, erre most nem tud válaszolni. Határozathozatal erre vonatkozóan nem szükséges, hivatalból megkérdezi. Jogszabályban nincs meghatározva, hogy milyen intervallumon belül kell ismételten jelölni. Az alakuló ülés szabályai szerint 15 nap a határidő. Az alpolgármesternek bírnia kell a polgármester és a testület minősített többségének a bizalmát. Ha a felek nem tudnak kompromisszumra jutni, akkor nem lesz alpolgármester. A jelölés a polgármester jogosítványa. A testület úgy oldhatja meg a problémát, ha feloszlatja magát.

 

Forintos Ervin képviselő 14.45 órakor érkezett meg az ülésre.

A jelenlévő képviselők létszáma 6 fő.

Dr. Magó Ágnes korelnök a pénzügyi és humán bizottság által megfogalmazott javaslatot teszi fel szavazásra. A javaslatok összecsengnek. Aki támogatja, kéri, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

1/2013. (I.25.)

Önkormányzati rendeletét

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete./

 

 1. 8. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 1. 1. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a szabálysértésekre vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetét készítse elő.
 2. 2. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a Humán Bizottság javaslatával kapcsolatosan elmondja, hogy az új  Mötv. 143. §. 4. bekezdés d. pontja szerinti törvényi felhatalmazás szerint készítendő el a rendelet.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a határozati javaslat 2. pontját azért fogalmazta meg a bizottság, mert nincs olyan jogosítványa jelenleg a jegyzőnek, mely alapján a szabálysértéseket kezelheti.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök összefoglalja, hogy mindkét bizottság elfogadásra javasolta a rendelet hatályon kívül helyezését. A Humán Bizottsága új önkormányzati szabályozás bevezetését kéri.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egy rendeletet kell megalkotni, illetve a  Humán Bizottság javaslatát határozati formában megfogalmazni.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri, hogy aki támogatja a rendelet hatályon kívül helyezését, és a határozat meghozatalát, rendelet megalkotását szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

2/2013. (I.25.)

Önkormányzati rendeletét

A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

/A rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete./

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

27/2013.(I.24.) határozatot

- A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az új Mötv. 143. § (4) d.pontja alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről terjessze elő rendelet tervezetét a szabálysértések kezelése érdekében.

 

Határidő:         legkésőbb 2013. áprilisi testületi ülés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az előkészítésért

 

 1. 9. Napirendi pont

Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

4.1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet

4.2. A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

4.3. A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága

-       A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadásának elhalasztását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

-       A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet tervezet elfogadásának elhalasztását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

-       A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet tervezet  elfogadásának elhalasztását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

-       A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

-       A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra nem javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

-       A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Dr. Magó Ágnes korelnök kérdezi, hogy a Humán bizottság milyen indokkal hozta meg határozati javaslatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a bizottság nem érezte megalapozottnak, hogy  valóban szükséges-e a rendeletek megalkotása.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendeletek megalkotása nem kötelező jellegű, az önkormányzat döntésének függvénye. Az előterjesztés tartalmazza a rendeletek elfogadásának előnyeit és hátrányait. Vannak olyan rendeletek, melyekhez főépítész alkalmazása kötelező. Nem mindegy, hogy milyen formában, mennyi időre lesz alkalmazva a főépítész.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy ne szülessenek meg az előterjesztésben javasolt rendeletek, ezek nélkül is megoldhatók a feladatok.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a módosító indítványt teszi fel szavazásra.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

28/2013.(I.24.) határozatot

Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól, a településképi bejelentési eljárásról, valamint a településképi véleményezési eljárásról nem alkot rendeletet.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 10. Napirendi pont

A települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének HÜB bizottsága a települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Badacsony újság januári számában a hulladékszállítási díjakról nem tudtunk tájékoztatást adni, ezt februárban pótolni fogjuk. Magyarországon jogszabály változás miatt 2013. január 1-től az önkormányzatok hatásköréből kikerült a hulladékgazdálkodási díj mértékének meghatározása.  A törvény a testületek hatáskörében hagyta a hulladékgyűjtés mikéntjének szabályozását, illetve a mentesítések lehetőségét. A díj megállapítása a Magyar Energetikai Hivatal hatáskörébe került.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület szavazatát az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja

 

3/2013. (I.25.)

Önkormányzati rendeletét

A települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

/A rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete./

 

 

 1. 11. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítására

Előterjesztő: Fodor József intézményvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a HüB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítására Fodor József intézményvezető által tett szakmai javaslatot az alábbi módosítással elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

-        Szent Imre napi búcsú rendezője a BVÖKI mellett az Egyház is.

-        Szent Antal napi búcsú rendezője az egyház helyett a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Fodor József igazgató kiemeli, hogy ez előző évekhez viszonyítva nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a településrészek rendezvényeinek segítésére, erősítésére. Az időjárási viszonyok miatt a február 2-re tervezett rendezvény február 10-re történő elhalasztását. A CÉH Turisztikai egyesület a jégkarnevált meg kívánja rendezni, de nincs jég.  A hajózási évadnyitót az idén településünk rendezi, melyre komolyan fel kell készülni. A Szent Antal napi búcsú rendezvényét a BÖÉE jubileumi emléknapja alkalmából az egyesület szervezné, a BVÖKI támogatásával. A programtervezet kiegészül a civil szervezetek rendezvényeivel, a kiegészített táblázat az intézmény honlapján tekinthető meg, a programok a költségvetés tervezetben is megjelennek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az intézmény kiadásai messze túlhaladják a bevételeket. Kérdezi, hogy a költségvetés ismeretében van-e lehetősége a testületnek az elfogadott program módosítására.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a művelődési központ nem profitorientált szervezet. A rendezvényeket akkor sem szabad elhagyni, ha a ráfordított kereteket valamelyest csökkenteni kell.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a Borhét rendezvénysorozatára megnőtt az érdeklődés az elmúlt időszakban. A közterületek ügyében előreláthatóan a testület másként fog dönteni. Ezt a döntésnél mérlegelni kell majd.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a Céh Turisztikai Egyesület képviselőjét,  hogy az Egyesület elképzeléseiről adjon tájékoztatást.

 

Békássy János elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület fontos feladata, hogy képet adjon a turisztikai szezonról és a várható forgalomról. Badacsony turizmusa két fő részre tagolható, a napi látogató turizmusra és a lakóturizmusra. A két tábor között is van átmenet, kisebb százalékban a pozitív tapasztalatok alapján a lakóvendégek száma nő. Fontos ezért, hogy milyen élmények érik a hétvégén az idelátogatókat. A rendezvénytervezet szinte az egész évet átöleli, erre szükség is van. A Kormány tehermentesítése révén az önkormányzat óriási lehetőséget kapott arra, hogy gazdálkodását átgondolja. Javasolja, hogy mivel még nincsenek meg a költségvetés végső keretszámai, a testület ne vonjon el pénzt a turizmusból, hanem inkább igyekezzen oda átcsoportosítani, hiszen innen remélhet bevételt.  Felhívja a figyelmet arra, hogy a Halászkert étterem helyén egy jó megjelenésű új szálloda építése zajlik.  Az építkezés befejezése után a szálloda és az előtte lévő önkormányzati parkoló megjelenésében nagyon el fog térni.  Tisztában van azzal, hogy a parkoló felújítása komoly összeg, de a befektetett pénz meghozná az eredményt, és előbb-utóbb mindenképpen el kell végezni a felújítását. Az új szálloda az év második felében az önkormányzatnak már adóbevételt fog jelenteni. A 2013. év turisztikai szempontból jónak ígérkezik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy nem elvonásról beszélt, hanem arra próbált kitérni, hogy nem biztos, hogy ennyi rendezvényt fenn kell tartani. Pár színvonalas rendezvényre lenne szükség, ez a hosszú távú fejlesztési koncepció kapcsán is felmerült. Attól tart, hogy a rendezvényterv elfogadása után már nem lehet változtatni.

 

Békássy János szerint sok olyan program szerepel, melynek költségvetése nem magas, inkább bensőséges rétegműsornak tekinthető. 2-3 rendezvény régi hírét és megítélését kellene visszaállítani, erre viszont pénzre van szükség.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök egyetért azzal, hogy sok rendezvény valamilyen ünnephez kötődik, nem vonzanak nagy tömegeket, azonban ezekre is szükség van. A Kéknyelű Fesztivál, a Borhetek figyelmet érdemlő rendezvények, ezek rendezésében kellene együttműködni a Turisztikai Egyesülettel és a kulturális szakemberekkel, ötleteiket jelezzék a testület felé.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint be kell vezetni az ingyenesen megtekinthető műsorokon túl a belépőjeggyel látogatható rendezvényeket is. Ezek például a tomaji strandon megrendezhetők, itt az éjszakai világítás megoldott. A térségből egy Csík zenekar, vagy 100 tagú cigányzenekar bevonzaná az érdeklődőket, ez a településnek komoly bevételi forrása lehetne.

Forintos Ervin képviselő hiányolja az anyagból egy főidényen kívüli, elő vagy utószezonban megtartandó nagyobb szabású rendezvény betervezését, mint például Szigligeten a Süllőfesztivál, vagy Fonyódon a Kolbászfesztivál.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy valóban lehetne produkálni belépős rendezvényeket, melyek a belépővel nullszaldóra kigazdálkodhatók lehetnének. Egy-egy ilyen rendezvény minimális bekerülési költsége nettó egymillió forint környékén van. A biztosítási részekkel együtt mintegy 1,5 millió forint lenne. Az ilyen jellegű rendezvényeket az időjárás nagyban befolyásolja, ha zárt térben kerülnek megrendezésre, akkor nem hozza meg a kívánt bevételt. A tervezetben megjelent a Pünkösdi Keszegfesztivál, mely a későbbiek során kiforrhatja magát. Az október 23-i Nagy Imre emlékszüret nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint a Keszegfesztivál köré egy szélesebb körű gasztronómiai fesztivált kellene szervezni a hozzáértő vendéglátó-ipari szakemberek bevonásával.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a honlapunkon is szerepel, hogy a szőlő és bor nemzetközi városa Badacsonytomaj. E köré javasolja a programot kitalálni.

 

Békássy János szerint a testületnek a programokhoz a biztonságos környezetet kell biztosítania. A közterületek vonatkozásában februárban kerül sor döntésre. E nélkül nem lehet tervezni, ezért mielőbbi döntésre van szükség. Szigliget azért sikeres, mert keményen dolgoznak a turisztikai marketingen és a településképen, jól használják fel a várat. A magyarországi turizmus megváltozott, Budapestről két óra alatt elérhető a Balaton minden pontja. Badacsony is versenyben van, sok pénzt nyerhet vagy veszíthet. A nem támogatott pályázat tartalmazta egy rendezvény finanszírozását is. Lesz még ilyen lehetőség, de közben időt vesztünk.

 

Folly Péter képviselő hiányolja, hogy nincs megfelelő koordináció az intézmények között. A testület olyan helyzetbe került, hogy a költségvetés hiánya miatt népszerűtlen intézkedéseket kell tennie.  Jobb lenne, ha a hivatal döntené el, honnan lehet forrást elvenni.  Nem ért egyet azzal, hogy a turisztikai ágazatokból kell elvonni. A rendezvényekből hiányolja a klasszikus zenét, a kamarazenét, hiszen az a réteg, aki ilyen zenét hallgat, kevésből költségérzékeny. Érdemes ilyen irányba elmozdulni, minőséget bevonzani a településre, mert a turisták a műsorokkal is szelektálhatók.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részéről elhangzott, hogy a rendezvényekben fizikailag nem igazán vennének részt, inkább csak marketing keretében vállalnának feladatokat.  A badacsonyi vállalkozók megkeresték, hogy az önkormányzattal és a BVÖKI-vel összefogva részt vállalnának a rendezvényszervezésben.

 

Békássy János elmondja, hogy az egyesület nem zárkózik el a rendezvényszervezéstől, azonban szervezetileg és tagságilag egy nagy rendezvény megtartására nincs felkészülve. Egyszer már felvállalta a Borhét megszervezését, de keserves tapasztalat született belőle. Az egyesület feladata széleskörű, egyre több saját rendezvénye van Budapesten és az ország egyéb részein, melyek a borvidéket népszerűsítik.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy látható volt az egyesület finanszírozásában a társönkormányzatok hozzáállása. Véleménye szerint, ha a Borhetek szervezésébe idegen vállalkozókat vonnak be ismét, ez annak az elismerése, hogy erre nem képesek. Hiányolja, hogy a rendezvénylistához nincsenek árak rendelve.

 

Békássy János elmondja, hogy az önkormányzat és a vállalkozó közötti megállapodás körülményeit ismerve az önkormányzat nem volt olyan helyzetben, hogy megfinanszírozza a szükséges mellékes kiadásokat. A szervezésnek milliós nagyságrendű marketing vonzata is van. Ha ettől el tudnak vonatkoztatni, akkor lehet változtatni.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a rendezvény semmivel sem volt rosszabb a korábbi évek önkormányzati szervezésében, mint a tavalyi. Véleménye szerint a fizetős koncertsorozatban a klasszikus magyar szerzőket részesítené előnyben.  Javasolja 3-4 ilyen rendezvény megszervezését akkor is, ha ez pénz befektetéssel jár. Javasolja, hogy egy-egy nagyobb hangvételű fizetős műsor kapcsán egyeztetni kell a környezető települések programtervezetével is.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint a turisztikai egyesülettel kapcsolatosan az érintett négy önkormányzat közötti megállapodásnak ez lett volna az értelme, de a kezdeményezés megbukott.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy az első borhétre 22 millió forintot, a másodikra 8 milliót, a harmadikra pedig 6 millió forintot biztosított a testület. Szakmailag hasonlóak voltak, véleménye szerint az utolsó volt műsorpolitikailag a legjobb.  A komolyzenei rendezvény pénzügyi sikerét bizonytalannak látja. A múzeumi kávéházi estékre ilyen jellegű pódium műsorokat készít elő.

 

Forintos Ervin 15.47 órakor távozott az ülésről.

A jelenlévő képviselők száma 5 fő.

Békássy János elmondja, hogy egy turisztikai rendezvény sikerét az határozza meg, hogy milyen az érdeklődés iránta. Az elmúlt években a vendégek a szobafoglalásukat a Borhét időpontjához igazítják. A programokban a folyamatosságot kellene hangsúlyozni, ez hozna sikert. Elmondja, hogy a Szegedi Róza házban is sor kerül egy kamarazenei sorozatra. Azt látja a turizmust közelről nézve, hogy az értéket hozó programoknak van vásárlóképes közönsége. A költségvetés struktúráját úgy kellene kialakítani, hogy mérni lehessen az ilyen jellegű kiadásoknak milyen hozadéka van.

 

Orbán Péter 15.52 órakor távozott az ülésről.

A jelenlévő képviselők száma 4 fő.

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a tervezetből hiányzik a fiatalokat és a kisgyerekes családokat megérintő program. A településen nincs egy disco sem. A tomaji strandon lehetne folyamatos rendezvényeket tartani. Tisztában van azzal, hogy minden sokba kerül, de Gyulakeszin a Gyulaffy napokon például pajtában kerülnek a rendezvények megtartásra, mégis megfizeti a vendégkör a belépőt.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a VN. KFT. ügyvezetőjét megkereste, hogy a nyáron közösen szervezzék meg az első ilyen rendezvényt. Azért nincs benne a programban, mert a VN. KFT-nek ez profitorientált feladat lesz. A fiatalok megszólítása érdekében került sor a tehetségkutató versenyre. A fiatalok részére egy megfelelő helyet kellene biztosítani az összejöveteleikhez.

 

Békássi János szerint a rendezvényeket el kell különíteni a turisztikai és helyi rendezvénykörre. A 14-17 éves fiataloknak valóban nincs helye, ahol kulturált körülmények között találkozhatnának.  Javasolja a kihasználatlanul álló régi hivatali épület valamelyik helyiségét szabaddá tenni e célra. Idővel ott rendezvények szervezése is megoldható lenne.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy korábban erre a célra a kultúrház szolgált, ott a szórakozást szolgáló játékok, csocsó, billiárd, stb, büfé is rendelkezésre állt. A büfét hasznosításra meghirdettük, nem volt rá jelentkező.

 

 

Forintos Ervin képviselő 15.58 órakor visszajött az ülésre.

A jelenlévő képviselők száma 5 fő.

Fodor József igazgató elmondja, hogy a fiatalok részére már ajánlotta a volt hivatalépület egy részét, a művelődési házat is. A közösségi házat elfogadták voltan, de gyakorlatilag újra kellene éleszteni ehhez a megszűntetett állapotokat. Egy állandó, fűthető helyre van szükség.

 

Orbán Péter képviselő 16.03 órakor visszajött az ülésre.

A jelenlévő képviselők száma 6 fő.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök javasolja, hogy a testület határozata csupán arról szóljon, hogy az előterjesztést megtárgyalta, hiszen a költségvetés tárgyalása folyamatban van, konkrét információkkal nem rendelkeznek, a civil szervezetek is jelentkeztek programjavaslatokkal. Az elfogadásról most nem tud a testület dönteni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

29/2013. (I.24) sz. határozatot:

Javaslat Badacsonytomaj Város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, annak ismételt tárgyalására a költségvetés elfogadását követően visszatér.

 

Határidő:    folyamatos, de legkésőbb 2013. márciusi soros ülés

Felelős:      Fodor József intézményvezető

 

 

 1. 12. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

Hozzászólások

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását (I. olvasatban) javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a következő módosításokkal:

-       A VN. KFT. előirányzatában az óvoda és az egészségház karbantartási költségei is szerepeljenek.

-       A háziorvosi rendelőre vonatkozó előirányzatba a világítás korszerűsítése plusz 360 eFt-tal kerüljön betervezésre.

-       A hitelekre vonatkozó előirányzattal kapcsolatosan a pénzügyi bizottság javaslatát erősíti meg.

A Bizottság nem javasolja a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati igazgatásra tervezett előirányzat elfogását, az újság és a TV-re beállított előirányzat javítását kéri, továbbá nem támogatja a tartalékra vonatozó előirányzat elfogadását.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javasolja az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatosan Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alábbiakat:

a) 9.000 ezer Ft ügynöki díj kiadási jogcímek között történő feltüntetését nem javasolja, mert nem teljesítésre hivatkozással a jogcímet tartalékok között javasolja elhelyezni

b) Káptalantóti gyermekek utaztatását illetően javasolja a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy 2013. március 31-ig folytassanak egyeztető megbeszéléseket a költségviselés tekintetében

c) Pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának kiadási jogcímen történő szerepeltetését nem javasolja, és ezzel egyidejűleg a létszámnövekedést sem támogatja

d) Borhét 2013. évi rendezési jogát vállalkozói körben történő szervezéssel javasolja azzal, hogy a közterületek bérletéből keletkező bevételi jogcímek előirányzata terhére a vállalkozók részére támogatást biztosítson. Javasolja a Műszaki Osztály felé a részletek kidolgozását.

e) szüreti rendezvényből származó bevételi jogcímre 500 ezer Ft-ot javasol

f) javasolja a VN Kft. bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtését

g) régi hivatal épületére vonatkozó vagyonhasznosítási lehetőségek kidolgozását javasolja

h) az újság és TV vonatkozásában a költségek csökkentését 2.000 ezer Ft összeggel

i) közterületi bírságokból származó bevételek 2.000 ezer Ft-tal való csökkentését javasolja

j) javasolja 8.000 Ft cafeteria juttatás tervezését a közszolgálati dolgozóknak – közszolgálati tisztviselők kivételével – és a MT. hatálya alá tartozó határozatlan idejű szerződéssel foglalkozatott munkavállalóknak

k) javasolja a költségvetési egyensúly megteremtését

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az I. változatba egyenlőre a testület javaslatait nem tudta bedolgozni, az elkészített anyag a javaslatokkal még változni fog. Változást jelent még az ÖNHIKI keretében megoldott elszámolás. A decemberben elköltött összegen felüli részt meg kell jeleníteni a tartalékban.  Amivel el tudunk számolni, azt a kiadási előirányzatokhoz célirányosan oda kell tenni.  Ha kifizetési kötelezettség jelentkezik, azt is meg kell jeleníteni a tartalékban. A felhalmozási kiadásoknál egyenlőre az útlejegyzés illetve a településrendezési költségek kerültek beépítésre, melyek fedezete még nincs megállapítva. A kapott tájékoztató szerint az útlejegyzés összege nőni fog.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen a 9 milliós ügynöki díjat a határozat szerint nem javasolták céltartalékba helyezni. Erre másként emlékezik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás megjegyzi, hogy tartalékba. Nincs mellé rendelve funkció.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy megkeresték a helyi fiatalok, hogy szeretnék újraindítani a Sport egyesületet. Ehhez a költségvetésbe pénzt kell beállítani. Ezt oly módon javasolja, hogy a jövőben 1 bizottság működjön, a Humán Bizottság létezésének nem látja értelmét.  Ezzel megspórolható a sporthoz szükséges összeg.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy Lukács László a labdarugó szakosztály vezető őt is megkereste. Eddig 20 fiatal jelezte szándékát, hogy ingyen futballozna abban az osztályban, melyben el tudnának indulni.  Nem milliós tételekről lenne szó, csupán a sportorvos, a játékengedélyek kerülnének pénzbe. Kéri a testület véleményét.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a következő ülésre dolgozza ki a szakosztály vezetője, hogy pontosan milyen összegű támogatást kérne, hány emberrel számol, milyen tervei vannak. Amíg az előrelátható költségek nem ismertek, nem lehet a költségvetésbe betervezni és dönteni.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy tudomása van olyan új rendelkezésről, mely szerint a társasági adóból a vállalkozót tehetnek sportcélú felajánlást.  Véleménye szerint vannak olyan vállalkozók, akik ezzel szívesen élnének, segítve a Sportegyesület működését. A későbbiek során a foci mellett más sportágak is szerepet kaphatnának. Támogatja a kezdeményezést. Meg kell nézni, hogy a költségvetésben milyen összeg különíthető el erre a célra, de egy sorban mindenképpen javasolja megjelölni ezt a célt.  Kérdezi a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a bizottsági javaslatok beépítésre kerültek-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ha a testület a bizottság javaslataiban állást foglal, azokat beépítik és a testület elé fogják terjeszteni. A főbb szempontokat kell megjelölni, nem biztos, hogy minden javaslatot támogatni fog a testület.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök ismerteti, hogy a pénzügyi bizottság a 9 millió Ft ügynöki díj tartalékba helyezését javasolta.

 

Forintos Ervin képviselő a TV. nézők felé elmondja, hogy a 10 %-os árfolyam veszteséget vagy átváltjuk, amiből hátránya származik az önkormányzatnak, vagy az ügynöki díjat megfizetjük a bank részére.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az ügynöki díj, amit a bank az önkormányzattal szemben támasztott, az a tétel, mely a konszolidáció keretén belül nem volt elszámolható. A szerződés szerint a pénzintézetnek erre lehetősége van, de a pénzintézetekről szóló törvény alapján teljesítésnek is lennie kellene a díj mögött.

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testületet, hogy szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

30/2013. (I.24)  sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9.000.000 Ft ügynöki díj kiadási jogcímek között történő feltűntetését nem javasolja,  mert nem teljesítésre hivatkozással a jogcímet tartalékok között helyezi el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a Káptalantóti gyerekek szállításával kapcsolatosan elmondja, hogy az egyeztetések megtörténtek az érintettek között. Káptalantóti Önkormányzata a 2012. évi támogatást tudja biztosítani, havi 10 ezer forint összegben. A Tanintézet vezetője úgy nyilatkozott, hogy aki a vonzáskörzetben szerepel, annak az utaztatását tudják támogatni. Káptalantóti nem tartozik ide, így nem tudják a költségeket finanszírozni. Az iskola egyéb helyiségeinek hasznosításából származó plusz bevételekből tudnak visszaadni az év folyamán.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök megjegyzi, hogy az iskolai tanév áthúzódik, tehát egész évre kell tervezni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a gyerekek szállításával kapcsolatosan vizsgálni kellene egy kisbusz vásárlásának lehetőségét. Az önkormányzatnak a busz vezetéséhez megfelelő személyzete van. A gyerekekre az iskolának szüksége van, ezért meg kell oldani a szállításukat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tavalyi költségvetés tervezetben szerepelt egy gépjármű vásárlásához szükséges keret, de az utolsó módosításkor kikerült. A busz beállítására a személyi feltétel adott. Mérlegelni kell, hogy melyik megoldás a gazdaságosabb. Ha a szülők másik iskolába viszik a szállítás miatt a gyermekeiket, akkor a felsős osztály létszámok nem biztos, hogy a jövőben megmaradhatnak.

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri kimutatni, hogyan alakulnak a költségek a két verizó esetében. Költségelemzést kell csináltatni. Megjegyzi, hogy a busz más célra is hasznosítható lenne. A javaslatot szavazásra teszi fel.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

31/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Káptalantóti gyerekek szállítása kapcsán költségelemzést készíttet arról, hogy továbbra is a bérbusz igénybevétele, vagy saját busz vásárlása a költségtakarékosabb megoldás.

 

Határidő: 2013. március

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy a javaslat c. pontjáról nem kell dönteni, mert az óvoda költségvetésénél érintve volt, eldőlt a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos kérdés.

A pénzügyi bizottság határozati javaslatának d./ pontjával kapcsolatosan kérdezi, hogy mire gondolt pontosan a bizottság.

 

Orbán Péter képviselő ismerteti, hogy tavaly elhangzott, hogy a kiadott közterületekből befolyó összegből támogatja az önkormányzat a rendezvényeket.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a megfogalmazást oly módon javasolja, hogy nem a vállalkozókat, hanem a rendezvényeket támogatjuk. Kéri a testületet, hogy szavazzanak.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

32/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának d. pontját, a Borhét 2013. évi rendezési jogát vállalkozói körben történő szervezéssel kívánja megvalósítani oly módon, hogy nem a vállalkozókat hanem a rendezvényt támogatja.

Felkéri a Műszaki Osztályt a részletek kidolgozására.

 

Határidő: 2013.márciusi soros képviselő – testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a pénzügyi bizottság határozati javaslatának e. pontját teszi fel szavazásra.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

33/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának az e. pontja szerint a szüreti rendezvény bevételi előirányzatát 500 eFt-ban állapítja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a pénzügyi bizottság határozati javaslatának f. pontjával („javasolja a VN. KFT. bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtését.”) kapcsolatosan megjegyzi, hogy már korábban hasonló javaslattal éltek az ügyvezető felé. Kéri a testületet, hogy szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

34/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának  az f. pontját  („javasolja a VN Kft. bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtését.”) már megtárgyalta, javasolta a VN. KFT. bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtését a VN. KFT. ügyvezetője felé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a határozati javaslat g./ pontjával („régi hivatal épületére vonatkozó vagyonhasznosítási lehetőségek kidolgozását javasolja.”) kapcsolatosan elmondja, hogy legalább annyi bevételt kellene nyerni az épület kedvezményes bérbeadásából, hogy az állagmegóvást fedezze. Például kezdő vállalkozók, kézművesek részére lehetne használatba adni. A turisták részére emléktárgyakat akár közmunkások bevonásával is lehetne készíteni. Vannak olyan ügyes kezű embereke, akiknek felajánlható lenne ez a hely a megjelenésükhöz. Először biztosan költségek is keletkeznek, de valamit kezdenünk kell az épülettel városképi szempontból is.

 

Orbán Péter képviselő egyetért azzal, hogy hasznosítani kell az épületet. Ha nem adható el, akkor a bérbeadására kell lépéseket tenni.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy Keszthelyen most készül egy un. inkubátor ház, ahol kezdő vállalkozók kapnak helyet. Ehhez pályázati források is rendelkezésre állnak, kéri ezeket felderíteni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

35/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatának g.) pontját („régi hivatal épületére vonatkozó vagyonhasznosítási lehetőségek kidolgozását javasolja.”) elfogadja. A régi hivatal épületre vonatkozó vagyonhasznosítási lehetőségek kidolgozását határozza el.

 

Határidő: 2013. április

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök a határozati javaslat h./ pontjával („az újság és TV vonatkozásában a költségek csökkentését 2.000 ezer Ft összeggel”.) kapcsolatosan kéri a pénzügyi osztályvezető tájékoztatását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a javaslat azért született, mert elírás miatt a tervezetben 2 millió forinttal magasabb összeg szerepelt, mint a tényleges éves költség. Elmondja, hogy a közterületi bírságok esetében is elírás történt, a határozati javaslat tartalmazza a helyes adatot.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az újság és TV-re vonatkozó szerződés lejárt. Az újabb szerződéstervezetet megkapta a testület, de a napirendek között nem szerepel. Viszont kemény költségvetési vonzata van. A költségvetés egyensúlyát meg kell teremteni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ezügyben email-ben fordult a polgármester és jegyző urakhoz. Nincs élő szerződése, ezért nem érti, hogy miért van ma közvetítés. A költségvetésben hiány mutatkozik, a további működtetést át kell gondolni. Véleménye szerint az újságra szükség van, viszont a testületi ülések közvetítését nem feltétlenül tartja fontosnak, inkább a programok közvetítését támogatja. A díjakat külön javasolja bontani, fel kellett volna kérni Kalmár Györgyöt egy ajánlat benyújtására.

 

Forintos Ervin képviselő szerint megoldás lehet egy olyan alternatíva is, hogy a fontosabb napirendeket 1 órában közvetítik. Nem javasolja a 10 órás ülések leadását. Együttes ülésen sem született kardinális döntés, nincs értelme a közvetítésnek. Javasolja erről most megkérdezni.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy az üléseket az internetre is fel lehet tölteni. Most nem engedi Kalmár úr munkája, hogy a technikai megoldásokkal javaslatot tegyen a TV. közvetítés olcsóbbá tételére. Javasolja 3 vállalkozótól bekérni az árajánlatot annak érdekében, hogy a testületnek legyen lehetősége a mérlegelésre. Az ajánlatok tartalmazzák, hogy milyen műszaki megoldások lehetségesek, hol lehet spórolni. Minden érdeket és szempontot figyelembe véve a következő testületi ülésen döntsön a testület.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint is több értelme lenne a programok felvételének, mint a testületi ülések közvetítésének.  A programok leadását a kultúrházban moziest formájában is el tudja képzelni, nem feltétlenül TV. közvetítésként.  Az újság írásával kapcsolatosan felveti, hogy több helyen a könyvtáros végzi ezt a feladatot, a polgármesteri hivatal pedig a felelős kiadó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy több lehetőség merült fel az újsággal kapcsolatosan is. A hírmondó és az újság tartalma eltérő. Zalakomárban például a művelődésszervező állítja össze a hírmondót, de ez csak az önkormányzat és intézményei eseményeiről ad számot. A Badacsony Újság szélesebb repertoárral rendelkezik.  El kell dönteni, hogy a kiadvány milyen célt szolgáljon. A mostani tartalommal a könyvtáros nem tudja elkészíteni.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a lakosság nagy része nyugdíjas, az internetet nem használja.  Ott lehetne spórolni, hogy az ülések nem 12 órásak. Nem a testületi ülésen kell eldönteni, hogy milyen zene legyen Badacsonyban, ez a bizottságok témája. Tudomása szerint egyébként a közvetítésért megállapított összeg max. 6 órára szól, az e feletti időre nem kapja meg a szolgáltató a díjat. Az újsággal kapcsolatosan megjegyzi, hogy annak nyomtatása a komolyabb költség, nem pedig a szerkesztés. Véleménye szerint nem szabad megvonni a lakosságtól ezt a tájékoztatást.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint nem korrekt a szolgáltatást igénybe venni, hiszen nincs élő szerződés. Javasolja felfüggeszteni a közvetítéseket.

 

Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy véleménye szerint a polgármester saját hatáskörében rendelte meg a mai közvetítést. Egyetért az árajánlat bekérésével. Hangsúlyozza, hogy nem szabad 2-3 órát egy napirenden elbeszélgetni. Az együttes ülésen fel volt háborodva, hogy nem tudtak döntést hozni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy gyakran előkészítetlenek az előterjesztések, nem láthatók a költségek.  Nem megengedhető, hogy a képviselő ne értse, hogy az előterjesztő mire gondol. Javasolja az ülések közvetítését felfüggeszteni addig, amíg nem lesz érvényes szerződés.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a költségvetést úgy kellett volna előkészíteni, hogy az a kötelező feladatokat tartalmazza, utána vonható be a többi elképzelés. Nem ért egyet a jelenlegi formával, azzal, hogy mindent tartalmaz és a testületnek kell megteremtenie az egyensúlyt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testületi ülések nyilvánosak.  Ha valakit érdekel a testület munkája, el tud jönni.  Az újságban esetleg szélesebb tájékoztatást lehet adni a testület döntéseiről.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök javasolja felkérni Kalmár urat arra, hogy ajánlatát több verzió figyelembevételével adja  meg. Véleménye szerint tájékozódni kell, hogy más településeken hogyan oldják meg a közvetítést. Kérdezi, hogy mástól is kérjünk-e ajánlatot, illetve az elfogadott költségvetésig szüneteljen-e a közvetítés.

 

Fodor József igazgató kérdezi, hogy az esetleges szüneteltetés a rendezvényekre is vonatkozik-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint valamilyen összeget muszáj beállítani a költségvetésbe erre a célra, hiszen az eddig végzett tevékenységét ki kell fizetni a szolgáltatónak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tavalyi szerződésnek megfelelő időarányos részt kell biztosítani.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület szavazatát a televízió közvetítések költségvetés elfogadásáig történő felfüggesztésére vonatkozóan.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

36/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TV közvetítések felfüggesztése tárgyában az indítványt elutasítja.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy a testületi ülések közvetítésének felfüggesztése történjen meg, de a rendezvények felvétele folytatódjon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül

37/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a TV közvetítések felfüggesztését a testületi üléseken, a rendezvények felvétele esetében úgyszintén.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Magó Ágnes korelnök összefoglalóan megállapítja, hogy nem született a döntéseknél többségi jóváhagyás, ezért a közvetítések a jelenlegi formában maradnak.

A Humán Bizottság határozati javaslata értelmében a háziorvosi rendelő világításának rendbetételére 360 eFt beállításáról kéri a testület döntését.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

38/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi rendelőre vonatkozó előirányzatba a világítás korszerűsítésére plusz 360 eFt-ot tervez be.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a nem kötelező feladatok közé beírta az éves könyvvizsgálatot is. A könyvvizsgáló szerződése december 31-én lejárt. A beszámoló könyvvizsgálatára külön szerződést kell kötni, melyre 381 eFt került beállításra. Az éves könyvvizsgálatot havi 53 eFt-ért végezte el a könyvvizsgáló. Döntés szükséges arra, hogy a továbbiakban az éves könyvvizsgálatot az önkormányzat fenn kívánja-e tartani havi szerződéssel vagy csak a beszámoló könyvvizsgálatát végezteti el. 2013-ban a havi könyvvizsgálat nem kötelező.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök megjegyzi, hogy írásos előterjesztés készülhetett volna ebben a témában. Javasolja több ajánlat bekérését mindkét variációra.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a korábbi könyvvizsgálónak 10 évvel ezelőtt már 80 eFt/hó díjat fizettünk.  A belső ellenőrzésre kértek be ajánlatokat, ezeket a következő testületi ülésen külön anyagként a képviselők elé terjeszti. A könyvvizsgálatot is be tudja hozni a testület elé. Megjegyzi, hogy a belső ellenőrzésre 600 eFt-os keret van beállítva a költségvetésbe. Az ajánlatok 490 eFt és 1,5 millió forint között vannak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

39/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzésre 600 eFt-os keretet állít be. A belső ellenőrzésre és könyvvizsgálói feladatokra bekért ajánlatokat a testület februári ülésén bírálja el.

Határidő:      elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos a költségvetés tervezési szakaszában

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter képviselő ismételten elmondja, hogy nem sok értelmét látja a bizottságok működésének, nem töltik be azt a feladatot, hogy mélységében kitárgyalják a napirendeket annak érdekében, hogy a testület dönteni tudjon.   A testületi üléseken ugyanazok a kérdések felmerülnek, így nincs értelme a bizottságoknak. Másutt jóval rövidebbek a testület ülései.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, ha egy bizottság működne tovább, akkor teljesen új felosztás lenne-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az Mötv kimondja, hogy az önkormányzat saját maga határozza meg szervezeti felépítését. Működhet egy bizottság, bármennyi taggal, egy korlát van, a külsős tagok száma nem haladhatja meg a képviselők létszámát.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint az eredményességet figyelembe véve kellene átgondolni azt a javaslatot, hogy a jövőben csak a Pénzügyi bizottság működjön.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha a bizottság 5 főből állna, nem kellenének kültagok, a költségcsökkentés 1.150 eFt lenne.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a következő soros testületi ülésen döntsön a testület arról, hogy a jövőben hány bizottság működjön, milyen összetétellel. Előzetesen a bizottságok tárgyalják meg a javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

40/2013. (I.24) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülésén hoz döntést arról, hogy a jövőben hány bizottság működjön. A jelen ülésen elhangzott javaslat szerint a Humán Bizottság szűnjön meg, a jövőben csak a Pénzügyi Bizottság működjön tovább költségtakarékossági szempontok miatt.

Határidő:      elfogadásra azonnal

egyebekben februári soros ülés

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet képviselő a következő költségvetés tervezetet jobban kéri lebontani, ez nagyon rövidített változat.  Szeretné látni az összesen bevételt és összesen kiadást minden egységre lebontva.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a következő olvasatban részletesebb anyag kerül a testület elé. Nem volt haszontalan a mostani tárgyalás, hiszen kiderült, hogy mi a kötelező feladat és mi nem. Az Mötv. szerint nem lehet a kötelező feladatok sérelmére tervezni. A költségvetést így kell összeállítani, és a testületnek kell döntenie.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az elhangzottak szerint hogyan áll össze a költségvetés?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottak szerint csökkenthető a működés. Egyensúlyba lehetett hozni a kamatokból és a tartalékból 1 milliós összeget levéve. A felhalmozási kiadásoknak jelenleg nincs forrása. A rendelő felújítást, településrendezési költségeket és út lejegyzés költségeit még be kell tenni. Kérdés még, hogy a pedagógiai asszisztens bekerüljön-e. Volt döntés arról is, hogy az Erzsébet utalvány az intézményeknél is bekerüljön.  A működési költségek nagyjából egyensúlyba hozhatók, a felhalmozási kiadások forrását kellene megteremteni.  Semmilyen felhalmozási bevételt nem terveztünk.  Az ÖNHIKI-ből a működésre 10 milliót költöttünk el, reményeink szerint a többi is elkölthető lesz.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy az irodaszerek, számítógépek elszámolhatók-e az ÖNHIKI keretében.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nagyobb tételben szereztünk be január folyamán irodaszereket. A mai napon küldtünk levelet azzal kapcsolatosan, hogy a monitorok elszámolhatók-e. Amire igényeltük, azzal nem tudunk elszámolni, mivel a konszolidáció során azok a tételek rendezve lettek. Az idő nagyon rövid az elszámolásra.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott javaslatokkal el tudja fogadni a költségvetés I. olvasatát, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  6  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

41/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – I. forduló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésre elrendeli a 2013. évi költségvetési terv előkészítését az önkormányzati bizottsági ülésen és jelen képviselő-testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével, különös tekintettel az elfogadott határozatokra a költségvetési egyensúly megteremtésével.

 

Határidő:      elfogadásra azonnal

egyebekben februári soros ülés

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 1. 13. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kérdezi a testület tagjait, kinek van kérdése, észrevétele, javaslata. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez senki nem kíván hozzászólni, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

42/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete[Dr.W-J.T.2] Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát és az Alapító Okirat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:      2013. február 15.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 14. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséhez kapcsolódóan Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag módosító indítványát elfogadja és a hivatal szervezeti struktúráját jelen határozat melléklete szerint javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

A Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a bizottság által elfogadott módosító indítvány szerinti változtatással javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséhez kapcsolódóan Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványát fogadja el és a hivatal szervezeti struktúráját jelen határozat melléklete szerint javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

A Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot a bizottság megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a bizottság által elfogadott módosító indítvány szerinti változtatással javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javaslata az A. verzió elfogadására szól, két osztály – pénzügyi és adóosztály illetve műszaki osztály – felállításával.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a hivatal munkájának az átlátása a jegyző úr feladata. Amit a jegyző úr a leghatékonyabbnak talál, azt a verziót támogatja.  Kérdezi, hogy mi az a létszám, mellyel a működés a legköltséghatékonyabban megoldható.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztés mindent tartalmaz, illetve a bizottsági üléseken is elhangzott minden.  Szakmailag nem tudja elképzelni, hogy ne legyen megbontva szakterületenként a hivatal. A média szerint sok hatáskör a járáshoz került, de bőven maradt itt is feladat. A megmaradó létszámhoz három osztály sok, ezért két osztályt javasol. Az igazgatás létszáma lecsökkent, a polgármesteri referens a polgármester ügyeit intézi, hozzá lehetne inkább elhelyezni. A pénzügyi osztályt célszerű egyben tartani, azonban megbontaná pénzügyi és adócsoportra. A javaslat szerint a vagyongazdálkodási osztály új neve műszaki osztály legyen. A tervezetben 16 fő szerepel. Ez olyan létszám, melyben egy fél állásnyi tartalék van.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök pontosítást kér. Úgy értelmezi a változást, hogy a költségvetési és adóosztálynál nem az aljegyző szerepel, hanem az aljegyző személye átkerül a jegyző alá.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az aljegyzőre a jegyzőre vonatkozó szabályok vonatkoznak. Rosszul rajzolta fel az ábrát. A határozati javaslattal kapcsolatosan elmondja, hogy a létszámcsökkentést követően 16 fő. A 2013. évi költségvetésben 18 köztisztviselő szerepel. A 2. pont szerint nyújtsunk be pályázatot.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a létszámot 15,5 főre levenni, hiszen a 16 főben tartalék jelentkezik. A költségvetésben 15 millió hiány van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri a jegyzőt, hogy egy új ábrát rajzoljon fel.  A jelenlegin az látszik, hogy az aljegyző a költségvetési és adóosztály vezetője kapcsolt munkakörben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egyértelműen megfogalmazta, hogy az aljegyző a jegyző alatt áll, és marad a két osztály. A napirend szerint a testületnek az a feladata, hogy meghatározza a polgármesteri hivatalban mennyi az a létszámkeret, ami foglalkoztatható, illetve a hivatal szerkezetét összeállítja. Annak meghatározása, hogy ki lesz az osztályvezető, ki melyen munkakörben dolgozik, a jegyző feladata, a polgármester egyetértésével, személyi kérdésekben nem hoz a testület döntést.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Pénzügyi és adóosztály csoportokra bontása kinek a döntési hatásköre. Tisztázza, hogy most három döntést kell hozni, a létszámról, a szerkezetről, illetve a pályázat benyújtásáról.

 

Orbán Péter képviselő 17.55 órakor távozott az ülésről. Szavazók létszáma 5 fő.

Dr. Magó Ágnes korelnök kérdezi, hogy ki ért egyet a pályázat benyújtásával. Kéri a testületi tagokat, hogy szavazzanak.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi

43/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján pályázatot nyújt be létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. A feladat ellátás racionálisabb megszervezése érdekében az alábbi álláshelyek megszűntetését határozza el.

 1. 1. 1 fő építéshatósági ügyintéző – az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI.16.) Kormányrendelet hatáskörváltozás miatt,
 2. 2. Járási Kormányhivatalhoz kerülő hatáskör változások miatt az álláshelyek száma 1 fővel csökken.

A Képviselő-testület az önkormányzat „intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám és álláshely – átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében hozta meg döntését, amely szerint az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén belül a költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres illetve szervezeti változás feladatátadás következtében az önkormányzat (igénylő) fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli- továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, hogy az önkormányzati rendeleten, illetve Társulási határozaton kívüli, jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Amennyiben az önkormányzat mégis visszaállítja az álláshelyet, köteles a támogatásról lemondani, illetve azt visszafizetni.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Határidő: 1./ 2013. március 1.

2./ 2013. augusztus 15.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület, hogy aki a hivatal létszámkeretét az ábrán látható módon 15,5 főben elfogadja, szavazzon.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 16 fő marad. A 15,5 főt úgy lehet megfogalmazni, hogy a létszámleépítést követően a polgármesteri hivatal összlétszámát 16 főben határozza meg. 15 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős állást biztosít.

 

Orbán Péter képviselő 18.02 órakor visszajön az ülésre. A szavazók létszáma 6 fő.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi

44/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és a hivatal létszámát 15 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős állásban határozza meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. március 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület szavazatát arra a javaslatra vonatkozóan, hogy a hivatal szervezeti felépítése két osztály kialakításával történjen, a jegyző alá tartozzon közvetlenül az aljegyző. A hivatal munkájának szervezése munkaköri leírások kérdése. A pénzügyi osztály adó és pénzügyi csoportra tagozódjon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi

45/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta.

A Hivatal szervezeti felépítése során két osztály kialakítását rendeli el (Költségvetési- és Adóosztály, valamint Műszaki Osztály elnevezéssel), valamint a jegyző alá közvetlenül tartozzon az aljegyző. A Költségvetési és Adóosztályon belül két iroda kialakítását rendeli: Adóiroda és Pénzügyi Iroda elnevezéssel.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. március 1.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy fenti döntések 2013. március 1-től hatályosak.  Át kell dolgozni a hivatal ügyrendjét és Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely a februári testületi ülés napirendje lesz. Kéri a testületet, hogy erről is hozza meg döntését.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi

46/2013.(I.24.) határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 45/2013.(I.24.) határozatához kapcsolódóan Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezésével kapcsolatosan hozott döntéseit 2013. március 1-től lépteti hatályba.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át, és terjessze a testület soron következő februári ülése elé.

Határidő:      2013. február 14.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 

 1. 15. Napirendi pont

Javaslat KEOP 5.5.0/A pályázat beadására és szakértői audit megrendelésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

A KEOP-2012-5.5.0/A. pályázaton belül a  II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése illetve a vállalkozások  nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése pályázat benyújtását támogatja, az ehhez szükséges 150 ezer forint szakértői audit költségét és a 3 millió forint önrész biztosítását javasolja.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a  KEOP 2012-5.5.0/A kódszámú pályázat beadását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mellyel egyidejűleg javasolja továbbá az óvoda hőszigeteléséhez és fűtéskorszerűsítéséhez előzetes szakértői audit elkészíttetését legfeljebb 150.000,- Ft összeg erejéig.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül és 2 tartózkodás mellett  meghozza az alábbi:

47/2013.(I.24.) határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 2012-5.5.0/A kódszámú pályázat beadását támogatja, mellyel egyidejűleg javasolja továbbá az óvoda hőszigeteléséhez és fűtéskorszerűsítéséhez előzetes szakértői audit elkészíttetését legfeljebb 150.000,- Ft összeg erejéig.

A Képviselő – testület felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről a hivatalon keresztül gondoskodjon.

 

Határidő:      folyamatos

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Napirendi pont

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta  mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy  a bizottság Az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

A KEOP-2012-5.5.0/A. pályázaton belül a  II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése illetve a vállalkozások  nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése pályázat benyújtását támogatja, az ehhez szükséges 150 ezer forint szakértői audit költségét és a 3 millió forint önrész biztosítását javasolja.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja Az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kérdezi, hogy milyen ütemben történik a pályázatok figyelése.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy minden nap nézik az aktuálisan megjelenő pályázatokat, illetve különböző szervezetek is értesítést küldenek.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

48/2013.(I.24.) határozatot

- Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

 

Határidő:      azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. 17. Napirendi pont

Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal és formában a Vagyonkezelési szerződés tervezetét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének. Javasolja továbbá a 2012. május 28. napján kelt Szorgos Fuvar  Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 23.) kötött bérleti szerződés egyidejű felmondását a jogszabályi kötelezettségekre hivatkozással.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal és formában a Vagyonkezelési szerződés tervezetét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének. Javasolja továbbá a 2012. május 28. napján kelt Szorgos Fuvar Kft-vel kötött bérleti szerződés egyidejű felmondását a jogszabályi kötelezettségekre hivatkozással.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy az tervezetet eljuttatták a tantestület felé illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. Azzal a megjegyzéssel javasolja elfogadni, melyet visszaküldtek. Elmondja, hogy hétfőn kapta meg az Önkormányzat a KIK-től az anyagot, mely feltöltésre került. A Menü Bt-re vonatkozóan elmondja, hogy az előző éves közmű fogyasztási adatok alapján került a szerződésbe beépítésre. A szerződésben a KIK az üzemeltetést, fenntartást magára vállalta.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szavazásra teszi fel a szerződés tervezet elfogadását, a visszaküldött kiegészítéssel együtt.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

49/2013.(I.24.) határozatot

Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezetét a KIK által megküldött észrevételek beépítésével elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 2012. május 28. napján kelt Szorgos Fuvar Kft-vel kötött bérleti szerződést, az intézmény kezelőjének személyében bekövetkezett változás miatt felmondja.

A képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:      2013. február 15.

Felelős:       Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 1. 18. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet képviselő

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a visszahívandó tagok hozzájárultak, az új tagok közül egy fő nem járult hozzá a nyílt ülés megtartásához. Amennyiben a visszahívás és a megbízás egy napirend keretében kerül tárgyalásra úgy zárt ülést szükséges tartani, mivel a nyílt ülés tartásához nem járult hozzá az összes érintett.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szavazásra teszi fel, hogy a Badacsonytomaj VN. KFT. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása tárgyú napirendet zárt ülés keretében, egy napirendként tárgyalja-e meg a testület. Kéri, hogy szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

50/2013.(I.24.) határozatot

Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. Alapító okiratának módosítása tárgyú napirendet zárt ülés keretében, egy napirendként tárgyalja, azt nem kívánja ketté választani.

 

Határidő:      azonnal

Felelős:       Simonné Visi Erzsébet képviselő

 

 1. 19. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Forintos Ervin képviselő 18.12 órakor az ülésről távozott.

A jelenlevő képviselők száma 5 fő.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő távozása miatt új jegyzőkönyv hitelesítő választása szükséges. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Rajzó Ildikó képviselőt. Kéri a testületet a személyi javaslat elfogadására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

51/2013.(I.24.)  határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Dr. Magó Ágnes korelnök javaslatára Forintos Ervin képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő távozása miatt Rajzó Ildikó képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:          Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a két útlezárás ügyben milyen fejlemények vannak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Balaton utcai útlejegyzéssel kapcsolatosan a tárgyalás január 14-re volt kitűzve. A rossz idő miatt a távol lakó idézettek nem jelentek meg, ezért elhalasztásra került. A tárgyalás következő időpontja még nincs meghatározva. A másik ügyben az ítélethirdetés márciusra van kitűzve. Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos levél kiküldése megtörtént, a  2013. évi díjról nyilatkoztak, melyet felolvas. A Bakai féle pert II. fokon is megnyerte az önkormányzat, ez 7 millió forintot jelent.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy a polgármester úr kérte, hogy a Sportegyesület vízdíj tartozásának rendezéséről tárgyaljon a testület.  Ezzel kapcsolatosan kéri a javaslatokat.

Orbán Péter képviselő javasolja a tartozás kifizetését, mert ha kikötik a vizet, még többe kerül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, ha a testület úgy dönt, hogy a vízdíjat kifizeti, célirányosan támogatást nyújt a Sportegyesületnek erre a feladatra, melyről kötelesek elszámolni támogatási szerződés alapján.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy milyen összegről van szó, illetve van-e garancia arra, hogy a pénzt valóban befizetik. Illetve van-e biztosíték arra, hogy a jövőben nem halmozódik fel tartozás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a tartozás 673.000 Ft vízdíj illetve 23.000 Ft kamarai díj. A befizetés biztosításának technikai része megoldható.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő akkor támogatja a tartozás kiegyenlítését, ha az az ÖNHIKI keretében elszámolható.

 

Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy a víz visszakötése 100.000 Ft-os tétel lenne. Még egyszer kéri, hogy fizessük ki. Elmondja, hogy a Vízmű éveken keresztül nem olvasta le a vízórát, nem csak az egyesület hibás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a vízóra át lett írva a VN. KFT. nevére, innentől kezdve biztosított a számla kifizetése.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy előző napirend kapcsán felmerült a Sportegyesület újbóli megszervezése, ehhez az adottságokat a testületnek biztosítani kell. A jövőben nagyobb felügyeletet kell tartani. Aki a vízdíj tartozás kiegyenlítésével egyetért, kéri szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

52/2013.(I.24.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Sportegyesület 673.000 Ft összegű vízdíj és 23.000 Ft összegű kamarai díj tartozásának kifizetését rendeli el közvetlenül a szolgáltató felé.

A képviselő – testület felkéri a jegyzőt a fenti tartalmú támogatási szerződés elkészítésére.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök az Egry Múzeummal kapcsolatosan kér felvilágosítást.  Javasolja, hogy ha a bizottsági ülésig tisztázódik, hogy miben kell állást foglalni, tegye meg a testület, azonban most nem tudunk szavazni ezügyben.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy vagy kezelésbe vagy tulajdonban adnák át. Véleménye szerint az önkormányzat kötelessége üzemeltetni, ezért javasolja olyan tartalmú határozat meghozatalát, hogy amennyiben mód lesz rá, vegyük át.

 

Dr. Magó Ágnes az elhangzott javaslatot teszi fel szavazásra. Egyetért azzal, hogy minden megoldáshoz ragaszkodni kell.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

53/2013.(I.24.)  határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arra vonatkozóan, hogy az Egry Múzeumot – amennyiben mód lesz rá – tulajdonba vagy üzemeltetésre átveszi.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök felveti, hogy a Polgármester úr kérte, hogy a Szegedy Róza házzal is foglalkozzanak. Ezt a kérdést majd a bizottsági ülésen javasolja megtárgyalni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a 248/2012. (XI.16.) számú határozattal kapcsolatosan kéri, hogy készüljön a Menü BT-vel kapcsolatosan egy olyan előterjesztés, melyet a testület kért. Látható legyen a gazdasági stabilitása, a további működtetés lehetősége. Nem tudja, hogy miért nem került a testület elé ez a téma november 16. óta.  Amennyiben a testület nem tudja tárgyalni a februári ülésen, fegyelmi felelőségre vonást kell kezdeményezni.  A kilátó pályázat határideje is lejárt 2012. december 31-én. Erről kér tájékoztatást.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ügyvéd úrtól tegnap érkezett meg a válasz, nem mutat hajlandóságot a 125.000 Ft kifizetésére.  Azzal indokolja, hogy a közbeszerzési döntőbizottság nem vizsgálta, nem mondta ki, hogy bármiben hibázott volna. A támogató szervezet mondta ki, hogy hiba történt, de a döntőbizottsághoz már nem lehet fordulni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a testület döntött arról is, hogy a badacsonyörsi kemping kisajátítása ügyében próbál elmozdulni.  Szeretné, ha a polgármester úr február 28-i határidővel beszámolna arról, hogy mit tudott ezügyben intézni.  Többször felmerült az is, hogy a badacsonyi kempinget is hasznosítani kell, a településnek adóbevételre van szüksége. Véleménye szerint meg kell keresni a felszámoló biztost. A határidőt február 28-ra kéri módosítani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy elmondja, hogy a badacsonyi kemping és a 6 ha-os terület esetében az illetékesek felé jeleztük, hogy az ingatlanok elhanyagoltak, gazosak. Belterületi ügyekben a jegyző, külterületen a Földhivatal jár el. Első lépésben még nincs bírságolás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a VN. KFT. SZMSZ-ének átdolgozását is kérték, az ügyvezető figyelmét felhívták erre. Kérték továbbá a bizottsági ülésen, hogy a likviditás helyzetét mutassa ki a pénzügyi osztály. Tegnap este kapta meg az anyagot, ennyi idő alatt nem lehet áttekinteni. Szeretné látni, hová történnek kifizetések. Olyan irányú felvilágosítást kapott, hogy a hivatalban lehet megnézni a számlákat.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy bizonyos személyi adatokat kivéve miért nem vihetnek el a képviselők a költségvetéssel, bankszámla forgalommal kapcsolatos anyagokat, természetesen aláírás mellett. Tudomása szerint ezekbe bárki betekinthet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy vannak olyan dolgok, melyek nem nyilvánosak. Ilyenek a segélyek, különböző bérek, bankszámla és adószámok. Az adatvédelmi szabályzatban szerepel, hogy milyen adatok adhatók ki. A képviselőknek mindenbe betekintési joguk van, az önkormányzat által elköltött összeg közpénz. A képviselői titoktartás szintén felmerülhet.

 

Orbán Péter képviselő kérdezi, hogy az iskolában megtörtént-e a közműórák leválasztása.

 

Horváth Márta elmondja, hogy a VN. KFT-től a munka meg lett rendelve.

 

Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a decemberi ülésen a testület az adott támogatás terhére a VN. KFT-t bízta meg a feladattal.  Tehát az átutalt támogatás terhére kell a munkát elvégezni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a felső kolónia ügyében mi történt. Elmondja, hogy a városházával kapcsolatos Neolit perben született ítélet jogerős. Úgy döntött a testület, hogy a megállapított kötbért elfogadja. Felmerült, hogy kártérítési igény bejelentését kezdeményezzük.  Javasolja, hogy az ügyvéd úr a februári ülésre készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogyan lehetne peres úton kártérítést benyújtani.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kérdezi, hogy rendelkezésre áll-e az építési engedély a felső kolónia ügyében.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Sümeg Város Építéshatósága adja ki az építési engedélyt eljáró hatóságként. Eddig nem kaptuk meg, meg fogja kérdezni az ügy jelen állását.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint felháborító, hogy egy társönkormányzattól félrevezető tájékoztatást kaptunk. Jelenlétében a helyi építéshatósági ügyintéző érdeklődött az építési engedély kiadásáról.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a hosszú távú fejlesztési koncepció mikor kerül a testület elé, hogyan áll a HÉSZ. Arról volt szó, hogy a testület részére megküldik az anyagot.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egy hete egyeztetett a szerkezeti és a fejlesztési terv készítőivel. Most kezdték meg a szerkezeti terv készítését, a koncepció a februári testületi ülésre elfogadásra elő lesz terjesztve. Nem kapta még meg azt az anyagot, amit tovább tudna küldeni.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök megjegyzi, hogy a lakosság részére is kértek egy közérthető tájékoztatót, melyre decemberre már ígéretet kaptak. A lakosság részéről is több észrevétel fog érkezni, remélhetőleg nem utólag lesznek kártérítési igénnyel való fenyegetődzések.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a határozat értelmében a Club 67 BT. ügyét jelen ülésen kellett volna tárgyalni.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy az értékbecslőt felkérte az építmény értékelésére. A pár napja megérkezett anyag hiányos volt, átdolgozásra vissza kellett küldeni, így csak a februári ülésre tudjuk behozni. Ha elkészült az anyag, a vezetői megbeszélésen elhangzottak értelmében az előadónak megküldésre kerül. Nyilatkoznia kell, hogy fenntartja-e szándékát. A becsült összeg negyede-ötöde volt csupán, mint az eladó által mondott tétel.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat. Kéri a testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy a badacsonyi és badacsonyörsi kemping ügyében írásban adjon tájékoztatást a polgármester a képviselő-testület részére arról, hogy milyen lépések történtek az elmúlt időszakban.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

54/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írásban adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére arról, hogy milyen lépések történtek a badacsonyi és badacsonyörsi kemping ügyében az elmúlt időszakban.

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület kívánja-e peres úton továbbvinni kártérítési igényét a Neolit per kapcsán.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

55/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a városháza beruházással kapcsolatosan ért kárát, - Neolit per – polgári peres úton - kártérítési igény bejelentését kezdeményezi.  Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét dr. Gáli Mihály Urat, hogy a februári képviselő - testületi ülésre készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogyan lehetne peres úton kártérítést benyújtani.

 

Határidő:         2013. február 14.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szavazásra teszi fel lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

56/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 20. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a bizottság a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök megállapítja, hogy a napirendhez nem kíván hozzászólni senki. A beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

57/2013.(I.24.) határozatot

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. 21. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy mivel Polgármester úr nincs jelen, a két ülés közötti fontos eseményekről nincs kihez kérdéseket intézni. A tájékoztató elfogadását javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

58/2013.(I.24.) határozatot

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 1. 22. Napirendi pont

Egyéb aktuális ügyek, képviselői kérdések

 

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület tagja, tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a mai napon megtartott Közbeszerzési Bizottsági ülésen napirendként tárgyalták a „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által indított napelemek beszerzésére vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban döntés előkészítő javaslat” című napirendet. Polgármester úr kérte, hogy a testület vegye le napirendjéről ezt a témát.  Kérdezi, hogy a jövő héten kívánunk-e tárgyalni ezügyben. Az óvoda hőszigetelési pályázatához biztosított a testület 150 eFt-ot illetve költségvetésben 3 millió forintot különített el. Véleménye szerint kérdéses, hogy a napelemes pályázatot kell-e tovább tárgyalni.

 

Folly Péter képviselő szerint akkor lehet relevánsan dönteni, ha látható, hogy hol lehet spórolni. Látni kell a megtérülési időt. Az óvoda fűtési költsége nagyon magas. Az óvoda, az egészségház és a hivatal szerepel a napelemes pályázatban.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az eléjük került információk birtokában nem javasolja támogatni a pályázatot. Előfordulhat, hogy megfelelő pályázati lehetőség mellett pld. az Alsó bazársor felújítható lenne, de az önkormányzat nem tudja biztosítani az önerőt. Nem lehet mindig az önerő alaphoz fordulni.

 

Orbán Péter képviselő szerint a véleményüket meg kell hallgatni, utána hozható döntés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közbeszerzés kiírója és a pályázatot bonyolító cég képviselője pár napon belül szeretne személyesen eljönni és elmondani a változásokat.

 

Folly Péter képviselő szerint ahhoz, hogy a számok függvényében lehessen dönteni, javasolja 3 ajánlat bekérését. A bonyolító kifizetése mellett be tudjuk adni a pályázatot.

 

Horváth Márta osztályvezető figyelmeztet arra, hogy kifut a testület a határidőből. A KEOP-os pályázatokat a megjelenést követően azonnal be kell adni. A pályázatot hét elején kiírták. Megjegyzi, hogy az önerő alaphoz akkor lehet pályázni, ha van nyertes pályázatunk. A költségvetésben mindenképpen biztosítani kell az önerőt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint az ajánlattevőnek illik eljönni a tárgyalásra. Ajánlatát írásban leadta, a bíráló bizottságnak voltak kételyei az ajánlatban lévő műszaki tartalmat illetően.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 18.55 órakor bezárja. Zárt ülés következik.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                              Dr. Magó Ágnes                  dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                     korelnök                                         jegyző

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

 


[Dr.W-J.T.1]A határozatot ki kell bővíteni a kezességvállalás futamidejével, összegével!

[Dr.W-J.T.2]Bele kell szerkeszteni a módosítást, amely az előterjesztésben szerepel

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. Juli 04., Samstag, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!